FNEX DAGBLAD VOOR Situatie aan liet Egyptisch front onveranderd. Beauftragte voor Nrd.-Holl. naar Mecklenburg. I I I ichen 'n cent gaat ALKMAARSCHE EDITIE. Eigenlijke frontlijn niet door gevechten beroerd. Tentoonstelling der fascistische revolutie. De getalsterkte der fascistische partij. Dr. GOEBBELS 45 JAAR. Een beroep op olie Doopsgezinden. Zware gevechten bij Toeapse leiden tot Duitsche successen. Nieuwe vorderingen in Stalingrad. Pe verbitterde strijd bij El Alamein duurt voort. De begrafenis van Staf de Clercq De hoofdstrijdmacht der Amerikanen vernietigd. Nieuwe leider Volksvoor lichting en propaganda. EEN ERFENIS VALT VRIJ. Sigarenindustrie kan voorloopig nog doorwerken. Piil Niéuwe Nederlandsche Staafsleening. Twee woningen door bommen vernield. 'j I e* I I I ICUITS* BONBONS ImnMwmiwmnwwwiiw §11», Voor Uv* avondjes zèlfgemookte rhum» punch: 2 - schepjes juikerofwatzoetjtof, 3 eetlepels RHUfA* PUNEX mogelijk eer* schijfje citroen en (heeft nog?) een kruidnageltje. Heel woter toevoeger» en dampend sencaren* Een succes# fidig weeiregen liiveit tillGa café of restaurant, /aar men gloeiend- weer „mensch" te al3 Rhumpunes, En - schaam tl die heete punch lekker» I.OE WOOBDSTER" f pijnen in den rug, moe- en...volkomen lusteloos doodelijke vermoeid I en hevige rugpijn...Eer ik fleschje ledig had, trad die stige verbetering in, ZOO' \k mij op 73-jarigen leeftijd gezond voel als ooit... im óók Kruschenl Het |kt U weer een jonger isch^ monter, welgemoed veerkrachtig. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaa^ 2.10; franco door het geheele <Rtjf 2.63. Losse nummers 5 cents, Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 1,11 per m.M., minimam 14 m.M. 1,40. elke 31/./ m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordans 9, Alkmaar, postgin 37060. 144e Jaargang No. 254 k pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Donderdag 29 Oct. 1942 Flinke verzameling strijders aan Brltsche zijde. ROME, 28 Oct. (Stefani). - Het y Italiaansche weermachtberieht van beden luidt: Aanvallen en tegenaanvallen, van pantserformaties en infanterie zijn elkander van weerszijden opgevolgd, in het bijzonder in den N. sector van het Egyptische front. Een 'be langrijke, met groote verbetenheid omstreden positie bleef in onze handen na felle gevechten. De vijand verloor gisteren 53 tanks, die vernield of buitgemaakt werden. Tijdens levendige gevechten boven de slagvelden werden 21 Brltsche toestellen neergeschoten, 11 door Italiaansche jagers en 10 door Duit- sche. Een twaalfde stortte, getrof fen door afweerbatterijen, neer. Vijf onzer vliegtuigen zijn niet terug gekeerd van de operaties. STRIJD MET AMERIKAANS CHE WAPENS GEVOERD. BERLIJN, 29 Oct. - In be- vtfgde Duitsche kringen noemde meur de situatie aan het Egyptische front Woensdagavond onveranderd. „Als er iets veranderd zou zijn, dan hoogstens te onzen gunste", werd hieraan toegevoegd. Ofschoon de Britsche pers en ra dio de laatste dagen hoog hebben, opgegeven van de moderne wapens, die men ditmaal tegen de Duitsch- Italiaansche strijdkrachten zou in zetten, verklaarde men te Berlijn, dat de vijand tot dusver „geen ver rassende nieuwe wapens" in het vuur heeft "gebracht. Zooals reeds uit het legerbericht blijkt, hebben er langs 't geheele front hevige ge vechten plaats. De Engelsche aan vallen richten zich in hét bijzonder tegen de Noordelijke en Zuidelijke uitloopers van de 60 km. lange grendelstelling, die de Duitschers en Italianen tusschen El Alamein en het Qattaradal verdedigen. In het Noorden vinden de spilstrijdkrach- ten zich geplaatst tegenover de 50e Nort Humberlanddivisie, terwijl zij in het Zuiden tegenover de 51e Kighlanderdivisie staan. In het cen trum van het vijandelijk front staat een Br.