De afweerslag in liet Dosten duurt voort. DAGBLAD VOOR Wanordelijkheden bij bushalten. t Wororiesj zonder vijandelijken druk ontruimd. Waarom de ontruiming van Tripolis noodzakelijk was. Plaatselijke gevechten in Tunis. Churchill weer in Washington. Het thuisfront moet een deel der lasten dragen. Tien jaren nationaal-socialisme in Duitschland. J Keuringen voor de Waffen-SS en 't Legioen Rembrandt-theater te Amsterdam afgebrand. Pas geboren kind gedood. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie Voordam C 9, Alkmaar. Telefooc Adm. «1320 - Red. 3330* Giro 37060. DINSDAG JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 20. 2 pagina's. HooidredacteurA. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3Vo m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnejnentsprjjs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10. voor het geheele 'Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. T.«"V") VU K WA R TI ER ITTïHRER. 25 Jan- (D-N.B.) Het op perbevel dér weermacht maakt be- De' afweerslag in het Oosten gaat voort Slechts in deelen van den Z. .Z,fnr verzwakte de vijandelijke S tijdelijk. In het Westen van den Kaukasus «n in het Koebangebied heeft stroo- mende regen de gevechtsactiviteit benadeeld. Vrij zwakke aanvallen van de bolsjewieken stortten voor de linies der Duitsche en Slowaak- gche troepen ineen. Tusschen Manytsj en Don bereikte de eigen tegenaanval tegen een taai itriidenden vijand de gestelde doe- .en. In het Donetzgebied vielen de Sovjets op den Zuidelijken vleugel Slechts met vrij zwakke striidkrach ten aan. De aanvallen werden afge slagen, de eigen stellingen verbe' terd. Ter verkorting van het front werd het bruggehoofd Woronesj systematisch en zonder viiande- lüken druk ontruimd. In den sector ten Zuiden vah de stad viel de vijand op een breed front aan, werd echter bloedig afge slagen. Ten Zuiden van het. Ladogameer mislukten overdag en des nachts sterke, door tanks gesteunde aanval len van den vijand, deels in harde gevechten op korten afstand. In Stalingrad hecht het zesde leger in heldhaftigen en opoffe- renden strijd tegen een verplet terende overmacht onsterfelij- ken roem aan zijn vaafidels. Formaties van de Roemeensche twintigste divisie infanterie r i eerste divisie cavalerie strijd, i met haar Duitsche kameraden tot het laatste en hebben in vol len omvang deel aan dezen roem. Uit het Noord-Afrikaansche ge bied wordt slechts plaatselijke ge- Over de ontruiming van Tripolis Wordt van bevoegde militaire zijde gemeld: Het plan tot opgeven van de stad en terugtrekking der spil-strijd- kraehten in de richting van de grens van Tunis was sedert lang noodzake lijk door den overval op Fransch N.-Afrika, die Italië en Duitschlana noodzaakte om zonder verwijl een verdedigingspositie op te bouwen met alle beschikbare en geconcen treerde krachten. Tunis en Bizerta in handen van de Anglo-Amerikanen zouden het Italiaansch-Duitsche gantserleger in N.-Afrika hebben lootgesteld aan een doodelijke be dreiging. De doorvaart door de Straat van Sicilië zou .daarmede voor de Britsche vloot zijn geopend. Er moest een nieuw leger gevormd wor den, van Sicilië naar Tunis 'ge transporteerd en langs denzelfden weg voortdurend geravitailleerd wor den. Het tijdelijk opgeven van Tripolis £n het terugtrekken van het nog in libye resp. in Cyrenaica staande Duitsche pantserléger, was daarmede noodzakelijk geworden. Zoo verzekeren de thans ingeno men stellingen der spil in Tunis het best de vervulling van de militaire taken aan het Z. front. Zij scheiden door de straat tusschen Tunis en Si cilië de Middellandsche Zee in twee deelen. Zij verhinderen de recht - streeksche verbinding over zee met het Britsche achtste leger en beveili- gen daarmede Z.