BIIIISCIIE AANVUL IN EGYPIE. langrijke bergsteliingee bij ïeeapse verwerd. Onoverwinnelijke «arsciicoienne rukt ip van het Wesien naar het Onsten. DAGBLAD VOOR VOOR HET BEHOUD VAN EUROPA Verscheidene huizenblokken van Stalingrad in Duitsche handen. BEKENDMAKING. )GSSCHADE ït het sluiten van Nieuwe taktiek wordt gevolgd. De „verrassing" die de Engelschen beoogden, niet gelukt. BELANGRIJK. DE POSITIE DER GEALLIEERDE SCHEEPVAART. Keuringen der lichtingen f904 en 1905. Nederland had het slagveld van Europa kunnen zijn. m de irzekering tegen ngen bij onze correspondenten, rling Waarborg Genootschap Singel 202/8, Amsterdam-C. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 3.10; franco door het geheele Rijk 3.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3330. Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: J 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 3>/v m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Ilerms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgirc 37060. 144e Jaargang No. 252 K pagina's HoofdredacteurA. R. JONKER, Alkmaar. Dinsdag 27 Oct. 1942 De Engelschen hebben in Egypts hun offensief ingezet met een sterke troepehmacht, voornamelijk bestaan de uit Canadeezen, Nieuw-Zeelan- cers, Zuid-Afrikanen, Polen. Grieken en Gaullisten. Het is natuurlijk moeilijk te zeg gen of de door de Engelsehen zelf genoemde cijfers omtrent de door hen in den strijd geworpen man schappen en pantserwagens juist zijn, doch het is mogelijk, dat hun strijdkrachten na de vernietigende nederlaag, die het achtste leger in dertijd heeft geleden, aanzienlijk versterkt zijn. Daartegenover staat, dat ook maarschalk Rommel allen tijd hgeft gehad om zijn stellingen te versterken. De stelling van El Alamein, die van de kust in Zuidelijke richting naar de Catarra-vallei loopt en om streeks 60 km breed is, is over- een .groote diepte met veldfortifieaties versterkt.' De strijd, die thans aan den gang is, verschilt in zooverre van dien, welke zich bij vroegere offensie ven in de Libyschc woestijn af speelde, dat toen de gevechten zich heen en weer bewogen en tal rijke omtrekkende bewegingen werden gemaakt, waarmede soms weken verïiepen, terwijl thatis de Engelschen met sterke pantser strijdkrachten op de Duitsch-Ita- Üaansche stellingen aanstormen, waarbij van druk op een bepaald punt der linie niet kan worden gesproken, daar het zwaartepunt van den strijd nu eens in het Noor den, dan weer in het midden of in het Zuiden ligt. De situatie kan als het ware van uur tot uur ver wisselen. Men heeft echter te Berlijn groot vertrouwen in de veldheerseigen schappen van Hommel, van wien hekend is, dat hij er niet van houdt zich aan een star operatie plan te houden, doch in moeilijke situaties bliksemsnel weet te han delen en te improviseeren. Een ding kan omtrent de gebeur tenissen in Egypte gezegd worden en dat is, dat de verrassing, die in dezen oorlog zulk een groote rol speelt, den Engelschen niet gelukt is. Ook hun po^pg te Mersa Matroe in den rug van Duitsch-Italiaansche troepen te landen, waarbij zij ge bruik maakten van motortorpedoboo- ten, die de Engelschen als „vestzak oorlogsschepen" betitelen, is mislukt door het snelle ingrijpen der vlieg tuigen van de as, die de schepen dwongen, nog voor het bereiken van hun doel, de wijk te nemen. Troepen van de as in succes vollen strijd tegen numeriek superieure Britsche formaties. Aan het Noord-Afrikaansche front hebben Duitsche duikbommenwer- Verzending van Kersipakkeijes voor de Walien SS en hei Legioen. Het SS-Ersatzkommando Neder land