DAGBLAD VOOR Het brugongeluk bi) Zaltbemmel Sov/ets overal met zware verliezen teruggeslagen. donrooi in de wateren van Algiers De krijgsverrichtingen in Noord-Atrika. VERLAGING VAN HET VLEESCHRANTSOEN. Wat op de nieuwe bonnen te verkrijgen is. Enkele belangrijke wijzigingen. Nederlandsche krijgsgevangenen op Maiakka. GELDIGE BONNEN. STAD EN OMGEVING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voorflam C 9. Bureau Alkmaarsche éditle Voordam C 9, Alkmaar. Tclcioot Adm. d320 Red. 3330. Giro 37060. VRIJDAG 22 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 17. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prils der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.min. 14 mJVl. 1.40, elke 31/,, m.M. meer 0A5. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. hoofdkwartier van den fuHRER, 21 Jan. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be- In het Zniden van het Ooste lijke front hebben de Bolsje wieken hun felle aanvallen voortgezet. Zii werden overal met zware verliezen terugge slagen. Zii verloren op 19 en 20 Januari 62 tanks, waarvan alleen een pant serdivisie in succesvollen tegenaan val er 24 vernielde. Sterke formaties van het Duitsche luchtwapen en Roemeensche ge- vechtsvliegers dreven in voortduren' de actie troepenconcentraties der bolsjewieken uiteen en bestreden de vijandelijke ravitailleering. De Duitsche troepen ia het ge bied van Stalingrad stelden tegenover de voortdurende in spanningen van den vijand om het verdedigingsfront in te drukken verder uitersten weer stand en sloegen massaal .uitge voerde aanvallen in verbitterde gevechten af. In den centralen sector van het front en ten Zuidoosten van het Ilmenmeer plaatselijke gevechten, waarbij eigen stoottroepen met suc ces in "den strijd waren gebracht. Bij de aanhoudende, harde ge vechten ten Zuiden van het Ladoga- meer werden 27 tanks, waarvan 18 door een infanteriedivisie, ver' nield. In den tijd van 11 tot 20 Januari zijn aan het Oostelijke front 804 bolsjewistische tanks door formaties van het leger vernield, buitgemaakt, of buiten gevecht gesteld. In N.-Afrika Het DuitscheItaliaansche pant- serleger heeft gisteren alle door het achtste Britsche leger met massale infanterie- en pantsers'trijdkrachten ingezette aanvallen bloedg afgesla- geni. Duitsche duikbommenwerpers grepen met vernietigend effect in de gevechten in. Drie Britsche jagers werden neergeschoten In Tunis ziin de in de laatste twee dagen gewonnen nieuwe stellingen benouden tegen sterke vijandelijke tegenaanvallen in. Op eenige plaat sen werden zij ten aanzien van ter rein en streek nog belangrijk verbe terd. Het aantal gevangenen en de buit wordt voortdurend grooter. Convooi aangevallen. Het luchtwapen heeft de gevechts handelingen onder troepen op den grond gesteund en in verscheidene golven een volledig beladen groot convooi aangevallen in de wateren van Algiers. Tot dusver zijn twee transportschepen met tezamen een inhoud van 18000 brt. in den grond gebooord en 9 vrachtschepen zwaar beschadigd, drie daarvan raakten in brand. Ten Westen van Algiers heeft een Duitsche duikboot bovendien een schip van 6000 brt. in den grond ge boord en een tweede s'chip, welks ondergang niet kon worden waarge nomen, getorpedeerd. Aanval op Londen. Een formatie snelle Duitsche ge vechtsvliegtuigen heeft gistermiddag bij verrassing Londen in scheer- vlucht aangevallen en bommen van zwaar kaliber geworpen op het ste delijk en havengebied. De begelei dende-jagers schoten in felle lucht- §evechten drie Britsche jagers en ovendien 10 versperringsballons