Nieuwe vorderingen in moeilijk bergterrein bij Toeapse, Tweede phase van den Ei Alamein. strijd om Sovjets ten westen van de Terek teruggeworpen, Het nuttige en kunstige handwerk op tie eereplaats! DAGBLAD VOOR Stad Alagir ingenomen. DE TOESTAND DER BURGERBEVOLKING IN DE SOVJET-UNIE. Roosevelt's volmachten-honger. Weinig bemoedigend slot der eerste ronde voor de Engelschen Bevoegdheid Duitsche gerechten. Waarop kunnen geëvacueerden aanspraak maken? Vergoeding voor huishuren, opgeslagen inboedels reis- en onderhoudskosten. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bü vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHEEDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiïn: 0.U per m.M., minimum 14 m.M. 1.40. elke 3*/.) m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9. Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 258 4 pagina's Hoofdredacteur; A. R. JONKER, Alkmaar. Dinsdag 3 Nov. 1942 HOOFDKWARTIER VAK DEN FüHRER, 2 Nov. - (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: In een zware maar succes volle worsteling om kazematstel lingen ten Noorden van de lijn naar Toeapse heeft de infante rie in moeilijk bergterrein ver dere vorderingen bevochten. Deelen van den vijand werden in gesloten en vernietigd, verscheidene tegenaanvallen afgeslagen. Ten Westen van de Terek wierp de eigen met elan uitge voerde aanval in uiterst moei lijk terrein den hardnekkig strijdenden vijand over talrijke beeksectoren terug. De stad Alagir werd ingenomen en daar mee de belangrijke Ossietische heerweg afgesloten. Het luchtwapen ondersteunde de gevechten van het leger en viel troe penkwartieren en spoorweginstalla ties der stad Ordjonikidze aan. Ten Zuiden' van Stalingrad zijn nieuwe door afzonderlijke tanks on dersteunde aanvallen van den vijand mislukt. Ten Noorden van de stad hebben de Sovjets wederom zonder succes getracht te landen. Twee ka- nonneerbooten en verscheidene groote landingsbooten werden in den grond geboord, een kanonneerboot werd beschadigd en verscheidene honderden gevangenen werden bin nengebracht. Roemeensche gevechtsvliegers heb ben spoorwegtrajecten in den sector van den Don doeltreffend met bom men bestreden. In den Centralen en Noordelijken frontsector wederzij dsche activiteit van verkennings- en stoottroepen. Beeld van verlatenheid en dood. STOCKHOLM, 2 Nov. - Een Amerikaansche journalist doet be langwekkende mededeelingen ovej den toestand der burgerbevolking in de Sovjet-Unie. Over- zijn in drukken te Bakoe schrijft hij: „Op straat zag ik maar hier en «daar iemand loopen. Alles scheen uitge storven te zijn, nu en dan zag ik oude mannen en vrouwen, eenige kinderen, af en toe een gedwongen soldaat. Alle winkels waren geslo ten". Precies zoo zag het er uit in alle andere steden der Sovjet-Unie. Overal een beeld van volkomen verlatenheid en dood. Dat gold ook voor Koeibisjef, den zetel der Sov- jetregeering. Ook daar waren de winkels dicht en de straten leeg. Bij het invallen van de duisternis mag men zich te Koeibisjef en in andere steden niet op straat bege ven. Wreed optreden der Engelschen op Madagascar. Weerlooze militairen doodgeschoten. VICHY, 2 Nov. - De Fransche Staatssecretaris van koloniën heeft voor den omroep gesproken over de methoden der Engelsche oorlogvoe ring op Madagascar. Hij zeide onder meer dat volgens een mededeeling van het Fransche opperbevel de Fransche burgerbevolking en de krijgsgevangenen op Madagascar wreedelijk worden behandeld. Na hét binnenrukken van Engelsche troepen te Fianarantsoa bij voor beeld werden Fransche officieren en onderofficieren, nadat zij de wape nen hadden neergelegd, zonder meer doodgeschoten. Samenwerking tusschen het burgerlijk bestuur