deelt ons mede: Pakjes voor vrijwilligers in de Waffen-SS en het Legioen, die een veldpostnummer hebben, mogen al leen verzonden worden met de spe ciaal voor Kerstpaketten verstrekte zegels, z.g. Zulassungsmarken. Deze zegels worden aan de soldaten uit gereikt en door hen aafl hun fami liereden toegezonden. Zij zijn dus nergens anders verkrijgbaar. Door middel van deze zegels is het mo gelijk om Kerstpakketjes aan dé vrijwilligers te zenden van 1.000 gram of 2.000 gram. Voor 1.000 gram moet men dus één zégel en voor 2.000 gram twee zegels opplak ken. Voor de vrijwilligers, die een adres hebben, dus geen veldpost- nummer, zijn geen zegels pöodig en kunnen de pakjes zonder zegels verzonden worden. Het is van het grootste belang,, dat de Kerstpakket ten vóór 30 November a.s. aan de post ter verzending afgegeven zijn. Van 10 November tot 25 December 1942 is het niet mogelijk, pakketjes te versturen zónder zegels, welke zwaarder zijn dan 20 gram. Voor 10 November en na 25 Dec. 1942 kunnen pakjes zonder zegels tot 100 gram verzonden worden. Door deze regeling is er voor ge zorgd, dat alle kameraden ook wer-^ Lelijk met Kerstmis Uw gave ont vangen. De pakjes moeten als volgt ge adresseerd worden: An Das SS-Ersatzkommando Nederland Den Haag, Stadhouderslaan 132 te zenden aan: rang:naam veldpostnummer of adres:... Het SS-Ersatzkomando verzoekt de Nederlandsche bevolking, zich precis aan deze regels te houden, laar, gezien het groote aantal Ne- erlandsche vrijwilligers, alleen op '*ze wijze een, geregeld Kerstpak- "•.teuye^iw mogelijk if, Berlijn stelt het volste vertrouwen in de veldheerseigenschappen van Maarschalk Rommel pers Zondag een grootscheepschen aanval ondernomen op de krachtig versterkte stellingen in de nabijheid van El Roewaizat. In talrijke groepen uit verschei- dène richtingen stortten de Ju 87's op tanks en colonnes voertuigen der Britten, die hier klaar stonden. Ont ploffingen tusschen pantserwagens deden metershooge zandfonteinen op spuiten, die zich vermengden met den donkeren rook en de felle vlam men van brandende voertuigen, mu nitiedepots en benzineopslagplaat sen. Formaties Britsche jagers, die zich probeerden te verzetten tégen deze doeltreffende Stuka-aanvaHgn op het front van El Alamein, wèfÖen door de Messerschmitts in hevige luchtge vechten gewikkeld, zoodat de duik bommenwerpers de aangewezen doe len ongehinderd konden bereiken. Gevechtsvliegtuigen van het type Ju 88 richtten dag enna„cht doel- trr "rende aanvallen op vurende bat terijen, auto's en troepenconcentra ties in de nabijheid van het front. In de vroege ochtenduren vielen Duit sche gevechtsvliegtuigen station en emplacement van El Alamein aan. Den geheelen dag.streden Duitsche en Italiaansche jagers aan het Noord- Afrikaansche front tegen numeriek verre superieure Britsche formaties De jagers handhaafden zich niette min tegenover de Britten en schoten er zes neer. Het oude lievelingsplan. De groote Engelsche aanval in Egypte en de gelijktijdige luchtaan vallen op steden %i Noord-Italië too- nen aan, dat de Engelschen hun oude lievelingsplan weer ter hand hebben genomen, n.l. een beslissing van den Europeesche oorlog van het Middel- landsche Zee front uit te probceron. Nu.de Britsche landingspoging in N.W.-Europa mislukt en de Engel sche terreuraanvallen op N.- en W.