J DAGBLAD VOOR rumor in noord-afrika. Waardeering voor Winterhulp Ontstemming Zware Sovjetaanvallen bij Stalingrad afgeslagen. to krijgsverrichtingen in China. De sfrijd bij Nieuw-Guinea. Als honden vechten om het been....... Royalistische samenzwering in Noord-Afrika. onder de emigrantenregeeringen Ook Nedertandsche emigranten gesplitst De Fransche strijdkrachten in Noord-Afrika: De Bolsjewisten in een wespennest. Groote bedrijvigheid in de lucht. neemt gestadig toe. Alkmaar bracht in 1942 40 pet. meer bijeen dan in 1941. Onze jeugd op de voetbalvelden. Café aan het Waagplein uitgebrand. f Mieuwe bonnen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N. V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarscbe editie Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3330 - Red. 3330. Giro 37060. VRIJDAG 15 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 11. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R, JONKER, Alkmaar. Prfls der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 11 m.M. 1.10, elke 3V, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 3.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. „Gemakkelijk® overwinning" na twee maanden strijd 0og niet in het verschiet (Van onzen Haagschen correspondent.) TOEN op 8 November j.l. de Anglo- Amerikaansche overval op het Woordafrikaansche Frankrijk plaats vond, waren er slechts weuugen in Ln lande, die niet hun hand m het vuur wilden legden voor een geal lieerde overwinning. Ja, er waren er zelfs, die zoo overtuigd waren van een overwinning met Kerstmis, dat gij hun voorraadjes vreugdevol ver teerden. Thans, twee maanden later, giet de toestand er m Noord-Afrika voor de geallieerden hopeloos ver ward uit en zelfs de grootste opti mist is nu wel terug gekomen van het idee, dat de verovering van Tri polis en Tunis slechts een kwestie van dagen is. Zooa6 Churchill bekend maakte, heeft de voorbereiding van den over val vele maanden geduurd. Reeds in bet voorjaar van 1942 hadden de eerste onderhandelingen plaats tus- schen de Engelschen en de Ameri kanen. De moeilijkste taak viel hier bij den Amerikanen toe. Immers, nj beschikten nog over een gezant te Vichy en deize had tot opdracht, de stemming bij leger en vloot en bp de burgerbevolking van Marokko voor té bereiden op de groote gebeurtenis. D>e bedoeling was, dat de Anglo-Ame- tikamen met een expeditie-leger in Noord-Afrika zouden landen en dat dan het Fransche leger den Afri- fcaanschen bodem bezet zou houden, resp zou zuiveren van de resten der door het achtste Engelsche leger ver nietigde legerscharen van Rammel Hef bestuur zou dan in handen zijn der „vrije" Fransehen en de Anglo- Amerikanen zouden op deze wnze ontheven zijn van de kleinere be slommeringen, die de bezetting van Belis een loyale landstreek toc'h steeds medebrengt. Voor de Fran schen was deze kwasi-zelfstandig- faedd tevens een lbkmiddel; immers, Op deze wijze zou het Fransche im perium in Noord-Afnka gehandhaafd blijven. ER zijn echter ook onder de dissi dente Frans Chen méér partijen, evenals in het bezette Frankrijk, sooals gisteren in ons artikel „Frank rijk en het nieuwe Europa" uiteen gezet werd. Op de eerste plaats de trouwe volgelingen van Churchill onder leiding van De Gaulle. Daar naast is er een groepeering van die Fransehen, die er van overtuigd .zijn, dat Amerika het niet alleen van de Asmo a endhedendoch ook van En geland winnen zal. Deze groep stond onder leiding van