Zware sevechten aan liet Oostelijk front. Sovjets probeerden tevergeefs door te breken DAGBLAD VOOR Het Duitsche tegenoffensief komt in het voorjaar. Nieuwe belangrijke stellingen veroverd. De houding van Turkije. VERDUISTER GOED Een attractie voor philatelisten. 61 componisten op postzegels HEDEDEELING Hevfge strijd bij Stalingrad. De vteeschrantisoeneering. Herinneringen aan de Meidagen. rlANie I ana Eaaya, ya *ts* V. w i F ES SAN s Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 37060. ZATERDAG 23 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 18. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prtfs der gewone advertenties in deze éditie 0.16 per m.M min. 14 m.M. l.fo» elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkipaar 2.10. voor het geheele Ryk 2,63. Losse nrs.«5 ets. Aan het Oostelijk front woedt op het a„„hlik de zwaarste slag welke tot dusvef het Sovjet-gebied is *e- 5 eRUs duidelijk, dat de Bolsjewisten, I- met alle hun ter beschikking staan de middelen- aanvallen, een algemeene doorbraak trachten te forceeren. Volgens een bericht van het opper bevel der Bolsjewistische troepen is liet doel van het offensief de vernieti ging van groote hoeveelheden Duitsch oorlogsmateriaal. Strategische doelen worden niet meer genoemd en men verklaart» in Berlijn, dat gedurende de wintermaanden van het vorige jaar een soortgelijke toestand als thans heeft bestaan. Toen vielen de Sovjets ook met alle beschikbare krachten aan en hebben van Duitsche ziide de front troepen zonder den steun van reserves aan manschappen en materiaal stand gehouden. Evenwel bleek na het Bols jewistische winteroffensief de Duitsche legerleiding toch in staaft een geheel nieuw leger aan het front op, te stellen om de in den winter afgematte troepen af te lossen en daarmede nieuwe suc cessen te boeken. Men heeft in Berliin een rotsvast ver trouwen in de aan het front staande troepen en verklaart, dat ook nu weer reserves en manschappen gereed staan om in de komemle zomermaanden het offensief te hervatten. Na beëindiging van het groote Bolsjewistische offensief zal men een voorloopige balans kunnen opmaken en het zal bij .het inzetten van een nieuw Duitsch offensief eerst blijken of de Sovjetleiders hun krach ten niet te veel verspild hebben. De Duitsche legerleiding is altijd spaarzaam geweest en de beslissing zal dan ook niet op dit oogenblik vallen, maar eerst als het nieuwe Duitsche leger voor het tegenoffensief gereed is. Zoodra de Duitsche legerleiding den tijd daarvoor gekomen acht, zal een doeltreffende tegenzet worden gedaan. De strijd in Tunis. Over de geve&hten in Tunis wordt nog het volgende medegedeeld'. De spiltroepen hebben tijdens de voortzetting van hun aanval een diepe bres in de vijandelijke stellingen gesla gen. Zii veroverden belangrijke berg- stellingen en een pas ten N. van Bauarada, die door de Engelschen ver bitterd werd verdedigd. Verder nfar Tiet zuiden trok de vijand wanordehik terug. De achtervolgende trqëpen ruk ten 10 tot 20 kilometer op./ De vijand heeft een aanzienlijk aantal gesneuvel den op het slagveld achtergelaten. De luchtmacht bracht den vijand eveneens groote verliezen aan menschen en ma teriaal toe. Minister-president Saradzjosloe heeft dezer dagen een rede gehouden, waarin hij duidelijk dééd uitkomen, dat Turkije er niet aan denkt de vriendschappelijke verhouding met een der strijdende partijen te ver breken. Volgens den A.N.P.