r Sovjets ia zware gevechten teruggeslagen. 1ANB0D. DAGBLAD VOOR ETÉ VOOR- N FAVEUR Wisselvallige strijd in N.-Kaukasië en het Dongebied. Succesvolle actie van Italiaansche en Duitsche aideelingen in Tripolis. Massale afslachting van Sovjet-troepen BEKANNTMACHIJNG. Een militair drama aan de Zijpe. Anoniem briefschrijver zwaar gestraft. Doodvonnis voltrokken. STAD EJV OMGEVING. Twee jaren dienst bij hUS,K.K. oopte persdraad dient te ndeld tot bossen van pl.m. t en zoodanig te worden be- r zoo weinig mogelijk kan» roesten. Gebruikers van J, die niet aan de ver- inlevering voldoen, zullen, ij toch een toewijzing van jen stroo dienen te ontvan- ewijzing slechts verkrijgen g van een heffing, welke rden vastgesteld, behoudens straffen op grond van het ianctiebesluit 1941. ratiebedrijven als bovenbe- >or het Rijksbureau voor :1 de volgende ondememin- ezen: G. A. Houweling, erweg 39, Halfweg; H. de dhandel en sloopbedlrijf, oofdweg 85, Hoogezand; H. rg, Koning Lodewijklaan n; K. Bruins, electrisobe e, Noorderhaven 42a, Gro- ommer en Co., Voordam 7, 1 RUBRIEK. 1782 vorige rubriek. w. 7 sch. op: 9, 1,5, 18, 22, sin 37 op: 24, 25, 27, 31, 37, 1, 46—41 (zw. (w. 26 X 28;, Czw. 22 X 31), 4. 42 X4 M. 5. 25 X 14. <i e r z o e k. ende eindstand, remise of wit? op: 5, 6, 16, 38. Wit 3 5, 17. Wit is aan zet. Vol- ;k komen wij op dezen en heer Jb. Stnjbis al- van P. Kleute Jr. op: 1, 6, 8, 9, 10. 16, 36 l. 'op: 22, 27, 30, 31, 82, 47, 48. 7—41, 27—21, 38—38, 51 Men spele dit na. ing voor deze week. 1783 van Jb. Strijbls te Alkmaar, op: 6, 7, 8, 9, 16, 19, 24, dam op 47. op: 17, 21, 22, 27, 28, 36, «5, 48. aide rubriek. AGA-FORNÜK jop gevraagd. W. H. BLOKPOEL, Waagplein 12a. EL. 2451 mm EKING voor dc rdag 23, Zondag- 4 Januari begint EN om 11 uur. (geen ruiladv.) betaling. ingstoel m. hoogen rug, im.-Ieer. Zeer geschikt patiënt of oude vans n 18. Sioet, van enkade 21. iriekooitje, vernikkeld, n. 5. J. Willems, Dr. epmankade 30. ledikant 12.50, z.g.a.n. nanderkachel 35. enburg, Bloemstr. 13 B. paar leeren d.schoenen, 38. Nieuwe zolen en Prijs 8. W. v. d. Uitenboschstraat 107. sche rechtryders v. Ift. I 15 jaar 5. C. D. Saai, Idraverslaan 26. 9—5 u. in 35, Salamander 30, kachel 35, fornuis 70, rduvel 17.50. H. Pander, cmeer 2. luteuils, 4 stoelen 38, lampenkap compl. 7.50, nesracket 7.50,1 kinder- ibak m. schijven 8.75. sma, J. v. Scorelkade 33. inderspeelstoeltjes 8, enwagen en wieg 8. Mantoua, Limmerhoek z.g.a.n. compl. buiten- lel mil. uniform 150. Mantoua, Limmerhoek :ht handmot, echt bont Schoonhoven, Achter- it 58. nde ga geyser 20, 1 ren gangspiegel 12.50. he, Kenn.straatweg 179. kruik 1, konijnen en 2 p. St., kleeren- 4.50, zichten 2.50 p. A. Lensink. Vinkenlaan Heiloo. ie huiskamertafel 35, lerstoel 10, kinderled kindermatras 3, ijze- 2 pers. led. 5. A. Vries, enhuizerl. L 54, Heiloo. idelwagentje 40, strijk- jjk 10, theekastje 5, ezem 5. A. de Vries, lenhuizerl. L 54, Heiloo. derst. en tafeltje 7.50, nnenbandeh 10, 1 p. iatsen 6; theetafeltje legstoel 5. P. Roodt, Bosstraat 47. gaas, 180 cm. hoog, 10 M., scharnieren 20 ct. kookpotten 5 2, ka- pijpen 25 ct. P- St. A. in'.:, Vinkenlaan H 106, oo. rs. pitch pine ledikant jtroomatras 20, kamer- irmen 3 d. 5, 15 trap ij es 1. Pot, Staringstr. ioven. derstoel 12.50, theekast spiegel 8, 2 stoelen 5, mt. 2.50. G. de Goede, iterzij X 214, Heiloo. che w. pakken en losse ken 15 p. p., 1. broek v. Haanen, Ranonkel- lat 1. Nè 6.30 uur. aatsen 4, lamp 3.50, aaag 7.50, fietsmandje G. de Goede, Oosterzij 4, Heiloo. na ovale eiken salon- 4 15. Ruiter, Houtman- at^ 13. ers. orlg. Aupingledlkant 3, eventueel ook met bed. na haardkachel (Extra) Bijtjes, Drebbelstr. 16. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie Voordam C 9, Alkmaar. Telefoos Adm» 4320 - Red. 3330. Giro 37060. WOENSDAG 20 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 15. 