OP HET EGYPTISCHE 00RL0GST00NEEL. Zware gevechten in dei Kankasns. EKERING IMEEL". DAGBLAD UOOR Stormramp in Britsch-lndië. Bif den boer en den DERS [RIJD rAN ARBEID. m' |schuwing *hthartige ters. '144e Jaargang No. 260 Donderdag 5 Nov. 1942 Britten verloren vermoedelijk reeds 500 tanks. Doorgedruppelde vijandelijke strijdkrachten moeten terug of worden vernietigd. Voedselleverainties uit de Oekraine aan Duifschland, Elf duizend dooden. De Amerikaansche verkiezingen. Doodvonnis voltrokken. Verdere zuivering van Stalingrad. Duitsch-Staliacmsch pantser VERDUISTER GOED t leger slaat stormaanval af. De^verbinding te water. Duitsche luchtaanvallen op Engeland. Eert nieuwe taak voor de Japansche pers in de veroverde gebieden. Aanmelding voorraden industrie en groothandel. Snelle groei van Kederlandsch Arbeidsfront. Aanwijzing dienstplichtigen voor den Arbeidsdienst. De N.S.B antwoordt 's Maandags. DE STIJGENDE LIJN. De 31|a pCt. Nederlandsche Staatsleening 1942. >iei, en 4, ZAL 1DÉN" MUSSER» de rede vsrt Ërijs lOceitê id huispersoneel of tenminste 5 dagen erkgever werkt, zijn van Arbeid, onder aan te melden vóór gratis verkrijgbaar itoven van de Raden isterijen. Aldaar zijn •en voor ziekmelding |n, tegen den kosten- part niet loopen met iken nog £tl te veel die zóó denken, In het algemeen be- jans straf opgetreden uikers van gas en jacht dus de uiterste niet boven hijót llde rantsoen, andeks w gezin allerlei om* leer het verb ld, dan komt V nieU rrassingen te staan, I nt U tijdig zelf in- uit minder kolen KIT HANDEL, NÜVERHEK) HET RUKSKOUN8U8EAV Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk f 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 4 pagina's Prijs der gewone advertentiën: t ••10 per m.M.. minimum 11 m.M. 1.40, elke 31/.| m.M. meer 0.35. Tarieven op aan crake. Brieven aan de UitgO N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9. Alkmaar, postgiri 37060. Hoofdredacteur: A. X. JONKER, Alkmaar. BERLIJN, 4 Nov. - (D.N.B.) In aanvulling op het weermaehtbericht verneemt het D.N.B.: De hevige gevechten op het Egyp tische oorlogstooneel duren yoort. De Duitsch-Italiaansehe stellingen liggen met den rechtervleugel tegen het dal van Kattara, terwijl de lin kervleugel tegen de Middellandsche Zee leunt. Het dal van Kattara, dat een lengte van 300 km en een breed te van 100 km heeft en in de richting Oostwest loopt, ligt 133 meter be neden den zeespiegel en bestaat in het Noorden geheel uit een reusach tig zoutmoeras dat met voertuigen niet door te komen is. Daar het om trekken van den rechter vleugel van het Duitsch-Italiaansehe pantserleger dus onmogelijk was, moest generaal Alexander besluiten tot een fronta len aanval. Hij koos voor zijn of fensief den Noordelijken sector van het front van El Alamein. De eerste aanvalsstoot had en- kele plaatselijke doorbraken van de aan pantser- en infanteriefor- maties sterk superieure Engel- schen tot gevolg. Een door veld maarschalk Rommel persoonlijk geleide tegenaanval trof met volle kracht het centrum van de Britsche aanvalswig. Na een 'pantserslag van verscheidene uren moesten de, Engelschen in den avond van den 8sten aan- valsdag hun geheele terrein winst prijsgeven. Ondanks sterke verliezen besloten de Britten tot voortzetting van den aanval. Bij de uitgestrektheid van het ge- vechtsgebied, kan het voorkomen, dat een vijandelijke pantserverken - ningswagen of een gemotoriseerd voertuig, dat gebruik maakt van hevige zandstormen, tusschep de Duitsch-Italiaansehe bewakeningen binnen twee steunpunten doorrijdt. Deze doorgedruppelde vijandelijke strijdkrachten moeten of terug of worden in het achterwaartsehe ge bied onschadelijk gemaakt. In feite is-den Britschen troepen dank zij den ongebroken strijdgeest van het Duitsch-Italiaansehe pantserkorps tot nu toe, geen beslissende doorbraak gelukt. Zware afzonderlijke gevech ten van pantserwagen tegen pantser wagen bewijzen steeds weer de groote superioriteit der anti-^ank- wapens van de spilmogendheden. Duitsehe en Italiaansche gevechts vliegtuigen hadden in groote mate