Sterke Sovjet-aanvallen afgeslagen. DAGBLAD VOOR Vrijwilligers naar het Oostfront. Troepen uit Welihije Loeki breken zich baan. Luchtaanvallen op Berlijn en Londen. Oorlogsschepen in haven van Algiers getorpedeerd. Projectiel-yaartuigen in actie. De groote puzzle in de tweede klasse As Spanning in district I. Feijenoorden Enschedé vrijwel kampioen Voetbal^ultslagen. Toespraak van Hussert. Leiders van Duitsche en Ned. Arbeidsfront bijeen. STAD EN OMGEVING. 'fok Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureau Alkmaarscbe éditie Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 37060. MAANDAG 18 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 13. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in dese éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor' het geheele RQk 2.63. Losse nrs. 5 ets. TTTT het hoofdkwartier van den führer. 17 Januari m N BHet opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Zuiden van het Ooste- «jhe front hebben de Duitsche Soepen ook gisteren sterke aan vallen van den vijand, ten deele in bewegelijk gevoerden afweer, afgeslagen en den vijand in de felle, bij strenge vorst uitge voerde gevechten, zware ver hezen toegebracht. Op 15 en 16 Januari werden zes tig Sovjet pantserwagens kapot ge schoten. Sterke formaties van de luchtmacht schermden de verdedi gingsfronten af en ondersteunden eigen tegenaanvallen. In het gebied van Stalingrad ble ven onze troepen in zwaren afweer- gtrijd staan tegen' hernieuwde mas sale aanvallen van den vijand, die wederom mislukten, dank zij den vastberaden geest van verzet der dappere verdedigers. In den centralen frontsectör suc cesvolle bedrijvigheid van verken ners en stoottroepen. De bezetting van de citadel van Welikije Loeki heeft zich volgens bevel al vechtende een weg gebaand naar de voor het ontzet aanvallende gevechts groep. In felle gevechten verloor de vijand bij tegenaanvallen 47 pant sergevechtswagens. Gevechtsvlie gers bombardeerden overdag en des nachts tusschen de Boven Wolga en de Lowat het aanvoerverkeer van de Sovjets. Jacht vliegers, luchtdoel- artillerie van de luchtmacht en van het leger schoten 41 vijandelijke vliegtuigen omlaag. Nu en dan ondernomen aanvallen ten zuidoosten van het ümenmeer werden afgeslagen. Bij de herhaling zijner aanvallen ten zuiden van het Ladogameer leed de vijand hooge bloedige verliezen. 26 pantserwa gens werden vernietigd. In Noord-Afrika. De zware afweergevechten van het DuitschItaliaansche pantser- leger in Noord-Afrika duurden ook gisteren voort .De vijand, die over een breed front met sterke strijd krachten pantserwagens en infante rie aanstormde, werd onder zeer zware en bloedige verliezen afge slagen. Duitsche duikbommenwer pers en slagvliegtuigen grepen in de gevechten in, vernietigden o.a. tien pantserwagens en beschadigden een nog grooter aantal andere pantser wagens. De luchtaanvallen op de haven van Bone werden voortgezet. Hier werden' zware verwoestingen te weeggebracht. In luchtgevechten werden in het gebied van de Mid- dellandsche Zee drie Britsche vlieg tuigen neergeschoten. Britsche bommenwerpers vlogen in de avonduren het gebied van het Duitsche rijk binnen. Behalve luk rake storingsaanvallen op eenige plaatsen liet de vijand ook brisant- en brandbommen vallen op het ge bied van Groot-Berlijn. De bevol king