DAGBLAD VOOR Burgemeester van Heemskerk gearresteerd. DISTRIBUTIE OOK HUISVROUWENZORG! DE HEFTIG VERDEDIGDE FABRIEK „ROODE OCTOBER" IN DUITSCHE HANDEN. Nieuwe vorderingen in den Kaukasus. Opnieuw ruim honiierilduizeiiiyon vijandelijke scheepsmimte vernietigd. Engelsche vliegtuigen boven Zwitserland. Rijksminister Göbbels over de Duitsche jeugd. Koning Christiaan achteruitgegaan. If:!® Finland wil vrij en ongeschonden blijven. Lord Alexander zegt, dat China zichzelf zal helpen. De tabaksteelt in de Oekraine. Zware gevechten aan het front van Alamein. Geen ongerustheid in kustgebied. Evacuatie wordt tijdig bekend gemaakt. Wegens frauduleuze handelingen. Herdenking vpn het 100-jarig bestaan van de wet op het notaris-ambt. De oogst van duizenden amateur-tabakkers is binnen. J Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALRMAARSCHEEDITIE. NOORD-HOLLAHD H- Prjjs der gewone advertentiën: t 0.11 *per m.M., minimum 14 m.M. J 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Ilerms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 251 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Maandag 26 Oct. 1942 HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 Oct. - (D.N.B. Het op perbevel der weermacht maakt be kend: In het Westen van den Kaukasus hebben Duitsche en Roemeensche troepen met doeltreffenden. steun der luchtmacht nieuwe bergrug gen stormenderhand ingenomen. Tegenaanvallen van den vijand werden onder bloedige verliezen afgeslagen. In den strijd om Stalingrad zijn in hardnekkige afzonderlijke ge vechten op een hal na alle overge bleven gebouwen der fabriek Roo- de October, uitgebreide stellingen en huizenbloken en de Noorde lijke voorstad Spartakofka op en kele afzonderlijke huizen na inge nomen. Het stedelijke en fabrieks terrein, dat den vorigen dag was veroverd, werd van vijandelijke overblijfselen gezuiverd. Ontlastingsaanvallen bezweken. De zware luchtaanvallen op de vijande lijke steunpunten, te Stalingrad en de Sovjet-etappe ten Oosten van de Wolga gingen met onverminderde kracht voort. Aan het Donfront hebben Roe meensche troepen - verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen. Roemeensche luchtstrijdkrachten richtten haar aanvallen op vijande lijke stellingen en treinen. Op het Ladogameer heeft in den nacht van 21 op 22 October een for matie Duitsche en Italiaansche oor logsvaartuigen onder escorte van de Duitsche en Finsche luchtmacht een plaatselijke actie uitgevoerd tegen de door de bolsjewisten bezette kust. Een landingsafdeeling vernielde eerr vuurtoren en maakte gevangenen. Op de terugreis werden onder voort durende gevechten met vijandelijke kanonneerbooten felle luchtaanval len afgeweerd en door jagers en luchtdoelgeschut 21 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In Egypte is de vijand over egn breed front na hevige voortbereiding door de artillerie met sterke forma ties infanterie en tanks en met mede werking van tal van vliegtuigen tot den verwachten grooxscheepschen aanval overgegaan. Op het oogen- blik zijn verbitterde gevechten aan den gang. De vijand heeft tót hu toe 20 vliegtuigen en talrijke tanks ver loren'. Op Malta hebben lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen weer talrijke bommen geplaatst op de vliegveldin stallaties van Lucca en Venezia. Bij vluchten naar de bezette Wes telijke gebieden en bij de heen- en terugreis naar Noord-Italië heeft de Britsche luchtmacht door den Duit- sbhen afweer 11 vliegtuigen ver loren, waarvan meer dan de helft viermotorige