en de weermacht in de Z. gebieden. TOKIO, 2 Nov. - Een der belang rijkste keizerlijke decreten, die gis teren in werking zijn getreden, be paalt voor officieren der Japansche weermacht, dat zij zonder afscheid te nemen uit den actieven dienst civiele posten kunnen bekleeden en wel in het ressort van het nieuwe ministerie van Groat-Oost-Azië. Hierdoor kan een nauwe samen werking tusschen burgerlijk bestuur en weermacht tot stand worden ge bracht, die vooral in de bezette Zuidelijke gebieden onvoorwaarde lijk eoodig wordt geacht. Er bevin den zich reeds onder de nieuwe buitengewone gezanten voor China twee opj^sffigierea. Britten bij El Alamein teruggeworpen De tegenaanval der Duitsch-Ita- liaansche troepen in den Noordelij ken sector van het front bij El Ala mein is gisteren voortgezet en heeft den binnengedrongen vijand onder uiterst zware verliezen, vooral bij een Australische divisie, teruggewor pen. Aanvallen van het Duitsche en het Italiaansche luchtwapen werden vooral gericht op batterij stellingen van den vijand. Door bomtreffers werd een vrij groot aantal kanonnen tot zwijgen gebracht. Ter begelei dende bescherming opgestegen jagers schoten zonder eigen verliezen vier Britsche vliegtuigen neer. In den tijd van 11 tot 31 October verloor het Britsche luchtwapen 306 vliegtuigen, waarvan 187 boven de Middellandsche Zee en Noord-Afri- ka. In dienzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot-Britannië 88 eigen vliegtuigen verloren. Het vrije verkeer mag niet belemmerd worden. STOCKHOLM, 2 Nov. - Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, heeft Roosevelt vandaag aan het congres verzocht een wet op te stellen, waardoor hij gemachtigd wordt voor den duur van den oorlog alle handelsbelem meringen, invoerrechten, accijnzen en andere bepalingen op te heffen, welke op de een of andere wijze het vrije verkeer van oorlogsmaterieel, van leveranties, personen, eigendom en inlichtingen tusschen de V.S. en de overige verbonden naties zouden kunnen belemmeren. Ongeveer 500 jongens en meisjes uit het gewest Noord-Holland zjjn te Haarlem alt lid van den Nationalen Jeugdstorm geïnstalleerd. De stafleider, opperban- heer Quispel, nam de gelofte af. Een overzicht tijdens het spelen van het volkslied. Rechts: de nieuwe leden van den Natioifalen Jeugdstorm. (Polygoon-Sagers-Pax Holland m) Scherpe woorden tegen Turksche duisterlingen. Weerklank van Ineunoe's rede. BERLIJN, 2 Nov. - In de Wilhelm- strasse hecht men bijzondere betee- kenis aan de verklaring van den president der Turksche republiek, Ineunu, dat ook ten aanzien van de vijandelijkheden in 1943 Turkije in het belang van zijn nationale veiligr heid denkt te volharden in zijn. neu traliteitspolitiek, In dezelfde kringen heeft de aan dacht getrokken wat de president heeft gezegd omtrent de inwendige vijanden van het land. Sedert-lan- gën tijd heeft men, zoo wordt ':<hier verklaard, uit bevoegden mond niet zulke scherpe woorden gehoord te gen speculanten, oorlogswinstma- kers en duisterlingen. Men acht het niet uitgesloten, dat de president van den Staat heeft gedacht aan ernstige gebeurtenissen uit het ver leden, toen hij het gevaarlijke drij ven van deze duisterlingen gee- selde. Stalingrad onbetwistbaar in Duitsche handen. BERLIJN, 2 Nov. - De A.N.P.