WEDEROM TERREINWINST IN KAUKASUS. T liet de hoeveelheid, maar de hoedanigheid. Lichfis leven. DAGBLAD VOOR Zestien schepen vernield bij de kust van Canada. De strijd in Egypte EEN BOSCH VERDWEEN ffi Dezt courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn.» advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën: f 0 per m.M., minimum 14 m.M. l.< 0.10 40, elke 31/., m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordanb 9, Alkmaar, postgirt 37060. 144e Jaargang No. 259 4 pagina's HoofdredacteurA. R. JONKER, Alkmaar. Woensdag 4 Nov. 1942 De strijd om Stalingrad gaat onafgebroken voort. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 3 Nov. - (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: „In den Westelijken Kauka- sus leidden aanvallen en tegen aanvallen tot verbitterde ge vechten, waarbij onze troepen hun stellingen handhaafden en bij een tegenactie terrein wen nen. Slowaaksche troepen vernietigden ingesloten vijandelijke strijdkrach ten. Ten Oosten van Alagir braken Duitsche troepen in voortdurenden aanval door zeer versterkte en door mijnen beschermde vijandelijke stel lingen. Zware verliezen werden den vijand toegebracht door bomaanval len en mitrailleurvuur der lucht macht. Een pantsertrein werd ver nietigd. In de Kalmukkensteppe werd vijandelijke cavalerie met aan zienlijke verliezen door een Duit- schen tegenaanval teruggeworpen. In Stalingrad. In Stalingrad duurt de zware aanvalsstrijd om huizenblokken en straten voort. Stuka's zetten hun aanvallen op de fel omstreden nesten van verzet in het Noor delijke deel der stad voort. In weerwil van den hardnekkigen tegenstand verloor de vijand op nieuw terrein. Zijn steeds her haalde tegenaanvallen misluk ten. De treinverbindingen ten Oosten van de Wolga en de veerdienst over de rivier werden voor geruimen tijd verbroken door de actie van afdee- lingen gevechtsvliegers. Aan het Don-front. Aan het Don-front deed de vijand pogingen om de rivier over te ste ken, welke steeds door Roemenen. Italianen en Hongaren werden ver ijdeld met zware verliezen voor den vijand.' Italiaansche jagers deden in scheervlucht aanvallen op veldstel- lingan. Hongaarsche troepen vernier, tig'den bij een uitgebreide stoottroep actie talrijke kazematten en ge- veehtsstellingen aan den Oostelijken oever der rivier en maakten gevan genen. Ten Zuidoosten van %et",i: II- menmeer duren de hardnekkige plaatselijke gevechten op het volko men drassige terrein voort. In den strijd tegen de koopvaar dij- en oorlogsvloot der Sovjet-Unie heeft de luchtmacht in October aan de kust van de Zwarte Zee, op de Kaspische Zee, op den benedenloop van de Wolga en op het Ladoga- meer in totaal 33 vracht- en trans portschepen van verschillende ton nage, waaronder een groot aantal tankschepen, en een bewakingsvaar tuig vernietigd. Voorts, werden 32 vrachtschepen van alle soorten en vier oorlogsvaartuigen door aanval len uit de lucht beschadigd. In het Kanaal. In het Kanaal is in den nacht van 1 op 2 November een aanval van En- gelsche motortorpedobooten op een Duitsch convooi verijdeld door 't ge concentreerde afweervuur der Duit sche beschermende strijdkrachten. Een vijandelijke motortorpedoboot werd in brand geschoten. In den af- geloopen nacht kwam hetzelfde con vooi opnieuw in gevechtscontact met Engelsche motortorpedobooten, waar bij een vijandelijk vaartuig zoo zwaar beschadigd werd, dat het ver loren geacht kan worden. De slag in Egypte. De slag in Egypte duurt met toenemende hevigheid voort. Het binnendringen van sterke vijan delijke gepantserde afdeelingen aan den Noordelijken sector van het front werd opnieuw door niets ontziende dapperheid in een tegenaanval opgevangen. Slag in Egypte wordt steeds heviger. Duitsche en Italiaansche lucht strijdkrachten deden op de belang rijkste punten van het gevechtster rein onvermoeid aanvallen op Brit sche gemotoriseerde strijdkrachten, artilleriestellingen en achterwaart- sche verbindingen. Duitsche en Ita liaansche jaehtvliegers schoten vijf tien yij andelij ke vliegtuigen neer, terwijl een Duitsch vliegtuig