DAGBLAD VOOR ZWARE STRIJD IN DONGEBIED DUURT VOORT. Keuringen voor de Waffen-SS en bet Legioen, Yerkenningspatrouilles in Tunesië. DE TOESTAND IN NOORD-AFRIKA. Nieuwjaarsboodschap van Bose. Dr. Göbbels over Engelands oorlogsbes>ui(. Ambassadeur Dieckhoff over bet Amerikaansche witboek. Oe hooikist bewaart de warmte. Maakt er een nuttig gebruik van. Italiaansche koHing bezoekt Sicilië. Oorlog tusschen Indianenstammen. Openbare inzameling zonder toestemming. Uitreiking van distributiebescheiden aan geëvacueerden. lijken van Amerikaansche soldaten. STAD EN OMGEVING. VERDUISTER GOED! Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3330 "Red. 3330. Giro 37060. DONDERDAG 7 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 4. 2 pagina's. HooidredacteurA. R. JONKER, Alkmaar. Prfls der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 3.10, voor het geheele Rijk 3.63. Losse nrs. 5 ets. HOOFDKWARTIER VAN BEN PÜHRER, 6 Jan. - (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: In het Dtmgebied duurden ook gisteren de zware afweergevech- ten met onverminderde kracht voort Aanvallen der Bolsjewie ken werden onder zware ver liezen voor den vijand afge slagen. Ben pantserdivisie schoot daarbij 31 tante kapot In tegenaanvallen vernielde een gemotoriseerd regi ment grenadiers nog 25 Bolsjewisti sche tanks en twee batterijen, be nevens 22 pantserafweerkanonnen. Elders sloeg een Duitsehe tegenaan val twee vijandelijke bataillons uit een. Het luehtwapen bestreed het ravitailleeringsverkeer en troepen concentraties van den vijand. In den centralen sector van bet front werd een vijandelijke formatie cavalerie tot den strijd gedwongen en vernietigd. Vijandelijke aanvallen op het steunpunt Welikije Loeki en ten Zuidoosten van het Ilmenmeer wer den afgeslagen. Jachtvliegtuigen en afweergeschut schoten boven het E' rale en het Noordelijke Oost- fc 20 Bolsjewistische vliegtuigen Installaties van de Moermansklijn idjn door Duitscihe gevechtsvliegtui gen en jachtkruisers, des nachts ook Eet stationsterrein van Kandalaksja aangevallen. In Noord-Afrika. In Noord-Afrika zijn slechts N ge- jrijdsche levendige verkenningsacti- Vjteit. Het luehtwapen heeft een Vijandelijk luchtsteunpunt, stellingen afweergeschut en tahkconcentraties aangevallen. In luchtgevechten wer den drie vliegtuigen neergeschoten. Een Duitsehe duikboot heeft op de Noordelijke IJszee een ravitaillee- xingschip van 5000 brt. tot zinken gebracht. Aan het Italiaansche legerbericht van 6 Januari ontleenen wij het vol gende: Geen gebeurtenissen van beteeke- nis in den sector van de Syrte. Aan het front in Tunesië levendige be drijvigheid van verkenningspatrouil les aan weerskanten. Onze bommenwerpers hebben met succes havens en opslagplaatsen van Algiers, Bougie en Philippeville aangevallen. Amerikaans che vlieg tuigen hebben een aanval gedaan op Keroaen in Tunesië, er zijn vier doo- den en zes gewonden onder de bur gerbevolking. Tijdens een vlucht bo ven het Westen der Middellandsche Zee werd een watervliegtuig van onzen maxine-verkenningsdienst door twee Britsche jagers aangevallen, het slaagde er in beide na verwoede gevechten neer te schieten, waarna het getroffen op zijn basis terug keerde met een gewonde aan boora. GAAT DE FRANSCHE REGEERING WEER NAAR PARIJS? PARIJS, 6 Jan. - (D.N.B.) De voorzitter van den Panjschen ge meenteraad, Trochu, is Dinsdag uit Vichy teruggekeerd, waar