De Germaansche Levens ruimte I In Marokko en Oost-Algiers DAGBLAD VOOR wordt nog hevig gevochten. Impels «en voor icurr, enz.? 1 2 ial Alkmaar" 'OOR [MEIJER] N.V. Prol. dr. Jan de Vries. In Tunis nog geen landingspogingen ondernomen. Sovjettroepen bij Toeapse uit hun stellingen geworpen. Britsche en Amerihaansche oorlogsschepen ten noorden vau Algiers door bommen getrollen. De landingen in Noord-Afrika, Een nieuwe Deensche regeering. SI ft P»8'1" 6 9BR Betaling |K direkt bij aankoop K ExS-lZl 16. Deze courant verschijnt dageljfki. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie, 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: S 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de üitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9. Alkmaar, postgin 31060. 144e Jaargang No. 264 6 pagina's Hoofdredacteur i A. R. JONKER, Alkmaar. Dinsdag 10 Nov. 1942 iikelen bfl Uw lijn onderstaande Pr$* rol10e» lie rol 20 Irol 10 13''» |n 32% ,31 15 13 17* 16% eftv. prijzen crantsoen t reed** 2* '&k 1* i deze advertentie sHj ind van 8-I0 uur Haarlem", Hofplein, j zich als lid opgeven. Richting) Verdr.oord 30 |té in 'n klein, 'i>f fleschje: dan liet en blijven ze vervaardigdN y «foor i. W ANNEER wij spreken over de Germaansche levensruimte, dan bedoelen wij hiermede niet een aardrijkskundig begrip, dat .voor alle tijden vaststaat. Integendeel: in den loop der eeuwen heeft dit sterk gewisseld, zooals dit trouwens ook met talrijke andere volkeren het ge val geweest is. Nu eens was die ruimte grooter, dan weer kleiner; soms lag het zwaartepunt in het Westen, soms echter ook in het Oos ten. Maar voor wij daarvan enkele voorbeelden geven, willen wij eerst nagaan, wat wij onder het woord „levensruimte" moeten verstaan. Wat is levensruimte? Levensruimte noemen wij dit ge woonlijk, al zou het woord „leef ruimte" beter aanduiden, wat men eigenlijk bedoelt. Het is namelijk de ruimte, waarin een volk leeft en die het voor zijn leven behoeft. Die ruimte is niet aan te geven met een bepaald aantal vierkante mijlen op een willekeurige plaats van de aar de, want zij is onveranderlijk door den loop der geschiedenis bepaald. Terwijl de Germaansche leefruimte in het Noorden en Westen van Euro pa zijn zwaartepunt heeft, breidt zich die der Slavische volken juist over het Oosten van «ons werelddeel uit. Maar die ruimte- is geen statisch begrip. Men kan niet in het jaar 1920 bepalen, hoe groot voor alle komen de eeuwen de ruimte móet zijn, waarin de Duitschers .of de Germa nen zich moeten kunnen bewegen, om zich in hun levensuitingen niet belemmerd te voelen; men k-an dat alleen doen voor dat jaar 1920 en zal het aan de geschiedenis moeten overlaten, om te bepalen, hoe groot die ruimte in het jaar 2000 of 3000 zal moeten zijn. Verschil tusschen primitieve en kuituurvolken. Die leefruimte is bovendien van talrijke factoren afhankelijk. Daar is allereerst de grootte van een-.'volk: natuurlijk moet de bodem groot ge noeg zijn Om de bewoners direct of indirect te voeden. Maar verder speelt ook het kuituurniveau een be langrijke rol: een hoog ontwikkeld volk heeft voor de bevrediging van de talrijke behoeften, die boven de elementaire noodzakelijkheden van voeding en voortplanting uitgaan, naar verhouding veel meer ruimte noodig, dan' een primitief volk. De leefruimte is voor een in hoofdzaak agrarisch volk geheel anders dan voor een ander, dat in Ijooge mate geïndustrialiseerd is: heeft het eerste goeden akkergrond noodig, het laat ste behoeft die gebieden, waar de grondstoffen voor zijn industrie ge vonden worden. Duizenden jaren geleden woonden de Germanen op een gebied, dat niet pieer omvatte dan het Zuiden van Zweden, Denemarken en een smalle strook aan de Zuidkust der Oostzee. Of hier die Germanen altijd ge woond hebben? Wij weten het niet. Wel kunnen wij zeggen, dat zij na tuurlijk eerst na den ijstijd, toen heel oord-Europa vergletsjerd was. zich in dit gebied hebben kunnen vestigen. Maar waar zij vandaan ge komen