DE TEGENZET DER SPILMOGENDHEDEN. VERBITTERDE AANVALLEN IN TEREK-SECTOR AFGESLAGEN. ISlip pi m lifer Ironie van het noodlot Nieuwe leening een succes. DAGBLAD VOOR '4* De opmorsch van Duitsche en Italiaansehe troepen in onbezet Frankrijk. Hei gaat niet om bezetting van gebied, maar om doortocht naar bedreigde punten. Pétain heeft formeel geprotesteerd. Een verklaring van den nieuwen Deenschen premier. De toestand in N.-Afrika Bestrijding der Angto-Amerikaansche landingsvtoot. Britsche bommenwerpers neergeschoten. ~S*SË Keuringen voor de Waffen- S.S. en het legioen. ITALIANEN OP CORSICA GELAND. Ruimschoots overteekend. Desnoods nieuwe maatregelen tegen speculatie. Deze courant verschijnt dagel$ki. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. ALKMAARSCNE EDITIE. NOORD-HOLLAND Fr||s der gewone advertentiën: 1.10 per nt.lL, minimum 10 m.M. J 1.00, elke 3»/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uiig. N.V. Boek- en Handelsdrnkkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 266 h pagina's Hoofdredacteur s A. R. JONKER; Alkmaar. Donderdag 12 Nov. 1942 BERLIJN, 11 Nov. - De A.N.P.- correspondent meldt: Na den inval der -Engelschen en Amerikanen in Fransch Noord-Afri- ka heeft de tegenzet der spilmogend- heden niet lang op zich laten wach ten. De uitlatingen van Roosevelt hadden eiken twijfel weggenomen, dat na de bezetting van Noord-Afri- ka de volgende sprong er een zou zijn in de richting van Zuid-Frank rijk en een symptoom hiervoor is, dat, volgens te Berlijn ontvangen in lichtingen, Amerikaansche agenten in verschillende Zuid-Fransche ste den, o.a. in Marseille, kaarten van de Zuid-Fran^che gebieden en Corsica hebben opgekocht. Onder deze omstandigheden hebben Duïtschland en Italië, die op dit punt in volkomen overeenstemming bandelen, het beter geacht, hun tegenstanders voor te zijn en de belangrijkste strategische punten aan de Z.- Fransche kust door Duitsche trpepen te doen bezetten, daar onder geen omstandigheden kan worden gedoogd, dat het onbe zette Fransche gebied tot basis voor het vormen van een tweede front zou worden. Het mét Frankrijk gesloten wa penstilstandsverdrag vooronderstel de, dat zich in het onbezette gebied geen veranderingen zouden voor doen, doch deze voorwaarde' is door de gewijzigde strategische situatie komen te vervallen, aldus de moti veering van Berlijn, en de nieuwe situatie eischt ci(k nieuwe maatre gelen. Het verleenen van doortocht. Bevoegde Duitsche kringen wijzen er op, dat het hier niet gaat om de bezetting van het tot dusver onder het gezag van Vichy staande gebied, doch om het verleenen van door tocht aan Duitsche trpepen, die tot taak krjjgen, de voorste loopgraven van het continentale vèrdedigings- stelseljte beeztten. Daar djt-jn het belang is van geheel Europa, niét in de laatste plaats van Frankrijk, dat er geen belang bij heeft, dat zijn ge bied tot basis voor een Engelsch- Amerikaanschen inval wordt, ver wacht Berlijn van Frankrijk begrip voor de genomen maatregelen. Protest van Pétain. Alaarschaik Pétain heeft tegen het opmarcheeren der Duitsche troepen geprotesteerd, doch te vens instructies gegeven aan de betrokken autoriteiten, geen te genstand te bieden. Het protest is dan ook naar de meening van gezaghebbende kringen van zui ver formeelen aard en men neem aan, dat de brief van Adolf Hitier aan maarschalk Pétain niet zal hebben nagelaten, in druk te maken. De Fransche be volking ontvangt de Duitsche troepen overal correct tot vrien delijk. Fransche troepen zorgen, waar dit noodig is voor afzet ting. Een. der interessantste kanten van de zaak is de juridische, waarom trent men zich hier echter nog niet uitlaat. De scheiding tusschen bezet en onbezet gebied is thans vervallen en de regeering Fétain is van nu af vrij in de keuze van haar zetel, wel ke vrijheid zij tot dusver niet bezat. In hoeverre de juridische