leed verliezen in woonwijken en openbare gebouwen, waaronder ziekenhuizen, leden overwegend brandschade. Twee vliegtuigen wer den neergeschoten. Bij de gevechten tusschen Kauka- sus en Don heeft de 16e divisie ge motoriseerde „infanterie zich bijzon der onderscheiden. Engelsche vliegers hebben na ge- ruimen tijd Zaterdagavond weer een aanval gedaan op de Duitsche hoofdstad. Brand- en brisantbom men vielen overwegend in dicht be zette woonwijken. Ook een zieken huis werd getroffen. Verscheidene brandbomfnen kwamen terecht op de Deutschlandhalle, waardoor het dak in brand geraakte. Be koepel van dit gebouw is ingestort. De be zoekers van de aldaar plaats vin dende voorstelling waren tijdig uit het gebouw verwijderd, zoodat hie; niemand gedeerd werd. Door den vijandelijken luchtaanval werden 31 menschen gedood en 150 gewond. Evenwel moet er op gerekend wor den, dat het aantal dooden nog zal stijgen, daar het reddingswerk nog niet overal voltooid is. Er berden twee vijandelijke machines/' neerge haald. De Berlijnsche pers wijst er op, dat de bevolkng van Berlijn tijdens den Engelschen luchtaanval de grootste discipline getoond en de grootste kalmte bewaard heeft, veral in de getroffen wijken kwam de eigen luchtbescherming der be volking onmiddellijk in actie, ter wijl weermacht, politie en andere staatsorganen onverwijld hulpmaat regelen namen. Ook deze aanval op de hoofdstad heeft, zooals Der Mon- tag schrijft, veeleer bijgedragen tot versterking van den weerstandswil der bevolking. De Völkischer Beo- baehter schrijft: overal is de hard heid van dezen oorlog een aanspo- Jjng om het uiterste te geven. Het thuisfront draagt dezen last als een even natuurlijke zaak als het strij dende front zijn onvergelijkelijk veel zwaarderen plicht vervult. Nieuwe aanval. In den laten avond van gister zijn Britsche bommenwerpers het gebied van de westelijke Oostzee binnenge vlogen. Een gering aantal vliegtui gen drong opnieuw door tot het ge bied van Groot-Berlijn, waar de toe stellen echter op het dichte gordijn van het afweervuur stieten. Door het lukraak laten vallen van bom men ontstond vooral in woonwijken schade. Tengevolge van den krachtigen Duitschen afweer door luchtdoelge schut en nachtjagers verloor de vijand bij deze operaties 20 vlieg tuigen. Duitsche aanval op Londen. In den laten ayond van den 17den Januari hebben sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen brisant- en brandbommen laten vallen op het stadsgebied van Londen. Bij goed zicht drongen de zware gevechts vliegtuigen tot boven de City door. Volgens de mededeelingen van ver kenners braken er aanzienlijke bran den uit. Tezelfdertijd opereerden andere afdeelingen Duitsche gevechtsvlieg tuigen tegen een haven aan de En gelsche Z.O.-kust en doelen aan de O.-kust. Vele tonnen brisant- en brandbommen richtten bij deze aan vallen groote verwoestingen aan. Aan het Italiaansche legerbericht van 17 Jan. ontleenes wij het vol gende: In den nacht van 11 op 12 Januari hebben aanvalsstriidkrachten van de Italiaansche koninklijke marine zich een toegang geforceerd tot de haven van Algiers en een aanval gé- daan op talrijke schepen. Tot dusver heeft men de torpedee ring kunnen vaststellen van een kruiser en van drie groote koop vaardijschepen. Twee daarvan zijn met zekerheid gezonken. Het derde is aan den