neer. Tezelfdertijd bombardeerden andere vliegtuigen verscheidene plaatsen in het Zuiden van het eiland. Des nachts bestreden ge vechtsvliegtuigen Zuidoostelijk ge bied van Engeland. Aan het Italiaansche legerbericht van 21 Jan. ontleenen wij het vol gende: In Tripolitanië duren de vastge stelde krijgsoperaties voort! In den sector van Tunesië werden de ver overde stellingen geconsolideerd. In drie dagen hebben wij 1500 krijgs gevangenen gemaakt en een aanzien lijke oorlogsbuit veroverd. Honderd motorvoertuigen werden vernietigd. Italiaansche vliegtuigen hebben de haven van Oran aangevallen. Op zee ter hoogte van Algiers hebben gisteren formaties Duitsche vliegtuigen een vijandelijk convooi aangevallen en een schip van 8000 ton in den grond geboord, terwijl acht andere schepen met een geza- menlijken inhoud van 49.000 ton ge troffen werden. Wij brachten een schip van 6000 ton tot zinken en be schadigden een ander schip ernstig. In het Westelijke bekken van de Middellandsche Zee werden tal van vijandelijke vaartuigen, die in con vooi voeren, in den grond geboord. Op een vllegve,d aan het Oostelijk hone worden i„ de sneeuw en bj| eJ gommen klaargemaakt, welke tn de He [U ge|aden moeten woioeu PK Soinmet-Atl H-P m BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN WEST-DUJTSCHLAND. Britsche bommenwerpers hebben gisteravond brisant- en brandbom men laten vallen op W.-Duitsch ge bied. In woonwijken van eenige plaatsen ontstond schade aan ^ge bouwen. De bevolking leed verlie zen. Volgens de tot dusverre ontvan gen berichten verloor de Britsche luchtmacht bij dezen aanval door den krachtigen Duitschen afweer tenminste 2 viermotorige bommen werpers. Zooveel mogelijk burgers uit Londen. Uit Londen wordt geimeld, dat de autoriteiten aldaar maatregelen ge nomen hebben om zooveel mogelijk burgefs uit de stad te evacueeren. Gisteravond waren de openbare slaapzalen op de stations van den ondergrondschen spoorweg propvol menschen. De bladen van gister uiten scherpe critiek op de d'ensten van hei afweergeschut en eischen ver vanging van de leiders. AMERIKAANSCH TRANSPORT VLIEGTUIG VERONGELUKT. Het Amerikaansch ministerie van oorlog heeft medegedeeld, dat voor de kust van Suriname een viermotorige transportvliegtuig in zee is gevallen. Alle personen, die zich aan boord van het toestel be vonden, 26 reizigers en 9 leden der bemanning kwamen om het leven. De machine was op weg naar Zuid- Afrika. Nieuw leven op de boerderij. Het eerste in 1943 geboren kalf wordt door de Westfriesche boerin verwend Polygoon-Kuiper-Pax m IS CHURCHILL BIJ ROOSEVELT? Het gerucht, dat Churchill eenige dagen geleden een ontmoeting met president Roosevelt heeft gehad, neemt steeds vastere vormen aan. Mededeelingen uit Zweedsche bron nen bevestigen, dat men te Londen het stilzwijgen over Churchills on verwachte absentie strikt bewaart. Churchill zou een persoonlijk onder houd ihet Roosevelt gewenscht heb ben in verband met de ongunstige wendingen in den slag op de Oceanen en in verband met de N.- Afrikaansche perikelen. Ook schij r.en de Amerikaansche wapenleve- ranties naar de Sovjet-Unie aanlei ding tot een ruggespraak te zijn ge weest. Ter toelichting op de heden ver schenen lijst van nieuw aangewezen distributiebonnen wordt het volgen de bekend gemaakt. Aangezien het rantsoen gestan daardiseerde melk voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar en het rantsoen taptemelk voor personen van 14 jaar en ouder tot drie kwart van de tot dusverre beschikbaar ge stelde hoeveelheid zijn terugge bracht, zijn voor de distributie periode van 24 Jan. t.e.m. 