zijn, wanneer zij het zooeven omschreven gebied binnengedrongen zijn, dat zijn vragen, waarop de we tenschap geen eenstemmig antwoórd heeft kunnen geven. De groep der Indo-Germanen. De Germanen behooren tot een groote groejf van volkeren die ver wante talen spreken en met elkan der dus ook wel nader verwant zul len zijn. Wij noemen deze "groep Indo-Germanen met welken term alléén aangeduid wordt dat de hier toe bchoorende volkeren in het Wes-' HET begrip „Germaansche leef- of levensruimte"., waarover in dezen tijd zoo veel vuldig gesproken wordt, blijkt volgens de vele vragen die daar over herhaaldelijk bij ons bin nen komen, voor tal van lezers zoo niet onbekend dan toch vol komen onduidelijk en daardoor onbegrijpelijk te zijn Wat is toch eigenlijk die Ger maansche leefruimte? Wij prijzen ons gelukkig prof. dr. -Jan de V ri e.s, hoog leeraar aan de Universiteit te Leiden, bij uitstek deskundig op dit terrein, bereid gevonden te hebben speciaal voor de lezers van het Dagblad voor Noord- Holland een uiteenzetting te ge ven over dit actueele onderwerp. Daarbij is prof. de. Vries in het bijzonder ingegaan op enkele concrete vragen, die ons van de zijde onzer lezers gesteld werden. Hiernaast publiceeren wij het eerste deel van deze interessante en leerzame beschouwing. ten door de Germanen in het Oosten door de Arische bevolking van Voor- Indië begrensd worden. Waar deze Indo-Germanen ontstaan zijn, kun nen wij alweer niet met zekerheid zeggen. Vroeger nam men algemeen aan dat Azië hun bakermat was, te. genwoordig zoekt men hun oor sprong liever in Europa. Bovendien is niet elk volk, dat tol de Indo-Ger- maansche groep behoort, van vreem de smetten vrij gebleven; vaak is het vermengd mpt allerlei andere volkselementen, die het op de lange zwerftochten in zich opgenomen heeft. De Germanen schijnen echter het oude Indo-Gerrhaansche type nog het best bewaard te hebben, want men mag wel aannemen dat dit het Noordsche ras was, zich ken merkend door blond haar, blauwe oogen, rijzige gestalte en langen, smallen schedelvorm. Daarom werd wel de meening uitgesproken, dat het Indo-Gennaansche oervolk ook gewoond zou hebben in hetzelfde gebied, waarin de zuiverste afstam melingen, de Germanen,, zich nu nog bevinden. Maar gelijk gezegd, daar omtrent bestaat geen zekerheid en voor de vraag, die ons nu bezig houdt, is dit ook van' ondergeschikt belapg. Niet uit pure lust tot avontuur. Aan de hand van de gegevens, die de archaeologie ons ter beschikking stelt, kunnen wij in groote trekken de geschiedenis der Germanen ver volgen. Gedurende de laatste eéuweh voor het begin van onze jaartelling bemerken wij een steeds wassender drang nalir uitbreiding. Verschillen de stammen, zooals de Boergondiërs, Wandalen, Bastarnen bewegen zich in Oostelijke richting en bezetten de Weichsel-delta. Romeinsche ge schiedschrijvers vertellen ons van de zwerftochten, die de Kimbren en Teutonen ondernamen; zij trokken link^ en rechts door Europa, duiken nu eens op in Hongarije, dan weer in Frankrijk en Spanje en worden eindelijk door de Romeinsche legioe nen in het Noorden van Italië ver nietigd. Als reden wordt opgegeven, dat geweldige stormvloeden hen u. hun oorspronkelijk stamland in het Noorden van Jutland zouden hebben verdreven; er schijnt ook sprake te zijn van een achteruitgang van het klimaat, zoodat de bewoner^ in Noord-Europa in hun levensbestaan bedreigd werden: In elk geval mag men aannemen dat al deze volken niet uit pure lust naar avontuur er op uitgetrokken zijn, maar dat alleen behoefte a^n land hen buiten de oude grenzen gedreven heeft. Het St. Nieolaasfeest nadert. De reclame-outwerpers der groote waren huizen zijn druk in de weer met het vervaardigen der étalage-décors, welker motieven natuurlijk in het teekeu van dit komende gebeuren staan. IJ- 6. Stevens-Fax -Holland na) t_ In het steppengebied van de Terek verzorgen speciale troepen der weermacht dc frontstrijders met drinkwater, dat daar even kostbaar is als in de