DAGBLAD VOOR woensdag 27 jan. 1943. alrMIaarsche editie. Ontmoeting van Roosevelt en Churchill in Marokko. De stem van het Oosten weerklinkt. VERDEDIGERS VAN STALINGRAD DIEDEN HELDHAFTIG TEGENSTAND. Keuringen voor de Waffen-SS en Uegioen STAD EN OMGEVING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordata C 9. Bureau Alkmaarsche editie Voordat» C 9. Alkmaar. Telefoor Ad™- 9320 - Bed. 3330. Giro 37060. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 21. 2 pagina's. HooidredacteurA. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10. per m.M min. 11 m.M. f 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.Ï5. Tarieven voor de geheeie oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10. voor het geheeie Rijk 2.63. Losse -nrs. 5 ets. jille oorlogsproblemén voor dit Jaar werden bekeken. nam men afscheid om voor de actie ve uitvoering daarvan zorg te dra gen. Men deelt mee, dat Giraud en De Gaulle verklaard hebben, dat zij tot' volledige overeenstemming zijn ge komen ten aanzien van de bevrij ding van Frankrijk, wat bereikt moet worden door eendrhchtigen strijd der bondgenooten. Roosevelt heeft op een persconfe rentie verklaard, dat de geallieerden de „onvoorwaardelijke capitulatie van Duitschland, Italië en Japan willen afdwingen". Hij sprak voorts de hoop uit, dat „het bolsjewistische offensief de Duitsche reserves aan menschen en materiaal zou uitput ten". Reuter meldt verder, dat Roose velt en Churchill per vliegtuig naar Casablanca waren gekomen. De opvatting in Duitsche politieke kringen. In Duitsche militaire kringen zegt men, dat wat de militaire besprekin gen betreft, op den voorgrond ston den het tonnageprobleem en de be strijding van het duikbootgevaar als de voor de geallieerden op het oogenblik meest brandende militaire problemen. Vooral stond de omstreden kwes tie op den voorgrond, welke leve ranties, rekening houdende met de transportmoeilijkheden, het eerst moeten worden uitgevoerd. Alles, wat over de oorlogsplannen in de ontvangep uitlatingen gezegd wordt, wordt te Berlijn als zufvere propaganda beschouwd. Men verklaart te Washington nog. dat de reis van Roosevelt zoo geheim gehouden was, dat zelfs leidende figuren in Marokko er niets van wisten. 'TJit Casablanca in Marokko wordt „.meld. dat daar tusschen Roose- Splt en Churchill sedert 14 Januari hpsorekingen zijn gehouden, waarbij Jie chefs van de Britsche en Ameri- jclansche generale staven aanwezig Beide staatslieden ontvingen in het hoofdkwartier-in Fransch Noord- Afrika Robert Murphy, den diplo- matieken vertegenwoordiger der Ver. Staten; verder o.a. generaal Eisenhower en admiraal Cunning ham, resp. opperbevelhebber van het geallieerde expeditieleger en der vlootstriidkrachten, alsmede dien van de luchtstrijdkrachten en den bevelhebber der N.-Afrikaansche strijdkrachten. Uit het hoofdkwartier in het mid den-Oosten kwamen de opperbevel hebber generaal Alexander bene vens verscheidene andere leidende militaire figuren. Tien dagen lang hebben de ge combineerde generale staven verga derd, waarbij zii twee of driemaal per dag bijeenkwamen. Alle oorlogs vraagstukken en oorlogstooneelen werden besproken en alle middelen bestudeerd, welke den strijd der ge allieerden gunstig kunnen beïnvloe den. Gemeld wordt, dat volledige over eenstemming werd bereikt ten aan zien van de oorlogsplannèn 'en de operaties voor 1943. waarbij