TEWERKSTELLING IN DUITSCHLAND. Zware gevechten in den Westelijken Kaukasus DAGBLAD VOOR Antonescu bij den Fühiei. Dep. v. Financiën verplaatst Verplaatsing van bedrijven. Frankrijk en het nieuwe Europa Jongore generatie wijst den weg «aair samenwerking. STAD EN OMGEVING. Vormingsbijeenkomst der N.S.D.A.P. en N.S.B. ie Den Bosch Lord Alexander over het duikbootengevaar. Sovjet-aanvallen in alle sectoren afgeslagen. GEVECHTEN IN TUNIS. De buiienlandsehe arbeiders in Duitsch.and. Hauptdienstleiter Schmidt spreekt. C Tabakssurrogaten onder de loupe. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bnreau Alkmaarscbe édltle Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Hed. 3330. Giro 37060. DONDERDAG 14 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 10. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties In deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. (Van onzen Berlijnschen correspondent). 1st de Parijsche Sorbonne heeft men dezer dagen, onder leiding van •Henri Labroue,een specialen leer doel voor de gêfcchiedenis van het oodsche volk Ih het leven geroe pen. Totdusver werd aan de Fran sche universiteiten alleen maar de antieke geschiedenis van het jood- sche volk in behandeling genomen en dan veelal vanuit religieus standpunt bekeken. Henri Labroue, professor in de geschiedenis en geo grafie, vertegenwoordigde een. tod Eng het departement Gironde in het Fransche parlement. Van gjn ge schriften is vooral zijn actueele Studie „Voltaire als anti-semiet" be kend geworden. Zou men zich nu ook in Frankrijk voor het toekom stige Europa gaan interesseeren? Briand was er op uit om den status ciuo, die in 1919 te Versailles was ontworpen, voor Frankrijk te hand haven. Een door Frankrijk be- peerscht Europa zweefde menigen vooraanstaanden Franschman na den yorigen wereldoorlog voor oogen en peheerschte ook de besprekingen, die in 1919 te Versailles werden ge voerd maar tenslotte bleek de Duitsche eenheid toch sterker dan men toen veronderstelde. Toen de door Poincaré voorgestelde en aan genomen maatregelen onuitvoerbaar bleken, trad Briand op den voor grond met de vorming van Pan- Eluropa. Men vergat echter, dat men den vrede niet kan verwezen lijken, zoolang men dit nieuwe Europa op de basis van het onrecht, op den status quo van Versailles .Wilde stabiliseeren! De combinatie van den wellicht goed bedoelden Volkenbond met den ïoogenaamden Vrede van Versailles, heeft ook de Pan-Europeesche ge dachte van Briand den genadestoot toegediend. Inmiddels heeft Adolf Hitler het onrecht van Versailles overwonnen en de,*"redachte eener nieuwe Europeesche Tg-de aangekon digd, welke de volken van Europa taar een betere toekomst zal leiden, oodoende is thans ook Frankrijk voor de Vraag gesteld, of het aan het toekomstige Europa zijn deel wil bij dragen, of het op den duur een Europeesch denkend Frankrijk zal Worden. Het zal moeilijk blijken. Want het Fransche volk behoort nu eenmaal tot de meest conservatieve naties van ons werelddeel. Een dui delijk voorbeeld. Wanneer het con servatieve blad van Charles Maur- fas, de „Action Franqaise," het de vies draagt „La France seule", dan beteekent zulks dat men in deze kringen, waar men ook thans nog het testament van Richelieu als de eenige richtsnoer der Fransche po- htiek is blijven beschouwen, slechts een doel kent: de verwezenlijking van het Fransche Europa, zooals Lo- dewyk XIV het trachtte te realisee- ren, of een volkomen ot> zichzelf aangewezen Frankrijk, dat iedere samenwerking met dé overige Euro peesche staten van de hand wijst. Jongere generatie. 