lui maar schalk Ptain de nieuwjaarswenschen der stad Parijs heeft overgebracht. Hij verklaarde niet te gelooven nog maals uit Parijs naar Vichy te, zul len gaan om gelukwenschen uit te spreken, wanneer de maarschalk op 24 April zijn verjaardag viert. Hij is er van overtuigd, dat de regeering op dien datum reeds naar Parijs zal ziin teruggekeerd. De strijd in Birma. - Naar de dagbladen rut Akyab in Birma mel den, hebben de in de- Birmaansche havenstad Akyab gelegerde Japan- sehe troepen tusschen 27 en 31 De cember in verschillende tegenaan vallen de sedert eenigen tijd door de tegenstanders ondernomen poging om Akyab te heroveren afgeweerd/ De politieke toestand. Volgens de -New-York Times" ge looft men te Washington dat het voorstel van de Gaulle om in N.-* Afrika een voorloopige, maar uitge breide regeering op te richten, waar in alle van sympathie voor de regee ring te Vichy verdachte personali teiten zouden geweerd worden, ern stige verwarring zou kunnen stich ten in de Noord-Afrikaansche poli tiek. Het zou moeilijkheden kunnen opleveren aan de militaire Ameri- Jcaansche autoriteiten bij hun opera ties. Bovendien gelooft men niet dat generaal Giraud ziin goedkeuring zal geven aan dit voorstel, aangezien de voorwaarden van ex-generaal de Gaulle hem stellig niet aanvaard baar zullen voorkomen. Aan den anderen kant schijnt Washington niet in-staat te ziin ex- generaal Giraud een gedragslijn op te dringen. Volgens Stockholms Tidningen jsou men in de Ver. Staten door het „merkwaardige politieke spel" in Noord-Afrika geprikkeld te zijn. Het gerucht doet de ronde, dat Eden of Churchill een bezoek aan Roosevelt Zou brengen om het Britsche stand punt uiteen te zetten. Volgens een bericht uit Algiers is generaal Giraud naar Dakar gevlo gen waar belangrijke besprekingen gevoerd zouden worden. In de Nieuwjaarsboodschap, die de Indische vrijheidsstrijder Soebhas Chandra Bose Dinsdag per radio tot zijn landgenooten in ïndië heeft ge richt, verklaarde hij, dat er in het geheel geen twijfel kan bestaan over ge komende ineenstorting van het Britsche wereldrijk, wanneer men de oorlogssituatie van thans verge- Wkt met die van 1914/18. Bose waar schuwde zijn landgenooten voor de Anglo-Amerikaansche agitatie, die geen ander doel heeft dan het geloof in het z.g. onoverwinnelijke empire tmoeizaam te handhaven, en maakte dit verband ook melding van het rtboek van Roosevelt. Zoolang het dische volk den Amerikanen toe staat, t menschenmateriaal, geld en tte grondstofbronnen van Indië voor hun imperialistische doeleinden uit te buiten, zal Indië onder den oorlog te lijden hebben. BERLIJN, 6 Jan. - (D.N.B.) Mi nister dr. Göbbels stelt in een arti kel in het weekblad „Das Reich" de vraag, of Engeland thans, uitgerust met de nu opgedane ervaringen van dezen oorlog, nog eens het besluit ?ou nemen tot den aanval op Ihutschland van September 1939. fmt Britsche wereldrijk zal aan net emde van dezen oorlog in elk aah den verliezerskant staan, marine is thans reeds een torso, deels^Pïaar(iijYloot grooten- kolonSL kodern der zee, zijn verloren \°°r de helft reeds proces van rw«1 d? andere helft een Elke toenam -verval tegemoet gaat. voor oSf zn^g a?P land is winst voor Engeland verlies aan land ffSKjTr': draaien tot September uil? het dan, pas staan^r het^tond bb het begm van den oorlog, n j voor land°n° Probleem: Duitlch- Bijna alle veroveringen