men zooveel mogelijk voordeel wil trek ken uit de gunstige wending welke zich eind 1942 voordeed. .Ook Stalin was tot de conferentie uitgenoodigd en wanneer hij geko men was zou men meer in het Oos ten vergaderd hebben, Evenwel, Stalin was momenteel, omdat hii als opperbevelhebber het groote offen sief leidt, niet in staat Rusland te verlaten. Roosevelt en Churchill hebben de moeilijkheden geenszins onderschat. Zii zouden overeengekomen ziin, dat zii allereerst Rusland doeltref fend aan zijn geheeie landfront moe ten steunen en den Duitschen druk op Rusland moeten verminderen door den vijand op de meest ge schikte plaatsen even heftig, aan te vallen. Zoowel Stalin als Tsjang Kai Sjek werden ingelicht over de maat regelen welke getroffen worden om hun strijd te verlichten. De besprekingen tusschen Giraud en De Gaulle. Generaal Giraud werd uitgenoo digd tot besprekingen met de chefs der gecombineerde generale stagen en tusschen hem en De Gaulle wer den besprekingen gevoerd. Nadat alle plannen voor het of fensief van 1943 waren dpgesteld. Bq onze vrijwilligers. Het Ijzeren Kruit wordt als zichtbaar bewijs van moed en dapperheid uitgereikt L SS PK Altstadt-Atl.-H-P m De strijd rond Stalingrad. Een oorlogsverslaggever beschrijft den wanhopigen toestand der Duit sche troepen bij Stalingrad en de heldhaftigheid waarmede zij de grootste gevaren én ontberingen doorstaan. De strijd bij Stalingrad maakt het den Duit'schers mogelijk stelselmatig tot operaties in het Zuiden over te gaan daar sterke Sovjet-strijdkrach ten thans bij Stalingrad gebonden worden. De verdedigers hebben een a.vnbod tot capitulatie van de hand gewezen, ofschoon zij t egrijpen deze oorlogshei niet levend te zullen ver laten. Zij berokkenen den Sovjets nog altijd verliezen welke een veel voud van hun eigen verliezen zijn en redden, door zich op te offeren, hun kameraden. Aan hen is het te danken, dat het leger in den Kau- kasus zich zonder groote gevechts handelingen stelselmatig kan terug trekken en nog* vrij wel geheel intact is. Hier en daar is de Duitsche te genstand al weer krachtiger gewor den en heeft hij tot tegenaanvallen en terreinwinst geleid. Aan de Midden-Don zijn de Duit- schers en hun bondgenooten in. af- weergevechten gewikkeld. In het gebied van Welikije Loeki is het be trekkelijk rustig. Er spelen zich hier slechts plaatselijke gevechten af. In den sector van Leningrad blij ven de voortdurende bolsjewistische aanvallen' zonder resultaat. Nadat in den loop van den vori- gen dag stroomende regen in het Koebart-gebied en in den Westelij ken Kaukasus de gevechtshandelin gen sterk benadeeld had, is in den nacht Van 24 op 25 Jan. een koude ingetreden, die de wegen weer be gaanbaar heeft gemaakt. VERDUISTER GOED Heden van 17.13 tot 8.26 Maan op 23.53, onder 10.59 29 Jan. Laatste kwartier Opperbanheer Ouispel over dei Germaanschen Landdienst. De krachten, die noodig ziin ge weest om ons land te vormen, ziin vele en zware geweest,' want een groot deel moest veroverd en verde digd worden tegen den 'golfslag van de zee- en de kracht van de Noord- Westerstormen. Die krachten heb ben ons gevormd in de vroegere eeuwen tot een aantal mannen en vrouwen, die, gehard door den'strijd met de natuur, ook geschikt waren om onder andere omstandigheden den strijd tegen, de .natuur aan te binden ën het is daarom begrijpe lijk, dat, toen het Slavendom