HEN De Germaansche Levens ruimte fetfisss Biiltei veroverd tusschen Toèapse. Nowarowijsk 1 1 li tum" Tel. 3183 DAQBLAD VOOR R" BS CONCERT PUNEX ders het sluiten van ikering. Prol. dr. Jan de Vries. De strijd in Noord-Egypte. Eskaders Datische gevechisvUegiuigen bombardeerden Britsch-A merikaansche vïooisirijdkracMen. Achtervolgende Britten in Egypte opgehouden ROOSEVELT IS DE AANSTICHTER VAN DE LANDING IN AFRIKA. Wegens sabotage ter dood*veroordeeld en terechtgesteld. DE NIEUWE BOTERBONNEN AANGEWEZEN. Duitsche troepen bezetten Fransche Middellandsche Zeekust. Brief van den Führer aan Pétain. V ifm 'ffl IRMONIE". taan geeft ANDERSON een rEMBER 1942. anvang 6.30 precies, rt en toegangsbewijs e zaal worden geen ;en). nnesa nog Dames en derstaande adressen at 45; A. J. KAMP, JfanFtPtoe te len en lomt de thumpuneh be* riekende Noord- Is. Goede caié's aitstuiteod alt jeiend bert eo cneest' Rbntn» fmende drank' van „Noord- Hand: Goederen- iTempel. rrt de boenen, lusteloos, e bloedsomloopsfmpe- %heid..~wll mSfxfi êaesfgm* betuigenvan af é&ee I/en ben tfr verlost nabel mik van Knrschcn.*^;; [scWen is een bloerfzitfwe- v e r s t e r k i n ge aoi I door zijn aansporende |«ng Uw kwaal in kaar oor- aantast en bestrijdt. 1 cent per dag 0.41. N.V. Rowntree. (rspreide ver* 1)0 deelnemers, Lelname in 9e' [stuiting Wi [verzekering I Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prfls der gewone advertentiën: i t.ll per m.M., minimum 14 m.M. 1.40» elke 3*A, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/b. Herms. Coster Zoon, Voordam 9» Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 265 4 pagina'i Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. i i Woensdag 11 Nov. 1942 i door II. Het Oost-Gothische Rijk. ALS de periode van de Volksver huizing voorbij- is, beheerschen de Gentianen geheel West-Europa. In Gallic zijn de Franken, de Bour gondiërs en de West-Gothen heer en meester; de Sueyen en de Wandalen hebben zich in Spanje en zelfs in Noord-Afrika gevestigd; Theodorik de Groote stichtte een Oost-Gothisch rijk in Italië. Hoe zeer nu de Ger maansche stammen naar het Westen afgevloeid zijn, blijkt wel hieruit, dat zij het oude woongebied ten Oos ten van de Elbe zoo zeer ontbloot hebben, dat Slavische stammen hier van Rusland uit geleidelijk kunnen binnendringen. De Volksverhuizing beteekent dus de Germaniseering van West-Euro pa. Maar zij heeft geen blijvende re sultaten. De Germaansche bevol kingslaag in het gebied van het voor malige Romeinsche Rijk was te dun ofn zich op den duur tegenover de inheemsche bevolking te kunnen handhaven. Zij wordt door deze langzamerhand opgezogen. De Fran- schen, de Spanjaarden, de Italianen zijn, ondanks de niet geringe biimen- ging van Germaansche elerrtenten, toch Romaansche volkeren. De politiek van Hendrik den Leeuw. In den loop der Middeleeuwen ge lukt het den «Duitschers het gebied ten Oosten van de Elbe geleidelijk aan terug te winnen. De doelbewus te politiek van Hendrik den Leeuw leidt hier een eeuwenlange taaie herovering van het vei'loren gebied in. Ver in hetXlosten, aan den mond van de Weichlfel en in de Baltische landen staat de Duitsche Orde aan het hodfd van dezen zegenrijken ar beid. Het zijn waarlijk niet alleen Duitschers die dit werk voltooien, want ook Nederlanders en Vlamin gen hebben daarin een groot aan deel. Wij kunnen inderdaad spreken van een Germaansche missie, die in den loop der Middeleeuwen vervuld wordt. Maar zij is niet tot een definitieve afsluiting gekomen. Zij blijft ten slotte steken, eensdeels wegens ge brek aan menschenmateriaal, ander deels door allerlei politieke omstan digheden. Zoo blijft