-Italië en de f' eele Z.-flank van Europa. Voor de strijdkrachten der spil in N.-Afrika echter is thans een uit gangspositie geschapen, die te allen tijde de hervatting van een offen sief in de eene of andere richting mogelijk maakt. c Beperkt het gas- en electriciteits verbruik, het is Uw eigen belang. MEDEDEELING AAN DE VRIJWILLIGERS VAN HET LEGIOEN NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Op 29 Januari 1943, om 13 uur, zal in den Haag, Wehrmacht- neim, Kazernestraat, een bijeen komst worden gehouden van alle vrijwilligers, die met eere uit het Legioen Nederland ontslagen zijn. Iedere vrijwlliger, die daarvoor in aanmerking komt, is verplicht aan wezig te zijn. De reiskosten worden Vergoed, terwijl er voor gezorgd zal worden, dat een ieder nog op den- aelfden dag huiswaarts keeren kan. j In den bunker. Een briei van moe ertje, eenige versnaperingen, een paar «anten uit bet vaderland, voor e er geelt de avond |n defi bunker zijn ireugdevoiig momenten, een uurtje van bezonnenheid. Het ls een eigen leven, dat tich TOQr soidaten aan het Oostelijk front evormd heeft. «en leven - 9'vuld van plichtsbesef, gevoel en trou» aan het vaderland PK Schwarz-W e-Po-P m VAN DEN vechtsactiviteit gemeld. Eigen ach terhoedetroepen hebben vijandelijke verkenningsaanvallen afgeslagen. Gevechtsvliegers hebben haven en vliegveld van Tobroek gebombar deerd. Aan het Italiaansche legerbericht van 25 Jan. ontleenen wij het vol gende: In het Westen van Tripolis beperk te bedrijvigheid tusschen vooruitge schoven af deelingen van den vijand en onze achterhoede. Onze beweent gen blijven zich op regelmatige wij ze ontwikkelen in de richting van een nieuw front. Plaatselijke gevechten in verschei dene streken van Tunis eindigden in het voordeel der spiltroepen. Vijandelijke vliegtuigen lieten eenige bommen vallen aan den bui tenrand van Palermo en op Porto Empedocle. Uit het feit, dat Chürchill waar schijnlijk opnieuw de moeite van een groote reis over den Atianiiscnen Uceaan genomen heeft, conciuaeert men te Berlijn, hoe Jsranaenü de Engelsch-Amerikaansche tegenstel ling geworden is. Het probleem N. Afrika is allengs tot een politiek schandaal uitgegroeid. Ook de ver houding van Engeland eenerzijds en de Ver. Staten anderzijds tegenover de Sovjet-Unie zal ongetwijfeld on derwerp der besprekingen te Washington uitmaken: temeer daar het Foreign Office reeds meermalen zijn bezorgdheid geuit heeft dat de Sovjet-Unie zich ten aanzien van haar bedoelingen na een overwin ning der geallieerden in een geheim zinnig zwijgen hult. Kennelijk acht men het nu van Engelsche zijde noodig, eindelijk een gemeenschappelijke marschroute af te spreken. Niet minder evenwel zal de con ferentie in het Witte Huis overscha duwd worden door de tegenstelling tusschen de opvatting van de Ver, Staten en die van Gr.