J DAGBLAD VOOR Het brugongefuk Ingesloten Sovjetgroep ten Zuid-O. van Jlmenmeer in de pan gehakt. Militaire bedrijvigheid in Tripolis. STAD EN OMGEVING ZWARE LUCHTAANVAL OP LONDEN. Economische samenwerking „KUNST VAN HET FRONT". Ruim 40 schilders en teekenaars exposeeren in het Rijksmuseum. bij Zalf bommel. Dood door schuld? Verlaging melkrantsoenen. Hef vleeschrantsoen wordt verlaagd. Kunst Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 37060. DONDERDAG 21 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 16. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10. voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Dooi bemoeilijkte den strijd. HOOFDKWARTIER VAN DEN wmrRËR, 20 Jan. - (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be lt? bet N.W. deel van den Kauka- -nis hebben Duitsche, Roemeensche In Slowaaksche troepen plaatselijke aanvallen der bolsjewieken afgesla- ^Beginnende dooi bemoeilijkte tus schen Kaukasus en Don de gevechts handelingen aan beide kanten. Een vrij zwakke vijand werd, voor een deel in tegenaanval, afgeslagen en een vijandelijk bataljon werd ver nietigd. In de gevechtssectoren van het Dongebied brachten Duitsche troepen met steun van het lucht wapen vijandelijke aanvallen in hier en daar zeer harde gevech ten tot staan. Een divisie .infan terie vernietigde daarbij tien tanks. De verdedigers van het gebied van Stalingrad weerden ondanks harde ontberingen alle aanval len der bolsjewieken af. Ten Z.O. van het Ilmenmeer is een ingesloten gevechtsgroep van den egenstander in de pan gehakt. In den aanval werden deelen van een andere afgesneden groep der bolsjewieken uit hun stellingen ge Worpen en optlastingspogingen afge slagen. Sterke vijandelijke aanvallen ten Zuiden van het Ladogameer zijn mislukt in harde gevechten, waarbij plaatselijke doorbraken in tegenaan vallen afgegrendeld en opgeruimd werden. In N.-Afrika. In Noord-Afrika duren de bewe gingsgevechten aan het front van het Duitsch-Italiaansche pantserleger V°Het Duitsche en Italiaansche luchtwapen heeft den Britten zware verliezen aan tanks en auto s toege- brsclit. De aanval van Duitsch-Italiaan sche gevechtsgroepen in het Tunesi sche gebied is met doeltreffenden steun door het luchtwapen voortge zet, belangrijke stellingen werden DE STRIJD ROND STALINGRAD, Men verklaart van Duitsche zijde dat de stad Stalingrad zelve niet het centrum is van de gevechten. Rond om de stad liggen uitgestrekte veld- Stellingen, waar de onophoudelijke massale stormloopen der Sovjets worden opgevangen. De bolsjewis ten verklaren in bedekte termen niet langer oo de vorming van een tweede front in West-Europa te kun nen wachten. Iedere frontsector is in hevige gevechten gewikkeld, met dien verstande, dat het karakter der ïevechten in iederen sector verschil- end is. GEVECHTEN IN TUNIS. De belangstelling voor de ge vechtshandelingen aan het front in Tunis neemt te Berlijn snel toe nu van Duitsche en van Italiaansche zijde nadere mededeelingen zijn ge daan. Uit een en ander blijkt, dat de strategische driehoek BizertaTunis Medzjes-el-Babh de basis vormt van de thans ingeleide operaties. Duit sche en Italiaansche troepen zijn van Medzjes-el-babh uit naar het W. opgerukt en hebben hier de En- gelschAmerikaansche stellingen bij Pont du Fash veroverd, waarbij duizend krijgsgevangenen zijn ge maakt en een groot aantal zware wapens werd vernietigd. De on- eenigheid, welke in Franseh-Noord- Afrika in het kamp van de tegen standers der Spilmogendheden op politiek gebied aan den dag is getre den, komt thans ook tot uitin» in de militaire berichtgeving. r— Roosevelt heeft ruim 17000 sta kende steenkolenmijnwerkers in Pennsylvania gesommeerd binnen 24 uur het werk te hervatten, daar an ders troepen naar de mijnen worden fezond-en. De staking moet binnen 