DAGBLAD VOOR De moord tg Driebergen. SOCIALE VERNIEUWING. Weersomstandigheden kunnen den val van Stalingrad niet verhinderen. De strijd op andere punten van het gevechtsterrein. Nieuwe vorderingen in den Kaukasus. 0 Stalingrud verder gezuiverd. De strijd op Madagascar. Tegen onmenschelijk op treden bij' luchtaanvallen. Vichy over den Engelschen luchtaanval op Le Creusot. Talrijke dooden en gewonden. De economische situatie op Sumatra. Koning Christiaan van zijn paard gevallen. De belastingen in de Yereenigde Staten. Dezt courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco Boor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Xel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: f 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. j 1.40, elke 31/., m.M. meer 0.35. Tarieven op aaiwrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgir.t 3B060. 144e Jaargang No. 246 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Dinsdag 20 Oct. 1942 BERLIJN, 19 Oct. - De ANP- correspondent meldt; De nog overgebleven verdedigers van Stalingrad zijn op een klein ge bied van ten hoogste eenige vier kante kilometers oppervlakte sa mengedrongen en met de troepen op den O. oever van de Wolga hebben zij geenerlei verbinding meer, door dat- de Duitschers deze rivier op alle punten in het stadsgebied be reikt hebben. De herfstregens, die den grond thans overal aan het front in een dikke modderbrij veranderen, waar- medé de bolsjewisten altijd nog be ter overweg kunnen dan de Duit schers en hun bondgenooten, zullen, naar men in militaire kringen ver klaart, den definitieven val van Stalingrad geen half uur kunnen vertragen. De Wolga kunnen de bolsjewisten alleen nog des nachts als scheep vaartweg gebruiken en ook daia nog is het een toeval, als een schip de Duitsche bewakingsposten weet te passeeren. De troepenconcentraties achter het Sovjet-Russische front in het gebied van Rzjef wekken den in druk, dat de bolsjewisten plannen koesterden voor een groot offensief. Zonder ophouden bombardeeren de vliegers de stations, waar het mate riaal van den tegenstander, nog yoor het in den strijd kan worjlen gewor pen, vernietigd wordt. Op deze wijze zijn geheele divisies gedecimeerd, nog lang voor het be reiken van het eigenlijke gevechts terrein. Het weer wordt slechter. Naar het opperbevel der weer macht meedeelt is het weer slechter geworden, zoodat den 18en October de luchtmacht nabij Stalingrad nog slechts in mindere mate kon optre den tot bestrijding van de bolsjewis tische artillerie op den O. oever van den Wolga. Met versterkte kracht moest de Duitsche artillerie het vuur op de vijandelijke stellingen in het laatste bolwerk der fabriek „Roode October" en het vernietigingsvuur op de bolsjewistische' batterijen voortzetten. Talrijke stukken vijan delijk geschut werden door voltref fers tot zwijgen gebracht. De verliezen. Het D.N.E. verneemt van miiitajre zijde met betrekking tot dè zooge naamde reusachtige verliez'en der Duitsche weermacht tijdens de ge vechten om Stalingrad: Wederom worden de Duitsche ver liezen van Engelsclie zijde reusach tig overdreven en tot verhooging van de geloofwaardigheid vergele ken met de Duitsche verliezen voor Verdun tiidens den eersten wereld oorlog. Een dergelijke vergeliiking is onjuist. Bij Verdun was de Duit sche doorbraaknoging na den val van de forten Vaux en Douamont overgegaan in een uitputtings=triid van grooten omvang en het Duit sche leger vocht dertig weken -en ongelijken strijd van menschelijke kracht tegen een overweldigende meerderbeivan ijzer, staal en ma chines. Teger, Stalingrad kon de Duitsche weermacht in den aanval van vijf weken, behalve haar supe rioriteit in opleiding, een veelvoud van de modernste technische oor logsmiddelen in den strijd brengen en aldus haar verliezen tot een. minimum beperken. Overigens