Aanvat en teseiaanval ia het Oosten. DE STRIJD OM EGYPTE. Na tien jaren. DAGBLAD VOOR Van den strijd in de lucht. ALKMAARSCMEEDITIE. Panlscrlegers zijn als violen In de woesiijn. Rommel's positie gunstiger dan bij vorige gelegenheden. Duitsche vliegtuigen boven Engeland. De doeltreffendheid der Duitsche pantserafweer- wagens. De kwestie der exterrito rialiteit in China. As-troepen in Egypte terug getrokken op tweede linie. Nieuw vijandelijk steun punt bezet in Stalingrad. W t ml DE NIEUWE BONNEN. Vacantia voor aardappel rooiers. De Diplo over de verkiezingen in de Ver. Staten. As-troepen na hrevigen tegenstand in nieuwe stellingen. Voor den Germaanschen strijd. pezc courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden by vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Kijk 2.63. Losse nummers 3 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3330, Redactie 3330. 144e Jaargang No. 261 NOORD-HOLLAND Prijs der gewone mdurtentiën: 0.10 per m.M., minimum ±1 ra.M. J 1.40, elke 31/., m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 4 pagitaa's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Vrijdag 6 Nov. 1942 De tweede verdedigingslinie een militair geheim. BERLIJN, 5 Nov. - (A.N.P.) De A.N.P.-correspondent meldt: De strijd om Egypte, want als zoo danig kan men de gevechten, die op het oogenblik aan het Noord-Afri- kaansche front aan den gang zijn, wel beschouwen, woedt met onver minderde hevigheid voort. Nadat de positie in zooverre een wijziging had ondergaan, dat op den Noordelijken vleugel, waartegen het zwaartepunt der Engelsehe aanvallen was gericht, de gevechten plaats vonden bin nen de Duitsch-Italiaansche yer- dedigingsstellingen, waar de 'En gelsehe tanks in afzonderlijke gevechten den strijd hadden aan te binden met Duitsche pantser wagens, heeft maarschalk Rom mel thans zijn strijdkrachten op een van te voren in gereedheid gebrachte tweede linie terugge trokken. Naar militaire kringen alhier ver klaren, beteekent dit niet, dat de doorbraakpogingen der Engelschen zijn gelukt In verband hiermede zij gewezen op het zeer bijzondere ka rakter van den strijd in Noord- Afrika, een strijdtooneel, zooals tot dusver in de geschiedenis nog- nooit is voorgekomen. Reeds eerder is ge wezen op de overeenkomst, die de oorlog in de woestijn met haar ein- delooze, nagenoeg gladde vlakte, vertoont met den strijd ter zee. De pantserlegers op deze wijde .vlakte zjjn te vergelijken met vlotpn, en evenals bij ijjaet zeegevecht- is, de plaats, waar de strijd zich afspeelt, van ondergeschikt belang. Het too- neel van den strijd kan voortdurend wisselen, van belang is alleen, welke partij er bij de krachtmeting het gunstigste zal afkomen. Dit is het typische kenmerk van den pantser- strijd in de woestijn^en het terug treken 'op een andere linie zegt dan ook weinig Omtrent, het verloop van den strijd kan natuurlijk zoolang niet een belangrijke ravitailleeringsbasis van bezitter verwisselt, pas aan het einde van den slag de uitslag worden vastgesteld, doch zoover is het nog niet. De Engelschen zijn, wat troe pen, pantserwagens en vliegtuigen betreft, numeriek in de meerderheid en het terugtrekken van een deel der Duitsch-Italiaansche troepen kan dan ook als een tactische manoeuvre worden gezien. In deze strategie heeft Rommel zich altijd een ware meester getoond. 'Ook de Engelschen weten dit en in him verklaringen omtrent het verloop van den strijd schijnen zij dan ook nog zeer voor zichtig te zijn. VERDUISTER GOED ZON 6 Nov. onder: 17.04 7 Nov. op: 7.44 MAAN .6 Nov. op: 4,30 onder: 16.30 8 Nov. Nieuwe Maan. Naar Reuter meldt, heeft het Br. min. v. luchtvaart toegegeven, dat er Donderdagochtend op twee plaatsen aan de Zuidoostkust en des middags op twee plaatsen in het Zuiden van Engeland door bommen „eenige schade" veroorzaakt is. Een militair geheim. Waar de tweede verdedigings linie precies ligt, is natuurlijk een militair geheim. Een feit van be lang is, dat .de positie van Rommel veel gunstiger is dan bij vorige gelegenheden, op