die Enge land gemaakt heeft ten koste van zijn vroegere Franschen bondgenoot zijn ten slotte zijn Amerikaanschen bondgenoot ten goede gekomen Duitschlands kansen op de overwin ning zijn slechts gebouwd op de tegenstelling tusschen Engeland en Amerika. Engeland zou zich verba zen, aldus Göbbels, wanneer het wist, waartoe wij besloten zijn, wan neer de noodzaak van den oorlog ons daartcr clwiiv cn wil wctsij dat ons volk daa: izijn De militaire toestand. Hevige regenbuien belemmeren de gevechtsactie op het oogenblik. De Duitsehe aanvoer, die in het kustge bied over een dicht net van wegen en spoorlijnen beschikt, gaat stelsel matig voort. De regenmaanden in N.-Afrika ziin November tot Fe bruari. Alleen de maanden Juni tot Aug. zijn vrij van regen, doch de dan heerschende temperaturen, die soms de 50 gr te boven gaan, stellen de allerhoogste eischen aan de blan ke troepen. Ambassadeur Dieckhoff, die Duitsehland, tot de deelneming van Amerika aan den oorlog, in de Ver- eenigde Staten heeft vertegenwoor digd, heeft in een radiorede net Ame rikaansche Witboek een buitenge woon merkwaardig document ge noemd. Eenerzij'ds wenscht het schijnbaar het bewijs te leveren, dat de Amerikaansche regeering slechts bezield werd door den wensch den oorlog te verhinderen, en den vrede te bewaren, anderzijds stelt het met onverbloemde voldoening vast, dat dank zij de leiding van den 'president Amerika zich in oorlog bevindt. President Roosevelt heeft zich vol gens den ambassadeur in de Euro- peesche aangelegenheden gemengd om de aandacht van zijn landgenoo ten af te leiden van de zoogenaamde Roosevelt-depressie en hen bang te maken door de voorspiegeling van een internationaal gevaar. Het nieu we Witboek toont aan, dat er geen bewijsmateriaal is voor de bewerin gen ten aanzien van Duitsehland. Welk recht had Roosevelt dus zich- zelef en zijn land Duitsehland in den weg te plaatsen en te trachten een volkomen gezonde en natuurlijke ontwikkeling te verhinderen. Toen al zijn maatregelen geen conflict met Duitsehland konden ver oorzaken, stuurde Roosevelt met ge weld daarop aan. De wereld zal zich steeds herin neren, dat hij verzuimde den vrede te bewaren, omdat hij den oorlog wensehte. De koning-keizer heeft een reis van acht dagen gemaakt door Sicilië, welke Dinsdag is geëindigd. De vorst bezocht de soldaten en gaf zich persoonlijk rekenschap van de maatregelen, die genomen zijn voor cte verdediging van het eiland en van de versterkingswerken en afweer- maatregelen. De koning, die Kerst mis bij de gewonde soldaten in de hoofdstad had gevierd, bracht den oudejaarsavond door bij de soldaten op Sicilië. Een speciale oorrespon dent wijst er op, dat de vorst tij dens zijn reis de volmaakte kame raadschap heeft kunnen waarnemen tusschen de Siciliaansche bevolking en de gewapende troepenmacht, evenals de vurige gehechtheid van de geheele bevolking aan de kroon. HERHALING SLINGERPROEF TE FLORENCE. ROME, 6 jan. - (A.N.P.) In 1935 is in den Dom van Florence de slin gerproef van Foueault genomen ten bewijze van de aardrotatie. Deze proef is onlangs herhaald door den leider van het Kimenes-observato- rium te Florence. Het gewicht van het slingerlichaam bedroeg 100 kg, de kabel had een.lengte van 108.24 m en de slingerperiode bedroeg 2.081 sec. Herhaalde proeven leidden tot een gemiddelden tijd voor volledigen oijlloop van den slinger van 34 uur .3 min. 42.8 