-Indische divisie. De aanval wordt verder ondersteund door Australische, New-Zeelandsehe, Z.- Afrikaansche, Br.-Indische, Gaullis tische, Grieksche en Noord-Ameri- kaansche formaties. Deze laatste verschijnen echter alleen in den ge allieerden berichtendienst, Duit schers, noch Italianen zijn er tot nu toe slaags mee geraakt. Het geheele offensief wordt ge voerd met Amerikaansche wapens. Van bevoegde Duitsche zijde ver klaart men, zonder verder in te gaan op de Britsche beweringen ten aanzien van een doordringen in de Duitsch-Italiaansehe stellingen, clat de voornaamste frontlijn der spil- mogendheden niet alleen nog intact is, maar dat er aan deze frontlijnen nog niet eens' gevechten plaats vonden. Zij werd geopend door den Duce. ROME, 28 Oct. - De groote spe ciale tentoonstelling der fascistische revolutie is hedenochtend plechtig door Mussolini geopend. De Duce werd door de menigte geestdriftig begroet en was in gezelschap van den partijsecretaris Vidussoni, de leden der regeering en van den grooten fascistischen raad, het par tijbestuur, de voorzitters van Ka mer en Senaat, den gouverneur van Rome en andere autoriteiten. Voor aankomst van den Duge was de bij zondere delegatie van de N. S. D. A. P. onder leiding van den bijzon- deren gevolmachtigde van den Führer voor den twintigsten ver jaardag van den marsch naar Ro me, dr. Ley, met de overige leden der delegatie in het tentoonstel lingsgebouw aangekomen. De Duce begroette den gevolmachtigde van den Führer, waarna de plechtige opening van de tentoonstelling een aanvang nam. - ROME, 28 Oct. - Partij-secretaris minister Vidussoni heeft vandaag den Duce mededeeling gedaan van de getalsterkte der partij, die 27.376.000 manlijke en vrouwelijke Italianen omvat. Sedert het aan de macht komen zijn er in de fascisti sche beweging 34.322 dooden geval len en 50.435 gewonden. 17.643 zwarthemden ontvingen een onder scheiding. VERDUISTER GOED ZON 29 Oct. onder: 18.19 30 Oct. op: 8.30 MAAN 29 Oct. op: 22.05 onder: 13.17 1 November Laatste kwartier. Omtrent hèt bericht van "Isen bui- tenlandschen radiozender dat ge neraal Alexander met een vliegtuig neergestort en doodelijk veronge lukt zou zijn, beschikte men te Ber lijn over geen andere gegevens dan een dementi van de Britsche be richtgeving. BERLIJN, 29 Oct. - Vandaag viert de Duitsche minister van Pro paganda dr. Goebbels zijn 45sten verjaardag. Alle Berlijnsche bladen schenken aan dit feit bijzondere aandacht. In bijna alle Berlijnsche bladen staat een foto van den mi nister. Alle bladen vestigen er de aandacht op, dat dr. Goebbels in de worsteling om het bestaan van de Duitsche natie op een van verre zichtbare en verantwoordelijke plaats staat. Een Duitsche waarnemingspost bij Garet-El Himelmat, het Zuidelijkste seg ment van'het Alamein-front. (PK Mittelstadt-We-Po-P H m) UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 28 Oct. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: t Ten Z.O. van Noworossisk heb ben Duitsche troepen na dagen lange zware gevechten een domi- neerende hoogte veroverd. In het gevechtsgebied ten O. van Toeapse werd een bergstelling stormen derhand genomen, die door tal rijke kazematten was versterkt en hardnekkig verdedigd werd. Alle tegenaanvallen van den vijand werden bloedig afgeslagen. In hetzelfde gevechtsgebied be streed de luchtmacht de stellingen van den vijand, alsmede stad- en havengebied van Toeapse. Een koop vaardijschip van 6000 brt. werd door bomtreffers beschadigd. Ten W. van de Terek maakte de eigen aanval ook gisteren goede vorderingen en leidde tot omsingeling van vijande lijke strijdkrachten. Te Stalingrad drong de 1 Duit sche aanval ten O. van de brood fabriek tot aan de Wolga door en bracht daarmede een vrij groot huizengebied, dat door den vijand sterk