Zware Sovjet-aanvallen afgeslagen. DAGBLAD VOOR Göring en Rosenberg 50 jaar Sovjets mallen zich af. De strijd om Welikije Luki. In Januari 624 vijandelijke tanks vernietigd, Het vernietigd fankbooiconvooi. BEKANNTMACHUNG. Bewakingsdienst tegen sabotage. STAD EN OMGEVING. Eénpansmaaltijd. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Eed. 3330. Giro 37060. DINSDAG 12 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargong No. 8. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. PrQs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke S1/» m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. De Sovjets loopen sedert 24 No- standpunt Webkije JjUKi, aai, naai 51a N P -correspondent meldt, als de branding van het Rus- kche winteroffensief ligt. Kalinin en Toropez waren de uit- voor het groote offensief «^Taanden geleden werden hier al geweldige troepenmassa's geconcen treerd, wat natuurlijk niet voor het wakend oog der Duitsche verken ningstroepen verborgen bleef. De Duitschers breidden dadelijk hun stellingen uit en verbeterden ze en de Duitsche luchtmacht stoorde de bewegingen der Bolsjewisten door goed gerichte bomaanvallen. Toen de operaties bij Rzjef mis lukt waren, begonnen de Bolsjewis ten dadelijk het front algeheel te reorganiseeren. Zij brachten elite-troepen naar voren en begonnen op 24 Nov. den aanval bij Toropez in de richting van We likije Luki. Waarschijnlijk lag het in hun bedoeling om van Rzjef door te breken naar Smolensk, maar na dat zij in den zomer den slag hadden verloren, wilden, zij nu trachten over Welikije Luki achter het Duitsche front te komen. Na krachtige be schieting der Duitsche stellingen begonnen de Sovjets op 25 Novem ber den strijd, die nog niet beëin digd is. Het Duitsche verdedigings- blok, dat 100 kim lang en 70 km diep is, werd nog slechts op enkele plaat sen aangetast. Wanneer de Sovjets een plaatselijk succes hadden, werd uitbuiting daarvan door tegenaan vallen en insluitingen dadelijk on mogelijk gemaakt. Op vier sectoren trachtten de Sovjets een beslissing te forcoeren, maar iedere doorbraak werd verhinderd en iedere aanval afgeslagen. De verliezen der Sovjets. De omstandigheid, dat de Sovjet troepen ergens zonder beschutting uren lang aan temperaturen van 30 graden vorst zijn blootgesteld, maakt Dé begrootings-boodschap van Rooseveit. Roosevelt dient de oorlogs begrooting in. Naar de Amerikaansche nieuws dienst meldt, heeft Roosevelt aan het Congres de Oorlogsbegrooting voor het dienstjaar 1943 voorgelegd, dat op 1 Juli begint. De begroeting be draagt honderd milliard dollar. Roo sevelt heeft daarbij medegedeeld, dat de maandelijksche uitgaven voor oorlogsdoeleinden terstond na Pearl Harbour twee milliard doller be droegen, doch thans reeds meer dan 6 milliard bedragen en in het dienstjaar 1944 gemiddeld ruim 8 milliard per maand zullen ziin. Dit program is uitvoerbaar. De vaststel ling van de Oorlogsbegrooting voor 1942/43 op honderd milliard dollar beteekent een gemiddelde verlaging van het verbruik voor burgerdoel- binden van 25 In zijn begrootingsboodschap heeft president Roosevelt o.a. verklaard dat de belastingen nooit tot het voor- oorlogsche niveau zouden terugkee- ren. Hij noemde het verder noodzake lijk nog zes millioen menschen te mobiliseeren voor het leger en de oorlogsproductie. Roosevelt stelde voor in het begrootingsjaar 1944 nog 16 milliard dollar te doen opbrengen door be lastingheffing en bezuiniging. De nieuwe begrooting moet ook het bouwen van schepen mogelijk maken die de Ver. Staten in staat moeten stellen