- Duitschland zonder eenig materieel en moreel resultaat zijn gebleven, zien de Engelschen thans geen an deren uitweg meer dan hun strijd middelen wéér tégen Italië te be proeven. Doch reeds de eerste ge- vechtsdagen' hebben aangetoond, dat deze inspanningen weer vergeefsch zullen zijn. De terreuraanvallen. Het front van de as in Noord-Afri- ka staat even stevig als het Ita liaansche thuisfront, waar de Brit sche luchtterreur zonder uitwerking gebleven is. De bevolking vanTVIilaan, Genua en Savona heeft een houding' aan den dag gelegd, die gelijk is aan de houding der bevolking van Keulen', Lübeck, Hamburg, Bre men, Rostock, Münster en andere Duitsche steden. Gewezen wordt op het feit, dat de Britsche vliegers oudergewoonte hun doel genaderd zijn onder bescher ming yan het neutrale Zwitserland Een neutraal land wordt daarmede zoo behandeld alsof het het op- marschgebied van Britsche luchtvlo ten is. Op het protest van de Zwit- sersche regeering in Londen tegen de nieuwe .schending der neutrali teit eri souvereiniteit is van Engel sche zijde met de gebruikelijke uit vluchten geantwoord. In Berlijnsche politieke kringen vraagt men zich al. of de bevoegde Zwitsersche instan- tiesfiet bij dit antwoord zullen laten. Het Britsche scheepvaartblad „Fair Play" publiceert bij een bespreking dér moeilijkheden, welke zich heb ben voorgedaan bij de reorganisatie van de Amerikaansche industrie voor de oorlogsproductie een opmer kelijke bekentenis van de moeilijke positie der geallieerde schpepvaart. Het ernstige probleem van de ver- voerspositie, zoo schrijft het blad, is reeds van het begin af ingezien en men heeft verwacht, dat de midde len der zeescheepvaart tot aan de uiterste grens aangesproken en be last zouden moeten worden om het hoofd te kunnen bieden aan de bui tengewone. eischen in verband met den oorlog met het oog op de vijan delijke aanvallen. „Doch de omvang van de verliezen, ".velke de scheep vaart langs de Amerikaansche kust door duikboèten hoef: geleden", zoo schrijft het tijdschrift woordelijk, „was blijkbaar groot'ev dan men verwacht had en er hebben zich hierdoor onverwachte hindevoalen voorgedaan niet a'lleen in het han delsverkeer tusschen de Amerikaan sche landen, doch zelfs ook tusschen de Amerikaansche havens. Het zal inderdaad zoo ver komen, dat' de Amerikaansche scheepswer ven het steeds grooter wordende tekort niet meer kunnen aanvullen en in dat stadium van den strijd kan veilig geconstateerd - worden, dat de Amerikaansche oorlogvoering tegen een Europeeschen staat op 'n totale mislukking is uitgeloopen. Alle manlijke Rijksduitschers der lichtingen 1904 en 1905 ook de genen die reeds "door „Wehrersatz- dienststeUen der Heimat" zijn op geroepen,'gekeurd, of aan wie dis pensatie of uitstel gegeven is moeten zich als volgt voor de keu ring melden: a) uit de provincies Zuid-Holland en Zeeland in: den Haag, school Frederikstraat 28: op 9 Nov. 1942 's morgens 8.3p uur de letters A—J; Op 10 Nov. 1942 's morgens 8.30 uur de letters K—S- Op 11 Nov, 1942 's morgens 8.30 uur de letters TZ. b) uit de provincie Noord-Holland in Amsterdam-O, school Iepen- weg 13: op 12 Nov. 1942 's morgens 8.30 uur de letters AJ; Op 13 Nov. 1942 Y morgens 8.30 uur de letters KQ; Op 14 Nov. 1942 's morgens 8.30 uur de letters RZ. c) uit de provincies Friesland, Groningen, Drente en Overijssel bij de Wehrmachtkommandantur Zwol le, Royensingel 13: Op 16 Nov. 1942 's morgens 8.30 uur de letters AO; Op 17 Nov. 1942 's morgens 8.30 uur de letters PZ. d) uit de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant in Eind hoven, school Don Boscostraat 18: Op 19 Nov. 1942 's morgens 8.30 uur de letters A—H; Op 20 Nov. 1942 's morgens 8.30 uur de letters IR: Op 21 Nov. 1942 's morgens 8.30 uur de letters SZ. VERDUISTER GOED ZON 27 Oct. onder: 18.23 28 Oct. op? 8.26 27 Oct. op: 20.39 onder: 11.38 1 November Laatste kwartier. MAAN e) uit de provincie Limburg bij de Wehrmachtkommandantujp Maas tricht, Vrijthof 46: Op 23 Nov. 