-correspondent hebben deze verklaringen in diplo matieke kringen te Ankara eenig op zien verwekt en zou de sluiting van het Turksdh-Duitsche handelsver drag bij de geallieerden onrust heb ben veroorzaakt. In Ankara ziet men in Saradzjog- loe's verklaringen een antwoord op de Anglo-Amerikaansche wenschen ten aanzien van de Turksche neutra liteit. Men zou in Londen en Washington graag zien, dat Turkije in het voorjaar mét Engeland en Amerika in den oorlog gaat en meent, dat het antwoord van. Sa- radzjogloe meer dan duidelijk is ge weest. EEN NIEUW GENEESMIDDEL. De Duitsche chemie heeft in de Sulfanomide een nieuw wonderbaar geneesmiddel ontdekt. Nadat de eer ste berichten over de heilzame wer king van dit geneesmiddel aanvan kelijk vrij sceptisch waren opgeno men, kon- tijdens een zitting van het Berlijnsche medische genootschap medegedeeld worden, dat de uitvin ding van prof. Domaglt vooral bij de bestrijding der geslachtsziekten een buitengewoon succes is gewor den. Met behulp van de Sulfanomi de bracht men ook het sterftecijfer bij longontsteking, voorzoover het kinderen betreft, terug van 32 op 4 procent. Aan het Italiaansch weermachtbe- richt van 22 Januari ontleenen 'wij het volgende: Gisteren hebben hevige gevèchten Plaats gehad tusscheh onze eh de vu andelij ke pantserstrij dkrachten jen Z.O. en Z.W. van Tripolis aan de lijn Gharian-Taruna-kust. In Tunis leidde -de voortzetting der operaties1 van de laatste dagen tot de verovering van nieuwe be langrijke stellingen. voorbereiding voor waar neming van zonsverduistering Elf groepen Japansche geleerden, gestationneerd in onderscheidene plaatsen van het eiland Hokkaido heb ben giste ren de voorbereidingen vol tooid voor de waarneming van de to- l ll zo0svcrduistering, die zal plaats hebben gedurende twee minuten vanaf 7 uur 53 in den ochtend van 5 Febr. a.s. boven het centrale deel van Hok kaido. De verduistering van 5 Febr. zal de laatse zijn welke deze eeuw in Japan zichtbaar is; De volgende totale zons verduistering zal pas plaats hebben over 92 jaar, dus in 2035, Men zal zich herinneren, dat totale zonsverduiste ringen, werden waargenomen te Hok kaido'in Juni 1936 én in hèt gebied van Hankau in September 1941. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 24 Januari van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I, op golflengte 415 meter, naar de ^tem der S.S. Onderwerp: Germaansch rechfc: volksrecht. egt lijns In het Rijksmuseum te Amsterdam is Donderdag een tentoonstelling van schilderijen, aquarellen» teekeningen en beeldhouwwerken, vervaardigd door leden van de Duitsche weermacht en verzameld onder den titel «Kunst der Front 1942" officieel geopend door den Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-Inquarty Tijdens den rondgang van den Rijks commissaris ~over de tentoonstelling Polygoon-Zeijlemaker-Pax m aan de familieleden van de Vrijwilligers in de Waffen-SS en het Legioen Het SS-ersatzkommando deelt ons mede: De leider van het Nederland- sche Arbeidsfront heeft het volgen de bepaald: Alle vrijwilligers in de Waffen-SS en het Legioen hebben, evenals hun familieleden, vrij toegang bii alle uitvoeringen van Vreugde en* Ar beid. Voor het afhalen van toe gangsbewijzen -kan men zich wen den tot de plaatselijke kantoren van het N.A.F., afdeeling Vreugde en Ar beid. Men dient papieren mede te bren gen waaruit blijkt, dat men inder daad recht heeft op gratis toegangs bewijzen. i'. 's-GRAVENHAGE, 22 Jan. - Ge ruchten,- als zouden de hier te lande wonende Duitsdhers van de jongste verlaging van- het vléeschrantsoen zijn vrijgesteld, missen allèn grond. Zij worden te dezen aanzien volko men gelijkgesteld met de Nederlan ders. Heden van 17.06 tot 8.32 Maan op 19.23, onder 9.25 Morgen 17.08 tot 8.30 Maan op 20.19, onder 9.51 29 Jan. Laatste kwartier HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 22 Jan. - (D.N.B.) Het op- ierbevel van de weermacht maakt ekend: In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front hebben de Duitsche troepen den aan het geheele front zich tot de door braak gereedmakenden vijand onder zware verliezen voor de bolsjewieken afgeweerd en den tegenstander op vele plaatsen, den