npf urn Afrika". .VJtadAlkmaar" |oor Huispersoneel Amerikaansche troepen landen in Fransch Noord-Afrika. DAGBLAD VOOR Hitler spreekt op den Heldengedenkdag 10 r TUURGEMEENSCHAP, tiger en schrijver wspaarpot! troont en gas ALKMAARSCHE EDITIE, Engeland krijgt antwoord, dat hooren en zien vergaat. De Führer herdenkt de Nationaal-Socialisten, die hun leven voor hun ideaal gaven! De toekomst wordt met groot vertrouwen tegemoet gezien w Op verscheidene plaatsen werden de landingspogingen verijdeld. Staking der vijandelijkheden bij Algiers. I Alkmaar. VLIES, uur n.m., zal len over an Generaal ROMMEL, .eruggekeerd. Hij sal dracht toelichten met hem zelf opgenomen, n N.D.K. f 0.75. .oop, ook voor leden Zaterdag a.s, van ,es. Plaatsbespreking ling was overal enorm. l naar HARLINGEN met doorverbinding RONINGEN. Boot- en M en ZAANSTREEK. tik-Oudorp 15. Tel. 3723 ASSURANTIE. e eereplaats m J uit te komen n electriciteit. ebruik, als het hooikist, want van »w rantsoen aoet thans, in eigen belang, den. Breng uw 3 aan de kook n de hooikist. spijzen warm deze in enkele een eenvoo- baat middel. I minder kolen HANDEL, I^JVESHBD |T R1JKSKCLENBUREAU erschaft KIEFT Co. Telefoon 3183. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prjji der gewone advertentiën; f 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. J 1.40, elke Sm.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Üitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 263 sg. 6 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Maandag 9 Nov. 1942 zal geen vredesaanbod meer doen. MUNCHEN, 8 Nov. - De hoofdstad der beweging eerde vandaag de na gedachtenis der zestien nationaal- socialisten, .die op 9 November 1923 voor het nationaal-soclalistische rijk hun leven hebben gelaten. De Füh rer, die dezen dag doorbracht temid den van zijn oude strijdgenooten, hield een rede. die door den Groot- Duitschen omroep werd uitgezonden. De Führer zeide, dat Duitschland, wanneer in 1933 de partij niet in het binnenland de overwinning had be haald, een machteiooze staat zou zijn gebleven met een leger van 100.000 man en onvermijdelijk gedoemd om in zichzelf te verkwijnen. In dien zelfden tijd was er in het Oosten reeds een kolos opgestaan, die slechts één gedachte had: dit zwakke, luie, defaitistische en verscheurde Europa onder den voet te loopen. Indien onze strijd toen niet verloopen was, zcoals hij verloopen is, zou niet de macht in de wereldgeschiedenis zijn opgestaan, die in staat kon zijn zich tegenover dezen kolos te plaatsen. Thans weten wij, dat er dan waar schijnlijk geen Europa meer zou zijn. Het sprak toen voor ons vanzelf, dat deze overwinning onder alle om standigheden moet komen en zal ko men. Dat is de overtuiging", waarmee ik thans voor u sta, de overtuiging die mij nooit heeft verlaten, «edert ik als onbekend man den strijd aan vaardde voor de ziel van deze stad en daarna voor de ziel van mijn volk. En thans sta ik op precies het zelfde standpunt: het lot der Voor zienigheid zal de overwinning geven aan degenen, die haar het meest ver dienen. Wij hadden die overwinning reeds in 1918 kunen behalen, maar toen had het Duitsche volk haar niet verdiend; het had zichzelf verloren en was zichzelf ontrouw geworden. Geen compromis. Hitier verklaarde, dat van een compromis of van een vredesaanbod geen sprake kan zijn. Er is maar een mogelijkheid^ de strijd tot aan de