bommenwerpers. In den afgeloopen nacht heeft de Duitsche luchtmacht bomaanvallen gedaan op voor, den oorlog belang rijke installaties in eenige steden van Oost-EngeAmd. Alle toestellen keerden op hun basis terug. Zooals bekendgemaakt bij extra bericht hebben Duitsche duikboo- ten, ofschoon nog steeds de herfst stormen de operaties bemoeilijken, in zware gevechten uit krachtig beveiligde convooien en in hard nekkige afzonderlijkeachtervol ging in het Noorden van den At- lantischen Oceaan, in de Noorde lijke IJszee, bij de Canadeesche kust, bij Trinidad, voor den Congo- mond en bij Kaapstad 16 schepen van 104.000 t. en een torpedojager tot zinken gebracht. Drie andere schepen en een andere torpedo jager werden door torpedotreffers beschadigd. BERN, 25 Oct. - (D.N.B.) In den nacht van Zaterdag op Zondag zijn weer Engelsche vliegtuigen over Zwitsersch gebied gevlogen. Te Bern duurde het luchtalarm eenige uren. De luchtdoelartillerie trad her haaldelijk in werking. Ook in* an- «dere Zwitsersche steden werd lucht alarm gegeven. Zwitserland heeft te Londen, ge protesteerd. Het Britsche 'ministerie van BuitenlandschF Zaken heeft o.a. medegedeeld, dat het „helaas" niet steeds mogelijk is onbedoelde schen dingen vaif neutraal gebied te ver mijden. De Zwitsersche gezant kreeg opdracht opnieuw te protesteeren voor de schendingen op de avonden van 22 en 23 October, toen Britsche vliegtuigen hij hun aanvallen op Noord-Italië boven uitgestrekte ge bieden van Zwitserlahd vlogen. Het politieke departement deelt mede, flat de Zwitsersche gezant te Londen op grond van de nieuwe, ernstige schending van het Zwit sersche luchtruim door de Britsche luchtmacht op Zaterdagmiddag en Zaterdagavond opdracht heeft ge kregen een scherp protest in te dienen. In het strijdgebied Zuidoostwaarts van het llmenmeer, welks moerassen, stroo men, bösschen en struikgewas door de Bolsjewisten met tallooze bunkers, hin dernissen en mijnversperringen in staat van verdediging was gebracht, hadden de op doorbraak gerichte Duitsche aan vallen volledig succes. Infanteristen beklimmen de rijdende pantserwagens, die tót opdracht hebben, de Sovjet stelling vanuit de flank op te rollen PK v. d. Becke-DV.R-P H m VERDUISTER GOED ZON 26 Oct. onder: 18.25 27 Oet. op: 8.24 MAAN 26 Oct. op: 20.05 onder: 10.27 1 November Laatste kwartier. BERLIJN, 25 Oct. (D.N.B.) - Minister dr. Göbbels heeft vandaag ter gelegenheid van de jaarlijksche opening van het filmuurtje, voor de jeugd per radio tot de Duitsche jeugd en de ouders gesproken. Hij wees o.a. op het heldhaftige optre den der Hitlerjugend in de door luchtaanvallen bedreigde gebieden. Eerst kort geleden was dr. Göb bels bezocht door een groep jongens uit de gebombardeerde steden. Zij waren allen tusschen de 14 en 17 jaar en droegen zonder uitzondering het ijzeren kruis of het kruis van oorlogsverdienste. Twee hunner had den in een bommennacht elk een Engelsch, geve chtsvliegtuig neerge schoten. Jongens en meisjes, die zich pre cies zoo dapper hebben gehouden als dezen, zijn .er iri de bedreigde provincies van ons vaderland bij duizenden. Wij staan thans tegenover een we reld, die ons als volk in zijn geheel en vooral in onze jeugd wil vernie tigen. Slechts een kracht bestaat er, die alles kan overwinneh: de kracht van het karakter, die bij het kind gevorm en ontwikkeld moet worden om op rijperen leeftijd werkzaam te kunnen worden. Onze nat.