Vijandelijke stellingen in het gevechtsgebied van Toeapse genomen. M|EHKS ARBEID IN DIENST VAN EEN IDEAAL. DAGBLAD VOOR HYP i.V. „Stad Alkmaar" MOGELIJKHEID VAN AANVAL OP TURKIJE. Generaal Seyffardt vierde zijn zeventigsten verlaardag. Eeretafelen Ér gevallenen huisbaas '7\rr r nopdor en-uit deuren AUe tegenaanvallen in Stalingrad i algeslagen. Bijna 200.000 ton vijandelijke scheepsruimte tot zinken gebracht. Pres. Ineunoe: „Be vesting Europa moet door alle Europeanen verdedigd worden". Doel en streven van de Technische Noodhulp. Dringend beroep op het reizend publiek. -De Engelsche weg neerwaarts. Deie courant vcrichtjnt dagelijks. Abonnrmentsprys per 3 maanden by vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Ryk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone *d ver tent! ën: f f.10 per m.M., minimam 14 m.M. 1.40, elke 31/m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 257 K pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Maandag 2 Nov. 1942 ICUITS* BONBONS lp. siiörcu^crteiyeö^rt1^ |nct fcefte?/c&0eM..JaJ STÖ nb^dst eigendom wdboIS iO yy/'fc%£ ;08 AMSTCRDA'» leder tfi»fcêfft €W»rtfr eigen «ai» bezlttioi p qwpf' w?$>' fj.t voor A -/v.- iOiïkoms't' .MiifdtóKAM P-HOLLAND Ir naar H ARLIN OEN met doorverbinding Groningen. Boot- en VM en ZAANSTREEK, ktik-Oudorp 15. Tel. 3723 ASSURANTIE. ven kan, slechts heeft U kolen /oor het heele geen minnnt alle warmte in spaart de kolen, ien nog harder ig Winter kan rn. En als U wilt weerstaan, Lodig. Beter een 3er, den heelen L dan een leege lis het vriezen met overleg 1 HANDEL, NIJVERHEID ■T RUK5KOLENBUR6AU Het Duitsch legerbericht van 1 No vember luidt als volgt: In het gevechtsgebied van Toeapse is het gelukt in ver scheidene vijandelijke stellingen door te dringen. Tegenaanvallen van den vijand werden afgesla gen. Voor Toeapse werd een koopvaar dijschip der Sovjets van 3.000 brt. door bomtreffers tot zinken ge bracht. Ten Westen van de Terek lie pen onze aanvalstroepen, op voortreffelijke wijze door de luchtmacht gesteund, de stellin gen van den vijand omver en wierpen dezen ver terug, waarbij zij verscheidene rivieren over trokken. Twee pantsertreinen werden door leger en luchtmacht vernietigd. Op de Kaspische Zee werden wederom negen vrij groote transport en vrachtschepen, onder welke vier tankschepen, in brand geworpen oi tot zinken gebracht. Ten Zuiden van Stalingrad hernam de vijand zonder eenig succes zijn tegenaanvallen. Een poging om ten Noorden van de stad met verscheidene Sovjet-ba taljons over de Wolga te trek ken mislukte volkomen. Een aantal groote booten werd tot zinken gebracht, het gros der vijandelijke strijdkrachten ver nietigd of gevangen genomen. De artilleriestellingen yan den vijand aan den Oostelijken oever van de Wolga werden met bommen en boordwapens bestookt. Ten Noorden vantAstrakan werden, dertien trans portterreinen door. bommen getrof fen. Een petroleumtrein brandde uit Aan het front van den Don sloegen Itsliaansche troepen opnieuw ..vijan delijke pogingen af om troepen övèr de rivier te zetten. Hongaarsche jachtvliegers schoten tijdens bege leidende bescherming van eigen ge vechtsvliegtuigen vier Sovjetvlieg- tuigen neer. Ten Zuidoosten van het limenmeer stortten tegenaanvallen van den vijand onder het effect van het in den strijd brengen van forma ties van het leger en van de lucht- Uit een richting, die men niet weten kan. ANKARA, 1 Nov. - (-D.N.B.) Bij de opening van de zesde wetgevende periode van het Turksche parlement heeft de president van den staat, Ineunoe, voor de afgevaardigden van de groote nationale vergadering een rede gehouden, waarin hij zeide, dat de vergadering dit jaar bijeenkomt onder omstandigheden, die vooral vastbeslotenheid en wil tot leiding van het lot