8 uur geëindigd zijn. Het Britsche Lagerhuis heeft gis ter in geheime zitting beraadslaagd ovpr de ter beschikking staande mannelijke en vrouwelijke werk krachten. -- Uit Ottawa wordt gemeld, dat 14.000 Canadeesche metaalbewerkers m staking zijn gegaan en loonsver- oo ging eischen. De regeering be studeert thans een plan tot naasting 0l-CUVlJ.l(g GJ|H CU AVJL/aXOVCL hooging eischen. De regeering be studeert thans een plan tot naasting Jmn de staalindustrie om stakingen te voorkomen. Eagelsche vliegtuigen hebben in een stad in West-Frankrijk groote materieele schade aangericht. Vele arbeidersgezinnen werden dakloos. De opperste Spaanselie oorlogs daad is gister opnieuw bijeengeko men. Jan Pijnenburg, die zich enkele jaren uit het wieler-scrijdperk had terua- getrokken, laat weer van zich hooren Volgende week begint hij weer té trainen voor wedstrijden In Belgij. .De Pijn" met ten van zijn kinderen bij een voorstudie voor het a.s. seizoen VNP-De Haan-Pax m genomen en ruim 1000 gevangenen binnengebracht. In luchtsteunpunten van den vijand ontstonden na lucht aanvallen uitgebreide branden. Des nachts werden de haveninstallaties van Bone opnieuw gebombardeeid. De gisteren voor Bone als bescha digd opgegeven twee koopvaarders zijn gezonken. Daarmede heeft de vijand door den luchtaanval in den nacht van 18 op 19 Januari 4 koop vaarders verloren met tezamen een inhoud van 20.000 brt. Een Duitsche duikboot heeft ten Westen van Oran van een krachtig beschermd convooi een schip van 4000 brt. tot zinken gebracht. Aan het Italiaansche lpgerbericht ontleenen wij het volgende» De militaire bedrijvigheid is gis teren intensief voortgezet in Tripo lis. In de streek van Tunis zijn de operaties van Italiaansche en Duit sche gevechtsgroepen voortgezet met steun van machtige formaties luchtstrijdkrachten. Bij de Algerijn- schi sche kust heeft een formatie torpe dovliegtuigen een Engelsch-Ameri- kaansch convooi aangevallen en een grooten koopvaarder getorpedeerd. Een duikboot werd verscheidene meilen getroffen en moet als gezon ken worden beschouwd. Een van onze torpedobooten is op de Middel- landsche zee verloren gegaan. Vijandelijke vliegtuigen hebben vanochtend eenige brisantbommen geworpen in de omgeving van Noto. Foto links: Na een succes vollen nacht weer terug in de thuishaven. Na vele lange en zware weken verlaten de U- bootmannen hun schip en krijgen weer vasten bodem onder de voeten. (PK Prokop- PBZ-R-P m) Met handgrana ten en machine pistolen tegen bunkers. (SS PK .Klerk (Vrijw. Leg. Ned.) O H-P m) DE EXPLORATIE VAN BORNEO. Hef onderzoek naar de rijke bo demschatten van Borneo heeft de Japanners tot de overtuiging ge bracht, dat het eiland zich leent voor het oprichten van een zware in dustrie, waarnaast de petroleumvel- den, de goud- en platinamijnen, tevens nog rijke koper- en ijzermij nen voorhanden zijn. In welinge lichte kringen te Tokio, meent men te weten, dat men zoo spoedig moge lijk tot het oprichten van een hoog ovenindustrie zal.overgéian. Het doel is de industrieele productie van Bor neo zoodanig te ontwikkelen, dat het eiland in dit opzicht autarkisch is. Een onverwachte verrassing. Gistermiddag .is een hevige blik- semaanval ondernomen op het cen trum van Londen. Om half een verschenen, begeleid door ongeveer 100 jachtvliegtuigen, verscheidene dicht op elkander vol gende golven snelle gevechtsvlieg tuigen boven de groote bocht van de Theems, die zich, uit het Z.O. nade rende, wierpen op de wijken ten O. eh N.O. van het Greenwichpark. Terwijl de sirenes nog loeiden ont ploften reeds de eerste bommen van zwaar kaliber. Vliegend op ongeveer 30 tot 50 m hoogte boven de huizen ten Z.O. van de groote bocht van de Theems, wierpen de vliegers hun bommen op de wijken in de omge ving van Trafalgar Road en op die van de