2 pagina's. Hooidredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3x/a m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheeie oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheeie Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. HOOFDKWARTIER VAN DEN wSjRER, 19 Jan. - (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt ekend Duitsche en Roemeensche troepen hebben in het Westen van den Kau- jjesus vijandelijke aanvallen afge- glagen. Ui Noord-Kaukasië en in het Don- gebied zijn verdere wisselvallige ge vechten aan den gang, in den loop waarvan op 17 en 18 Januari 62 bolsjewistische tanks werden ver nietigd. De troepen in het gebied van Stalingrad verdedigden zich standvastig in harde gevechten tegen steeds nieuwe aanvallen van den vijand. Plaatselijke aanvallen der bolsje wieken in den centralen sector van het front en ten Z.O. van het Ibnen- meer bleven zonder resultaat. Ten Z. van het Ladogameer viel de vijand met sterken steun van ar tillerie steeds weer aan. Hij werd in zware gevechten onder zware, bloe dige verliezen afgeslagen. In de beide gevechtssectoren werden 32 tanks vernield. In luchtgevechten, waaraan ook Slowaaksche jagers met succes deel namen, zijn 16 bolsjewistische vlieg tuigen, zonder eigen verliezen, neer geschoten. In Noord-Afrika. In Noord-Afrika bood het Duitsch- Italiaansche pantserleger den vijand ook verder hardnekkigen tegen stand. Duitsche gevechtsgroepen in Tunis braken in verscheidene secto ren door de vijandelijke stellingen heen en bestormden door den tegen stander taai verdedigde hoogten. Gevechtsvliegers brachten in den afgeloopen nacht in de wateren van Bone twee transportschepen met te zamen een inhoud van 12.000 brt. tot zinken, beschadigden bovendien twee vrachtschepen van gemiddelde DE FUHRER ONTVANGT SPAANSCHE PARTIJMINISTER. In tegenwoordigheid o.a. van von Ribbentrop heeft de Führer in zijn hoofdkwartier ontvangen den Spaan- schen partijminister, Arrese. De Führer heeft met hem een langdurig onderhoud gehad in den geest der oprechte vriendschap tusschen Duitschland en Spanje. Ter gelegenheid van zijn aan wezigheid in het hoofdkwartier van den Führer heeft Arrese een bezoek gebracht aan den Duitschen minister van buitenlandsche zaken, von Rib bentrop. CHURCHILL IN WASHINGTON? Volgeps onbevestigde, in neutrale kringen te Stockholm in omloop zijnde geruchten bevindt Churchill zich in ver band met de politieke moeilijkheden, die ontstaan zijn in de Noord-Afrikaan- sche kwestie, te 'Washington, teneinde deze kwesties op te helderen. GEEN LEVENSMIDDELEN NAAR NED.-INDIE. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De uitgeweken regeering van Ne- derlandsch-Ihdië heeft via haar am bassade in Australië medegedeeld, dat zij in het vervolg geen extra levensmiddelrantsoenen meer naar Nederlandsch-Indië kan sturen. De regeering verklaart te vermoeden, dat deze ondersteuningen den Ja panners ten goede zullen komen. Chileensche senaat keurt ver breking der diplomatieke betrekkin gen 'goed. - De Chileensche senaat heeft verbreking der betrekkingen met de spilmogendheden goedge keurd met 31 tegen 11 stemmen. Drie senatoren waren afwezig. Naar uit Santiago de Chile wordt temeld, is het Dinsdag in de straten er Chileensche hoofdstad' tot bot singen gekomen tusschen voor- en tegenstanders van het verbreken der diplomatieke betrekkingen met de spil. Associated Press meldt in dit verband, dat de politie talrijke ar restaties heeft verricht. De oorlog in China. - In het -gebied van Hankau hebben de Ja- pansche troepen in uitgebreide ope raties aanzienlijke successen be haald. De 1ste, 124ste en 125ste divi sie van Tsjoengking hebben daar zware verliezen geleden. De Japan- sche troepen maakten aanzienlijke hoeveelheden lichte wapenen en munitie buit. Duitsche U-booten, terug- van een succesvo"en tocht vijandelijk gebied, zetten koers naar het vaderland