-soc. leiding wil de ouders sle'chts naar beste krachten helpen om deze kinderen ook buiten het ouderlijk huis en buiten de school op te voeden tot Duitsche mannen en vrouwen. KOPENHAGEN, 25 October, i (D. N.B.) Korf na middernacht is gis ter het volgende communiqué ge publiceerd: Nadat de toestand van den koning den geheèlen dag was gekenmerkt door groote vermoeid heid, trad om 19 uur een achteruit gang in, gepaard met snelle, onregel matige werkzaamheid van het hart Na een krachtig stimuleerende be handeling viel tegen middernacht een geringe verbetering waar te nemen. Maar de toestand blijft ern stig. Nader wordt gemeld: De verbe tering in den Island van den ko ning, die Zaterdagavond als gemeld tegen 12 uur intrad,# is 's nachts blijvén bestaan. De ochtendtempe- ratuür bedroeg 39,1. Met de koorts is een betrekklijk lichte longontste king opgetreden. Zomertijd ook in Frankrijk af- eschaft. - (D.NdB.) In het gelieeïe 'ransche gebied zullen in den nacht van 2 op 3 November de klokken een uur worden teruggezet. Met zorg worden de Kerstpakketten voor de mannen van de Nederlandsche SS aan het Oostelyk front verpakt» Er is voor gezorgd, dat het den mannen aan niets ontbreekt. (Polygoon-Meijer-Pax Heiland m) Radiotoespraak van Rytj HELSINKI, 25 Oct. (D.N.B.) - De president der Finsche republiek, Ryti, heeft heden met een radiotoe spraak de propagandaweek voor huis en gezin geopend. Hij wees op de meedoogenlooze oorlogvoering vanden tegenstander, dié zijn aan vallen ook richt op alle Finsche cul tuurmonumenten en sociale inrich tingen. Het voorbeeld der kleine Baltische volken toont de methodes der Sovjet-Unie. Zij heeft zich ge heel meesten gemaakt van deze landen, hun zelfstandigheid vernie tigd en een groot deel Runner bewo ners naar de verste uithoeken der Sovjet-Unie weggesleept Hetzelfde lot zou ongetwijfeld ook de overige volken wachten, wanneer zij on der de heerschappij van de Sovjet- Unie zouden komen. Finland wil niet verdwijnen in de oeverlooze volkenzee van het Oosten, zooals het velen 'Finschen stammen vroeger reeds is vergaan, maar zijn eigen levensvorm en zijn volkskarakter behouden en verder ontwikkeien hetgeen liet in den loop van zijn geschiedenis heeft verworven. Finland wil ook niet, dat zijn kin deren in de smakelooze en zinlooze afgoderij van de bolsjewisten wor den opgevoed, Wij willen onze ker ken niet laten vernederen tot paar denstallen en bioscopen, zooals de bolsjewisten in Karelië hebben ge daan. Wij willen ons volk den vrede en de yeiligheld waarborgen opdat niet iedere generatie behoeft te le ven onder voortdurende vrees voor den oorlog, en lijden onder de ver woestingen en verschrikkingen van den oorlog. Sedert de bolsjewieken ons in den herfst'van 1939 overvie len, hebben wij volkomen begrepen, dat ons geen andere weg bleef dan de verdediging met al onze kracht. Het Vrijcorps Denemarken veiliet dezer dagen zijn land om weer naar het Oos telijk front te vertrekken. Tijdens het afscheid nemen op het hoofdstation te Kopenhagen. '(Nordiskfoto-Reela-Pax- Holland m) LISSABON, 24 Oct. - (D.N.B.) De eerste lord der admiraliteit Alexan der, heeft, naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, het woord ge voerd voor het Fonds tot hulpverlee ning aan China. China is besloten, zoo zeide Alexander, zich zelf te helpen. Het is tragisch, dat juist toen de Chinee- zen hoopten den Engelschen de hand te kunen reiken, het eigen „tekort aan verdediging" in het Verre Oos ten tot resultaat had, dat de Birma- weg een der hoofdwegen voor Chi na's aanvoer, werd afgesneden. Door den Japanseheii aanval heeft China de drie millioen pond, die jaarlijks hpt ^qlk