in de 10e eeuw en daarna in het Oosten opdrong, ook de Germanen uit de lage landen aan de zee hun aandeel in den strijd voor een veilig tehuis leverden. Gebieden kwamen vrij, die vroe gen om werkkrachten om met den ploeg te bewerken, wat het zwaard veroverd had. Een deel van ons volk trok er op uit. Het oude lied, dat nu weer waar de gekregen heeft. „Naar Oostland willen wij rijden, naar Oostland vlil- len wij mee" werd toen geboren. De geschiedenis herhaalt zich. Wederom klinkt de stem van het Oosten en wederom staan wij aan getreden. Een deel van ons met het zwaard, maar ook reeds een groot deel met den ploeg. Een onmetelijk groot land ligt er braak met' duizenden en duizenden hectaren grond, die een opbrengst kunnep geven, die overgroot is en waardoor de voedselpositie van Europa veilig gesteld wordt. Een roep gaat door Nedefland en niet al leen de ouderen maar ook de jeugd geeft hieraan gehoor. Zij willen Bewegingen tot frontverboriingen verloopen volgens de plannen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 26 Jan, - (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht, maakt bekend: De bestorming van groote deelen van het Oostelijke front door df Sovjets nam gisteren weer aan hc vigheid toe. In zware afweergevec) ten tegen een- vaak superiguri vijand handhaafden zich de Duitse legers tegen aïïe pogingen om dc te breken en te omsingelen. Te Stalingrad hebben zich de verdedigers, waarbij zich naa? de Roemeensche divisies oo. een kleine Kroatische format; bevindt, in het Zuidelijke en centrale deel der ruïnes van d stad op een kleine ruimte gecon centreerd. Onder leiding van 5^?. generaals blijven zij daai z®'"tiaftigen tegenstand bieden, zii door de luchtmacht zwaarste omstandighe- worder^M krachten gesteund- dei? van den Koeban en aanvallend,werden vijandelijke gen De h? gevechten afgesla- fen frontvc.6? aen naar de bevo- overigenf&fneen verloopen sertroepen en SL&e plannen Pant- ties zetten tusschSS^toriseerde forma- hun aanval met 2 Manyts-i eP Don vijand werd verdeknC®s Oosten verdreven r?aaf het. Noord. Donetzgebied duren a». 5n afweergevechten voort verbltterde Ten Zuid-Westen Va„ w«™ nes., wel de vijand nwn .V^s„h aangevoerde strijdkrachten "ve? een breed front n over De aanval werd opnieuw aan. bloedig afgeslagen. De duren nog voort. PllSteeliike aanvallen der Sovjets Mi Kf en ten Zuid-Westen van Weil £°eikl wer!len verijdeld. Ook ten Zuiden van-het Ladogameeï stortten nieuwe vijandelijke aan vallen, die met pantserwagens werden uitgevoerd, na verbit terden strijd ineen. In, Noord-Afrika. In Noord-Afrika bedrijvigheid van rkenners. In Tunesië mislukten gingen, van den vijand om de stel- ïgen die hij de vorige dagen ver ten had te heroveren. Zijn verlie- n in den tijd van 18 tot 24 Januari ;43 bedroegen; 4000 gevangenen, 21 antsergevechtswagens, 70 stukken .^schut, 200 voertuigen, ruim 100 machinegeweren en talrijk ander oorlogsmateriaal. Aan de Nederlandsche kust ver loor de vijand bij een militair on- doeltreffenden aanval oveftlag vier bombardementsvliegtuigen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen vielen overdag met goed succes een plaats aan gelegen aan de Zuid kust van Engeland. Britsch-Amerikaansche verliezen in Tunis. Aan het Italiaansche legerbericht van .26 Jan. ontleen en .wij het vol gende: Gevechten tusschen verkennings groepen in het Westen van