7IJ. die van den huidigen tijd niets willen leeren, scharen zich om marmen als Charles Maurras, die de dooden het liefst zou mobiliseeren £m kroongetuigen te zijn van Riche- leu s testament, dat voor hen een eeuwige wet, een onveranderlijk dpgma beteekent. Deze politiek zal nimmer den weg ter verzoening en samenwerking met Duitschland in slaan, zelfs niet, als het daarbij om een nieuwe orde in het toekomstige - Europa gaat, waarbij ook de toe- v komst van Frankrijk nauw betrok ken is. Maar gelukkig is er ook een jon gere generatie in Frankrijk, die dit onnuttig gekijf allang beu schijnt te z«n. Zij is gaan begrijpen, dat er onder de huidige omstandigheden voor Frankrijk nog maar één moge lijkheid voor een bevredigende op lossing in dezen bestaat: nauwere samenwerking met het Duitschland onder Adolf Hitler, dat na de over winning van den klassenstrijd in het eigen land ook den eeuwigen broe derstrijd in de overige landen van Europa uit den weg wil ruimen. Dat is de geest, die deze jonge ge neratie van de door maarschalk Pé- tain en minister-president Laval ge volgde politiek verwacht. Zij berust als het ware op de gedachte, die reeds vroeger door vooraanstaande Franschen als Victor Hugo en Rénan tot uiting is gebracht, idealisten, die een nieuw Europa aankondigden, waarin Frankrijk de plaats^ zou in nemen, die het Fransche volk onder de andere volken van Europa toe komt! Bespreking over politieke, militaire en economische vraagstukken. Zondag heeft, naar thans gemeld wordt, de Führer in zijn hoofdkwar tier den staatsleider van Roemenië, maarschalk Antonescu, ontvangen. Er werden besprekingen gehouden, waaraan van Duitsche zijde ook mi nister von Ribben-trop en. van Roe- meensche zijde o.a. de plaatsver vangende minister-president Mihus Antonescu deel namen. Van mili taire zijde waren bij" de besprekin gen o.a. generaal-veldmaarschalk Keitel en van Roemeensche zijde de bewapeningsnünister Dobre aan wezig. De gedachtenwisselingen ston den in het teeken van vriendschap en wapenbroederschap en hadden betrekking op alle problemen van de gezamenlijke oorlogsinspanning en vastberaden wil tot voortzetting van den oorlog tegen den gemeen- schappelijken vijand tot de totale overwinning is bereikt. Tevens werden economische be sprekingen gehouden, waaraan dr. Funk en de voorzitter der Duitsch- Roenieensche regeeringsconimissie gezant Clodius deelnamen. De Roemeensche staatslieden be zochten minister van Ribbentrap voor een slotbespreking. De diplomatieke correspondent schrijft, dat de besprekingen, naar -in bevoegde Duitsche kringen ver klaard wordt, betrekking hadden® op alle veelzijdige, politieke, militaire en economische kwesties, welke de oorlogvoering van Roemenië en zijn lotsgemeenschap met de as en Euro pa betreffen. Men verklaart in Duitsche poli tieke kringen, dat ook bij deze ge legenheid de persoonlijke banden tusschen de beide leiders nog hech ter zijn geworden Roemenië is een der belangrijkste oorlogspartners en zijn stem zal dus ook gewicht in de schaal leggen bij overwinning en den vrede dien deze overwinning der Europeesche lotsgemeenschap moet brengen. Het is bekend, dat Anto nescu in den strijd tegen het bolsje wisme in onwrikbare vertrouwen in de overwinning den eenmaal inge slagen koers blijft volgen. Besproken is ook, welke tegen prestaties van Duitsche zijde aan het Roemeensche volk gegeven zul len worden. Duitschland blijft er naar streven om de soldaten der Europeesche volkeren den strijd tegen den gameenschappelijken vijand te verlichten. Door de vereeni- 1 