De pole afwesrslag aai bet lestfwt. DAGBLAD VOOR Wintervelcislag met onverminderde felheid voortgezet. Convooi ten N. van Bougie gehavend. De luchtaanvallen op Berlijn. Levendige gevechten in Tripolis. In Stalingrad hebben de Duitsche troepen het hard te verantwoorden. STAD EN OMGEVING. BOND VAN ZANGKOREN IN NOORD-HOLLAND. VERDUISTER GOED.. JEUGDLEIDING in de voetbalsport. Lezing van dr. Spoelders. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.Y. Alkmaar - Voor dam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie Voor dam C 9» Alkmaar. Telefoon Adm. 332® Hed. 3330. Giro 37060. DINSDAG 19 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 14. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. HOOFDKWARTIER VAN DEN WhRER. 18 Jan. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: In het Z. van het Oostelijke front duurt de sedert twee maanden aanhoudende, verbit terde winterslag met onvermin derde felheid voort. De met nieuw gebruik van strijdkrach ten uitgevoerde aanvallen van den vijand werden in zware ge vechten in hoofdzaak afgeslagen of in beweeglijke oorlogvoering door tegenaanvallen en hard nekkig verdedigde steunpunten opgevangen. De onder uiterst moeilijke omstandigheden strij dende Duitsche troepen in het gebied van Stalingrad hielden in taaie volharding en verbeten strijdwil stand tegenover sterke aanvallen. Bij plaatselijke gevechtsactiviteit in den centralen sector van het front en ten Z.O. van het Ilmen- meer werden acht tanks kapot ge schoten. Door geconcentreerde aan vallen van sterke Duitsche lucht strijdkrachten en snelle Italiaansche gevechtsvliegtuigen leed de vijand op de zwaartepunten der gevechten in den Zuidelijken en Centralen sector van het Oostelijke front weer zware verliezen aan menschen, wa pens en voertuigen van allerlei aard. Massale vijandelijke concen traties werden uiteengedreven en verscheidene troepenonderkomens werden vernield. Des nachts bom bardeerden gevechtsvliegers de vij andelijke ravitailleeringslijnen tén N.O. van Moskou. Tien transport treinen bleven na treffers liggen. Ten Z. vgn het Ladogameer duren de zware afweergeveehten voort. Sedert 12 Januari 1943 zijn hier 229 bolsjewistische tanks vernietigd of buiten gevecht gesteld. In Noord-Afrika. Het DuitschItaliaansche pantser- leger in Noord-Afrika weerde ook- gisteren in bewegelijke oorlogvoe ring sterke viiandelijke infanterie- en tankaanvallen af met zeer zware verliezen voor den tegenstander. Twintig viiandelijke tanks werden vernield. Formaties van het lucht- wapen steunden de afweergeveeh ten. Des nachts werden ravitaillee- ringshavens in Cyrenaica gebom bardeerd. In Tunis werden hier en daar vij andelijke aanvallen van plaatse lijke beteekenis bloedig afgeslagen. Het luehtwapen bestreed overdag de haven van Bone en des nachts een convooi ten N. van Bougie. Ze ven groote transportschepen met tezamen een inhoud van 25.000 brt. werden hierbij zwaar beschadigd, twge -daarvan, met een inhoud van rond 10.000 brt., kunnen als verlo ren. beschouwd worden. Wederzijdsche luchtaanvallen. Gisteravond en -nacht heeft het Britsche luehtwapen bij militair zon der effect zijnde aanvallen op Noordduitschgebied en op de rijks hoofdstad zware verliezen geleden. Nachtjagers, en afweergeschut scho ten volgens tot dusver ontvangen Volgens den A.N.P.