deel aan den succesvollen afweer der vijandelijke aanvallen. Berlijn beoordeelt den toestand. In militaire kringen te Berlijn kenmerkt men de situatie in Noord-Afrika aldus, dat maar schalk Rommel den toestand vol komen in de hand heeft en nog steeds tot het initiatief kan over gaan, indien hem dit noodig voorkomt. Duitschland geniet reeds de voordeelen van de verovering der Oekraine. De verhooging der Duitsche broed en vleeschrantsoenen is voornamelijk mogelijk geweest door de levering uit de Oekraine. Dit werd medege deeld door den leider der afdeeling voeding en landbouw van het Rijks commissariaat Oekraine, Körner, op een bijeenkomst van landbouwlei- riers te Kiew. Door de medewerking van de Duitsche landbouwleiders konden de werkzaamheden voor de voorjaarscampagnq» het oogsten, het dorschen en de herfstcampagne vol gens de plannen plaatsvinden. Hier door konden niet alleen de/ troepen van het Zuidelijk- en middenfront worden verzorgd, doch ook kon de aansluiting van het Rijk aan den nieuwen oogst verzekerd worden. De taak van het volgend jaar zal zijn de stijging der opbrengsten. Snelle Beriaglieri. Colonnes van hst Italiaansche leger op de wegen van het bezette gebied aan het Oostelijk front Orbis-Uee-HpJtanjjtjpftx Holland g> Ook de nieuwe poging der Engel schen om de beslissende doorbraak door de Duitsch-Italiaansehe stellin gen te foreeeren, is niet gelukt. Men schat het aantal tanks, dat generaal Alexander al heeft verloren, op een 500. Vooral Australische, Grieksche en Gaullistische troepen hebben zware verliezen geleden, terwijl ook ditmaal weer het Britsche bloed werd ontzien. De aanval der Britsche tanks op den Noordvleugel der stelling van El Alamein heeft zich- de laatste 24 uur opgelost in afzonderlijke ge vechten, waarin de superioriteit der Duitsche tankwapens duidelijk aan den dag treedt. Alles bijeengenomen hebben de Britten hun operatieve doel niet bereikt. Volgens den Britschen nieuws dienst is te Londen een bericht uit Calcutta ontvangen, waarin gemeld wOrdt, dat in het gebied van Midna- poSr en Paganas ten gevolge van ec" cycloon 11.000 menschen om het leven zijn gekomen. Deze cycloon heeft op 16 October verschillende daélen van s Bengalen geteisterd, doch de ramp is pas nu bekend ge maakt. In de. Golf van Bengalen veroorzaakte de cycloon een spring- Vf°pd, die ver landinwaarts spoelde en* een uitgestrekt gebied verwoest te. Berlijn ziet eritiek op de willekeur van Roosevelt. BERLIJN, 4 Nov. - Voor het eerst sedert het uitbreken van den oorlog is het Amerikaansche volk gisteren ter stembus gegaan. 32 Senatoren (een derde van het aantal) moes ten worden gekozen, terwijl het Huis van afgevaardigden (435 le den) geheel vernieuwd moest wor den. Bovendien werden, in verschei dene staten verkiezingen gehouden voor de gouverneurs. In den loop van het jaar waren daarvoor reeds voorverkiezingen gehouden, waaruit echter ten opzichte van het uitein delijk verloop van de verkiezing van gisteren geen conclusie kon worden getrokken. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, uit New York, hebben de democraten bij de verkiezingen voor het Huis van afgevaardigden 182 zetels gekregen en de republi keinen 167. Van 83 zetels is de uit slag nog niet bekend. Bij de Senaatsverkiezingen, zoo meldt de Britsche berichtendienst verder, zijn in 18 staten republikei nen en in 16 staten democraten ge-* kijzen. Dit beieekent totdusver een winst van 9 zetels voor de republi keinen. De republikein Baldwin hgeft in New York Huxley in den strijd om den zetel in het Huis van Afgevaardigden verslagen. De laatste berichten. De laatste, berichten over de con gresverkiezingen in de V. S. mel den, dat in den Senaat de republi keinen tot dusver 17 zetels en de democraten 15 hebben veroverd, zoo meldt de Britsche berichten dienst. Twee zetels zijn nog onbe kend. Voor het Huis van Afgevaar digden hebben de democraten tot dusver 205 en de republikeinen 194 zetels veroverd. Van 3 zetels is de uitslag nog niet bekend. Berlijn over de 'verkiezingen. Te Berlijn wenscht men .geen