den vijand slagen toe te brengen. Tenslotte adviseerde Roosevelt tot een uniforme en uitgebreide be roeps-herscholing, om aldus een millioen menschen vrij te maken voor de oorlogsindustrie en om de oorlogsgewonden weder in te scha kelen in de oorlogsproductie. reeds verliezen zonder dat er een schot gevallen is. Daarentegen ligt de verdediger in opgeworpen stellingen met goede mogelijkheden voor verzorging en transport van gewonden en zieken. Urenlang moeten vaak de gewon den van den aanvaller in hevige koude in de mijnenvelden blijven liggen of zij zijn tijdens het uren lange transport en de onvoldoende sanitaire verzorging aan doodvriezen blootgesteld. Daarenboven veroor zaken de massale aanvallen der Sov jets enorme verliezen onder de bolsjewieken. Opmerkelijk is het dan ook, dat onlangs aan verscheidene fronten ook in het Kaukasusgebied Sov jetgevangenen van 16 en 17 jaar ge maakt zijn. Steeds meer vrouwenbataljoiis in Sovjet-leger. Teneinde de leemten, die door de geweldige verliezen ontstaan, zijn, aan te vullen, gaan de Sovjets in steeds grooteren omvang ertoe over, vrouwenbataljoiis" op te stellen. rijksmaarschalk Hermann Göring (I.) en Rijksminister Alfred Rosenberg (r.) vieren beden, 12 Januari 1943, hun 50sten verjaardag. (Foto's Hoffm.-Stapf-Pax m) HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11 Jan. (D.N.B.) Het op- peroevel der weermacht maakt be kend: In Noord-Kaukasië, bij Sta lingrad en in het Dongebied zijn voortgezette aanvallen van nu meriek superieure infanterie- en tanksirijdkrachten der bolsje wieken in zware gevechten bloedig afgeslagen. Het Duitsche luchtwapen greep met sterke strijdkrachten in de ge vechten in. Infanterie- en tanktroe pen vernietigden iru tegenaanvallen vijandelijke formaties. Door leger en luchtwapen werden 136 tanks, waarvan alleen 60 in het gebied van Stalingrad, vernietigd of buiten ge vecht gesteld. Jachtvliegers schoten, bij een verfjes van twee eigen toe stellen, 20 bolsjewistische vliegtui gen neer. Stoottroepen hebben in den cen- tralen sector van het front een vrij groot aantal gevechtsposities ver woest en gevangenen en buit bin nengebracht. De gevechten om We likije Luki en ten Z.O. van het II- menmeer duren voort. In den tijd van I tot 10 Januari zijn aan het Oostelijke front 624 Sovjetanks door formaties van het leger vernietigd, buit ge maakt of buiten gevecht gesteld. Bij de voortzetting der luchtaan vallen op de Moermansklijn hebben de bolsjewieken een talrijk rollend materiaal verloren. Snelle gevechts vliegtuigen hebben in de haven van Moermansk een koopvaarder van 4000 brt. tot zinken gebracht en een vrachtschip zwaar beschadigd. In Noord-Afrika. In Noord-Afrika plaatselijke ge vechtsactiviteit. Het Duitsche en Italiaansche luchtwapen heeft vijan delijke luchtsteunpunten, stellingen en marschbewegingen bestreden, Duitsche jagers schoten 5 vliegtui gen neer. AFSCHAFFING VAN ALLE EXTERRITORIALE RECHTEN IN CHINA. LISSABON, 11 Jan. - (D.N.B.) Naar de .Engelsche nieuwsdienst meldt is Maandag tusschen Groot- Brittannië en China een verdrag on derteekend over de afschaffing van de exterritoriale rechten. Voorts wordt gemeld, dat er ook tusschen China en de Ver. Staten een verdrag onderteekend is, waar bij alle exterritoriale rechten dei- Ver. Staten in China worden opge heven. De tusschen Engeland en de Ver. Staten eenerzijds en China an derzijds gesloten verdragen bevat ten bovendien de clausule, dat af stand gedaan wordt van alle bijzon dere rechten van landbezit en scheepvaart. Griegs 100e geboortedag. - In alle deelen