20 Febr. a.s. de bonnen „Melk 05", „Melk 06" en „Melk 07" elk aangewezen voor het koopen van 1 3/4 liter ge standaardiseerde melk, en de bon nen /.Taptemelk 05", „Taptemelk 06" en „Taptemelk 07" elk voor het koopen van 13/4 liter taptemelk. De bonnen „Melk 08" en „taptemelk 08" zullen in verband met de ver mindering van het rantsoen niet worden aangewezen en kunnen dus worden vernietigd. Aangezien het rantsoen gestan daardiseerde melk voor kind-eren beneden 4 jaar geen wijziging heeft ondergaan, is voor deze categorie be halve de bovengenoemde bonnen ./Melk 05", „Melk 06" en „Melk 07" bovendien bon „reserve 4-08" aan gewezen; laatstgenoemde bon geeft recht op het koopen van.5 1/4' liter gestandaardiseerde melk, waardoor de in totaal beschikbaar gestelde hoeveelheid blijft gehandhaafd op 5 1/4 liter per week. Een rantsoen gestandaardiseerde melk en een rantsoen taptemelk blijven gesteld o-p 13/4 liter, zoodat rantsoen-bonnen recht blijven geven op die hoeveelheid. Vleesch. Aangezien voorts rpet in gang van 24 dezer in plaats van 250 gram vleesch per week 200 gram be schikbaar wordt gesteld, geven in den vervolge zoowel de A-bonnen als de B-bonnen voor vleesch per stuk recht o-p 50 grainvleesch, been inbe grepen. In verband Jiiermede zijn van 24 t.e.m. 30 Jan. a.s. de bonnen ..Vleesch 05A" en /Vleesch 05B" aan gewezen voor het koopen van 5n gram vleesch, been inbegrepen, een half rantsoen vleeschwaren. De aandacht wordt er in dit ver band op gevestigd, dat een rantsoen vleesch blijft gestel-d op 100 gram. zoodat de met „een rantsoen vleesch' gemerkte bonnen recht blijven geven o-p 100 gram vleesch, been inbegre pen. Tenslotte zij met betrekking tot de vleeschdistributie nog opgemerkt, dat het bloedworstrantsoen is ver hoogd van 150 gram op 300 gram. Men kan dus in den vervolge op een rantsoenbon voor vleesch 300 gram, en op een A-bon ©f een B-bon voor vleesch 150 gram bloedworst koopen. Deze wijziging houdt verband met het feit, dat bloed en bloedplasma voortaan buiten de vleeschdistributie vallen, zood-at bij aflevering daarvan geen distributiebescheiden be-hoeven te wordén afgegeven. Peulvruchten. Voor de Romende distributieperiode wordt een alge meen rantsoen van 250 gram peul vruchten beschikbaar gesteld op bon „Algemeen485". Men dient ge noegen te nemen met hetgeen de winkelier in voorraad heeft. Boven dien moet men er rekening mede houden, dat het in verband met den, met de bevoorrading van de winkels gemoeiden tijdsduur, niet o-veral mo gelijk zal zijn het peulvruc-htenrant- soen reeds bij den aanvang van de öisfributieperiode te betrekken. Gort en hjftermout. Van 24 Jan ..e.m. 20 Febr. is bon „Algemeen 482 aangewezen voor het koopen van 250 gram gort, bon „Algemeen 484 voor het koopen van 125 gram ha vermout en bon „Algemeen 483 voor het koopen van 125 gram gemengd meel. Voor laatstgenoemde artikel geldt evenals voor peulvruchten, dat men niet overal dadelijk bij den aanvang der periode het rantsoen zal kunnen opnemen. Appelen. In het z.g. stadsgebied worden ook voor de komende distri butieperiode weer appelen beschik baar gesteld. Ditmaal komen perso nen van 0 t.e.m. 20 jaar, voor zoo ver zij in het hjezit zijn van stad- kaarten, in aanmerking voor kilogram appelen. een In verband hiermede geven de bonnen 1 „reserve 4-05", „reserve 3-05" en „reserve 2-05" van de stad- kaarten (dat zijn dus de bonnen met rooden opdruk) van 24 Jan. t.e.m. 20 Febr. a.s. elk recht op het koopen van 1 kg appelen. Niet alle winkeliers zullen echter reeds aan stonds bij het begin van de distribu- tieperiode appelen kunnen afleve ren. Eieren. De voor het koopen van drie eieren aangewezen bon „reser ve 3-07" van de aan kinderen van 4 t.e.m. 13 jaar uitgereikte kaart moet uiterlijk op Zaterdag 30 Jan. a.s.