positie van Frankrijk gewijzigd is, zal nog moe ten blijken. Wat de militaire zijde van de zaak betreft, is men hier vooralsnog uiterst zwijgzaam. Militaire kringen wijzen erop, dat zich hier een mili taire operatie van beslissende be- teekenis voltrekt, waarover in dit stadium nóg niets gezegd kan wor den. Aan te nemen is echter, dat Dpitschland zich niet langer gedes interesseerd zal toonen aan de ge vechten in Noord-Afrika. Geen troepen apn hef Oostfront onttrokken. Van militaire zijde wordt er nog op gewezen, dat voor de nienwe taak der Duitsche, troe pen in het Westen geen strijd krachten aan het Oostelijke front behoeven te worden ont trokken. Het Oostelijke front is weliswaar zeer lang, doch de strijd speelt zich op slechts en kele brandpunten af. Aan dit front heeft zich steeds slechts een deel der Duitsche strijd krachten bevonden. KOPENHAGEN, 11 Nov. - Pre mier Scavenius «heeft voor het Fol- keting verklaard, dat hij deze regee ring op verzoek van den koning heeft gevormd, met volledige in stemming der partijen, die ook zijn voorgangers hebben gesteund. Voor de politiek van het kabinet verwees de bewindsman naar de regeerings- verklaring van gisteren, dat dé po litiek der vroegere regeeringen zal worden voortgezet. Denemarken is volgens Scavenius de zware tijden beter doorgekomen dan men tevoren had durven ho pen. De correcte, tegemoetkomende houding der Duitsche bezettings troepen heeft aanzienlijk hiertoe bijgedragen. Het economische leven van Denemarken is niet geschokt, zijp geheele productieapparaat in goede orde. Derhalve mag men ho pen, dat deze toestand aan het land gelegenheid zal geven zich weitoe- gerust op te maken aan het op bouwwerk, dat de toekomst zal eischen. Strijd in Cassablanea gestaakt. Er komen weinig berichten van het gevechtsterrein in Noord-Afrika. In Vichy werd medegedeeld, dat in Marokko de landstrijdkrachten der Marine hevigen tegenstand bie* den. De Parijsche zender deelde mede, dat ten W. van Oran de Fransche troepen nog tegenstand bieden aan de Amerikaansche strijdkrach ten. De gevechten zouden nog voort duren. Berichten over het snelle opruk ken der Amerikanen worden onjuist genoemd. De Fransche troepen blij ven zich hevig verzetten. Het schijnt dat de aanvoer voor de Ame rikaansche* troepen door de groote afstanden en de actie van de Duit sche luchtmacht en duikbooten moei lijker is dan men verwacht had. In Algiers zou de toestand onver anderd zijn. Bij Oran worden de stellingen gehandhaafd. In Casablanca zou men den ongelijfcen strijd gestaakt heb ben, nadat alle middelen der Franschen tot tegenstand waren uitgeput. t Naar Havas-Ofi uit Tunis meldt, heerscht daar volstrekte rust in het geheeld gebied. In den loop van gis teren is nergens gepoogd met land strijdkrachten ofvlooteenheden het gebied binnen w dringen. „Controleert Uw gas- en elec- triciteitsverbruik geregeld.!" Een neergeschoten Britsche Vickers ,.vVelliugton"-bosnmeuweiLvper. m wijden omtrek liggen de resten verspreid. Aan de typische constructie van het gedeelte, dat men links boven ziet, kan men met zekerheid vaststellen, dat dit een Brit- sche bommenwerper van het model Vickers „Wellington" is. (Stapf-Pax Holland ra). Op weg naar het front worden de Duitsche soldaten door hun trouwe helpsters, de stationszusters van het Duitsche Roode Kruis, met warme dranken en eten verzorgd. (PK Eisenhart-PBZ-R-P. H m) a HOOFDKWARTIER VAN DEN FtiHRER, 11 Nov. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: „In den Westelijken Kaukasus en in den Tereksector zijn tal rijke vijandelijke aanvallen in verbitterde gevechten afgesla gen en gereed„ gehouden vijan delijke troepen door artillerie vuur verstrooid, In Stalingrad levendige actie van stormtroepen. Aan het Donfront sloegen Roemeensche troepen vijan delijke aanvallen af. Slagvliegérs grepen met succes in den strijd op den grond in. Hongaar^che troepen verijdelden een vijandelijke poging om de rivier over te steken. In den centralen en den Noorde lijken sector werden Diiitsche storm troepoperaties uitgevoerd en eenige vijandelijke aanvallen afgeslagen. Gevechtsvliegers en stuka's zetten hun aanvallen op gereedstaande troepen en spoorweginstallaties voort. De toestand in Egypte. Aan het Egyptische front duren de voorgenomen bewegingen der Duit sche en Italiaansehe troepen, die in succesvolle gevechten 12 vijandelijke tanks vernielden, voort. De Britsche luchtmacht verloor 4 vliegtuigen. Duitsche en Italiaansehe jachtvlie- gers schoten in luchtgevechten tegen numeriek sterkere vijandelijke luchtstrijdkrachten tusschen 5 en 10 November 27 vijandelijke vliegtui gen neer. Bestrijding van de Amerikaansch— Britsche landingsvloot. DuitschItaliaansehe luchtstrijd krachten zetten de bestrijding van de AmerikaanschBritsche lan dingsvloot aan ,de kust van Noord- Afrika voort. Een vliegkampschip en een groot koopvaardijschip kre gen treffers. Gevechtsvliegers scho ten drie vijandelijke jachtvliegtui gen neer. In den nacht van 9 op 10 Nov. de den motortorpedobooten een aanval op het vijandelijke convooiverkeer aan de Britsche Oostkust. Zij brach ten in heftige gevechten tegen Brit- te s i v De verwoeste fraetoren-fabrfek in tie vesting Stalingrad. Machines, welke voor transport gereed stonden. (PK Bauer-Altvater-PBZ-R-R H m> sche torpedojagers 4 schepen met een gezamenlijken Inhoud van 11.000 ton tot zinken en beschadigden 2 schepen en een bewakingsvaartuig door torpedotreffers. Alle motor torpedobooten zijn teruggekeerd. Een bijhet gevecht beschadigde Duitsche motortorpedoboot werd een Duitsche basis binnengesleept. Aan de kust van het bezette ge bied in het Westen werden 4 Brit sche bommenwerpers neergeschoten. In het Noorden van den Atlantischen Oceaan plaatste een Duitsche duik boot een torpedotreffer op een Britsch slagschip der Queen-Eliza- beth-klasse. Een hevige ontploffing werd waargenomen". 's-GRAVENHAGE, 12 Nov. - Het SS-Ersatzkommando deelt ons me de, dat vrijwilligers voor de Waffen- SS en het legioen zich op onder staande data bij de genoemde adres sen kunnen vervoegen ten einde ge keurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen, die er bezwaar tegen* hebben hun dienst buiten Nederland te vervul len, dat thans de mogelijkheid be staat om dienst *,te nemen in een speciaal wachtbataljon. De oplei ding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland blijven zal. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche-SS in Nederland willen toetreden. 16 Nov. 10 uur Rotterdam, Deut- sches Haus, Westzeedijk. 16 Nov. 16 uur Tilburg, Lange Schijstraat 66. 17 Nov. 10 uur Den Bosch, hotel Noord-Brabant, Markt 45. 17 Nov. 16 uur Eindhoven, huis Maria, Kruisstraat. 18 Nov. 10 uur Roermond, NSDAP Swalmerstraat 81. 18 Nov. 16 uur Arnhem, Wever straat 16b. 19 Nov. 10 uur Deventer, NSDAP, Parkweg 2. 19 Nov. 16 uur Hengelo, Deutehes Haus. 20 Nov. 10 uur Zwolle, hotel Pe ters, Markt. 20 Nov. 16 uur Assen, Friesland- kazerne, Vaart, Zuidzijde.' 21 Nov. 10 uur Groningen, Con- eerthuis, Poelestraat. 21 Nov. 16 uur Leeuwarden, hui ze Schaaf, Breedstraat. 22 Nov. 10 uur Amsterdam, school, Iepenweg. 23 Nov. 11 uur Utrecht, Wehr- machtsheim, Mariaplaats. 