-corresponder,t beleefde Berhjn in den nacht van Zaterdag op Zondag en in den daar- opvolgenden nacht twee luchtaan vallen, waarmede een lange periode van nachtelijke rust in de Duitsche de woonwijken van de millioenstad aangevallen, waardoor verschillende branden ontstonden en eenige open bare gebouwen, waaronder de Deutsehlandhalle, waarin een circus gevestigd is, en het Urban-zieken- huis, door brand- en brisantbom men getroffen werden. Van officieele zijde wordt voorts nog meegedeeld, dat de aanvallen der Engelsche luchtmacht heviger waren dan de aanvallen, die Berlijn in 1940 en 1941 beleefd heeft. De luchtdoelartillerie legde evenwel een dicht spervuur, waardoor slechts een deel van de vijandelijke vliegtuigen het centrum van de stad kon berei ken. Volgens Duitsche schattingen izijn de aanvallen van Zaterdag en Zondag met ongeveer gelijke krach ten ondernomen. Het feit, dat Za terdagnacht slechts twee en Zondag nacht twintig viermotorige machines werden neergeschoten, is - voor een groot deel te verklaren door de weersgesteldheid. Zondagnacht werd ongeveer twintig procent der aan vallende vliegtuigen naar beneden gehaald. Het D.N.B. verneemt, dat het aan tal dooden tengevolge van den Brit- schen luchtaanval, in den nacht van Zaterdag op Zondag op Berlijnon dernomen, gestegen is tot 82. Tot deze slachtoffers behooren 50 krijgs gevangenen. Te Rotterdam werd Zondag de voet balwedstrijd Feyenoord—V.S.V. ge speeld, welke In een 1—0 overwinning voor de gasthceren éTndigde. De Kotterdamsche voorhoede onderneemt een gevaarlijken aanval op het doel der Velienaren Polygoon v.risen Paxm berichten 25 vijandelijke vliegtui gen, hoofdzakelijk viermotorige bommenwerpers, neer. Bovendien werden overdag aan de kust van de bezette Westelijke {ebieden vier, in het Noordzeegebied drie Britsche vliegtuigen verni tigd. Gisteravond en hedenochtend heb ben sterke strijdkrachten van ons luehtwapen Londen met brisant- en brandbommen aangevallen en voor al in het gebied ten W. van de groote bocht van de Theems om vangrijke vernielingen en branden veroorzaakt. Zes vliegtuigen keer den niet terug. Aan het Italiaansche legerbericht van 18 Jan. ontleenen wij het vol gende: In het Oosten van Tripolitanië worden levendige gevechten gele verd, waarbij onze sterke achterhoe de-detachementen den strijd aan bonden met aanzienlijke vijandelijke afdeelingen. In Tunis zijn plaatselij ke vijandelijke aanvallen afgesla- §en. Afdeelingen Italiaansche en •uitsche vliegtuigen hebben her haaldelijk Algerijnsche havens aan gevallen. Ook de basis La Valetta is met zichtbaar resultaat door onze vliegtuigen aangevallen. In de kampen van den Nederlandschen Arbeidsdienst zgn de nieuwe lichtin gen gearriveerd voor het vervullen van hun arbeids- dienstplicht. De eerste maaltijd in de eetzaal. (J. v. Rhijn-Pax m) DUITSCHE LUCHTAANVAL OP ENGELSCHE HAVENSTAD. Gisteravond heeft een formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen, naar het D.N.B. verneemt, een korten, vernietigenden aanval gedaan op een Engelsche havenstad aan het Ka naal. In weerwil van den hevigen afweer door nachtjagers en lucht doelgeschut konden de Duitsche vliegtuigen htm brisant- en brand bommen met succes op de aangege ven doelen laten vallen en zonder een enkel verlies naar hun bases terugkeeren. Het geheele front in het Oosten is, naar de A.N.P.-correspondent meldt, op het oogenblik in een grooten af- weerslag gewikkeld. In het Zuiden is deze slag uitgegroeid tot een zoo genaamde bewegelijke afweer- manoeuvre. Reeds twee maanden staan Duitsche en de met de Duit- schers verbonden Hongaarsche, Ita liaansche en Roemeensche troepen hier bloot aan de onophoudelijke massale aanvallen der bolsjewisten. De strijd speelt zich in hoofdzaak af tusschen de steunpunten, eilanden en egelstellingen der Duitsche troe pen, die van hieruit herhaaldelijk tegenaanvallen ondernemen en de vijandelijke colonnes overvallen. Dikwijls