grond geloopen en de kruiser heeft schade gekregen. Het is gebleken, dat ondanks de felle reactie van den vijand biina alle aanvallende strijdkrachten behou den zijn gebleven. Aan het front van de Syrte inten sieve beschieting door de artillerie. Vijandelijke maphines beschoten gisteren met haar machinegeweren Pachine (Syracuse), waarbij lichte schade werd berokkend. Bovendien werden opnieuw eenige bommen geworpen op Lampedusa, doch zon der gevolg. Omtrent succesvolle aanvallen van de Italiaansche projectiel-vaartuigen in de haven van Algiers op geal lieerde schepen in den nacht van 11 op 12 dezer worden de volgende bij zonderheden bekendgemaakt: Deze bijzondere strijdmiddelen worden door duikbooten, die spe ciaal voor dit doel zijn gecon strueerd, naar het tooneel van den strijd gebracht. Zij lijken op een groote torpedo en worden bestuurd door twee man, die nog net plaats kunnen vinden ,aan het achtereind van het projectiel-vaartuig, dat met regelbare snelheid kan varen kan stoopen en zelfs duiken. De duikboot-moederschfepen lagen 11 Jan. geruimen tijd 9P de loer voor de haven van Algiers om te wachten, tot een convooi van eeni- gen omvang had geankerd, 's Nachts zagen de projectiel-vaartuigen kans de haven binnen te dringen en de uitgekozen schepen te.naderen. Tot aan den romp der vijandelijke schepen stuurt de bemanning haar vernietigend wapen. Het moeilijkste is nu volbracht. Iri de voorste helft van het Drojectiel-vaartuig wordt een uurwerk in beweging gebracht, het achterstuk losgemaakt van den voorsteven en de terugreis aan vaard. Amper hadden de vermetele aan vallers zich enkele honderden me ters verwijderd, of daar begonnen schrikbarende Ontploffingen los te barsten en enkele oogenbJ.ikken la ter begon de viiand naar de aanval lers te zoeken, maar te laat, want alle bemanningen konden nog bij tijds en ongedeerd hun duikboot be reiken, na den viiand een slag te hebben toegebracht, die een verlo ren zeegevecht evenaart. HET SS-ERSATZKOMMANDO VERPLAATST. Met ingang van 15 Januari is het SS-Erzatzkommando te Den Haag van de Stadhouderslaan 132 naar de Korte Vijverberg 5 ver plaatst. Belanghebbenden wordt verzocht hiervan goede nota te nemen. Foto geheel links: Zware Flak in de win- terstelling. De bedkningsman- schappen hebben hun post betrok ken en de eerste granaten vliegen het doel tege moet. (PK Kolt- zenburg-Atl.- H-P m) In de waren huizen in de omgeving van Hoorn is men druk bezig met het snoeien van de druiven- boomen. Alleen de stammen blijven over. Al het andere wordt wegge knipt. (Polyg.- Kuiper-Pax m) In het kamp „Waterloo" van den Nederland- schen Arbeids dienst nabij Amersfoort zjjn, evenals in alle andere kampen de jon gelieden aange komen, om hun arbeidsdiènst- plicht te ver vullen. Nadat de nieuw aan- gekomenen zijn ingeschreven en bij den dokter voor de keuring zijn geweest, gaan ze bij den fourier hun uni form halen. (Pol.-Zeijlem.