van Noorwegen worden reeds toebereidselen getroffen voor he viering van het eeuwfeest van Griegs geboorte. Dë vermaarde «oorsche componist zag 15 Juni 1843 vllw+eiï5 01 reeds thans is ^stgesteld. dat Drontheim in Mei, her e? Bergen in Septem- Veru Orieg-feestconcerten zullen ge- De militaire correspondent van het D.N.B. noemt het jongste groote succes van het Duitsche duifeboot- wapen op het EngelschAmeri- kaansche tankböotconvooi op den Atlantischen Oceaan een klassiek voorbeeld van de nauwgezette sa menwerking van marine, luchtmacht en leger. De vliegtuigen, die het convooi hadden waargenomen, wa ren voorzien van een nieuw ca mouflagemiddel, dat de betrokken machines boven zee bijna onken baar maakt en het geruisch der mo toren neutraliseert. Het is voor de eerste maal in de geschiedenis der krijgskunde ter zee, dat een geheel tankbootconvooi door duikbooten berookt en vernietigd wordt. De door deze duikbooten behaalde o-erwinning is zoo volkomen, dat de uitwerking daarvan in Noord- Afrika niet lang op zich zal laten wachten. De Zweedsche bladen melden, dat de ramp van het tankbootconvooi geleid heeft tot kritiek van de En gelsche pers op het optimisme in dé jongste rede van Roosevelt. AANVALLEN VAN HET BRITSCHE LUCHTWAPEN OP NEDERLANDSCH GEBIED. Door aanvallen van het Britsehe luchtwapen heeft de Nederiandsche burgerbevolking in den loop van de vorige week de volgende verliezen geleden: 9 dooden, 6 zwaar- en 43 lichtgewonden. Voorts worden twee personen vermist. VERDVISTER GOED L Heden van 16.48 tot 8.42 Maan op 11.54, onder 0.09. 13 Jan. Eerste kwartier. Te Utrecht had Zondag de plechtige herdenking van het 10-jarig bestaan der oude W.A. plaats. Op de Mariaplaats werd door den commandant van de W.A., A. J. Zonder van, aan de leden der oude W.A., het strijdersteeken uit gereikt. (Polygoon- Zeijlem.-Pax m) MUSTERUNG DER GEBURTSJAHR- GaNGE 1901, 1902 UND 1903. Alle mannlichen Reichsdeutschen der- Geburtsjahrgange 1901, 1902 und Ï903, auch diejenigen, die bereits vor oder wahrend des Krieges gedient haben oder durch Wehrersatzdienststellen der Hei mat erfasst, gemustert, unabkömmlich, bereitgestellt oder zuriickgestellt worden sind haben sieh zur Musterung wie folgt zu melden: a) Aus den Provinzen Südholland und Seeland in «Den Haag, Schule, Frederik- straat 28: am 25.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AJ; am 26.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben KR; om 27.1,1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben SZ. b) Aus der Provinz Nordholland in Amsterdam-O., Schule, Iepenweg 13: am 28.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben A—J; am 29.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben KR; am 30.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben SZ. e) Aus den Provinzen Friesland, Gro ningen, Drente und Overijssel bei der Wehrmachtkommandantur Zwolle, Royensingel 13: am 1.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AO; am 2.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben P—Z. d) Aus den Provinzen Gelderland, Utrecht und Nordbrabant in Eindhoven, Schule, Den Boschstraat 18: am 4.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AH; am 5.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buch staben 1R; am 6.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben SZ. e; Aus der Provinz Limburg bei der Wehrmachtkommandantur Maastricht, St. Martenspoort nr. 2: am 8.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AE; am 9.2.'43 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben FH; am 10.