worden de zoogenaam de reusachtige Duitsche verliezen te gengesproken door „de bewering van vijandelijke zijde, dat de laatste dagen dertig Duitsche divisies ver- sche troepen naar Stalingrad waren overgebracht. Het gebruik van der gelijke troepenmassa's was in geen enkel stadium van den aanval op Stalingrad noodzakelijk en ook niet mogelijk. Na het binnendringen in de stad is de aanval overgegaan .in huizengevechten van afzonderlijke stoottroepen. Het aantal van alle hierbij gebruikte troepen is nog in de verste verte niet zoo groot als de van vijandelijke zijde als Duitsche Verliescijfers gegeven getallen. De strijd in het N.W. cleel van den Kaukasus. Bij- het breken van het verzet in fel omstreden kazematten in 't N.W. deel van den Kaukasus hebben de bolsjewieken door vlammenwerpers zware verliezen geleden. Stuk voor stuk moesten de SoVjets. hun stellin gen prijsgeven. Tevergeefs maakten zij van elke denkbaar mogelijke ge vechtstactiek gebruik om de Duit sche infanteristen en jagers tegen te houden. Hun nieuwste tactiek is thans om geheele wouden in brand te steden, teneinde onder bescher ming van de rookwolken tot tegen aanvallen te kunnen overgaan. Na een bloedigen strijd werden de vijandelijke stoottroepen verdreven. De strijd in het gebied van Rsjef. Naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt verhinderde in het gebied van Rsjef het steeds slechter wor- -dende weer gevechtshandelingen van grooteren omvang. Voortduren de regenval, varieerend van buien tot wolkbreuken, zetten de stellin gen en kazematten onder water. De wegen zijn zoo doorweekt, dat alle bewegingen slechts met groote moei lijkheden kunnen worden uitge voerd. Desondanks namen ook den 18en Oct. de gevechtshandelingen nog geen einde. Acties van verken- nings- en stoottroepen leidden tot verbitterde gevechten. De bolsjewis ten poogden vooruitgeschoven Duit sche stellingen cjoor aanvallen mei verscheidene compagnieën te verove ren. De bezettingen dezer steunpun ten verdedigden zich echter hard nekkig en sloepen in gevpchten oo korten afstand de vijandelijke aan vallen af. vO HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRËR, 19 Oct. - (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: In het Westen van den Kauka sus maakt tie aanval vorderingen. Infanterie heeft nieuwe hoogten stormenderhand genomen en heeft, steil stijgende, een met zes kazematten sterk gefortifieerden en voor de( verdere geveehtsleiding belangrijken berg "genomen. In Stalingrad is het tijdens de laatste gevechten veroverde stede lijke en industrieele terrein gezui verd van uiteengedreven elemen ten. Het luchtwapen heeft doelen in en om Stalingrad en transportbewegin- gen en spoorweginstallaties der bolsjewieken ten Oosten van de Wolga aangevallen. Elf transport treinen, o.m. twee olietreinen, wer den vernietigd. In den centralen sector hebben formaties gevechtsvliegers en duik bommenwerpers wederom vijande lijke spo&'lijnbewegingen met zicht baar succes aangevallen. Een groot ravitailleeringskamp der bolsjewie ken werd in een geconcentreerden luchtaanval zwaar getróffen. Malta is door Duitsche en Italiaan- sche gevechtsvliegtuigen overdag en des nachts 'aangevallen. ff Naar het staatssecretariaat voor koloniën met betrekking - tot de gevechten op Madagascar meldt, heb ben de Engelschen ondanks hevige en dagenlange aanvallen de Fran- sche stellingen in het Z. van Ambo- sitra niet kunnen veroveren. De Britsche poging het Fransche verzet te breken is tot nu toe steeds onder zware offers mislukt. Men verklaart zeer goed te kunnen begrijpen, dat de Engelschen zwijgen over de of fers die do Engelschen voor eiken duim grond op Madagascar moeten brengen. De verklaringen, van de Britsche radio kunnen niemand meer misleiden. Duitsche soldaten weten zich te be helpen. Uij leege conservenblikken