- Pax m) Het is een genoegen, om den stand in de tweede klasse A te be- studeeren: men merkt dan, dat de clubs nu al sinds eenigen tijd hun best doen om elkaar af te maken, zóó, dat het kampioenschap dit seizoen veroverd wordt® door een club met vermoedelijk een onge kend groot aantal verliespunten. Wie zal den titel veroveren? KFC stond er tot gisteren best voor, maar verloor thuis van OSV. ZFC en West-Frisia hadden fraaie kansen en.... belde clubs verloren Zondag! Al deze vier clubs hebben elk ARBEIDSDIENST EN NIET- GESLAAGDE SCHOLIEREN. Naar van de zijde van den Ned. Arbeidsdienst wordt medegedeeld, moeten de leerlingen van een instel ling voor voorbereidend hooger en M.O., die thans in de-hoogste klasse zitten, van plan zijn aan een der universiteiten te gaan studeeren en zich naar aanleiding daarvan heb ben opgegeven voor het vervullen van hun arbeidsdienstplicht, indien zij niet slagen voor htm eindexamen, dit uiterlijk 10 Juni 1943, dus na de keuring, door middel van een een voudige kennisgeving opgeven bij het aarrmeldingstmreau van den N.A.D. Zij worden dan weer van de lijst afgevoerd tot het volgend jaar. De categorie jongelieden, die van wege hun leeftijd worden opgeroe pen en dus niet op grond van het feit, dat zij a.s. student zijn, moeten, indien zij niet voor hun eindexamen slagen, een officieel verzoekschrift indienen, waarin uitstel van de ver vulling van de arbeidsdienstplicht wordt aangevraagd. Tevens wordt er nog eens aan her innerd; dat zij, die dit jaar eind examen doen en aan een universiteit willen gaan studeeren, zich vóór 1 Mei a.s. moeten opgeven bij den N.A.D.- DISTRICT I. HDVSXerxes 2-1 VolewijckersDFC 2-0 HBS—DWS 1-2 SpartaADO 2-2 DISTRICT H. HaarlemRFC 2-3 Blauw Wit't Gooi 2-1 EmmaAjax 1-2 DHCVUC 0-2 FeijenoordVSV 1-0 DISTRICT Hl. Ensch. BoysPEC 1-0 NECTubantia 2-3 Wagen.—AGO VV 2-1 HeraclesQuick 7-2 Go aheadEnschede 1-4 DISTRICT IV. MauritsNoad 7-1 PSVEindhoven 0-1 Spekh.Roermond 2-2 MWPicus 5-0 Willem II—NAC 2-2 2e klasse A. Alkm. BoysZFC 3-0 SantpoortHBC 3-4 W.FrisiaKenn. 0-2 RCHAlcmaria 1-2 KFC—OSV 2-3 2e klasse B. Volend.Hercules 1-0 H'sumVr.schaar 4-4 Watergr.m.AFC 1-2 de SpartaanHVC 5-3 ZeeburgiaDOS 2-5 3e klasse V ZaandijkHRC 9-1 QSCSchagen 10-3 B'wijkSucces 3-2 3e klasse B. SchotenHalfweg 2-5 HelderBl.daal 1-0 TerrasvogelsDTS 4-5 HFC—TIJBB 5-0 4e klasse A. OudesluisVrone 1-5 4e klasse C. Vitesse '22Uitgeest 3-2 .VVBBergen 1-1 Res. 2e klasse A. EDO 2—RCH 2 1-4 Kenn. 2AFC 3 2-1 WFC 2—HFC 2 2-5 Res. 3e lsJasse A. Alcm. 3—WFC 3 1-3 A.delft 2-Alkm. B. 2 8-2 OSV 2-QSC 2 3-0 ZFC 3-KW 2 11-1 „DE NOORD- HOLLANDSCHE". ID: Helder 2-Alkm. B. 3 8-3 Winkel-SVW 4-2 IE: Berdos-Petten 2-1 SchoorllMeerv. A 12-0 2C: Bergen 2-Schoorl 2 2-2 2D: N.Nied. 2-Hugo B. 4-0 3E: HSV 2-St. Bavo 4-8 4G: Berdos 4-SVW 2 1-5 Alkm, 3-Kolp. B. 2 3-2 Alcm. 5-Schagen 3 3-3 4H: VZV 2-N.Nied. 3 7-1 Zaterdagmorgen hebben de Höhe- re SS- und Polizeiführer Rauter, Mussert, en de comandant van het Ned. Vrijwilligerslegioen generaal Seyffardt in de groote zaal van den Dierentuin te 's-Gravenhage weder om afscheid genomen van eenige honderden Nederlandsche vrijwilli gers, die in de Waffen-SS worden opgenomen en binnenkort aan het Oostfront zullen gaan deelnemen aan den strijd tegen het communis me. De manschappen stonden m carré opgesteld, daar rondom en op de balcons .waren hun familieleden getuige van de plechtigheid. Als eerste sprak generaal Seyf fardt hen toe. Deze noemde de daad, waartoe zij hadden besloten, een „nationale" daad. Hij sprak de hoop uit dat zij aan het front de edele mannelijke deugden zouden toonen en de wilskracht, die noodig is ,om zich aan de strenge discipline van Uet Germaansche leger vrijwillig te onderwerpen. De generaal besloot zijn toespraak