Darlan en Giraud én was in feite sterker dan de De Gaulle-groep. En ten slotte waren er nog de Franschen, die wel sympa thiek stonden tegenover de. Anglo- Amerikanen, doen die hun eigen im perium eigenlijk het belangrijkst Vonden. Deze groep is uitgebreider idian de meesten wel denken. De tegenstellingen kwamen direct bij de landing der geallieerden tot Uiting. Het vrij lauwe enthousiasme Van de derde groep bracht met zich |nede, dat de opmarsch niet snel ge- Boeg ging, dat de Asmogendheden den tijd kregen zich van een brugge- hoofd in Tunis te verzekeren en dat töe inlandsche bevolking zich als gevolg van een aantal stommiteiten der Anglo-Amerikanen niet be- toonde over de paald geestdriftig t nieuwe ontwikkelin A w w uuiiw p dan ook al spoedig dood en de beide partners gingen uit om een Ssondebbk te vinden. Ieder voor zich Wierp natuurlijk de schuld op den ander èn op de Franschen. Met het gevolg, dat de tegenstel lingen zich ook tusschen de Fran sche groepeeringen gingen toespit sen. Darlan trok hierbij in den Be ginne aan het langste eind en zijn invloed die indirect tevens de Amerikaansche invloed was nam Zulke afmetingen aan. dat de Engel schen en Gaullisten een gevaar in Inscheping van gewonde Afrika- strijders. Behoedzaam worden de zwaargewonden uit den wagen getild «n in het hospitaalschip gebracht PK Felchtenberger-PBZ-R-P m t. Jap. keizerlijk hoofdkwartier Pil ?Qnderdag bekendgemaakt: -" de omsingeling van ongeveer 50.000 r ftian Chineesche troepen on- vfifdo van Tsoeng Jen in de viandeliike oorlogszone in de ■.ton w ?Sketen hebben eenheden rv,in„ Ljat)ansche leger in Centraal jm™ j 1, ert eind December den j?re slagen toegebracht en d| npnfdsteimpunten van den vijand De Tokio Asahi Sjimboen schrijft, dat de gevechten in het gebied van de Salomons eilanden en Nieuw Gui nea met den dag heftiger worden. De stellingen der strijdkrachten, die hier tegenover elkaar liggen, zijn vrijwel gelijkwaardig. Het voor naamste kenmerk van den strijd is de toenemende actie in de lucht. hem gingen zien. Op 24 December werd Darlan .neergeschoten door den jongen Borinier de la Chapelle, die evenals zijn vader, een bekend Gaullist was. Dit bracht allesbehal ve een oplossing: integendeel, de te genstellingen verscherpten zich. in hevige mate. Daar kwam nog bii, dat er, behalve de reeds genoemde, nog twee groepen Franschen aan het werk waren, n.l. de royalisten, aan gevoerd door den graaf van Parijs, en de aanhangers van Vichy. „Er zullen hoofden rollen". AL deze groepen veroorzaakten een heillooze verwarring in den lande, met het gevolg, dat zelfs de Amerikaansche radio-commentator Coiiingwood er over den zender Al giers voor meende te moeten waar schuwen, dat de onderlinge strijd der Franschen zeer kritieke gevol gen kon hebben voor den strijd der geallieerden. Ondertusschen wierp Eisenhower de schuld van de vertraagde mili taire operaties op den Engelschen generaal Andërson, die volgens Eisenhower niet voldoende rekening gehouden had met de ravitailleering en de terreinmoeilijkheden. Dit had ten gevolge, dat de Ame rikanen redenen te over hadden on tevreden te ziin met den gang van zaken en te eischen, dat de heele zaak onder leiding van de Amerika nen moest komen. Beweerd werd. dat de heerschende verwarring de opdrachten der militairen op onver- dragelijke wijze bemoeilijkte. Men nam daarom het besluit, alle vech tende instanties uit te schakelen en eens en voor al een Amerikaansche militaire