woestijn. iP.K. Grimm-Kastein-We-Po-P H m) Voorspel der volksverhuizing. De voorbeelden, die wij hier noem den, vormen het "voorspel van de Volksverhuizing. De Germaansche volken dringen zoo krachtig in Europa op, dat het toch al bouwval lige Romeinsche Rijk ineenstort en ons werelddeel een geheel nieuw aanzien krjjgt. Aanvankelijk schijnt het zwaartepunt zich vooral Oost waarts te verplaatsen. In het gebied van het huidige Rusland vestigen zich de Gothen, die uit Zuid-Zwecter gekomen waren; zij stichtten hier zelfs een groot Rijk dat onder den beroemden koning Ermanarik zich van de Oostzee tot aan de Zwarte Zee uitstrekt. Maar dan komt de in val der Humen op het eind der 4de eeuw, waardoor dit Gothische rij Ie vernietigd wordt en de Gothen zelf een goed heenkqmen in Westelijke richting moeten zoeken. O (Nadruk verboden). De Frartsche bezittingen op het westelijk hal'rond. Er is reeds lang onderhandeld over Martinique, Fransch- Guyaqa en Guadeloupe. BUENOS AIRES, 9 Nov. - (In terim!) Als gevolg van de breuk tus schen Washington en Vichy is het vraagstuk der Fransche bezittingen op het Westelijk halfrond weer actueel geworden. Volgerij Associated Press houden politieke kringen te Washington zich intensief bezig met den toe- komstigen status van Martinique, Fransch-Guyana en Guadeloupe. Deze Fransche koloniën zijn van de grootste beteekenis voor de verdedi ging van het Panamakanaal. Reeds maandenlang heeft het Witte Huis met voorbijgaan van Vichy hierover met gouvernetir Robert onderhan deld- DE OPINIE IN DIVERSE LANDEN. Volgens de Fransche radio is de toestand in Marokko ongunstiger geworden. De stad Mehdia is geval len en 7 km ten Oosten van Casa blanca wordt fel gestreden. Uit Meknes en Fez komen Fran sche versterkingen 'om te strijden te gen de Amerikanen die een brugge- hoofd hebben gevormd. Uit Agadir, Fedala en Mogador kómen berichten over nieuwe Ame- rikaansche landingen. De door generaal Bethouard aan gestichte opstand is, na de arres tatie" van den generaal, snel onder drukt. Voor Casablanca is. een hevig zeegevecht geleverd en de Fransche vlootverliezen zijn ernstig. De stad wordt door Amerikaan sche regimenten bedreigd. Ten O. en W. van Oran zijn tal rijke landingen volvoerd, zoodat de stad practisch ingesloten is. Twee Fransche torpedobooten en een ad viesjacht werden buiten gevecht ge steld en twee Amerikaansche kor vetten tot zinken gebracht. Mers-el-Kebir is nog steeds in Fransche handen. Kustbalterijen verdreven twee groote Amerikaan sche marine-eenheden. Een van Meknes komend Fransch bataljon is in Port Lyautey geland, maar duizend man Amerikanen landden inNoord-Sabou. De bezetting van Port Lyautey heeft den vijand door tegenaanval len op het strand van Mehdia ver dreven en Fransche krijgsgevange nen bevrijd. De controle over weg en spoorlijn "van Port Lyautey naar Rabat is hersteld. Het Oostelijk gedeelte van Tunis verdedigt zich nog steeds. Iit Tunis zij'n nog geen landings pogingen gedaan maar 'men is op alles voorbereid. Nader wordt 'bericht, dat het in de haven van Oran rustig is. Ameri kaansche troepen staan ten W. van Opnieuw 103.000 brt. ton scheepsruimle tot zinken gebracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 9 Nov. - (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: In het gebied van Toeapse werd de vijand door plaatselijke aanvallen van Duitsche en Roe- meensche troepen uit zijn stel lingen geworpen. Bij den verbit terden strijd werd een gevechts groep ingesloten en vernietigd. Op een andere plaats werd een sterk bezet steunpunt genomen. Ten Oosten van Alagir won de Duitsche lanval opnieuw aan terrein, terwijl krachtige tegenaanvallen werden afgeslagen. Aan het front van den Beneden- Den zetten Duitsche en Roemeen- sche luchtstrijdkrachten haar aan vallen op veldstellingen en troepen verblijfplaatsen voort. Italiaansche troepen verijdelden een poging van den vijand om de rivier over te teken. Ravitailleeringsspoorwegen der bolsjewisten in den centralen