PK Schlemmer-DV-R-P m n™NÏSyNSTELLING „KUNST. nX TE AMSTERDAM. zal ppn tnd®rdag 21 Jan., te 11 uur, 5e® ^toonstelling van schilde- hifïdhn?nmarellen. teekeningen en ledin van'V7ken' vervaardigd doo en verJamfti^® Duitsche weermach der fron^qi^der den titel "Kuns te Amsterdt?» m "et Ri.iksmuseun- officieel worden Hm mimLreiwoe™Sen °-a- van k!fd,~anaian4d" LuftgaU H01' lmYanr,r,l UU£ af 2al ie tentoonstel- geopend. het Publiek z«n grootte. Tien vijandelijke vliegtuigen werden boven Noord-Afrika ten val gebracht. In het gebied van het Kanaal, in de Duitsche Bocht en aan de Noor- sche kust verloor het Britsche lucht- wapen acht vliegtuigen. Stad en haven van Dover werden in de avonduren van 18 Jan, door een formatie Duitsche gevechtsvlie gers aangevallen met brisant- en brandbommen. Alle vliegtuigen keerden terug. Aan het Italiaansche legerbericht van 19 Jan. ontleenen wij het vol gende: In Tripolis hebben Italiaansche en Duitsche afdeeiingen hardnek kig weerstand geboden aan den voortdurenden druk van den vijand en den tegenstander gevoelige ver liezen toegebracht. Botsingen tusschen patrouilles in Fezzan eindigden te onzen gunste. Aan het front in Tunis hebben Duitsch-Italiaansche gevechtsgroepen in geslaagde aanvallen, in den loop waarvan eenige dozijnen gevangenen werden gemaakt, terreinwinst ge maakt. Het lu-chtwapen heeft in den loop van den dag aanzienlijke activiteit ontplooid. Bone is door onze vlieg tuigen gebombardeerd. In Algerijnsche wateren is een be langrijk convooi door Duitsche vlieg tuigen aangevallen, die twee schepen van gemiddelde tonnage in den grond boorden en drie andere in brand wierpen. Vijandelijke vliegtuigen hebben Porto Emp'edocle aangevallen. Mili tante doelen werden niet getroffen. wt* Sit -X' -.Jt S. '..- i De jongelieden, die In de kampen Tan den Nederlandschen Arbeidsdienst zijn gearriveerd; ontvangen grondig onderricht In de vele diensten en plichten van den arbeidsman. De eerste lessen In het spitten Polygoon-Zeijleraaker-Pax m JONGENS DOOR LANDMIJNEN ZWAAR GEWOND. Zij betraden verbaden kustgebied. Zondagmiddag hebben i^ederom drie jongens de gevolgen ondervonden van hun verregaande roekeloosheid, toen zij ergens langs de kust onder een prikkel draadversperring doorkropen en ver boden gebied getraden. Het waren de gebroeders K., respec tievelijk 17 en 16 jaar oud en de 16- jarige D., allen afkomstig uit Loosdui nen. Zij trapten op landmijnen en wer den zwaar gewond. Eerstgenoemde kreeg wonden aan den rug. Zijn toestand is ernstig. Zijn broertje bekwam wonden over het geheeie lichaam. De 16-jarige D. liep wonden op aan een been. De on voorzichtige knapen zijn opgenomen in een ziekenhuis. Een en ander moge nogmaals een aan sporing inhouden verboden gebied niet te betreden. Ouders dienen hun kinde ren hierop nadrukkelijk te wijzen. Duizenden mannen gaan snelvuur Kort geleden is een Amerikaan- sche journalist uit Rusland in de Ver. Staten teruggekeerd en heeft daar verklaard, dat in Rusland de hongersnood voor de deur staat, zoo dat vele Russen den winter niet meer zullen overleven. In militaire Berlijnsche kringen verklaart men daaruit de massale Bolsjewistische offensieven, waar bij de Sovjets geweldige menschen- massa's opruimen. Men wil van Rus sische zijde trachten ten koste van alles de rijke Oekraine en het Do- netzgebied weer te heroveren. Doorgebroken Duitsche troepen uit Welikije Loeki verklaarden, dat de Bolsjewisten evenals in de Kau- kasus in lange rijen gearmd recht op de Duitsche snelvuurwapens in loopen, wat geweldige bloedbaden tengevolge heeft. Ondanks de geweldige reserves aan menschen kunnen de Bolsjewis ten deze tactiek niet voortzetten. Men wijst er tevens op,'dat zij jaren achtereen dergelijke groote bloed offers moeten bréngen als zij een werkelijk operatief doel willen be reiken. Tot dusver js nog geen enkel doorslaggevend resultaat