het Tsjechische gebied als een doorn in het Germaansche vleesch steken, zoo. vertoont de Duit sche volksgrens in het-Oosten een baast onontwarbare wederzijdsche infiltratie van Germaansche en Sla vische elementen Wanverhouding tusschen volk en akkergrond. In tusschen: de Germaansche vol keren groeiden in den loop der laat ste eeuwen gestadig aan. Die toena me kreeg zelfs onrustbarenden om vang. Weliswaar kon de opkomst der industrie in den loop van de vorige eeuw dien aanwas grootendeels op vangen, maar de wanverhouding tusschen de grootte van een volk en den beschikbaren akkergrond werd steeds dreigender. Totdat op het oogenblik, waarin wij nu leven,* de noodzaak van een oplossing der daardoor gerezen moeilijkheden acuut geworden'is. Spreken wij van de Germaansche leefruimte," dan staat die van het Duitsche volk voorop. De Scandi- naafsche volkep leven evenals het Engelsche in afgesloten geografische gebieden," waaraan dus de natuur zelf bepaalde grenzen gesteld heeft. Een volk als het Engelsche boven dien vertoont een daling van het ge boortecijfer, waardoor de problemen der overbevolking op den achter grond geraken. Anders staat het met het Duitsche volk, dat naar het Oos ten toe open grenzen heeft en hier dus de mogelijkheid tot expansie be zit. Maar ook het Nederlandsche en het Vlaamsche volk lijden onder een sterke toename gedurende de laat ste vijftig jaar, waardoor een nor male verhouding tusschen bevol kingsaantal en' grondgebied verbro ken werd Hief staan wij voor ana loge problemen als het Duitsche volk, alleen met dit verschil, dat voor ons de expansie-mdgelijkheden vrijwel .geheel ontbreken. Wanneer een volk het probleem der levensruimte sjelt. bewijst dit, dat de toestand zoo onhoudbaar ge worden is, dat er een oplossing moet worden gevonden. Een jong en krachtig volk, dat door den loop der geschiedenis in te enge grenzen be kneld zit, zal zich gedwongen zien om tot eiken prijs zijn voortbestaan te verzekeren. Het zal zich wellicht eeuwen lang tevreden kunnen stel len met de al te enge begrenzingen, waarin het door den gang der om standigheden geplaatst is; maar eens breekt de dag aan, waarop het ver stoorde evenwicht moet worden hei-- steld. Wij hebben lang geleefd in den waan van de stabiliteit der ver houdingen in ons oude Euro'pa; wij meenden, dat ons werelddeel zijn definitieven vorm verkregen had. Maar waarom zouden niet opnieuw tfjden als die der Volksverhuizing kunnen aanbreken? Hoe kortzichtig- is het te wanen, dat de verhoudingen der Europeesche volkeren v.oor alle eeuwigheid zouden zijn vastgelegd' Hij, die over de toekomst van een werelddeel na denkt. Wij willen ons echter niet aan voorspellingen wagen. De toekomst bergt ongetwijfeld nog vele verras singen in haar schoot. Zij zal ons in elk geval het bewijs leveren, dat de levensruimte van een volk een dy namisch begrip is, dat op bepaalde tijden tot een integrale oplossing der zich langzaam aan ophoopende1 problemen dwingt. Hoe groot die Germaansche levensruimte zal zijn. hangt af van de eischen die de hui dige situatie stelt en van de kracht, waarmede deze eischen zullen kun nen worden doorgevoerd. Maar dal, hier een taak ligt voor alle Ger maansche volken, daaraan kan nie mand twijfelen, die over de toe komst van ons werelddeel nage dacht hééft. Nadruk verbaden. Op modderige woestijn wegen bleven tanks en kanonnen steken. BERLIJN, 10 Nov. - Volgens door het opperbevel van tie weermacht ontvangen berichten uit Noord-Egypte kon de achter volgende vijand in zware ge- vechten door de Duitsch-Ita- liaansche achterhoeden tot staan worden gebracht. Het is den Britten dus niet gelukt de