liggen deze steunpunten ver vóór het eigenlijke front. Dit is bijvoorbeeld het geval met Sta lingrad, waar de Duitsche troepen zich naar alle zijden verdedigen moeten tegen de stormloopen der bolsjewisten. De stad staat boven dien bloot aan het vijandelijke artil lerievuur en aan de luchtaanvallen. Daar Stalingrad een groote ruïne is en de dekkingsmogelijkheden voor de bezettingstroepen zeer gering zijn, hebben de Duitsche troepen het hier zeer hard te verantwoorden. Boven dien wordt van Duitsche zijde ver klaard, dat de ravitailleeringsmoge- lijkheden niet gunstiger zijn gewor den, mede door de hevige koude. Benoorden Woronesj ondernemen de Sovjets slechts plaatselijke aanvallen. HANDEL IN BEDORVEN SMEERKAAS. Wederom hooge boeten opgelegd. Voor den economischen rechter mr. Krabbe stonden Maandagmiddag een viertal lieden terecht, die in Januari 1942 een partij, voor men- sehelijke consumptie ongeschikte smeerkaas hadden verhandeld tegen abnormaal hooge prijzen. De koopman S. Kuilboer uit Alk maar had de partij ongeveer 1500 blikjes gekocht van de fabriek. Op zijn beurt verkocht hij ze weer aan den grondwerker E. Bijpost uit Oudorp, die er wel een gaatje voor wist. Kuilboer maakte een prijs van ongeveer 1314 cent en glipte daar door net nog door de mazen van het net der prijzenbeschikking en werd vrijgesproken. Bijpost echter maakte er 25 cent voor. Volgens de officieele mededee- ling had de prijs niet hooger dan 15 cent mogen zijn. De extra winst werd geheel verdisconteerd in de boete. De Officier eischte 150 gul den of 20 dagen, doch mr. Krabbe veroordeelde verd. tot 40 gulden oi 8 dagen. Bijpost had de partij op zyn beurt weer verkocht aan den assurantie- bezorger J. Lüdeke, eveneens uit Allernaar. Maar Lüdeke had deze ondeugdelijke waar goed genoeg ge vonden voor zijn eigen boterham en had den adspirant kooper, den begrafenisondernemer A. B. Narold, verteld, d'at hij er smakelijk van op zijn brood had gegeten. Narold kocht de partij voor den prijs van 65 cent van Lüdeke en vond weer een gragen afnemer in dên cafe- taAabediende N. Kamp, die er 80 cent voor betaalde. Lüdeke ontkende alles, doch de getuigen waren even pertinent in het ja zeggen dan hij m het neen- zeggen! De Officier vorderde 750 .gulden of 100 dagen, het vonnis luidde 350 gulden of 30 dagen. Narold, die toegaf de partii van Lüdeke te hebben gekocht, hoorde 400 gulden of 40 dagen tegen zich eischen. De uitspraak luidde 100 gulden of 12 dagen. En ware het niet, (dat de politie een stok voor dezen handel had ge stoken, wellicht zouden er dan nog gekkere prijzen betaald zijn. Een der verdachten vertelde tenminste dat dezelfde kaas hem was aangeboden voor 1.80 per blikje van 300 gram. Smakelijk eten KRUIMELZOEKERS AAN HET ABATTOIR. Twee loonslager uit Alkmaar had den zich Maandag voor den politie rechter te verantwoorden terzake dat zij zich een hoeveelheid vet hadden toegeëigend. De eerste verdachte C. H. zeide, dat hij op het abattoir sjechts het achter gebleven vet, dat anders zou worden weggespoeld, had opgeraapt. En al die kruimels teza men hadden een hoeveelheid van ongeveer 30 pond opgeleverd, hier van werd ruim 25 pond weer in be slag genomen. De Officier van Justitie vond het vr"?md, dat op dergelijke wijze met het vet werd omgesprongen, doch Men wijst er te Berlijn op, dat de afweerslag thans reeds twee maan den duurt. Vergelijkt men de bolsje wistische verliezen en de geringe terreinwinst met deze tijdsspanne, dan komt men tot een voor de roode troepen zeer ongunstige slotsom. Meer en meer blijkt, dat de Duitsche troepen in dezen winter beter op de bolsjewistische