Hel Oostfront bolwerk van Eiropi. m. Boys I inemers I JANUS KUYPER BOEKHOUDEN. DAGBLAD VOOR HELLINGS Nieuw front tén westen van Woronesj De besprekingen in. CasablaYica. 2451 1 28 Jan. half 8 sn NOGMAALS (K.XII en Q.) tijkex. 5EKHOUDEN. [NIS L.O. iDIPLOMA. llen Ite willen NEDERLAND BERADE ZICH. Stalin klopt aan het gèweten. 16 vijandelijke schepen Troepen in Stalingrad houden dapper vot. Keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen. i'i,£ ™burg, 9 u., Lange Schijstr. 66. i.i S3 Den Bosch, 15 u-., Hotel Noord- BOMMEN OP NAPELS. Britsche bommenwerpers boven West-Duitschland. Margarine en Rundvet. Aan Prof. Dr. Goedewaagen eervol ontslag verleend. Mr. Dr. van Genechten Commissaris van Zuid-Holland. STAD EN OMGEVING. Aangifte overzeesch waardebezit. O.S. Hftï.p DRIE geschilde wilgenhoepels. ld en riet geldt de Prijzen- 1941 Griendproducten. De e voor de Prijzen deelt dat niet tot vervolging zal ergegaan, indien voor de e producten ten hoogste de ijzen berekend worden: t betreft den verkoop van wilgenhoepels van doorsnee valiteit 1 aan een uiteinde rwerker: voor gewone 51/, ipels 18,62 per 1000 stuks, one 6 voets hoepels 21,82 ituks; it betreft den verkoop van wilgenhoepels van doorsnee valiteit aan een ander dan Indelijken verwerker: voor voets hoepels 17,28 per voor gewone 6 voets hoe- 46 per 1000 stuks, ledoelde prijzen gelden bij nrdvrij of vrij op wagen aan ts resp. de hoepelmakerij, 'ering van gloeilampen. de bekendmaking van den Jeneraal van het Departe- andel, Nijverheid en Scheep- Staatscourant van 14 De- 2, is aan fabrikanten en !t verkoopen of afleveren van gloeilampen zonder vergun- ien. De Directeur van het or de Metalenverwerkende iouwstraat 182, 's-Graven- mt bij dezen met ingang van 1943 aan alle bij zijn bureau ti fabrikanten en grossiers izegging toe een algemeene tot het verkoopen of afleve- ctrische gloeilampen, rgarinetoewty zingen. terzake misverstand blijkt wordt met nadruk de aan- e betrokken handelaren erop dat toewijzingen voor mar-< uitend recht geven op het margarine, eren van boter op deze toe- ;i derhalve verboden. e Volksstuk barles Braakensiek. Alex Hock. Roesje Köhler. uur (tel. na 12 uur). ERIJ EN BAKKERIJ R RIJKSTOEZICHT. or Maalderij en Bakkerij van belanghebbenden, onsweg 6, Alkmaar, Beschuit onder contróle Afnemers hebben recht ters brood enbesohuit. dienaangaande gaarne e Directeur voornoemd, v.g.) Dr. J. v. dl LEE. MEIJ Jr. N 16 - TEL. 27409. UWE CURSUSSEN: n te Alkmaar. h ook wenden tot den enstraat 28, Alkmaar. lAT 28 - TEL. 3332. JIEUWE CURSUS, linstituut zullen worden en cursusverband, pecti. 'TER GOEDERAAD één omdat U niet bq denkt, verspilt U ga» chtelooze" verspilling :h voorkomen 1 jden. Laat geen lamp len, gebruik geen orv- zwakkere ook dienst nooit voor' |kvlam van Ienk vóórt- lectriciteit I Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voornam C 9. Bureau Alkmaarsche editie Voordam C 9, Alkmaar. Telefoot A6in. 3320 - Red. 3330. Giro 37060. DONDERDAG 28 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 22. 