SOVJET-RESIMENT BIJ VERNIETIGD. TOEAPSE DE BRITSCHE AANVALSPQGÜIGEN IN EGYPTE JAPAN'S BEHEER IN BE VEROVERDE GEBIEDEN. Amerikaansche methodes. DAGBLAD VOOR (E ALKMAJUt ,J?KT e theepot! J2 10-1 uur n.m. 1842 9-12 uur v.m. 1942 9-12 uur v.m. Zware straat- en huizengevechten bij Stalingrad. Slag in Egypte duurt onverminderd voort. Ruim honderd vijandelijke pantserwagens bij Ei Aiamein buiten gevecht. Gesri beslissende wending in Koning Christiaan's toestand. Hevige luchtgevechten van de zee tot aan het dai van Kaftara. Schade wordtvoortvarend hersteld. Herdenking van den historischen opmarsch naar Rome. Berlijn over den slag. Kaderleden van den Jeugdstorm naar het front. SUCCESSEN VAN DE JAPANSCHE VLOOTSTRIJDKRACHTEN. Zware verliezen van de Amerikaansche Marine. Politie, verzoekt opsporing. \fi iet Santé-tabletje nat daarom in 'n klein, zal ze niet „weg- kkelijk te gebruiken! Aanvoer van: |ed Philips-radiotoestel, Idspreker. Geestweg 8, Irgen. M. ganglooper m. bi.jp. liedjes, tafel, 23 M. tuin ing compl. Bagijnenstr. 7. crapauds en 4 stoelen vercompl.), beste kachel. Izenstraat 33. (Na 6 u.) lima damesrijwiel m. g. Inden, dubb. remmen, pch, lamp en slot. Rijks- raatweg 393A, Heiloo. |iide stofzuiger 120/130V, handnaaimach. Rijks- aatwegt 393A, Heiloo. lacht poppenhuis bevat pppenhuis, kamers, zol- balcon m. erker, elec- leche verl., meubeltjes, |z. St. Jacobstraat 5. ».a.n. 12-els en 'n 16„-els |rpet in goeden Staat. St. pobstraat 5. i-schoenen, heerenjas 48/50, kelim, wieg, ka- Ikmatras. Kennemerstr.- 185. g.a.n. heerencostuum bi. xen m. 50 40. Berger- ëg 32, Bergen. gchel in goeden staat. Molenaar, Dorpsstraat 179, Oudkarspel. lima heerenfiets m. ban- In (keus uit twee), groot laar konijnenhok. Wa- rschapstraat 18. achel z.g.a.n., plaat en «pen 40. Nieuwpoorts- &n 16 XII. ide Statenbijbel met pla- en kaart. Pr. Hendrik baat 3. (Na 6 uur). prt zw. astrakpn mantel- m. 44. Cock, Heerenweg Bakkum. ken huiskamertafel 1.10 0.70, autQped op lucht- Inaen b. banden. Emma- t. 18, Egmond aan Zee. groote kinderledikanten Tig 1.60 M., met spiralen matrassen. Emmastraat Egmond aan Zee. Istoelen, 2 fauteuils en fontafeltje. Uitenbosch- raat 20. poie box en eenig kin- Jrgoed. Akeleistraat 12. ed onderh. kinderwagen. aval 47. loote kachel groen em. erk Cora nr. 21. Omval 47. kinderwagens, vulkachel, rukkerij Egmonden, Eg- jmd aan den Hoef. loote kachel merk Firma JS Bluft no. 13 (kan op (kookt worden). Omval 47. b. heeren molières m. 36, Iddybeer gr. 57 c.m. Van Ir Kaay straat 9. kndnaaimach. met kast J22.50. Gevr.: stofzuiger, pgelenzang 10. «g.a.n. ^Godin-vulkachel log 90 c.m. P. Schermer, leuwesloot 129. leengoed, w.o. botervloo- Ja, bordjes, broodschalen, iekers, ënz., theetafel, ludelsweg 37, Bergen. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 0.18 per m.M., minimum 11 m.M. 1.48, elke m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ultg. N.Y. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms, Coster Zoon. Voordam 9, Alkmaar, postgirc 37060." 144e Jaargang No. 253 4 pagina's S' Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Woensdag 28 Oct. 1942 HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 27 Oct. - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het gebied van Novorossisk hebben Duitsche formaties infante rie na verbitterde gevechten een tankgrachtstellmg der bolsjewieken bestormd. Bij de gevechten in de bergen ten N.O. van Toeapse is een vijan delijke hoogtestelling genomen en daarbij een ingesloten bolsjewis tisch regiment voor het grootste deel vernietigd. In den sector van den Terek hebben Duitsche en Roemeensche troepen, gesteund door sterke formaties van het luchtwapen, aangevallen en reeds in de eerste twee dagen ruimtelijk en- tactisch belangrijke successen behaald. v In Stalingrad gaan de hardnek kige straat- en huizengevechten met succes