sec. Volgens de bereke- en moert deze tijd t dragen 34 4(5 min. 34.2 sec. Met speciale handvijzels worden vaar- eo aiwateringsslooten in Noord-Hol land bij gedeelten drooggemalen en uitgediept Polygoon-Kuipet-P m De 60-jarige kraamverpleegster C. de Vries te Rotterdam is Zondag op den Beukelsdijk gestruikeld en gevallen. Zij werd ernstig gewond, zoodat zij op weg naar het zieken huis aan de gevolgen is overleden. In den Chaco van Paraguay aan den Rio Timatranos woedt tusschen tw.ee Indianenstammen, de Chamacocos Mansos en de Chamacocos Bravos, een heftige strfjd, welke aan de Indianen verhalen uit onze jeugd herin nert. Aanleiding was een groote veediefstal, die werd gepleegd door de Bravos op 1 Januari. Ook de aangrenzende stam der Tinnaru, die in het merengebied van Paat de Klima woont, is in de vijandelijkheden betrokken geraakt. De Mansos stichtten brand in eenige doipen der Bra vos, die van hun kant, om zich te wreken, de bronnen vergiftigden, waaruit de Mansos hun water haalden. Aan beide kanten vie len talrijke slachtoffers. De In dianen vechten met vergiftigde pijlen. Paraguaysche troepen zijn per vliegtuig naar het tooneel van den strijd gebracht om de rust te herstellen. Ook missiona rissen trachten den vrede te doen weerkeeren. Priester tot 2 maanden veroordeeld. Voor den Arhhemschen vrederech ter hebben terechtgestaan een kape laan uit Zwolle, vroeger in Renkum, alsmede 12 leden van de r.k. paro chie te Renkum. Hun was ten laste gelegd het hou den van een openbare inzameling van geld en goederen, zonder daar toe vergunning te hebben, alsmede het oprichten en instandhouden van een vereeniging zonder goedkeuring dbor de overheid. In het vorig jaar hadden de paro chieleden, allen oud-leden van het thans ontbonden r.k. werkliedenver bond St. Jozef te Renkum, verschil lende malen geld ingezameld met het doel daarmee r.k. arbeiders, die in den winter 1941-'42 in behoeftige omstandigheden verkeerden, te steu nen. De ingezamelde gelden Verden den kapelaan ter hand gesteld, die voor de verdeeling zorg droeg. Deze inzameling droeg naar de verdachten verklaarden zuiver het karakter van een „onderonsje". De vrederechter merkte op, dat door deze actie de menschen van het Arbeidsfront werden afgehou den. Van de zijde der verdachten werd opgemerkt, dat het lidmaat schap van het toenmalige N.V.V. door de bisschoppen voor r.k. ver boden was. Geëischt werd tegen den kapelaan 2 maanden gevangenisstraf en tegen de overige 12 verdachten ieder één maand gevangenisstraf. De vrederechter achtte niet bewe zen, dat de verdachten een vereeni ging hadden opgericht en sprak hen daarvan vrij. Elf der parochieleden achtte hii schuldig aan het deelnemen aan een inzameling zonder vergunning en hii veroordeelde ieder tot 10 boete subs. 5 dagen hechtenis. Het twaalf de parochielid werd vrijgesproken. Ook t.a.v. den kapelaan achtte de vrederechter alleen bewezen, dat hij een openbare inzameling zonder vergunning gehouden had en des wege werd hij veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. In dit vonnis overwoog de vrede rechter, dat de verdachte, hoewel hij geestelijke is en optrad als bedie naar des woords, zich heeft bemoeid Zooals bekend, kan men zijn distri- bu.iebescheiden in het algemeen slechts bij den distributiedienst der gemeente, waar men in het bevolkingsregister is ingeschreven, afhalen. Tot hen, die in een andere