-Britannië ten aanzien van Zuid-Amerika. Men neemt aan, dat Churchill Roosevelts aspiraties ten aanzien van Zuid-Amerika zou willen be perken door bepaalde concessies. Een reeks andere dringende vraagstukken zal stellig op het program staan. Zoo heeft b.v. het ge brek a^n tonnage als gevolg van het voortdurëpd toenemende Duitsche duikbootgevaar nieuwe kwesties op geworpen. Alles bij elkaar heeft men den in druk, dat aan de nieuwe reis van den Britschen premier geen groote successen beschoren zullen zijn, om dat de tegenstellingen te scherp zijn. De Völkischer Beobachter over den totalen oorlog. In een artikel, getiteld „De tijd is thans gekomen", noodigt cle Völki scher Beobachter de Duitsche bur gerbevolking uit een deel van de lasten, die thans door het front ge dragen worden, op haar schouders te nemen. Met het oog op de slagen, die nu in het Oosten woeden en op beslissingen als thans op het spel staan, vervalt het recht op een zoo vreedzaam mogelijk leven, dat het binnenland op het front vóór had. Het blad wijst er verder op, dat in Engeland de vrouwen alle man nen aan het stuur van alle auto's hebben vervangen en op de scheeps werven helpen bij klinken en las- sehen. Tegen de vereenigde krachts inspanning der vijanden de illusie van ongestoorde vreedzaamheid be waren zou daarom zelfmoord betee- kenen. Veel begrippen van hardheid van den strijd zullen in de toekomst niet meer het privilege der soldaten blijven. De oorlog wordt totaal en betreft ons allen, zoo eindigt het blad. De beteekenis van den 30sten Januari. Hoewel in verband met de oor logsomstandigheden van een groot- scheepsche viering van het feit, dat tien 'jaar geleden de N.S.D.A.P. de macht in Duitschland aanvaardde, zal worden afgezien, wordt thans reeds de aandacht op de beteekenis van den komenden 30sten Januari gevestigd. Wat vóór den 30sten Januari 1933 het leidende parool van de N.S.D. A.P. was, namelijk de vernietiging van alle tegen Duitschland gerichte bepalingen van het verdrag van Versailles, is na den 30sten Januari 1933 verwezenlijkt. Het begon met de invoering van den algemeenen dienstplicht, daarop volgde de her bezetting van het Rijnland, de aan sluiting van Oostenrijk en het Su- detenland en de uitschakeling van Tsjecho-Slowakije, als „doorn in het Duitsche lichaam". Een geweldig werkverschaffings- programma werd ten uitvoer gelegd, zoodat van de meer dan 6.000.000 werkloozen, die Duitschland bij de machtsaanvaarding telde, slechts 400.000 overbleven. Het volksinko- men steeg van 46 millioen mark in 1934 tot 89 millioen in 1936. De so ciale opbouw ging gepaard met een verwezenlijking van een aantal an dere Droaramma-punten der partij- organisaties, als het Arbeitsfrorit, .Kraft dureh Freude" en de N.S.V. Men wijst er voorts te Berlijn met nadruk op, dat de Führer in de tien jaren van zijn regeering uitsluitend een zuiver Europeesche politiek heeft gedreven en zich steeds tegen de in het Oosten dreigende gevaren heeft gekeerd. Gaat Duitschland onder, dan gaat geheel Europa onder. Zoo zal de ko mende dertigste Januari geheel in h"t teeken staan van den- strijd te gen het bolsjewisme. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Vrijwilli gers voor de Waffen-SS en het Legioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adres sen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel .voor hen, die rr bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen, dat thans de mo gelijkheid bestaat, om dienst te -nemen ln een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de Germaansche-SS in Nederland willen toetreden. 1.2.'43 Rotterdam, 9 uur, Deutsches Haus, West zeedijk. 2.2.'43 Tilburg, 9 uur, Lange Schijstraat 66. 2.2/43 Den Bosch, 15 uur, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 3.2.'43 Roermond, 9 uur, NSDAP, Swalmerstraat 61. 3.2.'43 Venlo, 15 uur, Deutsches Haus, hoek Willemstraat. 4.2.'43 Arnhem, 9 uur, Weverstraat 16b. 4.2.'43 Hengelo, 15 uur, Deutsches Haus. 5.2.'43 Zwolle, 9 uur, Hotel Peters, Markt. 