* bij den winkelier worden ingeleverd, desgewenscht tegen ontvangstbe wijs. De winkeliers worden in de ge legenheid gesteld zich met de door hen van hun klanten ontvangin bonnen te bevoorraden, waarna af levering der eieren aan het publiek zal kunnen plaats hebben in den loop van het tijdvak van 7 t.e.m. 20 Febr. a.s. Sinaasappelen en manderijnen. De aandacht wordt tenslotte nog geves tigd op de verlenging van den geldig heidsduur van den voor het koopen van 350 gram manderijnen of si naasappelen aangewezen bon „re serve 4-03" t.e.m. 6 Febr. a.s. Aflevering margarine en rundvet. Van Zaterdag 23 Jan. t.e.m. Woens dag 3 Febr. 1943 zal op de bij den detaillist ingeleverde bonnen „boter 04" per bon 125 gram margarine worden afgeleverd. Zij, die niet in de gelegenheid zijn geweest de genoemde bonnen bij den handelaar in te leveren, kunnen met ingang van 23 Jan. a.s. zonder voor-inlevering margarine op deze bonnen koopen. Voorts kan men den bon „boter 04" ook in hotels e.d. gebruiken. Degenen, die in het tijdvak van Woensdag 30 Dec. t.e.m. Zaterdag 2 Jan. j.l., bovengenoemden bon bij den slager hebben ingeleverd, ont vangen per bon 100 gram rundvet. Boter verkrijgbaar op 4 Februari. Op nader aan te wijzen bon. 's-GRAVENHAGE, 21 Jan. - Den laatsten tijd doen geruchten de ron de, dat in de eerstkomende weken geen boter meer zal worden ver krijgbaar gesteld. Naar aanleiding hiervan deelt het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd mede, dat deze geruchten niet juist zijn. Met ingang van 4 Februari a.s. zal een bon worden aangewezen, waar op naar keuze boter of margarine ■zal kunnen worden verkre-gep. Er zal voldoende boter zijn, zoodat men, indien men dit verlangt, op elke van de op 4 Februari daarvoor aange wezen bonnen boter zal kunnen be trekken. Het informatie-bureau van het Ned. Roode Kruis, Korfe Voorhout 14 te 's-Gravenhage, ontving we derom uit Japan telegrafische opga ven van Nederlandsche krijgsgevan- enen op Maiakka. Wegens het ont- jreken van adressen en verminking der namen kon over een aantal per sonen nog geen bericht aan de fa milie worder» gezonden. De namen dezer militairen, allen behoorende tot het Ned.-Indische leger, en wel meerendeels tot de troepen van Su matra en Riouw. worden hieronder met de telegrafische verminking overgenomen. Sergeant le kl. H. Romeya, land stormsergeant J. W. Paape, soldaten E. A. Vernis, H. W. Naezer, H. Ber noski, W. H. H. Peltzer, G. J. Lijsen. militiesoldaten B. Schoevers, R. A Vleeuwenboomkamp. J. M. Nagel W. E. R. de Jong, K. W. L. R. Bey- nen, ro'ode kruissoldaat W. E. Ar nold, milicien R. v. d. Bosch, 2e luit. T. H. H Vessels, sergeant-ma joor G. W. O'ffermans, sergeants A. G. Ernst, Poot. van Hooren, C.. V. C. Burg, Hopstaken, A. van der Bijl, soldaten Beurts, B. Minderman, A. F. Desceller, J. Kijkhüis, J. T. H. P. Doekbrijder, militiesergeant le kl- Veestapel kan niet verder worden ingekrompen. 