verder. Ten Zuiden van de stad heeft de vijand zijn vergeefsche ontlastingsaanvallen herhaald, waarbij hij zware, bloe dige verliezen leed. Transportbewegingen der bolsje wieken op spoorlijnen, wegen en waterwegen zijn ook des nachts doeltreffend gebombardeerd. Ver scheidene transporttreinen werden vernield en in het westelijk deel van de KaspischeZee werden een tankscihp en acht koopvaarders in brand geworpen, resp. zwaar bescha digd. Op 26 Oct. verloor het Sovjet- luchtwapen in felle luchtgevechten en door afweergeschut van het luchtwapen 60 vliegtuigen, 4 eigen toestellen worden vermist. De slag in Egypte heeft met on verminderde felheid voortgang. Met gebruikmaking van nieuwe, sterke strijdkrachten -traohtte de vijand tevergeefs door de stelling van het DuitschItaliaansche pantserleger heen te breken. Hij verloor weer 111 tanks en 38 ver kenningspantserwagens. DuitschItaliaansche luchtstrij d- krachten vielen In steeds sterker zich herhalende vluchten de vijan delijke achterwaartsche verbindin gen aan. Tijdens luchtgevechten schoten Duitsche en Italiaansche jagers boven Noord-Afrika en boven de Middellandsche Zee 14 vij ander lijke vliegtuigen neer. Boven Zuid-Engeland heeft het Duitsche luchtwapen gisteren uitge breide aanvallen op industrie- en werfterreinen ten uitvoer gelegd. Kroonprins Frederik neemt de leiding der regeering waar. Koning Christiaan X heeft met in gang .van heden voor den duur van zijn ziekte kroonprins Frederik met de leiding der regeering belast. Omtrent den toestand van den koning wordt in het hedenavond ge publiceerde coihmuniqué gezegd, dat de toestand van den koning in wezen onveranderd is, doch dat de zieke iets beter bij krachten was. Een be slissende wending is niet ingetreden. Er kunnen evenwel nog schomme lingen verwacht worden. Italiaansch legerbericht. ROME. (Stefani). - In zijn weer- machtbericht maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend: Ook gisteren heeeft de veldslag in volle hevigheid gewoed aan het front van El Aiamein, waar de vijand nieuwe aanzienlijke strijd krachten in het veld bracht om te probeeren onze krachtsontplooiing te breken. Weer werden 111 vij andelijke pantserwagens en 38 gevechtsauto's vernield. Tijdens de gevechten van 25 Oct. heeft het derde bataljon van het 61e regiment infanterie „Trentó" zich onderscheiden, door zijn vasthou dendheid en dapperheid. De lucht macht van de as ontplooide een groote activiteit door jierhaaldelijk aanvallen te ondernemen op de centra der achterwaartsche verbin dingen van de Engelschen. Vijftien vliegtuigen werden vernield door Italiaansche en Duitsche jagers. Luchtgevechten boven de Middel landsche Zee eindigden ook in het voordeel van onze jachttoestellen. Eitra voeding voor de Alkmaarsche schoolkinderen. In een der vertrekken \an het Alkmaarsche stadhuis wordt dagelijks aan ongeveer 400 schoolkinderen een bonlooze maaltijd verstrekt. De Nedeplandsche Volksdienst heeft er voor gezorgd, dat er personeel aanwezig is, om rle kleine gasten te bedienen. (Pojygoon-Kuiper-Pax Holl. m) VERDUISTER GOED! ZON 28 Oct. onder: 18.21 29 Oct. op: 8.28 MAAN 28 Oct. op: 21.20 „onder: 12.25 1 November Laatste kwartier. Daar ook' de Britsche luchtmacht bij haar aanvallen op de stellingen aan het front van El Aiamein on danks haar numerieke superioriteit de Duitsche en Italiaansche vliegers niet kon verhinderen, dat zij .de vijandelijke ravitailleering zwaar trpffen, poogde de vijand in den nacht vhn 25 op 26 October door een landing achter de stelling van El Aiamein de doorbraak te bereiken. Te dien einde zoijden bijzonder geoefende afdeelingen: infanterie met motortorpedobooten ten O. van Mer- sa Matroe aan land gebracht wor den. Dit werd door Italiaansche ge vechtsvliegers tijdig ontdekt ep.