voor stéundeeleinden \ves^ten opgebracht, VëM$reïi. Daar óm is het tie piMit tfen iècfeVeh Ëh- gelschman te probeeren, om deze bron van hulpverleening door bij dragen uit'Engeland te vervangen. Grootsche plannen. BERLIJN, 24 October (Europa- press). - Het is bedoeling, dat in de Oekraine behalve de Ijeide- machorka-soorten vönr het bin- nenlandsch verbruik, tep behoeve van de Europeesche markt Vir ginia-, Kentucky- en andere ciga rettentabak zullen worden ver bouwd. De organisatie van den gevol machtigde voor de tabaksnijver heid, welke sedert het begin van dit jaar bestaat, heeft het plan om dit jaar 60.000 ha te beplan ten, voorzoover dit onder de hui dige omstandigheden mogelijk was, met succes uitgevoerd. Ini 1943 wil men een nog veel groo- ter areaal in cultuur (brengen met een oppervlakte van ongeveer tien maal de Duitsche teeltopper vlakte voor tabak. De voornaamste plantages zul len westelijk van den Dnjepr lig gen en wel in de gebieden van Kihw, Kromianoz, Kamenez-Po dolek, Shitomir, Winniza, Tscher- kassy, Nikolajew, Cherssch-Kiro- wograd. Om behalve het binnenlandsch verbruik ook het Duitsche en Europeesche te kunnen verzeké ren, zijn drie maatschappijen op gericht en wel voor den tabaks- aanplant, door de bewerking en voor den handel. Als leider is de gevolmachtigde voor de tabaks nijverheid bij den Rijkscommis saris benoemd. De Tabakanbau-Ukraine Cm'bH heeft reeds verschillende groepen van de Duitsche tabakslnijverheid ingeschakeld en aan deze onder nemingen licenties verleend. Terreuf-aanvallen op N.-Italiaansche steden. Het legerbericht van 25 Oct. luidt als volgt: ROME. 25 Oct. (Stefani). Het weermachtbericht luidt als volgt; Na een hevige voorbereiding door -de artillerie heeft de vijand de sec toren ten N. en ten Z. van het front van El Alamein met sterke gepant serde en infanteriestrijdkrachten aangevallen. De tegenstander, die overal werd teruggeslagen, leed zware verliezen, vooral aan pantser voertuigen, waarvan er tot dusver al 47 zijn vernietigd. De slag duurt voort. De Britsche luchtmacht steun de de actie te land met sterke for maties, maar stuitte overal op de luchtmacht der as,-die 15 vijande lijke vliegtuigen neerschoot, welke in brand geraakten. Vier andere stortten neer, getroffen cloor lucht doelartillerie. Nieuwe aanvallen zijn gister middag en in den afgeloopen nacht ondernomen op enkele min of meer belangrijke centra in Lombardije en Piemont en vooral op Milaan, Monza en Novara. Aan zienlijke schade werd aangericht, vooral als gevolg van brandbom men, aan huizen in-de omgeving van Milaan, waar onder de bevol king 48 personen werden gedood en 254 gewond. Te Novara geen dooden en 10 gewohden. Tijdens een ^anval op Savona waren er 35 dooden en 67 gewon den. De slachtoffers van den eer sten aanval op Genua beliepen 34 dooden en 120 gewonden, grooten- deels licht. De brandweer deed overal wonderen bij de vervulling van haar plicht. Drie vijandelijke bommenwerpers werden neerge schoten in de omgeving van Mi laan eji vier viermotorige zijn in den aanval van den voorafgaan- den nacht op Genua vernield. Het gedrag der bevolking van Milaan, en de' andeïe centra Vras kalm en gedisciplineerd. Bij een luchtduel boven Malta is een Spitfire ge troffen en brandend neergestort. - 's-GRAVENHAGE, 26 Oct. - Offi cieel wofdt medegedeeld: Gebleken is, dat het onlangs in de Nederlandsche Staatscourant voor bepaalde deelen van het land gepu bliceerde vestigings- en verhuisver bod en de desbetreffende mededee- ling aan de pers, onder de bevol