verlo ren ging. Bovendien werden gisteren boven de Middellandsche Zee vijf Britsche vliegtuigen neergeschoten, waarvan een door een Duitsche duikboot. Aan de Kanaalkust ver loor de vijand gisteren vier vlieg tuigen. Zooals in een extra,-bericht is medegedeeld, is ten Oosten van de Canadeesche kust een groep Duitsche duikbooten in weerwil van het slechte weer en het slechte zicht in contact gekomen met een van Amerika naar En geland varend convooi, geheel geladen met oorlogsmateriaal en levensmiddelen. In hardnekkige aanvallen, die verscheidene da gen en nachten duurden, wer den van dit krachtig bescherm de vijandelijke convooi zestien schepen met een gezamenlijken inhoud van 94.000 ton tot zinken gebracht, waaronder drie muni tieschepen, die bij den eersten aanval in de lucht vlogen. Twee andere schepen met een geza menlijken inhoud van 11.000 ton, alsmede een torpedojager en een corvet, werden getorpedeerd. Slechts verstrooide resten van het convooi konden in den dich ten mist ontkomen. De muildier-transportcolonne van een eenheid der Duitsche berg-artillerie zorgt voor het munitietransport naar de batterijen, door modder en moeras van de Wolchow. (SS PK Zeymer-O. H-P H m) VERDUISTER GOED! ZON 4 Nov. onder: 17.08 5 Nov. op: 7.41 MAAN 4 Nov. op: 2.07 onder: 15.40 8 Nov. Nieuwe Maan. Zender Hilversum sluit een uur vroeger. HILVERSUM, 3 Nov. - Naar de persdienst van den Nederlandschen omroep ons mededeelt, zullen de zenders Hilversum 1 en 2 van he denavond af in verband met de tijdswijziging een uur vroeger slui ten. De programa's zijn voor de toestelbezitters dus slechts te be luisteren tot 19.15 uur. Na kwart over zeven zijn de pro gramma's alleen te beluisteren via de radiocentrales, die over een lijn verbinding met de studio beschik ken. De gezondheidstoestand van den Deenschen koning. KOPENHAGEN, 3 Nov, (DNB). - De gezondheidstoestand van den Deenschen koning is de laatste da gen over het algemeen onveran derd. De koningin moet thans wegens een verkoudheid het bed houden. Er is echter geen spr%ke van eeni- gerlei complicaties, noch van koorts, zoodat een spoedig herstel ver wacht wordt. lersche nationalisten plegen den eersten aanslag. STOCKHOLM, 3 Nov. (DNB). - Nadat de lersche nationalisten Enge land den oorlog hebben verklaard, is Maandag de eerste aanslag van de I. R. A. op een Britsche kazerne in Noord-Ierland gepleegd. Enkele lersche nationalisten wier pen een bom naar een fabrieksge bouw, dat als kazerne voor Britsche troepen dient. De bom ontplofte evenwel buiten het gebouw en ver brijzelde slechts de ruiten, zonder iemand te verwonden. bereikt hoogtepunt. Engelschen vallen met groote verbetenheid aan, maar stuiten op hardnek kige verdelging. BERLIJN, 3 Nov. De tweede phaze van den strijd in Egypte is van nog grooter hevigheid dan de gevechten der vorige week. De Engelschen vallen met bui tengewone verbetenheid aan, overeenkomstig het groote be lang, dat voor hen op het spel staat, doch even hardnekkig is de DuitschItaliaansche verde diging. Het is een strijd op bui gen of barsten. Beide partijen zijn er zich van bewust, dat van de beslissing zeer veel afhangt. De strijd heeft thans een hoogtepunt bereikt, doch om trent het verloop is in dit sta dium nog niets te zeggen. Nadat de Engelschen, die troepen noch materiaal sparen, erin geslaagd waren, de DuitschItaliaansche li nies binnen te dringen, is het effect hiervan door een tegenaanval teniet- gegaan. Het is waarschijnlijk te ach ten, dat de mijnenvelden vóór de Duitsch—Italiaansche stellingen door de voortdurende inslagen van gra naten aan doeltreffendheid hebben ingeboet, zoodat zij niet meer de zelfde bescherming bieden als bij het begin van het offensief, en de last van den aanval meer op de hoofdverdedigingslinie drukt. Turksche regeering waarschuwt de pers. - De dagbladen dienen de regeering te steunen. ANKARA, 3 Nov. - Naar aanlei ding van de toenemende critiek van Turksche bladen op regeeringsmaat- regelen voor de voedselvoorziening heeft president Ineunu een groot aantal Turksche hoofdredacteuren .bij zich