bereikt. Medegedeeld wordt, dat thans on ophoudelijk nieuwe zware Duitsche wapens, welke thans in serie worden vervaardigd, naar het Oostelijk front' gaan. Wat de operaties in Tunis betreft, verklaart men, dat de Duitsch-Ita liaansche operaties een grooteren omvang hebben aangenomen en dat de Britten bij de bewegelijke manoeuvres in Libye groote moei lijkheden ondervinden met een n'ieuw soort mijnen, die niet rea-gee- ren op de normale opsporingsappa raten. De strijd in een ingesloten steunpunt. Door een ooggetuige is de volgen de schildering van den strijd in een egelstelling gegeven: Sedert een tiental dagen wordt stand gehouden tegenover een ster ke bolsjewistische overmacht van bijna drie legercorpsen. Dp voor naamste stoot is tot staan gebracht. Diverse groepen zijn samengesmol ten in een eenheid, die een muur optrekt om de stad. De eerste; drei gende insnoering "is verbroken, de voornaamste gevechtslinie is één tot drie kilometer van de stad af ge bracht, het Z. en Z.W. is vrijgevoch ten. Onvergetelijk blijven de eerste dagen, toen de mannen van de MUSTERUNG DER GEBURTSJAHR- GaNGE 1901, 1902 UND 1903. t Alle mannlichen Reichsdeutschen der Geburtsjahrgange 1901, 1902 und 1903, aueh diejenigen, die bereits vor oder wahrend des Krieges gedient haben oder durch Wehrersatzdienststellen der Hei mat erfasst, gemustert, unabkömmlich, bereitgestellt oder zuriickgestellt worden s>nd haben sich zur Musterung wie folgt zu melden: Aus der Provinz Nordholland in Amsterdam-O., Schule, Iepenweg 13: am 28.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben AJ; am 29.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben KR; am 30.1.1943 vorm. 8.30 Uhr die Buchstaben SZ. Die Meldepflichtigen haben Wehrpass und sonstige Ausweispapiere sowie drei Passbilder 37X52 mm. in bürgerlicher Kleidung, ohne Kopfbedeckung, Brillen- trager das Brillenrezept, mitzubringen. Inhaber eines Wehrpasses haben diesen, sofern sie ihn nicht bei sich führen, umgehend anzufordern und zur Muste rung mitzubringen. Juden haben nicht zu erscheinen. Den Meldepflichtigen wird dus Fahr- eld 3. klasse gegen vorzeigen der Fahr- arte bei der Meldung zurückerstattet. iie erhalten ferner bei einer Abwesen- eit vom Wohnort von mehr als 8 Stun- ?n ein Zehrgeld. Der Reichskommissar für die bezetzten iedêrlandischen Gebiete, der Generalkommissar für das Sicberheitswesen, gez. RAUTER, SS-Gruppenfübrer und General- leutnant der Polizei. arm in arm het Duitsche tegemoet. vliegveldcompagnie zonder infante' ristische gevechtservaring geheel al leen in de stelling stand hielden, ge steund door de mannen van een „Baukompanie", NSKK-mannen en honderd Nederlanders, die vrijwillig naar het front waren gekomen, be nevens een handvol pioniers en gre nadiers. Menige dappere strijder sneuvelde, legde den grondslag voor den opbouw van de onaantastbare egelstelling. Toen kwam een oude pantserspecialist, die zich uit het'Z. een uitweg had gebaand en die van de aanwezige afweerbatterijen een gevechtsgroep maakte, welke een versperringsgrendel om de geheeie stad heen legde. Het was de hoogste tijd, want de eerste bolsjewistische aanval naderde. Ruim 100 tanks rol den tegelijkertijjj van verscheidene kanten op naar de egelstelling, be geleid door infanterie ter sterkte van verscheidene bataljons. De aan val ging vergezeld van een ontzag lijk; trommelvuur. Het afweerge schut stelde spoedig twaalf tanks buiten gevecht. Het lichte en mid delzware geschut liet de infanterie naderen tot 100, soms 50 meter. Het resultaat kan men zich indenken. Steeds weer vielen de bolsjewieken, woest brullende, aan. Alles was snel voorbij. Zij leden vreeseliike verlie zen. Zoo ging het iederen nacht. Overal greep het afweergeschut in, bliksemsnel, tegen tanks, tegen con centraties, tegen aanvallen infante rie en zoo noodig tegen vijandelijke vliegtuigen. Ook de vliegende for