beslissing. Ik herinner zeide hij, aan de groote crisis in Noorwegen, toen wij ons moesten afvragen, of Narvik gehouden kon worden. Tenslotte moesten wij Narvik zelfs ontruimen. De tegenstanders jubelden, maar dank zij de dapper heid en den fanatieken wil kwam aan het eind toch de zege. Wanneer wij dezen geheelen tijd nog eens voorbij ons geestesoog laten gaan, zijn wij bewust van één feit: Wij staan tegenover dezelfde tegen standers, die wij steeds reeds tegen over ons hadden. De tegenstanders in den grooten oorlog waren dezelf de van thans. Waarom strijden wij? Waarom strijden wij thans op zoo grooten afstand? Omdat wij het eigen vaderland willen beschermen, omdat wij dén oorlog zoover moge lijk van de grenzen van het Duit sche Rijk verwijderd willen houden en het willen besparen, wat thans enkele Duitsclfè steden moeten doormaken. De tegenstanders ech ter zijn dezelfde. Achter hen staat. ZIJN UITVINDINGEN» Het zware infanterie-geschut is door de Sovjets zeer gevreesd. Uit het oopgravengeschut van den eersten wereldoorlog ontwikkeld, is het heden ^et zwaarste wapen, dat de infanteristen met zich voeren PK OhienlxKfd-OM-kl fcfe# nog steeds dezelfde macht, de in ternationale jood. Het is wederom geen toeval, dat deze krachten, die indertijd in het binnenland tegen ons samenspan den, ook thans in het buitenland elkander hebben gevonden. Te be ginnen met het hoofd van dit in ternationale vrijmetselaarslegioen, Roosevelt eri zijn joodsche brain- trust, tot aan het jodendom in „reincultuur" in het bolsjewistische Rusland. Het is eveneens geen toeval, dat dezelfde staat, die toen geloofde Duitschland door een golf van leu genpropaganda tot instorting te kunnen brengen, ook thans weer een man met dezelfde opdracht naar voren brengt. Toen heette hij Wil son, thans is het Roosevelt. Wanneer wij toen wellicht het best georganiseerde volk ter wereld waren, dan is dat thans zonder twij fel in nog sterkere mate waar. Indien iemand zich verbeeldt, dat de andere wereld dit volk aan het wankelen kan brengen, dan kent hij niet de dragende kracht, de na- tionaal-socialisfcische partij en haar geweldige organisatie. Ik ben gerust over eiken Duit- scher, die thans in het oosten strijdt en terugkeert. Ik kan hem vragen: bezie crize instellingen, vergelijk onze haardsteden en onze sociale in stellingen met hetgeen gij daar ge zien hebt, het lot van den Duitscheu boer met dat van den Sovjet-boer. en zeg mij dan uw oordeel: wie heeft het beter gedaan en wie heeft het eerlijker bedoeld? Neg niemand is teruggekeerd, die uiting heeft kun nen geven aan e"u andere opvatting dan deze: als er é'n nationaal-socia- listische staat verwezenlijkt wordt, dan is dat alleen in Duitschland. De anderen. Dat is ook een reden, waarom de andere wereld, voor zoover zij ln het bijzonder kapitalistische be langen vertegenwoordigt, tegen ons optrekt. Het is een concern, dat zich thans nog aanmatigt de wereld te kunnen regeeren volgens zijn pri- vé-kapitalistische belangen en haar zoo noodig ook te kunnen mishan delen. Als eenige dagen geleden Eden verklaarde: wij Engelsche hebben ervaring in het regeeren, dan kan men daarop slechts ant woorden: niet in het regeeren, maar wel in het uitbuiten en het uitplunder^. En als. Eden verder zegt: wij Engelschen hebben een fijn instinct voor ideëele en materieëele waarden dan kan men daarop antwoorden: de ideëele waarden hebt gij