werd een schoorsteen voor de kachel in den bunker vervaardigd. (PK Freckmann-Trans R-Pax Holl. m) TOKIO, 19 Oct. - (D.N.B.) De dp- perbevelhebber voor de landsverde diging, generaal prins Higasjikóeni, heeft heden om 16 uur Japanscher. tijd bekend gemaakt, dat in gevan genschap geraakte bemanningen van vijandelijke vliegtuigen, die bij luchtaanvallen op hèt Japansche rijk, of ook op door Japanners ge controleerde gebieden, zich schuldig maken aan onmenschélijk optreden, voor een militair gerecht gebracht en ter dood veroordeeld of zwaar ge straft zullen worden. Hetzelfde geldt voor Mandsjoekwo of gebieden, waar van Japansche zijde militaire opera ties worden uitgevoerd. Naar de chef van de persafdeeling van het leger van het keizerlijk hoofdkwartier bekend maakt, zullen de leden van het Amerikaansche luchtwapen, die bij de luchtaanval len op 18 April j.l. op Japan in ge vangenschap zijn geraakt en die bij het ingestelde onderzoek schuldig zijn bevonden aan onmenschelijk op treden, op grond van de militaire jjwetten zwaar bestraft worden. 1 Inzake de aangekondigde bestraffing van krijgsgevangen Amerikaansche liegers heeft de chef van de persaf deeling van' het* leger volgens Domei neg medegedeeld, dat de z.g. Ameri kaansche „wildemannen" alleen erop uit zijn om ziekenhuizen, scholen en burgerwoonhuizen, te bombardeeren, Naar uit een onderzoek is gebleken en ook toegegeven is, is een groep schoolkinderen met boordwapens beschoten om den Japanschen kin deren een smaak voor kogels bij te brengen. De Amerikaansche vliegers zijn er alleen op bedacht geweest on? hun bommen lukraak neer te wer pen in het volle bewustzijn, dat al leen de burgerbevolking van deze aanvallen te lijden heeft. De persaf deeling wijst erop, dat vijandelijke vliegers, die met miskenning van de menschelijke rechten hun wreede en onmenschelijke houding handhaven, eveneens rekening moeten houden met den dood of een andere zware bestraffing. De Amerikaansche vlie gers, die zich niet schuldig hebben gemaakt aan onmenschelijke hande lingen, worden als gevftme krijgsge vangenen behandeld. VICHY, 19.Oct. - (D.N.B.) Om trent den Engelschen luchtaanval op het gebied van Le Creusot wordt van bevoegde zijde verklaard, dat het een „ongehoord cynisme" is, wanneer de Engelschen zich op de borst klop pen over een succes, waarbij zij onder de Fransche arbeidersbevol king veertig dooden en 80 gewon den veroorzaakt en bovendien nog een ziekenhuis en talrijke arbeiders woningen verwoest hebben. Het moet wel een brutaliteit genoemd worden, wanneer de Londensche radio de schildering van een piloot verspreidt, die er zich op beroemt dat een huis door bomtreffers in eer. wolk van rook verdween en volko men verwoest is. Deze stelselmatige bombardementen op Fransche in dustriegebieden, zoo worilt hieraan toegevoegd, kunnen slechts dit eenc doel hebben, Frankrijk uit te scha kelen als economischen rivaal voor den tijd na den oorlog. Naar de Fransche staatszender meldt, is het aantal dooden onder de Fransche bevolking, tengevolge van den Engelschen luchtaanval op het gebied van Le Creuzot, gestegen tot 57. Het aantal volkomen verwoeste huizen bedraagt 60, dat der zwaar- beschadigde huizen ruim 300. Vijf- li enhonderd ihenschen zijn dakloos VERDUISTER GOED! ZON 20 Oct. onder: 18.38 21 Oct. op: 8.14 MAAN 20 Oct. op: 17.26 onder: 3.29 24 October Volle Maan. TOKIO, 19 Oct. - (A.N.P.) Het herstel van het economische poten tieel van Sumatra is zeer ver gevor derd, naar op een bijeenkomst der Japansche militaire adviseurs ter bespreking van de situatie op Ma- lakka en de Soenda-eilanden werd vastgesteld. Sumatra kon reeds rub ber-, tin- en bauxiet-hoeveelheden leveren, welke de aanvankelijk ge raamde hoeveelheden overtreffen. Moeilijk is thans nog de afzetpositie voor koffie, thee en kinine. Behalve de aanplant yan kortvezelige katoen wordt thans ook de aanplant van langvezelige soorten geforceerd doorgevoerd, terwijl voorts gestreefd wordt, naar zelfvoorziening met rijst. Met betrekking tot Malakka werd vastgesteld, dat 'de daling der douansontvangsten werd gecompen. seerd door het stopzetten van de salaris- en pensioenbetalingen ^ian onderdanen van vijandelijke mo gendheden,' zoodat dit gebied het zonder noemenswaardigen finan- cieelen steun kan stellen. DE STRIJD OM GUADALCANAL BEGONNEN. BISMARCK ARCHIPEL f nieuw joUINEA T' S.