grond van het achter hem liggende gebied, waar hij kan steunen op verschillende goede verdedigingslinies, zooals' die van Mersa Matroe en de Hal- fayapas, terwijl ook de voorwaar den voor een vlot verloop van de ravitailleering daar zijn. Een factor ran groote beteekenis bi) den strijd in Egypte. BERLIJN, 5 Nov. - Een factor, die een belangrijke rol speelt bij de ge vechten in Egypte is de groote doel treffendheid van de Duitsche pant- serafweerwapens. De Engelschen mogen, wat het aantal pantserwa gens betreft, in de meerderheid zijn, de zwalarste pantsering hunner tanks is echter niet bestand tegen de gra naten van het Duitsche pantseraf- weergeschut, dat reeds talrijke wa gens van den tegenstander buiten gevecht heeft gesteld. Dit pantserafweergeschut is niet nieuw, hoewel uiteraard voortdu rend naar verbetering wordt ge streefd. Reeds den vorigen herfst is men mef de vervaardiging in serie ervan begonnen en het was dan ook geen ijdele phraze toen Adolf Hitler h'et vorig jaar in een rede verklaarde, dat voortaan de 1 Duitsche soldaat in den strijd te gen de bolsjewisten over de beste wapens zou kunnen beschikken. Voordien waren de pantserwagens, waarmede de bolsjewisten hun mas sale aanvallen ondernamén, een moeilijk te bestrijden wapen Vooral de T.34 hét middelzware type dei- bolsjewisten, kenmerkte zich door een moeilijk te doordringen bepant sering. Noodzaak deed de. behoefte ontstaan aan krachtiger afweermid delen en inderdaad slaagde men er in, afweergeschut te Vervaardigen, dat tanks met de zwaarste bepantse ring het hoofd, kan bieden. Een van de grootste vleeschf abrieken Uier Sovjet-linie, in Winniza, in de Wes telijke Oekraïne, w^jke door de terugtrekkende Bolsjewisten grootendeels vernield werd, was binnen eenige maanden na den Duitschen intocht weer vol ledig in bedrijf. 300 runderen kunnen hier dagelijks geslacht en 13000 K.G. vleesch in blik geproduceerd worden. (Deutscher Verlag-Recla-Pax Holl. m) Verdragsontwerp aan de regeering van Tsjoenking aangeboden. SJANGHAI, 5 Nov. - Op een des betreffende vraag naar aanleiding van een bericht uit Londen, volgens hetweik vertegenwoordigers van En geland, die naar Tsjoengking onder weg zijn, voor den duur van - den oorlog een interimaire overeenkomst omtrent' de afschaffing van de En gelsehe exterritorialiteit in China zouden voorstellen, verklaarde de woordvoerder van de Engelsehe am bassade, dat de Engelsehe ambassade noch van een reis van zoodanige vertegen woordi^rs, noch van een voorstel inzake een interimaire over eenkomst iets afweet. Een feit is evenwel, dat de Engelsehe ambassa deur aan de regeering van Tsjoeng king een verdragsontwerp omtrent de afschaffing van de exterritoriale rechten van Engeland in Cbina- als mede over de regeling van daarmede verband houdende kwesties heeft voorgelegd.. De regeering van Wederom 26 schepen tot zinken gebracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 5 Nov. - (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht deelt mede: x In den Westelijken Kaukasus heeft de infanterie, na hevige tegenaanvallen te hebben afge slagen, vijandelijke stellingen stormenderhand genomen, óevechtsvliegers Hebben^ in de ha ven van Toeapse drie koopvaardij schepen met een gezamenlijken in houd van 5800 ton vernietigd. De vijandelijke aanvoer werd door geveehtsvliegers aangeval len. In het gebied) vaii Alagir wbr- den verbitterde aanvalsgevech- ten geleverd tegen den vijand, die zich hardnekkig verdedigt. De luchtmacht bombardeerde troepenconcentraties en opslagplaat sen der bolsjewisten in het gebied tusschen de rivieren Koema en Te- rek en treinen ten Zuiden van As trakan. In Stalingrad werden met suc ces stormtroèpoperaties onder nomen. Een vijandelijk steun punt wérd bezet, vijandelijke aanvallen werden afgeslagen. Tsjoengking heeft dit ontwerp thiins in beraad. Men verwacht, dat de des betreffende onderhandelingen, bin nenkort zullen beginnen. Onder exterritorialiteit wordt verstaan het recijt van de in China wonende onderdanen van