ver nield en de materieëele gestolen. Duitschland h^eft een voorbeeld gezien van de capaciteit dezer lie den in het regeeren. Want toen in 1918 het Duitscl^ Rijk ineenstortte, wendde zich het Duitsche volk in zijn verblinde hoop tot hen; zij kon den het misschien een weg wijzen, die het uit zijn nood zou bevrijden. Dat was het democratische Duitsch land, niet het nationaal-socialisti- sche. Want wij zouden immers 'niet gekomen zijn als niet Duitschland op deze wijze was uitgeplunderd. Zij -hebben immers getracht, ook van Duitschland een Indië te ma ken. Als nu Roosevelt komt verklaren, dat Europa met Amerikaansche me thoden gered moet worden, dan kan ik slechts zeggen: hij had zijn eigen land moeten redden en dan had hij niet aan dezen oorlog moeten beginnen. Het was doelmatiger ge weest, wanneer hij de dertien mil- lioen Amerikaansche werkldbzen had gered, inplaats van de wereld in dezen oorlog te storten. Maar hij deed dat, omdat hij het met zijn eigen problemen niet klaar kon spelen en omdat hij evenals zijn Engelsche boiMgenoot op roof uitging om materieëele redenen. Indien zij Duitschland toen na melijk werkelijk gelukkig gemaakt zouden hebben, zou ik geen reden gehad hebben om mij dag aan dag, week aan week, maand na maand en jaar na jaar aan dezen arheid te wijden. De omsingeling. Nauwelijks was de samenzwering van joden, kapitalisten en bolsje wisten in Duitschland uit den weg geruimd, of de andere Wereld begon weer met een omsingeling. Voor den wereldoorlog was het den keizer, thans ben ik het, die moet worden omsingeld. Er is slechts één onder- scheid: het keizerlijke Duitschland was in zichzelf volkomen vervallen, de keizer was een man, die bij het verzet tegen deze vijanden elke kracht miste. In mij hebben Zij, thans een tegenstander, die aan het woord „capituleeren" in liet geheel niet dénkt, Natuurlijk was de positie van mijn binnenlandsehe vijanden vroe ger anders dan de "positie van mijn buitenlandsche vijanden van heden. Thans wordt de strijd militair ge voerd. De Engelschen zeggen: wjj hebben nog geen oorlog verloren. Zij hebben echter reeds vele oorlo gen verloren, maar zij hebben elke oorlog uitgestreden tot aan hun laatsten bondgenoot. Zoo staan de zaken en dat onderscheidt wellicht de Engelsche wijze, van oorlogvoe ring van die van ons. De Führer herinnerde in dit ver band aan de geweldige geschiedenis die Duitschland achter zich heeft, en wekte hierbij de herinnering yop aan Frederik den Groote, wiens po sitie, naar hij zeide, met den toestand van heden vergeleken kan worden. De Führer herinnerde in het ver dere verloop van zijn rede aan een boek dat Sven Hedin dezer dagen heeft doen uitgeven, waarin deze woordelijk het aanbod voor Polen citeert dat de Führer destijds aan de Engelschen heeft gedaan. Ik kan de Voorzienigheid slechts dankbaar zijn, zoo zeide de Führer, dat zij dit alles anders geleid heeft. t Wanneer "dit aanbod destijds zou zijn aangenomen, zóu TDantig Duitsch geworden zijn en zou over rigens alles bij het oude gebleveif zijn. r Ik heb destijds opnieuw de hand uitgestrekt voor vrede, maar mep heeft haar afgewezen. Ik was ge noodzaakt een nieuwen veldtocht eft nog een te ondernemen. In 1940 heb ik nog een geprobeerd de hand te bieden voor den vrede. Zij werd weerQ afgewezen. Daarmede was voor mij de zaak afgeloopen, want elk vredesaanbod werd door deze tegenstanders als zwakte uitgelegd