tegenaanval inzettende, te ruggeslagen. Een pantserdivisie sloeg hierbij in vastberaden aanval een sterke vijandelijke formatie infanterie uit een. j In den Oostelijken Kaukasus heb ben de Duitsche troepen zich, bin nen het bestek van de bewegelijke oorlogvoering, systematisch van den vijand losgemaakt. De door den -tegenstander nauw omsingelde en aan den sterken vijandelijken druk hard- nekkig weerstand biedende groep Duitsche strijdkrachten in Stalmgrad moest ook gisteren zware gevechten tegen de met - verre superieure strijdkrachten aanstormende bolsjewieken door staan. Ondanks heldhaftigen af weer konden de verdedigers van Stalingrad niet verhinderen, dat de vijand van het Westen af binnendrong, hetgeen dwong tot een achteruit schuiven der eigen stellingen met eenige kilometers. In een strijd van man tegen man werd een vrij groot aantal tanks der bolsjewieken vernietigd. In dé groote bopht van den Don en aan den middenloop van den Don duren de zware, wisselvallige ge vechten, voort. Plaatselijke acties van den vijand in den centralen sector van het front en het Z.O. yan 'het Ilmenmeer mis lukten. Bij Welikije Loeki wérden achttien tanks vernield. Ten Zuiden van het Ladogameer zijn felle aanvallen der bolsjewieken gestrand op de vastberaden afweer van onze troepen. De vijand verloor higr 14 tanks. In Noord-Afrika. In Noord-Afrika werden Misurata en Homs na vernieling der voor den oorlog belangrijke installaties ont ruimd. Achterhoedetroepen sloegen in hardnekkige gevechten de aan vallen van opdringende vijandelijke strijdkrachten af. In Tunis werden de succesvolle eigen aanvalsacties voortgezet, tal rijke vijandelijke steunpunten wer den genomen en vijandelijke groe pen strijdkrachten in de pan gehakt. Duitsche jagers vielen met succes spoorwegdoelen aan en schoten drie Britsche jagers neer. Convooi gehavend. De bestrijding van het groote vijandelijke convooi voor de Njoord- frikaansche kust bracht verdere suc cessen. Het Duitsch-Italiaansche luchtwapen heeft vijf vrachtschepen met tezamen 36.000 brt. in den grond geboord en 12 transportschepen voor een deel zoo zwaar beschadigd, dat het verlies van 5 dezer schepen ver wacht kan worden. Zwakke strijdkrachten van het Britsche luchtwapen hebben gister avond lukraak Wëst-Duitsch gebied gebombardeerd, de bevolking leed verliezen. In woonwijken ontstond schade aan gebouwen. Door jagers en afweergeschut verloor de vijand 9 vliegtuigen. HET SS-ERSATZKOMMANDO VERPLAATST. Met ingang van 15 Januari is het SS-Ersatzkommando te Den Haag van de Stadhouderslaan 132 naar de Korte Vijverberg 5 verplaatst. Be langhebbenden wordt verzocht hier in goede nota te nemen. Pet kabelspootove, ten dal ,n den Kaukasus. In deren sectot van'den Noordelijk n Kaukasus moet het ver- zorginysmaterlaal pet kabelspoot ovei eed diep rivierdal naar de bestemd, plaats gebracht wórdèn PK Gtrspaeh Sch-t-P ui Het Vredegerechtshof in Den Haag heeft den rete. eerste-luitenant J. Z., die zich te verantwoorden heeft gehad wegens een voor de betrokke nen beleedigende wijze van .over brenging in de Meidagen van '40 van vier burgers uit den omtrek van Klaaswaal, van wie bekend was. dat zij tot de N.S.B. behoorden, tot een dag gevangenisstraf veroordeeld. (Deze menschen waren op den tien den Mei gevangen gezet en zij moes ten den 13en d.a.v. naar 's-Graven- deel worden overgebracht, welk transport op last van "Z. aldus ge schiedde, dat zij aan handen en voe ten met, touwen aan elkander gebon den en ten slotte geblinddoekt op een platten vrachtauto' werden ver voerd). Geëischt was drie weken ge vangenisstraf. Het Hof was van bor deel. dat een dergelijke behandeling absoluut onverantwoordelijk is, al heeft verdachte zelf daartoe geen last gegeven. Overeenkomstig den eisch van den procureur-generaal werd tot 6 maan den gevangenisstraf, met ontslag uit den militairen dienst en ontzetting uit de bevoegdheid om bij de gewa pende macht te dienen, veroordeeld de res.