Tripoli- tanië. In Tunesië is een vijandelijke aan val op de stellingen, die wii hadden veroverd, gebroken. De vijandelijke verliezen bii de gevechten, die in Tunesië zijn gele verd tusschen 18 en 24 Januari, be dragen meer dan 4000 gevangenen, 13 pantserwagens .buitgemaakt of vernield, 70 stukken geschut, onge veer 200 vrachtauto's, een honderd tal machinegeweren en ander oor logsmateriaal. In <fe Middellandsche Zee heeft een onzer duikbooten een vijande lijk transportschip van 18.000 ton. dat door torpedojagers werd geës corteerd, tot zinken gebracht. naar het Oosten om te koloniseeren, om daar een levensbestaan te vin den. Dat hét onverantwoordelijk zou zijn zonder eenige opleiding deze jonge menschen weg tè laten gaan, is vanzelfsprekend en het is daar om, dat er een Germaansche Land dienst bestaat, waaraan alle jonge vrijwilligers uit Germanje de kgns gegeven wordt, om zich te bekwa men in het landbouwwezen van het Oosten. Er zijn zeer duidelijke afspraken, dat Nederlander? in gesloten gebie den in het Oosten künnen kolonisee ren. Nederland heeft er dus voor te zorgen, dat in dat gebied krachtige flinke jonge mannen en vrouwen komen, die tegen een stootje kun nen en die reeds een goed begrip hébben van de moeilijkheden al daar. Het is dan ook daarom, dat de jongens en meisjes, die belang s.tel- len in de Oostkolonisatie, eerst twee jaar te werk gesteld worden op boerderijen in het Oosten van Euro pa om bovengenoemde moeilijkhe den reeds eenigszins te beleven. Zijn zij na twee. jaar dienst nog geestdriftig, dan volgt een. land- bouwtechnische opleiding, die, ge zien de resultaten, die door ons be reikt zijn, naar alle waarschijnlijk heid in Nederland zal plaats vin den, om dan na een opleiding van in totaal 4 jaar, zoowel technisch als idealistisch klaar, te gaan koloni seeren. Wij staan in voor het feit, dat, als over eenige maanden de oproep tot de Nederlandsche jeugd uitgaat o'm zich te melden als vrijwilliger in den Germaanschen Landdienst en zich zeker eenige duizenden zullen melden, dat wij dan deze jongens en meisjes onder vertrouwde leiding in de kampen kunnen onderbrengen. Noodig zijn een aantal leiders, leidsters en huishoudsters, die met een voldoende begrip voor de jeugd, in staat zijn een krachtige leiding te geven. Zooals reeds een oproep in de pers verscheen, zal door 4 eenige groote bijeenkomsten naar voren gebracht worden dat het noodzakelijk is, goe de leiders in de kampen te hebben. Daartoe wordt, nadat een voorschif ting bii de nu reeds binnenkomende aanmeldingen heeft plaats gevonden, egp verdere dokterskeuring worden doorgevoerd, om dan in een twee- weeksch kamp een tweede zifting te endergaan. Daarom vindt een oplei ding plaats van ongeveer 4 maan den, waarna een maand opleiding nlaats vindt in Nederland In een van de- Kaderscholen van den Jeugdstorm. v De vrijwilligers zelf worden on dergebracht in kampen, jongens en meisies gescheiden, met soms af panden van 30-40 km uit elkaar. De leiding is geheel in handen van Nederlanders, die echter een nauwe samenwerking met de H..T. hebben. Indien er reeds jongens ziin. die "Is vrijwiliger zich willen opgeven, dan kunnen zii dit reeds doen. Wii houden dan aanteekening, om hen te gelegenertiid on te roepen. MFnmigrxnvrjT- aan DE VPTTwnr,T,TGEwsi VAN «et LEGTOEN NWT>«ri»T,AND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Op 29 Januari 