bepaal de buitenlandsche mogendheden, in het onderhavige geval derhalve van Engeland, dat zij niet onder worpen zijn aan de rechtsmacht van China doch aan die van de rechters en rechtbanken die hun eigen land voor het Chineesche grondgebied heeft ingesteld. Het Engelsehe voorstel aan Tsjoeng king heeft uiteraard uitsluitend betrekking op het Chineesche grondgebied, dat bestuurd wordt door de regeering van Tsjang Kai Sjek, die te Tsjoengking haar zetel heeft. Nu belangrijk Chineesche gebie den in Japansc'he handen zijn geval len, is de kwestie der exterritoriali teit voor Engeland van veel minder belang geworden. Oeueraal-velfimaarsohalk Kesselriog onderscheidt drie jachtviieger», die bij bon eersten Inzet boven 'Malta vijandelijke vliegtuigen neerschoten, met het De munitie-gordels voor de boóïükanon nen der vliegtuigen worden met Pijn lijke nauwkenrigheid nagezien en voor hei inladen gereed gelogd. teK Meinhöldra5Wt--g H ot), Bewakingsafdeelingen van het le ger aan de Wolga brachten een vrij groote rivierboot tot zinken. Lucht aanvallen werden gedaan op "vijan delijke steunpunten, westelijk van de bocht van de Wolga en op batte rijstellingen ten Oosten van de ri vier. Aan het Donfront werden vijandelijke pogingen om de rivier ovpr te steken door Italiaansche troepen verijdeld. In den centralen en den Noorde lijken sector vernietigden Duitsche stormtroepen een aanzienlijk aantal .vijandelijke gevechtsstellingen met de bezetting. Plaatselijke aanvallen van den 'vijand mislukten. Gevechts vliegers bombardeerden in weerwil van het zeer slechte Weer een be langrijk aanvoer- en verkeerseen- trum der bolsjewisten. Van 10 tot 31 Oct. zijn aan het Oostelijk front 615 vijandelijke vliegtuigen vernietigd waarvan 535 in luchtgevechten en 61 door af weergeschut der luchtmacht. De rest werd op den grond vernield. In de zelfde periode gingen 56 Duitsche vliegtuigen verloren. De slag in Egypte, De slag in Egypte cjuurt aan het geheele front voort. Het Duitsch-Italiaansche pantserle- ger biedt'tegen de massale vijan delijke aanvallen den uitersten tegenstand. In enkele sectoren werden de eigen troepen in overeenstemming met de plan nen op voorbereide tweede stel lingen teruggetrokken. Afdeeling'en gevechtsvliegers on dernamen voortdurend bomaanval- ler^t °P Britsehe pantserafdeelin- gen en artilleriestellingen. Op 3 en 4 Nov. schoten Duitscjie en Italiaan sche jachtvliegers in verbitterde ge vechten met een numeriek sterkeren vijand dertig vliegtuigen neer. Vier eigen vliegtuigen worden vegmist. In de Noordelijke IJszee heeft de luchtmacht een koopvaarder van 7000 ton tot zinken gebracht en twee groote vrachtschepen bescha digd. Opnieuw 26 schepen tot zinken, gebracht. Zooals in een extraberieht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten tijdens operaties over uitgestrekte gebieden, van de Noordelijke IJszee tot in de wate ren ten Zuiden van Madagascar, na de groote successen der laatste dagen in onvermoeiden aanvals- geest den vijandelijken transport vloten opnieuw de zwaarste ver liezen toegebracht. In het Noorden van den At lantischen Oceaan kregen zij bij de x hardnekkige achtervolging opnieuw coptact met de resten van het voor Engeland bestemde convoof, dat met oorlogsmate riaal en levensmiddelen geladen was en waaruit reeds zestien schepen met een gezamenlijken inhoud van 94.000 ton tot zinken waren ge'br.acht. Zij brachten van dit coiivooi. wederom zes schepen met een gezamenlijken inhoud van 37.000 ton tot zin ken en beschadigden twee sche pen door torpedotreffers. Andaré duikbooten hebben tij dens de achtervolging' van al- leenvarende schapen in de N. IJszee bij het eiland Jan Mayen, in het Noorden van den Atlantischen oceaan, bij St. John, in het Equatoriale gebied, bij het dlland Fernando Noronha, in het Zuiden van den Atlantischen Oceaan, voornamelijk in de wa teren bij Kaapstad, en in het randgebied van den Indisehen Oceaan ten Zuiden van Mada gascar twintig schepen met, een gezamenlijken inhoud van 131.000, ton tot zinken