boven-Theems bocht in het terrein der dokken. Versperringsballons, die eerst wer den opgelaten toen de aanval begon, werden door de Duitsche vliegtuigen onmiddellijk met de wapens aange vallen. Zeven ballons werden neer geschoten. Nadat de snelle gevechts vliegtuigen hun bommen hadden ge worpen, vlogen zij in Z. richting en richtten het vuur hunner wapens op voor de oorlog belangrijke installs, ties. Twee gashouders werden be schadigd. Er ontwikkelde zich een met he vigheid gevoerde luchtslag ten Z. van Londen. De poging der Spitfires de gevechtsvliegtuigen te dwingen hun koers te wijzigen, of ze den te rugweg af te snijden mislukte door de waakzaamheid der Duitsche ja gers. Twee Spitfires werden neerge schoten en twee ernstig beschadigd. tusschen Duitschland, Italië en Japan. Uit het hoofdkwartier van den Führer wordt gemeld, dat daar door minister von Ribbentrop en den Ja- panschen ambassadeur Hirosji Osji- ma gister een verdrag tusschen Duitschland en Japan inzake econo mische samenwerking is ondertee kend. Een geüjksoortig verdrag werd gister te Rome geteekend tus schen minister graaf Ciano en den daar gevestigde Japanschen zaakge lastigde. De verdragen hebben den zelfden geldigheidsduur ais het drie- mogendhedenpact en vullen dat in economisch opzicht aan. Er worden thans groote economische plannen gemaakt en de groote economische gebieden van Europa en Azië wor den daardoor ten volle voor den oor log gebruikt. De grondslag wordt gelegd voor een duurzame economi sche samenwerking tusschen de eco nomische groote ruimten. De uitwis seling der economische prestaties van iedeenr aard en de bevordering daarvan is vastgelegd evenals cje sa menwerking in alle economische en financieele kwesties. In Tokio zijn tusschen Duitsche autoriteiten en den Japanschen mi nister voor Buitenlandsche Zaken Tani nog overeenkomsten gesloten inzake het goederenverkeer, de tech nische samenwerking en het beta lingsverkeer. De indruk in Berlijn. De onderteekening der verdragen is te Berlijn met groo.te voldoening ontvangen. Men wijst èr op, dat het nieuwe verdrag in beteekenis verre uitgaat boven een gewoon handels verdrag, daar het een economisch bondgenootschap vormt, dat ook in vredestijd zal gelden. De economi sche gebieden vullen elkaar op de gelukkigst denkbare wijze aan. PEYROUTON GOUVERNEUR- GENERAAL VAN ALGERIJE. De benoeming van Peyrouton, den voormaligen JTraaschen ambassadeur te Buenos Aires tot gouverneur- generaal van Algerije zal volgens de opvatting der Gaullistische krin gen in Londen, het samengaan van Giraud met de Gaulle niet verge makkelijken. De Daily Herald verklaart, dat de benoeming van Peyrouton een slechte keus is. daar hij door alle Fransche partijen 'gewantrouwd wordt, bij de Arabische bevolking onbemind is en door de Gaullisten verafschuwd wordt. De ei ven verliezen kunnen in ver houding tot het groote succes van dezen vermetelen aanval overdag gering genoemd worden. Van de snelle gevechtsvliegtuigen ging slechts één toestel verloren. Terzelfder tijd bombardeerden an dere snelle gevechtsvliegtuigen ver scheidene plaatsen in Zuid-Èngeland en op het eiland Wight, waar gebou wen-complexen instortten. De Londensche bevolking werd eerst gewaarschuwd toen de eerste hommen reeds waren gevallen. Een nieuwe aanval. Naar het D.N.B. verneemt, hebben- in den afgeloopen nacht eenige Duitsche gevechtsvliegers geopereerd tegen doelen in Z.