24 Nov. 10 uur Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 25 Nov. 10 uur den Haag, café den Hout, Bezuidenhoutseheweg. Duitsche artillerie aan het Ka naal iffl actie. - (D.N.B.) Verdragen de Duitsche marinebatterijen heb ben in den nacht van -Dinsdag op Woensdag voor den oorlog belang rijke doelen aan de Zuidoostkust van Engeland onder vuur genomen. Te Folkestone en Dover werden bran den waargenomen. Het Fransche volk gedraagt zich rustig. De demarcatielijn overschreden. Officieel is medegedeeld, dat Duit sche en Italiaansehe troepen op 11 No vember in den vroegen morgen de demarcatielijn van het niet-bezette Frankrijk overschreden hebben. Uit Vichy werd gemeld, dat de lucht dreunt door het geluid der vliegtuigmotoren. De Fransche bevolking gedraagt zich rustig en toont zich niet onvriendelijk tegenover de Duitsche troepen. Men kan constateeren, dat Hitiers brief en Pétains oproep aan de bevolking de noodzakelijkheid van het optreden der spilmogendheden duidelijk gemaakt hebben en dat de Duitsche troepen ko men ter bescherming van het Fransche volk. Het Fransche ministerie van Voor lichting heeft de bevolking uitgenoo- digd, kalm te blijven en fjeen vertrou wen te schenken aan de valsche berich ten der Engelschen en Amerikanen. De Fransche vloot. Door Reuter werd gemeld, dat de Fransche vloot Toulon had verlaten om zich bij de Engelsche zeerstrijdkrachten aan te sluiten, maar Havas heeft dit al spoedig gedementeerd. Per radio is den bemanningen der zich op zee bevindende koopvaardij schepen bevolen terstond een Fransche haven aan de Middellandsche zee-kust of Corsica aan te doen. Italiaansehe troepen op Corsica. Uit Rome is officieel bekend ge maakt, dat Italiaansehe troepen-afdee- lingen zonder incidenten op Corsica geland zijn. Engelschen en Amerikanen geïnterneerd. In het tot dusverre niet bezette Frankrijk zijn op bevel der Fransche regeering de Engelsche en Amerikaan sche burgers geïnterneerd. Duitsche en Italiaansehe mededeeliugen. Van toonaangevende Italiaansehe zijde is op een buitengewone pers conferentie medegedeeld, dat de be- wapening der' Fransche troepen, in Italië onvoldoende werd geacht en er ook principieele tegenstellingen bestonden over den toestand waarin Frankrijk zich bevindt na den wa penstilstand. Engeland en Amerika hebben be kend gemaakt ook Tunis te willen bezetten en van daaruit Europa aan te vallen, waarbij de volgende stra tegische doelen naai\ voren kwamen. Ie. Rommels troepen van twee kanten aan te yallen. 2e. Een springplank te vormen voor de invasie in Europa. 3e. De doorvaart door de Middel landsche zee vrij te maken voor de Angelsaksische vloten. Een Duitsch-Italiaansche reactie was noodig, n.l. het bezetten van die punten welke binnen korten tijd een mogelijkheid voor nieuwe aanvals- daden kunnen bieden. Er kan geen twijfel aan bestaan, dat de actie al lereerst daarop gericht is den vijand te verhinderen de genoemde strate gische doelen te bereiken. (Zie vervolg pagina 3). De uitgifte van. de nieuwe 3 pet. staatsleening 1942, waarop Dinsdag ten bedrage van 600 millioen. de in schrijving open stond, is v een groot succes gewerden, aldus was de ver heugende mededeeling van den se cretaris-generaal van het departe ment van Financiën, mr. M. M. Rest van Tonningen, op de vraag, dié een redacteur van het A.N.P. hem in verband met den uitslag van de emissie gistermorgen voorlegde. Van het totale bedrag ad 1 milliard wa. 400 millioen bij Rijksfondsen en instellingen geplaatst. Op het overblijvende bedrag van 600 millioen stond de vrije inschrij ving open. Hierop werd ingeschre ven voor een bedrag van 850 a 860 millioen. Mr. Rost van ïtoiniaggg, ftgggjie HET „offensief' des geallieerden in Noord-Afrika, dat naar zich laat aanzien louter is ingezet om de teleurstelling over de tot dus» ver iu den oorlog bereikte poovere resultaten te verbergen tenslotte blijft de Anglo-Amerikaansche we» reld niet ten eeuwigen dagen genog- gen nemen met „succesvolle terug* tochten" en moet ook Stalin's roep om een tweede front eens eindelijk gehoor geschonken worden heeft den oorlog in een nieuwe phase ge bracht. De dappere geallieerden hebben ook ditmaal geen direeten aart» va) tegen de asmogendheden ge waagd en wederom liever hun lang zamerhand, bij buiten den oorlog staande volken beruchte werkwjjzè toegepast, welke minder risico brengt en anderen offers kost de weg van den minsten weerstand, die „willige" hulpvolken leven en vrij heid beneemt. 