ontboden en hen er opmerk zaam op gemaakt, dat de pers tot taak heeft de regeering te steunen bij haar moeilijk werk van dezen tijd en de bevolking dienovereen komstig voor te lichten. In geen geval kan het onder de tegenwoordige omstandigheden worden toegelaten, zoo verklaarde de president van den staat, dat Turksche bladen het tegendeel tot uitdrukking brengen van wat de plicht is van een pers, die zich be wust is van haar verantwoorde lijkheid tegenover staat en volk. In dit verband werd aan de Turk sche pers medegedeeld, dat de regee ring op grond van haar wettelijke volmachten niet zal aarzelen op te treden tegenover bladen, die hun plicht niet nakomen in .den door de regeering verwachten zin. Het mis bruik van de persvrijheid kan niet langer geduld worden. Het verbie den 'van bladen te Istanboel moet daartoe als waarschuwing dienen. Verder wordt in een mededeeling aan de Turksche pers nog gezegd, dat de vermaningen van de regee ring zich niet beperken tot de be richtgeving omtrent de binnenland- sche en economische politiek, doch ook op die inzake de buitenlandsche en militaire aangelegenheden met name wat Turkije zelf aangaat be trekking hebben. HET WITTE KRUIS: Hoe en wat moeten wij eten in tijden van voedselschaarschte Een soms moeilijke, maar altijd dankbare taak voor de huisvrouw. De verhouding der luchtstrijd krachten. De Engelschen ondernemen hun aanvallen met vrij veel zware ka nonnen en zware pantserwagens. Volgens hun eigen verklaringen hebben zij in Egypte de meerderheid in de lucht, terwijl boven de Mid dellandsche Zee de luchtstrijdkrach ten van de spil in de meerderheid zijn. Dit laatste is met het oog op de bescherming van de verbindingswe gen wellicht van meer belang dan de luchtheerschappij boven het eigenlijke gevechtsterrein, aangezien deze op de gevechten, die thans aan den gang zijn, nauwelijks van be- slissenden invloed zal kunnen zijn. Dit was eens een bosch. Na den succes vollen omsingelingsslag aan het Ladoga- meer, waarbij zeven divisies der Sovjets vernietigd werden. Zooals eens het trommelvuur in den eersten wereld oorlog de landschappen verwoestte, is hier het bosch tengevolge der artillerie- evechten vernield Van het Wolchow-front. De geheel uit hout gebouwde .Wolehow-express" dient voor het transport van boomstam men. PK Freckmann-Transo-F-P H m De leden van de Noordhollandsche vereeniging „Het Witte Kruis" wa ren gisterochtend in grooten getale bijeengekomen in de groote zaal van Krasnapolsky te Amsterdam ter bij woning van de algemeene vergade ring. In zijn openingswoord wekte de voorzitter de afdeelingsbesturen op tot de uiterste krachtsinspanning op het gebied der t.b.c.-bestrijding, nu het weerstandsvermogen van ons volk zwakker is geworden. Met vreugde gewaagde spr. van de stijging van het ledental met 1853. waardoor de 100.000 belangrijk werd overschreden. Eischen bij voedselschaarschte. In den namiddag hield dr. C. den Hartog, directeur van het voorlich tingsbureau van den voedingsraad te 's-Gravenhage, een voordracht over de vraag: „Is voedingsvoorlichting noodig?" Bekend is, aldus de spr., dat in een tijd, Waarin het voedsel schaarscher is, hetzij door mislukken van den oogst, hetzij door oorlogsomstandig- heden, het van belang is, dat de on derlinge verhouding der voedings stoffen een juiste is. Van meer be lang dan de-totale hoeveelheid is dan, dat de voeding voldoende van beschermende stoffen, zouten en vi taminen bevat. Onze kennis is dieper dan vroe ger en thans heeft men het beter in de hand, ziekten, ontstaan door een tekort in de voeding, te voor komen. Regeeringsmaatregelen zijn ge nomen om aan te vullen wat in de voeding in niet voldoende mate Gewijzigd werkplan voor den Hoordoostoolder. Alleen datgene wordt uitgevoerd, wat de cultuur bevorderd. LEMMER, 3 Nov. - Volgens het tot nu toe aangehouden z.g. versnelde werk plan zou de Noordoostpolder na het droogvallen in cultuur worden gebracht en volledig worden geoutilleerd door den aanleg van watergangen met een verhindingssluis tusschen de beide af deelingen, van verharde wegen met