Sovjet-aanvallen bloedig algeslagen. DAGBLAD VOOR Veertien November politiedag. WEEST ZUINIG MET GAS EN ELECTRIGITEIT. Nieuwe successen ten noordoosten van Toeapse. Felle luehfsfrijd aan het Egyptische front. De Japanners zijn de beste Jungle-krijgers ter wereld. De sociale politiek in Italië. Mevrouw Roosevelt te Londen. Staf de Ciercq overleden. Het programma te Alkmaar. De drieledige taak der politie. De sociale bemoeiingen van de directie van den landbouw. feasa ièfSïden bevowtod. Ploeg rangeerders pleegde spoorweg- diefstallen. Het arbeidsboek wordt ingevoerd. De hooikist in de huishouding, Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bjj vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/., m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Oitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgirc 37060. 144e Jaargang No. 250 4 pagina'* Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Zaterdag 24 Oct. 1942 Bij onze vrijwilligers. Boter en worst, magazijnen vol. Het mag onze mannen aan niets ontbreken. De verzorging is prachtig. (SS PK Gösling-O H-P H m) HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHKER, 23 Oct. (D.N.B.) - Het opperbevel van de -weermacht maakt bekend: „In het gebied ten N.O. van Toeapse wierpen divisies bergja- gers en jagers den vijand uit diep geëchelonneerde haarden van ver zet. Zij werden .hierbij, ondanks ongunstige weeromstandigheden voortdurend door formaties van de luchtmacht gesteund. Voor de kust van de Kaukasus werd een bolsjewistisch koopvaardij schip door borpmen zwaar getroffen en door de bemanning op het strand gezet. In Stalingrad werd een vijan delijke tegenaanval afgeslagen.' Tusschei^ Wolga en Don voerden de bolsjewisten gisteren zonder in eenig verband to£ elkaar staginde tegenaanvallen uit, die bloedig werden afgeslagen. Aan 't Donfront vernietigden Hon- gaarsche troepen bij 'n plaatselijke actie een vijandelijke gevechtsgroep. In den centralen en noordelijken sector wederzijdsche activiteit van verkenningstroepen. De luchtmacht zette den strijd tegen spoorweg bewegingen van den vijand voort. Aan het Egyptische front bestook ten lichte Duitsche gevechtsvlieg tuigen Britsche stellingen, alsmede concentraties van auto's met bom men van zwaar kaliber. Vergezel lende Duitsche jagers schoten in hevige luchtgevechten tien vijande lijke vliegtuigen neer, waarbij drie eigen vliegtuigen verloren gingen. Drie andere vliegtuigen werden bij een aanvalspoging op een eigen vliegveld door luchtdoelartillerie van de luchtmacht neergeschoten. In de Roode Zee hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen in den nacht van 21 op 22 October een koopvaar dijschip van 5000 brt tot zinken gebracht. Vliegvelden en haven installaties van het eiland Malta werden opnieuw gebombardeerd. Enkele vijandelijke vliegtuigen hebben op 22 October des namid dags onder de bescherming van laaghangende wolken boven N.W. ruitschland gevlogen. Enkele neer geworpen bommen richtten onbe langrijke schade aan aan gebouwen en terreinen. De verliezen der bur gerbevolking waren gering. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen be stookten overdag doelen aan de Z.O. en Z.W. kust -van Engeland. Britsche Vliegtuigen boven Turijn en Genua ROME, 23 Qct. (Stefani). - In zijn weermachtbericht no. 880 maakt het Italiaansehe opperbevel het vol gende bekend; Vliegtuigen van de as en van den vijand waren gisteren aan het ■Egyptische front nog in feilen strijd Sewjkkeld en nieuwe successen wer den door de DuitschItaliaansehe jagers behaald. Twintig Britsche vliegtuigen werden neergeschoten, waarvan vijfi door Italiaansehe jachttoestellen, tien door Duitsche jagers en vijf door het luchtdoel geschut Onze vliegtuigen zijn alle op hun bases' teruggekeerd. Er was een opmerkelijke verkenningsactivi teit in den Noordelijken sector van het front te land. t Onze duikbommenwerpers zetten de aanvallen op de vliegvelden van Malta voort. In den afgeloopen nacht heeft de