ging „Het Neder landsche Trek- paard" is te As sen een goedge slaagde hengsten- keuring gehou den. - De eerste premie van alle aangevoerde die ren werd gewon nen door den f raaien hengst „Printemps d'Hulplanche". VNP-v. Buiien- Pax m Redevoeringen van den heer Van Geelkerken en Haupt- dienstleiter Schmidt. Het nieuwe jaar voor politieke actie, dat Zondag te 's-Hertogenbosch geopend is met een gemeenschappelijke vormings bijeenkomst der Duitsche en Neder- landsche Nationaal-Socialisten van Noord-Brabant, zal weer in het teeken staan van onverbrekelijke kameraad schap. Rede van den heer v. Geelkerken. De heer van Geelkerken wees er op, dat het afgeloopen jaar wellicht voor de bevolking vele moeilijkheden met zich heeft medegebracht, welke echter niet vergeleken kunen worden met de groote offers van de Duitsche soldaten, die im mers ook voor de Nederlandsche zaak strijden. Scherp stelde spr. de houding aan de kaak van de kringen, die met de nieuwe orde niets te maken willen hebben en die uit het heden in het ver leden vluchten. De meest urgente taak der leden der N. S. B. is, ook in het nieuwe jaar, de muren te sloopen, waar door thans nog het Nederlandsche volk wordt gescheiden. Geen kanonnenvleesch. Wat de „bezorgdheid" van zekere Ne derlandsche kringen betreft, dat Mussert „kanonnenvleesch" voor de Duitsche weermacht zou moeten leveren, wees va Geelkerken erop, dat Adolf Hitler niet om soldaten heeft gevraagd, omdat hij daaraan geen behoefte heeft. De Führer vraagt echter menschen, die op leven en dood met hem samengaan, en die hem erkennen als Germaanseh leider. Zulke mannen staan thans reeds in de gelederen van het Ned. Legioen, van de Waffen-SS en de N.S.K.K., zoo dat een militaire dienstplicht niet noodig is. Dat beteekent niet, dat de Neder landsche Nat.-Soc. niet den wensch hebben nog tienduizenden Nederlanders te zien toetreden tot de Duitsche weer macht. Want slechts verblinden kunnen op den duur de oogen sluiten voor het inzicht, dat in het Oosten gestreden wordt om het bestaan van de Europee sche cultuur. De erkenning van Mussert door den Führer, als leider van het Nederland sche volk beteekent tevens een waar deering voor den taaien strijd van de Ned. Nat.-Soc. Dit legt allen leden der De eerste lord van de Britsche ad miraliteit, Alexander, heeft in een rede voor de Constitutional Club te Londen verklaard, dat de verhezen der Britsche marine in dezen oorlog een aanzienlijke vloot vormen. Alexander zeide vervolgens, dat Groot-Britannië in dezen oorlog minstens 100.000 scheepsbouwarbei- ders te weinig heeft. Hij schetste de moeilijkheden wel ke zich voordoen bij het bouwen van schepen, met een grootere snel heid en verklaarde, dat wanneer men de langzamere schepen door de noodige snelvarende schepen zou willen vervangen, de invoer met 18 tot 19 procent zou moeten worden verminderd. Hij constateerde dat Groot-Bri- tannië in de afgeloopen drie tot vier maanden zeer zware aanvallen door duikbooten moest doorstaan. De luchtmacht der marine werkt met oude en langzame vliegtuigen. Deze dient men door betere typen te vervangen. Snelle konvooien bepleit. Admiraal Sir Hugh Tweedie be veelt in de Times de vorming van snelle convooien met een minimum- tempo van 17 knoopen aan als mid- üel tot betere bestrijding van het toikbootgevaar. hord Alexander heeft verklaard, y?t convooien met een snelheid van Jj-tot 12 knoopen het meest econo- nimT 2ij'n t.a.v. materiaal, beman- s. en laadvermogen, het sc^e deskundigen zijn over overp» meen van meening, dat een <sriAiw5\g tot schepen met grootere ring va zou leiden tot verminde- laadruimteBt k°uwtempo en van de Vijand no. 1. bootkwMt?e PPlossing voor de duik- wordende k 1E,.een steeds sterker vooien aueschermine voor de con- heeft volgens den ?tlchtendienst een „hoog- ïiivvSi» '°£naangevende persoon- Washington verklaard. Sulkiilo" Productie van snelle Hoi tS- e5 ^et 2roote aantal op den Atiantischen Oceaan opereeren- onderzeeers zijn de reden, aldus voegde deze nersoonliikheid hieraan toe, waarom de duikbooten be schouwd worden als vijand no. 1. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 13 Jan. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: In den Westelijken Kaukasus heeft de vijand zijn plaatse lijke aanvallen, die hij sedert geruimen tijd gestaakt had, her vat. Herhaalde pogingen om in de stellingen van Duitsche en Roemeensche troepen binnen te dringen, mislukten door het af- weervuur met zware verliezen. Aan het front in het gebergte werden door stormtroepen tal rijke vijandelijke stellingen ver nietigd. Aan de rest van het Zuidelijke front duren de ge vechten voort. Achtentwintig Sovjet-pantserwa gens werden kapot geschoten. Na krachtige artillerievoorberei ding gingen de Bolsjewisten in een sector van Hongaarsche troepen tot den aanval over. In verbitterde ge vechten werden zij afgeweerd met medewerking van Duitsche troepen. Duitsche en snelle Hongaarsche ge vechtsvliegtuigen opereerden dag en nacht op vernietigende wijze tegen gereedstaande vijandelijke strijd krachten en op marsch zijnde troe pen. Bij de voortzetting van een eigen aanvalsoperatie in den centralen sector vielen vele honderden ge vangenen en een aantal pantserwa gens en kanonnen ons in handen. Het steunpunt Welikije Loeki bleef zich met heldhaftige dapperheid ver dedigen, terwijl de eigen aanval tot ontzet van het steunpunt vordert. In het gebied van het Hmen- meer en het Ladogameer viel de vijand heftig aan. Alle aanvallen - strandden met zware verliezen op den hardnekkigen tegenstand der Duitsche troepen. De Bolsjewisten verloren in dfezc gevechten 52 pantserwagens. Bij d: heftige luchtgevechten van dezen dag schoten Duitsche jagers 52 vlieg tuigen neer, waarvan 36 in den Noordelijken sector. Een eigen vlieg- .uig wordt vermist. In Tunesië. In Tunesië verloor de vijand bi; de nog voortdurende plaatselijke gevechten tot dusverre 14 pantser wagens, 2 gepantserde verkennings wagens en een groot aantal auto's. In Noord-Afrika waren overdag en des nachts aanvallen van de Duit sche en Italiaansehe 'luchtmacht ge richt op vijandelijke vliegvelden met sterke bezetting en stellingen van het luchtdoelgeschut. Vier vijande lijke vliegtuigen werden neergescho ten, Storingsaanvallen. In den vroegen ochtend van heden ondernamen Britsche vliegtuigen wederom systeemlooze storingsaan vallen op West-Duitsch gebied. De verliezen aan menschenlevens en de schade zijn gering. Aan de Kanaal- kust verloor de vijand gisteren twee vliegtuigen. Aan het Italiaansehe legerbericht van 13 Januari ontleenen wii het volgende: Aan het front van dé Syrte we- derzijdsche verkennihgsacties. Tij dens gevechten der laatste dagen in Fezzan heeft de vijand gevoelige verliezen geleden. In Tunis zijn tijdens gevechten, die op het oogenbllk nog aan den gang ziin, 14 tanks, 2 gepantserde auto's en talrijke voertuigen ver nield. Een vliegveld in Libye is gebom bardeerd en onder mitrailleurvuur genomen door een Italiaansehe luchtformatie. Eenige bommen, uitgeworpen op het stedelijk gebied van Sciacca (Agrigento), hebben gistermiddag beperkte schade doen ontstaan: er vielen zeven dooden en één