1943, om 13 uur, zal in den Haag, Wehrmacht- heim, Kazernestraat, een bijeen komst worden gehouden van alle vrijwilligers, die met eere uit het Legioen Nederland ontslagen zijn. Iedere vrijwiliger, die daarvoor in aanmerking komt, is verplicht aan wezig te zijn. De reiskosten worden vergoed, terwijl er voor.gezorgd zal worden, dat een ieder nog op den zelfden dag huiswaarts Ijeeren kan. GEEN AALMOES MAAR PLICHT Reeds nu worden de voorberei dingen getroffen om allen mannen van het vrijwilligers-legioen, Waf— fen-S,S. en het N.S.K.K. met Pa- schen een pakketje te zenden. Hier voor zijn duizenden guldens benoo- digd. Helpt u ons aan deze verplichting te voldoen. Wij lossen dan een klein gedeelte van de schuld in tegenover de Nederlandsche mannen, die hun leven inzetten voor ons allen. Stort uw bijdragen op: giro 432100, Verzorgingsfonds van het Vrijwiïli- gers-Legioen Nederland. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Vrijwilli- gars voor de Waffen-SS en het Legioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adres sen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wei voor hen, die 'r bezwaar tegen hebben hun diens bniten Nederland te vervullen, dat thans de mo gelijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de Germaansche-SS in Nederland willen toetreden. 1.2.'43 Botterdam, 9 uur, Deutsches Haus, West zeedijk. ^.'43 Tilburg, 9 uur, Lange Schijstraat 66. 2.2.'43 Den Bosch, 15 uur, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 3.2.'43 Roermond, 9 uur, NSDAP, Swalmerstraat 61 3.2.'43 Venlo, 15 uur, Deutsches Haus, hoek Willemstraat. 4.2.'43 Arnhem, 9 uur, Weverstraat 16b. 4.2.'43 Hengelo, 15 uur, Deutsches Haus. S.2.'43 Zwolle, 9 uur, Hotel Peters, Markt. 5.2.'43 Assen, 15 uur, Dienstgebouw, Vaart Zuidzijde. 6.2.'43 Groningen, 9 uur, Concerthuis, Poelestraat. 3.2.'43 Leéuwarden, 14 uur, Huize Schaaf, Breedstraat. 7,2.'43 Amsterdam, 9 uur, School Iepen- weg 13. 3.2.'43 Utrecht, 10 uur, Mariapl. Wehr- machtheim. 9.2.'43 Amersfoort, 10 uur, Dienstgebouw Leusderweg. 10.2.'4E Den Haag, 9 uur, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Bij onze vrijwilligers. Tijdens een marschoefening SS PK Wagner-Atl-H-P m Boterbon 07 uiterlijk Zaterdag inleveren. Op boterbonnen. 07 geldig van 16 Febr. tot en met 27 Febr. is, naar keuze, verkrijgbaar rundvet of margarine (per 2 bonnen 200 gr. rundvet of 250 gr. margarine). Deze bonnen moeten uiterlijk Za terdag a-s. zijn ingeleverd bij den slager of margarineleverancier. Bijzonderheden in ons volgend nummer. Vrouw op straat vermoord. Maandagavond te ongeveer 8 uur is op de Stadhouderskade nabij de Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam een vrouw vermoord. Uit het onderzoek bleek, dat de vermoorde vrouw, 57 jaar oud, uit Den Haag afkomstig was en door een van twee aangehouden mannén twee broers,- bewoners van Zuid was- gewurgd. DE BRAND IN HET REMBRANDTTHEATER. Van den brand in het Rembrandt- theater te Amsterdam wordt nog vernomen, dat is komen vast te staan dat de brand, die door een nachtwaker werd ontdekt, is ont staan boven op een der balcons aan de achterzijde van het gebouw. Langs het dak heeft het vuur zich toen voortgeplant naar de voorzijde. Van de belendende perceelen is nog de bovenverdieping van het ach terhuis van café Trip in vlammen opgegaan. Café de Kroon kreeg lichte schade aan het achtergebouw, door