met hen een tot weerziens in het vaderland toe te roepen. Mussert memoreerde de moeilijk heden, die ons volk in zijn geschie denis heeft meegemaakt. Thans zijn die moeilijkheden wel bijzonder groot. Spr. was ervan overtuigd, dat de geschiedenis latër van de ver- trekkenden zal getuigen: „En zij zet ten zich in voor het vaderland; waarlijk zij waren goede Nederlan ders Spr. bracht dank aan Adolf Hitler en den SS-leider, die ons volk niet als vijand wenschen te behandelen, maar ons in de gelegenheid stellen den gemeenschappelijken vijand te bestrijden. Nadat hij den mannen verzocht had de beste Nederlandsche tradi ties hoog te houden in htm dienst onder de vanen van Adolf Hitler, droeg hij hen over aan de zorgen der Waffen-SS. De Höhere SS- und Polizeiführer Rauter sprak de hoop uit, dat de mannen zich het heldhaftig verle den hunner voorvaderen waardig zouden betoonen zoowel als het ge drag dier velen, die thans reeds een sterke divisie der Waffen-SS vor men. Hij schetste vervolgens den eeuwenoude cultuurstrijd der Nor- dische volken. Gij weet, zoo besloot hij, waarom het thans gaat. Weest trouw aan den eed op den Führer, trouw aan uw volk. Nadat hij het lot had gedankt voor den leider, dien het Germanie heeft geschonken, werd de plechtigheid besloten met een Sieg Heil op den Führer en het spelen der volksliede- beidsfront zich thans ten doel stelt. Spr. noemde den socialen voorman den peiler van het N.A.F. Daarom zijn zij in feite de belangrijkste functionarissen van het Arbeids front. En hij ging verder uitvoerig in op de nieuwe gedachten, die in en door het N.A.F. levend zijn gewor den. Het gaat nu om denNederlan der, zijn kinderen en de plaats van ons land in het nieuwe Europa, daarom mag ook een arbeider, die naar Duitschland gaat, er geen schade van ondervinden, dat hij een anderen post inneemt. De plaatsvervangende Obmann van het D.A.F., de heer Kretschmer, zeide, dat het socia lisme in Duitschland beduidt; sociale gerechtigheid. Het N.A.F. heeft stap pen ondernamen en met toestemming van den Rijkscommissaris zijn maat regelen getroffen, die wantoestanden kunnen voorkomen, als de man in Duitschland werkt en de vrouw on verzorgd zou achterblijven. Vrijwel alle functionarissen van het Duitsche en Nederlandsche Ar beidsfront zijn Zondag in een ge combineerde vergadering in den Schouwburg te Utrecht bijeengeko men, ter laèspreking van wat hun in de naaste toekomst te doen staat. Het openingswoord werd uitge sproken door den provinciaal front leider van het N.A.F., den heer Satony. Hierna was het woord aan den leider van de sociaal-economi sche hoofdafdeeling, drs. T. J. Kooi- stra, die uiteenzette, hoe het N.A.F. wil kotnen tot een eenheid in het bedrijf tusschen werkgever en werknemer. Ook belichtte spreker de functie van den socialen voorman, die een schakel moet zijn tusschen den Betriebsführer en het Gefolg- schaft. Werken deze met den socia len voorman mee, dan zal de be- drijfsgemeenschap tot volle werke lijkheid worden. De heer H. J. Woudenberg, leider van het N.A.F., sprak op de middag vergadering. Spr. zette allereerst het verschil uiteen tusschen den strijd, dien de vakvereenigingen vroeger voerden en datgene, wat het Ar- I „Weest zuinig met gas en electriciteit: Uw spijzen in uw hooikist dus bereid." BONNEN DER LEBENS- MITTELKARTE ZIJN NOG