voorbarige gevolgtrekkingen te ma ken uit de tot nu toe uit Amerika ontvangen verkiezingsuitslagen. In geen geval verwacht men in poli tieke kringen aldaar van de zich blijkbaar afteekenende overwinning der republikeinen een fundamen- teele wijziging van de oorlogspoli tiek van Roosevelt, daar deze, naar men verklaart, reeds lang voorzor gen heeft getroffen om te verhinde ren dat parlementaire Instellingen invloed op zijn politiek uitoefenen. Desondanks meent men te kun nen verklaren, dat de stembusover winning der republikeinen in den staat New York en ook in andere deelen der V. S. een zekere wils uiting van een deel van het Ameri kaansche volk tegen de politiek van willekeur van Roosevelt doet zien. 's-GRAVENHAGE, 4 Nov. - Officieel wordt medegedeeld: Het vonnis, op 3 October 1942 door het Deutsche Obergericht in het bezette Nederlandsche ge bied tegen den Nederlander Yoitus van Hamme uitgesproken, waarbij deze wegens verboden wapenbezit ter dood "werd ver oordeeld, is vandaag voltrokken. Pantserstrüdwagens ondersteunen acn aanval op de industriefabrieken in het Noorden van Stalingrad. (PK Bauer-H H-St-P H m) ZON 5 Nov. onder: 17.06 6 Nov. op; 7.42 MAAN 5 Nov. opt 3,1.8 onder; 18.04 8 Nov. Nieuwe Maait. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 4 Nov. - (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: in het Westen van den Kau- kasus en in den Tereksector du ren de zware gevechten voort. Gevechtsvliegers hebben de ha ven Toeapse met goede hitwer king aangevallen. In Stalingrad gingen de zuiveringsgevechten verder. Daarbij werd een vijan delijke verzetgroep ingesloten. Tegenaanvallen van de Sovjets mislukten. Duikbommenwerpers vielen troe penconcentraties ten Westen van de bocht van de Wolga aan. Tijdens een mislukte landingspoging ten Noor den van de stad verloor de vijand wederom een kanonneerboot. Aan het Donfront verijdelen Hon- gaarsche troepen herhaalde vijande lijke pogingen om de rivier over te. steken en sloegen zij plaatselijke aanvallen af. Bij Woronesj is een bolsjewistische gevechtsgroep in een verbitterd gevecht van korten af stand vernietigd. Op het Ladogameer hebben Duit sche vliegtuigen twee sleepen en een vrachtboot tot zinken gebracht. Aan het front van El Alamein. Het achtste Britsche leger heeft ook gisteren aan het front van Et Alamein onophoudelijk aanvallen gedaan met numeriek sterkere in fanterie- en gepantserde strijdkrach ten en met krbehtigen steun van ar- „Controleert Uw gas- en elec- triciteitsverbruik geregeld!" tillerie en luchtmacht. Het Duitsch- Italiaansch'e pantserleger sloeg in den tegenaanval den vijandelijken stormaanval wederom af. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen de vliegvelden Lucca en Halfar op Malta aan. Aan de N.W. grens van Duitsch land is overdag een viermotorige bommenwerper, aan de Kanaalkust een jachtvliegtuig neergeschoten. Lichte gevechtsvliegtuigen deden aanvallen op voor den oorlog be langrijke doelen in het Z.W. en het Z.O. van Engeland. De duikboot der spil om spannen alle wereldzeeën. Nu de krijgsverrichtingen in alle werelddeelen als één geheel moeten worden gezien, blijkt, dat deze oor log niet in de laatste plaats een strijd is om de verbindingen ter zee. De zeeoorlog waarin thans vijf groote staten tegenover elkaar staan leidt niet tot snelle beslissingen, maar is zeer belangrijk. Men ziet daarom aan de zijde der geallieerden met groote bezorgdheid, dat het in den grond boren van honderddui-* zenden tonnen scheepsruimte ook in het minder goede jaargetijde voortdurend doorgaat. Thans dringen Duitsche duikboo- ten reeds in den Indischen Oceaan door, waar de Duitschers tot dus verre alleen met hulpkruisers ope reerden, en thans worden door de duikbooten van de spil alle wereld zeeën omspannen. Engeland en Amerika staan nu tegenover een gesloten front. In den Indischen Oceaan loopen de Anglo-Amerikaansche transpor ten thans veel grooter gevaar eg bo vendien worden de geallieerden ge dwongen het toch reeds vrij schaar- sche bewakingsmateriaal nog meer dan tot dusver te