- correspondent meldt: Met de hervatting na een dag van betrekkelijke rust van het Engelsche offensief, is de twee de phaze van den strijd om de steiling van El Alamein begon nen. De eerste ronde is op een voor de Engelschen weinig be moedigende wijze geëindigd. De taktiek der aanvallers is de zelfde als in de eerste phaze van den strijd. Wederom is het een aanstor men op de Duitsch-Italiaansche stel lingen, waarvan er vele indertijd door de Engelschen zelf zijn aange legd en die daarna door de strijd krachten van de spil nog verder zijn versterkt. Tot een pantserslag, zooals die bij vorige offensieven aan het Noorö- Afrikaansche front is geleverd, is het nog niet gekomen. Trouwens, het is aan te nemen, dat Rommel er voor- loopig mee zal volstaan, de aanval len, die den Engelschen op zulke hooge verliezen komen te staan, af te weren en niet de veilige beschut ting zijner verdedigingsstellinen zal verlaten om het op een paritserslag te laten aankomen. Tot dit laatste bestaat vooralsnog geen aanleiding-, daar de thans door Rommel gevolg de tactiek de Engelschen dwingttot een strijdwijze, die veel van hun krachten vergt. Aan het Oostelijk front. Van de gevechten aan het Oostelijke front trekken die ten Westen van de Terek de aan dacht, welke thans geleid heb ben tot de inneming van Alagir. Hoewel het verkeerd zou zijn, van een nieuwe offensief te spreken, zijn de aanvallen der Duitsche en verhonden troepen in dezen sector onmiskenbaar in hevigheid toegenomen. De Ossietische heirweg, die thans voor de bolsjewisten versperd is, vormt een der twee voor wagens be rijdbare wegen, die over het Kauka- sus-gebergte naar liet Zuiden voeren, en loopt in Z.W, richting naar Koetais. De andere, de Groesinische heirweg loopt van Ordjonikidze naar Tiflis. Deze wegen leiden langs diepe afgronden en steile bergwanden en zijn betrekkelijk gemakkelijk te ver sperren, zoodat het strategische be lang ervan niet overschat moet wor den. Stalingrad onbetwistbaar in Duitsche handen. De aanvallen, .die de bolsjewisten nog van tijd tot tijd ter ontlasting van Stalingrad ondernemen, hebben volkomen him kracht verloren. Aan de pogingen, die de bolsjewisten heb- bij ondernomen, om door het over zetten van troepen over de Wolga, aan de nog overgebleven verdedigers van Stalingrad verlichting te bren gen, hecht men in militaire kringen alhier niet de geringste beteekenis. Hoogstens kunnen op deze wijze eenige bataljons naar den Westelij ken oever van de Wolga worden overgebracht, doch deze kunnen op den strijd in het gebied van Sta lingrad geen noemenswaardigen in vloed meer uitoefenen. Het Rijkscommissariaat deelt mede: De Duitsche gerechten zijn op grond van verordening nr. 72/42 met uitsluiting van de Nederlandsche justitie zonder aanzien van de na tionaliteit van den dader of mede plichtige bevoegd vpor de vervol ging van en het uitspreken van een vonnis over strafbare handelingen, wanneer de daad blijkt te zijn plun dering in geëvacueerd gebied of in vrijwillig ontruimde gebouwen of lokalen. Hetzelfde geldt, wanneer de daad als een misdaad of vergrijp tegen lichaam, leven of eigendom met gebruikmaking van de voor den afweer van luchtgevaar genomen maatregelen, of als gewoon gevaar lijke, in het bijzonder den voedings toestand in gevaar brengende mis daad moet worden beschouwd. Dringend beroep op het reizend publiek. In verband met de sterke overbezetting der treinen wordt een dringend beroep gedaan op het publiek, slechts dan op reis te gaan indien het strikt noodig is, teneinde hen, die beslist nïsreten reizen, het reizen min der bezwaarlijk te maken. Een poëtische groenteman in de Noord-Hollandsche dreven De groentenkoopman Jaap in een Noord-Hollandsch dorp is aan het dichten geslagen en maakt er in een advertentie het volgende van: „Wat Jaap U bie..t, Vindt U bij een ander niet. En gaat U naar een ziek, Vergeet fruit dan niet. Zij is vroolijk opgewekt, Fruit hoort naast het ziekbed Maar op Uw feestdisch, Mag fruit niet ontbreken, Verhoogd Uw gasten. Zij zijn tevreden, Gaat U naar uitvoering, of naar Bal. Dan een appel en tompoes. Gaan zij vroolijk weer naar Moes. Ja