5.2.'43 Assen, 15 uur, Dienstgebouw, Vaart Zuidzijde. 6.2.'43 Groningen, 9 uur, Concerthuis, Poelestraat. 6.2.'43 Leeuwarden, 14 uur, Huize Schaaf, Breedstraat. 7.2.'43 Amsterdam, 9 uur, School Iepen- weg 13. 3.2.'43 Utrecht, 10 uur, Mariapl. Wehr- machtheim. 9.2.'43 Amersfoort, 10 uur, Dienstgebouw Leusderweg. 10.2.'43 Den Haag, 9 uur, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Pioniers slaan een bres SS PK Zwagers (Vrljw. Leg. Ned.) O H-P m Een stoottroep zuivert een ruïne van den vijand SS PK Klerk (Vrijw. Leg. Ned.) P m AMSTERDAM, 26 Jan. - In den afgeloopen nacht is het Rembrandt-theater aan het Rembrandjtpiem te Amsterdam door brand totaal verwoest. Om ongeveer drie uur werd het alarm „groote brand" gegeven en een uur later stónden er van het biscoop-theater nog slechts enkele schamele resten. Zoo he vig had de brand gewoed, dat de vlammenzee in dezen korten tijd alles wat achter den hoogien lich ten gevel verborgen was, had verteerd. Film en projectie-apparaten bleven gespaard. De 47-jarige landbouwer K. F. te Balkbrug en zijn ongehuwde 31- jarige stiefdochter G. M zijn in ar rest gesteld. Zij worden er van er- dacht een omstreeks Kerstmis ge boren kind van de stiefdochter ge dood en achter de boerderij begra ven te hebben. Het lijkje is reeds O- "egra /en. VERHUIZING VAN HET DEP AR TEMENT VAN BIJZONDERE ECONOMISCHE ZAKEN NAAR AMSTERDAM. In verband met verhuizing zal hef Departement voor bijzondere econo mische zaken van 25 Jan. tot en met 28 Januari gesloten zijn. Na laatst genoemden datum zal het departe ment gevestigd zijn te Amsterdam, Keizersgracht 666. SLACHTOFFERS VAN LUCHT AANVALLEN. In de afgeloopen week zijn van de Nederlandsche burgerbevolking als ge volg van luchtaanvallen van Britsche vliegtuigen 11 personen om het leven gekomen, 18 personen werden zwaar en 19 licht gewond. PLUNDERAARS VAN LEEG STAANDE WONINGEN VAN GEEVACUEERDEN GEAR RESTEERD. Twee in de gemeente Velsen wo nende personen zijn door de politie te IJmuiden gearresteerd, aangezien zij zich hadden schuldig gemaakt aan plundering. Zij hadden uit on bewoonde woningen van geëvacueer- den goederen ontvreemd. De ar- destanten zijn ter beschikking van den bevoegden Duitschen rechter gesteld. GEMACHTIGDE VAN DEN ARBEID TREEDT 1 FEBRUARI IN FUNCTIE. In een groote rede in den Haag- schen Dierentuin heeft de leider van het Arbeidsfront, H. J. Woudenberg, enkele belangrijke mededeelingen gedaan. Nog deze maand zal een Gemach tigde voor den Arbeid benoemd wor den, die zijn werk op 1 Februari a.s. zal aanvangen. Voorts deelde hij mede, dat goede hoop bestaat, dat er binnenkort een goede regeling getroffen -zal worden voor de gezinnen van hen, die in Duitschland gaan werken. Geduren de ten minste acht weken wordt het loon doorbetaald, dat de man in Ne derland verdiende. Hierdoor zal het N.A.F. voorkomen, dat de gezinnen op Maatschippelijk Hulpbetoon zijn aangewezen. Tenslotte deelde Woudenberg mee, dat de Secretaris-Generaal van So ciale Zaken een aantal overheidsbe drijven zal aanwijzen, in welke so ciale voormannen en bedrijfsregle- mten moeten zijn. Deze bedrijven zijn de gas- en electriciteitsbedrijvfn, de tram-, spoor- en bootondernemin gen en het veilingwezen. GROETEN NAAR NEDER LANDSCHE VRIJWILLIGERS AAN HET OOSTFRONT. HILVERSUM, 22 Jan. - De pers dienst van den Ned. Omroep deelt mede, dat met ingang van Maandag 25 Jan. ied_ren dag op de golf lengte 16.81 en 19.56 m. tusschen 15.10 en 15.15 uur groeten van fa milieleden aan Nederlandsche vrij willigers aan het Oostfront zullen worden uitgezonden. Het betreft hier groeten, welke op 10 Jan. j.l. in een der studio's van den Neder- ■fandschen Omroep te Hilversum zijn opgenomen. BENOEMD TOT DIRECTEUR RIJKSWATERSTAAT. Bij beschikking van den secr.