vijand geprobeerd aanvallen te ondernemen op de steden Tu- rijn en Genua. Te Turijn werden kleine branden snel bedwongen. Te Genua werd de aanval door verscheidene golven van vlieg tuigen uitgevoerd, die brisant- en brandbommen uitwierpen. De aanval nam hier een aanzienlijken omvang aan en veroorzaakte be langrijke schade aan de woonhui zen. Men is nog bezig het aantal slachtoffers vast te stellen. De houding "van de bevolking was voorbeeldig. Het luchtdoelgeschut haalde fcgFee vliegtuigen pmlaag. STOCKHOLM, 23 Oct. - (D.N.B.) De 'militaire medewerker van de New York Times, Hansen Baldwin, die dezer dagen is teruggekeerd van' een reis op den Stillen Oceaan, heeft in een artikel over zijn ervaringen toegegeven, dat de geallieerden er, in weerwil van een jaar van verbit terde gevechten, niet in geslaagd zijn de Japansche stellingen in het Westelijke deel van dé Zuidzee aan het wankelen te brengers Het groote dilemma der geallieerdeir ie, dat zij de Japanners moeten verhinderen, zich stevig in het veroverde gebied te nestelen, terwijl zij „den belang rijksten aanval op Duitschland moe ten richten". De gevechten o^n de heerschappij over de Zuidzee vormen een grooten ooriog, welke onder de moeilijkste omstandigheden en metbeperkte middelen gevoerd moet worden. Wij strijden, aldus Baldwin, tegen een zeer gevaarlijken en evenwaardigen tegenstander. De Amerikanen hebben veel te lijden onder hun eigen zwak te. De vijand wordt bezield door, den, wil tot overwinnen en door het ge loof aan zijn onoverwinnelijkheid. De Japanners zijn de beste jungle krijgers ter wereld en hebben in den strijd ten zee meer ervaring dan de Amerikanen. ROME, 23 Oct. - (D.N.B.) De mi nister van corporaties, Ricci, heelt den Duce verslag uitgebracht over de sociale maatregelen van het fas cistische regime. Hij zegt in dit ver slag, dat de Italiaansehe arbeidsor ganisaties thans op sociaal en eco nomisch gebied de eerste plaats' in nemen. De vier belangrijkste orga nisaties, die zoowel .werkgevers als werknemers omvatten, tellen in to taal ruim 11 mïllioen leden. Terwijl het bedrag, vóór den marsch naar Rome voor sociale maatregelen uit gegeven, beneden de 600 millioen lire bleef, bereikte liet in het begin van -hef 20ste jaar der fascistische tijdrekening ëen hoogte van bijna 10 milliard lire. Met inbegrip van de voorgenomen verhooging der so ciale uitkeeringen en pensioenen zal (fit cijfer de 12 milliard overschrij den.- Ter gelegenheid van den 20en^ver- jaai'dag der fascistische revolutie zal op last van den Duce op sociaal gebied een reeks maatregelen wor den genomen. STOCKHOLM, 23 Oct. - (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst HRldt, is mevrouw Roosevelt van middag op het Paddington-station te Londen aangekomen. Zij werd ver welkomd door den koning en de ko ningin. Mevrouw Roosevelt heeft de reis pèr vliegtuig gemaakt en blijft twee of drie weken. De koning en koningin Van Enge land hebben, volgens Reuter, Vrij dagavond ter eere van mevrouw Roosevelt een maaltijd aangericht. Onder de gasten beyonden zich de Amerikaansche ambassadeur Winant, ministerpresident Churchill, generaal Smuts en diens zoon kapitein Smuts, alsmede luitenant-kolonel Elliot Roo sevelt, de zopa. Kan, den president VERDUISTER GOED l ZON 24 Oct. pndcr: 18.29 25 Oct. op: 8.21 MAAN 24 Oct. op: .19.07 onder: 8.14 ZON 25 Oct. onder: 18.27 26 Oct. op: 8.22 MAAN 25 Oct. op: 19.34 onder: 9.21 1 November Laatste kwartier. De beteekenis van zijn werk. BRUSSEL, 23 Oct. (Belgapress). - Het hoofdkwartier van het V. N. V. deelt mede, dat de heer Staf de Ciercq, leider van het V.N.V.. Don derdagavond te 22 uur in de kliniek van prof. Daels te Gent aan de ge volgen van een hartaandoening is overleden. Hij begon zijn cultureele en al- gemeene Vlaamsche activiteit. In 1912 stichtte hij met Remi Deroeck het strijdblad „de taalgrens" en werkte verder samen met Borginon, van Isackei', Goosenaerts e.a. Hij nam zeer actief, deel aan den strijd voor de vervlaamsching