regeering in te stellen. Hiervoor voelde Engeland niets. Daar het echter op eigen houtje afhankelijk als het is van den „good will" der Amerikaansche leveringen niets ondernemen kan, droeg het De Gaulle op, zich met Stalin in verbinding te stellen. Waarop deze prompt antwoordde en De Gaulle alle mogelijke ondersteuning toezeg de in zijn strijd en in ziin onderhan- lingen met Giraud, die als Darian's opvolger de Amerikaansche interes sen op zich genomen heeft. Het ge volg hiervan is geweest, dat Giraud de grenzen van Noord-Afrika geslo ten heeft. Waarop Engeland meen de te moeten aankondigen, dat de gebeurtenissen een uiterst snel tem po aannamen en dat men binnen eenige dagen hooren zou, <Jat er hoofden rolden en dat er nieuwe mannen aan het bewind kwamen. Heit wachten is nu maar weer op de dingen die komen zullen. MARSEILLE, 14 Jan. - (D.N.B.) Naar radio Algiers meldt, is in Fransch Noord-Afrika een royalisti sche samenzwering ontdekt. De royalisten willen, naar in het bericht gezegd wordt, in Noord-Afrika een Fransche monarchie oprichten en den graaf van Parijs, die zich sedert eenigen tijd in Algiers ophoudt, als koning aanstellen. Men schat de politieke gezindheid der Franschen in N.-Afrika als volgt: 15 pet. royalisten, 25 pet. aan hangers van Vichy, 10 pet. Gaullis ten en de rest onverschilligen. In een broei pro even be drijt te Hillegom worden venchlllende toorten bollen oeucraal gebroeid onder doorloopend toezicht. Dagelijks komt een honderd tal bollenkweekers de resultaten hier. «an tooi de handelssoorten en aan winsten beoordeelen 1 A Stevens-Pas m Aftonbladet wijst in een artikel op groote ontstemmingen onder de LondensChe emigrantenregeeringen. Vooral tusschen de z.g. Poolsche en Tsjechische regeeringen zijn de tegenstellingen groot. Maar ook de emigranten uit net vroegere Oosten rijk en uit Nederland zijn gesplitst in een reeks groepen, die elkander bit ter bestrijden. Uiterlijk vinden deze oneenighéden haar uitdrukking in een veelvuldige verandering van de z.g. ministerposten. De Fransche bladen melden, dal de Führer bepaald heeft, dat de leder van de Fransche weermacht, die bi de gevechten ia Fransch Noord-Afri ka in handen van de Duitsche troe pen vallen, niet als krijgsgevangenen behandeld zullen worden. Indien zij hun woonplaats in Frankrijk hebben, moeten zij onverwijld naar het moe derland teruggebracht worden om daar door de Fransche autoriteiten ontslagen, te worden. "-Zoo niet, dian moeten zij of naar Frankrijk ge stuurd worden om uit den dienst ontslagen te worden of zij kunnen in Tunis blijven. In verband hiermede heeft Laval den resident-generaal van Tunis op gedragen met de Duitsche autoritei ten te onderhandelen over de waag hoe de terugkomst en de verzorging der vrijgelatenen geregeld zullen worden. DE HOOIKIST MAAKT UW SPIJZEN GAAR, MET MINDER GAS EN ELECTRICETEIT IS UW I MAALTIJD KLAAR. ^-ii—nu ii Essen en Sunderland gebombardeerd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, -4 Jan. fD.N.B.) - Het opperbevel der weermacht deelt mede: Na de verliezen van ren vorigen dag heeft de vijand in het Westen van den Kaukaus slechts hier en daar zonder verband aanvallen uit gevoerd, die werden afgeslagen. Tusschen Kaukasus en Don en in h„t Dongebied mislukten de voort gezette aanvallen van de Sovjets met verlies van 26 tanks. In het gebied van Stalingrad sloegen de Duitsche troepen sterke aanvallen van infanterie en tanks in heldhaftige, zware gevechten