-gen. van het dep. van Waterstaat is de hoofdingenieur van den Rijkswater staat ir. G. B. R. de Graaff te 's-Gra- venhage benoemd tot hoofdinge nieur-directeur van den Rijkswater staat. Schandelijke tooneelen onder de buspassagiers. Ingrijpen gewenscht. Het is met veler innerlijke bescha ving droevig gesteld. i Deze conclusie trekt men als men het gedrag van het publiek om in de bussen te komen ziet. Het is vooral ergerlijk te zien hoe men- schen, die zittenden arbeid verrich ten, blijk geven elke beschaving te missen om maar een zit- plaatsje te veroveren en zich niet schamen om vermoeide huismoe ders, ouden van dagen en kinderen te laten staan. De verkeerspolitie zou goed werk doen het gedrang bij de bussen tegen te gaan door, evenals dit el ders het geval is, bij de standplaat sen dubbele hekken te plaatsen, waardoor de eerstkomende de ze kerheid krijgt ook het eerst in de bus te komen. Nu de auto uit het verkeer is ver dwenen en dit met het rijwiel steeds meer het geval gaat worden, is het niet te vermijden, dat in bussen met 34 zitplaatsen soms 80 personen ver voerd worden. Juist daarom is het noodig, dat hier ordenend wordt opgetreden. Het lijkt ons ook geheel in strijd met een ordelijk verkeer, dat even vóór het vertrék van een dienstbus, een ledige bus naar Bergen ver trekt, terwijl het publiek daarna als haringen in een ton in een dienstbus wordt opgepakt. Ook dit euvel komt dagelijks bij den bus dienst AlkmaarBergen voor. Ruiten weer hersteld. De tien, van de 20 ruiten van het wachthuisje, dat de gemeente, ten behoeve van de buspassagiers in den Bergerhout deed plaatsen en die vernield waren, zijn weer door nieuwe vervangen. Nu de bussen niet regelmatig op tijd kunnen rijden, bewijst dat wachthuisje het publiek nog grooter diensten dan in normale tijden. Daarom valt het ten zeerste te be treuren, dat onverlaten weer kans hebben gezien van de pas herstelde ruiten er weer één te vernielen en twee er van een barst te bezorgen. Het publiek zal goed doen, zonder beding, de vernielers bij de politie aan te geven. De politie kan niet overal zijn en het publiek verleent een misplaatste bescherming aan de vandalen, die uit vernielzucht rui ten stuk gooien. Wie den toestand ziet van het wachthuisje aan het begin van de Harddraverslaan, moet inderdaad cnncludeeren, dat het met de inner lijke beschaving van velen droevig gesteld is. HOOGLOOPENDE RUZIE. In de 'Overdiestraat kregen twee buurvrouwen ruzie over de kinde ren, welke ruzie zoo hoog liep dat de eene buurvrouw de andere met een hard voorwerp op het hoofd sloeg, met het gevolg dat deze vrouw een bloedende hoofdwonde bekwam en uit haar neus bloedde. Door dr. v. Gilse werden de wonden behan deld, terwijl de politip tegen de hardhandige buurvrouw procesver baal terzake van mishandeling op maakte.. PAS OP DE GASKRAAN. Maandagmorgen te omstreeks 9 uur werd door omwonenden aan de politie medegedeeld, dat de alleen wonende 69-jarige vróuw T. M. aan de Oudegracht op herhaald bellen geen gehoor gaf en dat er in de na bijheid van haar woning een gas- lucht werd waargenomen. Onmid dellijk verschafte de politie zich tot de woning toegang en het bleek, dat er in 'het huis een sterke gaslucht hing. De vrouw werd bewusteloos op haar bed aangetroffen. Terstond werden de noodige maatregelen ge troffen, waardoor de vrouw spoedig