gewon de onder de burgerbevolking. Door optreden van den vijand hebben wii twee torpedobooten ver loren. Gouwleider Sauckel heeft te Parijs voor journalisten gesproken over den zin en de praktijk van het werk der buitenlandsche arbeiders. Op dit gebied, zoo zeide hij, teekent de Europeesche gemeenschap zich reeds af, want vreemde werklieden uit de verbonden landen en uit de bezette gebieden komen naast of op de plaats van den Duitschen werkman. Als een groot wonder bii het ge- oruik van vreemde werkkrachten noemde hii het feit. dat deze men schen, met inbegrip van de Russen, den goeden wil tot werken zelf heb ben meegebracht. Wanneer Duitsch land in dezen oorlog de soldaten voor den strijd levert, aldus Sauc kel, dan moeten de andere volkeren meehelpen in de wapenindustrie, te meer daar de vreemde werklieden daarbij ook aan hun eigen landen en grooten dienst bewijzen in den zin van de Europeesche solidariteit. N.S.B. een verplichting op: de grootere verantwoordelijkheid moet aansporen tot grootere ""prestaties. De Nederland sche Nationaal-Socialisten zijn bereid tot nieuwe taken en offers, aangezien zij gelooven, dat dit volk niet tot onder gang bestemd is, maar zijn arbeid moet voortzetten, waarbij de Oostelijke ruimte een vervanging beteekent voor de verloren gegane terreinen van acti viteit. De tweede spreker, Hauptdienstieiter Schmidt, leiter van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in Nederland, zette uit een, wat gebeuren zou wanneer degenen, die hopen op een overwinning der Anglo-Amerikaansche mogendheden, ge-1 lijk zouden krijgen. Er zou hier geen' steen op den anderen blijven staan. Sprekende over de evacuatiemaatrege len, deed spr. een beroep op degenen, die inkwartiering krijgen en die ingekwar tierd worden, om wederzijdsch begrip te toonen. Hoezeer men er ook naar streeft, de moeilijkheden te verzachten, de mili taire opdracht moet strikt ten uitvoer gelegd worden. Vooral keerde spr. zich tot de geëvacueerden zelve, die hij op riep om zich in de dorpen, waar zij zich gaan vestigen, te onderwerpen aan de plaatselijke gebruiken. Alleen wan neer beide partijen haar best doen, zullen de moeilijkheden overwonnen worden. Arbeid voor Nederlanders in Duitschland. Voortgaande besprak Hauptdienst leiter Schmidt het thema „Arbeid van Nederlanders in Duitschland", zeggen de, dat alle maatregelen, waartoe de noodzaak van den oorlog dwingt, ook in dit land opgelost worden volgens het standpunt van Nat.-Soc. recht vaardigheid. Deze eischt, dat ook de beter gesitueerden aan de beurt ko men. Men zai d rhalve te werk gaan volgens leeftijdsgroepen ten einde al degenen, wier arbeidskracht niet doel matig gebruikt wordt, te brengen tot arbeid in Duitschland. Spr. wees er op, dat er geen twijfel aan mocht bestaan, dat de Duitsche autoriteiten vastbe sloten zijn, alle overtollige krachten aan het werk te zetten, waar zij noo dig zijn. „Wie niet werkt, moet leeren werken. Wij kunnen ons op den duur niet de luxe. permitteeren, dat nog steeds jonge menschen eten en niet werken. Daarom zullen wij ze in 1943 doeltreffend aan het werk zetten". Door een overeenkomst met Reichs- organlsationsleiter, dr. Ley, is reeds ge waarborgd, dat de Ned. arbeidskrachten in Duitschland een gelijke verzorging krijgen als de Duitschers en in de toe komst zal men er zorg voor dragen, dat de gezinnen ontlast worden van even- tueele nadeelen in financieel opzicht. Spr. herinnerde er aan, dat het hier slechts een tijdelijken oorlogsmaatregel betreft. Men moet de kleine onaange naamheden en den korten duur maar op