Veroverd gevechtsterrein in Stalingrad van vijanden gezuiverd, HEI ENGELSCHE OFFENSIEF IN EGYPTE. JEUGD, JEUGD, DAGBLAD VOOR WET Bekanntm achurig. HUISELIJKE BEZUINIGING Lente der schoonheid [dansschool >eter demaat iONEEL. >t het sluiten van ekering en geven igen. INK 2ms. kwaliteit van Sovjet-tegenaanvallen op verscheidene plaatsen algeslagen. Britten trachtten tevergeefs door Egyptisch front te breken. Rommet laat de Engetschen aanstormen op een linie van vuurspuwende verdedigingswerken. Hieuwe Japansche landingen op Guadalcanal. Paraat tegen landingen uit de lucht. 0n de rhoudswerkzaam heden aan zender Hilversum. Inkrimping briefpostbestelling. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar $10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCME EDITIE. NOORD-HOLLAND Prjgs der gewone advertentiën: 0.1* per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 3V, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoqn, Voordam 9, Alkmaar, postgirc 37060. 144e Jaargang No. 256 4 pagina's HoofdredacteurA. R. JONKER, Alkmaar. Zaterdag 31 Oct. 1942 i Heden ischrijving: i Beroepsklassen, kinder- Ilassen en nieuwe ciubs |oor Amateurs in: BALLET TAP. ^1. Westerweg 94.tel. 4288, ntiekantoor TEL. 3402 Kippen- Irmicelli voor dan heeft U 'n Lekkere, lonig's soep, log altijd met igSIJS* is stelen! Idadig is als U bannen een geld hebben om Etten. Wilt U helpen; 'f krijgen. Bonnenhon- j daaraan schuldig is* p staat. Het Centraal jechtvaardige ver- 1 ieders medewerking. iet Centraal Oistrlbutia-kantoa? mse bakbrochure zen tijd" AMSTERDAM Boven links: In den nacht van Zondag 1 November op Maandag 2 November zal de klok een uur worden achteruit gezet, waarmede de boeren en platte landbewoners zeer gebaat zijn. Een Walcherensche boerin zet de klok een uur terug. - (VNP-Zeijlemaker-Pax Holland m) Boven rechts: Te Oudorp zijn de fundeeringen gevonden van het kasteel" Middelburg, dat graaf Floris V na zijn krijgstocht tegen, de Westfriezen liet bouwen. In den loop der 14de eeuw werd dit kasteel bestemd tot ambts woning van den rentmeester van Kennemerland en Westfriesland. Nadat liet bouwwerk in 1517 door brand was verwoest, werden de resten gesloopt. De opgravingswerkzaamheden. (Polygoon-Kuiper-Pax Holland m) Onder: Ter gelegenheid van den 26stem verjaardag van den Marsch naar Rome heeft Mussolini de groote speciale tentoonstelling der fascistische r-vol ut ie plechtig geopend. De Duce arriveert ter, opening van de expositie. Rechts naast hem dr. R. Ley, bijzonder gevolmachtigde van den Führer. (Telefoto Scherl-Fellinga-Pax Holl. m) V. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 30 Oct. - (D.N.B.) Het op perbevel -der weermacht maakt be kend: In de bergen ten Noorden en Zui den van den weg naar Toeapse zijn tegenaanvallen van den vijand afge weerd. Vijandelijke strijdkrachten in den Tereksector, welker ravitaillee- ringswegen door den aanval der Duitsehe en Roemeensche troepen verbraken waren, hebben tevergeefs getracht naar het Oosten door te breken, s In Stalingrad is de aanval met steun van duikbommenwerpers voortgezet en het in de laatste ge vechten veroverde terrein gezui verd. Veren erf booten van den vijand op de Welga lagen onder doeltref fend vuur onzer artillerie. Ten Zuiden van de stad zijn ook gisteren door tanks gesteunde ont- lastingsaanvallen voor de eigen linies ineengestort in het vuur van alle wapens en onder de bomaan vallen van het luchtwapen. Op de Kaspische Zee heeft het luchtwapen in den afgeloopen nacht negen vijandelijke transportschepen