-Engeland. Ook op Londen werden brisant- en brand bommen geworpen. GERMAANSCHE LANDDIENSIA 's GRAVENHAGE, 21 Jan. - In het Oosten van Europa wacht een grootsche taak, want daar wordt de tóekomst van ons land veilig gesteld. Jongens uit alle Germaansche landen, uit Noor wegen, Denemarken, Duitschland, Vlaanderen en Nederland, die nen daar als.pioniers van weleer hun vaderland. Eenige honderden Nederland- sche jongens staan reeds in den Germaanschen landdienst. Geen mooiere en meer verantwoorde lijke opgave dan dezen jongens leiding te geven. De mogelijk heid hiertoe is thans voor iede ren jongen Nederlander van 20 jaar en ouder opengesteld. Ver- eischten hiervoor zijn begrip voor de nieuwe orde en belangstelling voor het boerenbedrijf. Na een opleiding van vijf maan den, welke gedeeltelijk in Neder land en gedeeltelijk in Duitsch land plaats vindt, volgt plaatsing in een der Nederlandsche Land- dienstkampen. Aanmelding dient te geschie den voor 1 Febr. aan het adres Koningslaan 9, Utrecht. Jeugd van Nederland. In Oost- land ligt onze toekomst. Ons va derland heeft je noodig. Meld je aan voor den Germaanschen Landdienst. In het Rijksmuseum te Amster dam werd heden een tentoonstelling geopend van teekeningen, aquarel len en schilderijen, vervaardigd door aan de verschillende fronten en in de bezette gebieden gemobi liseerde Duitsche kunstenaars. Deze tentoonstelline die ruim 300 werken omvat, werd geopend met redevoeringen van den commandant der Luftgau Holland en generaal Siburg. De pers was vooraf in de gelegen heid gesteld de expositie van een 40 kunstenaars in oogenschouw te ne men. Aan de schilders was opdracht "egeven bepaalde gebieden te schil deren en zoo zagen wij ons geplaatst tegenover schilderijen uit Noord- Afrika, in zonnige, warme kleuren, van Helmut en Carl Busch. Angst wekkend doen de door Helmut uit gebeelde zandstormen aan. Hij gaf ook treffende beelden van de Afri- kaansche eenzaamheid en van het romantische Afrkaansche leven. Met Wilfried Nagel en Mühler behoort hij stellig tot de meest begaafden van de exposeerende kunstenaars. Van Nagel vraagt een geslaagde aquarel van het Theater Graecio te Taormina de bijzondere aandacht. Van Mühlen is aanwezig een zeer geslaagde teekening van den Führer en een knap geschilderd zelfportret van den kunstenaar,, die in volle uitrusting, met ernstigen blik, in gezelschap van den dood, bewust voorttrekt. Men vindt voorts werk uit Rus land, Finland, Afrika, Frankrijk, Italië, Scandinavië en Holland. Het geheel vormt een interessante collectie teekeningen en schilderijen, die in den oorlog zijn ontstaan en die voor de toekomst een beeld vast leggen van den gigantischen strijd. Toch omvat de expositie geens zins uitsluitend oorlogsschilderijen. Zoo zijn er in de eerste zaal veel land schappen uit Holland, w.o. een fijne WAT DOET GIJ? Wij van het Legioen Nederland weten wat het zeggen wil, vechten desnoods tot den laatsten man. Tachtig jaren woedde de oorlog in de lage landen aan de zee, tachtig ja ren streden onze voorvaderen voor hun vrijheid. De gedachte aan dien tijd vervult iederen waren Neder lander met trots. Thans, zijn aan het Oostfront weer onze beste zonen aangetreden om te strijden voor de vrijheid van Europa e" de toekomst van ons land en volk. Het minste wat gij kunt doen is storten op 432100, Verzorgingsfonds van het Vrijwilligerslegioen Neder land. NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR DE VISSCHERIJ IN HET OOSTEN OPGERICHT. Teneinde alle initiatief van Ne derlandsche zijde op het gebied der visscherij in de bezette Oostelijke gebieden in goede banen te leiden, is overgegaan tot de oprichting van de maatschappij „Nederlandsche Oost Visscherij N.V.", gevestigd te 's-Gravenhage. Naast de Nederland- che Oost-Compagnie N.V." zijn medeoprichters o.a. de heeren ir. E. van Dieren te Rotterdam en N. Ros kam te Zwartsluis. Houdt Uw gasverbruik In toom En spaart eiken dag wat stroom. Gisteravond om ongeveer half acht is een bus van de autobus- dienstonderneming „Roland" uit Sid- deburen in de gemeente Noorddijk (Gron.) in het Damsterdiep gereden. Van de 32 inzittenden kregen slechts enkelen lichte verwondingen. De Arnhemsche rechtbank heeft