king in het kustgebied bezorgdheid hebben doen ontstaan. In verband hiermede wordt erop gewezen, dat bijtijds zal worden medegedeeld, wie voor een evacua tie in aanmerking komt, zoodat een ieder rijklijk gelegenheid zal hebben de vereischte maatregelen te nemen. Men wachte dus kalm af en probeere niet overijld ergens anders in het land een nieuw onderkomen te vinden, waarbij de mogelijkheid bestaat, dat men niet voor evacuatie in aanmerking komt en men der halve onjuiste maatregelen genomen heeft. De marechaussee heeft Zater dagmiddag op het station Bever- wijk gearresteerd den heer W. J. M. A. V., burgemeester der gemeente Heemskerk. De arre'statie geschiedde met voor kennis van de hoogste Duitsche en Nederlandsche autoriteiten en staat in verband met het vermoeden dat door den burgemeester zeer ernstige frauduleuze handelingen zijn ge pleegd. De geconstateerde fraude zou zich niet hebben voorgedaan met gelden der gemeente Heems kerk, doch met die van een. ander officieel lichaam. Bovendien moeten bij het onder zoek meerdere bezwarende feiten op ander terrein aan het licht zijn gekomen. De heer V. is ingesloten in de ka zerne te Beverwijk. MAX BLOKZIJL VOOR DE RADIO. 's-GRAVENHAGE, 26 Oct. He denavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum 1, in zijn politiek weekpraatje over het onderwerp: „De roode bus en ik", De hoeveelheid eikels, welke dezer dagen bij den agent van de akkerbouw# centrale te Laren werd ingeleverd, was zoo groot, dat deze knaap er bijna onder bedalven werd Polygoon-Noske-Pax Holland m LIJK VAN VERMISTEN JONGEN OPGEHAALD. Gisteren is te TilbuPg uit den vijver in het wandelpark opgehaald het lijk van den 15-jarigen Hei\drik Glis- meyer, die de ouderlijke woning bp 12 October had verlaten, en sinds dien vermist werd. In het legerbericht van 24 Oct. wordt gemeld: Aan het Egyptisché front nog steeds groote activiteit van de lucht macht. Vijandelijke vliegtuigen vlogen.in den afgeloopen nacht boven enkele streken van Piemont, Ligurie en Lombardije, en lieten brisant- en brandbommen vallen boven Turijn, Genua en Savona. Zij veroorzaakten niet ernstige materieele schade in de beide eerstgenoemde steden, doch ernstiger in de laatste. De tot nu toe bekend geworden slachtoffers onder de burgerbevolking zijn: een doode en tien gewonden in Turijn, dertien dooden en 46 gewonden te Savona en Vado in .Ligurie. Het aantal slachtoffers van den laatsten aanval op Genua bedraagt 21 dooden en 121 gewonden. Dezen nacht heeft de vtja.ndelijke aanval op Genua geen' 'Sldehtoi'Êêrs geeischt, doch er zijn er wel - een aantal gévallen als gevolg van het gedrang aan den ingang van een schuilplaats. Oorlogstoestand brengt beperking met zich mede op menigerlei ge bied. Eenerzijds worden grenzen gesloten of geblokkeerd en daar door invoermogelijkheden inge krompen; tweedens moeten grond- stoifefi en producten voor gebieden der, aan den oorlog dienstige, doel einden benut worden. Oorlogstoe stand beduidt 'schaarschte in het maatschappelijk leven. En de dis tributie is het apparaat, dat de be volking, ten opzichte van haar voorziening van levensmiddelen en andere voor het bestaan noodza kelijke of gewenschte ingrediënten, voor een catastrofe behoeden moet. Distributie is het resultaat van wijs overheidsbeleid; zij zorgt, dat in moeilijke dagen een ieder het zijne krijgt. Maar er is er behoort althans te zijn een distributie, welke geen regeeringszaak, doch, pm het eens familiaar uit te druk ken, huisvrouwenzorg is. Het is de distributie, die in deze tijden