bezet was, ten val. Formaties van de luchtmacht gre pen met goede uitwerking in deze gevêfchten in. Ten Z. van de stad sloeg de infanterie in zware gevech ten herhaalde ontlastingsaanvallen van de Sovjets af. Op spoorlijnen en aan de Kaspische Zee leed de vijand door de Duitsche luchtaanvallen zware verliezen. Elf transporttreinen werden vernietigd. Drie koopvaardijschepen mét een gezamenlijken inhoud van 3000 brt. werden tot zinken gebracht, een tankboot, een koopvaarder en twee bewakingsvaartuigen werden in brand geworpen, resp. beschadigd. Aan het front van de Don sloegen Roemeensche troepen, door hun eigen gevechtsvliegtuigen goed on dersteund, den vijand naar de Don- vlakte terug. De hevige, maar succesvolle af- weergevechten in de stelling van El Alamein duren voort. Vooral in den Noordelijken sector leidden de wederzijdsche aanvallen en tegenaanvallen tot een verbitter den strijd van de infanterie en pantserformaties, waarbij een bij zonder fel omstreden belangrijk hoogtepunt uiteindelijk in eigen banden bleef. Vlaanderen heeft Woensdag op plechtige wijze afscheid genomen van den gestorven leider der een heidsbeweging Staf de Clercq. Het was overweldigend druk in de Bel gische hoofdstad en talloozen defi leerden langs het in het hoofdkwar tier van het V.N.V. opgebaarde stoffelijk overschot van den leider. Aanwezig was o.a. een groote af vaardiging van de Nat.-Soc. bewe ging der Nederlanden, waarbij prof. van Genechten den leider, den heer Mussert, vertegenwoordigde. Een indrukwekkende stoet trok vervolgens door de hoofdstad. De lijkkist werd op het Marktplein op de schouders van officieren der Zwarte brigade naar een katafalk gedragen, waarna de nieuwe leider dr. Elias een indrukwekkende af scheidsrede hield. Na het zingen van eenige liederen werd de tocht naar Kester aanvaard waar de lijkkist in de kerk werd gedragen. Op het naastgelegen kerkhof hield de gewest, leider Luwens een rede waarop de kist na een laatsten groet ia de kuil werd neergelaten De vijand verloor daarbij opnieuw 53 pantserwagens. In hevige lucht gevechten schoten Duitsche en Ita liaansche jachtvliegers 21 Britsche vliegtuigen omlaag. Een toestel werd door de luchtdoelartillerie neerge haald. Bij vluchten boven de kust van West-Frankrijk werden gisteren drie Britsche vliegtuigen in lucht gevechten neergeschoten. Op den avond van 27 Oct. vlogen eenige lichte bommenwerpers onder be scherming van sterk mistig weer het Noord-Duitsche kustgebied bin nen en veroorzaakten eenige ver liezen onder de bevolking. Overigens ontstond er slechts geringe schade aan gebouwen en materieele schade. Britsche leugens. De zender Londen heeft gister avond bekend gemaakt, dat de Duit schers door bemiddeling van het Roode Kruis het voorstel gedaan zouden hebben voor een wapenstil stand te Stalingrad van vier dagen. De onderhandelingen zouden echter mislukt zijn. Het opperbevel van de weermacht verklaart hieromtrent, dat deze bewering een der gebruike lijke leugens van de Britsche regee ring is. waarmede zij de niet té stui ten ineenstorting der verdediging van Stalingrad zoekt te verdoeze len. Een der grootste zeeslagen van dezen oorlog. TOKIO, 28 Oct. - Hoewel de zee slag in het Z. van den Stillen Oceaan nog aan den gang is en het totale resultaat der operaties der halve nog niet te overzien valt, kan reeds thans gezegd worden naar men in Japansche marine kringen verklaart dat hier sprake is van een der grootste zeeslagen sinds het uitbreken van den oorlog. De vijand had hier gepoogd om met de sterkste strijdkrachten een offen sief tegen de Salomonseilanden., en de aldaar geconcentreerde Japan sche marinestrijdmacht te ontkete nen, teneinde in dit gebied een be slissing te forceeren. Deze poging is volkomen mislukt. Het gisteren