versnipperen, tvat het effect van de nog sterke strijd macht voor een groot deel verloren doet gaan. Reeds hebben de Engelschen in totaal zes slagschepen voor de be scherming van de verbindingen met het midden-Oosten, Voor-Indië en Oost-Afrika aan andere operatiege bieden moeten onttrekken. Alle af- weermaatregelen der geallieerden zijn niét voldoende gebleken om te verhinderen, dat het aantal tot zin ken gebrachte schepen voortdurend toeneemt. rantsoen ver- Of last van den •et Vtm füïanci'ën wordt het tabaksrantsoen in Frankrijk ver- dubbtRd. BERLIJN, 4 Nov. - Lichte ge vechtsvliegtuigen hebben, naar het DNB verneemt, op 3 Nov. in scheer- vlücht verrasende aanvallen gedaan op verkeerswegen aan de Zuidkust van het Britsche eiland. Kort na 12 uur vielen zij den westelijken oever van de Lyme-baai aan en bombardeerden vanuit geringe hoogte een transporttrein. Verschei dene wagons werden vernield. De spoorlijn werd op tal van plaatsen vernield Gevechtsvliegtuigen van het type HE 111 bombardeerden de belang rijke visschershaven Great Yar mouth. Gevechtsvliegtuigen vielen de stad Norwich aan de Engelsche Oostust aan en wierpen vanuit een hoogte van circa vijftig meter bom men op de werkplaatsen van een tamelijk groote fabriek, die zwaar beschadigd werden. Alle vliegtui gen keerden op hun steunpunten terug. Vroegere Nederlandsche bladen worden door Japansche overgenomen. TOKIO, 4 Nov. (ANP). - Een nieuwe groote taak wacht de Ja pansche pers. De groote Japansche bladen en het persbureau Domei zullen nl. alle bladen overnemen in de veroverde gebieden van het Zui den, verschijnend in het Japansch en ten deele ook die welke in an dere' talen uitkomen. De militaire autoriteiten, onder wier toezicht de ze overneming plaats vindt, hebben zich het recht voorbehouden om te beslissen over de plaats van ver schijning, de opening van filialen e.d. Heb* Zuiden wordt in vier ge bieden ingedeeld: het dagblad Asahi neemt Java voor zijn rekening, De secretaris-generaal van het de partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt in vervolg op het bericht in de dagbladpers van 17 October j.l. bekend, dat de fabrikan ten en groothandelaren, die nog niet hebben voldaan aan de verplichting tot inzending der voorraadsformulie- ren, alsnog in de gelegenheid zullen worden gesteld deze formulieren bij de. Rijltsbureaux in te zenden. Deze formulieren zullen echter uiterlijk op Maandag1 9 November a.s. in het bezit der Rijksbur^aux moeten zijn. Nadrukkelijk wordt erop gewezen, dat tegen degenen, die op genoemden datum niet aan hun verplichting hebben voldaan,'de strengste maat regelen zullen worden getroffen, waarbij onverminderd straffen op grond van het economisch sanctie- besluit, in het bijzonder het sluiten van ondernemingen, wordt overwo gen. Film van het water sportkamp vertoond. AMSTERDAM, 4 Nov. - „Het Ne- derlandsch Arbeidsfront groeit snel en het is te venvachten, dat aan-het einde van dit jaar deze organisatie, waarin alle werkers vereenigd zijn, meer leden zal tellen dan ooit in ge heel Nederland zijn georganiseerd geweest". Dat was de verheugende mededeeling, die de leider van het N.A.F., de heer H. J. Woudenberg, gisterenavond in de bijeenkomst in „Bellevue" te Amsterdam, waar de Watersportfilm voor het eerst ver toond werd, deed. Aan het begin, van den avond sprak de provinciale frontleider, de heer W. Piersma, een welkomst woord. Hij deelde mede, dat de lei der van hef N.A.F. na zijn bezoek aan Vinkeveen direct opdracht ge geven heeft tot het inrichten van een eigen kamp van het N.A.F., in dit ideale oord. Vóór de vertooning van de film, die een goed beeld geeft van het wa tersportkamp en van de vreugde, die de jonge menschen daar. beleefd heb ben, sprak de leider van het N.A.F., de heer H. J'. Woudenberg. Hij ge waagde van den enormen groei van het N.A.F., die tengevolge zal heb ben, dat aan het eind van dit jaar het N.A.F. meer leden zal hebben, dan ooit in Nederland zijn georgani- :eerd geweest. Nitsji-Nitsji de Philippijnen, Jo- mioeri en Hotsji Birma, Malakka, Sumatra èn