gemeente hun bescheiden kunnen verkrijgen, behaoren, behalve degenen die dit thans reeds kunnen, de volgende categorieën: 1. Zij, die verplicht zijn hun wo ning wegens redenen van militairen aard of in het belang der burgerbevolking te veriaten, aangezien zij binnen het ge bied, waarvan de bevoegde autoriteit de geheele of gedeeltelijke ontruiming heeft gelast, woonachtig waren, 2. zij, dife uit vrees voor oorlogshande lingen hun woning vrijwillig verlaten hebben, 3. zij, die hun woning hebben moeten verlaten, aangezien deze tengevolge van oorlogsgeweld onbewoonbaar geworden was. Deze personen dienen hun persoons bewijs, tezamen met hun stamkaart en inlegvel, aan te bieden aan de afdee- ling bevolking van de gemeente-secreta rie, ten einde daarop een desbetreffende aanteekeniijg te doen stellen. Zoodra zij in de nieuwe gemeente van vestiging aankomen, dienen zij zich, wederom met de genoemde bescheiden, tot de afdee- ling Bevolking van die gemeente te wenden. HONDERD GULDEN VOOR EEN RIJWIELBUITENBAND. Wegens ergerlijke prijsopdrijving werden bij een „wilden" koopman te Hilversum, die F100 voor een rij wielbuitenband had gevraagd, acht banden in beslag genomen, terwiil hij een procesverbaal kreeg wegens prijsopdrijving. Uit Cadix wordt gemeld, dat de bemanning van een zoojuist daar binnengeloopen Spaansch schip meldt, dat zij op 23 December in de wateren- van de Golf van Cadiz hon derden lijken van verdronken Ame rikaansche soldaten heeft zien rond drijven. Daar er in de Golf van Cadiz zelf geen schip in den grond is ge boord, vermoedt men, dat het hier een ter hoogte van de Azoren getor pedeerd Amerikaansch troepen- transportschip betreft, dat voor Noord-Afrika bestemd was en in zwaar beschadigden toestand gepro- eerd heeft een reddende haven te nereiken. met staatsaangèlegenheden en daar door zijn parochianen er toe bracht de wet te ontduiken. Overwogen werd, dat de verdach te heeft verklaard, dat hii ook op staatkundig gebied de orders van den bisschop opvolgt, ook wanneer de staat van oordeel mocht ziin. dat deze orders in strijd zijn met de door den staat uitgegeven verordeningen en dat deze handelwijze, waardoor tevens afbreuk wordt gedaan aan de hoogheid die het kerkelijk ambt be hoort te hebben, in tijden als deze volstrekt ontoelaatbaar moet worden geacht en een strenge straf daarvoor moet worden opgelegd, welke tevens tot waarschuwing kan dienen tot andere geestelijken en predikanten. GELDSCHIETER TOT 3000 BOETE VEROORDEELD. De rechtbank te Amsterdam heeft gister den 49-jarigen diamantbewerker C. Koorstra, die als geldschieter was op getreden en daarbij woekerwinsten had gemaakt, tot 2000 boete subs. 200 dagen veroordeeld. De man plaatste advertenties, waarin hij geld zonder rente aanbood. Hij vroeg echter als onderpand bank-van-leening- briefjes. Wanneer hij na 31 dagen het geld niet terug had, loste hij de panden in, die hij daarna verkocht. Op deze wijze kreeg hij voorwerpen in zijn bezit, waarvoor hij zelf enkele tientjes had gegeven, maar die soms honderd gulden of meer waarde hadden. De officier van justitie had drie maan den gevangenisstra' geëischt. UITKOMST IN DEN KLOKKENNOOD. Nu op bevel van de bezettende macht beslag is gelegd op luidklokken en klokkenspelen in den lande, dreigt voor de bevolking een gemis te ontstaan, waarin evenwel kan worden voorzien. Het is n.l. zeer wel mogelijk het klokgelui te doen