de noodige bruggen, zoomede door den bouw van boerderijen, arbeiderswonin gen en dorpen, aldus schrijft hel laatst verschenen driemaandelijksch bericht betreffende de Zuiderzeewerken. Onder de huidige omstandigheden zou het onmogelijk zijn, dit werkplan te volgen en er zou een met het oog op de tegenwoordige voedselpositie ontoe laatbare vertraging in het productief worden der nieuwe gronden ontslaan. Bovendien zouden de gronden dan aan ernstige onkruidvervuiling worden blootgesteld. Dit heeft er toe geleid, een gewijzigd werkplan op te stellen, waarbij alleen zal worden uitgevoerd hetgeen noodig is om de eultuur zoo snel mogelijk uit te breiden in een eenvoudigen voor- loopigen vorm. Het. ontwateren en in cultuur leggen der gronden zal zoo snel mogelijk worden voortgezet, ter wijl een honderdtal .ontginningsboer derijen zullen worden gesticht voor het onderbrengen van materieel, paarden, kunstmest en zaaigoed. Ar beiders zullen onderkomen moeten vinden in barakkenkampen, terwijl enkele gebouwen voor leidend perso neel en voor eenige onmisbare be drijven zullen moeten worden ge sticht. Het wordt mogelijk geacht, in de jaren 1942 tot en met 1944 den polder geheel voor voorloopige cultuur, geleid van uit de ontginningsbedrijven, in gereedheid te brengen. Het hiervóór in hoofdtrek ken weergegeven werkplan werd door den secretaris-generaal van het departe ment van Waterstaat goedgekeurd en als richtsnoer gesteld bij het onder de hui dige omstandigheden voortzetten der sjerlsgn, aanwezig is. Aan kinderen worden vitamie D-tabletten verstrekt, ter wijl ook van regeeringswege vita mine C werd verstrekt aan die groep van de bevolking, die hier voor in aanmerking kwam. Hiernaast is voorlichting noodig om duidelijk te maken, waarom deze verstrekkingen geschieden. Dit is slechts één zijde van de voorlichting. Hoe krijgt men de juiste voedin gsstof f en Van groot belang is tevens de Ituisvrouwen erop te wijzen, hoe zij de meeste voedingsstoffen verkrij gen uit de haar ter beschikking staande voedingsmiddelen. De aardappelen moet zij in de .schil koken; van de groenten moeten alleen de rotte of aangestoken bla den worden verwijderd: de buitenste bladen bevatten de meeste' voedings stoffen. De hardere deelen der groenten kunnen gebruikt worden voor groentebouillon. De eiwitten in de voeding kunnen verbeterd worden door de combinatie van peulvruch ten met aardanpelen of taptemelk De huisvrouw bestede alle energi? aan het behoud van het vitamine C in de voeding. Spr. betoogde tenslotte nog', dat het melkrantsoen van het kind niet in hst gezin oogedeeld mag worden. DO L EN TAAK DER GERMAANSCHE S.S. IN NEDERLAND. 's-HERTOGENBOSCH, 3 Nov. - Een aantal Nederlandsche journa listen is Zaterdag en Zondag bij eengekomen in hotel de IJzeren Man t.e Vught (N.-B,) op uitnoodi- ging van de stafleiding der Ger- maansche SS in Nederland. De bedoeling van deze bijeenKomst was de Nederlandsche pers de gelegen heid te gevep tot het verwerven van nader inzicht in doel en taak der Germaansche SS in Nederland. SS-Onderschaarleider H. Boerma hield een voordracht over „Dietsch- land", SS-man G. Dieters over ,.De Nederlandsche voedselpositie", SS- Onderstormleider Nico de Haas over „De SS en de kultuurpolitiek", SS-Onderstormleider J. C. Nache- nius hield Zondag "een uitvoerige voordracht over „SS en Religie". De bijeenkomt werd namens den voorman der Germaansche SS in Nederland, die zelf aan het Oost front vertoeft geopend door den stafchef. SS-Opperstormleider J. L. Jansonius. De verschillende voor drachten gaven aanleiding tot le vendige en diepgaande gedachten- wisseling. Uitspraak inzake den moord ie Driebergen. Hoofddader tot 12 jaar veroordeeld. UTRECHT, 3 Nov. - Hedenmor gen heeft de Utrechtsche rechtbank uitspraak gedaan in de zaak Horn- kamp (moord te Driebergen). De drie daders, die in de maand September van het vorig jaar den Utrechtschen jongeman Hornkamp in een bosch te Driebergen hebben vermoord, door hem onder- voor wendsel, dat zij met een vliegtuig naar Engeland zouden vluchten, op een stille plek 'te lokken