- ge vechtsvliegtuigen en duikbommen werpers van de spil vielen daarop de BERLIJN. - De maatregelen op dellijk Japansehe technici kunnen economisch en sociaal gebied door de Japansehe autoriteiten genomen in de bezette Zuidoost-Aziatische ge bieden zijn niet vrij van verwarring Of. tegenspraken geweest, zoodat nïen zich geen helder bepld hééft kunnen vormen van de ontwikkeling van de situatie sinds de bezetting van die gebieden door Japan. In de eerste helft van deze maand is nu te Tokio een conferentie gehouden van de ad viseurs van de Japansehe militaire autoriteiten in het^ Zuiden, waar men is gekomen tot een uitwisseling van de ervaringen en waar men nieuwe richtlijnen voor de toekomst heeft opgesteld. Het bestuur is overal tot stand ge komen, terwijl het verkeer te land bijna overal weer in den toestand van voor den oorlog is hersteld. Het' herstel van de door den vijand aan gerichte schade maakt zeer snelle vorderingen, zoodat op menig gebied de voorcorlogsehe productie reeds weer is bereikt. Bovendien kon de levensmiddelenproductie, vooral van rijst, aanmerkelijk worden opge voerd. Het bestuur moest soepel zijn en zich aan de omstandigheden aan passen. Groote Japansehe immigra ties zijn thans niet gewenscht, hoe wel de Zuidelijke gebieden onmid- Tannekoeken op het stationsplein te Stalingrad. De kok van een battery luchtafweergeschut bereidt het middag eten op het stationsplein in Stalingrad. Vandaag eten de manschappen panne- koeken. (PK Bauer-Altvaier- Scherl-F-P-Hm Zoo werd de rijke oogst der Oekraïne géborgen. Reeds op het veld werd de groote rykdom aan graan in de Oekraïne gedorscht. (PK Knobloeh-PBZ-R-P H m) gebruiken. De binnenlandsche amb tenaren werken niet slechts op on dergeschikte plaatsen, maar vervul len ook hoogere functies vooral in gebieden, die langzamerhand een grootere zelfstandigheid zullen krij gen. Op- Java zijn kort geleden bin nenlandsche burgemeesters be noemd. Alleen Batavia 'heeft een Ja- panschen burgemeester. Het verkeer te land ondervindt momenteel geen moeilijkheden maar des te meer ech ter het verkeer ter1 zee. Men is voor nemens het kustverkeer te stimulee- ren door den bouw van houten sche pen en jonken. Op Malakka is het economische leven over het algemeen van oude ren datum dan op Sumatra. Men treft daar rubberboomen aan, die meer dan 20 jaar oud zijn. Op Ma lakka hoefde men het economische leven van vroeger slechts te herstel len, terwijl men op Sumatra het land opnieuw moest ontsluiten. Men kan op Sumatra en Borneo en ook op de Philippijnen katoen aanplanten, het geen men niet kan op Malakka en het dicht bevolkte Java. Met het verhouwen van rijst heeft men reeds gunstige ervaringen op gedaan. De opbrengst van den oogst is overal veel grooter dan vroeger. Zeer bevredigend is in de meeste gebieden de productie van palmolie. De rubberproductie voor 1942 wordt zoowel voor Malakka, als voor Su matra op 600.000 ton geschat. Duitsche bewijzen van belangstelling. Rome, 28 Oct. - Vandaag- viert het geheele Italiaansche volk den dag van den historischen opmarsch nahr Rome. Den historischen Oct.- dag in 1922 indachtig en in onwan kelbare trouw aan en verbonden heid met den Duce van het fascis me viert het Italiaansche volk vandaag dezen historischen dag. In de toespraak, welke de Duce Dinsdag tot Reichsorganisationslei- ter dr. Ley richtte, komt op unie ke wijze het vaste besluit van het Italiaansche volk tot fiting om de beslissende krachtproef van dezen wereldoorlog tot een zegevierend einde te brengen en dit einde be- teekent de overwinning. Tijdens de ontvangst van de Duit sche delegatie door den Duce bracht deze de gebeurtenissen van twintig jaar geleden in herinnering. Reichsorganisationsleiter dr. Ley is vandaag door Mussoioni in het Palazzo Venezia ontvangen en heeft dezen een boodschap van Hitier overhandigd. landingsbooten aan. Een der met mu nitie beladen motorbooten vloog dcor treffers in de lucht. De overige sche pen