van het volk vragen. Ook in het komende jaar zullen wij, al dus Ineunoe, loyaal en strikt de over de geheele wereld bekende richtlij nen van onze nationale politiek in het binnenland en naar buiten hand haven. Trouw aan onze verdragsver plichtingen, onze bondgenootschap pen en vriendschappen, zullen wij onze politiek der nationale veilig heid verder voortzetten. Vervolgens wees de president er op, dat Turkije thans dichter bij het tooneel van dezen wereldoorlog is gekomen dan ooit. Om die reden is het vereischt, dat de groote nationale vergade ring ernstig de mogelijkheid van «en aanval op Turkije onder de oogen ziet, die den een of an deren dag kan geschieden uit een richting, die men niet kan weten en om voorwendsels, djje even eens onbekend zijn. Het ergste kwaad in den lande is de vergiftigende atmosfeer, waarmee men sedert twee jaar in het open baar bezig is om de inspanningen der Turksche regeering te dwars- boomen. Wij mogen, zeide hij, nooit toestaan, dat politici uit hartstocht een binnenlandsche of buitenland- sche politiek voeren, die boven den nationalen wil uitgaat. Het is thans noodzakelijker dan ooit ons dappere, waardevolle leger gereed te houden. Het is noodzake lijk, dat de groote ngtionale vergade ring en met haar het geheele volk de regeering ter zijde staat. Vervolgens werd de president door de groote nationale vergadering herkomen, macht ineen. Op het Ladogameer verloor de vijand een vrachtschip en een sleepboot door bomtreffers. Een motortorpedoboot werd beschadigd. Moermönsk werd opnieuw overdag en des nachts uit de lucht aange vallen. De strijd Ui Egypte. In Egypte ging de vijand opnieuw met sterke pantser- en infanterie- strijdkrachten tot den aanval over. Hij werd na zware gevechten door tegenaanvallen tot staan gebracht. De slag duurt voort. Duitsche en Ita- liaansche duikbommenwerpers en lichte gevechtsvliegtuigen brachten den Britten in onverbiddelijke aan vallen groote verliezen toe. Og de Middellandsche Zee bracht een duikboot een transportzeilschip tot zinken. Een gering aantal Britsche vlieg tuigen drong onder bescherming van het wolkendek overdag in de bezette gebffeden in het Westen, in de Duit sche Bocht en tot aan de Noordwes telijke grens van het Rijk door. Door uitgeworpen bommen ontstond op eenige plaatsen materieele schade. Zeven vliegtuigen werden neerge schoten. Vergeldingsaanv&llen. In den strijd tegen Groot-Britannië ondernam de luchtmacht gisteren en in den afgeloofcien nacht in verschei dene golven vergeldingsaanvallen op de stad Canterbury. De ten deele in scheervlucht uitgeworpen bommen veroorzaakten belangrijke vernielin gen door brisant- en brandeffect. Jachteskaders der begeleidende be scherming schoten drie Britsche vliegtuigen neer. Andere gevechts vliegtuigen bombardeerden militaire doelen op verscheidene plaatsen in het Zuidoosten van het eiland, onder welke Dover. Zooals door een extrabericht is medegedeeld,, hebben Duitsche duik- booten ondanks de aanhoudende hevige herfststormen hun operaties tegen .vijandelijke convooien op den Atlantischen Oceaan voortgezet. Ruim kwart millioen ton scheepsruimte in zes dagen vernietigd. Gisteren heeft een groep Duitsche onderzeeërs tet hoogte van de Canariscche eilanden kans gezien contact te. krijgen met een vijandelijk convooi, dat van het Zuiden naar Engeland voer. Bij het invallen van de duis- ternis vielen onze booten het krachtig beveiligd convooi con centrisch aan en vernietigden tot het oehtendgrauwen 14 sche pen van 101.000 brt. in totaal, geladen met waardevolle grond stoffen uit Afrika. Verder is in een extra-bericht medegedeeld: Bij de jacht op vijandelijke transportschepen zijn Duitsche duikbooten voor de eerste maal van uit den Atlantischen Oceaan doorgedrongen in