den koop toe nemen en daarbij beden ken, welke offers de Duitsche soldaten op duizenden K.M. van hun vaderland brengen. Winterhulp en Volksdienst. Voortgaande deelde spr. mede, dat de opbrengst der "Winterhulp in Nederland tot einde December 1942 reeds veel grooter is, dan het totaal voor de zes Wintermaanden 1941/1942, vooral door de stijging der kleine bijdragen. De Neder landsche Volksdienst heeft zijn nut op velerlei wijzen bewezen. In hét begin van 1943 heeft het Ned. Arbeidsfront reeds ruim 295.000 leden en ook de Landstand groeit voortdurend. De militaire toestand. Van den militairen toestand zeide spr. dat, terwijl men van een Amerikaansch volk in den eigenlijken zin des woords niet kan spreken, de geest jn Duitsch land niet alleen krachtig is, maar men daar de juistheid van de Nat.-Soc. stel ling ingezien heeft en zijn vormen op bouwt op volkschen grondslag. Het Duitsche hart is steeds het sterkste ge weest. Roosevelt en Amerika mogen zeggen, dat hun vertrouwen eeuwig is, wij daarentegen hebben vertrouwen in den Almachtige en in den Führer Adolf Hitler. Met dit vertrouwen rukken wij 'het jaar 1943 binnen. Het nieuwe Ger- maansche rijk zal worden opgebouwd, welks garant Adolf Hitler is. Eens een eenvoudig soldaat uit den wereldoorlog, thans leider van alle Germanen, op wien zich onze hartstochtelijke wenschen vereenigen, zoo eindigde spr. TRANSPORT BOEREN NAAR HET OOSTEN. Woensdag 13 Januari is opnieuw een transport van 39 boeren onder leiding van een der transportleiders der b[.O.C. naar het Oosten vertrok ken. Het gezelschap begeeft zich allereerst naar Rowno, waar het na een reis van drie dagen zal aan komen, ten einde te worden ingezet op een scholingbedrijf der N.O.C. in de nabijheid van Rowno. Het is de bedoeling, dat deze boeren worden opgeleid als assistent van deStutz- punktführer, die onder leiding van den Kreislandwirt de agrarische pro ductie van een gebied van pl.m. 10.000 H.A. te verzorgen hebben. De besten van den Nederlandschen inzet zullen zelf de functie van Stutzpunktführer kunnen vervul len. M. VAN DEN AARDWEG- BLINXMA OVERLEDEN. Te haren huize te Bergen is na een geduldig lijden in den ouderdom van 46 jaar overleden de schrijfster Margaretha van den Aardweg- Blinxma. Van haar hand verschenen verscheidene kinderboeken, een Ne derlandsche bewerking van „Een Heremiet in de Himalaya." voorts „Een Huishouden van Jan Steen" en de Veluwsche roman „Het oude Bloed'V-die onlangs is verschenen. Margaretha v. d. Aardweg-Blinx- ma was een vrouw met een helderen geest, doch helaas met een te zwak lichaam. Nog op haar ziekbed werk te zij aan een nieuwen roman, dien zij niet kon voltooien, doch waarvan hét schema door haar was opgezet, zoodat het werk door haar man, den schrijver Hans P. v. d. Aardweg, voltooid kan worden. PREMIERE VAN „MARIKEN". Eind Januari te Amsterdam. Het Gemeentelijk Theaterbedrijf te Arrtsterdam komt eind Januari met de opvoering van de Nederland sche opera „Mariken van Nieume- ghén" van den musicus Jacq. Jansen. Johannes den Hertog zal dirigee- ren en Cruys Voorbergh, die de regie voert, vervult de rol van Moene. BENOEMD. Bij beschikking van den secr.