moesten zich verscheidene ma len getroffen en zwaar beschadigd naar het Oosten terugtrekken. Den geheelen nacht en ook den 26sten October duurde in de stelling van El Aiamein de afweerstrijd voort. Ondanks hevige aanval len van de luchtmacht op de Britsche reserves hadden de Britten verster kingen aangevoerd. De verwachte frontale .aanval bleef echter uit. In plaats daarvan duurde de druk op "de vleugelstelïingen voort. Opnieuw werden zware pantsergevechten ge leverd, waarin de spiltroepen zich superieur toonden. Tijdens de ge vechten van de legerafdeelingen ont wikkelden zich voortdurend lievige luchtgevechten van de zee tot aan het dal van- Kattara en van Mersa Matroe tot Alexandrië. Onverstoorbaar grepen' de vlie gers van de spil in de gevechten te land in en bestookten de vijandelijke ravitailleering met bommen. Behal ve talrijke munitie- en materiaaf- depots vernietigden zij tot nu toe 37 Britsche vliegtuigen. In Duitsche militaire kringen,ver klaart men vandaag, dat de berich ten uit Londen over den loop der ge vechten in Egypte thans aanmerke lijk voorzichtiger geworden zijn, al verheelt men aan de Theems ook thans nog niet, dat het doel van het Britsche offensief is de vernietiging van het leger van Rommel en de ver overing van de geheele kust der Middellandsche Zee. Naar men hier verileemt, zijn de bewegingen der Engeische nel- gens over het voorterrein der Duitsche stelling van El Aiamein heengekomen, zcodat de voor naamste gevechtslinie der astroe pen in Egypte tot nog toe onaan getast is gebleven. Militaire deskundigen, alhier leg gen vooral den nadruk op de om standigheid, dat van Engeische zijde het aantal der voor deze operaties beschikbare tanks met duizend is aangegeven, zoodat de strijdkrachten der as de eerste 72 uur reeds kans hébben gezien meer dan 25 der vijandelijke tanks uit te schakelen. De pantserwagens des as hebben zich tot op dit oogenblik nog in het ge heel niet gemengd in den £lag. Toespraak van den hoofdstormer. Toen verleden jaar de oorlog tegen Sovjet-Rusland uitbrak en in vele landen van Europa vrijwilligersle gioenen werden gevormd, was ook onder de leden van het j gdstorm- kader een- groote drang om zich te melden voor den vrijheidsstrijd van Europa. De hoofdstormer besliste toen echter, dat niemand van het Jeugdstormkader zich zonder zijn toestemming voor den frontdienst mocht melden. De (jtrijd ,in Neder land oni -het belangrijkste deel van ons volk de jeugd mocht niet verzwakken. Om evenwel aan de Jeugdstormeer te voldoen, kregen twee hooge Jeugdstormfunctionaris sen, dè stafleider Quispe.l en de ge westleider Groneman, toestemming om air» vertegenwoordigers van den Jeugdstorm naar het front te ver trekken. Eenige maanden geleden zijn deze twee kaderleden teruggekeerd en thans is gisteravond dbor de leden van het stafkwartier en de gewest leiders van den Jeugdstorm te Utrecht afscheid genomen van twee andere kaderleden, die als aflossing van de twee teruggekeerden naar het Nederlandsch legioen zullen ver trekken. Het zijn opperstamheer H A. Hasewinkel, deider van de hoofd- afdeelingen weerbaarheid en orga nisatie en kompaan G. van Geelker ken, streekleider. De stafleider, opperbanheer C. Quispel Szn. sprak hun toe. waarbij hij op de zware taak -van den front soldaat wees, welke voor hen des te zwaarder zal zijn, daar zij het ge heele Jeugdstormkader vertegen woordigen. Daarna sprak opperstamheer Ha sewinkel, mede namens kompaan v. Geelkerken. Hij zeide, dat nu een hartewensch van hem vervuld was en wees den Jeugdstormers in het vaderland op den plicht om zich ten volle voor den Jeugdstorm in te zet- ten. Tot besluit van den avond nam de hoofdstormer het woord. Hij Schilderde in een ernstige redevoering de moeilijkheden van het oogenblik en de verbetenheid van den 'strijd om het Nederland- sche volk. Elke teleurstelling in onzen strijd