weer bij kennis kwam. Dr. Dijkhui zen kon geen nadeelige gevolgen bij haar eonstateeren. Bij onderzoek bleek, dat zij vergeten had in een aan haar slaapkamer grenzend ver trek 'het gaskraantje te sluiten. ONGEVAL. Een tienjarig meisje had, zonder voorkennis van den bestuurder, plaats genomen op diens met een paard bespannen groentenwagen en was aan den zijkant van den iJvagen in 'n ledigen groentebak gaan zitten. Toen de wagen op de Oudegracht moest uitwijken voor een daar ge parkeerd staande bakfiets, geraakten de beenen van het meisje bekneld tusschen den wagen en een aldaar staanden boom, tengevolge waarvan zij haar j-echterbovenbeen brak. Dr. van Hilten verleende haar de eerste hulp, waarna zij 'vervolgens per zie kenauto naar het St. Elisabethzie- kenhuis werd overgebracht. DIEFSTAL. Tegen een pakhuisknecht, die zich te Alkmaar schuldig maakte aan diefstal van linnengoederen, toebehoorende aan een geëvacueer-. de. werd door de politie procesver baal opgemaakt. Eenige dagen geleden werd door de Alkmaarsche politie als verdacht van diefstal van een portemonnaie een 20-jarigë jongeman gearresteerd. Dat dp recherche hiermede een goede vangst had gedaan, bleek wel, toen uit het onderzoek kwam vast te staan, dat de verdachte zich aan niet minder dan 13 soortgelijke diefstal len had schuldig gemaakt, welke hij in hoofdzaak op het Sportpark had gepleegd. Hij bevindt zich thans achter slot en grendel aan het bu reau van politie. De in den afgeloopen zomer in een ziekenhuis hier ter stede plaats gehad hebbende diefstal van een bankbiljet, ten nadeele van een der patiënten, werd thans opgehelderd. De daderes werd aangehouden. Zij heeft een' volledige, bekentenis afgelegd. DIERENBESCHERMING. .Zwerven' is aangetroffen een zwart poesje met witte borst. Eigenaar of liefhebbers kunnen zich vervoegen bij den heer C. Ver ver, Inspecteur Dierenbescherming, Baanstraat te Alkmaar. GEEF DEN BIBLIOTHEKEN BERICHT VAN ADRESWIJZIGING. Nu zoo velen in onze omgeving moeten evacueeren, w.o. ongetwij feld velen, die boeken van biblio theken onder zich hebben, geven ■wij met nadruk in overweging, den bibliotheken be 'cht van adresver- andering te doen. Daardoor toch voorkomt men, dat ongewild boeken die anderen van nut kunnen zijn, verloren gaan. J. B. WILKEN Gisteren is in den ouderdom van 75 jaar te Nieuwe Niedorp overleden de heer J. B. Wilken, die daar ja renlang, reeds onder het bewind van burgemeester Van der Stok, wethouder was, na eerst als raads lid volkomen kennis te hebben ge kregen van wat een goed vertegen woordiger der gemeentenaren dien de te weten. CASTRICUM. Ongeval. - Een 1%-jarig "zoontje van de fam. S., wonende Burgem. Mooij straat, kwam over een pan met kokend water te vallen, waar door de kleine zéér ernstige brand wonden opliep. De kleine is op me disch advies naar het St. Elisabeth- Ziekenhuis te Alkmaar overge bracht. ALKMAAR. "GEBOREN: Maria Th., d. van Johan nes Orij en A. Th. Mooij. OVERLEDEN: Antonia Zijdewind, ge huwd met J. Delis, 36 jaar. Cornelis Eeken, wedr. van M. A. Bakkum, 74 j. VERDUISTER GOED Heden van 17.11 tot 8.27 Maan op 22.44, onder 10.37 29 Jan. Laatste kwartier Het strijdtooneel rond Tripolis. Politierechter. ACHTERVOLGING IN DEN - POLDER. Twee jongens reden in vrij snel tempo op een tandem ergens in de buurt van Ursem. Achter op het mc Jerne rijwiel was een groote zak gepakt, die de aandacht va een politieman trok. En deze verzocht het duo, naderbij komende, af te stappen, aan welk verzoek schijn baar werd voldaan. Maar toen ze vlak