af. Het luchtwapen greep op de zwaartepunten der gevechtshandelingen op den grond in. Vijandelijke aanvallen ten Z. van Woronesj op de stellingen van Duitsche en Hongaarsche troepen stortten ineen. De gevechten ten Z.O. van het Ilmenmeer en ten Z. van het Lado- gameer duren voort. In Libye hebben Dutsche en Ita- liaanche jagers tegenover twee Duit sche verliezen- 11, afweergeschut 3 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. Herhaalde aanvallen van vijan delijke strijdkrachten in Tunis wer den afgeslagen. Duitsche en Ita- liaansche formaties van het lucht wapen hebben ravitailleeringscolon- nes en troepenconcentraties van den vijand uiteengedreven. Op lucht- steunpunten werden aanzienlijke vernielingen veroorzaakt. Wederzijdsche luchtacties. Bij aanvallen overdag van Brit- sche luchtformaties op de* bezette Westelijke gebieden werden 5, in het gebied van de Noordzee 2 vij andelijke vliegtuigen neergeschoten. In de late avonduren deden Brit- sche vliegtuigen aanvallen op West- uuitschgebied, vooral op de stad Es sen. De bevolking leed verliezen. Er ontstond hoofdzakelijk schade aan gebouwen. Nachtjagérs en afweer geschut hebben vijf vliegtuigen doen neerstorten. Duitsche gevechts vliegtuigen hebben overdag installa ties aan de Zuidoostkust van Enge land aangevallen, des nachts vielen het stedelijk gebied en de wer ven van Sunderland aan. Uitge breide branden werden waargeno men. Uit de laatste legerberichten blijkt, dat generaal Sjukoff, die de plaats van ïimosjenko in de secto ren tusschen Woronesj en Stalingrad heeft ingenomen, thans ook een of fensief bij Woronesj heeft ingeluid. De Hongaarsche en Duitsche troe pen, die de verdediging van dit frontdeel op zich genomen hebben, slaagden er evenwel in alle aanval len af te slaan, hoewel de Sovjets den strijd met een hevig artillerie vuur en met gebruikmaking van zoogenaamde „salvo-kanonnen" be gonnen, waardoor de Duitseh-Hon- gaarsche stellingen zwaar getroffen werden. De Duitsche reserves in het Z. ziin vooralsnog voldoende sterk om aan alle bolsjewistische aanvallen het hoofd te bieden. De Duitsche steun punten in het Zuiden ,.egel"-stellin- "en en ..eilanden" vormen voor de bolsjewisten bijkans onoverkomelij ke hindernissen, van waaruit de Duitschers steeds weer nieuwe te genaanvallen ondernemen. Het steunpunt Welikiie Luki houdt blii- kens de legerberichten nog steeds stand tegen de aanvallen van een overmacht. Een tegenaanval wint terrein. Het zwaartepunt van den strijd ligt nog steeds tusschen Wolga en Don en in den sector van Stalin grad, alsmede in het gebied van Millerowo. Aan het Italiaansche legerbericht ontleenen wij het volgende: ROME, 14 Jan. (Stefani). - Het 964ste communiqué van het Italiaan sche hoofdkwartier luidt: „Hoewel gehinderd door zand stormen, was de bedrijvigheid in de lucht in Libye gisteren aan weers kanten zeer ievendig. In herhaalde gevechten werden 11 vliegtuigen neergeschoten door jagers van de Spil. Aan het front in Tunesië mis lukten herhaalde vijandelijke aan vallen, ondernomen met steun van gepantserde afdeelingen. Verschei dene tanks werden vernield. Esca drilles van onze luchtmacht hebben in opeenvolgende golven troepen colonnes en concentraties van mo torvoertuigen met succes aangeval len. De havenwerken van Algiers en Bona werden krachtig gebom bardeerd. Nu ook voor het van Win terhulp het jaar 194Sris afgesloten, hebben wij op het bureau van deze instellihg eens een praatje