3(f 1(0 ZOO is Frankrijk, de vroegere bondgenoot der Engelschen, het kind van de rèkening geworden. Het arme land schijnt den gifbeker tot den bodem te moeten ledigen. Ruim twee jaar geleden moest het, na eétt moedigen maar hopeloozen str" bloedend uit ontelbare wonden smadelijk in den steek gelaten zijn bondgenoot Engeland, in doods nood de wapenen strekken om nog van het land te redden wat er te redden was en thans, terwijl de overwinnaar den overwonnene 'geert stroobreed in. den weg legde, integen deel, trachtte het genezingsproces van den zwaargewonde te bevorde ren, thans krijgt het van den vroe» geren bondgenoot als dank voof deze bloedoffers den doodsteek kt den rug. *5 P RANKRI3K bevindt zich te een wanhopige positie. Het verloor den oorlog tegen Duitsch- land, bleek onmachtig den tragi* sehen neergang van land en volk, zich manifesteerende in het onguni stige geboortecijfer, de corruptie schandalen en het gebrek aan zelf vertrouwen en een eigen koers, te stuiten en ziet zich thans door zijn vroegeren bondgenoot beroofd van wat zijn overwinnaar hem gela ten had» zijn eer en zijn koloniën. Aan het blazoen van Engeland kap na China, Britsch-Indië, Zuid- Afrika etc. thans ook den naam. van Frankrijk gehecht worden. De democratische „kampioenen voor de vrijheid der volken" juichen over hun éclatante successen maar achter hun democratische vreugde verbergen zij, o ironie van het noodlot, den traglschen onder gang van,.,, het eerste land der democratie. Ir. dit een heel mooi resultaat, omdat het publiek hier nogal sterk reageert op 'bepaalde gebeurtenissen. Het is dubbel bevredigend, dat het publiek desalniettemin d:ezen keer het hoofd, koel heeft gehouden en dusdanig heeft ingeschreven, dat aan de gestelde verwachtingen volkomen is voldaan. De uitslag bewijst, dat van alle betrokken rijden voor onge veer de vereischte portie is inge schreven. Er is dus aan geen enkele categorie van inschrijvers een ver wijt te maken. Omtrent de toewij zing kon nog geen nauwkeurige me dedeeling worden gedaan, al mag men, aannemen, dat* deze zooveel mogelijk pondspondsgewijs zal plaats hebben. .Met vreugde constateerde mr. Rost van Tonningen dat het publiek, door op een dergelijke wijze in te schrij ven, zichzelf helpt en den staat, want door de opbrengst van deze leening en door de zeer sterk geste gen staatsontvangsten. wórdt het overgroote gedeelte van de uitgaven van den staat voor ongeveer een jaar gedekt zoowel wat de gewone als de buitengewone uitgaven be treft. Door deze leening wordt de ver houding van de geconsolideerde tot de vlottende schuld in Nederland beduidend gunstiger dan in de meeste oorlogvoerende landen. Dit is op zichzelf toe te juichen, omdat de Nederlandsche staat daardoor een adempauze heeft gekregen, m. a. w. dat hij veel onafhankelijker van de credietmarkt is geworden. De Secretaris-Generaal waar schuwde het publiek niet aan inbla zingen gevolg te geven, die het pu bliek zelf schade zouden kunnen be rokkenen. Degenen, die in het verle den hebben ingeschreven op da staatsleeningen en de toegewezen stukken toen hebben behouden, rijn daarbij goed gevaren. Hij wees er op, dat de vijandelijke propaganda in de geallieerde landen, die zelf op zeer weinig schoon® resultaten kun nen bogen wat de oorlogsfinancie ring betreft, er alle belang bij heeft om de consolidatie van de Neder- landsche staatsfinanciën te verhinde ren. Enkele van de inschrijvers van de vorige' Z*4 pCt. Staatsleening heb ben zich laten verleiden om de hun toegewezen stukken tegen een koers lager dan den emissiekoers te ver- koopen. Later zagen zij de leening tot enkele punten boven den emis siekoers stijgen. Zij konden het dus betreuren, dat zij zich hadden laten vegleiden tot ontijdigen verkoop. iZie vervolg pagifö 3),

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1