moet een aansporing zijn om verbe ten verder te strijden. Buiten ons heeft het Nederlandsche volk nie mand, beseffen wij dit wel? Wij mo gen nooit angst hebben voor de ver antwoording, die wij op ons geno men hebben. De hoofdstormer wees op de leus, die in Italië overal te le zen is en die ook voor den Jeugd storm geldt: Gelooven, gehoorzamen en strijden. Vervolgens spiak de hoofdstormer over het bezoek, 'dat hij in Weenen gebracht heeft aan gewonde ^Neder landsche vrijwilligers. Zij hebben niet vergeefs hun' offer gebracht. Zonder hen was ons volk reddeloos verloren geweest. Door hen zal ons volk een werkzaam aandeel krijgen in het nieuwe Europa. Over de grenzen strijden wij met Duitsehland voor de wederopstan ding van een nieuw Europa, onder Germaansche leiding. In eendracht en kameraadschap werken wij ver der. Stuk voor stuk, op welke plaats wij ook gesteld zijn, leveren wij on ze bijdrage voor de herwording van ons volk. Ons volk en ons vaderland zijn ons heilig. Tot slot richtte de hoofdstormer eenige hartelijke wóórden tot de twee vertrekkendenGod zegene jullie en moge jullie behouden doen terugkeeren. Wij in het vaderland zullen verder marcheeren, niet te rugschrikken voor de moeilijkheden, die ons nog te wachten staan. Na deze woorden werd de avond besloten driet het zingen van het Storniersliech TOKIO, 27 pet. - Het keb;er- lijke hoofdkwartier maakt bekend, dat de Japansehe zeestrijdkrach ten in het gebied van de Salo monseilanden tusschen 25 Aug. en 26 October, dus in het tijdvak" tus schen den tweeden zeeslag hij de Salomonseilanden en den zeeslag in het duidelijke deel van den Stillen Oceaan de volgende alge- meene successen heeft behaald: Tot zinken gebrachte vijande lijke oorlogsbodems en transport schepen: het Amerikaansche vlieg kampschip „Wasp" (14.700 ton), drie kruisers, vijf torpedojagers, zes duikbooten, zes transportsche pen en een'mijmenveger. Ernstig beschadigde vijandelijke oorlogsbodems en transportschep pen: Een slagschip, een vliegkamp- schip, een kruiser, een duikboot, twee transportschepen en een mijnenveger. Bovendien werd nog een ander vliegkampschip bescha digd. Neergeschoten en vernietigde Vijandelijke vliegtuigen: 403 Vlieg tuigen werden neergeschoten en 97 op den beganen grond vernield. Bovendien werden 19 groote vijan delijke bommenwerpers van het type' B. 17 ernstig beschadigd. De Japansehe zeestrijdkrachten leden de volgende verliezen: Twee kruisers, twee torpedo jagers, een duikboot en vijf tran sportvaartuigen werden tot zin- kén gebracht, terwijl een kruiser, drie torpedojagers, een duikboot en twee transportvaartuigen be schadigd werden. 26 Japansehe vliegtuigen stortten zich met voorbedachten rade op vijande-< lijke doelen. 31 Japansehe vlieg tuigen werden beschadigd. 78 Ja pansehe vliegtuigen worden ver mist. De zeeslag bij de Santa Cruz- eilanden. Op 20 uur 30 is dfficieel bekeqd gemaakt, dat de keizerlijke marine in een zeeslag, die 'op 26 Oct. van het .(aanbreken van den dag tot in den nacht heeft geduurd, in ge vecht met een machtige vijandelijke vloot in de wateren ten Noorden van de Santa Cruz eilanden, vier vliegtuigmoederschepen, een slag schip en een niét nader geïdentifi ceerd, vijandelijk oorlogsschip in den grond heeft geboord en een slagschip, drie kruisers, benevens Naar aanleiding van den zinloozen. aanval op Japansch gebied, waarbij vanuit vliegtuigen zelfs op groepen schoolkinderen werd geschoten zoogenaamd om de jeugd al vroeg vertrouwd te maken met kogels heeft de Japansehe regeering beslo ten de verantwoordelijke piloten, die in Japansehe handen vallen, niet meer als krijgsgevangenen te be schouwen, maar als international^ misdadigers te doen terecht staan. De Amerikaansche minister Stim- son heeft thans verklaard, dat de Vereenigde Staten zich streng aan. de Greneefsche conventie hebben ge houden, maar het is