maties grepen in den slag in, dreven artillerie- en infanteriestellingen uiteen en vernielden vijandelijke tanks. Herinnering aan de oorlogs dagen. Op 15 Mei 1940 bevond de 3de compagnie bewakingstroepen zich aan de Zijpe. Hier ontving men be richt, dat de vijand hoogstwaar schijnlijk van plan was de Zijpe over te steken en dat dus gelet moest worden op personen, die uit het wa ter kwamen of met booten de rivier trachtten over te steken, 's Nachts was inderdaad iemand uit het water den dijk opgeklommen en daarop door de wacht een halt toegeroepen. De man, die in een donker uniform gekleed was, voldeed pas aan dit be vel, nadat er eenige malen op hem geschoten was, waarna hij voor den bevelvoerenden kapitein geleid werd. Kort daarop was de man door enkele geweerschoten gedood. Thans- had de kapitein, J. R. D„ zich voor het militair gerechtshof te verant woorden. Een textielagent, die-op dat oogen- ,blik op wacht stond, had den man aangeroepen, nadat hij hem uit het water had zien komen. De man had in gebroken Nederlandsch, met een min of meer Duitsch accent ant woord gegeven. G. had hem hierop naar den kapitein gebracht. Na eeni- gen tijd hoorde hij schoten vallen. Andere getuigend bevestigden, dat de man met Duitsch accent te kennen had gegeven dat hij Nederlander was. Het was echter te donker om hem nauwkeurig te kunnen onder scheiden.. Later was evenwel gecon stateerd, dat de man een Neder landsch marine-uniform droeg en be hoord had tot het daar ter plaatse vergane Nederlandsche schip „Hy dra". De kapitein verklaarde zelf niet geschoten te hebben, doch wel bevel tot schieten gegeven te heb ben. Ook hij had den man voor een Duitscher gehouden. Hij was niet bekend met het vergaan van de ..Hydra" en wist niets van drenke lingen. die den kant konden berei ken, af. In zijn reauisitoir legde de procu reur-generaal den nadruk op de verwarde toestknden in die Meida gen. Ktji achtte het optreden van den kapitein in die omstandigheden volkomen verantwoord en kon zich vereenigen met de vrijspraak, die in eerste instantie gegeven is. Uitspraak over 14 dagen. 's-GRAVENHAGE, 20 Jan. - De Höhere SS- und Polizeiführer deelt mede: Het SS- und Polizeigericht heeft een Nederlander wegens een delict tegen de verordening tot bescher ming van de orde veroordeeld tot een jaar tuchthuisstraf. De veroordeelde had aan den va der van een Nederlander, die aan het Oostelijke front in den Strijd te gen het bolsjewisme was gevallen, een anoniemen gelukwensch gezon den. Het gerecht zal voortaan dergelij ke individuen, die de meest primaire geboden van menschelijkheid over treden, met de strengste straffen ter verantwoording roepen. De Höhere SS- und Polizeiführer deelt mede: Het SS- und Polizeigericht heeft den Nederlandschen halfjood Bene- dictus Hijmans uit den Haag wegens een ernstige daad van geweld tegen over een lid der Duitsche politie ter dood veroordeeld. Het vonnis is 19 Januari 1943 voltrokken. GERMAANSCHE LANDDIENST. 's GRAVENHAGE, 20 Jan. - Nederlandsche jongemannen en vrouwen van 20 jaar en ouder, die begrip toonen voor de nieu we orde en belangstelling aan den dag leggen voor het boeren bedrijf, kunnen na een opleiding van vijï maanden in Nederland en Duitschland worden geplaatst als leiders, leidsters en huis houdsters in de Nederlandsche kampen van den Germaanschen Landdienst in het Oosten. Het dienstverband is bepaald op 1 jaar. Het zakgeld tijdens de opleiding bedraagt ongeveer 15 per maand, terwijl het sala ris in de kampen is vastgesteld op 45 tot 60 per maand met inbegrip van kost, inwoning, kleeding en doktersbehandeling. Aanmeldingen kunnen geschie den van heden af, doch uiterlijk tot 1 Februari a.s. aan het adres Koningslaan 9, Utrecht. Bij de aanmelding moet duide lijk worden vermeld of men in aanmerking wenscht te komen voor de functie van leider, leid ster of huishoudster. STRIJD TEGEN DE