tegenoperaties gepre pareerd zijn dan in den vorigen win ter. HET RUIMEN VAN SNEEUW. In verband met de sneeuwruimveror dening van 29 October 1942, die destijds in de Staatscourant 211 afgekondigd en door de dagbladen gepubliceerd is, wordt met grooten nadruk op het volgende gewezen: De bevelhebber der weermacht en de Rijkscommissaris" verwachten, dat de bevoegde instanties de. noodige voor zorgsmaatregelen zullen nemen, voor de sneeuwbestrijding op grond van deze verordening, opdat zoo noodig aanstonds kan worden ingegrepen. Om redenen van voedselvoorziehing en verkeer en op strategische gronden moeten de ver keerswegen steeds berijdbaar worden gehouden. Onder alle omstandigheden moet er zorg voor worden gedragen, dat de misstanden van den vorigen winter zich niet herhalen. In de eerste plaats worden de hoofd bewoners en -gebruikers van bebouwde erven er o_> opmerkzaam gemaakt, dat sneeuw en ijs op de voetpaden voor de huizen moeten worden verwijderd en dat bij gladheid gestrooid moet worden. De sneeuw moet van het voetpad ver wijderd worden of z op den uitersten rand van het voetpad gebracht worden, dat het rijverkeer geen hinder kan ón dervinden. Iedere betrokkene moet zich aar. deze regeling, die in het belang der geheele bevolking is, op de meest nauwgezette wijze houden. Overtredingen geven aan leiding tot strafrechtelijke gevolgen en politiemaatregelen. KAARSEN VOOR STAL- EN VOERTUIGENVERLICHTING IN FEBRUARI EN MAART. De distributiediensten zullen van 25 Januari tot en met 6 Februari 1943 op nader te bepalen tijdstippen aan ver bruikers van kaarsen, die reeds voor December 1942 en Januari 1943 rant soenbonnen voor kaarsen ten behoeve van stal- of voertuigenverlichting heb ben ontvangen, de rantsoenbonnen voor de derde periode (dus van 1 Fe bruari tot en met 31 Maart 1943) uit reiken. Deze personen behoeven geen nieuwe aanvragen in te dienen. Verbruikers van kaarsen voor stal- verlichting en vérlichtingen van voer tuigen, die voor het eerst een aan vrage tot dit doel wenschen in te dienen, kunnen deze aanvrage voor de periode van 1 Februari tot en met 31 Maart in hetzelfde bovengenoemde tijdvak bij de distributiediénsten indienen op formu lieren MD 333-02 (oud MD 10) voor stal- verlichting, en formulier MD 333-03 (oud MD 11) voor voertuigverlichting. De distributiediensten zullen bij het indienen van laatstbedoelde aanvrage aan verbruikers van kaarsen voor meer gemeld doel de helft van de in het tijdvak van 1 Februari tot en met 31 Maart 1943 toe te kennen rantsoenbon nen uitreiken. Het restant wordt later uitgereikt, nadat de aanvragen aan een controle zijn onderworpen. Verbruikers van kaarsen voor verlichting van roer- tuigen zullen echter ook indien zij voor het eerst een aanvrage indienen het gehefele aantal bonnen, geldig van 1 Februari 1943 tot en met 31 Maart 1943, ineens ontvangen. De bovengenoemde rantsoenbonnen, waarop vermeld staat „Een rantsoen kaarsen", zijn voor onbepaalden tijd geldig en geven elk recht op het koopen van e e n pak kaarsen (300 gram). Voor verlichting van auto's, carriers, bakfietsen en gewone fietsen worden geen kaarsen verstrekt. DE BOUWMATERIALEN- BESCHIKKING AANGEVULD. Door een aanvulling van de bouw- materialenbeschikking, opgenomen in de Staatscrt. van 16 Jan. 1943, golden alle ten aanzien van bouw materialen vastgesteld verboden tot koopen, verkoopen, afleveren, be werken, verwerken en vervoeren met ingang van 19 Januari 1943 ook voor het doen verrichten van deze handelingen. kon dit niet betwisten. Hij vor derde 25 gulden of 6 dagen. De uitspraak was conform. P. K. had eveneens een kleine hoeveelheid