het instorten van den bran denden zijgevel van het theater. Het is nog niet zeker, of de ge vaarlijk voorover hellende gevel zal worden omvergehaald. Publieke Werken overweegt den gevel te sloopen. UITREIKING NIEUWE DISTRIBUTIEBESCHEIDEN. Op nader te bepalen tijdstippen tusschen 1 en '21 Februari 1943 zul len de plaatselijke distributiediensten bonkaarten „voedingsmiddelen 3e eriode 1943", nieuwe aardappel- aarten en klantenkaarten voor groenten uitreiken. Er wordt onderscheid gemaakt tus schen stad- en landkaarten. Zij, die gebwren zijn tusschen 25 Januari en 22 Februari van de jaren 1922, 1929 en 1939, moeten hun inlegvellen rui len, alvorens him bonkaarten in ont vangst te nemén. De diensten zullen uitreiken: aan houders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonkaart K 113, twee aardappel- kaarten en één klantenkaart voor groenten; aan houders van een inleg vel K 2 of L 2 een bonkaart K 213, drie aardappelkaarten en één klan tenkaart voor groenten; aan houders van een inlegvel K* 3 of L 3 een bon kaart K 313, twee aardappelkaarten en één klantenkaart voor groenten; an houders van een inlegvel K 4 ot L 4 een bonkaart K 413, één aardap- pelkaart en één klantenkaart voor groenten. Houder van L-inlegvellert ontvangen bovendien een toeslag- kaart voor aardappelen. Men kan de kaarten uitsluitend afhalen bij den distributiedienst der gemeente, waar men in het bevol kingsregister is opgenomen. Een uit zondering kan slechts gemaakt wor den voor hen, bij wie uit een verkla ring op de stamkaart en op het in legvel blijkt, dat zii- tengevolge van oorlogsomstandigheden tijdelijk el ders verblijven, en voor schippers, woonwagenbewoners, giedetacb eerde marechaussee's, de vaste bevolking van kostscholen e.d. Bij de uitreikinig van een bon kaart voor voedingsmidelen en een klantenkaart voor groenten wordt 't vakje Q5, bij de uitreiking van aard appelkaarten het vakje Q6, van de stamkaart afgekruist. Bovendien wordt-de bon van het inlegvel ver wijderd, waarvan het nummer over eenkomt met dat van de uitgereikte bonkaart voor voedingsmiddelen. Voorts zullen de diensten tegelijk met bovengenoemde kaarten bonnen voor zeep en toiletzeep voor kinde ren uitreiken. Kindereft, geboren na 21 Februari 1941, ontvangen drie bonnen voor eenheidszeep", drie bon nen voor waséhpoeder en drie bonnen voor toiletzeep. Kinderen, geboren na 21 Februari 1935, doch voor 22 Fe bruari 1941, ontvangen alleen drie bonnen voor eenheidstoiletzeep en drie bonnen voor waschpoeder. Bij uitreiking van deze kaarten wordt het vakje 08 van de stamkaart afge kruist. Men moet terstond bii ontvangst nagaan, of men alle bescheiden in derdaad heeft ontvangen. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. SCHOENENBEURS. Morgen (Donderdag) middag zal de, gebruikelijke schoenenbeurs in het Stadhuis geen doorgang kunnen vinden. OPENBARE SCHUIL- GELEGENHEDEN. Gemeenteblad no. 1783 bevat een wijziging van de politie-verordening waarbij hét verboden is zich te be vinden op of in de schuilgelegenhe- den en/of eenige handeling te ver richten waardoor deze kunnen wor den beschadigd of verontreinigd. Een en ander is niet van toepas sing op hen, die, in verband met on middellijk luchtgevaar, bescherming in openbare schuilgelegenheden zoe ken. MOTORBOOT GEZONKEN. Maandagmiddag is een met breek- peen geladen motorboot van den heer E. alhier op de