gebracht. Een dezer schepen is onder ga- 1-GRAVENHAQE, 6 'Nov. - Voor de volgende week zullen de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, vleesch, aard appelen, melk, taptemelk en tabak (thans weer twee rant soenen) verkrijgbaar zijn op de bonnen! ar. 57. De centrale persdienst van hqt Ne derlandsche Arbeidsfront meldt: Na overleg met de bedrijfsgroep werkverruiming van het Nederland- sehe Arbeidsfront heeft de. rijks dienst voor de werkverruiming be paald, dat de arbeiders, die in de werkverruiming aardappelen hepben gerooid, aan het einde van de oogst- werkzaamheden ^een verlof van vijf dagen zullen genieten met behoud van loon. Het^ loon wordt betaald door de werkleiding van het object, waarop de betrokken arbeiders na hun verlof geplaatst worden. De volksmassa teleur gesteld in Roosevelt's verrichtingen. BERLIJN, 5 Nov. - Omtrent den afloop der verkiezingen in de Ver. Staten schrijft de Deutsche -diploma- tisch-politische Korrespondenz, dat heusch niet eerst de verzekering van de republikeinen noodig was om de wereld ervan te overtuigen, dat ook zij den opperbevelhebber Roosevelt gewillig volgen. Reeds de persoon van Willkie en zijn politieke reela- mereizen over de geheele wereld hebben voldcende het standpunt der republikeinsche partij in het kader van de Amerikaansche oorlogspoli tiek belicht.' De Korrgspondenz ziet echter in de aanzienlijke versterking van de oppositiepartij niettemin een „uiting van de teleurstellng der massa over Roosevelts verrichtin gen", omdat het Amerikaansche volk, indien hej werkelijk gesloten en van ganscher harte achter den president en d'iens politiek zou staan. Dinsdag ongetwijfeld de gelegenheid had, aangegrepen om door het uit brengen van de stem op de democra tisch^ partij zijn onbeperkt vertrou wen m zijn leidér te verkondigen. De oorzaak voor de kentering in de stemming der bevolking- van de Ver. Staten ziet de kor- respondenz in het voor iedereen duidelijke groote verschil tus schen Roosevelts woorden en daden. Eenigerlei politieke ge volgen van deze schijnbare par lementaire wijziging van koers meent de diplo evenwel niet te kunnen verwachten, daar de Amerikaansche democratie nog slechts een schaduw van zichzelf vormt. gaan met de bemanningen van vijf tot zinken gebrachte sche pen,- die jn de beschikbare red- dingsbooten geen plaats konden vinden. s Hierdoor heeft de vijand op nieuw 26 koopvaardijschepen met êen gezamenlijken inhoud van 168.000 ton verloren. Een deel dezer schepen was, geladen met oorlogsmateriaal, voor het front in Noord-Afrika bestemd. Aan - beide zijden ernstige verliezen. ROME, 5 Nov. - (Stefani) Het 893ste communiqué van het Ita liaansche hoofdkwartier luidt: Gisteren vonden van den 'vroe gen ochtend tot laat in den avond in het woestijngebied tus schen Ei Alamein en Fuka bloe dige gevechten plaats van onze pantserstrijdkraohten en infan terie met soortgelijke vijande lijke eenheden. Na buitengewoon hevigen tegenstand trokken de Italiaansch-Duilsche troepen zich in nieuwe stellingen in het W)es- x ten terug. De vijandelijke verlie zen aan manschappen en mate riaal zijn groot. Onze verliezen zijn ernstig. Jagers van de spil voerden hevige gevechten met de numeriek sterkere luchtmacht van den vijand. 26 vijand delijke toestellen werden in ver scheidene gevechten gedurende de laatste twee dagen neergeschoten. Onze gevechtsvliegtuigen vielen met bommen van geringe hoogte gepant serde vijandelijke strijdkrachten aan en beschoten deze met mitrailleur- vuur. Luchtaanvallen op Tobroek en Benghazi veroorzaakten aanzienlijke schade. Er zijn verscheidene- dooden en gewonden onder de Libysche be volking. - Een mensch, die geen orde en tucht kent, is gedoemd tfe mislukken, en een volk dat zonder deze leeft, is vatbaar voor den ondergang. Dat heeft eenmaal een frivool Frankrijk zonneklaar be wezen; dat was een vooroorlogsch Ne derland bezig te bewijzen, toen het eenerzijds in bandeloosheid, die meende zich alles te kunnen veroorloven, en anderzijds in decadentie, die de aan