Dinsdag een begin gemaakt met de be handeling van de zaak betreffende het ongeluk, dat in Augustus 1940 bij het overplaatsen van een brugoverspanning op de Waal bij galtbommel-Waarden- burg geschiedde en waarbij verschil lende arbeiders om het leven kwamen of gewond werden. Terecht staat de 40-jarige ingenieur W. van der L. uit Bloemendaal, terzake dat omstreeks den zomer 1940 de N.V. Nederl. Dok-Maatschappij in uitvoering heeft gebracht het overvaren van een brugoverspanning over de Waal bij Zaltbommel-Waardenburg naar Hedel, dat toen daartoe door deze N.V. In de Waal bij Waardenburg een getimmerte is geplaatst, dat bij het beoogde laten zakken van die.-brugoverspanning is be zweken. DaardCjjifc zijn de brugoverspan ning en een aaEBM aldaar werkzame ar beiders van vefSdÜeidene meters hoogte af in de Waal neergestort, met gevaar voor die arbeiders van levensgevaarlijke verwondingen en verdrinking, verwe zenlijkt door zwaar lichamelijke ver brijzeling en door den dood van eenige arbeiders. Bij de voorbereiding en bij de uit voering zou niet naar behooren reke ning zijn gehouden met factoren, welke waren te voorzien. Verdachte deelde mede, dat voor het herstel van de brug bij Hedel een over spanning van Waardenburg naar Hedel moest overgebracht worden. Om die overspanning te laten zakken, heeft verdachte gebruik gemaakt van de methode der stalen cylinders met zand. Hij had ervaring met deze methode bij de bruggen, die bij gebouwd heeft te Muiden en te Rotterdam (Mariniersbrug). Waar deze methode In Muiden en Rot terdam succes heeft gehad, was er niet het minste bezwaar tegen, haar ook bij dit werk toe te passen. Verd. verklaarde verder, dat hij geen idee heeft, welke factor; de oorzaak van de ramp is geweest. Montage-werk brengt altijd risico's met zich. De get.-deskundige hoofdingen.-direc- teur van den Rijkswaterstaat, ir. W. J. H. Harmsen zeide, dat vermoedelijk de oorzaak moet gezocht worden in de be weging der brug en in de manipulaties, die daarbij plaats vonden. Hij zou niet kunnen uitsluiten, dat' de brug zelf de inleidende oorzaak is ge weest. De hoofdingenieur der Ned. Spoor wegen ir. Th. W. Mundt, chef van de afdeelingen spoorbruggen,' zeide dat hij volkomen vertrouwde op de ervaringen van ir. v. d. L. Verdachte, die op de brug stond, heeft zelf den val meegemaakt en is onder water in de knel geraakt, doch hij slaagde er in, zich vrij te maken en zich in veiligheid te brengen. Hij werd daarbij licht gewond. Verdachte heeft nog aanwijzingen gegeven voor de redding van andere slachtoffers, waarop hij zelf naar het ziekenhuis werd ge bracht. Nadat nog eenige voorlieden en arbei ders gehoord waren, werd de zitting' verdaagd. "V teekening van het dorpje Groet. De schilderijen geven echter minder geslaagd de sfeer ''an het Holland, sche landschap weer. Van Miesch treft ons een Oost- Indische inktteekening van een Rus sisch wouc1, bij avond; Alfred tee- kende ontroerend Russische typen en gevangenen. Van Hans Aeberti, verdient bewondering de aquarel van de „Place de la Concorde" te Parijs. Frans Bleyer vraagt aandacht voor zijn knappe teekeningen van militairen die op liefdesavonturen uit zijn. Onze indruk is, dat r onder de Duitsche soldaten knappe vakmen- schen zijn, die, ondanks den oorlog, nog zooveel mogelijk gelegenheid krijgen hun kunst te beoefenen. De tentoonstelling, die uitsluitend uit werk bestaat, dat nog niet geëx poseerd werd, kan men gedurende een maand dagelijks bezichtigen. D. A. Klomp. VERDUISTER GOED Heden van 17.02 tot 8.34 Maan op 17.19, onder 8.19 21 Jan. volle maan Ambtelijke mededeelingen. De Leider van den Distributie- dienst, Kring Alkmaar, maakt be kend, dat bij de eerstvolgende uit reiking van distributiebescheiden de stamkaarten van geëvacueerden en vluchtelingen moeten zijn voor zien