door het keizer lijke hoofdkwartier uitgegeven communiqué duidt op den zwa- ren slag, dien de vijand reeds op den eersten dag van den strijd geleden heeft. Reeds thans kan geconstateerd worden, dat de hoofdstrijdmacht van den vijand vernietigd is. Geen verrassing. Men wijst er hier vóórts op, dat het Amerikaansche offensief in het geheel niet als een verrassing kwam. Er waren van Japansche zijde dienovereenkomstige toebe reidselen getroffen. Systematisch en volgens strategische plannen waren de vloot- en luchtstrijd krachten over verschillende punten verdeeld en deze strategie heeft mede bijgedragen tot het succes van den eersten dag. De leider van de hoofdafdeeling Volksvoorlichting en propaganda in het Rijkscommissariaat te Den Haag Gauamtsleiter H. Gemand, is door den Rijksminister voor volksvoor lichting en propaganda met een nieuwe taak belast. In zijn plaats is benoemd Gau- haxjptajnts4,eiter Oberregierungsrat Mak Stampe, lêidèr van het Reifchs- propaganda-amt en Gauhauptamt propaganda der N. S, D. A. P." in Danzig-West-Pruisen, - -v. Dr. F. E. Posthuma, oud-lid van het dagelijksch bestuur van de Alge- meene Doopsgezinde Sociëteit en oud-voorz. van den kerkeraad van de doopsgezinde gemeente te 's-Gra- venhage, publiceert het volgende: Door ds. T. O. Hylkema, thans leeraar bij de doopsgezinde gemeen te te Amsterdam is indertijd een boekje geschreven, getiteld „De ge schiedenis van de doopsgezinde ge meenten in Rusland in de oorlogs- en revolutiejaren 1914-1920". In dit boekje heeft hij een schets gegeven van den oorsprong van de doopsge zinde gemeenten in Rusland. Van de ontwikkeling daarvan tot aan den wereldoorlog (1914); van de moei lijkheden tijdens dezen oorlog tot aan de revolutie; van de verdacht makingen, waaraan de doopsgezin den tijdens den oorlog reeds bloot stonden en de harde maatregelen tegen hen; van de doopsgezinde ge meenten in Rusland vanaf het uit breken van de revolutie tot aan het bolsjewisme en vanaf het bolsjewis me, van de gruwelen van de ben den bolsjewieken, terwijl ook eeni ge woorden werden gewijd aan het hulpwerk voor onze broeders in Rus land en aan de landverhuizingsplan nen, De kolonie Choriitza. Nu is onlangs een commissie van de Oostcompagnie naar de Oekraine gegaan en bij deze commissie be vond zich de Nederlandfeche boeren leider Roskam. Bij zijn terugkeer heeft de heer Roskam medegedeeld hoe mij de doopsgezinde koloniën en met name Choriitza, heeft aangetrof fen. Het is nu gebleken, i^at er van de doopsgezinde koloniën of van sommige ervan méér is overgeble ven dan wel kon worden verwacht. De mannen zijn grootendeels ver dwenen, maar de vrouwen en kinde ren zijn voor een goed deel gebleven en hier en daar bevindt zich ook nog een man, die weer vol moed zijn le venstaak heeft aanvaard. Ook in de kolonie Choriitza zijn deboeren inoefen colchose rsamenge- bracht en deze colchose is nu door de bezettende macht weder onder de 'boeren verdeeld. Het blijkt nu, dat een 12-tal van de oorspronkelijke boerderijen de vroegere bevolking ni'et meer zal terug krijgen, omdat van deze familes niemand meer over is. Voor dit twaalftal worden nu Veryalters gezocht. Verder is gebleken, dat er zeker ruimte is, om werk te verschaffen aan een 150-tal timmerlieden, schil ders, behangers, smeden en derge lijke werklieden. Door den boerenleider Roskam is Naar het Nat. Dagblad uit be trouwbare bron verneemt, zal de Nederlandsche sigareniiidustrie mede door nieuwen import van tabak, o.a.. uit Polen, voorloopig nog kunnen doorwerken. Zooals men weet, gingen den laatsten tijd geruchten, als zou den per einde December de Nederlandsche sigarenfabrie ken haar werk moeten staken, waarvan thans echter geen sprake, behoeft te zijn. PRAEHISTORISCHE BOOTEN BIJ FIMÖN ONTDEKT. ROME, 