spil- troepen te beletten zich van den vijand los te maken en zich op nieuw te nestelen. De vele wolkbreuken der laatste dagen hebben de reorganisatie vah de Duitsch-Italipansche strijdkrach ten vergemakkelijkt. Daarentegen werden de Britten door deze wolk breuken gedwongen hun tanks en zware wapens op vasten grond, dus op den kustweg, te concentreeren. In dit betrekkelijk smalle gebied rukte de vijand naar het Westen op. Daarna moest hij, als gevolg van bet taaie«verzet van de Duitsche ach terhoeden z n aanvaïswig uitbreiden tot de zee en in het Zuiden tot aan de bergterrassen in het binnenland der woestijn. Op de modderige woestijnwegen bleven echtér de tanks en kanonnen steken, zoodat alle omtrekkende bewegingen ver- geefsch bleven. Waar de-Britten de Duitsche bewaking bereikten, wer den zij door eèfi zwaar artillerievuur onthaald. Zoo kon de vijand noch de beschermende Duitsch-Italiaansche formaties van haar verbindingen met de hoofdstrijdkrachten afsnijden, deze achterhoeden overwinnen. Tijdens, de gevechten bij Mersa Ma- troe kon een Duitsche gevechtsgroep een draadlooze verbinding tot stand brengen met een afgesneden Italiaan- sche formatie, welke gebrek aan benzine dreigde te krijgen. Hieroo rükte de commandant van de Duit sche formatie onmiddellijk in de aangegeven richting op, drong in de Britsche grendelstelling binnen en verbrak de omsingelingsring. Nog voordat de vijand tot een tegenaan val kon overgaan, waren de Ita- liaansche voertüigen reeds naar de Duitsche stellingen onderweg. Daar kwamen zij des nachts zoo tijdig aan, dat zij nog aan de succesvoile ach terhoedegevechten van den tienden November konden deelnemen. Het vriest aan het Oostelijke front. - (D.N.B.) Aan het Oostelijke front is, naar het D.N.B. verneemt, de vorst ingetreden. Terwijl in den Kaukasus de temperatuur met vijf graden onder nul nog betrekkelijk mild is, neemt de koude naar het Noorden aanzienlijk toe. Hier geeft de thermometer een stand aan van '2 graden onder nul. De Don en de Wolga voeren in den bovenloop reeds drijfijs mede. Kleinere rivieren en beken zijn Teeds dichtgevroren. Wanneer deze temperaturen voort duren, zullen de moerassige gebieden in den Noordelijken sector spoedig door infanterie en artillerie te ge bruiken zijn. VERDUISTER GOED! ZON 11 Nov. onder: 16.56 12 Nov. op: v 7.54 MAAN 11 Nov. op: 10.51 onder: 19.41 15 Nov. Eerste kwartier. De Führer tijdens zijn rede in den Löwenbraukeller in Miinchcn ter gelegenheid van den Heldengcdenkdag van den 9den November. (Telefoto Hoffmann-Stapf-Pax Holl. m) HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 10 Nov. - (D.N.B.) Het op perbevel van, de weermacht maakt bekend: Bij plaatselijke gevechtshan delingen in het gebergte tus schen Ncworossijsk en Toeapse werden enkele hoogten ver overd en op verscheidene plaat sen vijandelijke aanvallen af geslagen. In den Tereksector beïnvloed den bijzonder moeilijke weers- en terreinomstandigheden de aanvalsgevechten van de Duit sche en Roemeensche troepen. In weerwil van krachtige tegen aanvallen werden in hevige ge vechten vorderingen gemaakt. Ten Noordoosten van Mosdok werd in een hevigen sneeutvstorm een cavalerieregiment der bolsjewis ten en een andere vijandelijke strijd groep in een eigen aanval uiteenge slagen. In Stalingrad activiteit van «stoot troepen. Aan het Denfront sloegen Roe meensche troepen den aanvallenden vijand in een tegenaanval terug. Stoottroepen vernietigden ten Noord westen van Woronesj een aantal vijandelijke kazematten met de be zettingen. In den eentralen en den Noorde lijken sector van het front zetten sterke formaties gevechtsvliegtuigen in geconcentreerde