's morgens 8.30 uur de letters AE; Op 24 Nov. 1942 's morgens 8.30 uur de letters FH; Op 25 Nov. 1942 's morgens 8.30 uur letters IL; Op 26 Nov. 1942 's morgens 8.30 uur de leters MP; Op 27 Nov. 1942 's morgens 8.30 uur de letters QS; Op 28 Nqv. 's mor gens 8.30 uur de 'letters TZ. Zij, die voor deze aanmelding in aanmerking komen, moeten hun identiteitsbewijzen en drie pasfoto's in het formaat 37 bij 52 mm. in bürgerkleeding, zonder hoofdbedek king, meebrengen. Zij, die een bril dragen, moeten hef recept voor hun bril meebrengen. Joden behoeven niet te verschijnen. Aan hen die zich moeten melden wordt het reisgeld 3e klasse tegen vertoon van het feisbiljet bij de aanmelding terugbetaald. Voorts krijgen zij bij afwezigheid uit hun woonplaats van langer dan acht uur geld voor verteringen. De Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied^ de commissaris-generaal voor de veiligheid, S.S. Gruppe'nführer en luitenant- generaal der politie. Alarm by een pantserafweerkayon in Stalingratf. De vijand trachtte in deze straat weer aan te vallen. Snel wordt de dekking van het geschut verwijderd, om de Sovjets warm te ontvangen. (PK Herber-Sche-F-P H m) Teneinde het transport vanaf het meer naar hun hooggelegen standplaats te vergemakkelijken, bouwden soldaten van een Duitsche sanitaire-compagnie in Lapland in hun vryen tyd een trans portbaan. (PK Brinêmann-O. H-P H m) HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 26 Oct. - Hét opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Ten Zuidoosten van Nowo- rossisk werden taai verdedigde steunpunten van de bolsjewisten stormenderhand veroverd. Duit sche bergtroepen," 'veroverden in hardnekkige geviihten nieuwe, belangrijke bergstellingen ten Noordoosten van Toeapse. Formaties jaehtkruisers bestookten in scheervlucht de vijandelijke stel lingen. Kroatische jagers schoten 5 bolsjewistische vliegtuigen neer. In den geheelen sector van, het front mislukten plaatselijke tegenaanval len en aanvallen onder zware ver- liezenwoor den vijand. Een vijande lijke gevechtsgroep werd uiteenge dreven. In Stalingrad vernietigden de aanvalstroepen vijandelijke haar den van verzet en veroverden ver scheidene huizenblokken. Ten Noorden van de stad werd de'aan val in een andere voorstad voort gezet. Ontlastingsaanvallen uit Zuidelijke en Noordelijke richting stortten deels in gevechten van man tegen man totaal ineen. Gevechtsvliegtuigen hielden de artillerie van den vijand ten Oosten van de stad in onafgebro ken aanvallen in bedwang. Duitsche jagers schoten 27 vijandelijke vlieg tuigen neer, waarbij een eigen vlieg tuig verloren ging. Onze troepen verijdelden aan het front aan den Don vijandelijke po gingen om deze rivier over te steken. In den centjral,en en Noordelijken sector. wecCèïzttdséhe activiteit van stoottroepen. Duitsche en Roemeen- sche gevechtsvliegtuigen vielen over dag en 's nachts het ravitailleerings- verkeer van den vijand op spoorlij nen en wegen aan. Zware artillerie van het leger plaatste in de baai van Leningrad verscheidene treffers -op het bolsjewistische slaschip ,,Marat". Ontploffingen en branden werden waargenomen. In Egypte werden bij den, overal succesvollen afweer van den groot scheepschen Britschen aanval den vijand zéér zware verliezen toege bracht. Totdusver werden 104 tanks als vernietigd opgegeven. De ge- Vechten duren voort. Aanvallen van de Duitsche en Italiaansche lucht macht richtten zich overdag en 's nachts op gemotoriseerde formaties yan den vijand. MesserSchmitt-jaeht kruisers schoten 4 vliegtuigen van het type Beaufighter neer. Een vijan delijke landingspoging in den nacht van 23 op 24 October in het gebied van Mersa Matroe werd door het snelle ingrijpen van gevechtsvlieg tuigen reeds op zee verijdeld. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen bestookten met goede uitwerking vliegveldinstallaties op de eiland vesting Malta. Ook aan de Engelsche Zuidkust vielen lichte Duitsche 'ge vechtsvliegtuigen gisteren overdag voor den oorlog belangrijk installa ties op verschillende plaatsen met succes aan. Mevrcuw Roosevelt hoort de alarmsirenen. - (D.N.B.) Uit een be richt van den Engelschen nieuws dienst blijkt, dat mevrouw Roose velt vandaag, den eersten dag' van haar officieele bezoek aan de Nome Counties, door luchtalarm verrast wqrd. Voor het eerst .hoorde zij de Eng'elsche sirenen. Zij had juist een toespraak tot leden van den vrouwe- lijken hulpdienst gehouden, toen er aiarm gemaakt werd. Gvoofsehe belooging van leden der N. S. D. A. P. en N.S.B. Ie Nijmegen. „Koers Oost" is het parool, waaronder de vormingsarbeid in den winter, die evenals tot dus verre de leden van N.S.D.A.P. en N.S.B. kameraadschappelijk zal vereenigen, verricht moet worden. Deze beide woorden omvatten meer dan een pro gramma, zij omvatten het lot der Europeesche volken, die tenge volge van het gebrek aan ruim te cp het oude continent tot den ondergang gedoemd zouden zijn geweest, wanneer niet de Führer de poort naar een nieuwe toe komst had opengestooten. Dit lot hangt thans, na het verlies der koloniën, boven het hoofd van het Nederlandsche volk, zooals het langen tijd dreigend boven het Duitsche volk heeft gezweefd. Zooals de Germaansche volken den weg naar het nieuwe doel ge meenschappelijk moeten gaan, zoo moeten zij ook thans reeds temidden van het oorlogsgewoel schouder aan schouder staan, om de grondslagen voor den nieuwen opbouw van Europa voor te bereiden. Daartoe behoort niet in de laatste plaats de geestelijke wapenrusting, welke den mannen en vrouwen, die zich aan de nat.-socialistische gedachte ge wijd hebben, op de gemeenschappe lijke vormingsbijeenkomsten wordt gegeven. De roep „Koers Oost" moet weerklinken als een fanfare om ook in dit land de moeden en lauwen en de vertwijfelden tot nieuwe daden te wekken. Vele voorvechters voor het nieuwe Europa te Nijmegen bijeen. Ongeveer 1400 .mannen en vrou wen uit de rijen van N.S.D.A.P. en N.S:B.. die liet leiderscorps der dis tricten Overijsel en Gelderland vor men, waren Zondagochtend in „De Vereeniging" te Nijmegen in een vormingsbijeenkomst vergaderd, door hun aantal en aaneengesloten heid de kracht der nat.-sqcialistische idee ook in Nederland symbolisee- rend. Hakenkruis en Wolfsangel ga ven naar buiten uitdrukking aan een .gemeenschappelijken wil, terwijl de bruine en zwarte uniformen in ka meraadschappelijke rij getuigden van de strijdvaardige lotsgemeen- sehap. Met iuiden bijval werden de leider van het Arbeitsbereich der NSDAP. Hauptdienstleiter Schmidt, en de plaatsvervangende leider der N.S.B., van Geelkerken, in de zaal hegroet, nadat zij langs het .front der formaties waren geschreden. Kreisleiter Weibeler opende de bijéénkomst met een herdenking van de beide leidende partijgenooten in het Arbeitsbereich, die in het Oosten gevallen zijn, Siegfried Sommen en Hermann Lindenburger. Ook her dacht hij den in Gent overleden leir d°r van de V'laamsche nationaal-so- cialisten, Staf de Clercq. Het