gemaakt met de drie buurtschapshoofden, die vanuit het perceel in de Lange- straat aan het Winterhulpwerk van Alk-maar leiding geven. Op onze vraag of er in het voor bije jaar méér begrip voor het werk van Winterhulp getoond werd, kre gen wij ten antwoord, dat dit inder daad het geval is. In 1942 toch werd er 40 meer-gecollecteerd dan in 1941. De overtuiging dringt door, dat het geld besteed wordt daar waar het besteed moet worden. De ver dachtmaking, dat het naar Duitseh- land ging, gelooft men niet meer. Ook is het Begrip doorgedrongen, dat het geld, dat wordt uitgekeerd, niet-,, uit Duitschland komt maar door het Nederiandsche volk wordt bijeengebracht en dat dit aan nood- druftigen van alle gezindten ten goede komt. „Prineipieele intellectueelen." Daarom valt het te betreuren, dat de zoogenaamde intellectueelen nog voor 80 met htm bijdragen afzij dig blijven. Onder deze categorie heeft men zelfs lieden, die voor 5 cent of voor een dubbeltje op de lijs ten teekenen. Wij begrijpen, dat zooiets door de collectanten als een beleediging wordt gevoeld. Een der gelijke houding heeft met een prin cipieel standpunt niets te maken. Mïnder grievend is dan nog het standpunt van hen, die elke bij drage weigeren, omdat zij met de nat.-soc. niets te maken willen heb ben. Dezulken vergeten echter, dat het ook in strijd is met het huma nisme, dat zij voorstaan, om hun po litieke geschillen op de hoofden van de nooddruftige stadgenooten uit te vechten. De N.S.B.-ers, die zich voor het werk van Winterhulp geven, doen dit uit saamhoorigheidsgevoei met hun gedupeerde volksgenooten. Zij willen voor dit doel gaarne met anderen samenwerken en maken bij de steunverleening geen verschil iusschen nat.-soc. menschen en an- leren. Zij erkennen, dat er in het erleden ook veel en mooi werk op it gebied is georganiseerd. De cen- ralisatie is niet van hen uitgegaan, il zullen zelfs de felste anti's moe- en erkennen, dat in eenige centra lisatie ook veel goeds gelegen is om Hulsmoederi controleert op gezette tflden uw geweckte winterprovisie,, Mocht het deksel van een der flesschen zijn losgegaan en dit wordt tijdig bc tnerkt, dan ls wellicht nog de geheele kihoud of een gedeelte ervan voor consumptie te gebruiken Schipper-Pax ra Voor alles een goede moraal. De afdeeling Noord-Holland van den N.V.B. is een actie begonnen, welke ten doel heeft de leiders van het jeugdvoetbal eenig inzicht te geven in de opleiding van deze jonge voetballers en zij heeft daarbij in de allereerste plaats ge dacht aan het kweeken van een goede moraal bii hen. die over eenige jaren in de groote compe tities zullen uitkomen. Daartoe heeft de z.g. jeugdcom missie van deze afdeeiing een plan de campagne ontwonden en als eerste twee zetten op dit schaak bord mogen wij noemen een lezing van dr. Spoelder, rector van het Lyceum te Haarlem en tevens bekend voetbalpaedagoog, op Za terdag a.s. te Alkmaar en een le zing van den jeugdleider der Am- sterdamsche afdeeling van den N.V.B., den heer P. J. v a n V e e n, op Zaterdag 6 Febr. a.s. te Zaan dam. Zooals gezegd, wordt er allereerst aan gedacht een. goede moraal bij de jeugdige spelers te kweeken: niet alleen, opdat zii zich op de voetbal velden als behoorlijke, sportieve jon gens zuilen gedragen, maar ook, om hun wat mee te geven op den ver deren levensweg in de gewone maat schappij. Natuurlijk is het niet ieder een gegeven, om als jeugdleider op te treden en even natuurlijk zal niet elke