waanzin grenzende kunst van kubisten en dadaïsten en de primitieve passen en gil-geluiden van tteger-danseressen en jazzbandartisten ten hemel verhief, naar|den'afgrond holde. Het is een der voornaamste ver diensten van het gedisciplineerde nati- onaal-socialisme, dat het ook tegen deze uitwassen regelend en zuiverend wenschte op te treden. En zoo kon een man als Mussert er tien jaar geleden op 7 November 1932 toe komen een Weerafdeeling op te richten voor de Nationaal-Socialistische Beweging. Het doel dezer organisatie was bondig en duidelijk omschreven: het ontwikkelen van het gevoel voor orde, tucht, eer en dienstbaarheid! Dit gold aanvankelijk voor de jon gere leden van Musserts beweging; maar het geheiligde doel was, dat hei eenmaal van dwingende beteekenis zou warden voor de geheele Nederlandsche jeugd. Voorwaar, een man, die zulk een plan hoopte te verwezenlijken, meende het goed met het volk, waartoe hij behoort. 8 De Weerafdeeling heeft moeten kampen met een vaak onmensche- lijke tegenwerking. Maar het uitgege ven parool van orde, tucht, dienstbaar heid en eer heeft vruchten gedragen. Onwrikbaar stond zij in haar strijd voor volk en vaderland, zich bewust van de roeping, die zij in een, door haar lei ders bedrogen, gemeenschap te vervul len had. De toenmalige Nederlandsche regee ring, opgejaagd door de beschimpingen, die als modderspatten de W.A. troffen, gaf Mussert aanleiding om op 27 De cember 1935 de Weerafdeeling op t« heffen. Maar in den geest bleef deze bestaan; in dén geest marcheerden de mannen verder. Orde, tucht, dienstbaarheid en eer! Tien jaar geleden werden deze be grippen als onafwijsbare eiseh gesteld voor de verkondigers en dragers der nationaal-socialistische denkbeelden. De tijd breekt aan, waarop het gan- sche Nederlandsche volk een Weer afdeeling zal zijn, in dien zin, dat het orde, tucht, dienstbaarheid en eer *1#» de principale factoren voor een krachtige en welvarende volksgemeen schap zal gaan beschouwen. v. d. A, Weder ruim 300 NederL vrijwilligers vertrokken. Dezer dagen is wederom een groep van meer dan driehonderd man Ne derlandsche jongemannen als vrij willigers ter deelneming aan de SS- opleiding vertrokken om straks 'tffi den wapenstrijd der Germanen voor het nieuwe Europa te worden inge schakeld. De zaal van den Dierentuin, wasa? het afscheid plaats vond, wag reeds passend versierd en opmen# hadden hooge autoriteiten van huh belangstelling doen blijken. Een mu ziekkorps van de Duitsche politie was ter opluistering aanwezig. De commandant van het Vrijwil» iigers-Legioen Nederland, luitenant» generaal H. A, Seyffardt, trad al® eerste spreker naar voren en zeide, dat deze jongemannen door hun vrij willige- aanmelding getoond hebben, den nieuwen tijd te begrijpen en dat zij hebben ingezien, niet te mogen ontbreken bij degenen, die onder Hitlers -leiding het beestachtige bolsjewisme bevechten. Spreker eindigde met Gods in te roepen voor deze strijders. Voor de eer van het volk. De leider van de Nationaal-Socia listische Beweging der Nederlanden, ir. Mussert, hierna het woord ne mend, constateerde, dat er op zich zélf niets tragisch in zit, indien men, zooals deze jongemannen, zijn vader land verlaat. In vroegere tijden-heb ben duizenden en duizepden önï vaderland verlaten en ertöe bijge dragen, dat Nederlandsche energie en Nederlandsche roem werden ver breid. Gij gaat, aidus eindigde Mussert, voor de eer van uw volk en uw va derland strijden, voor een nieuw Europa, waarin ieder zich geborgen zal weten. Statig weerklonk hierop het Wil helmus door de zaal. SS-GTuppenfiihrer Generalléut- nant der Polizei Rauter, sprak ten slotte de vertrekkende SS- en legioenmannen toe en dankte hen voor ''hun bereidvaardigheid. Ifjj noemde het leven van den frontstrij der socialisme van de daad. De plechtigheid eindigde met het spelen van de gebruikelijke volks liederen. In den vooravond is het 'contingent van het station Hollandsche Spoor naar Duitschland vertrokken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1