bij den veldwachter waren, werden de voeten nog eens extra op de pedalen gedrukt en meteen vloog het in snelle vaart den nolder in. De veldwachter er achteraan. Hij r" i nog een paar keer: Halt, afstap pen, politie! Schoot zelfs een keer met zijn pistool, maar het gaf niet. Een frissche achtervolging werd ingezet en de veldwachter kreeg de allures van een Schulte. Toch zou hij den ongelijken strijd verloren hebben, als niet een auto op het juiste oogenblik voorbij was geko men en den politieman had meege nomen. Toen kon de o\ erheidsdie- naar lachen, want weldra waren de vluchtelingen achterhaald. Proces verbaal en op de mat. En waarom trachtten jullie te ontkomen? vroeg de politierechter. Omdat we uien in den zak hadden, antwoordde de oudste der twee broers. Zestig gulden, vervolgde de Of ficier. Veertig gulden, besloot de politierechter. OPLICHTER AAN HET WERK. De welbekende AlkmaarderC. S., ex-lid van het Vreemdelingen legioen, gewezen chauffeur, enz., enz., trok een paar maanden gele den het boerenland in, kwam terecht in Oudkarspel en verkocht aan een paar timmerlieden enkele pakjes shag voor den zachten prijs van 1.75. Dat was goedkoop, maar de waarheid gebiedt te zeggen, dat de shag iets beschimmeld en vochtig was. Hij beweerde meteen, dat hij nog meer shag had en verkocht dadelijk nog 100 pakjes aan de twee timmer lieden, die als handgeld 75 gulden aftikten. Des middags kwam hij weer, verkocht nogmaals 50 pakjes van deze tabak, alsmede vier fles- schen jenever en kreeg als garantie de som van 125 gulden. Van de aflevering kwam niets. S. had de twee Oudkarspelieren maar een verhaaltje on de mouw gespeld en verdiende zoo nog al ge makkelijk den kost. Maar de heeren lieten het er niet bij zitten, deden aangifte en zoo moest S. terecht staan. Wegens oplichting werd hij tot 2 maanden veroordeeld, nadat de eisch vijf maanden had geluid. Ambtelijke mededeelingen. DRANKWET (Staatsblad 1931, nr. 476). De BURGEMEESTER van ALK-' MAAR, waarnemende de taak van Burgemeester en Wethouders, brengt ter algemeene kennis, dat is ..ingeko men een verzoek van den heer G. J. KLEIN WOÜD. alhier, om een ver lof B, verlof voor den verkoop uitsluitend van alcoholvrijen drank voor gebruik ter plaatse van ver koop in het perceel Voormeer nr. 18. i Binnen twee weken na dagteeke- ning dezer kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het verleenen van dit verlof indienen. Alkmaar, 26 Januari 1943. De Burgemeester van Alkmaar, B. A. VAN DER SLUIJS. De Secretaris, A. KOELMA. De BURGEMEESTER van ALK MAAR, waarnemende de taak van Burgemeester en Wethouders, brengt ter algemeene kennis, dat in het Ge meenteblad van Alkmaar (nr. 1787), is opgenomen het besluit "^an den Commissaris der provincie Noord- holland van 6 Augustus 1942, waarbij is vastgesteld: een aanvullend uitbreidingsplan- in-onderdeelen Alkmaarderhout en omgeving. Het gemeenteblad is aldaar tegen betaling der kosten verkrijgbaar. De Burgemeester voornoemd, B. A. VAN DER SLUIJS. De Secretaris, A. KOELMA. v. EXTRA ZEEP VOOR VUILEN ARBEID. De Leider van den Distributie- dienst, Kring Alkmaar, maakt be kend, dat vanaf 25 tot en met 28 Januari 1943 formulieren MD 233-71 ter verkrijging van extra zeep voor „vuilen arbeid" kunnen worden af gehaald bij den Distributiedienst, lokaal Brillesteeg tusschen 913 uur en 1417 uur. De inlevering van deze formulie ren dient te geschieden in hetzelfde lokaal vanaf 25 tot en met 29 Januari 1943. De Leider voornoemd W. WAGENAAR, j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1