totaal 1 y., ons opgeraapt. Hij werd conform den eisch tot 15 gulden of 4 dagen. Algemeene vergadering te Alkmaaf. Als belangrijkste besluit van de Zondagmiddag in café Central te Alkmaar gehouden algemeene vergadering van genoemden bond komt naar voren de beslissing om in 1943 geen zangersdag te' houden, gelijk de Bond die ieder jaar gewoon was te hebben. Van de 16 afdeelingen van den Bond waren er 14 vertegenwoordigd; tijdens de vergadering werd medegedeeld, dat de vereeniging te Hem als lid is toege treden, zoodat er nu 17 afdeelingen zijn. De voorzitter, de heer P. J. Mink uit Warmenhuizen, dankte voor de van ver schillende zijden ondervonden medewer king bij het concours te Venhuizen. Ten aanzien van de critiek, van één kant ondervonden, zei hij, dat de Bond dient voort te gaan op den steeds gevolgden weg' van beoefening van den koorzang; zingen in dialect achtte hij minder aan bevelenswaardig. De rekening over 1942 van den pen ningmeester, den heer A. Lek te Bergen, werd goedgekeurd op de volgende cijfers: zangersdag inkomsten en uit gaven 651.67 met een batig saldo van 54.72; van den Bond 273.31 met een batig saldo van 171.31. De begrooting. voor 1943 werd goedge keurd op een eindbedrag van 321.31 met, 221.31 voor onvoorzien. De periodiek aftredende leden van het hoofdbestuur, de heeren A. Lek en D. ,i°' *v „V/eest zuinig met gas en electriciteit: Uw spijzen in uw hooikist dus bereid." UITREIKING VAN VOORRANGS- KAARTEN IS BEGONNEN. Door den Ned. Volksdienst. Naar wij van de zijde van den Ne derlandschen Volksdienst vernemen is thans een aanvang gemaakt met de uitreiking van voorrangskaarten aan vrouwen, die in verwachting zijn of pas een baby gekregen heb ben. Alleen vrouwen, vanaf 3 maan den vóór tot en met 2 maanden na de bevalling komen voorloopig voor voorrangskaarten in aan merking. Zij moeten bij de aanvrage aan 't Plaatselijk Bureau van den N.V.D./Buurtschapshoofd N.V.D. een doktersverklaring en een pasfoto overleggen. Eventueele kosten bij onvermogen voor een pasfoto kun nen vergoed worden. De N.V.D.- voorrangskaarten zijn geldig in alle postkantoren en andere gebouwen der P.T.T., lokalen van den Distribu- tiedienst en bij vele winkeliers, waarvan een lijst bij Plaatselijk Bu reau N.V.D./Buurtschapshoofd N.V. D. ter inzage ligt. Overal waar de voorrangskaarten geldig zijn, zullen kaarten aange bracht worden, die vermelden, dat houdsters van N.V.D.-voorrangs- kaarten voorrang hebben. Door de bijzondere tijdsomstandigheden heb ben de houdsters van voorrangs kaarten geen recht op voorrang bij het vervoer per trein, tram of bus, doch is het personeel geïnstrueerd om houdsters van voorrangskaarten zoo veel mogelijk ter wille te zijn. Om de waarde van de voorrangs kaarten tot haar volle recht te laten komen, zullen alle andere verzoe ken dan van de hierboven aangege ven vrouwen beslist afgewezen wor den. Als tot de uitreiking van N.V.D. voorrangskaarten aan b.v. invaliden en ouden van dagen overgegaan zal worden, zal dit in de pers bekend gemaakt worden. Menigeen zal bij het lezen van bo venstaande misschien de zucht uiten: Die voorrangskaarten hadden eigenlijk heelemaal niet noodig be hoeven te zijn. Uit eerbied voor het leven behoort ieder deze vrouwen te helpen. Maar uit de practiik blijkt, dat het noodig is en het is te hopen, dat ieder zijn of haar medewerking zal verleenen aan de instelling van de voorrangskaarten. DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DE KAARSENBONNEN VERLENGD. De geldigheidsduur van de met „22 verlichting" en „34 verlichting" gemerkte bonnen der petroleum- kaarten, resp. S 108 en S 208, welke van 3 Januari 1943 af recht geven op het koopen van één rantsoen kaarsen, is voor onbepaalden tijd verlengd. HOOFDPRIJZEN STAATS LOTERIJ. 