^0 Boena KORAAL ZEE kamara/ GUADALCANAL TRALIE 0 l4265j DE SALOMON EILANDEN Kaart van Pelt. 1 DE LIGGING VAN .GUADALCANAL ,MARAMASiK£ Uit het groot-Aziatische strijdgebied. Natoena, Noordwestelijk van Borneo. Japansche troepen landen op het eiland (Transocean-Fellinga-Pax Holl. m) Kaart van Pelt Een groote Japansche vloot ko mende van Rabaul (zie bovenste kaartje) stoomt in de. richting van de Salomon-eilanden met het ken nelijk doel een actie op groote schaal te ondernemen bij het eiland Guadalcanal, waar het grootste deel der Amerikaansche troepen gelegerd is. Vele Japansche troepen zijn reeds op het eiland Guadalcanal geland, hoogstwaarschijnlijk te Bolonda en Aola. Men verwacht dan ook zeege vechten tusscKen de Amerikanen en Japanners. Op het onderste kaartje zijn niet dikke zwarte lijn -de. eilanden aan gegeven, weilte de. Amerikanen van de Salomon-eilanden bezet houden. -e De toestand naar omstandig heden bevredigend. KOPENHAGEN? 19 Oct. - (D.N.B.) Koning Christiaan X van Denemar ken heeft 'hedenochtend op zijn da gelij kschen ochtendrit door de stad een ongeluk gehad. Bij een val van zijn paard, dat schrok en ging steigeren, liep de koning ^en vrij zware verwonding op aan het ach terlichaam en lichte verwondingen aan de onderlip, aan het linker oor en aan den linker knieschijf. Teeke nen van ernstige verwondingen zijn naar de meening der artsen.niet ,te constateeren. Niettemin zal de ko ning eenigen tijd het bed moeten houden. Het ongeval had plaats tegen half- tien in den ochtend, toen de koning op den terugweg was naar het pa leis. Voorbij gangers kwamen den koning te hulp, die in een zieken auto van de'brandweer eerst naar het paleis en vervolgens, na hetaaan- leggen van een noodverband, naar het ziekenhuis der diaconessenstich- ting te Kopenhagen vervoerd werd. waar de verwondingen verbonden werden, nadat de koning licht ver doofd was. De artsen achten den toe stand van den koning naar omstan digheden bevredigend. Men zal zich herinneren, dat ko ning Christiaan 26 September j.l. zijn 72en 'verjaardag vierde. Heden wordt i gemeld: De toestand van den koning is door den behan* delenden geneesheer hedenochtend opnieuw bevredigend genoemd. Men verwacht, dat de wonden aan het achterhoofd, den onderlip en het linkeroor en de kleine kwetsuur aSn den linker knieschijf spoedig ge nezen zullen zijn, zoodat het verblijf van den koning in het ziekenhuis der diaconessen slechts van korten duur behoeft te zijn. Oprichting van Europe esc lie P.T.T.-vereeniging. - (D.N.B.) Der tien Europeesche landen, t.'w. Alba nië, Bulgarije, Denemarken,. Duitsch- land, Finland, Italië, Kroatië, Neder land, Noorwegen. Roemenië, San Marino. -Slowakije en Hongarije, hebben de overeenkomst endertee- kend over de oprichting van eep Europeesche P.T.T.