sectgr werden door .luchtaanvallen op verschillende punten vernield. Bij den strijd tegen den scheeps- aanvoer voor Leningrad heeft dc luchtmacht op het Ladogameer drie vaartuigen tot zinken gebracht. De strijd in Egypte. In het gebied om Mersa Matroeh hebben Duitsche slagvliegers ver scheidene Britsche tanks en autö- colonnes v.ernield. Een Duitsche afdeeling onder bevel van gene- raal-majoor Ramcke, die tijdelijk was afgesneden, heeft den vijand in driedaagsche zware gevechten groote verliezen toegebracht, een aanzienlijk aantal auto's buitge maakt, zich met behulp daarvan mobiel gemaakt en de verbinding met het gros hersteld. De Amerikaansch-Britsche oor logsschepen en troepentransport- schepen in de wateren ten Noor den van1 Algiers zijn sedert 6 No vember overdag en des nachts door afdeelingen Duitsche en Ita liaansche gevechtsvliegers aange vallen. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zijn 6 oorlogs schepen en 4 koopvaarders door zware bommen getroffen. In het Westen der Middellandsche Zee heeft een Duitsche duikboot een torpedotreffer geplaatst op een Britselien kruiser vart de Leander- HET STRIJDGEBIED TUSSCHEN NOVOROSSISK EN TOEAPSE. kAART VAN PELT In het gebied ten Noord-Oosten van Toeapse wordt verwoed gevochten, aanvallen en tegenaanvallen wisselen elkander af. Hierin werden eenige berg passen door de Duitschers veroverd, alsmede strategische gevechtsslcllingcn. De havenstad Toeapse staat gedurig bloot aan luchtaanvallen. In de sector ten Oosten van Novorossisk zijn verscheidene bergstellingen en hoogten op den vijand veroverd. De Duitsche troepen maken door het bergland een omtrekkende beweging en sluiten Toeapse thans van beide zijden in. Aan de Kanaalkust schoten jacht- vliegers gisteren overdag van een gemengde Britsche formatie 12 vlieg tuigen, waaronder 2 viermotorige bommenwerpers, neer, zonder zelf verliezen te lijden. De vijand verloor bovendien 7 vliegtuigen bij losse stoorvlüchten boven de Fransche wateren en de Duitsche Bocht. Opnieuw ruim 100.000 ton scheepsruimte vernietigd. Zooals in een extrabericht gemeld, hebben Duitsche .duikbooten op nieuw succes gehad in den strijd tegen geëscorteerde convooien en tegen afzonderlijk varende schepen. Zij hebben in het Noorden van der. Atlantischen Oceaan, jn de Caraïbi- sche Zee. bij Trinidad,.in de Golf van Guinee en „in de wateren van Kaap stad 16 vijandelijke koopvaarders van 103.000 ton in totaal in den grond geboord en twee getorpedeerd £n zwaar beschadigd. De lading van verscheidene sche pen was bestemd voor den Ameri- kaanschen etappendienst op Afri- kaanschen bodem en bestond uit vliegtuigonderdeelen, munitie en an der oorlogstuig. VERDUISTER GOED! ZON 10 Nov. onder: 16.58 11 Nov. op: 7.52 MAAN 10 Nov. op: 9.40 onder: 18.48 15 Nov. Eerste kwartier. Astroepen in goedle orde teruggetrokken. Groot Engelsch-Amerikaansch convooi aangevallen. Het Italiaansche legerbericht van 9 Nov. luidt als volgt: Gepantserde vijandelijke af deelingen hebben tevergeefs ge tracht de bewegingen der as- tvoepen te hinderen, die terug trekken langs de kuststreek van de woestijn. Een groep, die omsingeld was, is er na drie da gen vechten in geslaagd zich weer bij het gros der Italiaansch- Duiische strijdkrachten te voe gen. Italiaansche en Duitsche vlieg tuigformaties ondersteunden doel treffend de actje der strijdkrachten te land en belemmerden de bedrij vigheid dér vijandelijke luchtmacht aanmerkelijk. Twee Britsche toestel len werden door onze jageTs neerge schoten. Na het bombardement van den nacht van Zaterdag op Zondag heeft men onder de bevolking van Genua 23 dooden en 88 ge wonden geteld. Tijdens dezen aanval verloor de - vijand stellig vijf vliegtuigen. Een vijandelijk vliegtuig stortte brandend neer in de buurt van Cam- marata (Agrigento). Twee leden der bemanning kwamen om en het derde ward- gevangen genomen. Sint Cloud en ten Z. van Valmy. Zij bereikten de toegangswegen naar Per"reqeauxv De landing te Cerzon wordt