der Gentsche Universiteit. Als frontbrancardier aan den Ijzer, stichtte hij gedurende den wereldoorlog zijn voor payotten bestemde oorlogsbladen „De Payot en de taalgrens" en het „Payotten- land". Hij richtte ook het werk der grafzerken en dat der verloven op. Na den oorlog begon Staf de Ciercq voor goed zijn politieken strijd. In 1918 word hij als candi- daat der fr.ontpartij gekozen als volksvertegenwoordiger voor Brus sel met 7000 'stemmen, een aantal dat voortdurend steeg om in 1929 de 15000 te overschrijden. In 1933 richtte Staf de Ciercq dan, op autori- tairen grondslag, het Vlaamsch Na tionaal Verbond óp, dat onder'zijn doelbewuste leiding steeds een rui mere ontplooiing heeft gekend. Hij had ook een ruim aandeel aan de „Los van Frankrijk"-campagne. Te lang heeft een groot deel van de bevolking de politie als de boe man en de verdediger van de bezit ters gezien. Natuurlijk is het in de eerste plaats de taak der politie, zorg te dragen voor de openbare veilig heid en de handhaving der' orde, maar de evolutie heeft ook bij de politie niet stil gestaan. Voor .de handhaving van een krachtig gezag is de pofitie in alle opzichten pa raat, maar daarnaast ziet ze het als haar taak, op te treden als de help- :ster dergenen, die verdrukt worden en gevoelt zij het*als plicht als kin dervriend te fungeeren. Om deze drieledige taak aan het Nederlandsche volk duidelijk te ma ken wordt er op 14 Nov. op vele plaatsen in Nederland, op last van den gevolmachtigde voor de gereor ganiseerde Nèderlandsehe politie van het Departement van Binnenland- sche Zaken en Justitie, mr. L. G. Broersen, 'een politiedag gehouden. In groote gemeenten als Amster dam, Rotterdam, den Haag, Gronin gen en Utrecht is het dien dag voor de politie mogelijk om door demon straties met bereden en motorcolon nes de aandacht van de bevolking te trekken. In Alkmaar gaat dit niet. Daar zal men dit op andere wijde moeten doen. Onder leiding van den commissaris van politie, den heer-van Maarleveld, heeft zich uit het corps, in samenwerking met de mare- chausees een commissie gevormd, die voor dien dag een programma heeft ontworpen, dat de sympathie van de burgerij verdient. In opdracht van de opperste lei ding vangt de dag aan met een col lecte voor Winterhulp om daardoor te demonstreeren, dat de politie de in nood verkeerenden wil helpen. Om 10 uur des morgens komen de politiemannen en de marechaussees in uniform bij het stadhuis tezamen, waar burgemeester van der Sluys Het béstudeeren van de sociale problemen op het gebied van den lahdbouw, het doen van voorstellen tot het nemen van sociale maatrege len ten behoeve van het platteland, de uitvoering van door den secreta ris-generaal van het departement van» landbouw en visscherij getrof fen maatregelen op sociaal platte landsterrein, alsmede het stimulee- ren en coördineeren van het maat- schappelijkXjverk ten plattelande, ziedaar de voornaamste werkzaam heden van de Xllde afdeeling sociale aangelegenheden van de directie van den landbouw. In de serie radiolezingen: „De boer, de productie en de directie van den landbouw" heeft drs. Th. Pla- tenburg, chef van de Xllde afdee ling, dezer dagen over bovenge noemd onderwerp gesproken. - Spreker wees Sr op, dat de Xllde afdeeling is voortgekomen uit den dienst voor de kleine boerenbedrij ven, welke'was ingesteld om steun te verleen en aan de kleine boeren en de landarbeiders, die door de groote landbouwcrisis in nood waren ge raakt. Het terrein der sociale be moeiingen heeft zich allengs uitge breid en thans is de taak van de af deeling op sociaal gebied zeer om vangrijk. Plattelandsbevolking in vier groepen. Het object van bemoeiing van de aftjeeling is de plattelandsbevolking die daartoe in vier groepen wordt Japanners geland op de Russel- eilanden. - (D.N.B.) Volgens een extra-bericht Van den Britschen be richtendienst uit Washington heeft het Amerikaansche ministerie van marine medegedeeld, dat de Japan ners geland zijn op de Russell-eilan- den, die