de randwate- ren van den Indisehen Oceaan. Ver ten Oosten van Kaap Agul- has, de Zuidelijkste landtop van Afrika, evfinals in de wateren van Kaapstad, hebben zij acht schepen met in totaal 52.518 brt. in den grond geboord. De restanten van het in den hacht van 30 op 31 October ter hoogte van de Canarische eilanden zwaar getroffen convooi zijn ook verder het doelwit geweest van onze duikbooten, die van de vol ledig uiteengeslagen formatie nog vier schepen met een inhoud van 30.131 brt. wegschoten, zoo dat het totale succes, bij dit con- VERDVISTER GOED! ZON 2 Nov. onder: 17.12 3 Nov. op: 7.37 MAAN 2 Nov. op: 11.55 onder 14.48 8 Nov. Nieuwe Maan. Koning Christiaan's toestand steeds beter. KOPENHAGEN, 1 Nov. - (D.N.B.) De toestand van den koning is de laatste dagen steeds beter gewor den. Zijn krachten en ook zijn eet lust nemen gelijkmatig toe. Zijn nachtrust was goed. De ademhaling was bijna onbelemmerd, hoesten en slijmvorming verminderen. Tempe ratuur en pols waren hedenochtend normaal. Amerikaanseh vliegtuig veron gelukt. - (D.N.B.) Uit La Linea wordt gemeld, dat een viermotorig Amerikaanseh vliegtuig van het type ..Liberator" in Gibraltar is neerge stort. Twaalf inzittenden van het toestel zouden daarbij om het leven Setoren sija, Duitsche valschermjagers in de woestijn bij de vercfeeling van het dagelijksch waterrantsoen PK Jacobi-PBZ-R-P H m Generaal-veldmaarschalk Rommel be vestigt zijn valscherm voor een vlieg tocht aan het front PK Krempl-H H St-P H m vooi, alleen bereikt, stijgt tot 18 schepen met een inhoud van 131.131 brt. Daarmede hebben cnze duikbooten den vijand weer een schade toegebracht van 82.649 brt. scheepsruimte der koopvaardij en in de laatste zes dagen op vertakte operatiege bieden^! schepen met ruim een kwart millioen brt. van de En- gelsch-Amerikaansche koopvaar dijvloot vernietigd. Wat in "'October in do golven verdween. In den strijd tegen de Engelsch- Amerikaansche transportvloot heeft de marine in de maand October 111 schepen van in totaal 720.575 brt. tot. zinken gebracht. Dit succes is in de eerste plaats te danken aan den on- vermoeibaren strijd der duikbooten. Tien schepen werden door torpedo treffers beschadigd. De luchtmacht bracht twee koopvaardijschepen van tezamen 10.000 brt. tot zinken en beschadigde een groot koopvaardij schip en een drijvend dok. De Engelsche oorlogsvloot verlo'èl in denzelfden tijd een torpedojager, twee bewakingsvaartuigen, zeven motortorpedobooten en door lucht aanvallen twaalf .landingsbooten. „DE TOEKOMST LIGT IN HET WESTEN". Toespraak van Generaal Smuts. STOCKHOLM, 1 Nov. (D.N.B.) - Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft de Zuid-Afrikaansche premier, géneraal Smuts, gisteren in een toespraak o.m. verklaard, dat de toekomst der landen aan de Noordzee in het Westen fs gelegen. Smuts zeide, dat het de plicht is van de geallieerden om den vrede voor te bereide' en wel anders dan in 1918, aangezien 'de toen'opgerichte Volkenbond gefaald heeft. In Zuid- Afrika is men, zoo besloot de Zuid- Afrikaansche premier, de overtui ging toegedaan, dat alle menschm aan den anderen kant van de gren zen en de oceanen den wensch heb ben, dat dé beschaving in stand wordt gehouden en na de eindover winning der gealileerden door hén zal worden vernieuwd. Indrukwekkende rede van Mussert. 