1000 2776 400 3015 4801 6120 20449 200 1894 2402- 5758 7532 100 1357 2782 9163 11155 11437 11707 15177 17119 18953 19286 20975 20990 21535 STAATSTOEZICHT OP DE ZIEKENFONDSEN. In verband met de verplaatsing van het departement van sociale zaken naar Amsterdam kan nog wor den medegedeeld, dat ook het bureau van het staatstoezicht op de ziekenfondsen derwaarts is overge bracht. Het heeft in het gebouw Singel 250 huisvesting gevonden. Heden van 16.59 tot 8.36 Maan op 15.33, onder 6.52 21 Jan. volle maan Appel (Hoogkarspel), werden met bijna algemeene stemmen herkozen. Op voorstel van het hoofdbestuur werd bepaald, dat de volgende algemeene vergadering weder te Alkmaar zal wor den gehouden. Dit jaar geen zangersdag. De Koorvereeniging te Bergen had voorgesteld om in 1943 geen zangersdag te houden in verband met de moeilijke tijdsomstandigheden, waarmee de ver eeniging niets wilde afdoen van de waardeering voor de zangersdagen, die den koorzang bevorderen en op hooger peil brengen. Hoewel het hoofdbestuur van meening was, dat het concours zoo eenigszins mogelijk zou moeten doorgaan, merkte de voorzitter op, dat er in den laat- sten tijd 'veel is gebeurd, dat zulks zeer moeilijk maakt. Hij wees op de oprich ting van den Bond van Zangvereenigin- gen in Nederland, waartoe alle vereeni- gingen en bonden op dat gebied moeten toetreden en die een nieuw concours reglement heeft vastgesteld. Een bezwaar is, dat de Noordhollandsche Bond geen medezeggenschap meer heeft in een door hem uitgeschreven concours: de cautie voor deelname ad 10 moet gestort worden bij den Ned. Bond; de algemeene leiding berust bij dien bond, die voor elkén wedstrijd een prijscommissie instelt van drie leden en ook de verplichte nummers, alsmede de rije zangnummers aangeeft; ,ook de juryleden (drie) worden door den Ned. Bond benoemd en hun namen blijven geheim tot den dag van den wedstrijd. Ook tegen de nieuwe puntentelling had de voorzitter bezwaren. Verschillende afgevaardigden voerden het woord in verband met de vraag of, gezien de nieuwe voorschriften, waarvan de meesten no'g niets wisten, thans wel een beslissing zou kunnen worden ge nomen over het al of niet doen houden van een zangersdag, waarop de voor zitter voorstelde om de vraag in de af deelingen ter sprake te brengen en dan over vier weken opnieuw te vergaderen en een beslissing te nemen. Ook hierin zagen de meesten echter geen oplossing, zij vreesden een fiasco en ten slotte werd zonder stemming besloten om den zan gersdag dit jaar niet te laten doorgaan Voor dit jaar verlaagde contributie. De voorzitter nam een voorstel over van den heer Hart (Koedijk) om de be taling van contributie aan den Bond wel te doen doorgaan. Nu er echter verschillende afdeelingen zijn, die moeilijkheden van de tijdsomstandig heden ondervinden, achtte spr. het wel wenschelijk de contributie te verlagen van 25 op 10 cent per lid per jaar, waar bij dan nog rekening kan worden ge houden met de met bezwaren te kampen hebbende vereenigingen. Dit voorstel werd zonder stemming aangenomen. Hierna sloot de voorzitter de vergade ring met het uitspreken van de hoop, dat de hoogtijdag van den Bond het vol gende jaar wèl zal kunnen doorgaan eri dat de afdeelingen zullen voortgaan met ijverig den zang te beoefenen, opdat- zij straks versterkt te voorschijn zullen treden. De reis van den koning en keizer van Italië door Sicilië. De geest driftige ontvangst door de bevol king. Orbis-Luce-Holland Pax m RIKA HOPPER IN LEVENSAVOND. De