26 October. - Onlangs werden bij Feldemarca aan het meer van Fimon dat reeds groote bekendheid geniet door vroegere vondsten op praehisto- risch gebied bij het turfsteken twee booten ontdekt, die af komstig moeten zijn uit het steen- of bronstijdperk, toen een zeer primitieve bevolking leefde aan de oevers van het meer. De boo ten zijn bijna negen meter lang en bieden plaats aan ten hoogste zes personen. Ze zijn vervaar digd uit eiken stammen, die door middel van' vuur uitgehold wer den. Ze zijn overgebracht naar het Stedelijk museum te Vicenza, alwaar de deelen tot een geheel gereconstrueerd zullen worden. Dé Nederlandsche Volksdienst telt reeds 35.000 vrijwillige medewerkers en duizenden leden. Blijft geen bui tenstaander, sluit u ook ajn. medegedeeld, dat door hem maatre gelen zijn genomen, om, zoo dit ge- wenscht wordt, op de hiervoren ge noemde boerderijen en voor de hier voren genoemde werkzaamheden doopsgezinden in te zetten. Bewaar het pand, dat u is toebetrouwd. Aan doopsgezinden wordt dus nu de gelegenheid geboden -om openge vallen plaatsen in de oorspronkelij ke kploniën in te nemen. Hier is nu echt doopsgezind werk te verrichten. Diegenen, die zich daarvoor willen inzetten, moeten niet meenen, dat het hier om een kleinigheid gaat. Als zij in de ko lonie aankomen, hebben zijMit voor boven de oorspronkelijke kolonisten van ongeveer 140 jaren terug,-dat zij personen vinden, waarvan reeds ge slachten aldaar hebben gewoond en die dus in staat zijn, hen over de plaatselijke moeilijkheden in te lich ten en heen te helpen. Dat zij daar een kerk zullen vinden, waar zij sa men zullen kunnen komen met geestverwanten, die den doopsgezin den geest niet hebben beleden met den mond, maar met het hart, heb ben zij eveneens voor op de oor spronkelijke kolonisten, doch niette genstaande dit zal het leven ook nu nog hard zijn, vol ontberingen en niet zonder gevaren, zoodat alleen hij zich mag inzetten, die bezield js van den wil om hier het pand, oor spronkelijk aan doopsgezinden toe- betrouwd, naar het bekende bijbel woord, te bewaren. Het is natuurlijk niet mogelijk, dat terstond families naar de kolonie Choriitza trekken. Het moeten mannen zijn, die hun fa milies wanneer zij althans een fami lie hebben, voorloopig in Nederland moeten laten, doch na harden dege- lijken arbeid, zal het zeker mogelijk wezen, ook de families te laten ko men. Maar nogmaals, het werk zal niet gemakkelijk zijn, doch hard en vol ontbering. Een beroep op alle doops gezinden. Ik doe thans een beroep op alle doopsgezinde broeders, die zich ge roepen voelen en bereid zijn om in dezen werk te verrichten. Het gaat hier om een groot werk, dat voor de betrokkenen in de toekomst ook maatschappelijke posities en voor- deelen kan opleveren, doch dit moet een wensch zijn voor de betrokke nen en geen doel. Doel moet hier wezen de door de 'bolsjewisten in de doopsgezinde gemeenten geslagen gaten weer aan te vullen, de wedu- \5yen en weezen bij te staan in het wéér bewoonbaar maken van hun woningen en het weer vruchtbaar maken van hunne hoeven, ledige plaatsen als Verwalter aan te vullen en te hopen, dat Gods zegen op hun werk zal rusten. Een ieder, die over bijzonderheden wenscht te worden ingelicht, kan ?ieh wenden tot den Nedei'landschen boerenleider E. J. Roskam Hzn,. Zeestraat 69 te 's-Gravenhage, en mocht men mij willen schrijven, dan zal ik natuurlijk zóo goed mogelijk helpend optreden. W. UNGER. Beauftragte van den Rijkscommissaris voor de provincie Noord-Holland. (Foto Peperkamp! HAARLEM, 29 Oct. - De Beauf tragte van den Rijkscommissaril voor de provincie Noord-Holland, W, Unger, die 1' November a.s. zijn func tie neerleegt om op uitnoodiging van den Rijksjeugdleider de leiding op zich te nemen van de Hitlerjeuga in het gebied Mecklenburg, heeft gisteren afscheid genomen van tal van instanties en personen, in deze provincie waarmede hij voortdurend zoo nauw heeft samengewerkt. De heer Unger gaat zich thanp weer aan een taak wijden diè ook vroeger zijn bijzondere voorliefde had. Reeds kort nadat hij in 1927 tot de N.S.D.A.P. was toegetreden for meerde hij immers in'Mecklenburg, zijn geboorteland (hij werd daar 9 Febr. 1909 geboren), -de Hitlerju- gend, waarvan hij thans wederom de leiding op zich neemt. Ook an.