opnemen op gra- mofoonplaten. Men bereikt hier mede ook, dat de klank voor de toe komst bewaard blijft, ook al bestaan de klokken zelf niet meer. Door een eenvoudige pick-up-in- stallatie kan men het klokgelui tij dens den kerkdienst doen weerklin ken, zooals o.a. met Kerstmis en Oudejaar in de R.K. Singelkerk te Schiedam is geschied. Het effect ver schilt in geen enkel opzicht van het gelui der klokken in den toren. Ten slotte bestaat nog (sporadisch) gelegenheid tot aanschaffing van een versterkerijjstallatie, die in den toren wordt aangebracht en het klokgelui ook in de openlucht ten gehoore brengt. Men moet zich dan ter ver krijging van een luidvergunning tot de autoriteiten wenden. Een ver sterkerinstallatie, die te Kethel in gebruik is, produceert een zoo krach tig geluid, dat het zelfs te Rotter dam en Bljj dorp hoorbaar is. ARBEIDERS UIT LINZ VERVROEGD VAN VACANTIE TERUG. Van bevoegde zijde bereikt ons de volgende mededeeling: Arbeiders uit Linz (Ober Domau), die op 16 December 1942 met verlof naar Nederland zijn gegaan en die volgens hun Urlaubsschem 16 Januari 1943 terug zouden moeten keeren, moeten reeds Zaterdag 9 Januari a.s. uit Nederland vertrekken. De speciale trein vertrekt uit Utrecht om 15.40 uur en rijdt over ArnhemEmmerik. De uitgereikte reisbiljetten zijn uitsluitend voor dezen verloftrein op 9 Januari geldig. DIEVEGGEN AANGEHOUDEN. Gisteravond werden door de poli tie twee veelbelovende jongedames aangehouden, die zich hadden schul dig gemaakt aan diefstal van een portemonnaie in een café hier ter stede, waar zij in gezelschap van eenige mannen vertoefden. Beiden zijn thans veilig achter slot en gren del opgesloten. HANDELAAR IN PERSOONS BEWIJZEN GEKNIPT. Een handelaar in persoonsbewij zen, die in Alkmaar zijn slag meen de te kunnen slaan, werd op het oogenblik dat hij zich per trein naar Amsterdam wilde begeven, op het station alhier door de recherche aan gehouden. Bij fouilleering bleek, dat hij een op onrechtmatige wijze ver kregen persoonsbewijs in zijn bezit had. Hij gaf toe, van plan te zijn- dit in Amsterdam te verkoopen. MISLUKTE TRUC VAN TRANSPORTARBEIDER. De 17-jarige transportarbeider J. K., die belast was met het vervoe ren van balen hooi, trachtte zich hiervan een hoeveelheid toe te eige nen, door onderweg opzettelijk een aantal balen te verliezen, met het oogmerk deze later op te halen en naar zijn woning over te brengen. Hii werd echter betrapt, zoodat de politie tegen hem procesverbaal op maakte wegens diefstal. BENOEMD. Mej. A. J. F. Vahl, reeds tijdelijk als zoodanig werkzaam, is met ingang van 1 Januari j.l. als onderwijzeres benoemd aan de Ulo-school te Heiloo. ALLEEN OP DE WERELD. Het gezelschap „De Haghespelers" onder leiding van C'h. Braakensiek gaf gisterenmiddag in het Gulden Vlies (de zaal was geheel bezet) voor de jeugd een opvoering van Al leen op de wereld, een tooneelbe- werking van Hector Malot's beroem de boek. Met groote aandacht volg den de kinderen de avonturen van Remy, zijn vriend Mattia en den ouden Vitalis en het mislukken van de snoode plannen van James Mil- ligan werd luide toegejuicht. Mottige Janus. 's Avonds was er weer veel be langstelling voor het bekend'e stuk van Marius Spree: „Mottige Janus," dat door hetzelfde gezelschap van Braakensiek met groot succes werd gespeeld. Evenals bij de vorige op voering kregen de hoofdvertolkers Charles Braakensiek, Alex Hock en Greta Gijswijt luid applaus. G. C. van Gulik. Van 16.41 tot 8.45 Maan op 9.13, onder 18.13 13 Jan. Eerste kwartier. „GROOTE EN KLEINE ZORGEN". 