-kapitèin Ch. yan W„ die te recht heeft gestaan wegens bedrei ging met openlijk' geweld. Van W. had te Wateringen op 11 Mei 1940 eenige nationaal-socialisten met de handen omhoog tegen een muur doen plaatsen *en een vuurpeloton de ge weten in den aanslag m hun richting ^aats doen nemen. Het Hof nam iIet aan. dat deze maatregel kon zijn genomen met het oog op een poging tot ontvluchting. GERMAANSCHE LANDDIENST. 's GRAVENHAGE, 22 Jan. - In het Oosten van Europa wacht ook voor de Nederlandsche meis jes een grootsche taak. Ook voor haar wordt de toekomst van ons land daarveilig gesteld. Reeds dienen meisjes uit alle Germaan- sche landen, n.l. uit Noorwegen, Denemarken, Duitschland, Vlaan deren en Nederland, daar hun vaderland. Ook de Nederlandsche meisjes kunnen zich actief inzet ten voor hun vaderland. Eenige honderden Nederland sche meisjes staan reeds in den Germaanschen Landdienst. Voor Nederlandsche meisjes van 20 jaar ,en ouder bestaat thans de mogelijkheid als leid ster of als huishoudster tot den Landdienst'toe te treden. Vereischten hiervoor zijn be grip voor de nieuwe orde be langstelling voor het boerenbe drijf. Na eén opleiding van vijf maanden, gedeeltelijk in Neder land en gedeeltelijk in Duitsch land, volgt plaatsing in een der Nederlandsche Landdienstkampen. Aanmelding dient te geschieden voor 1 Februari aan het adres Koningslaan 9, Utrecht. Jeugd van Nederland. In Oost- land ligt onze toekomst. Ons va derland heeft nc jdig. Meld je aan voor den Germaanschen Landdienst. EXTRA RANTSOENEN VOOR A.S. SNEEUWRUIMERS. De centrale persdienst van het Nederlandsche Arbeidsfront meldt Van 'bevoegde zijde wordt vernomen, dat aan sneeuwruimers, die door ge meentebesturen, waterschappen en groote bedrijven worden tewerk ge steld voor het sneeuw-vrij maken van wegen, spoor- en trambanen, rantsoènbonnen kunnen worden ver strekt en wel per persoon, "telkens voor één wéék 6 'rantsoenen brood en 1 rantsoen vleese'h, telkens voor twee weken een half rantsoen boter, dit alles voor zoover de betrokkenen niet reeds in het' bezit zijn van toe- slagkaarten voor zwaren of 'zeer zwa- ren arbeid. DE STtMJD IN FESSAN (FEZZAN). SOM* TUNIS )__A IKALOFT,' VA I I I y- j y SIÜAUtH .J/' 1 R I P 0 1 /èj a dames 1 4 HOW'* msda\ j H I I ^OCMCLKM' I -\\ i Y v /óEn ,e g a r M f <>em2-£ n iswh.1 4 VoeRZOEKy j ^C\SJAD CATROCNy-— return y 4i ZEEP VOOR KAPPERS, ARTSEN, MEDISCHE STUDENTEN, VROED VROUWEN EN PERSONEN DIE „VUILEN ARBEID" VERRICHTEN. Met ingang van 1 Februari 1943 ka men kappers, practiseerende artsen, tandartsen, dierenartsen, medische stu denten, vroedvrouwen, verloskundigen en wijkverpleegsters wederom in aan merking voor een extra-rantsoen zeep voor een periode van drie maanden. Kappers dienen van 24 tot en met 30 Januari 1943 bij de Plaatselijke Distri butiediensten een aanvraagformulier MD 233-41 af te halen. Deze formulieren moeten zij voor 6 Februari 1943 inge vuld bij den Distributiedienst inleveren. Zij ontvangen per bediende in- het hee* renkappersbedrijf veertien rantsoenbon nen voor scheerzeep, vijf rantsoenbon nen voor eenhejdszeep en drie rantsoen bonnen voor waschpoeder, met dien verstande, dat maximaal 12 rantsoen bonnen voor waschpoeder in totaal wgr- den verstrekt. Per bediende in het dameskappersbedrijf ontvangen zij 20 rantsoenbonnen voor eenheidszeep drie bonnen voor' waschpoeder, even eens met bovenvermelde beperking. Practiseerende artsen, tandartsen en dierenartsen ontvangen van 1 Februari 1943 af zes bonnen „Een rantsoen toilet zeep". Mèdische studenten ontvangen van 1 Februari 1943 af drie bonnen „Een rant soen toiletzeep". Vroedvrouwen, verloskundigen en wijkverpleegsters komen »an 1 