-gen. van het dept. van Opv., Wetensch. en Kultuurbesch., is met ingang van 16 Nov. 1942 benoemd tot vast leeraar a/d rijkslandbouwwinter- school te Sneek, de heer H. Pilon, onder gelijktijdige toekenning van eervol ontslag al leeraar a/d rijks- landbouwwinterschool te Schagen. ONGEWENSCHT BEZOEK. Gisternacht hebben onbevoegden zich toegang verschaft tot een zto- velpakhuis aan de Oudegracht. Een hoeveelheid room en boter wordt vermist. Door de politie wordt een uitge breid onderzoek naar de daders in gesteld. geslaagd. Bij de examens voor stenografie en mafhineschrijven, gehouden op 13 Januari te Amsterdam, onder leiding van den ontwerper den heer A. W, Groote, slaagden: voor steno grafie Engelsch: mej. G. Middelbeek en mej. I. Reijne, beiden te Heiloo. Voor het diploma leeraar machi- neschrijven slaagde" de heer J. Bur- dorf te Alkmaar (met lof). Gisteren slaagde te Amsterdam onze stadgenoote mej. G. J. de Beurs voor het diploma aant. kraamver „le ging. ALKMAAR. GEBOREN: Jan Th. en Annie B., z. en d. van Johannes G. Zweijtzer en J. A. de Ree. GETROUWD: Rense Schoorstra en Paulina Hollenberg. OVERLEDEN: Elisabeth C. J. Jon kers 9 mnd. Agatha de Lange,* gehuwd met W. Baltus, 29 jaar. HEILOO. Benoemd. - De heer G. Smits, die op-26 September tijdelijk was benoemd als buurtschapshoofd van W.H.N, en d'en N.V.D., heeft thans zijn functie definitief aanvaarik Naar het buitenland. - Ander maal zullen eenige kinderen tot Hei loo voor een 6-weeksche vacantie naar het buitenland gaan. Indien zich nog kinderen willen aanmelden, kunnen zij een uitzendformulier aan vragen bij het buurtschapshoofd van den N.V.D., Heerenweg 166, alhier. CASTRICUM. Pseudo-rechercheur. - Te Pur- merend is aangehouden een Am- sterdamsche rijwielhersteller, die zich in September van het vprig jaar te Castricum heeft schuldig ge maakt aan oplichting van een groot bedrag aan geld. De man had zich uitgegeven voor rechercheur en wist een in moeilijkheden verkeerende familie te bewegen een bedrag voor den pseudo-dienst af te dragen. Een Castricumsche ingezetene, die ook bij het geval getrokken was, zag den man Dinsdag j.l. op de Purmerender markt loopen. Hij waarschuwde onmiddellijk de politie, die den man arresteerde. Deze is naar Castricum overgebracht en zal aan de justitie worden overgeleverd. Rijwieldiefstal. - Bij de politie werd aangifte gedaan, dat een twee tal rijwielen, welke bij de N.S. in bewaring waren gegeven, zijn ont vreemd. Een onbeheerd damesrij wiel. hetwelk voor het distributie kantoor stond geparkeerd, werd eveneens ontvreemd. De politie stelt een onderzoek in. De hcoikist maakt uw spijzen gaar, met minder gas en electri- citeit is nw maaltijd klaar. ALLEEN MAAR CRITIEK? 's-GRAVENHAGE, 14 Jan. - He denavond om 19 uur spreekt Max Blokzijl als gewoonlijk over den zender Hilversum I over Brandende Kwesties. Ditmaal is de titel van het onderwerp: „Alleen maar cri- tiek?" KEUZE TUSSCHEN SINAAS APPELEN EN MANDARIJNEN. Bon reserve 4-03, waarop men 350 gram mandarijnen of sinaas appelen kan verkrijgen, geeft met ingang van heden desgewenscht recht op sinaasappelen. Men moet genoegen nemen met hetgeen de handelaar voorradig heeft, daart niet mogelijk is, de bevoorrading zoo te doen geschieden, dat aan een ieder mandarijnen of sinaas appelen naar keuze kan worden geleverd. WIJNLIEFHEBBERS. Door het forceeren van een hang slot hebben in den afgeloopen nacht mbrekers een kelder aan de Prin sengracht weten binnen te komen. Zij zijn er met 24 kisten elk inhou dende 25 flesschen wiin, ter geza menlijke waarde van 9000, van door gegaan. De eerste stap is thans gedaan om tot een regeling van het sur- rogatenvraagstuk voor rookers te komen. Zooals talloozen reeds dikwijls tot hun groote ontgoo cheling zullen hebben geconsta teerd, is op het gebied van de vervangingsmiddelen voor tabak en tabaksproducten een groote verscheidenheid artikelen voor handen, die echter grootendeeis, ondanks de vaak zeer hooge prijzen, niet aan de verwachtin gen voldoen. Om nu een inzicht te krijgen in de fabricage van de vele soor ten bladermengsels, papier enz., die als tabaksvervangend pro duct worden aangeboden, is den fabrikant van tabakssurrogaten de plicht tot het geven van in lichtingen en het inzenden van monsters opgelegd, vastgelegd in een voorschrift van den Gemach tigde voor de Prijzen in de Staatscrt. van 12 dezer. 