en daarmede ten nadeele van het Duitsche Rijk beoordeeld. Geen aanbod meer. Ik zou in mijn plicht tekort ge schoten zijn, indien ik daarmede was voortgegaan. Wanneer de heeren van tijd tot tijd zeggen, dat er door ens weer een vredesaanbod gedaan is, dan doen zij dit slechts om hun eigen lieden een 'beetje moed in te blazen. Van ons gaan geen vredesaanbiedin- gen meer uit. Het laatste woord is in 1940 gesproken. Thans spreken al leen nog de wapenen. Ik heb in een vergadering van den Rijksdag verklaard: wanneer het jodendom zich verbeeldt, een inter nationale wereldoorlog te kunnen ontketenen om het Europeesche ras uit te roeien, dan zal dat de uit roeiing van het jodendom in Euro pa beteekenen. Deze golf zal zich tot buiten Europa ovër de geheele wereld verspreiden. Het internatio nale jodendom zal in zijn geheele duivelsche gevaar aan de kaak ge steld worden. Bij het kleinste succes, dat er er gens behaald wordt, -maken de te genstanders bokkesprongen van vreugde en hebben ons-dan zooge naamd reeds volkomen vernietigd. Loopt de zaak dan verder niet meer goed, dan zitten zij weer in zak en as.. Leest eens de Sovjet-legerberich- ten sinds 22 Juni erop na. Het aan tal vernietigde tonnage in de Oost- ze is reeds grooter dan de geheele tonnage die Duitschland voor den oorlog bezat. De Sovjets hebben zoo veel divisies van ons vernietigd, als wij in het geheel niet zouden kun nen opstellen. Zij vechten altijd met succes en slaan ons voortdu rend terug. En bij dit voortdurende terugslaan zijn onze soldaten inmid dels tot aan den Kaukasus gekomen. Daarbij hebben onze soldaten een. tempo aan den dag gelegd, dat enorm en uniek is in de geschiedenis. Stalingrad. Wat Sfalingrad betreft zeide de Führer o.a.: Wanneer wij daar geen grootere strijdkrachten meer opstellen dan gebeurt dat omdat ik niet een tweede Verdun wilde maken. Wij stelden slechts heel kleine afdeelingen stoot troepen op. De tijd speelt daarbij geen rol, maar geen schip stoomt meer de Wolga op en daar komt het op aan. De tegenstanders hebben mij ook het verwijt naar het hoofd geslin gerd, waarom wij bij Sebs^topol zoo lang werk hebben gehad. Dat kwam omdat wij ook daar -Piet een opzettende massamoord w\ilden ver wekken. Sebastopol is evenwel toch irr onze. handen gevallen en de Krim is in onze handen gevallen, en met VERDUISTER GOED ZON 9 Nov. onder: 16.59 10 Nov. op: 7.50 MAAN 9 Nov. op: 8.23 onder: 18,04 15 Nov. Eerste kwartier. volharding zullen wij doel voor doel bereiken. „Wanneer nu de tegenstander van zijn kant aanstalten maakt om aan te vallen, gelooft u dan maar niet, dat ik hem dan voor wil zijn. Hij moet maar rustig aanvallen. Hij zal zich daarbij leegbloeden en wij kunnen daarna altijd weer corri geerend ingrijpen. In ieder geval staat, de Rus niet voor de Pryrenee- ën ofavoor Sevilla. Dat zijn dezelfde afstanden als tot aan de Terek. Wanneer de tegenstanders mij iets willen wijs maken, dan kan~ili slechts zeggen: .mijn strategische plannen heb ik nog nooit naar de opvattingen van anderen ontwor pen. In ieder geval zijn de EngeL- schen uit Frankrijk getrommeld, hoewel zij verklaard hadden, dat zij daar een millioen man hadden. En hoe dicht zijn zij indertijd bij onze grens geweest. Én waar zijn zij k thans? En wanneer zij thans voor mijn part zeggen, dat zij in de woestijn oprukken, nu best, zij zijn er reeds eenige malen opgerukt en ook weer teruggetrokken, Het