-vereeniging. Reniinereservoir in de lucht gevlogen. - (D.N.B.) In Port Elisa beth (Zuid-Afrika) is. naar Svenska Dagbladet meldt, een benzinereser voir met 4,5 millioen liter benzine ontploft. Port Elisabeth is ternau wernood aan een geweldige ramp ontkomen. GENEVE, 18 Oct. - (D.N.B.) De bevoegde commissies /van Huis van Afgevaardigden en Senaat in de Ver. Staten zijn vandaag tot volledige overeenstemming gekomen ten aan zien van het grootste belastingont- werp uit de Amerikaansche geschie"- denis. Het ontwerp, dat voorziet in belastingen tot een totaal bedrag van bijna 9 milliard dollar, zal in den loop van deze week aan het congres wor den voorgelegd. Het bevat onder meer een verhoo ging van de gewone inkomstenbelas ting van 4 op 6 procent. De nieuwe „overwinningsbelasting" ten bedrage van 5 procent wordt geheven van inkomens boven 624 dollar per jaar. De grens van den belastingvrijdom wordt verlaagd van 1500 op 1200 dollar voor gehuwden en van iSo op 500 dollar voor ongehuwden. Ook de belastingen op vennootschappen enz. wordeji aanzienlijk verhoogd. De drie daders staan te recht voor de Utrechtsche rechtbank. UTRECHT, 20 Oct. - Hedenmiddag heeft de Utrechtsche rechtbank een aanvang gemaakt met het proces tegen de drie daders van den moord te Driebergen. De namen der ver dachten zijn Slagboom, v. d. Neut en Mcntijn. De voorgeschiedenis van dezen moord begint voor wat het ge rechtelijk onderzoek betreft op Woensdag 17 December van het vori ge jaar, toen arbeiders in het bosch van Waveren onder de gemeente Driebergefi-Rijsenburg toevallig in een kuil het in verren staat van ont binding verkeerende lijk van een toen nog onbekend manspersoon vonden. De identiteit vastgesteld. Alhoewel de vermissing van dézen persoon nimmer, bij de politie was opgegeven, kwam uit een ilader on derzoek vast te staan, dat men hier te doen had met het lijk van den 18- jarigen Hornkamp .uit Utrecht, die op 30 September van het vorige jaar met. drie andere jongens onge veer van zijn leeftijd 'het laatst in de gemeente Imiebergen was gesigna leerd. Doordat de politie in de voe ring van het colbertjasje van den overledene een oud, vergeeld fototje vond, kwam men er na dagenlang' speuren achter nadat zelfs de politie instanties te Castricum en Kromme nie erin gemoeid waren geweest dat men hier te doen had met het stoffelijk overschot van den 18-jari- gen Hornkamp uit,Utrecht. Bij de fam. H. werd navraag gedaan en toen bleek, dat een zekere Slagboom bij de familie was geweest -om te vertellen dat de jonge H. naar En geland was gevlucht en daar ook was aangekomen. Dit leugenverhaal geloofde men en zoo kwam het dat van de vermissing geen aangifte bij de politie was gedaan. Kort daarop kon Slagboom worden gearresteerd en na een aanvankelijke ontkenning gaf hij toe een der daders te zijn ge weest van den moord. Hij noemde ook den naam van een v. d. >Neut, wonende te Loenen aan de Vecht, maar deze jongeman, melkslijter van beroep, was voortvluchtig. Na ijve rig soeuren wist men hem echter te arresteeren op een boerderij te Bleis- wijk. En weldra was ook de derde dader, de 22-jarige Theo Montijn te Utrecht, aangehouden. De motieven tot den moord. De motieven, welke deze daders tot den moord aanleiding' hebben ge geven, waren gelegen in het feit. dat het viertal zich ophield met den zwarten handel. Het slachtoffer Hornkamp wilde zich - naar is ko men vast te staan aan het drietal onttrekken, omdat het hem blijkbaar te heet onder de voeten werd. De „vrienden" wisten het zoo voor te stellen, dat zij gevieren door de poli tie oo 'de hielen werden gezeten en dat eenige mogelijkheid was met een vliegtuig naar Engeland te /luchten. In dezen onzin geloofde H. en zoo sprak men af gezamenlijk op een avond van den bewusten 30en September naar het bosch van Waveren te gaan, waar het vliegtuig zou klaar staan en des avonds zou -erteekken. Zqoals afgesproken, ging men naar het bosch en daar hebben de drie „vrienden" H. eerst gewurgd, daarna met een stuk hout de her- ens ingeslagen en ten overvloede zijn polsslagader doorgesneden. Zorgvuldig.heeft men het lijk ineen kuil gestopt cp de plek, waar de ar beiders het lijk drie maanden later vonden. TOEPASSING VAC ANTIE BEPALINGEN. s-GRAVENHAGJÉ, 20 Oct. - Blij kens bij het college van Rijksbemid- d.felaars ingediende vragen, schijnt er misverstand te bestaan