van dte aanduiding „geëva cueerd" „Av" of „Ov", terwijl het inlegvel moet zijn voorzien van het gejneentestempel der gemeente Alk maar. Indien deze aanduidingen ontbre ken, zullen geen nieuwe bescheiden women uitgereikt. Geëvacueerden en vluchtelingen, wier stamk^&rten en inlegvellen nog niet zijn voorzien van bovenge noemde aanduidingen, moeten zich derhalve vóór 1 Februari 1943 wen den tot de Afd. Bevolking van de Gemeente-Secretarie Alkmaar, opdat ■zulks vóór de uitreiking der nieuwe bescheiden wel is geschied. Alkmaar, 21 Januari 1943. De Leider voornoemd, W. WAGENAAR. HOOFDPRIJZEN STAATS LOTERIJ. 1000 7849 16564 20999 400 1239 5047 12060 17156 17267 20100 200 2472 4985 5628 7655 17400 100 2873 11554 20603 21128 21767 Behalve voor de kinderen tot 4-jarigen leeftijd. 's-GRAVENHAGE, 21 Jan. - De veeziekte mond- en klawzeer heeft den veestapel op veel boerderijen aangetast.. Het verloop van de ziekte heeft ditmaal geen ernstig karakter, doch de kwaal komt in een groot aantal gevallen voor en breidt zich nog uit. Het gevolg is, dat de melk productie sterk benadeeld wordt. Ook het feit, dat de meeste drach tige koeien eerst in het voorjaar zullen kalveren om de dieren zoo goed mogelijk den winter door te brengen is de kalvertijd verplaatst veroorzaakt op een groot aantal boerderijen een geringere melkgift. Ten gevolge van deze tijdelijke omstandigheden, moet het komen tot een verlaging van het melk- en taptemelkrantsoen. Deze, a.s. Zondag 24 Januari, in gaande beperking zal tijdelijk zijn. Het rantsoen der distributiéperiode van 4 weken bedraagt na de beper king voor de a) kinderen van 4 tot 14 jaar in plaats van viermaal 3 J4 liter ge standaardiseerde melk; driemaal 3 liter, b) jeugdige personen van 14 tot 21 jaar in plaats van viermaal 1 3/4 liter taptemelk driemaal 1 3/4 liter, c) volwassenen in plaats van viermaal 1 3/4 liter taptemelk drie maal 1 3/4 liter taptemelk. Door het gebrek aan geïmporteerd voeder zijn de slachtrunderen min der zwaar geworden. De veestapel is ingekrompen om zich bij de mindere hoeveelheid voeder aan te passen. Het vleeschrantsoen moet zich in het vervolg aanpassen aan datgene wat door den jaarlijkschen aangroei van onzen veestapel beschikbaar komt, wat beteekent, dat het tegen woordige rantsoen niet behouden kan blijven. Met ingang van Zondag 24 Jan. a-s. wordt het vleeschrantsoen verminderd tot 200 gram per per soon per week, been inbegrepen. Verdere aanpassing volgt op het moment waarop de nu nog aanwe zige rundveestapel tengevolge van het verlaagde rantsoen zou moeten wordgn aangetast. Voortzetting van de rantsoeneering van vleesch op den bestaanden voet zou onvermij delijk leiden tot afslachting van goed melkvee. Wij komen hierop morgen, uitvoe riger terug. TARWE SMOKKEL AAR. Bij een gehouden controle werd een wielrijder door den Ec. dienst aan getroffen, die een hoeveelheid tarwe op zijn rijwiel vervoerde Hoewel de persoon zich door vlucht aan de politie trachtte te onttrekken, werd hij na een achtervolging staande ge houden, De tarwe is in beslag geno men en tegen den betrokkene wordt procesverbaal opgemaakt. ZWARTE HANDEL. Het was den Ec. dienst van de politie Alkmaar bekend geworden, dat een viertal personen een smok kelhandel dreef in aardappelmeeL Bij een ingesteld onderzoek werden alle vier personen gesnapt. Een partij aardappelmeel werd m beslag genomen; tegen elk der personen wordt procesverbaal opgemaéikt. INBESLAGNAME. Bij een verlofhouder hier ter stede werd in strijd met de voorschriften een hoeveelheid sterken drank aan getroffen. De drank werd in beslag genomen en de verlofhouder kreeg een procesverbaal. GESLAAGD. Voor het diploma Engelsche han delscorrespondentie van.de Ned. Ass. van Praktijkexamens slaagden de heeren J. Tervoort en C. v. d. Driesche, alhier. ALKMAAR. GEBOREN: Evert, z. van Lodewijk-de Liefde en T. de Groot. Hendricus L., z. van Hendrik Kager en M. H. J. Vader. Johannes A. M„ z. van Mei nardus Velseboer en J. P. Huijbers. Hendrik F., z. van Frederik Kramer en C. J. Siewers. GETROUWD: Jan Adams en Elisabeth Krab. Jacob J. A. Klopper en Wilhel- mina Wennink. OVERLEDEN! Maartje Krom, wed. v. A. Schilder, 80 jaar. Cornelia Hille- gonds, wed. v. J. Zeeman, 80 jaar. ORDINAIRE DIEFSTALLEN. -"DeAlkmaarsche schilder J. H. heeft den vorigen zomer kans gezien bij zijn buurvrouw een 700 gulden te stelen. Deze buurvrouw had haar kapitaaltje van de spaarbank ge haald en het thuis bewaard. Ver dachte moest wel eens kleine kar- wijtjes opknappen voor haar en pro fiteerde dan van de gelegenheid, om telkens een biljet van 100 gulden weg te nemen. Buurvrouw kreeg het echter in de gaten, ging haar biljetnummers noteeren en toen viel H. natuurlijk al spoedig: de eerste de beste keer kon hij al gesnord worden. De Officier eischte 10 maanden. J. E. N. en C. M., beiden te Alk maar, hebben in de herfst van het vorig jaar twee keer een autowiel met banden van een vrachtauto af gehaald en de banden verkocht. Hoewel ze de opbrengst samen zou den deelen, beduvelde M. bovendien nog zijn collega, wat de president al zeer laag vond. De Officier vroeg tegen beiden 10 maanden. STATIONSDIEFSTAL. De nog jeugdige D. J. L. te Alk maar, indertijd werkzaam, bij de Spoorwegen, heeft in Oct. in een zwak oogenblik een of twee pakjes sigaretten weggenomen uit een pak, dat hij van de eene wagon moest overbrengen naar de andere. De siga retten waren voor een paar vrien den, die er om gevraagd hadden. Eigenlijk een zielig geval, maar dat nam niet weg, dat ook dit voor val thuis hoorde bij de groote cate gorie spoorwegdiefstallen en dus was de eisch van den Officier zwaar: negen maanden. Mr. Knook trachtte clementie te verkrijgen voor zijn cliënt. Voor het stelen van eenige distri butiebescheiden. een paar handschoe nen en een slipover door den Alk maarder A. H. vroeg de Officitr 5 maanden. Uitspraken Dinsdag 26 Jan. a.s. „WAAROM ZOO SOMBER?" 's-GRAVENHAGE, 21 Jan. - He denavond om 19.00'uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in de serie Brandende Kwesties over het on derwerp: „Waarom zoo somber?" ALKM. KAMERMU ZIEK VER, „CONCERTGEBOUW-TRIO". Gerard Hengeveld, piano, Ferd. Helmann, viool. Henk v. Wezel, cello. De kleine zaal van de „Harmonie" was vol belangstellenden, een groep menschen die zeer zeker kwamen, om oprecht te genieten van muziek. Het programma bestond uit drie trio's van Beethoven, Saint Saëns, en. Schubert. Klassieke muziek dus, voor een willig oor gemakkelijk om te beluisteren. Muziek, waarvan een heerlijke rust, zekerheid, pracht van klank en schoonheid van bouw uit straalt. Vooral Schubert, en wel spe ciaal het vierde deel, wat een rusti ge, imponeerende levensvreugde, komende tot een klaarheid en rein heid die volmaakt is. waarin men het eigenlijke werkelijke leven aan voelt. De drie kunstenaars speelden deze werken op waardige wijze, als ras echte, doorkneede musici; zelf absoluut al de schoonheden doorle vende, oprecht en zuiver en als een eenheid. Het was doorloopend muisstil in de zaal, zoo aandachtig werd er ge luisterd. Aan het einde van den avond klonk een langdurig applaus, staande gebracht, als hulde voor het heerlijk schoone, dat door zijn macht een oogenblik absolute eendracht deed ontstaan. Jac. Jansen. STAATSPRIJS VOOR MUZIEK AAN GERARD BOEDÏJN TOEGEKEND. De Secretaris-Generaal van het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten hééft den Staatsprijs voor Muziek toegekend aan Gerand Boedün te Hoorn. Dit in verband met de belangrijkheid van eerste uitvoeringen zijner composities in heit seizoen 1941/42.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1