Februari 1943 af in aanmerking voor drie bonnen „Een rantsoen toiletzeep". Personen, die „vuilen arbeid" verrich ten, komen met ingang van 1 Februari 1943 voor een tijdvak van twee maanden in aanmerking tfoor extra-rantsoenen eenheidszeöp en/of waschpoeder. Zij die nen zich van 24 tot en met 30 Januari a.s tot de Plaatselijke Distributiedien sten te wenden, ten éiixde een aan vraagformulier MD 23371 af te halen. Zij moeten dit v o o r 6 Februari a.s. wederom inleveren. Belanghebbenden worden voorts ver wezen naar de publicatie van den dis- ti rutiedienst hunner gemeente van in woning. f Houdt Uw gasverbruik in toom En spaart eiken dag wat stroom. V*i VERGADERINGEN GERMAANSCHE LANDDIENST. In het kader -^an de propaganda voor de werving van leiders, leid sters en huishoudsters voor den Ger maanschen landdienst. zullen o.a. onderstaande vergaderingen gehou den worden. Ieder, die nadere bij zonderheden over den" landdienst wenscht te vernemen, wordt opge wekt een dezer vergaderingen te be zoeken. Te Amsterdam, op 25 Jan., A.M. V.J.-gebouw, 8 u. Te Rotterdam, op 26 Jan., gebouw Odeon, 7.30 u. Te Den Haag, op 25 Jan., kleine zaal Dierentuin, 7.30 u. (Van onzen Berlijnschen correspondent.) Schoolmeesters zijn vaak veel ge nialer dan hun leerlingen beseffen. Rudolf Barth, hoofd eener school te Weenen in rijn vrijen tijd post zegelverzamelaar is op de. origi- neele gedachte gekomen,, tijdens den „D'ag der Philatelisten 1943" alle postzegels bijeen te brengen, die in verschillende landen met het portret van componisten zijn uitgegeven. Het gaat hierbij om 6i portretten over 18 verschillende landen verdeeld, waarbij het voormalige Keizerrijk- Koninkrijk Oostenrijk met 36 com ponisten voorop staat. En terecht, want namen als Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Mahler, Bruck ner hebben ook in alle andere be schaafde landen een gevestigde repu tatie.' Een der merkwaardigste Oos- tenrijksche postzegels draagt het portret van Keizer Karei VI, dien men klaarblijkelijk in 1908 in de rij der componisten heeft opgenomen, daar op z/n persoonlijk initiatief in het „Theresianum" composities van minder bekende personen, als Fux, zijn uitgevoerd, Latijnsche teksten werden door den Habsburger in het Duitsch vertaald en hij speelde zelf het cembalo. Daar staat dan weer tegenover, dat Richard Wagner en Gluek totdus ver .nog'niet in de exclu sieve wereld der philatelisten zijn vereëuwigd. Als 62ste componisten portret op postzegels publiceerde een Berlijnsch blad een bijzonder fraai exemplaar van opvallend groot for maat met het portret van Terësa Carreno, de wereldvermaarde pia niste, wier naam niet slechts »met de nationale hymme van' Venezuela in nauw verband staat, maar die ook als nummer 3 onder het vijftal vrou wen van Eugen d' Albert een „toon aangevende" rol heeft gespeeld. Deze postzegel dateert den 14den Fe bruari 1938 en vereeuwigt een kunstenares, die. met haar sterk spel ook het verwende publiek te Berlijn in vprrukkinig bracht. Haar vader was minister van Financiën in Vene zuela, waar zij in 1853 geboren werd. Toen zij in 1917 te New York over leed, nam haar laatste man haar asch mede naar Italië. Pas in 1938' werd de urn echter naar Venezuela overgebracht, cm daar aan den voet van een standbeeld te harer herden king begraven te worden. Onder de buitenlaijdsche raritei ten vindt men postzegels met het portret van Rouger de Lisles, den componist der Marseillaise, van den Noorschen componist Richard Nord- vaalk, die het volkslied van zijn eigen land op muziek bracht en reeds op 24-jarigen leeftijd, arm en ver laten, te Tierlijn overleed; voorts noemen wij nog het portret van Manuel Maria Guttierrez, die als kapelmeester in militairen dienst in 1852 de nationale hymme van Costa rica componeerde, zulks in opdracht van generaal Morra, die