om hem daarna te wurgen, de hersens in te slaan en den polsslagader door te snijden, zijn veroordeeld tot de vol gende straffen: De 37-jarige Daniel Slagboom, 12 jaar. eisch 20 jaar. De 23-jarige Gysbert van der Neut, 1 jaar 6 maanden, eisch 5 jaar. De 22-jarige Theo Montijn, 5 jaar, eisch 8 jaar. Alle straffen met aftrek van voor loopige hechtenis. De verdachten hoorden hun vonnis onbewogen aan. De publieke tribune was tot op de laatste plaats bezet. Er zijn mensehen, die gedachtig aan de leuee „licht is leven", achter hun met verduisteringspapier geblin deerde ramen, alle lichten laten branden, omdat het dan thuis zoo knus en gezellig is. Daartegen be staat in normalen tijd natuurlijk niet het minste bezwaar en ook de Lichtbedrijven zullen dat uit finan cieel oogpunt dan van harte taejui* chen maar in dezen tijd van ko- lennood en rantsoeneering op gas en. stroom is alles wat men te veel ge bruikt een aanslag op den voor an deren beschikbaren voorraad. Wie op dit oogenblik van gemeen schapzin verstoken blijkt, moet daar van de ernstige gevolgen dragen, zal een veelvoud van den normalen prijs moeten betalen en loopt boven dien de kans, dat hij eenvoudig van het lichtnet wordt afgesneden. Laat meri bedenken, dat elke lichtverspilling op het oogenblik een onsociale handeling is en wie alleen thuis is kan evengoed en nog veel gezelliger in een hoekje met een schemerlampje en een boekje zitten, clan dat hij zich onder de licht kroon met 100 of misschien 202 kaarslamp gaat installeeren. Laat men beginnen het voor een maand toegewezen rantsoen in der tig deelen te splitsen en na twee o£ drie dagen nagaan of men niet reeds bezig is zijn rantsoen te overschrij den. Doet men dit niet, dan zal men straks zijn vrienden in een stikdon kere woning moeten ontvangenen vooral bij verjaarsvisites of andere huiselijke feestjes kan zooiets bui tengewoon ongezellig en onpractisch blijken. „Licht is leven", inderdaad, maar wie op het oogenblik normaal wil leven, zal zijn licht onder een koren maat moeten zetten of, beter gezegd, alle lampen moeten dooven en ver vangen door het kleinste pitje dat voor zijn werkzaamheden toereikend is gebleken. Ad. In het hoofdkwartier van het Vrijwil ligerslegioen Nederland te Den Haag zijn de eeretafelen, waarop de namen der gevallen Nederlandsche vrijwilli gers aan het Oostfront zijn aangebracht, Zaterdag door luitenant-generaal H. A» Seyffardt plechtig ingewijd. In het mid den der eeretafelen bevindt zich een medaillon, voorstellende den geheim den kop van een frontsoldaat, met daar boven de opdracht: „Aan onze gevallen kameraden". (Polygoon-Meijer-Pax Holland m) Meer dari driekwart miliioen boeten. Wegens prijsopdrijving in het derde kwartaal van 1942. Een ononderbroken strijd. AMSTERDAM, 3 Nov. - Ononder broken voert de inspectie voor de Prijsbeheersching in het ressort Amsterdam, dat de provincies Noord-Holland en Utrecht omvat, strijd tegen de opdrijving van prij zen. Het is over het algemeen een stille strijd, waarvan naar buiten slechts zoo nu en dan iets door dringt. De innerlijke symptomen openba ren zich in 'n stroom van boeten en straffen, die den overtreders door den inspecteur en zijn dienst wor den opgelegd. In het derde kwartaal van 1942 werden 3941 personen gestraft met boeten, die in totaal 772.101.50 be liepen. In een aantal gevallen wer den bijkomende straffen opgelegd. Zoo werd in dit kwartaal sluiting voor een bepaalde periode gelast van 21 zaken, in 654 gevallen wer den de bij procesverbaal inbeslag- genomen goederen verbeurd ver klaard en in 42 gevallen werd den overtreders verbod tot uitoefening van hun beroep voor een bepaalden tijd opgelegd. Arbeidsvoorwaarden in diverse ondernemingen. Het college van Rijksbemiddelaars heeft wijzigingen aangebracht in de regeling der loonen en arbeidsvoor waarden voor de zuivelindustrie, het melkinrichtingbedrijf en de textiel nijverheid. Verder is een regeling der salarissen en andere arbeidsvoorwaarden voor de ■werknemers in het notariaat vastgesteld

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1