's-GRAVENHAGE, 21 Jan. - In normale tijden wordt het vleesch- rantsoen voor Nederland voor onge veer zestig procent gedekt door var- kensvleesch. In de overige veertig procent wordt voor een zeer klem deel door schapen- en voor het over- groote deel door rundvleesch voor zien. Daar geïmporteerde granen niet meer beschikbaar zijn en de in Nederland verbouwde granen waarvan rogge vroeger het hoofd- voedsel voor de varkens was vrij wel geheel voor de menschelijke voeding moeten worden gereser veerd, moest de varkensstapel op een kleine kern na verdwijnen. Wij zijn, wat de vleeschvoeding betreft, aangewezen op rundvleesch. Ook bij rundvee doet zich het ge brek aan geïmporteerd voeder sterk voelen, zoodat de dieren, welke voor de slachtbank worden bestemd, veel minder zwaar zijn dan normaal. De mindere .vleesch opbrengst tengevol ge van dit geringere siachtgewicht werd gedeeltelijk goed gemaakt, doordat gedurende de laatste paar jaren de veestapel moest worden in- gekrompen om dezen bij de be schikbare hoeveelheid voeder aan te passen. Dat is nu geschied. Onze rundveestapel heeft nu ten naaste bij een omvang gekregen, die voor de tegenwoordige omstandigheden de meest gewenschte is. De geringe re hoeveelheid en slechtere kwali teit van het voedsel voor onzen vee stapel hebben, behalv^ een imkrim- ping, ook een mindere melkgift ten gevolge gehad. Grootere inkrim ping beteekent dus nog min der melk, d.w.z. behalve minder consumptiemelk, ook minder boter en kaas, Het vleeschrantsoen moet zich dus in het vervolg aanpassen aan datgene, wat door den jaarlijk- schen aangroei beschikbaar komt van onzen veestapel. Dat beteekent, dat het tegenwoordige vleeschrant soen niet behouden kan blijven. Het vleeschrantsoen zal met in gang van Zondag 24 Jan. a.s. .voor eerst verminderd worden tot 200 gr per persoon per week, been inbe grepen, waarmede de aanpassing echter nog niet bereikt zal ziin. Ver dere aanpassing zal dienen te ge schieden op het moment, waarop de nu nog aanwezige rundveestapel, die ongeveer tachtig procent is van den r Houdt Uw gasverbruik l in toom En spaart eiken dag wat stroom. Arbeidsdienst. Datum van aanmelding gewijzigd. Dezer dagen is gemeld, dat leer lingen van een instelling van voor bereidend hooger en M.O., die thans in de hoogste klasse zitten, van plan zijn aan een der universiteiten te gaan stud-eeren en zich naar aanlei ding daarvan hebben,opgegeven voor het vervullen van hun arbeidsdienst plicht, indien zij niet slagen voo: hun eindexamen, dit uiterlijk 10 Juni 1943, dus na de keuring, moeten opgeven bij het aanmeldingsbureau van den N.A.D. Zij worden dan weer van de lijst afgevoerd tot het vol gend jaar. Thans wordt medegedeeld, dat bovengenoemde datum gesteld is op 20 Juni 1943. Theologische studenten niet vrijgesteld. Het commando van den N.A.D. uaakt thans bekend, dat vrijstelling van den arbeidsdienstplicht niet aan aanstaande geestelijken wordt ver leend. Wel kunnen de a.s. theologi sche studenten van R.K. of Prot. richting uitstel aanvragen voor den tijd, benoodigd om de middelbare of dé voorbereidend-hoogere studie af te sluiten. GROETEN NAAR NEDER LANDSCHE VRIJWILLIGERS AAN HET OOSTFRONT. HILVERSUM, 22 Jan. - De pers dienst van den Ned. Omroep deelt mede, dat met ingang van Maandag 25 Jan. a.s. iederen dag op de golf lengte 16.81 en 19.56 m tusschen 15.10 en 15.15 uur groeten van fa milieléden aan Nederlandsche- vrij willigers aan het Oostfront zullen worden uitgezonden. Het betreft hier groeten, welke op 10 Jan. j.l. in een der studio's van den Nederland- schen Omroep te Hilversum zijn op genomen. F. C. Gerrits, militiesergeanten 2e kl. L. de Vries. C. H. P. Pellinckter- hasèborg, soldaat L. F. C. Viwerff, stadswacht luits A. Smit, K. E. On- stenk, G. H. Bekkering, sgt. W. Loonstra Lanting, sgt. 2e kl. »W. F. Ballaart, soldaat J. G. Smit, medi sche dienst-luit. H. W. H. Kolk, 2e luit. J. C. H. Klem, artillerie militie soldaat J. A. Hicks, brigadier C. C. A. Brinkman, militie-sgt. L. H. Schenkkan, soldaat O. K. Bussema- ker, militiesoldaat H. Tjebbes, T. J. Tjebbes, H. C. Veenhuyzen, A. Vanoyen. 