Maehinesloot gezonken. De bestuurder kwam er met een nat pak af. Het zal toch evengoed een flinke schadepost zijn. CLANDESTIENE SLACHTERS AANGEHOUDEN. Onderzoek bewijst de gevaren van clandestien vleesch. Door de recherche te Hoorn if? in samenwerking met de economische politie, de hand gelegd op drie per sonen. die bekend hebben vier var kens en twee schapen frauduleus te hebben geslacht. Het zijn de 32- jarUd M. O. en de 18-jarige J. E., beiden te Hcrn en de 32-jarige J. D. J. G. te Utrecht. Het slachten is op zeer ondeskundige wijze ge schied in een schuurtje achter een volkslogement. Een der verdachten had in ernstige mate schurft, een tweede leed aan een venerische ziekte. r ALKMAAR. GEBOREN: Johannes P., z. van Simon Kaandorp e'n M. A. Boersen. GETROUWD: Hendrik Louw en Agatha Dekker. Petrus Mooij en Jan netje Corlemeijer. Gerardus Spoelstra en Maartje J. van Niekerken. OVERLEDEN: Lourens Bakker, geh. m. G. van Diepen, 68 jaar. "N Beperkt het gas- en electriciteitsverbruik, I het is Uw eigen belang. J GEEN NIEUWE PRIJZEN. Voor de tuinbouwproducten zullen deze week dezelfde prijzen gelden als verleden week. BERGEN. Be Quick turnt. - De gymnas tiekvereniging Be Quick kwam Maandagavond me. het tweede ge deelte van haar jaarlijksche uitvoe ring en weer was Ci Rustende Jager overvol met een enthousiast publiek, dat niet moe w -rd de turners en turnsters toe te juichen. De voorzitter, de hc-r P. Blokker, heette in zijn openingswoord o.m. den afgevaardigde van den Turri- kring Alkm. en O. en de zusterver. Olympia va Schoorl welkom en snrak vervolpens woorden van hulde en waardeering tot den directeur, den heer van Zoonen, die 15 jaren lang de oefeningen had geleid en zijn krachten had gegeven aan de lichamelijke opvoeding te Bergen. Het 18 nummers tellende pregram- ma werd in vlot tempo afgewerkt. Het publiek kreeg nu van de oudere leden staaf- en knotsoefeningen en oefeningen aan brug, ringen en rek te zien. die alle keurig werden uit gevoerd. Bijzonder in den smaak vielen de oefeningen aan het rek en de vrije oefeningen van de heëren en de rhythmische oefening van de dames. Costumes en belichting ga ven aan deze laatste oefening een fantastisch effect. Mej. J. Dijs, lid van de keurploeg van den Turnkring Allernaar en O., demonstreerde de voor die ploeg verplichtend gestelde oefeningen en had daarmee groot succeé. Nog eenmaal ging het doek open eneen kreet van verrassing klonk door de kaal: de apotheose, het schitterende slotnummer. De door een twaalftal dames uitgevoerde dans wekte ieders bewondering. Het tot een_ ovatie aangroeiende applaus hield niet op voor dit nummer werd herhaald. 1 WOEKERT MET UW GAS- EN ELECTRICITEITSRANTSOEN. Wanneer er in elke huishouding op wordt toegezien, dat het licht niet onnoodig brandt, het radiotóestel niet onnoodig blijft ingeschakeld, het daglicht zooveel mogelijk wordt benut, de fluitketel niet onnoodig lang de buren hindert, wanneer het water aan den kook is, kortom wan neer met overleg te werk wordt ge gaan bij het gebruik van gas en electncileit, kan het niet anders of het resultaat ervan zal zijn een nut tiger gebruik van het toegewezen rantsoen. Het is nu eenmaal zoo, dat met de rantsoenen moet worden gewoekerd. Vier inbraken in één nacht. Sisch 2Vs Jaap. Het rustige dorp Castrieum werd den morgen van 2 October van het vorig jaar wakker en ontdekte, dat er op niet