beslissen de in dezen oorlog is wié de defini tieve slag uitdeelt en dat zullen wij zijn. De duikbooten. Zoo is het ook met de productie Zij produceeren zoogenaamd alles veel goedkooper en vooral veel be ter dan wij. Ik kan echter verzeke ren: ook onze constructeurs slapen piet. Tn de winter van 1930 op '40 heeft Churchill verklaard: het duik bootgevaar is voor goed voorbij. Er trad toen slechts een zoo klein aantal duikbooten tegen den vijand op, dat ik mij thans geneer-het te zeggen. Het groote aantal, en wel het tienvoudige, was in het vader land en heeft de nieuwe beman ningen opgeleid. Wanneer de Amerikanen zeggen, dat zij zoo- en zooveel oorlogscche- pen per jaar bouwen, dan kunnen wij dat evengoed zeggen. Wij bou wen even veel oorlogsschepen, al leen bouwen wij doelmatiger sehe pen dan zij. Wij hebben thans meer dan 20 millioen b.r.t scheepsruimte tot zinken gebracht, dat is veel meer dan in de wereldoorlog. Het aantal onzer duikbooten* is aanzien lijk grooter dan dat van le wereld oorlog. En wij maken nog meer en nog betere wapens. Beslissend is, dat men geleidelijk de stellingen betrekt, die dén tegen stander moeten overwinnen en dat men die stellingen ook behoudt. En daar kan men van op aan: wat wij eenmaal bezitten, daar zal geen an der komen. Japan's aandeel. Bij ons en onze bondgenooten is nu een "werkelijke wereldmogend- heid gekomen, die evenwel naat men bewees ook voortdurend ne derlagen lijdt. Sinds de deelneming van Japan aan den oorlog heeft dit land zoogé- naamd slechts fiasco's geleden. Maar wanneer men de routen overziet, dan blijkt er toch iets. De Japanners hebben n.I. de Amerikanen 98 pro cent van de rubb^rproductie afge nomen, bovendien Öe grootste tin productie ter wereld, een reusachtige petroieumproductie en enorme petro- leumbvonnen. Juist op deze dag kan ik slechts zeggen: voor ons nalionaal-socialis- ten, moet clezé herinnering een ge weldige steun beteekenen, een steun om alle gevaren te trotseeren, nooit te wankelen en te wijken, aan elke moeilijkheid moedig het hoofd te bieden en ook stand te houden wanneer de vijand nog zoo dreigt, want dan moet men denken aan het woord van Luther: „al ware de we reld vol duivels, heb moet en zal ons toch gelukken". Zie vervolg pagina 3. Het D.NJB. meldt 8 Nov. uit Stockholm: Naar Reuter meldt zijn Amerikaansche leger-, vloot- en luchtstrijdkrachten op. talrijke punten aan de kust van Fransch Noord-Afrika aan land gegaan. Zij zullen in de naaste toekomst door Britsche troepen versterkt worden. Een ander bericht meldt, dat deze troepen ook in Fransch t West-Afrika zijn geland. De Fransche operaties worden geleid door admiraal Darlan en generaal Juin, die, volgefts het bevel van maarschalk Pétain, de vereischte maatregelen namen. t Petain roept de bevolking op trouw aan het vaderland te blijven. Sovjetgevangenen uit de bosschen Zuidoostwaarts van het llmenmeer worden in lange rijen weggevoerd PK v. d. Badke-We-Po-P H n De landingen bij Algiérs. In den loop van den ochtend wer den te Viehy nadere berichten ont vangen over landingspogingen door Engelsche schepen en Amerikaan sche troepen in en om Algiers uitge voerd, waarbij vele aanvallen, voor al in de haven en bij het station dhr admiraliteit, werden afgeslagen. In de stad hoort men kanon- en mitrailleurvuur afkomstig van de gevechten ten 0- cn W. van de stad. De om 3.15 begonnen actie werd