's-GRAVENHAGE, 7 Jan. - Heden avond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in de serie „Brandende Kwesties" over het on derwerp „Groote en kleine zorgen". VROEGE LENTEBODE? Op de boerderij van Gebr. Roos onder Emmikhuizen bij Veenendaal is het nieuwje jaar al op heel bijzondere wijze ingezet. Dezer dagen kwam n.l. een kip met elf jonge kuikentjes het erf van de boerderij op wandelen. Moeder en kinderen waren in uitstekende conditie. Bij onderzoek bleek, dat de kloek ge broed had in den boomgaard, tusschen sneeuw en ijs. De boer heeft het kippen- gezin op een warm beschut plekje van de deel neergezet. OUDE MAN NEERGESLAGEN. In den nacht van 6 op 7 Novem ber is de 29-jarige loswerkman H. K. uit Amsterdam de woning van den 60-jarigen doofstommen, heer J. V. te IJmuiden binnengedrongen met de bedoeling geld te stelen. Toen de inbreker door den bewoner werd betrapt, sloeg hii dezen met een stuk ijzer eenige malen op het hoofd, waardoor de oude man ker mend op den grond viel. Zijn ge schreeuw werd door eenige surveil- leerende politie-agenten gehoord, die den dader wisten te arresteeren. Veertien dagen geleden stond K. voor de Haarlemsche rechtbank te recht. De officier van justitie eischte twaalf, jaar gevangenisstraf tegen hem. De rechtbank heeft heden con form den eisch, vonnis gewezen. HOND LIEP MET KINDERLIJKJE. Ingezetenen van de buurtschap Herxen te Zwollerkarspel zagen de zer dagen een hond loopen met het lijkje van een pas geboren kindje in den bek. Het lijkje verkeerde reeds in staat van ontbinding. De mare chaussee stelt een onderzoek in. Ambtelijke mededeelingen. WEGRUIMEN VAN SNEEUW EN VOORKOMEN VAN GLADHEID. De vervangend Commissaris van Poli tie te Alkmaar brengt ter algemeene kennis, dat ingevolge artikel 184 sub. 2e der Algemeene Politieverordening is be paald, dat hoofdbewoners van bewoonde perceelen en eigenaars van onbewoonde of ongebruikte perceelen verplicht zijn tusschen zonsopgang en zonsondergang: a. binnen 4 uur, nadat een sneeuwval heeft plaats gehad, de sneeuw of het daardoor gevormde ijs op den openbaren weg langs hunne perceelen en erven en wel ter breedte van één meter weg te ruimen; b. bij gladheid, binnen 2 uur, nadat deze gladheid is ontstaan, het onder a. bedoelde weggedeelte met zand, asch, turfmolm, zaagsel en andere daarvoor bruikbare stoffen te bestrooien en wel zoodanig, dat de gladheid verdwijnt, met dien verstande, dat de uren gelegen tus schen het tijdstip van zonsondergang en zonsopgang niet medetellen voor de be rekening van de hiervoorgenoemde ter mijnen van 4 en 2 uur. Alkmaar, 7 Januari 1943. De vervangend Commissaris van Politie voornoemd, MAARLEVELD. LIJNOLIE VOOR SCHILDERS. De Leider van den Distributie- dienst, kring Alkmaar, maakt be kend, dat schilders, die volgens hun Bewiis van Inschrijving van het Rijksbureau voor Verf in Januari in aanmerking komen voor lijnolie, aanvraagformulieren moeten afha len aan het Kantoor Ridderstraat. Deze formulieren moeten vóór 15 Januari 1943 ingediend worden. De Leider voornoemd, W. WAGENAAR. ADVIES-BUREAU VOOR GEZINS- EN LEVENSMOEILIJKHEDEN. De wekelijksche spreekuren van bo vengenoemd Bureau zullen ook in 1943, aanvangende op 8 Januari e.k. weder worden gehouden op Vrijdagavond