jeugdleider die successen boe ken, welke men van hem mag ver wachten, maar juist, om het ideaal zoo nabij mogelijk te komen, zijn deze lezingen georganiseerd. Want het is 'wel duidelijk, dat er iets meer komt kijken bij de jeugdleiding dan het leeren trappen met een bal: de voetbalbestuurderen zullen een deel, zii het klein, maar belangrijk, van de opvoedkundige taak der ouders op zich moeten kunnen nemen, maar daarvoor is noodig. dat die bestuur- deren weten wat zij doen moeten, dat zij eenige richtlijnen krijgen. Daarom hopen wii. dat de afdee ling Noord-Holland een groot en aandachtig gehoor zal krijgen bii deze lezingen, waarvan zooals ge zegd de eerste a.s. Zaterdagmid dag om 6 uur in Kinheim te Alk maar gehouden zal worden. te voorkomen, dat een bepaalde categorie van beroepsarmen door vele, los van elkander werkende, in stanties gesteund worden. „Als nationaal-socialisten." aldus de buurtschapshoofden, „staan wij zelfs op het standpunt, dat Winter hulp als onderdeel van den Volks- dienst moet verdwijnen en in een nat.-soc. georganiseerde gemeen schap ook overbodig is. Zoo ver zijn wij echter nog niet en wie weet hóe welkom de uitkeeringen van Winter hulp in honderden gezinnen zijn, stapt over zijn bezwaren heen, al was het alleen maar omdat hij niet principieel wil blijven als dit ten gevolge heeft, dat hij daardoor geld in den zak houdt dat aan arme drommels ten goede behoorde te ko men. Er zijn zelfs vrijheidsvoorstan- ders, die dit beseffen, maar die uit vrees door hun vrienden verkeerd beoordeeld te zullen worden, niet durven geven. Zij.^die praten over de erkenning van de menschelijke persoonlijkheid durven dus wel al lerminst zichzelf zijn." Geen vernedering. „U vergeet, dat er ook zijn, die af wijzend staan, maar op hun wijze wel degelijk bijdragen om het leed van anderen te verzachten. Er zijn er ook, die het vernederend voor de nooddruftigen vinden, dat zij hun ondersteuning inwaardebonnen krijgen uitbetaald eg. die het onjuist oordeelen, dat zij, die voor steun in aanmerking willen komen, zich per soonlijk moeten melden èn dan een reeks vragen te beantwoorden krij gen, die men derden nu eenmaal niet gaarne toevertrouwt." „Het gaat tegenwoordig," aldus de buurschapshoofden, „een beetje an ders. We erkennbn, dat er zeker menschen zijn, die zonder aan Win terhulp te geven hun plichten tegen over hun naasten vervullen. Deze vergeten echter, dat Winterhulp menschen, die het zeer noodig heb ben beter weet te bereiken. De wiik- leidsters bezoeken de menschen vertrouwelijk en vullen de staten voor hen in. Ook menschen, die door anderen worden opgegeven worden door de wiikleidsters be zocht. De steun wordt in waarde bonnen verstrekt, om te bereiken, dat die ook dient voor 't doel waar voor hij gegeven wordt en niet aan genotmiddelen wordt uitgegeven. Wij betreuren het, zoo ging men vóórt, dat slechts enkele niet natio naal-socialisten of daarmede sympa thiseerenden zich voor ons werk in zetten. Als dit niet het geval was, zou nog zooveel meer bereikt kun nen worden." „Met voldoening," zoo eindigde men, „kunnen wij echter constatee- ren, dat vooral de kleine midden standers een juister begrip gaan toonen. De tijd komt, waarin men de werkers voor Winterhulp de waardeering zal schenken welke hun toekomt. In ieder geval gaan wij door, omdat wij de nooddrufti gen willen bijbrengen, dat wij ons als volksgenooten aan hen verbon den weten." Kachel te hard gestookt? Gistermorgen te ongeveer