's-GRAVENHAGE, 1 Nov. - Lulte- nant-generaal H. A. Seyffardt, com mandant van het Vrijwilligerslegioen Nederland, heeft Zondag onder vele blijken van belangstelling zijn zeven tigsten verjaardag mogen vieren. Luitenant-generaal H. A. Seyffardt Polygoon archief-Pax Holland m Des ochtends te half elf heeft in het gebouw van het hoofdkwartier van het legioen het hieraan werkzame personeel den generaal zijn gelukwenschen aan geboden, hetgeen vergezeld ging van de overhandiging van een fraaie kleuren foto (portret van „den jubilaris); ver scheidene bloemstukken getuigden van de sympathie, welke, voor generaal Seyffardt wordt gekoesterd. De Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss-Inquart, liad langs schriftelijken weg den jubilaris zijn hartelijke geluk wenschen doen toekomen. Ter receptie verschenen van Duitsche zijde o.a. de SS-Gruppenführer Rauter, de Beauftragte van den Rijkscommissa ris voor de provincie Zuid-Holland, dr. Schwebel, de commandant van de Ergan- zungsstelle der SS en van Nederland- sche zijde de leider der N.S.B., ir. Mus sert, de president van het Vredege- rech,tshq|, dr. Carp, de president van het EÖöüoiTflsch fiferec-htshoi, fifcr. Sluy- tëtmêi, het l'ïfcl van den Ttoog'ën Ra'ad, mr Helb, de burgemeester van 's-Ora- venhage, prol dr. H. Westra met echt- genoote, de wnd. commandant van de HaaflscJie W.&. fcegrban «Henkeu Ir. Mussert spreekt. Ir. Mussert, de leider van de N. S. B., schetste generaal Seyffardt als een man, die stil zijn gang gaat en zijn werk doet voor ons "volk en ons vaderland. Spr. zeide overtuigd te zijn, dat gene raal Seyffardt «knals hijzelf wel eerst goed nagedacht neeft, alvorens mede te werken om Nederlandsche jongens naar het front te laten gaan. We hebben sindsdien het een en ander geleerd, zeide Mussert. Thans is de grootste worsteling aller tijden aan den gang. In Rusland wordt een strijd gevoerd op leven en dood. Al wat ons nu zoo dui delijk is, was ons nog niet zoo helder toen generaal Seyffardt begon met het legioen. Men kan Nederlander of Duit? scher zijn, Noor of Zweed: Europa moe ten wij zien als een geheel, als een ves ting. ^iVordt die vesting "aangevallen, dan moeten we die als Europeanen ver dedigen. De daad van generaal Seyffardt, zoo besloot Mussert, is een groote daad van een opperofficier en daarvoor zeg ik u dank namens ons volk. in het Hooidlcwariier van het Vrijwilligerslegioen Nederland. Plechtige inwijding door Generaal Sey.iardt. 's-GRAVENHAGE, 31 Oct. - De namen van de gevallenen onder hen, die als vrijwilligers in het Neder landsche legioen deel hadden aan den wapenstrijd tegen het' bolsjewis me zijn van heden af op eeretafelen in het', hoofdkwartier van dat -legioen vereeuwigd. Drie platen van -spiegelglas met zwarten achtergrond, waarop in zil veren letters de namen zijn aange bracht, vormen thans de omlijsting van een nis op de hal van de eerste verdieping van het gebouw aan de Koninginnegracht, waarin dit hoofd kwartier zetelt. In het centfum van de nis bevindt zich een medaillon, voorstellende den geheimden kop van een frontsoldaat, met daarboven de opdracht „Aan onze gevallen ka meraden" en daaronder de woorden „Den vaderlandt ghetrouwe bleef ick tot in den doet". Bloemen, zoomede de standaard van den generaal en het vaandel van een legioensregiment, sieren het geheel. In een sobere plechtigheid heeft luitenant-generaal H. A. Seyffardt, commandant van het Vrijwilligers legioen Nederland, ten aanschouwe yaa enkele fienoodifiden en yan het Een gesprek met den leider van dezen dienst. (Van onzen eigen verslaggever.) Zondagmorgen. Bladstil. De dag belooft mooi te worden, al doet de zon nog vergeefsche pogingen om door te breken. In den tuin van een aart® onze provinciestad ontgroeiden patriciër klinkt geklop en gezang. Niet het lied van het verleden „Wordt het nou nooit geen Zaterdag avond", maar het lied van den nieu wen tijd dringt tot ons door. Onze nieuwsgierigheid is geprikkeld. Aan het" einde van den tuin staat een romantische tuinmanswoning met garage. Wij komen wat nader en zien 'n do zijn arbeiders in overall's druk bezig 't inwendige van de woning te slop pen. Het zijn mannen van den Technischen Noodhulp, die hun Vrijen