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben IL; am 11.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben MP; am 12.2.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben QS; am 13.2.1943 vorm. 8-30 Uhr die Buchstaben TZ. Die Meldepflichtigen haben Wehrpass und sonstige Ausweispapiere sowie drei Passbilder 37X52 ipm. in bürgerlicher Kleidung, ohne Kopfbedeckung, Brillen- trager das Brillenrezept, mitzubringen. Inhaber eines Wehrpasses haben diesen, sofern sie ihn nicht bei sich führen, umgehend anzufordern und zur Muste. rung mitzubringen. Juden haben nicht zu erscheinen. Den Meldepflichtigen wird dus Fahr- geld 3. klasse gegen vorzeigen der Fahr- karte bei der Meldung zurückerstattet. Sie erhalten ferner bei einer Abwesen- heit vom Wohnort von mehr als 8 Stun- den ein Zehrgeld. Den Haag, den 12 Januar 1943. Der Reichskommissar für die bezetzten Niederlandischen Gebiete, der Generalkommissar für das Sicherheitswesen, gez. RAUTER, SS-Gruppenführer und General- leutnant der Polizei. Wanneer en hoe? Wanneer werkt de bewakings dienst tegen sabotage? Het antwoord op deze vraag kan in zekeren zin kort zijn, en luiden: „in normale, omstandigheden niet". Wanneer zich geen sabotage-ge- vallen voordoen of te vreezen zijn in de gemeente, blijft de dienst een or gaan in ruste. Slechts wanneer de omstandigheden zulks noodzakelijk mochten maken, komt het personeel van den dienst in actie; Zooals reeds eerder vermeld, staar: de leden van den dienst onder bevel van het hoofd der plaatselijke politie en worden ook door deze politie ge controleerd. Zij zelve missen elke poiitioneele bevoegdheid. Een belangrijk punt voor hen, die zich voor dezen dienst opgeven, is, dat een bewaker nooit alleen op post komt te staan. Ook hier wordt het principe „één man is geen man" ge huldigd en wordt dientengevolge de bewaking van elk object toever trouwd aan een groep van tenminste drie personen, ten einde een waar- org te hebben, dat de wacht op doeltreffende wijze kan plaats heb ben en de bewakers in de gelegen heid zijn in geval van sabotage desnoods telefonisch de hulp van politie in te roepen. De leden van den bewakingsdienst mogen voorts geen dienst doen, zon der in het bezit te zijn van een legi timatiebewijs van voorgeschreven model en een armband, terwijl, hoe wel bewapening met vuurwapens uitgesloten is, eventueel geen be zwaar bestaat tegen het tijdens den dienst ter beschikking hebben van afweetroiddelen, die in voorkomend geval tot zelfverdediging kunnen worden aangewend. Bij -beëindiging daarvan moet aan onmiddellijke inlevering der uitge deelde wapens streng de hand wor den gehouden. Het bij den bewakingsdienst inge deelde personeel ontvangt een ver goeding van 0,50 voor elk uur, dat het in werkelijken dienst is geweest. Gedeelten van een uur, langer dan een half uur, worden voor vol ge rekend, gedeelten, die korten, zijn, KORTE8AANWEDSTRIJDEN voor beroepsrijders. In verband met de reorganisatie in de Nederiandsche schaatssport heeft, de landelijke commissie voor de kortebaanwedstrijden voor be roepsrijders Zaterdag j.l. in Utrecht vergadercf. Na ampele besprekingen werd be sloten: lo. van 18 Januari 1943 af moeten beroepsrijders en -rijdsters in het bezit zijn van een startkaart, zonder welke zij niet mogen uitkomen op wedstrijden. De rijders kunnen deze week inschrijfformulieren aanvragen bij de leden der commissie in hun provincie. 2o. in elke provincie zal men dit seizoen nog rijden onder de regle menten van de betreffende provin ciale organisatie, zulks omdat he nationale reglement nog niet ge reed is. In dit verband besloot de commis sie met spoed de reglementeering ter hand te nemen. 