Amst. Tooneelvereeniging onder leiding van Theo Vink heeft gisteravond in 't Gulden Vlies een alleszins ge slaagde voorstelling gegeven van Levens avond, een tooneelspel in drie bedrijven van Jaap v. d. Poll. Deze acteur heeft getoond den smaak van het publiek wel te kennen. Zijn stuk, met de lieve, levenswijze grootmoeder in het middel punt eener familie, heeft de toeschou wers gepakt. Kinderen en kleinkind kwamen bij de oude vrouw met al hun zorgen en moeilijkheden en vonden steeds een gewillig oor en hulp en steun. En dit alle? leidde tot een geluk kig einde. Het spél der medewerkenden heeft zeer veel tot het succes (aan het slot moest onder luid applaus meerdere malen „gehaald" worden) bijgedragen. Rika Hopper was de groote kracht. Zij speelde de grootmoeder op uit nemende wijze en veroverde aller sym pathie. Pauky Bigot mag zeker genoemd in de rol van Hilda, die zij zeer goed speelde. Corrie Schiller als Annie en Dini van Dijk als het kooplustige vrouwtje sloten zich daarbij goed aan. Theo Vink had een aardige opvatting van de rol van Karei, die hij vlot en komisch speelde. Ferd. Erfmann speelde zeer ingetogen, soms wat stijf, de moei lijke rol van Herman. De kleindochter werd een succes voor Liesje Cats, die in de scènes met grootmoeder heel goed speelde. Het geheel was een vlotte voorstelling, die het publiek zeer voldeed. G. C. van Gulik. GESLAAGD, Op de examens, welke werden ge houden- te Utrecht, uitgaande van de Vereenigde Mede-Vakscholen in Ne derland, slaagde voor leerares mej. C. Tesselaar alhier. Voor het gehouden examen boek houden, afgenomen door de vereen, van leeraren te Amsterdam, slaagde mej. A. Liefting te Heiloo en de heer N. Dekker te Alkmaar. ALKMAAR. GEBOREN: Johannes Th., z. van Petrus H. Vlaar en A. M. Tromp. Nicolaas, z. van Christoffel Schouten en J. Bergsma. OVERLEDEN: Johanna L. "Warnaar, 62 jaar. ALWEER ZWARTE HANDEL. De alhier wonende caféhouder L. kocht van den kruidenier V. in den zwarten handel 25 kg gebrande kof- fieboonen voor den formidabelen prijs van 124 per kg, ofwel 3100 in 'totaal. Een en ander kwam aan het licht en de Econ. dienst stelde in deze een onderzoek in. Een groot gedeelte van de koffie kon worden in beslag genomen, terwiil tegen den caféhouder en tegen den kruidenier procesverbaal zal worden opge-. maakt terzake van overtreding van de prijs- en distributievoorschriften. Uit het onderzoek bleek voort^ dat de caféhouder niet alleen koffie kocht in den zwarten handel, doch ook eieren, vet en boter. Van elk de zer artikelen werd te zijnen huize een flinke hoeveelheid aangetroffen en in beslag genomen. Een inwoner onzer stad kocht z.g. Belg. shag voor 3 per pakje van 50 gram en verkocht deze shag weer voor den prijs van 4.25 tot 4.5fl per pakje. Voorts verkocht hij siga retten voor den prijs van 4.25 per pakje, dus boven den banderolle- prijs. Het artikel sigarettenvloei blijkt steeds minder op normale wijze te verkrijgen en steeds meer in den zwarten handel te verdwijnen. Een alhier wonende kapper maakte zich a_n dezen zwarten handel schuldig en verkocht de pakjes vloei tegen, den prijs van 0.60 per pakje. Het gevolg was een procesverbaal ter zake overtreding der prijsvoorschrif- ten en in beslag neming van een flinke hoeveelheid sigarettenpapier. Ook shagtabak is een gewüd arti kel in den zwarten handel. Het was den Ec. dienst van de Politie Alk maar ter oore gekomen, dat een vier tal inwoners dezer gemeente in dit artikel een omvangrijke smokkel handel dreven. Een uitgebreid onder zoek werd ingesteld, met als gevolg dat tegen elk der personen proces verbaal wordt opgemaakt terzake van