tijd belangeloos offeren om dit huis tot een gemeenschapshuis om te bouwen. Een van hen, belast met de leiding van het te maken interieur, merkt op, dat ze bezig zijn, de oude samenleving te sloopen, omdat deze zoo leelijk is en dat ze bouwen aan een-nieuwe. Dit werk is er een symbool van, zoo gaat hij voort, want u ziet, dat, wat -zoo mooi lijkt van buiten, verrot is van binnen. Inderdaad komt ons in het huis een duffe lucht tegemoet, ver oorzaakt door rot vermolmd hout en eht te laag liggen van den vloer. Ver nieuwing is hier absoluut noodzake lijk. Lachend merken vftj op, dat het ons genoegen doet, dat ze het goede van het oude toch willen be houden, nadat men had medege deeld, dat aan het aardige exterieur niets véranderd wordt.. De arbeiders werken vlijtig en welgemoed door. Zij werken zonder loon en het wordt ons duidelijk, dat deze arbeid slechts verricht kan worden, bewust van het ideaal, dat hij in dienst van de gemeenschap verricht wordt. Onze belangstelling voor de Technische Noodhulp was ge wekt, zoodat wij besloten, daar over eens met den leider, den heer Sprenger, een praatje te maken. De Technische Noodhulp, aldus de heer Sprenger, is de Hollandsche naam van den Technische Nothilfe, die in Duitschand reeds jaren be staat en daar behoort tot de Ord- nungspolizei. Jn Holland is ze on der één leiding vereenigd met de Brandweer en alle Politiecorpsen. In tegenstelling met de Luchtbe scherming is de Technische Nood hulp geen oorlogsorganisatie, maar een blijvende. De leden krijgen, evenals die van de Brandweer, een uniform, gelijk aan die van de politie. De Technische Noodhulp werd on geveer een jaar geleden in Neder land opgericht onder leiding van Dr. Beck en is onderverdeeld in gewes telijke afdeelingen en plaatselijke kringen. Elke plaatselijke- kring heeft een leider en is weer onder verdeeld in vier arbeidsploegen. Zoo is de plaatselijke groep Alkmaar on derverdeeld in een gasploeg, een electriciteitsploeg, een waterleiding ploeg en een bouwploeg. Het stre ven van de T. N. is. een technisch vrijwilligerscorps te vormen, waarop een beroep kan worden gedaan voor hulpverleening bij rampen, als bom inslagen, ontploffingen, storingen, overstroomingen, groote branden enz. De T. N. te den Haag geeft aan iedere plaatselijke groep een volle dige uitrusting en het verstrekte materiaal is in één woord „schitte rend". De leden van iedere ploeg krijgen gratis een theoretische en praktische opleiding. rfDe leiding be rust bij ingenieurs uit de bedrijven. Eén avond per week wordt theorie gegeven, terwijl Zaterdagsmiddags en Zondagsmorgens de praktijk wordt beoefend. De T. N. is geen politieke organi satie. De Cer trale Leiding stelt zelfs den eisch, dat geen politiek in de T.N. wordt beoefend. Ieder kan toe treden, die in de uren van gevaar hulp wil verleenen aan gemeen schap en individu. Met het woord „naastenliefde" is deze hulp het meest juist geteekend. Zie vervolg pagina 2. Massa-installatie bij den Jeugdstorm te Haarlem. Niet nftnder dan 280 Jeugdstor- mers zijn Zaterdag na het afleggen van de belofte, te Haarlem geïnstal leerd, een plechtigheid, die geschied de in aanwezigheid van meer dan 700 stormers en stormsters en talrij ke autoriteiten. In verband met de sterke overbe zetting der treinen wordt een drin gend beroep gedaan op het publiek. slechts dan op reis te gaan indien rf beslist moeten reizen, het reizen minder bezwaarlijk te maken. M] EER dan ooit tracht Enge land zich in de Ver. Staten van een goede pers te verzekeren. Ontegenzeggelijk trachten Londen- sehe bladen, als de 157-jarige „Times" en de met 170-jarige „Mor ning Post" gecombineerde „Daily.; Telegraph",' evenals de 150-jarige „Observer" zich aan te passen v>aan de eischen van den modernen tijd. Ook