3o. de organiseerende iisclubs zijn verplicht na afloop van eiken wed strijd een procesverbaal van den wedstrijd, alsmede een volledig in gevulde rijdersliist op te zenden aan den secretaris der prov. organisatie. 4o. het kampioenschap van Neder land voor mannen wordt in het sei zoen 1942/1943 verreden in Gronin gen en dat voor vrouwen in Fries land. 5. de provinciale organisaties in Groningen, Friesland, Drente, Over ijssel, Noord-Holland en Zuid-Hol land organiseeren in haar eigen pro vincies de prov. kampioenswedstrij den voor mannen en vrouwen. De adressen, tot welke men zich in de verschillende bonden kan wen den, zijn: voor Groningen: G. K. Wiersema, Paterw.weg 180, Groningen: voor Friesland: P. Dubois, Zuider kade 35, Franeker, tel. 2103; voor Drente: H. Wijngaarden, Vaart Zz. 101. Assen, tel. 2812: voor Overijssel: H. F. v. d. Meer, Nobelstraat 8bis, Utrecht, tel. 21506; voor Noord-Holland: J. Werkman, Rippingstraat 33, Alkmaar, tel. 2491. voor Zuid-Holland: D. Hendrilcse, Groot-Ammers B52. tel. 59. Secretaris-penningmeester der lan delijke commissie is de heer J. Werkman, Alkmaar. DE RICHTINGSTRIJD. Door den rechtzinnigen kerkeraad der herv. gemeente van Breda werd het verzoek van het bestuur van de afd. van de Ver. van vrijz.-herv. al daar om, als evangelisatie in kerke lijk verband te worden opgenomen door instelling van een evangelisa tiecommissie, afgewezen. Heiloo geeft een beter voorbeeld, In Heiloo doet men blijkbaar aan den riehtingstrijd niet mee. Het stemt verheugend, dat men daar, in verband met het oog op de vele thans daar verblijvende ingezete nen uit ,gmond aan Zee, in het Witte kerkje ook voor die menschen godsdienstjefeningen gaat houden, waarin de eigen ieeraren voorgaan. Ten aanzien van de oud-katholie ken moet een definitieve regeling nog gevonden worden, besprekingen erover zijn reeds gehouden. Voor de hervormden uit Egmond zal -les Zondags om de veertien dagen, te beginnen met a.s. Zondagmiddag 3 uur, ds. Roobol optreden. Dien dag zal des avonds om 7 uur ds. Bloem- hoff voor zijn eigen gemeente voor gaan. 65 MILLE VOOR ONS VOLK. In de week waarin de jaarwisseling viel, hebben onze volksgenooten een bedrag van f 65.151,53 voor hun min der bedeelde volksgenooten bijeenge bracht. In dit bedrag is een gift begre pen van niet minder dan 25 mille, ge schonken door een fabriek in het mid den van ons land. Winterhulp, die dit bedrag aan de daarvoor in aanmerking komende gezinnen zal uitkeéren, ziet in deze mooie som een gunstig voor teeken voor de komende maanden. worden niet mediegerekend. Wordt de dienst vervuld met onderbreking van wachturen, welke in een wacht lokaal worden doorgebracht, dan worden deze uren voor de bereke ning der vergoeding meegeteld. Indien den wakers tijdens de uit oefening van den dienst een ongeval mocht overkomen, hebben zij aan spraak op een uitkeering uit het Herstelfonds 1940, overeenkomstig met de uitkeering, welke zij ingeval van verzekering tegen ongevallen zouden ontvangen. Uit het bovenstaande blijkt wel, dat er naar gestreef d is de voorwaar den te scheppen om éen goede uit voering van den bewakingsdienst te garandeeren op een manier, die op zoo redelijk mogelijke wijze reke ning houdt met de belangen en de vei ligheid der bewakers, een omstan digheid, die er zeker toe kan bijdra gen de animo voor vrijwillige mel ding te verhoogen. Een groot aantal vrijwilligers maakt de kansen op verplichte aanwijzing zoo gering