buiten- landsch bezoek verwachtte en tot de ontdekking was'gekomen, dat het land, nog niet oYer een eigen volks lied beschikte! Het Fessan of Fezzan-gebiéd ten zuiden van Tripoli, waar momenteel hevige gevechten gaande zijn tusschen Fransche troepen en Italiaansche Saharische af- deelingen. DUBBELE MOORD TE WOLVEGA Donderdagavond is Wolvega opge schrikt door een grujvelijk misdrijf. Daar heeft een 16-jarige jongen P. K. met een stuk ijzer twee vrouwen neergeslagen met het gevolg, dat zij beiden zijn overleden. Er bestond tusschen den dader en een zoon van een der dames, mevr. Stroowinden,..een geschil, hetgeen K. Donderdagavondwilde bespreken. Hij trof echter den zoon niet thuis en het is toen met de moeder tot een woordenwisseling gekomen, welke zoo hoog liep, dat de jongen de vrouw met een stuk ijzer zoo hard op het hoofd sloeg, dat zij dood neer viel. De andere vrouw', die getuige was van het misdrijf, wilde naar bui ten gaan, ten einde de politie te waarschuwen. Ook zij werd door den jongen met het stuk ijzer neergesla gen en is aan de bekomen verwon dingen overleden. De jongen is door de marechaussee aangehoudeYi en in verzekerde bewaring gesteld. LEENMANNEN NAMEN STAM KAARTEN IN ONDERPAND. Een groot aantal leenmannen uit de Jordaan, die stamkaarten inoon- derpand hadden genomen, moesten zich gister voor den economischen rechter te 'Amsterdam, mr. J. G. Westhof, verantwoorden. Deze man nen,. die zich' ter zitting voordedep als weldoeners der menschheid, ble ken wel zooveel invloed op hun slachtoffers te hebben, dat deze in het algemeen weinig in het nadeel van de woekeraars durfden te zeg gen. De getuigen bleken soms vaag en verward in hun verklaringen en stelden het voor, alsof zij uit den nood waren geholpen. Er bleek ech ter overduidelijk, dat zij juist in nood gebracht waren door de leen mannen. Vrouwen met groote gezin nen, die met financieele moeilijkhe den hadden té kampen, waren bij de verschillende verdachten geko men en hadden bedragen van 15 tot 20 gulden op een stamkaart gekre gen. Wanneer opnieuw bonkaarten werden uitgegeven, werden deze door de leenmannen gehaald. Zij hielden de bonnen en gaven dan opnieuw 15't.ot 20 gulden per kaart. De berooide schuldenaars zaten tjan zonder eten ,voori hun kinderen, om dat zij geen bonnen hadden en voor het geld dat zij kregen, probeerden zij dan clandestien 'te koopen. In een van de gevallen raakte op deze wijze een vrouw, die negen kinderen had, vijf tot acht kaarten kwijt aan .een leenman, die een kruidenierswinkel had. Hij betaalde de vrouw niet in geld,, maar in levensmiddelen, doch gerekende die levensmiddelen tegen de prijzen, die in den zwarten han del gelden. Gok de brandstoffen- kaarten kreeg deze man in zijn be- z'it, zoodat de vrouw met haar gezin ook van kolen verstoken bleef. Een van de woekeraars had 35 stamkaar ten in zijn bezit gekregen, zoodat hij een levendigen bonnenhandel kon drijven. In deze trieste zaak eischte de of ficier van justitie, mr. P. 's Jacob, die het optreden van de woekeraars fel-hekelde, gevangenisstraffen, va- rieerende van 6 tot- 2 maanden, in enkele gevallen met aftrek van voorarrest. De economische rechter vonniste conform. GEEF DEN BIBLIOTHEKEN BERICHT VAN ADRESWIJZIGING Onder hen die om een of andere reden, hetzij binnen de gemeente verhuizen, hetzij deze metterwoon verlaten, bevinden zich vele gebrui kers van bibliotheken. Het is begrijpelijk, dat door de zorgen, die deze verhuizingen met zich brengen, bibliotheekboeken, die zich nog in het bezit van deze ge bruikers bevipden, dreigen mee te verhuizen. In het algemeen is. dit niet wen- schelijk, wijl het gevaar niet denk beeldig is, dat dergelijke boeken in het ongereede geraken. Hierdoor zouden niet alleen de particuliere uitleenbjhliotheek, maar vooral ook de groote