GELDIG. Door het in gebruiknemen van de nieuwe Reise- und Gaststattemar- ken, welke Duitsche reizigers kun nen gebruiken ter verkrijging van levensmiddelen in hotels e.d., heeft hier en daar de meening postgevat, dat thans de bonnen der Lebensmit- telkarte hun geldigheid verloren hebben. Deze opvatting is ten eenen- male onjuist. Belanghebbenden wor den er daarom op gewezen, dat zij verplicht zijn zoowel de nieuwe Reise- und Gaststattemarken als de bonnen der Lebensmittelkarte aan te nemen. DE NIEUWE BONNEN VOOR PETROLEUM EN KAARSEN. Van 17 Januari tot en met 27 Fe bruari 1943 geeft elk der met „28 verlichting" der bonkaarten S 208 en elk. der met „08 verlichting", „09 verlichting" en „10 verlichting" der bonkaarten S 108 gemerkte bonnen recht op het koopen van 2 liter pe troleum. In hetzelfde tijdvak geeft elk der met „04" genummerde bon nen der bonkaart „EA" voor kookdoeleinden recht op het koopfen van 1 liter petroleum. Op deze bonnen zal dus niet meer zooals voorheen 2 liter, doch slechts één liter mogen worden afgeleverd. De hoeveelheid, af te leveren op verlicntingsbonnen, blijft 2 liter per bon. In hetzelfde tijdvak geeft elk der borinen „21 verlichting" van de bon kaart S 108 en „33 verlichting" van de bonkaart S 208, recht op het koo pen van 1 rantsoen (300 gram) kaarsen. VOORTAAN N.A.D VRIJWILLIGERS VOOR EEN HEEL JAAR. Met ingang van Maandag 18 Jan. tot en met Zaterdag 1 Mei 1943 staat wederom de gelegenheid open om zich vrijwillig aan te melden voor den Ned. Arbeidsdienst. Dit geldt voor jonge mannen, die den 17-jari- gen leeftijd hebben bereikt en die bereid zijn om een verbintenis voor den duur van 1 jaar (van 1 Juli 1943) aan te gaan. De vrijwilligers dienen de eerste 5% maand als ar beidsman, de overige maanden als voorman, waarbij zii in speciale functies worden ingezet. Er zii nadrukkelijk op gewezen, dat de a.s. studenten en het a.s. over heidspersoneel slechts een verbinte nis van 5 y, maand behoeven aan te gaan. De aanmeldingen van vrijwilligers kunnen geschieden bii de N.A.D.- aanmeldingsbureaux, bij de gewes telijke arbeidsbureaux of bii de ge meentehuizen. TRAM NAAR BERGEN DERAILLEERDE. Hedenmorgen heeft de tram, die om 7 uur van Alkmaar n.aar Bergen vertrok, te Koedijk de vier minuten vroeger naar Warmenhuizen ver trokken tram ingehaald. Om een botsing te voorkomen, werd zwaar geremd, zóó zwaar, dat de bagagewagen van de Bergertram ontspoorde en het balkon van het volgende rijtuig werd ingedrukt. Een passagier werd licht gewond. De volgende tramdiensten onder vonden eenige stagnatie. Het ver keer is thans weer normaal. BIOSCOOPVOORSTELLING VAN W.H.N. Op Donderdag 21 Jan. des mid dags om 2 uur heeft er wederom een W.H.N. bioscoopvoorstelling plaats in het Victoria Theater voor stadge- nooten. die reeds een uitkeering van Winterhulp hebben gehad. Kaarten daarvoor kunnen Woens dagmiddag tusschen 2'en 4 uur aan het bureaü Langestraat 87 worden afgehaald. Kinderen, zonder geleide van de ouders, worden niet toegelaten. ALKMAAR. GEBOREN: Anna, d. van Petrus Waij en M. J. Rabeling. Agatha M. A., d. van Jacobus Molenaar en C. J. Swart. Theodorus H. H., z. van Johannes J. Dijkman en C. M. J. Snijders. Helena G. M., d. van Hendricus G. C. Mooij en M. C. Goudsblom. Margaretha I., d. van Johan H. Meijer en G. de Vroome. Grietje, d. van Cornelis