2e luit S. van der Schouw, landwachtsoldaat Y. G. J. Voet, mi litiesoldaten B. Werkman, S. A. Speyer, F. Palmboom, H. Uringa, T. H. Bodekei!, A. H. Brandsma, land- stormsoldaat W. F. Micheisen, ge nie-landstormsoldaat H Terpstra, militie-sgt. 2e kl. W. D. Dermoche- mont. onderluit. IJ. Wermunt, sgt. H. H. Smeets, sgt. le kl. J. E .Kool, set. P. Agerbeek, W. O. I. C. P. V. Bladeren, sergeants H. J. Beck, D. Franzen, A. de Kluijver, V. Leip- sis, C. H. Lodde, militieplichtigen R. Quetitin, R. Rijkschroeff Spree, J. W. Stassen, M. van Wijk, soldaten J. Boekwijt, J. G Dela Bretoniere. mi litieplichtigen H. van dén Brink, R. N. Cramm, H. van Ede, Van der Fals, H. Feruerda, E. Herklobs, G. Hofland, H J. C. G. Hogendorp, A. de long, P. W. Konis de Leeuw, J. C. C. Molle, E. W. F. Orardijk, F. R. Schrijn, O. Smith, G. E. Taylor, P. Tireer Kotra. H. R. Vaiïlant, T. H. A. Wittoek. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave van zoo volledig mo gelijke gegevens omtrent deze mili tairen tot bovengenoemd informa tie-bureau te wenden. vroegeren, zou moeten worden aan getast tengevolge van handhaving van het verlaagde rantsoen. Bij dit alles komt nog het optreden van mond- en klauwzeer. Ofschoon deze veeziekteditmaal geen ernstig karakter draagt, wiist het Rijksbu reau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd erop, dat zij sterk ver breid is. Doordat van de vele met mond- en klauwzeer besmette boer derijen geen vee mocht en mag worden afgevoerd, drukte de veele vering den laatsten tijd geheel op de niet-besmette bedrijven. Deze be drijven werden daardoor veel zwaar der belast en moesten vee leveren, dat eigenlijk niet als slachtvee in aanmerking mocht komen. Voortzet ting van de rantsoeneering van vleesch op den bestaanden voet zou ook daarom onvermijdelijk leiden tot afslachting van goed melkvee, met als consequentie de afslachting van drachtige koeien, hetgeen, zoo wel om behoud van den veestapel als om andere redenen, ongewenscht is. HET SS-ERSATZKOMMANDO VERPLAATST. Met ingang van 15 Januari is het SS-Ersatzkommando te Den Haag van de Stadhouderslaan 132 naar de Korte Vijverberg 5 verplaatst. Be langhebbenden wordt verzocht hier van goede nota te nemen. De oorzaak nog niet vastgesteld. ARNHEM, pl Januari. - Gisteren heefj de Arnhemsche rechtbank de behandeling voortgezet van het brug ongeluk te Zaltbommel met het ver hoor van den heer G. H. J. van der Sluys, inspecteur van den arbeid te Arnhem, die op de plaats van de ramp een uitvoerig onderzoek heeft ingesteld. Zijn rapport leverde geen nieuwe gezichtspunten o-p. Ir. A. Groeneveld, directeur der N.V. Ver. Blikfabrieken uit Amster dam, stelde zich, wat de keuze van- de methode der zandcylin-ders be treft, aan de zijde van verd. Get. achtte het heel goed mogelijk, dat verd. niet bekend is geweest met de silo-werking van het zand in de cylinders. Deze get. deelde mede, dat het hem totaal onbegrijpelijk is, dat de brug zóó gevallen i's al thans het geval is. Getuige heeft vrijwel alle groote bruggen in ons land gebouwd. Als laatste get. werd gehoord dé hoofding. der Ned. Spoorwegen, ir. Ch. Driessen. Getuige sloot de moge lijkheid niet geheel uit, dat de brug zelf "de oorzaak was. Ir. Harmsen merkte nog op, dat hp de veiligheidsmarge voor dit werk onvoldoende had gevonden. De verdere behandeling der zaak werd daarop geschorst tot Zaterdag a.s., op welken dag de Officier van Justitie zijn requisitoir zal nemen. Ook de pleidooien zullen dien dag worden gehouden. RECHTEN EN PLICHTEN VAN NEDERLANDSCHE