~ derszins was de heer Unger actief werkzaam voor de N.S.D.A.P., o.a, als lid van dén Groot-Duitschert Rijksdag. Tijdens den oorlog in Frankrijk geraakte hij als infanterie- officier in den strijd tegen een En- gelsch regiment zwaar gewond. Zijn verdiensten werden erkend door dg verleening van het E.K. II en E.K. I, zoomede het Infanterie-Sturmabzei- chen. In den korten tijd dat de heer Un ger in onze provincie werkzaam is geweest (hij ving zijn taak op 15 Januari van dit jaar aan) heeft hij zich voortdurend toegelegd op de bevordering van de goede verstand houding tusschen Duitschland en Nederland en zich in het bijzonder ook voor alle Nederlandsche proble men geïnteresseerd, waarvan hij blijk gaf door steeds weer het per soonlijk contact met de Noordhoï- landsche bevolking te zoeken. In dit verband kunnen wij b.v, herinneren aan de groote reis die de Beauftragte maakte door onze provincie om zich op de hoogte te stellen van de pro blemen en toestanden die zich hie» voor-deden. Het is algemeen beken dat hij zich ook op andere wi; oriënteerde, o.a. wat de historie en de volkscultuur van ons gewest be treffen. Het nauwe vriendschappelijke contact met de autoriteiten en de bevolking van ons gewest was goed deels een gevolg van het feit, dat de heer Unger zich een goed begrip van onze provincie had eigen ge maakt, wat hem vergemakkelijkt werd doordat hij als Mecklenburger den landbouw van nabij kent eïi hier dus op bekend terrein werk zaam was. Tot enkele genoodigden hield <dke .heer Unger gister in zijn werkfeèmëf te Haarlem een korte maar hartelij ke toespraak ten afscheid. Hij zeidé o.m., dat hij de Nederlanders heeft leeren kennen en waardeeren en in zijn ambtsperiode veel goeds van hen ondervonden heeft. De heer Un ger besloot met den wensch, dat de toenadering' tusschen Duitschland en Nederland die hij in zijn provincie heeft zien groeien, zich ook verder zal ontwikkelen. ':y: V Kerstpakketten voor de SS-mannen aan het Oostfront. Honderden pak ketten gaan van hand tot hand, vracht auto na vraghtauto wordt volgenden, ïïe kistjes ztfiièn rte marmert a&rt iiet üfcsffröiit eenige Wijde oogenblikken bezorgen. CBpl^;^ö.on-M.eij er-Fax HoII. m) >iiPf m. wu w rm In den uitgestrekten VVieringerineei-- polder is men thans reeds begonnen met het gereedmaken der akkers, tcn- clilde deze te kunnen bezaaien met éamert^rwê. Het ploegen en eggen der gronden. (Polygoón-Kuiper-Pax Holland m) Dinsdag 3 November a.é. ver schijnt het prc&pectus van een 3}-$ procent Nederlandsche staatsleening, groot 1 milliard, waarvan bereids 400.000.000 is geplaatst. De leening heeft een looptijd van twintig jaar- en zal worden uitgegeven tegen den koers van 99 procent. De inschrijving wordt operfgesteld op Dinsdag 10 November, terwijl de storting zal moeten geschieden op Dinsdag 1 December a.s. De stukken dezer leening zullen dezelfde beleeningsfaciliteit genieten als bij de vorige leening werd toe gestaan. Tengevolge van het neerwerpen van bommen door Britsche vliegers boven Nederlandsch gebied zijn we- derenj twee woonhuizen nagenoeg veïniêld, andere zwaar, resp. licht beschadigd, under de burgebevól- king vielen 1 doode en verscheide ne zwaar-, resp. lichtgewonden, I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1