volkomen be grijpelijk, dat ook in Duitsche kringen een dergelijke verklaring met de noodige reserve is ontvangen. Men herinnert'in dit verband aan de reeds eerder geconstateerde Ame rikaansche inbreuken op het volken recht en nien wijst er b.v. op, dat dg destijds uit Canada gevluchte Duit sche vliegerofficieren, toen zij met veel moeite uit het met Duitechlandi in oorlog zijnde land ontsnapt wa ren, in het toen nog neutrale gebied der Vereenigde Staten geboeij. wer den en als misdadigers werden be handeld. Amerikaansche magazins en tijd schriften hebben zich steeds be ijverd, de misdadige methoden bij de oorlogvoering, door Duitschlandg vijanden toegepast, als heldendaden te verheerlijken. Er was toen geen Amerikaan, die aan de Geneefsclie conventie dacht of het noodig vond, daaraan te her inneren. Dat gebeurt éérst thans nu men in Japan doeltreffende maatregelen neemt om aan uitwassen in de oor logvoering een einde te maken. Het is aan de voortdurend scher pere oorlogvoering en aan de pre caire positie der geallieerden te wij ten, dat men steeds minder aan dacht schenkt aan wat in rustiger tijden als algemeene regelen voor een faire men zou het kunnen noemen „sportieve" strijdwijze werd vastgesteld. Oorlog moet een, krachtmeting tusschen legermach ten blijven, een strijd tusschen mi litairen van alle legeronderdeelen, waarbij aantal, bewapening en ka raktereigenschappen voornamelijk uithoudingsvermogen aan en achter het front den doorslag moeten geven. Machtsmisbruik, tegenover weer- loozen, in welken vorm ook ge pleegd, is in strijd met de opvattin gen van recht en menschelïjkheid en waar men den Iaatsten tijd van Amerikaansche zijde herhaaldelijk inbreuken op het volkenrecht con stateert, is het zeker wensehelijk op datgene wat niet veroorloofd is. nog eens.nadrukkelijk tie aandacht te vestigen. De chef van het bureau kinder politie te Amsterdam verzoekt opspo. ring van Gerardina Penning, oud 18 jaar, die sedert 24 Juli j.l. wordt vermist. Zij is 1.65 m lang, heeft donker haarden een bleeke gelaatskleur flink 'postuur. Ook wordt namens de ouders de opsporing verzocht van. Cornells Fenenga, oud 18 jaar, die sedert IS October j.l. wordt vermist. Hij ie pl.m. 1.72 m lang, heeft blond haar, blauwe oog en® en een bol bleek ge zicht, draagt een bril, blauwe gabar dine regenjas, blauwe colbertjas, grijze plusfour broek, blauwgrijze kousen met paarsige ruit en lage zwarte schoenen met houten zolen. VOORZITTER VAN DEUTSCH- NIEDERLaNDISCHE GESELLSCHAFT. 's- GR AVE NHAGE- Tot voorzitter van de Deutsch-Niederlandisehe Ge- sellsehaft is benoemd dr. Karl Ritter von Halt, leider van de vakgroep lichte athletiek in den Rijksbond voor lichamelijke oefeningen als mede bedrijfsleider en, bestuurslid van. de Deutsche Bank. HET HOOGER LANDBOUW ONDERWIJS IN ONS LAND. De pers dienst van den Nëderlandschen Omroep schrijft ons: De wnd. rector-magnificus van de Landhouwhoogeschool te Wage- ningen zal morgenmiddag om 13.00 uur (zender Hilversum 2) een in leidend woord spreken over het landbouwonderwijs. Deze uitzen ding is tevens de inleiding tot de nieuwe serie, waarin de luisteraars zich een beeld kunnen vormen van het hooger - landbouwonderwijs in ons land. een torpedojager zwaar heeft be schadigd. Tweehonderd vliegtuigen neerge schoten of vernield. De Japansehe verliezen waren: twee vliegtuigmoederschepen en Jn kruiser licht beschadigd, echter zonder nadeel voor de vechts- en kruiscapaciteit. Ongeveer 40 Ja pansehe vliegtuigen, worden nog vermist. i Verklaring- van Knox. De Amerikaansche minister van marine heeft op de persconferentie omtrent den zeeslag bij de Santa Cruz eilanden verklaard, da\ hij niet kon profeteeren. Een ding ech ter staat vast en wel dat de Ameri kaansche vloot zich in een hevigen hardjiekiigep strijd gewikkeld riet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1