aanvallen den strijd tegen het vijandelijke ravitail- leeringsverkeer voort. Volle stations werden vernield, verscheidene trei nen en opslagplaatsen van levens-' middejen getroffen. Des nachts wierpen geveehtsvlie- gers installaties van het station Toropez in brand. In Egypte. In Noord-Afrika hebben de Duitsch-Italiaansche troepen zich verder naar hét Westen ver plaatst. De achtervolgende vijand werd in hevige achter hoedegevechten opgehouden. Duitsche jachtvliegtuigen scho ten vijf Britsche jagers neer. Britsch- Amerikaansche vlootstrijdkrachten ge bombardeerd. Eskaders gevechtsvliegtuigen en duikbooten hebben bij de aan vallen overdag en des nachts, die zich ever een grooten af- stand uitstrekten, op de Araeri- kaansch-Britsche vlootstrijd krachten en transportschepen voor de Fransch Noord-Afri- kaansche kust nieuwe successen behaald. Gëvrechtsvliegers wierpen een kruiser in brand en beschadigden een anderen «kruiser door bomtreffers. Bovendien werden acht groote koop vaardijschepen. waaronder een pas sagiersschip van 19.000 brt. en een transportschip van 10.000 brt., ver scheidene malen zwaar getroffen. Duikbooten brachten een groot troe- pentransportschip van 14.000 brt. tot zinken, beschadigden een troepen- transportschip yan 18.000 brt? door twee torpedotreffers en vernietigden een korvet. In een nachtelijken aan val op een beschermde formatie krui sers werden twee vijandelijke oor logsschepen getorpedeerd, waarvan er een in de lucht vloog; terwijl de ondergang van het andere' schip door de sterke rookontwikkeling niet Icon TuacJy» waargenomen. Een rede van Churchill. STOCKHOLM, 10 Nov. - Na^r de Britsche berichtendienst meldt heeft Churchill vandaag aan den jaarlijkschen maaltijd van den lord- mayor van Londen met betrekking tot de operaties der Vereenigde Staten in Noord-Afrika verklaard, dat Roosevelt „auctor intellectualis van deze onderneming" is hijzelf 'zijn „actieve en ijverige plaatsver vanger". Overigens, zoo zeide Chur chill, heeft Groot-Britannië geen plannen tot het verwerven van ge bied, noch in Noord-Afrika noch ergens anders ter wereld. De Engelschen willen echter hou den wat hun toejpehoort. Churchill heeft in zijn rede nog verklaard: „De twee Afrikaansche ondernemingen vprmen een onder deel van een enkele strategische po litieke conceptie, welke wij reeds langen tijd hebben voorbereid, op dat zij vruchten zou dragen. Deze gebeurtenis zal een nieuwen hand vormen voor de Engelsch-spfekende volken". Het Engelsche parlement bijeen. Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, is het Engelsche parlement Dinsdag bijeengekomen. Op de vraag, of de vertegenwoordiger van China is uitgenoodigd tot deel neming aan de bijeenkomsten van den Zuidzeeraad te Londen en Was hington en of er maatregelen zijn ge troffen voor een militaire samen werking tusschen China, Engeland en de Vereenigde Staten, antwoord de Churchill bevestigend. Voorts verklaarde hij in het Lagerhuis, dat hij binnenkort een verklaring over den oorlogstoestand in het midden- Oosten zal afleggen. Terreuraanvallen. Britsche bommenwerpers wierpen in den afgeloopen nacht brand- en brisantbommen op enkele plaatsen in Noord- en Noordwest-Duitsch- land. De bevolking leed geringe ver liezen. Bij deze aanvallen en bij aanvallen overdag op de kust van de bezette gebieden in het Westen verloor de vijand twintig vliegtui gen, waaronder ook verscheidene viermotorige bommenwerpers. Batterijen verdragend geschut van de Duitsche marine en het leger be schoten Dover, Folkestone, vijande lijke batterijstellingen aan de Ka- naalkust en doelen in het Kanaal. 