Noord-Borneo. Het persbureau Domei zal zijn taak ver vullen met behulp van de bladen die tot dit bureau behooren of al thans erdoor gecontroleerd worden. Practisch zijn dit alle belangrijke Japansche couranten met uitzonde ring van de drie eerstgenoemde groote dagbladen, Asahi, Nitsji- Nitsji en Jomioeri. HA staat reeds vast, dat ver scheidene bladen, die vroeger Ëngelsch of Nederlandseh eigendom waren, door de Japansche bladen zullen worden overgenomen. Maleische, Indische, Chineesche en andere couranten zullen pas in Ja pansch bézit overgaan na een zorg vuldig onderzoek en sfechts dan wanneer de overneming om econo mische of andere redenen dringend gewenscht is. 's-GRAVENHAGE, 4 Nov, - In de Ned. Staatscourant van heden is op genomen een besluit van den secre taris-generaal van het departement van algemeene zaken betreffende de aanwijzing van het aantal arbeids- dienstplichtigen en het tijdstip van opkomst. Hierbij wordt bepaald: Zij, die geboren zijn van en met 1 October 1924 tot en met 31 Dec. 1924, en -niet of niet volledig in een beroep of bedrijf werkzaam zijn en geen geregelde beroeps- of school opleiding volgen, zullen voor zoo veel zulks naar het oordeel van den commandant van den Nederland sehen Arbeidsdienst noodig is worden opgeroepen tot het vervul len van arbeidsdienstplicht geduren de het tijdvak van 4 Jan. t.m. 12 Juni 1943; Zij, die aangesteld zijn of voor 1 Jan. 1943 aangesteld -worden in openbaren dienst of bij het bijzon der onderwijs en geboren van en met 2 April 1922, tot en met 31 Maart 1923, worden opgeroepen voor het vervullen van arbeidsdienstplieht gedurende het tijdvak van 4 Jan. t.m. 12 Juni 1943; Zij, die in het bezit zijn van een in 1942 verworven einddiploma van het gymnasium of de hoogere bur gerschool b of van een met een zoo» danig diploma gelijkgesteld getuig schrift, die den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en zich hebben op» gegeven voor den in Sept. 1942 aan gevangen cursus van scholen voor middelbaar nijverheidsonderwijs of met het oog op dien cursus eenige practische vooropleiding hebben ge» volgd of zullen volgen, worden op geroepen voor het vervullen van ar» beidsdienstplicht gedurende het tijd» 'vak van 1 Juli t.m. 15 Dec. 1943. -UTRECHT, 4 Nov. - De persdienst ven de N.S.B. meldt! Voortaan zal de populaire radio- rubriek „De N.S.B. antwoordt" niet meer op Zaterdag, maar op Maandag worden uitgezonden, te beginnen aanstaanden Maandag, 9 November, van 19.1519.30 uur over den zender Hilversum XI. Blijkens mededeeling van het Centraal Bureau voor de Statis tiek in het jongste nummer van de Economische en Sociale Kro niek bedroeg de totale opbrengst der belastingen in Nederland in het eerste halfjaar vaty 1942/728 millioen tegen 1.219 millioenin het heele jaar 1941, 925 millioen in 1940 en 920 millioen in 1939. Over het le halfjaar 1941 was de opbrengst 639 millioen. Inschrijving van met-oomnser- cieele vereenïgingen en stich tingen. 's-GRAVENHAGE, 5 Nov, De com missaris voor niet-commercieele ver- eenigingen en stichtingen maakt be kend, dat op grond van artikel 6 der verordening 41/1941 aan niet-com mercieele vereenigingen en stichtin gen vergunning wordt verleend hl te schrijven op de 3% pet. Neder landsche Staatsleening 1942. Zoodra toewijzing heeft plaatsge vonden dienen de bedragen waar* voor aan deze staatsleening is deel genomen, aan den. commissaris voor noemd te worden medegedeeld. „EEN MOEBER OVER DEN ARBEIDSDIENST". 's-GRAVENHAGE, 5 Nov. - He denavond om 19 uur spreekt Max Blokzijl, via den zender Hilversum II, in de serie Brandende Kwesties over het onderwerp: „Een moeder over den Arbeidsdienst". Ónder: De eerste in den nieuwen Noord-Oostpolder verbouwde gewassen worden bij de pas gereed gekomen boerderij opgeslagen. Reohts: Na gedanen arbeid. De visscherij op het IJselmcer is thans tot 4 April 1943 gesloten. Alvorens de netten worden opgeborgen, hangen de visscüers ze te drogen. Foto's van; VNP-v. Buitea-Pax Bolland m en Polyg.-v. Bllsen- Pax Holland in.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1