tot de Se.lomons-eilanden behooren. De Japanners hebben Espiritu Santo op de nieuwe Hebri- den beschotem Engelsche vliegers boven Rhone- dal. - (D.N.B.) Beven het Rhone- dal hebben Donderdagnacht En gelsche vliegtuigen gevlogen. Te Clermont-Ferrand, Lyon en Marseille waren Engelsthe machines in da lucht in den tijd van middernacht tot 1 uur des nachts. Overal trad het luchtdoelgeschut in werking. Het boeiert van gevangen.ja (D. N.B.) Volgens een RèuterbericHT uit Washington heeft Roosevelt gis'ter op de persconferentie naar aanlei ding van een vraag over het boeien van gevangenen toegegeven, dat van eenige dbor de Engelsehen bij den aanval op Dieppe gemaakte gevange nen de handen gebonden rijn tot zij in een interneeringskamp waren ge bracht. Italiaansch koninklijk paar te Genua. - (D.N.B.) Het koninklijke paar heeft gistermiddag een bezoek gebracht aan Genua, dat' in den nacht van Donderdag op Vrijdag door Britsche vliegtuig is aangeval len. In de ziekenhuizen werden- de gewonden bezocht, ingedeeld: de kleine boeren, de tuin bouwers, de landarbeiders en de dorpskernen. Beoordeeld naar hun mat^rieelen welstand en cultureel peil moet men tot de conclusie komen, dat van de boeren en tuinders ongeveer 80 pet. een inkomen heeft, hetwelk beneden de inkomengréns van de stedelijke arbeiders ligt en dat dit percentage voor de landarbeiders 100 en voor de dorpskernen 'zeker 60 bedraagt. Zondert men de gibotere boeren en en dorpsnotabelen uit, dan is armoe troef en ligt het sociale peil beneden het voor het platteland wenschelijke. Uit een onderzoek is gebleken, dat ongeveer 80 pet. van de kleine boe ren één kamer bewonen. Voor de landarbeiders is het zeker niet be ter. Het bezit van kleeding is minder dan onvoldoende, de schuldenlast boven het toelaatbare, de ontwikke ling op landbouwkundig en huis houdkundig terrein beneden peR. Het spreekt welhaast vanzelf, dat de sociale problemen in zulk een milieu legio zijn. Daar korrtt bij, dat de so ciale wetgeven in ons land zich in hoofdzaa,k richtte naar de onder scheiding werkgever-werknemer, waardoor de kleine boëren en dorps bewoners in vele opzichten buiten die wetgeving vielen, hoewfl hun inkomen in doorsnee lag beneden dat van den stedelijken arbeider. Hulp van de overheid. Getracht wordt de sociale omstan digheden. van de kleine landbouwers te verbeteren, o.a. door te bevorde ren, dat het aantal kleine bedrijven wordt uitgebreid, de bestaande klei ne bedrijven zoo mogelijk worden vergroot, of de cultuur geïntensi veerd; verder doqr hét werk op het eigen kleine boerenbedrijf te com bineeren met landarbeid in loon dienst of met arbeid in de agrarische industrie, als ook door medewerking en hulp te verleeen aan technische en economische verbetering van het kleinbedrijf. Voor de landarbeiders is er dan nog de landarbeiderswet, die de mo gelijkheid schept voor landarbeiders een eigen huis of land in eigendom te verwerven. Maatschappelijk werk, subsidieering van cursussen op land- bouwtechnisch, huishoudkundig en cultureel gebied, bevordering van de oprichting van plattelandbibliolhe- ken, het treffen van sociaal-hygiëni sche maatregelen enz., ziedaar enke le andere overheidsbemoeiingen, welke er op gericht zijn, de sociale omstandigheden ten plattelande te verbeteren, aldus betoogde drs. Pla- tenburg. Bij de uitoefening van het land bouwkundige deel van haar taal: wordt de 12de afd. bijgestaan door land- en tuinbouwconsulenten en hoofdasistenten en -assistenten, teiv wijl voor het meer sociale deel zelfs een corps vrouwelijke ambtenaren, „maatschappelijke werksters" ten plattelande bestaat. Dit alles maakt het noodig, dat de sociale afdeeling van de directie van den landbouw nauw samenwerkt met de hfdeelingen van andere de partementen, door welke eensgezin de samenwerking de sociale verhef fing van het platteland ten zeerste hun de beste wenschen voor hun tocht zal meegeven. Verwacht wordt, dat de burgerij zal toonen, zoo lang zamerhand een breeden