ARBEIDERS IN DUITSCHLAND. Door den leider van het Neder landsche Arbeidsfront is een dienst voorschrift gepubliceerd, waarin de rechten en plichten van in Duitsch- land tewerkgestelde Nederlandsche arbeiders worden seregeld. Een en ander komt in kort bestek neer op het volgende: Leden van het N.A.F., die naaj Duitschland gaan en hun lidmaat schapsboekje bij een bureau van het N.A.F. hebben ingeleverd, behouden htm rechten, zoolang zij in Duitsch land werken en hun bijdrage aan het Deutsche Arbeitsfront betalen. In Nederland ongeorganiseerde ar beiders, die naar Duitschland gaan en aldaar hun bijdrage aan het D.A.F. betalen, kunnen bij terugkeer in het vaderland de rechten verwer ven, welke in het huishoudelijk re glement van het N.A.F. zijn om schreven, mits zij zich bij terug komst bij één der plaatselijke kan- (Uitknippen en bewaren). VAN 24 JAN. T/M 30 JAN. Brood 05A Brood 05B Beschuit 05 Vleesch 05A Vleesch 05B Aardappelen 05A Aardappelen 05B Tabalt o5A Sigaretten 05 4 rants. y rants. 1 rants. y rants. y rants. x 2 kg 1 kg 1 rants. 1 rants. 24 JAN. T/M 20 FEBR. '43. Suiker 480 1 kg. Jam 481 1 rants. Gort 482 1 rants. Gemengd meel 48? y rants Havermout 484 y, rants. Peulvruchten 485 2o0 gram Vermicelli enz. 486 100 gram Kaas 487 t/m 489 100 grain Bloem, Brood of Gebak 492 t/m 495 1 rants. Taptemelk 05, 06, 07 1 3/4 1. Melk 05, 06, 07 1 3/4 L Melk 4-08 Reserve 5 1/4 1. Rijst 4-07 Reserve 500 gram Cacao met Suiker 3-06, 4-06 Reserve 150 gram Chocolade 05 Versnap. 100 gram Suikerwerk 06, 07 Versnap. 100 gram 27 DEC. '42 T/M 20 FEBR. '43. Koffiesurrogaat 473 250 gram 23 JAN. T/M 3 FEBR. 1943. Boter 04 (Margarine) y rants. 11 JAN. T/M 11 MAART 1943. Boter 01 (Boter of Margarine) y rants. BIJZONDERE R1NTSOENEN. 30 DEC. '42 T/M 6 FEBR. '43. Mahdarijnen en/of Sinaasappelen 4-04 Res. 850 gram 23 JAN. T/M 20 FEBR. 1943. Appelen 2-05, 3-05, 4-05 Reserve 1 kg Eieren 3-07 Reserve 3 st. VOOR DIVERSE ARTIKELEN. 17 Jan. t/m 2,7 Febr. 1943. Petroleum 04 1 1. 16 Oct. 1942 t/m 28 Febr. 1343. Brandst. 06 t/m 08 B.V. 1 eenh. Tot 30 April 1943. Brandstoffen (geen anthr.) 01 t/m 05 K.F. 1 eenh. 1 Jan. 1943 t/m 31 Jan. 1943. Eenheidszeep 474 1 rants. Eenheidszeep Q 1 rants. Waschpoeder 475 1 rants. Waschpoeder Q 1 rants. Toiletzeep Q i rants. 1 Jan. t/m 30 April 1943. Scheerzeep N Textiel (mannen) 45 gram. OPMERKINGEN: De .volgende bonnen zijn bin nenkort niet meer geldig: Na Zaterdag 23 Jan.: 04 Brood, Beschuit, Vleesch, Aardappelen, Melk, Taptemelk, Tabak; 460 t/m 472 Algemeen; 4-01, 3-01, 4-02, 3-02 Reserve. De geldigheidsduur van de volgende bonnen is verlengd: t/m Zondag 31 Jan.: 453 Alg. (Waschpoeder); P-Eenheidszeep Waschpoeder, Toiletzeep; t/m Zaterdag 6 Febr.: 4-03 Res. (350 gr. mandarijnen). toren van- het N.A.F. melden, onder overlegging van de biidragekaart van het D.A.F. en een geldig ont- slagbewijs. De rechten, verbonden aan het lidmaatschap van het N.A.F. voor uit Duitschland terugkeerende Ne derlandsche arbeiders beginnen bij de eerste contributie-betaling aan het D.A.F. in Duitschland. Hierdoor zijn vele bezwaren voor de Nederlandsche arbeiders, die in Duitschland werken, ten aanzien van het lidmaatschap van het N.A.F. vervallen. OPGESPOORD. De 49-jarige Leidenaar W. G., die zich in den afgeloopen zomer te Alk maar aan oplichting schuldig maak te, doch sindsdien spoorloos .verdwe nen was, is door de Deiftsche recherche aangehouden en op transport gesteld naar Alkmaar, waar hij is ingesloten aan het Bu reau van Politie. BELEEDIGING. Een politieambtenaar, die eenige dagen geleden door een Alkmaar sche juffrouw werd