's-GRAVENHAGE, 14 Jan. - De generale thesaurie van het departe ment van financiën werkt, voor zooveel de af deelingen begrootings- zaken, geldwezen en Rijksbetalmgs- dienst betreft, van Woensdag 13 Januari 1943 af zeer beperkt in ver band met verhuizing. De afdeelingen begrootingszaken en geldwezen zijn van 14 t/m 18 Januari 1943 gesloten. Te beginnen met 19 Januari 1943 is het adres voor correspondentie waarvan de behandeling tot een van die afdeelingen behoort: Departe- .ment van Financiën te Deventer. De afdeeling Riiksbetalingsdienst is gesloten van 22 t/m 25 Januari 1948. Te beginnen met Dinsdag 26 Januari 1943 is- deze afdeejing even eens te Deventer gevestigd. Omtrent de afdeeling Algemeene Zaken zal een nader bericht volgen. De correspondentie voor die afdee ling bestemd, kan voorloopig ge richt blijven aan: het Departement van Financiën te 's-Gravenhage. KAMP. GR. B. CADRE 45—1. De wedstrijden om dit kampioen schap, die heden aanvangen, vinden plaats in „Suisse" te Rotterdam. Opgave voor ieder verplicht. Nog eens wordt uitdrukkelijk de aandacht gevestigd op het besluit van den secr.-gen. van de dep. van Handél, Niiverh. en Scheepv. en van Landb. en Visscherij' van 7 Dec. 1942, houdende voorschriften met betrekking tot het doen van opga ven bii verplaatsen van zaken. Krachtens dit besluit is een ieder, die een bedrijf van welken a a r d o ok, gelegen in een der na te noemen gemeenten, hetzii binnen die gemeente of naar een andere ge meente verplaatst, hetzii opheft, verplicht daarvan .binnen één dag na dien der verplaatsing of op heffing aan de Kamer van Kooph. en Fabr., binnen welker gebied het bedrijf was gelegen, of het betrok ken plaatselijk kantoor, opgave te doen op een daarvoor vastgesteld formulier, dat bij de Kamer ver krijgbaar is. Deze opgave dient ook te ge schieden door zaken, welke met in het Handelsregister staan inge schreven. Deze voorschriften zijn van over eenkomstige toepassing t.a.v. bedrii- ven, welke voor 7 Dec. 1942, doch na 1 Oct. 1942 ziin verplaatst of opge heven. Aangezien vele zaken zich niet aan deze voorschriften hebben ge houden, wordt hun in overweging gegeven, alsnog onverwijld de bo venbedoelde opgaven te doen. daar anders procesverbaal tegen de nala- tigen zal worden opgemaakt. De hierboven bedoelde gemeenten in Noord-Holland ziin: Benne- broek. Bergen, Beverwijk, Bloe- mendaal, Castricum. Esmond aan Zee. Egmond-Binnen, Heemskerk, Heemstede. Heiloo, den Helder, Koediilt. Limmen. Schoorl, Velsen, Zandvoort en de Z ii p e (ten W. van het Noordh. Ka naal). POLITIEDIENST DOOR EIGEN AMBTENAREN. In de Ned. Staatscrt. van 13 dezer is opgenomen een beschikking van de secr.-gen. van Justitie en Bin- nenl. Zaken, waarbij de gemeenten worden aangewezen, waar de poli tiedienst door eigen ambtenaren der gemeente wordt waargenomen. De lijst vermeldt o.m. in de provincie Noord-Holland: Alkmaar, Bever wijk, Edam, Enkhuizen, Den Hel der, Hoorn, Koog a. d. Zaan, Krom menie, Purmerend, Velsen, Wor- merveer en Zaandam. Op konvooi door Het Kanaal. Me« koers Noord Oost nemen de begelei- dingevaartulgen hun positie ln PK Kar weina- Atl-H-P m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1