omtrent de toepassing van de gebruikelijke yacantiebepaling ia desbetreffende (ii) DE Grondwet van den Arbeid, de inhoud laat het duidelijk zien, is niet los te maken van het sociale en economische gebeuren buiten Nederland. In wezen is de verordening, histo risch gezien, de consequentie van de sociale fcervorming die reeds lang in de wereld gaande is. De grondge dachte hiervoor is in Duitschland ontstaan en ongetwijfeld zullen ve len, die in dezen tijd niet het nuch- ter£ verstand willen laten- werken en liefst alles wat thans komt zonder er kennis van te nemen- afwijzen, ook dit weer als aanleiding eebruiken om zich tegen deze sociató verbete ringen uit te spreken. Dezulken ver geten echter, dat, wanneer zij dan „principieel" willen zijn, zij ook af zijdig moeten staan tegenover den protestantschen godsdienst (om niet te zeggen tegenover i e d e r e n gods dienst), want ook de Hervorming kwam van buiten onze grenzen naar hier, evenals trouwens het Marxisme en zooveel andere opvattingen, die zij wél willen huldigen. Maar zooals de Hervorming in ons land een eigen gedaantp kon aanne men, kan ook de nieuwe opvatting betreffende den arbeid, die den ar beider op een hooger plan plaatst en afrekent met alle machten en krach ten die de sociale ontwikkeling nog stefeds tegenhielden, naar inhoud en naleving een volleomen Neder- land-sch karakter krijgen. Daarvoor is echter noodig', dat ieder positief meewerkt. De ideeën van den nieuwen tijd zijn niet te stuiten door afzijdigheid, zelfs niet door tegenwerking; het eenige dat door een dergelijke hou ding bereikt wordt is, dat juist dan het specifiek Nederlandsche karak- teé wel eens teloor kan gaan. Het is van belang er hier met na druk op te wijzen, dat er ondanks het feit dat de grondgedachte In Duitschland is ontstaan geen ver gelijking te maken is met de Duit sche ordhning van den arbeid. De Nederlandsche ordening brengt voor ons iets beters, zelfs iets anders èn is nauw aangepast aan de Nederland sche mentaliteit. Uit een 'en ander blijkt dus zon neklaar, dat eigen Neder landsche verhoudingen in de praktijk steeds sterker tot ui't- drukking zullen komen. In het groote verband gezien, ver breekt de verordening van den Rijkscommissaris een isolement, waarin ons land zich bevond wat be treft het gebied van den arbeid, door Nederland principieel te plaatsen in direct verband met de wordende Europeesche gemeenschap, en, nog maals, in hoeverre daaraan ons eigen karakter gegeven zal worden, hangt af van de medewerking van ieder onzer. Voor Nederland is met de inscha keling in de Europeesche ordening het beletsel weggenomen om mee te werken in de groot-Germaansche ge dachte. Jr. o In het Olympisch stadion te. Am sterdam werd Zondag de belang rijke wedstrijd tussehende beide hoofdstedelijke eerste klassers Blauw Wit en Ajax gespeeld, faelke in een 20 overwinning vooi* 'de Blauw Witters eindigde. Fèrwerda, de doelverdediger van Blauw Wit, bij een" aanval op zijn heiligdom in actie. (V. N. P. Den Haag Pax Holland m). regelingen, welke door bfet college bindend zijn vastgesteld. Het kan daarom nuttig zijn mede te deelen, dat uit de redactie van evenbedoelde bepaling volgt, dat aan de arbeiders, op wie deze regelingen van toepassing zijn, overeenkomstig het bepaalde in het vacantie-artikel, zooveel mogelijk nog dit jaar vacan- tie of vacantievergoeding moet wor den verleend, berekend naar den daarvoor in aanmerking komenden duur van het dienstverband vóór het in wérking treden van de desbe treffende regeling** De opvatting, dat voor de bepa ling van het tijdstip en den duur der vacantië, resp. van het, bedrag der vacantievergoeding, slechts rekening behoeft te worden gehouden met den diensttijd, vallende na het in werking treden der regeling, is der halve onjuist.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1