heviger bij het aanbreken vgn den dag. De telefoonverbindingen wer den verbroken en om 3.45 gaven'de .sirenes alarm. Om 6.30 uur was. alles in de stad normaal, maar de ver keersmiddelen staakten de diensten. Om 9 uur waren de telefoon- en ^telegraafverbindingen hersteld. Naa.r Havas-Ofi meldt, werd om 10.30 uur verwoed gevochten tus- sehen ^een Fransch aviso en een Amerikaanschen' torpedojager, drie door de kust batterijen niet onder vuur kon worden genomen. De tor pedojager bad troepen geland, welke dé haven voor watervliegtuigen en een electrische centralé aanvielen, maar werd later onder vuur geno men, riep de gelande manschappen terug en koerste naar zee na een vuurduel met de forten. Door een kunstmatig nevelgordijn gelukte het dé zwaar getroffen torpedojager te vluchten. Volgens andere berichten is- het schip op 10 mijl afstand van de kust gezonken. Er zouden bij Algiers en Oran meerdere vijande lijke schepen tot zinken gebracht iijn. De stad en de admiraliteit zijn door vele granaten van deze torpe dojager getroffen, maar er vielen geen .slachtoffers. Uit Viehy werd gemeld dat de toestand om 12.20 uur onveranderd was. De rust werd verstoord door 5 Amerikaansche vliegtuigen, die uit de richting -Mid dellandsehe Zee kwarfien en in duik vlucht botnmen op de admiraliteit wierpen. Elementen die een rak- noeuvre tegen de admiraliteit on dernamen werden' gevangen geno men. Eenige jfebouwen die door aanhangers van de afvalligheids, beweging bezet waren zijn weer ontzet. Het ziet er naar uit of er door Engelschen en Amerikanen ster ke strijdkrachten in het vuur zijn gebracht. Dc eerste ramin gen bedroegen niet minder dan 140.000 man. Later werd gemeld, dat door de granaten van den torpedojager een groote brand op 5e kade 15 ontstaan. In Algiers zou het paleis van den gouverneur-generaal door de Ame rikanen omsingeld zijn, terwijl tanks bij de belangrijkste straatkrui- singën werden geplaatst. Een klein detachement heeft bij verrassing een havenbatterij der stad 'ingenomen, maar de aanval lende troepen werden overweldigd en ten deele gevangen genomen. Staking der vijandelijk heden Naar uit Washington wordt ge meld, is Zondagavond tusschen den bevelhebber in Noord-Afrika, met machtiging van admiraal Darlan, en den bevelhebber der Amerikaansche landingstroepen, overeengekomen de gevechtshan delingen te staken. Deze staking betreft slechts de strijdkrachten die de stad .Algiers bezet houden. Uit Algiers wordt gemeld,.dat de Fransche troepen thans met hun wapens naar de kazernes terugkee- ren, waar zij moeten blijven, terwijl vanaf Zondagavond lO^uur de Ame rikanen de bescherming der stad op zich nemen. De staking der vijande lijkheden zou geschied zijn door de veel sterkere bewapening der Ame rikanen die gesteund werden dopr vliegtuigen en vlootgeschut. Naar Radio Paris mededeelt, zijn de Fransche troepen in de stad Al giers gedwongen geweest den strijd te staken door het meedoogenlooze natreden der Amerikaansche en Eh- gelsehe landingsstrijdkraehten ten aanzien van de burgerbevolking, i Men heeft de burgers niet tijdig uit 1 de gevaarlijke zóne kunnen verwij deren, zoodat de Fransche militaire autoriteiten gedwongen waren een wapenstilstand overeen te komen en de stad tot open stad te verklaren. Overigens bieden de Fransche troe pen in Noord-Afrika volgens de bevelen den indringers nadrukkelijk tegenstand. Landingen op andere