kwart voor twaalf brak een fel uitslaande brand uit in het café van den heer P. N. Nieuweboer aan het Waag plein alhier. In slechts enkelen oogenblikken sloegen de vlammen uit alle ramen der bovenverdieping, waar de woon vertrekken lagen. De brand greep zoo snel om zich heen dat niets van den inboedtel kon worden gered. Hoewel de Alkmaarsche brand weer zeer snel ter plaatse Was, en den brand van drie kanten aanpak te, kon niet verhinderd worden dat het heele perceel totaal leeg brandde. Vermoedelijk is de brand ontstaan, doordat de kachel in de woonkamer te hard brandde en eenige gloeien de stukjes steenkool op den vloer gevallen zijn. Waar de bewoners juist allen be neden in het café waren, werd van het naderend onheil niets ontdekt, totdat een voorwerp in de woonka mer viel. Op het lawaai ging de vrouw des huizes kijken, doch zij kon niet verder komen dan halver wege de trap. Alles stond toen reeds in lichte laaie. Hoewel verzekering deels de scha de dekt, beteekent deze brand voor den eigenaar een groote schadepost, aangezien hij nas enkele weken de zaak exploiteerde en al het meubi lair had vernieuwd. SPREEKUUR BURGEMEESTER. Men deelt ons mede. dat de Bur gemeester verhinderd is Maandag 18 Januari a.s. spreekuur té houden. ALKMAARSCHE KAMERMUZIEK VEREENIGING. Concertgebouw-Trio. Het Concertgebouw-Trio, bestaan de uit de bekende kunstenaars: Gerard Hengeveld (piano), Ferdi-, nand Helmann (viool) en Henk van Wezel (cello) zal onder auspiciën der Alkmaarsche Kamermuziek Ver- eeniging één enkelen avond geven en wel op Woensdag 20 Januari e.k. in /den Schouwburg Harmonie (Dan cing), Het ensemble zal dan trio's van Beethoven, St. Saëns em, Schubert ten gehoore brengen. AFSCHEID. Dr. P. J. Richel zal op 31 Jan. a.s. wegens vertrek naar Oosterbeek afscheid nemen van de geref. ge meente te Noordscharwoude. SPORT EN BEELD. Sport in Beeld maakt deze- week propaganda voor den N.V.B.-beker en meent (terecht), dat de beker wedstrijden zeker kunnen slagen, als de zaken maar goed aangepakt kunnen worden. Groothoff is een serie artikelen begonnen over onze internationale voetballers, welke serie zeer interessant belooft te worden en verder bevat dit nummer de vaste .rubriek: Dagboek van een leek, Amsterdamsche Sport. enz. AANVULLING BONNENLIJST. Voor de komende week van 17 t.e.m. 23 Januari zijn de vol gende bonnen aangewezen: 04 Brood (A en B), Beschuit, Vleesch (A en B), Aardappelen (A en B), Melk, Taptemelk, Tabak (A en B). Van 11 t.e.m. 22 Januari. 03 Boter. (De boterbon 04 moet uiterlijk 16 Jan. worden ingele verd voor het verkrijgen van uit sluitend margarine in de periode, van 23 Jan. t.e.m. 3 Febr. 1943). Van 1 t.e.m. 31 Januari. 474 Algemeen, Q Eenheidszeep (voor eenheidszeep). 475 Algemeen, Q Waschpoeder (voor waschpoeder). Q Toiletzeep (voor toiletzeep). Van 1 Jan. t.ejn. 30 April. N Textiel (scheerzeep voorman nen en jongens van 15 jaar en ouder). Van 16 Jan. t.e.m. 27 Febr. 04 van de Petroleumkaart voor 1 L. petroleum. Van 29 Dec. '42 Lean. 23 Jan. '43. 4-03 Reserve (350 gram manda rijnen). Van 30 Dec. '42 t.e.m. 6 Febr. '43. 