GEDACHTELOOZE ENERGIEVERSPILLING. Weest zuinig met gas en electriciteit. Electriciteit en gas spelen in het leven en in den arbeid van den mensch een belangrijke rol en het gemak, waarmede men er gebruik van maakt, kan in dezen tijd, waarin spaarzaamheid geboden is, als een nadeel worden beschouwd. Gas en electriciteit immers vliegen in een handomdraai, waarmede men een kraan openzet ot een schakelaar overhaalt door den meter en hier ligt dus een groot gevaar voor een oneconomisch verbruik ervan, wat verspilling van energie beteekent. De instelling van een energiewacht in de bedrijven, waarbij een of meer energiecontroleurs optreden als wakers, teneinde er voor te zorgen, dat het licht niet onnoodig blijft branden en de ma chines niet zonder noodzaak blijven in geschakeld, mag daarom zeker niet overbodig worden genoemd. In de huis houding dient eveneens elke gedaehte- looze energieverspilling te worden ver meden. Ook daar zou een energiecontro leur goed werk kunnen doen als er niet de huisvrouw was, die ter wille van haar eigen belangen en die van haar ge zin, er zelf van overtuigd behoort te zijn, dat het beter is met minder gas en minder electriciteit om te springen dan van den toevoer te worden afgesneden. Het verbruik van kolen, gas en electrici teit speelt in de bedrijven en in de huis houding een groote rol, zoodat de taak van den „energiecontroleur" om op de kleintjes te letten, waarlijk niet mag worden onderschat. Het is onze taak zuinig om te gaan met alle vormen van energie, teneinde uit elk mud kolen, uit elke KWH en uit uit eiken kubieken meter gas het grootste nuttige effect te verkrijgen. DE ARME JONGEN IN HET GELID. In zijn radiopraatje schetste Max Blokzijl op gevoelige wijze het enthousiasme van arme adspirant- jeugdstormertjes, die het aan be hoorlijke kleeding en schoeisel ont breekt. Een Hagenaar, niet N.S.B.-er, was zoo getroffen door een mee- marcheerend schooiertje, dat zong als een leeuwerik en door den Jeugd storm uit zijn eenzaamheid gerukt was, dat hij spontaan aanbood, zoo'n kereltje van top tot teen in een uni form te steken. Max Blokzijl doet thans een be roep op alle menschen met een warm hart, dat sneller klopt als het geestdrift bij kindertjes ontdekt, om hem voor het kleeden van zulke schooiertjes een bijdrage te ver strekken en die te storten op het gironummer 401004 van Max Blok zijl te Wassenaar. WAARSCHUWING. De hoofdcommissaris van politie te Amsterdam ontraadt het aan gaan van relaties met de Automo bielen-Assurantie- en Finaneierings- Compagnie N.V., gevestigd Singel no. 1880 te Amsterdam, die het pu bliek in de gelegenheid, stelt, tegen betaling in termijnen van 1/4 deel der koopsom, na den oorlog een auto of motorrijwiel van haar te betrek ken en daarna het 3/4 deel der koopsom in 33 maandelijksche ter mijnen te betalen. De financieele positie der N.V. is uiterst zwak te noemen en om aan geld te komen is haar directeur. Jan Meijer, geboren te Anloo, 30 October 1912, voorne mens tegen 1 Febr. a.s. een obliga- tieleening, groot 100.000 uit te ge ven. VERDUISTER GOED.. Heden van 17.01 tot 8.35 Maan op 16.23, onder 7.39 21 Jan. volle maan H. O. V. Abonnements-concert. A.s. Zaterdagmdidag 3 uur zal de H.O.V., onder leiding van Marinus Adam, in de concertzaal Harmonie het vierde abonnementsconcert ge ven. Het concert wordt geopend met de Symnhonie no. 33 in Bes. gr. terts K.V. 319 van W. A. Mozart. Hierna zingt de soliste van dit concert, Cor- ry Bijster, sopraan, met orkestbege leiding „Excultate Jubilate" van W. A. Mozart. Na de pauze wordt de vijfde Sym- phonie in e. kl. terts Go. 95 „Aus der neuen Welt" van A. Dvorak uit gevoerd. ALKMAAR. GEBOREN: Helena C., d. van Herma- nus de Jong en E. M. Stavenuiter. Hendrikus M. S., z. van Sjoerd Kracht en L. Nauta. GETROUWD: Jacobus J. Ursem en Antje G. van Eerde. OVERLEDEN: Johanna E. Fransen, wed. van