Nederlandsche volk zal in zijn nieuwe taak niet falen. De leider der hoofdafdeeling vor ming van de N.S.B., van Genechten, zeide pit de groote verrichtingén, waaróp het Nederlandsche volk in het verleden kan wijzen, de zeker heid te putten, dat het ook bij de volbrenging der nieuwe taak niet zal falen. Men mag zich echter niet langer doof houden voor de werke lijkheid en zich overgeven aan illu sies, men moet eindelijk rekening houden met de feiten. Als de Euro peesche randstaten in hét Westen eens door de ontdekking der nieu we wereld begunstigd zijn en vooral de Nederlanden het verstonden van deze ontwikkeling profijt te trek ken, mag" men thans niet langer de oogen gesloten houden voor het feit, dat de tijd, waarin het zwaartepunt in het randgebied lag, voorbij is. Europa moet zich thans op zichzelf bezinnen. Hauptdienstleiter Schmidt licht het parool „Koers Oost" toe. Terwijl het parool „Koers Oost" in de beide- eerste voordrachten der bijeenkomst gemotiveerd, was op grond van de historische ontwikke ling, schetste de leider van het Ar beitsbereich, Haupmienstleiter Schmidt, in duidelijke en ondubbel zinnige woorden den eisch, welke uit dit parool vólgt voor onze gene ratie, en wel voor Duitèchers' zoo wel els voor Nederlanders. Om het gemeenschappelijke vormingswerk van dezen winter aan de vraagstuk ken van het Oosten te wijden, is eert idee van den kameraad Sommer, die intusschen op het veld van eer is gevallen. Sommer, die zelf uit Oost-Pruisen kwam en als oud nat.- socialist heeft gestreden, heeft nog in zijn laatste publicatie' getuigd, dat men den weg naar het Oosten, die eens door de jonge nat.-socialis- ten werd ingeslagen, moet blijven volgen. Deze weg moet bevochten wor den, zooals ook in het verleden de strijd den weg van het Duit sche volk kenmerkte. Zoolang in deze worsteling arbeiders, boe ren en soldaten een front vor men is de orde in het Duitsche land verzekerd. Thans roepen wij alle Germanen, ja alle Euro peanen toe: „Vormt de groote lotsgemeenschap en beveiligt het gebied voor onze kinderen". In Adolf Hitler als den eersten arbeider en soldaat bezitten wij den waarborg voor de toekomst van ons land. Zie vervolg- pag. 2. Aanvragen om vrijstelling bepalingen vestigings- besluit. 's-GRAVENHAGE, 26 Oct. - Door de Commissie Burgerbevolking wordt medegedeeld: Bij de behandeling van aanvragen om vrijstelling van de bepa lingen van het vestigingsbesluit blijkt bij herhaling, dat door belanghebbenden onvoldoende bewijsstukken worden overgelegd tot staving van hun verzoek. De aandacht wordt, er met nadruk op ge vestigd, dat verzoeken, die niet vol- doende gemotiveerd zijn, met behulp van bijgaande bewijsstukken, niet voor behandeling in aanmerking komen. BEAUFTRAGTE UNGER NAAR MECKLENBURG. 's-GRAVENHAGE, 26 Oct. - De Beuaftragte- van den Rijks commissaris voor de provincie Noord-Holland, pg. Walter Unger, legt met ingang van 1 November 1942 zijn funptie neer. Hij zal gevolg geven aan een uitnoodiging van den Rijks jeugd leider en de leiding op zich nemen van de Hitler-jeugd in het gebied Mecklenburg. Te Nijmegen is Zondag een vormingsdag voor functionarissen der N.S.D.A.P. en ile Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden geluuden, waarop o.a. HanptdienstleiteiGfeehmidt, de leider der hoofdafdeeling vorming der N.S.B., prof. dr. Van Genechten en de plv. Schulungsleiter der N.S.D.A.P., Kull- mann het woord voerden. Hen overzicht van de zaal tijdens de rede van prof. dr. Van Genechten. (Stap£-Borrius-Pax Holland m)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1