Ploeger en H. E. Steur. GETROUWD: Arie Timmerman en Johanna Breek. EGMOND AAN ZEE. Postkantoor opgeheven. - Het kantoor der P.T.T. te Egmond aan Zee is thans opgeheven. De post zal voortaan verzorgd worden door het poststation te Egmond aan den Hoef. Ten gerieve der bewoners van Egmond aan Zee zal voorts een depot gevestigd worden bij den dro gist G. Blaauboer, Voorstraat aldaar. EGMOND AAN DEN HOEF. Verplaatsing gemeentehuis. - Met ingang van 18 Januari wordt hgt ge meentehuis van Egmondbinnen ver plaatst naar het huis van den heer Ranzijn aan den Egmonderstraat- weg te Egmond aan den Hoef. Ambtelijke mededeelingen. De BURGEMEESTER van ALKMAAR, waarnemende de taak van Burgemeester en Wethouders, brengt ter algemeene kennis, dat in het gemeenteblad van Alkmaar nr. 1785 is opgenomen het be sluit van 9 December 1942, waarbij is TTQ etCTOcfplH - een'VERORDENING, regelende het verhaal van als inkoopsom men te betalen bijdragen inge volge de artikelen 40 en 42a der Pensioenwet 1922 (Staatsblad nr. 240), zooals deze sedert is gewijzigd. Dit besluit is heden afgekondigd en gedurende drie maanden ter gemeente secretarie ter lezing gelegd. Het is al daar tevens in afdruk tegen betaling der kosten verkrijgbaar. Alkmaar, 18 Januari 1943. De Burgemeester voornoemd, B. A. VAN DER SLUIJS. A. KOELMA, Secretaris. VERDUISTER GOED Heden van 16.58 tot 8.37 Maan op 14.47, onder 5.59 21 Jan. volle maan Irak in staat van oorlog met de spiljnogendheden. - Radio Londen meldt: Het Iraaksche gezantschap te Londen heeft medegedeeld, dat de Iraaksche regeering zich in staat van oorlog met Duitschland, Italië en Japan beschouwt. nog een goede kans: OSV, ZFC en West-Frisia hebben elk negen ver liespunten, KFC heeft er 10! En dan.... welk een belangrijke rol speelt Alcmaria nog! Niet dat deze club een serieuze kans heeft op de eerste plaats, maar zii moet nog naar Enkhuizen en ontvangt nog KFC en ZFC..„ Terzake echter. De allergrootste verrassing was wel de overwinning van de Alkm. Boys op ZFC. 't Werd 3-0 en de zege was volkomen ver diend. De tweede verrassing was de ne derlaag van West-Frisia tegen de Kennemers. Nu zijn de Beverwiikers altijd zeer lastig te bespelen, zoodat deze nederlaag van de Enkhuizers iets minder verrassend was dan die van ZFC, toch blijft het van de Kenne mers een mooie prestatie. KFC, thuis spelende tegen OSV, had de beste papieren, maar de Oostzaners bleker beter te kunnen schieten en wonnen met 3-2. - Alcmaria zorgde ook al voor een verrassing door met een 2-1-zege op RCH uit Haarlem terug te keeren. Jammer dat de withemden een paar zwakke wedstrijden gespeeld heb ben.,.. Tenslotte won HBC den onbelang- riiken wedstrijd tegen Santpoort met 4-3, een uitslag, die zeker niet pleit voor de kracht der HBC-ers. De stand is intusschen zeer inte ressant geworden: OSV 15 10 1 4 44-27 21 KFC 15 9 2 4 37-20 20 ZFC 13 8 1 4 37-16 17 West-Frisia 13 8 1 4 35-20 17 RCH 15 6 4 5 40-26 16 Alcmaria 14 6 3 5 34-38 15 HBC 13 5 4 4 27-32 14 WFC 13 5 3 5 28-39 13 Kennemers 13 3 2 8 33-42 8 Alkm. Boys 13 2 2 9 21-58 6 Santpoort 14 2 1 11 21-59 5 SLECHTE DAG VOOR ONZE DERDE KLASSERS. Het was een slechte dag voor de Noordhollandsche derdeklassers, voorzoover die in onze omgeving thuishooren. Daar hadden HRC, Schagen en Succes elk een redelijke kans, om kampioen te worden en ziet.... alle