vernietigd, waaronder zeven tank schepen. Aan het front langs den Don heb ben Roemeensche {roepen een vijan- delijken aanval uiteengeslagen en een aantal gevangenen binnenge bracht. In het gebied ten Zuiden van Ostasikof heeft het luchtwapen troe-4 penconcentraties en fransportbewe-- gingen van den vijand bestreden. Twaalf met troepen en materiaal zwaar bezette plaatsen werden voor net grootste deel vernield. In het Hooge Noorden zijn zware luchtaanvallen gpricht op vijande lijke troepenkampen en op stad en ïan Moermimsk, EXTRA BERICHT. RUIM HONDERDDUIZEND TON TOT ZINKEN GEBRACHT. UIT HET 'HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 30 Oct. - Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: Een groep Duitsehe duikbooten heeft in hetjNoordelijke deel van den Atlantischen Oceaan onder de zwaarste weersomstandigheden een aanval gedaan of) een naar Engeland varend volgeladen con- vooi en ondanks den sterken afweer in hardnekkige herhaalde aanvallen overdag en des nachts negenschepen met tezamen 68.500 brt. tot zinken gebracht. Andere schepen werden door drie torpedotreffers beschadigd. Verder brachten onze duikbooten op de toevoerwegen naar Enge land en Amerika zes schepen met tezamen 32.425 brt. tot zin ken. Daarmede verloor de vijan delijke ravitaüleeringsscheep- vaart weer 15 schepen met te zamen 100.925 brt. Operaties te gen andere convooien zijn aan den gang. Het Egyptische front. Aan het Egyptische front is ook gisteren de Britsche aanval mis lukt, die na een hevigen artillerie- en pr/lserslag met sterke infante- riestrijdkrachten den doorbraak trachtte te bevechten. Tijdelijke inbraken werden door de verbeten strijdende Dnitsch-Italiaansche troepen opgeheven. 39 tanks van den vijand werden vernietigd. Een Duitsch batailion grenadiers, dat den voornaamsten last van den strijd droeg, schoot 13 van de 39 Britsche tagiks kapot. Een op twee plaatsen ten uitvoer gelegde landingspoging in het gebied van Mersj} Matroe is door afweergeschut en duikbommenwerpers verijdeld. In den nacht van 28 op 29 Octo ber hebben Duitsehe beveiligings- strijdkraghten met Britsche motor- torpedobooten een gevecht geleverd in het Kanaal, in den lóóp waarvan drie vijandelijke booten door artil lerietreffers beschadigd, .werdeiu BERLIJN, 30 Oct. - De ANP-cor- respondent meldt: Hoewel het Engelsche offensief in Egypte reeds zes dagen aan den gang is, zijn de Engelschen nage noeg nog even ver van hun doel- verwijderd ais bij het begin, en zooals zij zelf toegeven, is het eerste stadium van den strijd nog niet eens ten einde. Ondanks de hevigheid hunner aanvallen, die de laatste dagen in het bizonder op den Noordelijken vleugel van de stelling van El AL't- mein waren gericht, zijn zij op geen enkel punt verder gekomen dan het voorterrein, waar zij zich door de mijnenvelden en prikkeldraad versperringen moeten werken en voortdurend door artiierie bestookt worden. Wat zich op het oogenblik in Egypte afspeelt, is een doorbraak- slag, die in beteekenis, kan worden vergeleken met de grootste door braakpogingen in dezen oorlog, zooals de strijd om de Maginot- linie, die om de Metaxas-linie, en, om een recent voorheeld te noe men, de doorbraak door de ver dedigingswerken van Stalingfrad. De Engelschen zelf spreken van eqn der geweldigste krachtinspan ningen van het Empire en aan Duitsehe zijde onderschat men de sterkte van den tegenstander dan ook geenszins. Men beseft hier volkomen, dat er Engeland veel aan gelegen is Noord- Afrika in handen te krijgen, onge twijfeld om van daaruit het tweede front te