4-04 Reserve (850 gram manda rijnen en/of sinaasappelen). De volgende bonnen zijn bin nenkort niet meer geldig: Na Zaterdag 16 Januari 1943: Alle bonnen 03. HERVATTING SCHOOLMELK- VOORZIENING. Heit Sohoohnelkcomité te Alkmaar verzoekt ons opneming van het vol gende: Op Woensdag 20 Januari 1943 zal de schoohnelkvoorziening hervat worden op de openbare scholen voor lager onderwijs, de R.K. School voor B.L.O. en de R.K. jongensscholen, voor zoover deze bij de schoohnelk voorziening zijn betrokken. De leerlingen, die gestandaardi seerde melk op school willen drin ken, moeten tijdig, d.w.z. op de door het onderwijzend personeel hiervoor vastgestelde dagen, een distributie bon voor gestandaardiseerde melk, alsmede het bedrag der wekelijksché bijdrage medebrengen, tenzij zij gra tis aan de schoohnelkvoorziening kunnen deelnemen; in laatstgenoemd geval moeten de leerlingen aan de(n) klasse-onderwiizér(es) over handigen een distributiebon voor gestandaardiseerde melk, en, voor zoover zij deel uitmaken van het ge zin van een ondersteunden werk- looze of een ondersteunden vluchte ling, een door den Directeur van het gemeentelijk bureau voor sociale zaken uitgegeven specialen waarde bon. Voor zoover noodig, wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd, dat kinderen van ondersteunde werkloozen, van ondersteunde vluch telingen en van door de Gemeente lijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon ondersteunde armlasti gen, verplicht zijn aan de school- melkvoorziening deel te nemen; zij behoeven geen wekelijksche bij drage te voldoen. GESLAAGD, Voor het practiik-examen Fran sche handelscorrespondentie, afgeno men vanwege de Associatie v. Pr.- examens is geslaagd mej. T. A. de Wit te Alkmaar. Voor het practiik-examen Ned. Handelscorresp. van de Ned. Asso ciatie voor Pr.-examens, de heer J, Nool, alhier." Voor het practiik-examen boek houden van' de Ned. Associatie slaagde de heer G. P. Hartland, al- hief. ALKMAAR. Geboren: Josef Th., z. v. Maxi milian Reichart en M. C. M. Dekker. Paulowna B., d. v. Nioolaas de Jong en IJ. Singer Gehuwd: Hermanus G. Frans- sen en Dorothea Veen. r Ondertrou wd: Jan Wage- naar en Maria C. C. Kamper. Ger- rit Boogh en Manda M. Jongejan. HEELOO. Uitreiking diverse distributie bescheiden. De uitreiking zal plaats vinden in het lokaal van den heer van Geme- ren („De Onderneming") op Vrijdag 15 Januari voor de letters A en B; Maandag 18 Jan.: C. D. E, F, G en H (t.m. Hoek): Dinsdag 19 Jan.: H (vanaf Hoekstra), L J, K (t.m. de Kroon). Woensdag 20 Jan.: K (vanaf Kroonenburg). L. M, N, O en P (t.m. Pesser); Donderdag 21 Jan.: J? (vanaf Peters), Q, R en S: Vrijdag 22 Jan.: T, U, V, W. X. IJ en Z. Uitgereikt zullen worden de bon kaarten voor de 2e periode, nieuwe inlegvellen en kaarten voor bii zon deren arbeid. Geëvacueerden dienen eveneens op bovengenoemde data hun be scheiden af te halen. Voor de inwoners vanHeiloo en de geëvacueerden komt dus de da tum, gesteld op de bonkaart voor de le periode, te vervallen. Men dient er rekening mede te houden, dat het uitreikingslokaal geopend is van 9-12.30 uur en van 1.30-4 uur. OUDORP. De uitreiking van bonkaarten zware arbeid zal plaats vinden op de volgende dagen: voor Oudorp op 18 Jan. van 1012 en van 13 uur in café Morsch; voor Ursem op 19 Jan. van 1012 en van 13 uur in café Mulder; voor Oterleek op 20 Jan. van 10—12 uur in café van Ham; voor Stompetoren op 20 Jan. van 1.303 Uur in café Renses; voor Schermer.horn op 21 Jan. van 1012 en van 13 uur in café Trei- ture. IR. JAN GRATAMA TOT WETHOUDER VAN AMSTERDAM BENOEMD. Bij besluit van den burgemeester is architect ir. Jan Gratama tot wet houder van publieke werken van Amsterdam benoemd. De heer Gratama heeft heden ziin werkzaamheden als wethouder aan gevangen. 9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1