vau 7 308.30 op het Centraal Bureau voor Maatsch. Werk, Langestraat 87, boven. SCHERMERHORN. De gemeentebegrooting vastgesteld. - De gemeentebegrooting, gewone dienst is vastgesteld in ontvangsten 40521.25, in uitgaven 46096.70. Geraamd wordt een biidrage van het Rijk groot f 5575.45. Kapitaaïdienst 48267.89 in ont-' vangsten en uitgaven. De gemeenterekening 1941, gewo ne dienst, is groot in ontvangsten 56427.37, in uitgaven 57850.21, nadeelig saldo 1422/84. Tot en met 1942 bedraagt het tekort voor den gewonen dienst 16918.51. De kapi taaïdienst is in ontvangsten en uit gaven 11934.15. Geboren: Nicolaas Johannes Maria z. v. J. Th. van Saasen en A. Bijvoet. Margaretha Cornelia, a v. S. Stokman en H. M. Blokdijk. G e t r o u w d: W. H. P. Loggere, wonende te Blaricum, en J. C. Mein- dersma. Overleden: Eduarda Deek- witz, 10 jaar (overl. te Alkmaar.) Klaasje Hartog, wed. v. K. Wester, 80 jaar. LANGEDIJK. De uitreiking van de nieuwe bonkaarten voor de 2e periode zal op onderstaande dagen en uren ge schieden: In het lokaal achter het betaal- kantoor der LGC te Broek op Lan- gendijk. Zelfverzorgers v. aardap pelen van Broek op Langendiik op Maandag 18 Jan. van 9.30 tot 11 uur de letters A t/m K; van 1112.30 L t/m ,Z. Gewone consumenten van Broek op Langendijk op Maandag 18 Jan. van 23 uur de letters A en B; van 34 uur de lett. C t/m J. Op Dins dag 19 Januari van 9.3010.30 uur de letters K en L; van 10.3011.30 M t/m T; van 11.3012.30 U t/m Z. In het café van den heer C. Jan sen te Oudkarspel. Zelfverzorgers v. aardappelen v. Oudkarspel op Dins dag 19 Jan. van 23 uur A t/m K; van 34 uur L t/m Z. Gewone consumenten v. Oudkars pel op Woensdag 20 Jan. van 9.30 10.30 uur de letters A t/m C; van 10.3012.30 D t/m L; van 23 uur M t/m R; van 34 uur S t/m Z. Zelfverzorgers voor aardappelen, die ook nog voor andere artikelen zelfverzorger zijn, dienen te ver schijnen op de data voor de zelfver- zorging voor brood, vleesch en melk. Na-uitreiking zal geschieden op Vrijdag 29 Jan. tusschen 9.30 en 12 uur in de o.l. school te Zuidschar- woude. HEILOO (24 t/m 30 Deo.) Geboren: Cornelis Petrus Maria, z. van Petrus J. Zuurbier en Maria de Jong. Johanna Alijda Esther, d. van Jacob J. Schuiling en Johanna M. Bot. Anthonius Frederik, z. van Cornelis L. Lomans en Cornelia Hoek. Gerrit, z van Jacob de Vries en Jantje D. van Essen. Catharina, d. van Nicolaas M. Bolten en Catharina U. Groot. Getrouwd: Pieter Jan van der Goes en Annie Muller. Johannes Lod der en Helena Willemijna Quist. Bij de vrijwilligers. ten verkenningstroep gaat goed uitgerust op weg, om contact met den vijand te zoeken SS PK Fritsch-O-H-P m Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede, dat vrijwilligers voor de Waffen-SS en het Legioen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te ver vullen, dat thans de mogelijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen kunnen zich ook diegene'n melden, die tot de Germaansche-SS in Nederland wil len toetreden. 8 Jan, 1943: 9 uur, Groningen, Concerthuis, Poelestraat; 14 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 9 Jan. X943: 9 uur, Amsterdam, school, Iepen- weg 13. 10 Jan. 1943; 10 uur, Utrecht, Wehrmacht- heim, Mariaplaats. 11 Jan. 1943: 10 uur, Amersfoort, Dienstge bouw, Leusderweg. 12 Jan. 1943: 10 uur, den Haag, café den Hout, Bezuidenhoutscheweg,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1