kunnen openen. Reeds begint men van' Engelsche zijde het volk voor te bereiden op een langen duur van de gevechten. Het is aan te nemen, dat voor de bestorming der Duitsch-Italiaansche stellingen de beste troepen bijeen gebracht zijn.. Hun valt de zwaar ste taak toé, 'een bres te slaan in de verdedigingslinie. Indieh echter deze troepen steeds met bebloede-' koppen worden te- ruggeslage.n moet het offensief op den duur geleidelijk aan kracht verliezen, temeer daar het ravi- tailleeringsvraagstuk met het vei strijken van den tijd een steeds be langrijker rol gaat spelen.- Bij aanvallen overdag van zwakke strijdkrachten van het Britsche luchtwapen op de kust der bezette Westelijke gebieden en in de Duit sehe Bocht, benevens bij nachtelijke storingsaanvallen boven het Duit sehe kustgebied zijn vier vijandelijke bommenwerpers neergeschoten, O .DE NIEUWE AANVAL, OP HET CONVOOI. BERLIJN, 30 Oct. - (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt in aanvulling op het extra bericht van heden inzake een nieuw groot succes van Duitsehe duikbooten mede, dat zich onder de vijftien tot zinken ge brachte schepen een groote tweepij per van meer dan 12.000 brt. be vond, die ontplofte na een torpedo- treffer. Het stoomschip, dat zonk, na dat nog eenige hevige ontploffingen hadden plaatsgehad, had oorlogsma teriaal aan boord, een andere duik boot kreeg voor de Amerikaansche kust het stoomschip „West Kebar" voor de lanceetbuizen. Dit schip had een lading mangaanerts aan boord en was van Takoradi aan de' Afrikaan- sche goudkust naar New York on derweg. Het mat 5.620 brt. en zonk binnen enkele minuten. Het stoom schip .Primrose Hill", dat van. Enge land naar Freetown aan de kust vati West-Afrika voer, bevatte vliegtui gen, die langs dezen gfooten omweg naar het front in Noord-Afrika moes ten worden gebracht.-Het was zwaar bewapend, mat 7.600 brt. en maakte reeds na de eerste torpedotreffers zware slagzij. Na een nieuwen aan val stak het achterschip hoog boven water en spoedig verdween de koop vaarder in de golven. De verdedigingslinie is geen aan eengesloten front, doch zij bestaat uit een stelsel van steunpunten, waarvan het geschut volgens een bepaald vuurplan alle deelen. van de verdedigingszone bestrijkt. Overal wordt gebruikt gemaakt van flankeerend vuur, zooöat een doorbraak den aanvaller: vaak geen voordeel brengt, doch hem integen deel van de overige troepen af snijdt. Rommel laat de Engelschen aan stormen op een linie van vuurspu wende verdedigingswerken, hetgeen zij doen met de aan hun aard éigen verbetenheid. Tot dusver echter met het eenige gevolg, dat zij in 't hevige vuur vdn de afweerbatte- rijen zware verliezen hepben gele1 den. Een Turijnsch student schreef een lied voor de eeuwigheid. Generalobeist Von Kluge vierde Vrijdag 30 October zijil 60sten verjaardag. (Rpifmann-Stapf-Pax Holland m) Overal in Italië weerklinkt in deze dagen van herdenking de Giovi- nezza, het lied der fascistische revo lutie. Met de Giovinezza hebben de fascisten Italië veroverd. Zij zongen het meesleepende strijdlied bij den marsch naar Rome, op vergaderin gen en demonstraties en tenslotte werd de Gipvinezza het lied der na tie. Bij elke plechtigheid wordt de Giovinezza thans aangeheven en aan het einde der week trekt de school jeugd onder haar klanken langs de Italiaansehe vlag. De Giovinezza heeft een^ merk waardige geschiedenis. In 1909 schre ven eenige studenten te Turijn na hun examen een afscheidslied. Ondei ben was ook de jonge componist Giuseppe Blanc. Den tekst schreef Nino Oxilia, die in