plaatsen. Uit Viehy wordt melding gemaakt van een aanval ap de haven van Oran, waar twee vijandelijke kor vetten door de Franschen tot zinken «werden gebracht. Ten O. en W. der stad werden gevangenen gemaakt.' Arzeu, een küstplaatsje ten O. van^ Oran, is bezet. Ten W. is een landing uitgevoerd bij Segalto. Bousfêr is bezet maar troepen uit Oran onder nemen naar het O. en W. tegen aanvallen. In Tunis is alles nog rustig. In Marokko is een belangrijke landing uitgevoerd, in Safi is een tamelijk sterke® aanval gedaan op Fedahle en Mehdia. Een landing wordt ondernomen in Boe-Snika op 40 K.M. van Casablanca. Casablanca is door stüka's zwaar gebombar deerd. In Marokko is de staat van beleg afgekondigd. Zondagavond laat werd te Viehy een communiqué uitgegeven waarin gezegd wordt, dat in Marokko ter hoogte van Casablanca nog hevig wordt gestreden. De Franschen trach ten de landingstroepen bij Safi en Fedala terug te slaan. Algiers zou omsingeld zijn en een zeegevecht zou gaande zijn tusschen Arzeu en Oran. Het vlooteskader brak Zon dagmiddag den strijd af. Er is Fran sche versterking onderweg en de gelande strijdkrachten der Amerika nen worden in toom gehouden. Viehy acht den toestand onoverzichtelijk. In Viehy achtte men Zondag avond den toestand ernstig, maar ook verward en onover zichtelijk. Op enkele punten zijn v de landingspogingen gelukt, op andere afgeslagen. Separatistische bewegingen. De®resident-generaal van Marokko heeft de bevolking meegedeeld, dat een in den nacht ontketende plaat selijke afvalligheidsbeweging reeds om 830 uur zonder bloedvergieten .onderdrukt was. De weinige mis leide militairen hebben zich weer onder de wét van den plicht gesteld. Marokko zal zich. verdedigen. Het volk wordt opgewekt de bevelen van generaal Noqües op te volgen." Opstandige beweging in Rabat en. Casablanca zijn' in de kiem ge smoord. Laval heeft aan Noques gemeld, dat alle seperatistische pogingen on derdrukt moeten worden. Generaal Bethuard, die was over- geloopen, is gevangen genomen. Met uitzondering van een bataljon ge hoorzamen alle troepen dé bevelen van den maarschalk. Een boodschap van Roosevelt. Een officieele mededeeling deelt nog mede, clat president Roosevelt in 'n door den Amerikaanschen zaak gelastigde overhandigde boodschap aan het staatshoofd de agressie trachtte te rechtvaardigen, waarna Pétain hem heeft geantwoord met de grootste verbazing en met leed wezen de agressie te hebben verno men, welke is ondernomen op voor wendsels welke door niets gerecht vaardigd wórden. U <£- aldus Pétain tot Roosevelt dicht Uw vijanden voornemens toe, welke nimmer tot een daad kunnen worden. Ik heb steeds gezegd dat wij ons koloniale rijk bij een aanval zouden verdedi gen. Ik had dit rijk, toen ik om een wapenstilstand verzoqjit, voor onzen rampspoed willen bewaren en gij zijt het, die in -naam van een land, waarnjede 'ons zoovele 'herinnerin gen en vriendschapsbanden verbin den, tot een zoo wreeden stap over gaat. Wij zijn aangevallen, onze eer staat óp het spel, en ik heb bevel gegeven dat wij ons zullen verdedi gen.. 1 De Fransche ministerraad. Om 11 uur werd een buitenge wone Fransche ministerraad gehou den, welke in den namiddag voort gezet werd. Men meent dat door de oorlogshandelingen de betrekkingen tusschen de Ver. Staten en Viehy practisch zijn verbroken. Zie 3&Mgt£; PW

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1