mo gelijk, „Meldt u daarom vrijwillig bij den bewakingsdienst tegen sabotage". U doet daarmede een goede daad in het belang van uw mede-gemeentenaren -n van uzelf. Melkprijs voor den boer verhoogd. Dank zij het onvermoeid streven van den Land stand. Gelijk reeds door den Boerenlei der en den Directeur-generaal van den Landbouw op Nieuwjaarsmor gen voor de radio werd aangekon digd en eerdaags officieel zal worden gepubliceerd, zal de veehouder met inig-ang van 1 Januari j.l. per kg. melk 1 cent meer ontvangen, aldus ontleenen wij aan „De Landstand". Dit zal geschieden in den vorm van een toeslag, zoodat de consument daardoor geen hoogeren prijs behoeft te betalen. De actie van den Nederlandschen Landstand is dus in dezen met suc ces, zij het nog niet volledig, be kroond. Een hooikist in gebruik, bespaart gas en electriciteit. De eenpansmaaitijden, welke zoo nu en dan alhier georganiseerd worden door Winterhulp en N. S. V., mogen zich in een steeds toenemende belangstelling verheugen. Ook Zondagmiddag was de zaal van Het Wapen van Heemskerk meer dan vol. Zelfs de foyer was bezet en ook op de tribune moesten nog ee.ii- ge menschen een toevlucht zoeken. Velen dezer menschen hadden zich pas Zaterdag of zelfs eerst gister van kaar ten voorzien, zoodat het geen wonder was, dat de centrale keuken op zoo'n grooten toeloop niet had kunnen reke nen, met als gevolg dat niet alle deel nemers de tafel verzadigd hebben kun nen verlaten, ofschoon er toch voor méér dan 300 personen was gekookt. Het zal voor den vervolge dus zaak zijn zich vroegtijdig te melden. De leiding van den maaltijd was thans in handen van de N.S.V. De heer Maijer, Stützpunktleiter der N.S.D.A.P. te Alk maar, sprak een woord van welkom tot de vele aanwezigen, waarvan hij met name noefnde den voorzitter der Ned.- Duitsche Kuituurgemeenschap alhier terwijl hij in den heer L. van Zutfen den Ned. Jeugdstorm verwelkomde, Spr. herinnerde aan de instelling van de éénpansmaaltijden in opdracht van den Führer, als blijk van kameraadschap en gemeenschapszin van allen, die van Germaanschen bloede zijn, en hij achtte zich gelukkig dat de deelname ook hier in Alkmaar geregeld toeneemt. Hij bracht in herinnering, dat in den be ginne slechts een enkele maal zulk een maaltijd werd gehouden in het Marine lazaret en dat de deelnemers daaraan van heinde en verre, zelfs uit Enkhuizen en Hoorn, werden opgehaald per auto, Thans, nu er veel vaker een Eintopfses- sen gehouden wordt en op meerdere plaatsen, komen er veel méér liefheb bers dan voorheen, waarin spr. een be wijs zag ook van toenemenden broeder schapszin. Den zang, waarmee de jeugd-; stormers de aanwezigen eenigen tijd het wachten hadden doen vergeten, zag spr. ook als zoodanig. Hij eindigde met allen een goeden honger toewenschende welke woorden door allen, hand in hanc staande, werden herhaald. Na den met veel smaak genuttigden maaltijd (stamppot boerenkool met saus en schapenvleesch zonder bon!) nam de heer Maijer wederom het woord, ter aanbeveling van een inzameling voor het groote gemeenschappelijke doel. Hij wees op de offers, welke de Duitsche soldaten en de wapenbroeders uit de met hen verbonden landen brengen aan het Oostfront en aan het front in Noord- Afrika, in alle wereldzeen en in het on metelijke luchtruim, memoreerde voorts hoe veel in de genoemde landen geof ferd wordt achter het front en sprak dan als zijn overtuiging uit, dat ook de Nederlanders niet willen achterblijven in het schenken van hun volle vertrou wen aan den Führer aller Germanen, die allen bezielt met den wil van