vele strophen de schoonheid der jeugd en den toe- komstigen arbeid bezong. Het refrein luidt „Giovinezza, giovinezza, prima- vera di belezza" d.w.z. „Jeugd, jeugd, lente der schoonheid". Twee jaar later, toen Giuseppe Blanc in mili tairen dienst kwam, werd het stu dentenlied tot een lied der soldaten. De tekst werd veranderd, maar het refrein bleef ongewijzigd. In den wereldoorlog en de koloniale oor logen trok de Giovinezza met de sol daten te velde. Tenslotte namen de fascisten de melodie en het rhythme van 'het lied over. In nieuwe strophen brachten zij tot uitdrukking, dat zij als zwarte stormtroepen van de toe komst en na eeuwenlangen_ strijd om de eenheid van Italië eindelijk een krachtig en eendrachtig vader land. zouden opbouwen. Weer bleef echter het beroemde refrein onaan getast. 1 Zoo werd de Giovinezza tot een bezit van het Italiaansehe volk. De .groote dichter d'Annunzio bracht dit onder woorden, toen hij schreef: ..Eens in de duizend jaar ontspringt uit de verborgen diepten van een volk een lied, dat eeuwig blijft leven. Een groot volk schept zich niet alleen een mythe, maar geeft aan zijn idealen ook uitdrukking in een verheven hymne." STOCKHOLM, 30 October. Naar de Londensohe correspondent- van Stockholms Tidningen meldt, zijn de geallieerde troepen op Gua dalcanar samengedreven op een 10 km lange en 5 km breede landstrook en reeds van drie kanten door Ja pansche troepen omsingeld. De Ja panners, die bij de operaties van de zwaarste wapensgebruik maken, beheerschen het luchtruim boven de Zuidelijke Salomonseilanden, Steeds nieuwe massale landingen van Ja panners op Guadalcanar duiden er op, dat zij ook de zee in dit gebied beheerschen. Mac Arthur doet wat hij kan om den druk der Japanners weg te nemen. De correspondent te Sydney van een Londensch blad constateert, dat het bezit van Guadalcanar de be- heersching der Salomons eilanden en daarmede van het geheele Zuid westelijke deel van den Stillen Oceaan beteekent. Zou Guadalcanar vallen, dan zou een nieuwe crisis in het opperbevel van den Stillen Oceaan onvermijdelijk zijn. VERDUISTER GOED ZON 31 .Oct. onder: 18.15 1 Nov. op: 3.33 MAAN 31 Oct. op: 23.54 onder: 1^.43 1 November Laatste kwartier. ZON 1 Nov. onder: 18.13 2 Nov. op: 7.35 MAAN 1 Nov. op: 0.55 onder: 14,48 8 Nov. Nieuwe Maan. Musierung der Geburisjaiirgange 1904 und 1905. Alle mannlichen Reichsdeut- schen tier Geburtsjahrgange 1904 und 1905 auch. diejeni- gen, die bereits durch Wehrer- satzdienststellen der Heimat er- fasst, gemustert, unabkömlich oder zurückgestellt worden sind habien sich zur musterung wie folgt zu melden: a) Aus den Provinzen Südholland und Seelknd iiï" Den Haag, Schule, Frederikstr. 28 am 9.11.1942 vorih. 8.30 Uhr die Buchstaben AJ am 10.11.1942 vorm. 8.30 -Uhr die Buchstaben KS am 11.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben TZ. b) Aus der Provinz Nordholland in Amsterdam-O., Schule. Iepenweg 13 am 12.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AJ am 13.11.1942 yorm'. 8.30 Uhr die Buchstaben K—Q am 14.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben RZ. c) Aus den Provinzen Friesland, Gro ningen, Drente und Overijssel bei der Wehrmachtkommandantur Zwolle, Royensingel 13 am 16.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AO am 17.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben PZ. d) Aus den Provinzen Gelderland^ Utrecht und Nbrdbrabant in Eind hoven, Schule, Don Boscoslr. 18 am 19.11,1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AH S am 20.