minder dan vier plaatsen was ingebro ken. Toen de schade opgenomen was, bleek, dat o.a. vermist werd: een radiotoestel, een armband horloge, een paar geldtrommels met inhoud, eenige flesschen slaolie, een paar pakken vet, een paar handschoenen, twee fietsen, twee regenjassen, een jekker, een overjas, een vulpen en hier en daar nog wat los geld. De politie speurde natuurlijk ijve rig naar de daders en het gelukte haar de dieven op het spoor te ko men. Een. van de twee heeren bleek te zijn de Amsterdamsche timmer man P. A. M. Sch., die Dinsdag morgen terecht moest staan voor de meervoudige strafkamer te Alkmaar. De bewijzen waren onomstootelijk, er waren bovendien nog een paar getuigen en Sch. deed dan ook zeer verstandig, om alles maar te beken nen. Hij was zoo vertelde hij in den zomer van 1942 uit de gevan genis ontslagen, had alle mogelijke moeite gedaan, om aan het werk te komen, alle pogingen daartoe waren mislukt en tenslotte had de armoede hem gedwongen, om weer terug te keeren op het slechte pad, dat hij reeds zes keer betreden had: althans, hij was reeds zes maal voor diefstal len veroordeeld De pfficier noemde hem een waardig lid in hef gilde dér zware jongens en eisehte een gevangenis straf van ly? jaar. SigarettendiefstoiSen bij dc Spoorwegen. De vorige week stond voor de Alk- maarsche rechtbank terecht zékere D. J. L., die een pak sigaretten, welke hij als arbeider bii de N.S. te Alkmaar van den eenen wagon naar een ander moest overbrengen. L., die een gedeelte der sigaretten aan een van zijn collega's gegeven had, werd veroordeeld tot vier maanden. Dinsdag -j.l, stond deze collega, H. T. uit Alkmaar, terecht. Het bleek, dat T. in den loop van den dag aan L. om sigaretten gevraagd had en dat hij op het ongelukkige oogenblik zes of zeven pakjes had ontvangen van L. Toen de diefstal ontdekt .werd, had T. zijn voorraad stiekum in een wagon verstopt, maar hij viel i na tuurlijk bij het vefhoor door de mand. De Officier eisehte daarna zes maanden, den heler in dit geval veel erger vindende dan den steler. Uitspraak over een week. UITSPRAKEN. J. E. V. en C. M., beiden te Alk maar, diefstal in vereeniging, resp. 8 en 10 maanden; J. H. te Alkmaar, diefstal, 6 maanden met aftrek van d'e voorloopige hechtenis; A. H. te Alkmaar, diefstal, 5 maanden. AUDIËNTIE VAN DEN COMMISSARIS DER PROVINCIE De wekelijksche audiëntie van den commissaris der provincie Noord- Holland zal met ingang van 1 Febr. 1943 inplaats van Donderdags, Vrij dags ter Provinciale Griffie, Dreef 3 te Haarlem, worden gehouden van 1014-11 y uur. BURGEMEESTERS BENOEMINGEN. Het Rijkscommissariaat deelt mede: De Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied heeft be noemd tot burgemeester van Leeu warden den bestuursraad in de pro vincie Noord-Holland mr. W. J. Schönhard te Bloemendaal; tot bur gemeester van Groningen den waar nemend bestuursraad in de provincie Groningen den heer P. F. Tammens te Oldehove en tot burgemeester van Nijmegen den gepensionneerd majoor M. van Lokhorst te Den Haag. De Rijksminister van BuitenlandscKe Zaken, Von Ribbentrop en de keizer lijk japanscbe ambassadeur, Hirosjl Osjima, hebben den 20sten Januari In het Hooldkwartler van den Pührer een .verdrag tusschen Duitschland en Japan Jnzake de economische samenwerking' onderteekend Hoffmana-Stapl-Pax m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1