's-GRAVENHAGE, 10 Nov. - Officieel wordt medegedeeld: De Nederlander Andries Adria- nus Rost uit Rotterdam is bij vonnis van het Deutsche Ober- gericht van J14 October 1942 we gens sabotage ter dood veroor deeld. Rost heeft nog in de.jaren 1941 en 1.942 communistische actie ge voerd en getracht, de Neder landsche bevolking tegen de bezettende mogendheid op te zetten. Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie vandaag voltrokken. D,e communist Rost is gisteren terechtgesteld. Hij heeft in de jaren 1941 en 1942 getracht dé Nederlandsche bevolking op te zetten tegen de bezettende mogendheid. Wij hebben reeds bij herhaling gewaarschuwd tegen elke daad van sabotage en doen het thans nogmaals met den meesten na druk. Het is volkomen begrijpelijk, dat 'een militaire macht, die in een vreeselijke wereldworsteling, waarin het om leven of dood gaat, een land bezet houdt, geen enkele daad van tegenwerking ongestraft kan, laten voorbijgaan. •De verstandigen en bezadigden zien dit allen in en daarom is het dubbel té betreuren, dat der gelijke daden van misdadige ele menten, die geen verantwoorde lijkheidsgevoel bezitten, soms ver haald worden, moeten wor den, op menschen die wellicht zelf alle sabotage ten strengste veroordeelen. t Ter gelegenheid van het vijf- en-twintig jaar bestaan van de Sovjet-Unie heeft men in onze omgeving gepoogd communisti sche drijverijen te ontketenen. Dit had, wanneer de actie ge slaagd was, weer voor een deel van ons volk een jammerlijke nasleep kunnen hebben. Men houde het zich helder voor oogen: Lieden, die sabotage plegen en tot sabotage ophitsen, zijn de vijanden van ons volk en tegen dezulken past slechts een waakzame houding yan weerzin. v. d. A. Gij zult niet stelenBonnen achterhouden is minstens zoo slecht 's-GRAVENHAGE, 11 Nov. Gedu rende het tijdvak van 12 tot en met 23 November 1942 geven de met „boter 57" gemerkte bonnen van de bonkaart voedingsmiddelen elk recht op het koopen van 125 gram boter. Voorts geven gedurende het tijd vak van 12 November 1942 tot en met 10 Januari 1943, derhalve ge durende een periode van 60 dagen, de met „boter 59" gemerkte bonnen van de bovengenoemde kaart elk recht op het koopen van 125 gram boter. De aandacht wordt er op geves tigd, dat bon 59 alleen voorkomt op de bonkaarten, welke aan personen beneden den leeftijd van 21 jaar zijn uitgereikt. DISTRIBUTIE VAN ZEEP. 's-GRAVENHAGE, 11 Nov. - Tot en met 30 November 1942 geven de volgende bonnën recht op het koo pen van de daarachter vermelde hóeveelheden zeep. De met „algemeen 431" gemerkte bon en de met „o eenheidszeep" ge merkte bon van de aan kinderen beneden den leeftijd van acht jaar uitgereikt kaarten, geven recht opt Hetzij het koopen van een stukje van 24J4 of 28 gram luchtgevulde eenheidstoiletzeep 40 of 57 Hetzij het koopen van een stukje van 70 of 75 gram eenheids-toilet zeep, 14, 15 of 21 Hetzij op het doen wasschen van. 5 (vijf) kilogram droge vuile wasch. De met „algemeen 432" gemerkte bon én met „o wasehpoeder" ge- merkte bon van de aan kindejjen beneden den leeftijd van acht jaar uitgereikte kaarten geven recht op het koopen van 250 gram waseh poeder of zeeppoeder (oude of nieu we samenstelling) of op het doen wasschen van 9 (negen) kilogram droge vuile wasch. De met „o toiletzeep" gemerkte bon van de aan kinderen beneden den leeftijd van twee jaar uitge reikte kaarten, geeft recht op het koopen van 75 gram toiletzeep oude samenstelling. Tevens is de geldigheidsduur van de voor eenheidszeep aangewezen bonnen „algemeen 412" en „n een heidszeep" van de voor wasehpoe der aangewezen bonnen „algemeen 413" en „n wasehpoeder" en van de bonnen „n toiletzeep" verlengd tot en met 