óns Burgers zijn paraat, Het is druk in de Kastanjelaanstraat, Zij zijn blij dat Jaapie er is. Adressen evacuatiebureaux. Officieel wordt medegedeeld: De -benaming van de (gewestelijke) bureaux Vluchtelingenzorg" is met in gang Tan 'heden gewijzigd in „Evacua- tiebureau". ïn verband met verschillende inge komen vragen wordt het adres van dit bureau in de provincie Noord-Holland herhaald. Evacuatie-bureau Noord- Holland, gevestigd te Alkmaar, St. Lau- rensstraat 3. Met ingang van Maandag 2 Novem ber 1942 is het bureau Afvoer Burger bevolking (het Centrale Evacauatie- bureau) verplaatst van Jan van Nas- saustraat 80 naar Oranjestraat 10 en Parkstraat 18, telefoonnummer 117580, Den Haag. J. Saai waarnemend boerenleider van Zuid-Holland. De boerenleider voor Noord-Hol land, de heer J. Saai, is benoemd tot waarnemend boerenleider voor Zuid-Holland. De belangen voor Noord-Holland zullen in de naaste toekomst voor een groot deel wor den waargenomen door den waar nemend boerenleider, den heer C. Koeman te Wester-Blokker. VERDUISTER GOED! ZON 3 Nov. onder: 17.10 4 Nov. op: 7.39 MAAN 3 Nov. op: 1.00 onder: 15.14 8 Nov. Nieuwe Maan. Passende arbeid moet aan vaard worden. 's-GRAVENHAGE, 2 Nov. - Van vele zijden worden thans vragen ge steld omtrent de tegemoetkomingen, waarop geëvacueerden aanspraak kunnen maken. Van bevoegde zijde wordt hierom trent het volgende medegedeeld: (I) Transportkosten. Wanneer ontruiming' van een bepaald gebiedsdeel of bepaal de woningen wordt gelast, ko men de uitgaven, vallende op het vervoer van personen en ba gage van de woonplaats naar het aangewezen evacuatie-oord voor rekening van het Rijk. Aan geëvacueerden die zelf in hun huisvesting voorzien, worden op aan vrage, gericht tot den burgemeester van de gemeente, waar men onder dak vindt, van rijkswege vergoed de kosten van vervoer in de laagste klasse van het door hen gebezigde openbaar middel van vervoer, als mede van medegenomen lijfgoederen en huisraad, mits tot geen grooter gewicht dan bij de regeling van de evacuatie werd toegestaan. Dit vindt overeenkomstige toepassing bij ver plaatsing binnen de gemeente. (II) Waar iedere geëvacueerde ver der recht op heeft. Indien de verplaatsing' geschiedt op overheidsbevel (dus n i e t in ge val van eigenmachtig uitwijken) heeft de betrokkene aanspraak op de navolgende tegemoetkomingen: a) Kosten opslag inboedel. Uitgaven wegens opslag' inboe del worden door het Rijk ver goed tot een maximum over een jaar berekend van 20 van de huurwaarde van de ont ruimde woning', vastgesteld over eenkomstig de wet op de per soneele belasting, 1896. b) Vergoeding huurwaarde der verlaten woning. In verband met de toenemende woningschaarschte verdient het aan beveling'de ontruimde woning, voor zoover de door de Duitsche weer macht genomen maatregelen dit toe laten, aan te houden, zoodat men bij terugkeer weer zijn eigen woning ter beschikking heeft. De huur wordt gedurende den tijd, dat de evacuatie duurt, van rijkswege vergoed. Bij eigen woningen wordt vergoed de huurwaarde, berekend op den voet van de wet op de personeele be lasting 1896. De vergoeding zoowel van huur als van eigen woningen bedraagt echter over een jaar be rekend niet meer dan vier maal het belastingvrije maximum, ge noemd in artikel 12 van deze wet. c) Kosten inrichting nieuwe wo ning. In de kosten van inrichting- van een nieuwe woning als tijdelijke huisvesting wordt van rijkswege een tegemoetko ming verleend, die afhankelijk is van de huurwaarde der woning en varieert van 40 bij een minimum huurwaarde van 150 of lager tot 100 bij een van 500 of meer, met dien ver stande, dat nooit een hoogere bijdrage wordt verleend dan de werkelijk gemaakte kosten, ter