over winning in den strijd voor een nieuw Europa, Adolf Hitler, wiens naam ge schreven staat in het boek der eeuwig heid. GESLAAGD. Voor het examen Nederiandsche han delscorrespondentie vanwege de Vereen, v. Leeraren in Handelscorrespondentie en Boekhouden slaagden o.a.: Mej. Lidy van Nek en de heer P. C. Briefjes te Bergen, alsmede de heeren B. Punt, J. Kühne, A. Dekker en P. A. Kohnert te Alkmaar. Deken C. A. A. Crojt t Slechts enkele weken na zijn be noeming te Hoorn is Zondagnacht omstreeks drie uur na een zeer kor te ongesteldheid overleden de pastoor en deken dezer parochie C. A. A. Croft, die van Den Haag naar Hoorn was gekomen als opvolger van deken v. d. Wiel. De uitvaartdienst is vastgesteld op a.s. Woensdag, waarbij de Lau den zijn bepaald op 9.30 en de plechtige H. Mis van Requiem op 10 uur, waarna de teraardebestelling zal plaats vinden in het priestergraf op de r.k. begraafplaats. HET RUYS-ENSEMBLE. Bobbie boft", blijspel in drie bedrijven van Werner Bernliardy. Het gezelschap van Cor Ruys heeft gisteravond op de eerste abonne mentsvoorstelling in 't Gulden Vlies de première gebracht van een blij spel van Werner Bernhardy, onder dén titel: Bobbie boft. Heel gelukkig gekozen lijkt ons deze titel niet. De opvoering als geheel was zeker niet zooals men die van een gezel schap als het Ruys-ensemble mag verwachten. De première, die het Alkmaarsche publiek te zien krijgt op een abonnementsvoorstelling, dient ten volle verantwoord te zijn en het gezelschap heeft zeker de too- neelspeelkunst, het publiek en den heer Mooy, die zijn abonné's in voi vertrouwen deze voorstelling "heeft aangeboden, geen dienst gedaan. De voorstelling maakte den indruk van een slotrepetitie. Het spel was wei felend en miste tempo, vooral omdat de hulp van den souffleur meerma len dringend noodig was. Vrijdag a.s. wordt deze opvoering wederom gegeven voor de abonné's van groep' B. Het Ruys-ensemble heeft dan gelegenheid te laten zien dat het ook anders kan. G. C. van Gulik. OOK DE FISCUS EISCHT ZIJN DEEL.... Van clandestiene slachters. Er was eens een tijd, dat de clandestiene slachters er af kwa men met een flinke geldboete. Het hielp niet Er kwam spoedig daarop een tijd, waarin de clandestiene slachters en hun helpers een mi nimum straf van zes maanden kregen. Het clandestiene vleesch werd duurder Toen kwam de tijd, dat deze minimum straf slechts sporadisch werd toegepast: een jaar in de gevangenis is thans een heel nor male straf geworden. Het vet was schier onbetaal baar geworden En er werd lustig verder ge slacht Thans eischt echter ook de fis cus zijn deel! De verschuldigde accijnzen moeten ook van clan destien geslachte runderen be taald worden. Een en ander in overleg tusschen de departemen ten van justitie en financiën, zooals de rijksadvocaat mr. Seijlhouwer mededeelde, Maan dagmiddag op de zitting van den politierechter te Alkmaar. En waar deze accijnzen niet betaald waren, werden, de vol gende boeten opgelegd: J. N., slagersknecht te Hoorn, 3 x 20. Hij had in Februari en Maart 1942 drie koeien geslacht, zijn 8 maanden straf reeds on dergaan en kreeg nog deze koude douche. P. N., tuinder te Hoorn, com pagnon van eerstgenoemde, die zijn straf ook al achter den rug heeft, kreeg 2 x 20. C. D., fruitkoopman te Hoorn, die nog zes maanden tegoed heeft, werd verrast met een boete van 1 x f 20. ONGEBANDEROLLEERDE SIGAREN. De 53-jarige J. F. B. uit Alkmaar, die precies een jaar geleden te Alk maar bij de Lindenschool ventte met ongebanderolleerde sigaren en op heeterdaad betrapt werd, hoorde Maandagmiddag