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die BuchstabenIR am 21.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben SZ. e) Aus der Provinz Limburg bei der Wehrmachtkommandantur Maas tricht, Vrijthof 46 am 23.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AE am 24.11.1942 vorm.. 8.30 Uhr die Buchstaben FH am 25.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben IL am 26.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben MP am 27.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben QS am 28.11.1942 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben TZ. Die meldepflichtigen haben ausweis- papiere. und 3 Passbilder 37-52 mm in bürgeiTicher Kleidung, ohne Kopf- bedeckung, brillentrager das Brillen- rezept mitzubringen. Juden haben nicht zu erscheinen. Den meldepflichtigen wird das Fahigèld 3.klasse gegen vorzëigea der Fahrkarte bei der Meldung zu- rückerstattet. Sie erhalten ferner bei einer Abwesenheit von Wohnort von mehr als 88 Stonden ein Zehr- geld. Den Haag, den 26,Oktober 1942. Der Reichskommissar für die besetzten Niederlandischen Gebiete der Generalkommissar für das Sicherheitswesen, gez. RAUTE'R, SS-Gruppenführer und Ge- neralieutnant der Polizei. Wij schreven dezer dagen over de distributie, die geen overheids- doch, huisvrouwenzorg is. Het doelmatig ste gebruik der toegestanehoeveel heden kolen namelijk. Thans doen. wij een nieuw beroep op het „woonhuis" en roepen U het parool toe: Weest zuinig met gas en elec- triciteit! Het één hangt nauw met het andere samen. De bijzondere om* standigheden, waaronder wij leven, drukken zeer op de kolenpositie en daarmede ook op de gas- en elec- triciteitvoorzieningen. Doch het is een goed Nederlandsch gezegde, dat moeilijkheden er zijn om overwon nen te worden en wanneer ieder thans zijn beste beentje voorzet en het er ernstig op toelegt geen fractie gas of electriciteit onnoodig te ver bruiken, zullen de bezwaren zeker niet onoverkomelijk blijken. Licht is leven! Stèllig! Maar dit neemt niet weg, dat men 's avonds gerust een lamp minder mag laten branden. Een beroemd Neder- landsch paedagoqg heeft eens ge zegd, dat rondom de lamp in d« huiskamer de beste en edelste ge dachten geboren worden. Welaan, men schuive dan wat dichter aan om de tafel! Buit den gouden aureool van Uw licht uit' Laat het in de hoeken van Uw kamer gerust donker zijn, als elke bladzijde van. het boek, dat gij vóór U hebt, maef een glansplek is. En zorg er voor, dat het, licht fia gangen en portalen niet noodeloos brandt! Het warmwaterverbruik voor koken, wasschen en baden kan •worden beperkt doordat de aan- steekvlammetjes onder keuken- of badgeyser niet voortdurend „in actie'4 worden gelaten. Voor het zetten van thee en koffie gebfuike men niet méér watery dan volstrekt nood zakelijk is! Zoo kan men voortgaan De schrandere huisvrouw kan tientallen bezuinigingen bedenken. Maarhaar taak moet verlicht, en mag in elk geval niet bemoei lijkt worden door mannelijke huis- genooten, die met electriciteit en gas weieens nonchalant plegen om te springen. Ook thans komt het aan op samenwerking in het huis gezin. En kan men zich tenslotte in zware tijden iets beters denken? v. d. A. Einde van de inspectie reis van den weermacht bevelhebber. s-GRAVENHAGE, 30 Oct. - De weermachtbevelhebber in Nedei'land, generaal der vliegers, Fr. Christian sen, heeft Donderdag zijn inspectie reis door de veelvuldige verster- kingswerken in het Nederlandsche gebied voltooid. Grootscheepsche militaire oefe ningen, die in het achterwaartsche gebied gehouden werden en waar aan alle onderdeelen van de weei'- macht deelnamen, gaven den weei!