drie clubs verloren hun wedstrijd! En met welke cijfers! Schagen kreeg een 10-3-nederlaag te slikken tegen QSC, terwijl HRC van Zaandijk een lesje kreeg: 9-1, Succes deed het weliswaar wat be ter, maar verloor toch toet 2-3 van het niet oversterke Beverwijk. Intus schen zijn de kansen van Zaandijk enorm gestegen en vermoedelijk zal dat wel een der derde klas-kampioe nen worden. In de 3e klasse B deden onze clubs het beter: Helder won thuis van Bloemendaal, terwijl DTS in Haar lem van Terrasvogels won met 3-2 en nu een goede kans heeft, om in veiligheid te komen. SPANNING IN DISTRICT I. Nog even iets over de eerste klas- sers. In district I is de spanning zeer toegenomen door de kleine over winning van HDVS op Xerxes en het gelijke spel-, van ADO tegen Sparta. Het gevolg is, dat ADO haar leidende positie weer heeft moeten prijsgeven aan Hermes en dat EDÓ opnieuw een goede kans maakt. De Volewijckers deden uitstekend werk door thuis DFC te kloppen, terwijl HBS thuis met 2-1 van DWS ver loor en nu weer onderaan staat. In district H is Feijenoord er bii na: het klopte gisteren VSV, eigen lijk de eenige concurrente, en is vrij wel onbereikbaar. Bovendien ver loor DHC, dat nog een kansje had. van het onberekenbare VUC, zoodat de Rotterdammers een besten dag hadden. In het Oosten is Enschedé ook al vrijwel niet meer te bereiken, nu het Go ahead klopte met flinke cij fers. Bovendien verloor AGOW op den Wageningschen berg. Men lette hier speciaal op de eindspurt van Tubantia. dat zich evenals verleden jaar weer op het nippertje gaat red den. In het Zuiden speelde Willem II gelijk tegen NAC (2-2) en heeft dus maar één punt van haar flinken voorsprong verloren. De eenige con currente is eigenlijk nog BVV met misschien Longa. Overigens verwijzen we naar de uitslagenlijst. Biljarten KAMPIOENSCHAP GROOT - BILJART CADRE 45/1. De Leeuw kampioen. Het kampioenschap cadre 45/1 is ditmaal verdiend gewonnen door de Leeuw, die al zijn partijen wori en een zeer goeden en constanten vorm toonde. Sweering en v. d. Poi (deze laatste was niet in zijn vorm van het vorig jaar) waren zeer goed als twee en drie met 5 overwinningen. Uit den eindstand blijkt duidelijk, als men de algem. gemiddelden be schouwt, dat deze drie spelers een Onze stadgenoot Hoogland heeft thans terdege met dit moeilijke wed strijdspel kunnen kennismaken. Hij eindigde op de laatste plaats, doch behoort in het gezelschap van Dom- mering, Gehrels, Vreeswijk en Ja cobs wel thuis. De eindstand was: 1. de Leeuw 14 pt„ 2100 car. in 135 brt„ h.s. 218, alg. gem. 15.55; 2. Sweering 10 pt.. 1911 car., 131 brt„ h.s. 120, alg. gem. 14.58; 3. v. d Pol 10 pt„ 1967 car., 135 brt., h.s. 17, alg. gem. 14.57. 4. Vrees wijk 6 pt., 1490 car., 202 brt., h.s. 47, alg. gem. 6.37; 5. Dommering 6 pt., 1607 car., 218 brt., h.s. 52, alg. gem. 7.37; 6. Jacobs 4 pt„ 1593 car., 164 brt., h.s. 86, alg. gem. 9.71. 7. Geh rels 4 pt., 1821 car., 204 brt., h.s. 68, a.g 8.92; 8. Hoogland 2 pt., 1418 car., 211 brt., h.s. 47, a.g. 6.72. HOOFDPRIJZEN STAATS LOTERIJ. 1500 3266 1000 5640 6637 400 2263 7356 9713 200 6491 12846 13765 17349 100 3013 3269 9738 10335 10984 20061 20408 Dr. A. C. Oudemans - In den ouderdom van 84 jaar is te Arnhem overleden dr. A. C. Oudemans, bio loog van groote bekendheid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1