wijl eventueel in mindering wordt gebracht hetgeen van overheidswege in natura werd verstrekt. Ook hier wordt de huurwaarde bepaald op den voet van de wet pp de personeele belasting 1896. Worden de vorengenoemde vergoedingen verleend aan iederen geëvacueerde, die op overheidsbevel zijn woning verlaten moet, daarnaast voorziet het Rijk, ingeval van evacuatie doch alleen bij gebleken behoefte in de kosten van huisvesting en verzor ging. Hiervoor gelden de volgende rege len: 1. Bij huisvesting in een af zonderlijke woning, gepaard gaande met het voeren van een eigen huishouding, wordt voor Rijksrekening een steunbedrag uitgekeerd berekend volgens de in de gemeente van hulpverlee- nng geldende steunregeling voor verzekerde werkloozen, ver hoogd voor het geval de geëva cueerde is ondergebracht in een gemeente van lagere steunklasse dan die der gemeente van her komst, met het halve verschil tusschen beide klassen. vervolg pagina 9, Instelling van plaatselijke verdeelingskantoren voor den Groentenhandel. Controle op de verdeeling. Aanvoer en verdeeling der .groen ten worden onbevredigend genoemd. Groente is aan bederf onderhevig, de zwarte handel maakt er zich van. meester en een billijke verdeeling wordt daardoor uiterst moeilijk. Het bedrijfschap voor groenten en fruit wil daarom de verdeeling der groenten vaster in de hand nemen om den sluikhandel in groenten tot een minimum terug te brengen en, een betere verdeeling der beschik bare voorraden over den handel en bij de consumenten te bewerken. Aan alle veilingen worden con tactcommissarissen aangesteld, die o.m. tot taak hebben de verdeeling van het product op de veiling met de veilingleiders te behandelen. Handelaren en commissionnairs moeten de hun toegewezen hoeveel heden bij de commissarissen melden onder mededeeling waarheen zij deze producten denken te zenden. De commissarissen beoordeelen te vens het economisch gebruik der transportcapaciteit. Controle in het consumptiecen trum zal geschieden door de plaat selijke verdeelingskantoren, die op gave krijgen van de verstuurde hoe veelheden producten. Handelaren melden hun producten aan het verdeelingskantoor ter plaatse waar door fratide wordt tegengegaan. De grossier blijft ingeschakeld bij de verdeelng over den kleinhandel. De plaatselijke verdeelingskantoren be staan uit een grossier-leider, eert kleinhandelaar en een gemeente ambtenaar. Eerlijke verdeeling door den kleinhandelaar geschiedt door over heidscontrole en medewerking van het publiek. Overtreders worden met uitsluiting bedreigd. Op 1 Nov- is deze regeling in werking getreden. EXAMEN VRIJE EN ORDE OEFENINGEN. Nog eenmaal gelegenheid. De secretaris-generaal van het departement van opvoeding, weten schap en kuituurbescherming heeft bepaald, dat, in afwijking van zijn besluit van 31 Maart j.l. nog een maal en wel in 1943 aan hen, die in het bezit zijn van de akte van be kwaamheid als onderwijzer(es) ge legenheid zal worden gegeven tot het afleggen van het examen ter verkrijging van de akte van be kwaamheid in de vrije en orde-oefe ningen der gymnastiek. F,en oud handwerk. De rietdekkers hebben thans met de komst der najaars stormen volop werk met het herstellen der dakbedekkingen van boerderijen, stallen enz. Het rletdekkeu is een ambacht, dat. veelal van vader op zoon overgaat. (VNF-Zeijlemaker-Pax Holland m) In opdracht van het gemeentebestuur van Wieringermeer is door den glaze nier J. Valstar te De Bilt een gebrand schilderd raam vervaardigd, dat als ge schenk aan het Kijk zal worden aange boden voor het dbmeinkantoor te Wie- ringerwerf. Een detail van het 10 M-' groote raam. (A. Ph. de Keijzcï-Pax Holland m)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1