beleedigd, maakte tegën deze scheldende juf frouw procesverbaal op. DIEFSTAL. Een beambte van de Nederland sche Spoorwegen, die zich, na ver breking van de sluiting, schuldig maakte aan diefstal van rookartike len uit spoorwagons, is door de recherche gearresteerd. GESLAAGD. Voor het examen Ned. handels correspondentie van de Ass. voor practijkexamens slaagde mej. M. Of- man, alhier. NEDERLANDSCH ARBEIDSFRONT VREUGDE EN ARBEID. Cabaret-Revue in 't Gulden Vlies. Voor de afd. Alkmaar van het Ned. Arbeidsfront werd gisteravond in 't Gulden Vlies, in het kader Vreugde en Arbeid, opgevoerd de cabaret-revue: pat had U niet verwacht. De zaal was to taal uitverkocht, wat de heer Wage- maker, plaatselijk leider van het N.A.F., in zijn welkomstwoord met groote vol doening memoreerde. Tevens richtte spr. een opwekking tot allen, die nog afzijdig stonden, om "zich aan te sluiten bij het N.A.F., waarbij hij met voor beelden staafde, wat het N.A.F. voor hen, die arbeid een vreugde en een eer vinden, reeds bereikt had. Nadat het orkest onder leiding van Jan v. Laar vroolijkë klanken had laten hooren, stelden de diverse medewer kers aan den avond zich voor. Zij wil den vroolijkë ontspanning brengen en hebben dat ook inderdaad gedaan, zoo dat de aanwezigen zeer voldaan waren. De optredenden hebben hun beste beentje voorgezet. Nol van Dijk was een goede conferencier en trad met suc ces op in diverse schetsen met Han Verne en Tilly v. Vliet. O.a. in de radio- uitzending. Tilly v. Vliet is voor Alkmaar geen onbekende en vond ook nu met haar liederen, o.m. het Vilja-lied van Léhar en haar duo met Verne luiden bij val. Han Verne zorgde voor verschillen de komische scènes, waarvan die met Nol van Dijk als de tweeling, die niet lachen kon, zeer geslaagd was. Lolita gaf uitstekende dansnummers: Hongaar- sche dans, Wals en Zigeunerdans in -mooie costuums en verwierf luid ap plaus. Trude Marlen bleek een uitste kende zangeres en trok door haar twee Zarah Leandernummers bijzonder de aandacht. Emil Moretti, de bekende goo chelaar, deed opnieuw verbaasd staan, door zijn wonderlijke goocheltoeren, die voor een aardige afwisseling zorgden. Jan van Laar was een goede accorde- onnist en zijn orkest heeft veel tot het welslagen van dezen ontspanningsavond - bijgedragen. G. C. van Gulik. ALCMARIA'S FEESTAVOND. Geen toespraken, die een groot deel van den tijd in beslag, nemen; geen „tooneel, dat in een bloemen tuin veranderde", zooals dat zoo vaak het geval is, als een vereeni- ging een jubileum viert; niets van dit alles, maar een eenvoudige feestavond, die echter klonk als een klokv Zóó was de jubileumavond van onze oudste voetbalvereeniging bo ven het IJ. En zoo was deze bedoeld: een herdenking in besloten kring van leden en vrienden; meer niet. Dat zei de heer Bonsema, voorzit ter, ook bij het begin van den avond. En hij wees in zijn openingswoord tevens op het vereenigingsleven, dat kerngezond is, op de plaatsen, die de elftallen innemen op de compe titie-ranglijsten en die tot tevreden heid stemmen, terwijl hij herinner de aan de artikelen in de dagblad pers ter gelegenheid van het 45- larig bestaan, waarvoor hij dank bracht. Toen was het de beurt aan het ge zelschap Faveur, dat met een groot, vaneerend programma optrad en de zeer, zeer talrijke aanwezigen vermaakte op een wijze, die alle lof verdient. De uren vlogen om en toen het gordijn voor de laatste maal ge sloten werd, had Alcmaria een prachtigen en gezelligen feestavond gehad, waaraan ieder nog met veel genoegen zal terugdenken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1