overtreding der prijs- en distri butievoorschriften. Een hoeveelheid van ruim 200 pakjes shag werd in beslag geno-men. Voorts bleek, dat deze personen ook handelden in vloei. Ook hiervan werd een flinke hoeveelheid in be slag genomen, terwijl voorts bij één der personen een hoeveelheid vet werd aangetroffen. Ook dit vet werd in ibeslag genomen. DIERENBESCHERMING. Ter beschikking is een mooie airedale terrier zuiver ras, 5 jaar oud, zeer geschikt voor een rustig gezin. Liefhebbers kunnen zich ver voegen bij den heer C. Verver, in specteur Dierenbescherming. Baan- straat, Alkmaar en bij mevr. de wed. ds. v. Giessen, West-Graftdijk. WAARNEMEND DEKEN BENOEMD. Tot waarnemend deken van het dekenaat Hoorn is benoemd L. H. M. van Nieuwenhuizen, thans deken van Wervershoof. Op uitnoodiging van de jeugdcom missie van de afdeeling Noordnolland van den N.V.B. hield dr. Spoelders, rector van het Haariemeche Ly ceum, Zaterdagavond in Alkmaar een causerie over de jeugdleiding in de voetbalsport. Spr. ging eerst in groote trekken de ontwikkeling van de voetbalsport na, wees er op, dat'in, het begin het voetbalspel echt jongenswerk was, spoedig echter een groote vlucht nam en toen het eenmaal zoo ver was, moest aan de jeugd een zekere zorg worden besteed. Vroeger wend de jeugd meer Spartaansch opgevoed, de latere jaren bracht w dit opzicht een verslapping en waar men thans in onrustige tijden leeft, heeft de jeugd veel meer leiding noodig dan vroeger. Bovendien komt daar nog bij, dat de voetbalsport zich sterk ontwikkeld heeft en dat het groote publiek gaarne topprestaties ziet Hierin zit voor den jongen speler een groot gevaar: hij dreigt gemak kelijk verwaand te worden en kan maatschappelijk mislukken, wanneer hij geen goede leiding krijgt in zijn club, Spr. gaf vervolgens enkele pun ten aan, welke de aandacht der jeugdleiders moeten hebben: 1. de sjeugd moet zelfbeheersching bijgebracht worden; zij moet een wedstrijd kunnen verli&zien en zij moet begrijpen, dat de tegenstanders eVenveei recht hebben op de winst kans; 2. de sportiviteit moet aangekweekt worden; 3 de eerlijkheid op het veld en buiten het veld moet bevorderd wonden en duidelijk moet worden gemaakt, dat bedriegerijen uit den booze zijn; 4. de eenvoud moet nummer één zijn; e,en speler, die over het paard getild wordt, deugt niet; hij moet be grijpen, dat hij slechts een deel is van het raderwerk; 5. de speler moet er aan herinnerd worden, dat wij slechts amateurs kennen en dat het spel slechts num mer twee is en het maatschappelijk werk en doel nummer één. Dr. Spoelders zette deze vijf pun ten uitvoerig uiteen, mede aan de hand van talrijke vocrbeelden en gaf vervolgens ook vijf punten aan, waaraan een jeugdleider moet vol doen, wil hij zijn taak naar behooren kunnen vervullen: 1. de jeugdleider moet niet te oud zijn, zelf gespeeld hebben en het spel goed kennen (wat niet zeggen wil, dat hij zelf een uitblinker ge weest moet zijn op het veld!); 2. hij moet weten hoe de hond werkt; hij moet niet alleen de regle menten kennen, maar ook weten, wat een wedstrijdformulier is, höe verschillende formaliteiten moeten worden behandeld, enz,; 3 hij moet een voorbeeld ziin voor al de jongeren; 4. hij moet kijk op de jongeren hebben en deze kunnen begrijpen; 5. hij moet met hart en ziel leider zijn en nooit vergeten, zelf jong te zijn geweest, ja hij moet zich met de jeugd jong voelen. De heer Delvaux, voorzitter van de afdeeling Noordholland van den N.V.B., dankte aan het slot den spre ker voor zijn belangwekkende le zing, die zeker haar nut zal afwer pen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1