kijk op dit werk te hebben gekregen en de poli tiemannen niet, om allerlei drogre denen met vreemde gezichten zal aangapen, maar hun mild zal be denken. Ter demonstratie van de paraat heid der polftie wordt er des mid- dag§ in het Sportpark een voetbal wedstrijd gehouden tusschen een politie-elftal en een elftal van de marechaussee. Deze wedstrijd wordt voor 25 cent toegankelijk gesteld en zal dus ongetwijfeld veel bezoekers trekken. Voor dezen wédstrijd heeft de adjudant van de politie, de heer ter Horst, een beker beschikbaar ge steld. Na den voetbalwedstrijd, die om half vier aanvangt, biedt de politie in ,,H-et Wapen van Heemskerk" een 250 kinderen, daartoe door de hoof den der school aangewezen, een goed verzorgden maaltijd aan, waar de politiemannen de kleuters zullen bedienen, om hun te leeren, dat zij in de politie hun helpersen vrien den hebben te zien. Bovendien wordt den kinderen daar een aardig pro gramma, bestaande uit muziek, zang en voordrachten, verzorgd door Alk- maarsche artisten, aangeboden, Deze maaltijd duurt tot half zes, waarna -den ouders gelegenheid ge geven wordt om de kinderen, in verband met de ingetreden duister nis, af te halen. Het organiseeren van deze kindermiddag is mogelijk geworden door de mildadigheid van enkele stadgenooten. De dag wordt besloten met een kameraadschapsavond voor de poli tie en de marechaussees in de van Teylingenzaal van hotel Proot, waaraan dezelfde artisten, die des middags de kinderen vermaakten, hun medewerking zullen verleenen. Zooals men ziet, is er een pro gramma samengesteld^ dat er zijn mag-en ÈTok wij hopen, dat deze po litiedag in alle opzichten aan de gestelde verwachtingen zal beant woorden. Volledigheidshalve vermelden wij nog, dat maatregelen zijn genomen om den gewonen dienst van de po litie voortgang te doen' hebben. 10 man in arrest. Dezer dagen is gemeld, dat drie Arnhemsche. spoorwegarbeiders we- geps spoorwegdiefstallen waren aan gehouden. Het nader door de Arnhemsche politie ingestelde onderzoek heeft thkns tot verrassende resultaten ge leid. Het is n.l. gebleken, dat deze arbeiders deel uitmaakten van een ploeg rangeerders, welke onder lea ding van haar voorman, zekeren den H„ op uiterst brutale wijze op groote schaal diefstallen van door de Ned. Spoorwegen vervoerde goederen pleegden'. De geheele ploeg rangeerders met hun voorman in het geheel 10 mam is in arrest gesteld. Reeds langen tijd geleden werd door den directeur van bet Rijks arbeidsbureau de invoering aange kondigd van een arbeidsboek. Naar de Tel. meldt, zal binnen afzienba- ren tijd met de uitreiking daarvan een begin worden gemaakt. Een werkgever mag dan geen werknemer meer in dienst hebben, die zulk een arbeidsboek niet kan overleggen. Men houdt rekening met de moge lijkheid, dat het twee jaar zal du ren eer iedereen een volledig' bijge werkt arbeidsboek bezit en men overweegt als eerste groep arbeiders het best georganiseerde 30.000 man tellende personeel van de'gra fische bedrijven van het boek te voorzien. Het boek bevat bijzonderheden omtrent den persoon van den ar beider, opleiding, diploma's, betrek kingen, enz. en het wordt zoodanig samengesteld, dat iedere arbeider het zonder bezwaar te allen tijde ter inzage kan geven. Het arbeidsboek zal er toe medewerken een beter overzicht "óver de arbeiders te krij gen en tijdig maatregelen te kun nen, nemen inzake werkloosheid of tekort aan personeel, terwijl de arbeiders, op grond van de in hun arbeidsboekje vermelde gegevens, het tariefloon kunnen bedingen waarop zij, volgens hun capacitei ten, recht hebben. Reeds gedurende twee jaar is men bezig met de restauratie van de Groote- of St. Laurenskerk te Alkmaar, welke her stellingswerkzaamheden in totaal vier jaar zullen vorderen. Een kijkje in de kerk VNP-De HaanPax Holland m De politie heeft de' volgende ont vreemde goederen opgespoord, waar uit men een idee krijgt, wat deze die ven wisten te stelen: 45.000 sigaret ten, 2 balen tabak, een groote zen ding shag en pruimtabak, 15 mud aardappelen, 3 rijwielen, een groote hoeveelheid emaille keukengerei, alsmede een aanzienlijke hoeveel heid bonbons. Uit het onderzoek is gebleken, dat de in het vorige bericht genoemde H. J. J. niets met de diefstallen uit staande heeft gehad. Kolenpositie blijft zorgwekkend 's-GRAVENHAGE, 23 Oct.