boekerijen, zooals de na tionale bibliotheek, de openbare leeszalen, de bibliotheek van het vredespaleis e.d„ die veelal met zeer veel zorg en groote kosten hun ver zameling -hebben gecompleteerd, ernstig gedupeerd worden. Daarom wordt een dringend be roep gedaan op de medewerking van gebruikers van bibliotheken, die gaan verhuizen of reeds verhuisd zijn, om de in hun bezit zijnde bi bliotheekboeken zoo mogelijk vóór de verhuizing aap de desbetref fende bibliotheken terug te bezorgen en' in ieder geval aan deze bibliothe ken bericht vaif adTesverandering te zenden. Ti|deni zijn bezoek aan Noord-Brabant bezichtigde de secretaris-generaal van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden. Ir. C. J. Huygen, een schoenfabriek Polygoon-Fotodienst NSB-Glno-Pai m VERMIJDT GEMAKZUCHT EN VERGEETACHTIGHEID. Besparing van gas en electri- citeit is dringend noodzakelijk. In dezen tijd, waarin men beslist moet uitkomen met de toegewezen rantsoenen gas en electririteit, heb ben wij al eens eerder gewezen op de noodzaak om in de -huishouding evenals in de onderneming een ener giecontroleur aan te stellen. Het is een teeken van een minder economi sche huishouding, wanneer lampen, strijkijzer, stofzuiger qf radiotoestel ingeschakeld blijven, wanneer zij niet worden gebruikt. Alle energie diept zoo te worden aangewend, dat het hoogste nuttige effect wordt be reikt. Wié wel eqns in een fabriek heeft kunnen nagaan hoe een pro duct tot stand komt, zal dikwijls hebben kunnen co-nstateeren, dat door een doelmatiger gebruik van de transportmiddelen de werkzaam heden vlotter zouden kunnen verloo- pen. Er wordt voor een eenvoudige handeling soms een omweg genfaakt, zonder dat men daarbij bedenkt hoe veel 'overbodige energie dit kost. Ook in de huishouding zijn er dergelijke omwegen, waarvan mén zich pas be wust wordt, wanneer men er op merkzaam op wordt gemaakt. ■Er 'is niet alleen vereenvoudiging, maar oók meer overleg bij het werk noodig. Gemakzucht of \jergeetach- tigheid leiden er' dikwijls toe, dat énergie in den vorm van electriciteit en gas wordt verbruikt, wat bij eenig nadenken had kunnen worden bespaard. En men bedenke: wie zijn rantsoen, overschrijdt, krijgt boete of wordt van den toevoer afgesneden. Suropa onkwetsbaai roor blokkad* Atlantic-Holland-ftut m VOLONTAIRS AAN LAGERE SCHOLEN. De secr.-gen. van het Dep. van Op voeding, Wetenschap en Kuituurbe scherming heeft 't volgende bepaald: Van 1 Jan. 1943 af mogen jonge lieden van beiderlei kunne, in het bezit van de akte, bedoeld in art. 77, onder a, der L.O.wet van 1878, bin nen -een tijdvak van drie jaren na het toehalen dier akte als onbezol digd volontair in de school worden toegelaten, mits zij: a. in het bezit zijn van een door het hoofd der school afgegeven bewijs van toelating en getuigschrift van zedelijk gedrag. b. Alleen gebezigd worden voor werkzaamheden in de school, welke zij onder toezicht van een met de leiding van- een schoolklasse belaste leerkracht verrichten. Dit laatste is niet van 'toepassing, indien de toelating betreft een ver- vapging van een aan de school ver bonden leerkracht voor niet langer dan drie achtereenvolgende dagen. Het aantal toe te laten volontairs bedraagt niet meer dan 1/3 gedeelte van-het aan de school in totaal ver bonden onderwijzend personeel. -Breukgetallen worden naar tioven afgerond. WIJZIGING LEERPLAN - GYMNASIUM EN HBS. De secr.-gen. van het dep. van O., W. en K. heeft bepaald, dat-het on derwijs aan gymnasium en HBS te vens'bevat het bezoek van tentoon stellingen, waardoor de ontwikke ling der leerlingen--wordt bevorderd. Donderdagavond is uit het water nabij de werf Het Jacht te Nieuwen- dam het lijk opgehaald van een tot nog tqe onbekende vrouw. Het is naar heL Binnengasthuis gëbVacht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1