30 November a.s. Tenslotte wordt de aandacht erop gevestigd, dat na 31 December a.s. aflevering van eenheidszeep, waseh poeder en toiletzeep op de bij dé detaillisten ingeleverde bonnen „al gemeen 335", „algemeen 336", „al gemeen 370", „algemeen 371". „1-zeep", „m eenheidszeep", „m Wasehpoeder", „1 toiletzeep" en „m toiletzeep" niet meer geoorloofd zal zijn. Hitler heeft aan Pétain, den vol- zijn of in haar geest diet genden brief geschreyen, die van ochtend vroeg door den Franschen .omroep gepubliceerd is: „Mijnheer de maarschalk. Sedert den dag, dat het lot van het volk mij riep om mijn volk te leiden, heb ik er eerlijk naar gestreefd een betere verstandhouding met Frankrijk tot stand te brengen, zelfs onder groote opofferingen van den kant van Duitschland. Als deze po gingen vruchteloos bleven, was dat niet mijn schuld. De oorlogsverkla ringen, die op 3 Öept. 1939 door En geland en Frankrijk aan Duitschland werden gezonden, hebben mij en het Duitsche volk te dieper getroffen, omdat Engeland, noch Frankrijk hiervoor een motief had,- dat ook maar eenigszins gerechtvaardigd ,was. De snelle en voor Frankrijk on gelukkig verloopen veldtocht ontnam mij echter niet de gedachte, de tot standbrenging van een betere Euro peesche solidariteit althans voor de toekomst nqg open te laten. De wapenstilstandsvoor waarden. In dezen geest heb ik niets in dé wapenstilstandsvoorwaarden inge voegd wat met het in de preambule aangekondigde oogmerk in strijd zou DE AANVAL OP NOORD-AFRIKA. Op bovenstaande kaart van Noord-Afrilfa zjjn verscheidene plaatsnamemtc vinden die in de berichtgevingen zjjn bekend gemaakt. onvoor waardelijk noodzakelijk zou zjjn. Het Duitsche Rijk heeft dan ook van de toenmalige zwakheid, van Frank rijk geen gebruik- gemaakt om tot afpersing over te gaan, maar slechts geëischt, wat een overwinnaar in een dergelijk geval gedwongen is te eischen, n.l. de beveiliging van he* succes, dat is de waarborg, dat de wapenstilstand onder geen omstan digheden ten gevolge van zijn mild heid tot een slechter worden van de militaire positie van het Duitsche Rijk mag leiden, in geval deze oor log voortduurt door de hardnekkig heid van den vroegeren bondgenoot van Frankrijk. Duitschland heeft in dien tijd geen eischen gesteld ten aaftzien van de Fransche oorlogs vloot, het -heeft ook niet in het minst ingegrepen in de souvereiniteit der Fransche regeering ovel' haar kolo niale Rijk. In de hoop den oorlog toch nog naar Europa te kunnen brengen, zijn Engeland en Amerika thans begonnen Fransche gebieden in West- en Noord-Afrika aan te vallen en ze te bezetten. Frank rijk is van zijn kant niet in staat op den duur aan dezen aanval .weerstand te bieden. Duitschland en Italië kunnen echter onder geen beding er bjj toezien, dat hier het wajienstilstandsverdrag een effect krijgt, dat op denduur tegen de heide staten moet zijn gericht. Door nauwkeurige waarneming van de bewegingen der Amerikaansch- Engelsche troepenformaties bene vens van een aantal niet meer te be- twijfelefi berichten, hebben de Duit sche en Italiaansche regeering ver nomen, dat het eerstvolgende doel van de Britsch-Amerikaansche inva sie Corsica en Zuid-Frankrijk zelf moeten vormen. Daarmede zijn de voorwaarden en grondslagen varfhet wapenstilstandverdrag buiten de schuld van Duitschland en Italië op geheven. De Duitsche en Italiaansche regeering zijn onder deze omstan digheden" overeengekomen terstond maatregelen te nemen, om op de meest doeltreffende wij'ze de voort zetting der E n gel s ch - Am er ik a au s Che aanslagen tegen te gaan. yervotewfi-t» j fwH I- J I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1