- - De kolen- positie van ons land blijft zorgwekkend en zal den geheelen duur van den oor log wel kritiek blijven. Daarom is het zaak er bij voortduring er op te wij zen, dat door allen de uiterste zuinig heid, met gas en electrieiteit moet wor den betracht en dat allen er naar moe ten streven om zoo dit eenigszins mogelijk is zelfs onder de toege stane rantsoenen te blijven. In dit verband is het van belang er op te wijzen, dat, mochten de omstan digheden nieuwe beperkingen en ver dere rantsoen eer ingsmaat regelen nood zakelijk maken, deze over de geheele linie en op een voor alle verbruikers gelijke wijze zullen worden doorge voerd. Het is dan ook volkomen doel loos en ten zeerste af te keuren, dat men uit vrees, dat bij nieuwe bezuini gingen het huidige verbruik als maat staf zal worden genomen, met alle ge weld zijn geheele rantsoen wil ver bruiken. Vast staat nu reeds, dat zoo het ooit tot een verscherping der rantsoe- neering zou moeten komen deze niet zal worden doorgevoerd op den grondslag van het huidige verbruik, doch op dien van het basisrantsoen, n.l. het verbruik in 1940. Ofschoon ongetwijfeld in breede krin gen een ernstig streven naar zuinigheid bestaat, valt anderzijds niet te looche nen, dat ook in het huisgezin en dit geldt in minstens even sterke mate Voor winkels, kantoren, magazijnen, werk plaatsen, café's, restaurants en hotels nog veel energie kan worden bespaard, als nauwlettend op de „kleinigheidjes" wordt toegezien. Hoeveel kan nog niet worden bezuinigd, als alle lichtbronnen worden uitgeschakeld, zoodra deze filet meer worden benut. Als de radio wordt afgezet, indien niet meer aandachtig Wordt geluisterd. Als alle electrische apparaten niet meer worden ge bruikt <ian strikt noodzakelijk js. Ook zuiniger met gas. Echter niet alleen met electrieiteit, ook met gas kan doelmatiger en dus zuiniger worden omgesprongen. Zoo kan zeker het warmteverbruik voor koken ,wasschen en baden op lager peil worden gebracht. Aardappelen en groenten kan men met een minimum aan water opzetten (zoo wordt boven dien voorkomen, dat veel kostbare voe dingswaarden verloren gaan). Bij het koken 'moet men steeds de deksels op de pannen houden, en zoodra damp uit pan of ketel komt, kan men gerust de gasbrander klein stellen. Met minder gas bereikt men dan hetzelfde effect. Men late voorts geen klein'e gasvlam metjes doorloopend onder keuken- of badgeyser branden. Men zette geen ketels vol water op, als men een kopje koffie of thee wil zetten. Oek is het z.eer duur twee- of driemaal daags heet water voor het vaatwerk te maken. De hooikist een object tot bezuiniging. Een object, dat tot veel bezuiniging van gas en electrieiteit voor kookdoel- einden kan leiden, is de hooikist, een goede bekende uit den vorigen oorlof reeds, die ook in vredestijd door velen niet werd vergeten, doch nu zekei we derom allerwege warme sympathie ge niet. De hooikist, welke ieder met be trekkelijk eenvoudige middelen zelf kan maken, wordt voor vele doeleinden ge bruikt. Vooral voor het langdurig af- trekkten van soep en het doorkoken van pap en boonen kan de hooikist uitste kende diensten bewijzen. Ook wanneer men water, dat op de kachel of haard reeds op temperatuur is gekomen, voor de wasch of het vaatwerk warm wil houden, is de hooikist tegenwoordig een huishoudelijk voorwerp van on schattere waarde het aangewezën middel. Zoo kan zeker nog wel op gas en electrieiteit worden bezuinigd. Zoo kan in elk geval worden voorkqmen, dat het toegestane rantsoen wordt overschreden. Zoo kunt u uzelf de ellende van boete en afsnijding yan den loevger be-« l-sparen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1