door den rijks advocaat 100 tegen zich eischen. De uitspraak luidde conform. Zijn vader, die de' sigaren gekocht had, werd tot eenzelfde boete veroordeeld. „DE FEE VAN DE BRON". Zondagmiddag werd door de zang klassen van den heer Joh. Kuiper een opvoering gegeven van de kinderope rette De Fee van de Bron. En ook dit maal was de zaal van het Gulden Vlies geheel bezet. De uitvoering is.een groot sucoes geweest. Het luide applaus was ten zeerste verdiend en een mooie be looning voor het vele werk aan deze operette besteed. Vele jongens en meis jes van de zangklassen vertolkten hun rollen met groote vrijmoedigheid. De prins, de fee, het boerenmeisje en de hoofdlieden der kabouters en kolen branders trokken evenals de koning en koningin aller aandacht. Zij speelden en zongen alleraardigst. Woensdag en Donderdag wordt deze opvoering herhaald. G. C. van Gulik. Wat de muziek betreft diene het volgende: „De Fee van de Bron" van Evert Koning, is een aller-aardigste kinder operette, melodieuze, goed klinkende muziek, wat ouderwetsch romantisch, dus ook eenvoudig majeur en mineur; uitstekend geschreven voor kinder stemmen. Er werd steeds aandachtig en met zekerheid gezongen. De koren waren zonder uitzondering mooi van toon, en duidelijk van uitspraak. De vele soli van de solisten muntten uit in muzikale weergave, goede accentueering en phra- seering. De zang van allen klonk vooral beschaafd. Principieel ben ik tegen versterking van vrouwenkoor, die hier ook volstrekt overbodig was. Het geheel werd uitste kend aangevuld en gekleurd door een strijkorkest en piano. Ook dit deel was zeer goed verzorgd. Er ging gloed en golving van uit. Een apart compliment voor de concertmeesteres, mej. Bep Kuiper, die inderdaad het orkest in zekerheid voorging. De dans, door haar ontworpen, toonde haar degelijk muzi kaal inzicht. Ten slotte, alle lof voor den leider, den zeer begaafden, en muzikalen musi cus en dirigent, Joh. Kuiper. Hij mag met vreugde en dankbaarheid op deze zoo goed geslaagde uitvoering terugzien. Jac. Jansen. THOLEN EN VAN LIER. Voor een groot aantal belangstellenden trad Zondagavond in 't Gulden Vlies op het ensemble Tholen en v. Lier, waar van men echter ditmaal van Lier, den pianist, wegens ziekte moest missen. Zijn plaats werd zeer verdienstelijk in genomen door Pim Tholen. Het gezel schap heeft voor een echt vroolijken ont spanningsavond gezorgd, waaraan Her man Tholen, Kitty van Dongen, Jeanne van Lier—LafoTce, Pim Tholen en Jan Hagoort met volle kracht hebben mede gewerkt. Tholen was in verschillende scènes, tafereelen en liedjes de motor, die voor tempo zorgde. De dames Kitty en Jeanne traden samen en afzonderlijk in diverse nummers met veel succes op, o.a. in het Tiroler nummer en de slot- dansfantasie. Jan Hagoort, de bekende goochelaar, liet op de hem eigen wijze de toeschou wers weer versteld staan door zijn ver bluffende toeren, waarbij zeer verras sende. Enkele dames en heeren uit het publiek werkten daarbij kranig mee. Ook als geheugenkunstenaar met getal len en woorden, deed Hagoort verdien stelijk werk. Het publiek toonde zich zeer voldaan over dezen avond. G. C. can Gulik. ALKMAAR. GEBOREN: Mattheus H. M., z. van Pieter van Langen en M. C. Punt. Carla H. M., d. van Johannes A. A. Kar- seboom en H. P. E. van Lopik. Bou- wina, d. van Engelbertus G. Boots en A. J. Kaandorp. GETROUWD: Adriaan A. Overdulve en Wijmtje van de Wetering. OVERLEDEN: Jan Schilp, gehuwd m, G. Klerk, 58 jaaf. Anna G. Post, geh. m. L. C. Geerling, 56 jaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1