voortgezet. Vanuit Safi is een Amerikaansche^ opmarsch begonnen. Boodschap van het Fransehe legioen. Het Fransche legioen heeft per radio een boodschap tot het Fran sche volk gericht, waarin de toestand, ernstiger dan in 1940 wordt ge noemd. Frankrijk is diep teleurge steld te zien hoe een oud-bondgenoot onder onwaardige voorwendsels een deel der Fransche koloniën aanvalt. Alles kan /bij goede samenwerking gered worden. Het legioen zweert, dat het levend geen slavernij zal aanvaarden. De reactie in Frankrijk. Het Nat. Revol. Front eischt, dat de regeering alle partijleiders zal opnemen, die een doeltreffenden strijd willen voeren tegen de En- gelsch-Amerikaansche rooverijen en alle verraders in eigen land, bene vens een onmiddellijk bondgenoot schap met de spilmogendheden. Do- riot, de leider der Volkspartij, heeft verklaard, dat de Fransche kamera den in Noord-Afrika gewroken zul len worden. Men vormde een op tocht, waarvan een deel er in slaag de langs het graf van den onbeken den soldaat te trekken. De Fransche bladen wijzen er op, dat het Fransche verzet begint geor ganiseerd te worden. De Petit Farisien wijst er op, dat de Amerikanen de grootste rol spe len, omdat zij hopen voor de open bare meening aangenamer te zijn dan de Engelschen, maar Frankrijk is door de Amerikanen het meest cyirisch behandeld. De Aujour d' Hui wijst er op, dat Afrik^ aan Europa behoort en niet aan Amerika. De pósitie van Frank rijk en zijn eer staan op het spel, zoodat het land niet werkloos mag toezien. Geen 11 Nov.-herdenking. Alle openbare plechtigheden voor den elfden November zijn heden door een oproep van de Fransche re geering verboden. De gedachte aan de dooden, zoo wordt in dezen op roep gezegd die gisteren bij de ver dediging van het Fransche koloniale Rijk hun leven hebben gegeven en aan hen, die dit offer heden en in da toekomst brengen, verbiedt alle uiterlijke plechtigheden. De elfde November moet een dag van inner lijke concentratie zijn. Iedere betoo ging op straat van partijen of an dere organisaties zal worden onder drukt. (Zie vervolg pagina 3). KOPENHAGEN, 9 Nov. (Interinf.) - Naar van welingelichte Deensche zijde wordt medegedeeld, zijn in de afgeloopen week belangrijke bespre kingen gevoerd in het kabinet, tus schen de regeering en de uit ver tegenwoordigers der partijen be staande commissie voor samenwer king en door de partijen. Daarbij is geconstateerd, dat de ontwikkeling een regeeringswijziging noodig maakt. De minister van staat Buhl heeft daarop met goedkeuring van de partijeri, welke de tegenwoordige regeering steunen, den koning gead viseerd, den minister van buiten- landsche zaken, Scavenius, te belas ten met de vorming eener nieuwe regeering. Scavenius is Zondag in het Diako- nessenziekenhuis door den koning ontvangen, die hem uitnoodigde een nieuwe regeering te vormen. Minister van Buitenlandsche Zaken met de vorming belast. Volgens een Maandagavond uitge geven offieieele mededeeling is Sca venius met behoud van zijn oude functie tot ministerpresident be noemd. Hun ambt hebben neergelegd dé ministerpresident Buhl (sociaal democraat), de minister van finan ciën Alsing-Andersen (sociaal-demo craat), de minister van binnenland- sehe zaken Knud Kristensen (link- sche partij) en de minister voor kerkelijke aangelegenheden Fibiger (conservatief). Deensche Koning aan de beterhand. KOPENHAGEN, 9 Nov. - (D.N.B.) Omtrent den toestand van den ko ning is hedenavond het laatste bul letin uitgegeven. Daarin wordt ge zegd, dat de koning thans aan de beterhand is en heden voor het eerst het bed heeft kunnen verlaten. Convooi aangevallen. Een groot Engelsch-Amerikaansch convooi dat op de kust van Algerie opereerde, is door luchtmacht en duikbooten der spil aangevallen. Verscheiden oorlogschepen werden getroffen. Een kruiser werd stellig tot zinken gebracht, verscheiden Mfaehibootea getEOÉte». f '11 rf Sil lil fef üv ::ib ri ij fe lli vHI M 31 'ft iiS 1 ff

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1