- machtbevelhebber en zijn gezelschap de zekerheid, dat de intensieve voorbereidingen voor den afweer van vijandelijke valschermjagers en landingstroepen uit de lucht zoover gevorderd zijn, dat elk vijandelijk optreden uit de lucht onvoorwaar delijk veroordeeld zal zijn te mis lukken als gevolg van de afweer kracht der troepen van alle wapens, die den laatsten tijd versterkt zijn. HILVERSUM, 31 Oct. - De pers dienst van den Nederlandschen Om roep meldt: Wegens noodzakelijke onder houdswerkzaamheden zal de zender Hilversum I gedurende vier dagen, n.l. vanaf Maandag 2 Nov. tot en met Donderdag 5 November niet te beluisteren zijn. De programma's over de radio centrales vinden normaal dooTgang. RADIOPRAATJES MAX BLOKZIJL OVER HILVERSUM II. HILVERSUM, 31 Oct. - De pers, dienst van den Nederlandschen Om roep meldt: In verband met de onderhouds werkzaamheden aan den zender Hilversum I zullen de radiopraatjes van Max Blokzijl óp Maandag 2 en Donderdag 5 Nov. a.s. om 19 uur over den 'zender Hilversum II wor den uitgezonden. Van 2 November af in 's-Gra- venhage; geleidelijk in het ge heele land. 's-GRAVENHAGE, 31 Oct. - Van 2 Nov. a.s. af zal in Den Haag slechts tweemaal per dag briefpost bestelling plaats vinden, een ih den morgen en een in den middag. De morgenpost zal men er wat later ont vangen, De nieuwe middagpost in Den Haag komt tusschen de vroegere middag- en avondbestelling in, zoo dat er op de meeste kantoren nog juist kennis van genomen zal kun nen worden. Geleidelijk zal over het geheele land, daar, waar thans 3 be stellingen van briefpost per dag plaats vinden, dit aantal met één. worden verminderd. Overal waar twee buitenbestellingen worden uit gevoerd, worden deze tot één terug gebracht. Het urn-, waarop de over gebleven bestellingen zullen uitgaan, zal plaatselijk zoo gekozen worden, dat zooveel mogelijk met de belan gen der geadresseerden wordt reke ning gehouden. De redenen, die tot dezen maat regel hebben geleid, zijn ó.a. een te kort aan geschoold personeel; de verkeersmoeilijkheden in het winter- duister; welke dwingen toe een ver eenvoudiging van den dienst. Men zal begrijpen, dat P.T.T. niet dan in uiterste noodzaak tot deze inkrim ping is overgegaan. Vertrouwd wordt, dat het publiek» ook bij dezen nieuwen maatregel begrip zal toonen vodr de bijzondere moeilijkheden, waarmede het P.T.T.-bedrijf in dezen tijd te kampen heeft. AANVRAGEN SCHOENENBONNEN BIJ VERHUIZING. De secretaris-generaal van het de partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt, in verband met de distributie van schoenen, bekend, dat zij, die een aanvrage om een schoenen bon bij een distributiedienst hebben ingediend en aan wie deze schoenenbon nog niet is uitgereikt en die inmiddels naar een andere gemeente zijn ver huisd, opnieuw een aanvrage om een schoenenbon bij den distributiedienst van de gemeente, waarin zij zich heb ben gevestigd, kunnen indienen, onder mededeeling, dat zij. reeds eerder een dergelijke aanvrage bij den distributie dienst van hun vorige woonplaats heb ben ingediend. Deze maatregel geldt niet voor aan vragen om schoenenbonnen voor ortho- paedisch schoeisel en rubberknie (-lies) laarzen. Deze laatste aanvragen zullen door den distributiedienst der oor spronkelijke gemeente van den aan vrager worden afgehandeld. Veel beloven, weinig gevenDe Nederlanclsche Volksdienst belooft niets, doch geeft alles. Blijft geen buitenstaaivfe, sluit u aan alt) lid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1