regelend is voor keuken en woonkamer. Een moeder, die haar op de bon verkregen pot jarp. in twee dagen laat leegeten, bewijst niets geleerd te hebben, of zóó zwak te zijn, dat zij aan het gevraag van haar kroost en laten we het maar eerlijk bekennen, soms ook van haar man geen weerstand kan bieden. En begrip en geestkracht kunnen thans minder dan ooit ontbeerd worden, óók in het domein van de huis vrouw. De zomer is voorhij,de winter- staat voor de dèur en hier en daar worden naar de haarden en kachels reeds verlangende blikken gewor pen. Laat het voorloopig nog bij verlangende blikken b 1 ij v e n Spaar Uw brandstof, zoolang er van werkelijke koude nog niet gespro ken kan worden. Straks, wanneer het inderdaad winter geworden is, zullen Uw kolen een kostelijk goed blijken en gij zult het diep betreu ren als gij op dagen, die, nu ja, een tikje warmte missóhien wel velen konden, een deel ervan roe keloos verspeeld hebt! Hier komt het- aan op zelfbe- heersching. Vooral de huis moeders geven het goede voorbeeld én stellen zich onverbiddelijk schrap wanneer de heer des hui zes, van zijn werk gekomen, voor de gezelligheid een „uurtje" de kachel wil aanma&n, wanthet is immers al eind October! Niet de kalender, maar de ther mometer bepale of gestookt wordt of Vliet. Dat is altijd het gezondste geweest, en nu zeker, want het is thans ook de gezondste gedach te n g a n g. v. d. A. Belangwekkende tentoonstelling. Op den 16den October van dit jaar was het honderd jaar geleden, .dat de wet op het notarisambt in werking trad. Ter herdenking van dit feit, heeft Rolandinus Passeg- geri, de notarieele afdeeling van de juridische faculteit der Amster- damsche studenten, Zaterdag 'n bij eenkomst in de Agnietenkapel te Amsterdam belegd. Na afloop der rede begaven da aanwezigen zich naar de universi teitsbibliotheek, waar een tentoon stelling is ingericht van boeken, akten en curiosa, die op de nota rieele wetenschap betrekking heb ben. De heer H. A. Warmelink, notaris te Amsterdam, hield daar een causerie over de notarie'fele bi bliografie, welke causer»e de aan wezigen met groote belangstelling volgden. De tentoonstelling blijft 14 dagen voor het publiek geopend. DRUTEN, 24 Oct. - Nu de oogst van tabak dit seizoen op de zgn. „diven" na vrijwel weer ten einde is, is het moment aangebroken van de broeiing of fer mentatie, hetgeen dit jaar in het Oude Maas en Waalsche tabakscentrum Druten in nog veel grooteren omvang zal geschieden dan vorig jaar reeds het geval was. Behalve de tabak van de be roepstelers, welke -'verplicht aan de overheid móet worden afgeleverd en de nicotinetabak, die dit jaar voor het eerst op meer uitgebreide schaal werd verbouwd, begint thans ook de stroom van amateurstabak binnen te vloeien. Speciaal de fermentatie van het door duizenden amateurs in den lande zelf geteeld product eischt uiteraard heel wat organisatie vooraf. Maar, naar de heer P. J. M. Albers die ook dit jaar de vele amateurs weer zooveel mogelijk terwille zal zijn ons verzekerde, zijn zoodanige maatregelen genomen, dat de stroom van binnenkomende ama teurstabak, die de komende weken te wachten staat, niet te bovenmachtig zal worden. De heel Albers deelde nog mede, dat het kerven van de amateurstabak, /waar naar vele amateurs reikhalzend hebben uitgezien, dit jaar onder bepaalde Voor waarden vrij zeker weer zal worden tpegestagn. De Nederlandsche Volksdienst kent geen medelijden of barmhartigheid; hij kent alleen yolkgche PÜcht,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1