J. Keijsper, 63 jaar. Machiel Westerbeek, gehuwd met W. M. Bek, 46 jaar. Zoo omstreeks 20 Januari zal het twee jaar geleden zijn, dat de eerste Nederlanders in eenigermate georga niseerd verband dienst namen in het National Sozialxstische Kraftfahr Korps. Wanneer men thans eenvoudig spreekt van een indeeling bij het N.S.K.K. Motorgruppe Luftwaffe, dan gaat daaraan een heele geschie denis vooraf, die aanvangt bij de Meidagen van 1940. Na. den veldtocht in het Westen had het Duitsche leger behoefte aan een groot aantal vrachtauto's met bestuurders. Niet all-ten moesten ver sterkingen en versperringen worden opgeruimd, ook nieuwe moesten worden gebouwd. Vooral in België en Frankrijk togen tal van bouw ondernemingen aan den arbeid, links en rechts werden chauffeurs geworven. Deze menschen waren natuurlijk niet militair geschoold, de kampen waarin zij waren ondergebracht niet militair georganiseerd. Derhalve werd al dra dé behoefte gevoeld deze chauffeurs in een apart corps te vereenigen. Daartoe nam men het National Sozialistisch Kraftfahr Kc-rps in den arm, dat de opdracht kreeg van dezen aanvankelijk civie- len inzet een op militaire leest ge schoolde mobiele brigade te maken. Reorganisatie was hiervan het ge volg. 20 Januari 1941 werden de eerste contracten geteekend, geldend tot einde 1941. Het spreekt vanzelf d'at het opbou wen eener militaire formatie van autobestuurders tijd kostte. Boven dien moest het personeel worden geschift. Velen verlieten de gelede ren, doch keerden daarin later weer Uit de aangesloten W.A.-mannen is het 'regiment Motor-W.A. bij het N.S.K.K. gegroeid. Aan dezen opbouw kon men zich in het Westen betrekkelijk rustig wijden, in het Oosten stelde de met So'vjet-'Rusland uitgebroken oorlog zijn directe eisehen. 23 Juni, op den tweeden dag van den veldtocht, trok ken dan ook de eerste Nederlandsche autobestuurders met hun wagens de Sovjet-Unie binnen. Met de karabijn naast het stuurrad hebben zij zich als frontsoldaten gedragen. Eenige tientallen mannen hebben ginds hun leven gelaten. Militaire opbouw voltrok zich ge leidelijk. De mannen werden militair gevormd, de zwarte uniform der W.A. werd verwisseld voor de grijze van het Luftwaffe. Iedere landsaard kreeg binnen het regiment zijn eigen afdeeling met daarboven enkele ver bindingsleiders, die uit de manschap pen zelf waren voortgekomen. Begin 1942 was de nieuwe organisatie klaar, de „weg naar soldaat" uitge stippeld. De contracten werdTen wederom met een jaar verlengd. Van dit tijdstip af dateert het stre ven niet alleen van eigen afdeeiin gen, maar ook eigen regimenten te krijgen. Eind vorig jaar kregen de Nederlanders in het Oosten dan ook een regiment. Het jaar 1942 stond tevens in het teeken der sociale verbeteringen. Bij besluit van den Rijkscommis saris werden aan de manschappen van het N.S.K.K. en hun familiebe- trekkelingen dezelfde voordeelen toegekend, welke aan die van de Waffen-SS en legioen zijn verleend. Het jaar 1943 zal thans in het tee ken van de verzorging en van de propaganda staan. Zoo zullen re creatie- en herstellingsoorden voor verlofgangers en gewondën worden ingericht en zal het contact tusschen manschappen en moederland worden bevorderd door het zenden van tijd schriften, huisvlijtmateriaal, pakket ten enz. Kerstmis j.l. zijn reeds twee wagonladingen oostwaarts gegaan. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 10.000 10145 1.000 8077 8871 10226 15660 20144 400 5404 7211 15193 15409 200 1038 5371 6633 12340 16549 18510 100 2092 2902 6199 6947. f Houdt Uw gasverbruik in toom En spaart eiken dag wat stroom. DE ZONDAAR. Voor de mooie voorstellingen, die het Gem. Theaterbedrijf van Am sterdam hier in 't Gulden Vlies geeft, blijkt bij voortduring een ver heugende belangstelling te bestaan. Zoo heeft ook gisteravond een bijna geheel gevulde zaal op buitengewone wijze genoten van de opvoering van „De Zondaar" het tooneelspel in drie bedrijven van mr. Penning, dat reeds in het vorig seizoen hier een uitbundig succes had. Het stuk kon voor Cor v. d. Lugt Melsert ge schreven ztin. Op schitterende wijze heeft hij de rol van Ton R- ers Sr. gespeeld, den man, die na vier jaar gevangenisleven (onschuldig ver oordeeld), in zijn huis terugkeert, veel veranderd vindt, zijn onschuld bewezen ziet, doch terwille van de moeilijke situaties die dreigen te ontstaan, vooral voor zijn zoon, weer uit dit milieu verdwijnt. Na elk der bedrijven, klonk een daverend rp- plaus, dat aan 't slot voor Cor v. d. Lugt Melsert den vorm van een ovatie aannam. Een verdiende hulde voor dit prachtig doorvoelde spel. Hij werd door Ludzer Eringa (mr. Kervel), Tilly PerinBouwmeester (Emmy), Fons Rademakers (de zoon), Ëlise Homans (Tine Vorster) en John Gobau uitstekend ter zijde gestaan. In kleinere rollen zag men met genoegen Marie Faas en (de oude gedienstige) en Willem de Vries (politieinspecte'ir). Een opvoering, waaraan men lang de beste herinnering zal bewaren en men zou wenschen, dat elke too- neelliefhebber dit stuk en spel kon zien. G. C. van Gulik. GESLAAGD. Voor het examen van de vereeni- ging van leeraren in stenografie en machineschriiven, afgenomen te Amsterdam, slaagde mej. M. Wester hof te Alkmaar voor dictaat-steno- grafe in de Nederlandsche taal met een snelheid van 200 lettergrepen per minuut; voor de vereen, van leeraren in boekhouden en handels correspondentie slaagde de heer H. v. d. Kaay te Alkmaar voor Duitsche handelscorrespondentie; voor de Associatie van praktijkexamens slaagden voor Ned. handelscorres pondentie de dames W. Eindhoven, B. v. d. Meulen, L. Buisman en Rie de Munk te Alkmaar A. Vas Dias en L. v. Nek te Bergen en de heeren J. Nool, J. de Jonge, D. v. Amstel en H. v. d. Leek te Alkmaar; voor Engelsche handelscorrespondentie mej. Th. Verdoes te Alkmaar en dg heer J. G. Glas te Br. op Langen- dijk; voor boekhouden de dames C. E. Lagas, B. Siekerman, S. v. d. Berg en W. van Dieren en de heèren J. de Jonge, J. Bernards, C. Laas, W. de Boer, S. P. Koppijn, H. Lon don, W. Muller, B. Oostinga, P. O verdijk, W. Poeze, J. Wildenburg, J. van Heugten, J, L. P. Woldendorp. N. Idema en B. Smorenberg, allen te Alkmaar, alsmede de dames B. de Ruiter te Heiloo, Lies Seignette te Limmen en J. Mooii te Egm. a.d. Hoef en de heeren R. Zwolsman te Castricum, J. Schotten te Tuitjen- horn en C. Leegwater te Stompeto- ren. HANDELSREGISTER. Inschrijvingen v. 11 tot 19 Jan. Nieuwe inschrijvingen: Heiloo: W. Agsteribbe, Kennemer- straatweg A 267a, agenturen, levensmiddelen, cosmetische artike len enz. W ij z i g i n g e n: Alkmaar: J. Vlaar, Verdronken» oord 49, grossier in kaas enz., rechts vorm gewijzigd. Heiloo: Joh. Bolten Jr., Holleweg 127, dames- en heerenkl-eermaker, overgegaan aan P. P. G. Meerbach. CABARET-REVUE VREUGDE EN ARBEID. Voor de op 21 Januari a.s. in het Gulden Vlies te geven cabaret revue door Vreugde en Arbeid be staat zoo'n enorme belangstelling, dat de avond geheel is uitverkocht. HEILOO. Uitvoering A.T.V. „De Schakel." - Met de opvoering van het too neelspel „De Koekoek" van J. Fa- bricius heeft „De Schakel", onder de beproefde leiding van den heer Rossenbacker, Zaterdagavond en Zondagmiddag weer velen aan zich verplicht. Dit spel van het land met.de in het dorp veel besproken verhouding van Aalke Aikes en Jane Glijstra, den dorpsdokter, die verknocht is aan het land en in z'n hart een boer is, een spel, waarin het egoïsme van den mensch zoo'n groote rol speelt, viel bij het publiek zeer in den smaak. Het was voor „De Schakel" en haar vele donateurs een mooie avond. UITSPRAKEN. C. J. A. D. te Heiloo, verduiste ring, eisch 8 maanden, vonnis 6 maanden; Een door bolsjewisten verwoest slot SS PK W. Zwager» ÖWw. Leg. NsdJ O Ü-P m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1