de liberale „News Chronicle", de oude „Manchester Guardian" en de bijna honderdjarige „Economist" doen hun uiterste best. De laatste drie bladen zijn nog 'n overblijfsel uit den tijd, toen Engeland's groote liberale pers in het buitenland als gangmaker voor humanitaire ideëen gold. Sinds echter de populaire „Daily Mail" van Lord Northcliffe en Lord Beaver'orook's „Daily Ex press" hun lezers naar goed Ameri kaanseh voorbeeld overstroomden met sensationeele koppen en foto's, heeft Engeland's „gele" of „jingo" pers veel van haar vroegeren invloed buiten het vereenigd Koninkrijk verloren. Wat Interesseerde tenslot te het buitenland de imperialisti sche ideëen van een Cecil Rhodes of de tarief-actie van een Joe Cham berlain? De financieele belangen van de conservatieve perskoningen hebben alleen maar belang voor da Londensche City en meer in het bijzonder die kringen, die hun za kelijke successen met een phantas- tischl Lordstitel en een zetel in het Hoogerhuis plegen te bekronen. Zelfs in de V. S. zijn de bewon deraars van deze Britsche „aristo craten" tegenwoordig sterk in de minderheid. ALS gangmaker van de Engelsch-Fransch-Russische Entente stookte Lord Northcliffe ger durende den vorigen oorlog tegen Duitschland en later in het .Verre aan den staf verbonden personeel, deze eeretafelen heden ingewijd. Onder de genoodigden waren de Haagsche burgemeester en mevrouw prof. dr. H. Westra, als ouders van Untersturmfülxrer Olaf Westra, die 7 April j.l. aan het Oostfront sneu velde, ên verder een aantal officie ren, vertegenwoordigers van weer; macht en Rijkscommissariaat. Oosten tegen Japan, totdat hij in 1922 aan hersenverweeking over leed.. Thans is het Harold Butler, ex-directeur van het internationale arbeidsbureau, die met zijn staf de allerchristelijkste Tory Halifax in Washington ter zijde staèt. Het is jammer, dat Lord Halifax naar Washington ging, voordat sir Wil- mott H. Lewis zijn „Notes for your Guidance" geschreven had. Daarin zet de vertegenwoordiger van de „Times" in Washington de Engel sehen uiteen, hoe men zich in het land der Yaft kees gedrageh moet. Lord Halifax, de vossenjagende grootgrondbezitter uit Yorkshire, is ondanks alle journalistieke moeite, geen populaire figuur te maken. r>E Engelschen moeten thans voorzichtiger zijn met de keuze van hun vertegenwoordigers in Noord-Amerika dan gedurende den eersten wereldoorlog. Want hun politieke en publicistische invloed aldaar heeft hevig te lijden onder het feit, dat hun materieele machts positie thans aanzienlijk ingekrom pen is. In Amerika zijn realstische overwegingen belangrijker dan Engelsche stamboomen of adelijke titels en het aanzien van de Engel- r sche generaals is zelfs zeer gering. Daarom tracltt b.v. de Uitgever van het Canadeesche blad de „Financial Post" in de „Daily Telegraph'' Engeland's rol bij de Amerikaan- sche bewapening in e»n gunstig daglicht te stellen. De kern van de zaak wordt echter door volgende tirade uit het artikel naar voren gebracht: Engeland had eep saldo in de Vereenigde Staten van milliard dollar; hiervan zijn tot 1 Sept. 1941 meer dan 31/3 milliard in Amerika uitgegeven, de rest is zeer moeilijk vlot te maken. Met andere woorden: Engeland is zijn positie als schuldeischer kwijt. Thans zijn het de Amerikanen, die de Engelschen crediet geven. De Engelsche ambassade en haar ove rige hulptroepen overtreffen aan getalsterkte zelfs de Engelsche troe pen, die in 1812 het Capitool in brand staken. Hun indelicatie po gingen, de critiek op Engeland uit Amerikaansche bladen te weren, leggen hoogstens den nadruk op het feit, dat de materieele heerschappij over de Engelsch sprekende volke ren van Londen op Washington ovêrgegaan is. r«.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1