2 pagina's. HoofdredacteurA. R. JONKER, Alkmaar. Prjjs der gewone advertenties In deze éditle 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40. -elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10. voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. aN het Oostfront vloeit kostelijk A bloed in een heroïschen strijd tegen het bolsjewistische monster. Evenals verleden jaar heeft Stalin jen wintertijd aangegrepen cum zijn kans waar te nemen. Hij weet, dat jjet zijn laatste kans is en werpt daarom, menschenlevens niet tel lend, dagelijks zijn horden geweten loos in het helsche vuur van het Germaansche afweerfront, in de hoop dien beschermingswal der bescha ving te kunnen doorbreken en Euro pa onder den voet te loopen. De verbetenheid waarmede de verbon den legers strijden en de heldenmoed van den Germaanschen soldaat waar op alle aanvallen stranden, zijn al leen te verklaren door den geest welke aan het Oostfront leeft; den nationaalsocialistischen geest, die den Duitschen soldaat en zijn bondgenoo- ten geleerd heeft te beseffen, wat Vaderland, wat bloed en bodem be- teekenen dat is het leven waard! In. schrille tegenstelling tot dezen opofferingswil voor een-heilig ideaal, staat de leuterpraat van Keuvels en Klessebessen. Menschen die men een normaal verstand toedacht, menschen die men zelfs tot het intellect had •willen rekenen, meenen weer een juichtoon te kunnen aanheffen. „Het gaat goed", zeggen zij. of kmpoogen het veelbeteekenend tegen „geestverwanten". Wat zij bedoelen is maar al te duidelijk: De stormloop van de bolsjewistische horden op het Europeesehe afweerfront in het Oosten heeft de „hoop" weer doen herleven; de hoop dus, dat het Sov jet-monster het front zal doorbreken ■en dan JA, en dan! Dan zou geschieden waar Stalin tientallen jaren op gezonnen en de Sovjet-Unie op voor bereid heeft: de overmeestering van Europa en daarmede de vernietiging van de menschelijke waarden en cul tuur in ons oude werelddeel, om dan de overige wereld voor het bolsje wisme te veroveren. En de Neder lander die nu zegt: het gaat goed, zou dan zijn gevleugeld woord door Stalin zien' overgenomen. Maar de bolsjewist zou meer nemen: De vrijheid, geestelijke waardén, het ge zinsleven, kortom alles wat den mensch dierbaar is. De Nederlander zou niet veel meer kunnen zeggen, zelfs niet geheimzinnig of geraffi neerd en binnenskamers omdat ook de huiselijke kring verdwenen zou zijn, het bolwerk van onze sa menleving. Hij zou, wanneer hij het geluk had nog te mogen rondloopen, zij het dan gebukt onder den bolsje- wistischen knoet, hoogstens kunnen zien: Zien hoe zijn geestelijken die hem nu van het nationaal-socia- lisme trachten af te houden en niet piegr over een bolsjewistisch gevaar reppen, hoe vurig zij dat ook voor deizen oorlog deden! weggesleept worden en gedood door den anti christ; zien wat hem van zijn gezins leven restte, van de beschaving, van de kunstuitingen zijner landgenoo- ten, en wij kunnen zoo doorgaan. Want één ding is zeker: Als Stalin er in zou slagen het Europeesehe Oostfront te doorbreken en te ver nietigen, zal hij daarmede niet vol staan en tot de Anglo-Amerikanen zeggen: Zie hier, dit heb ik voor U gedaan, doe met Europa wat ge wilt. Ik ga weer terug naar mijn Aziatisch Rijk! Neen, hij zou Europa in bezit némen en daarna Engeland, om ten slotte de geheele wereld onder het bolsjewisme te brengen. Hoe de wereld zou zijn, vertelden onze gees telijken ons reeds vóór 1940. Wellicht herinneren zij zich dat en gaan zij ook nu weer hun godsdienst en de menschheid beschermen tegen dat roode monster gaan zij weer collecteeren voor de verdrukte Christenen in de Sovjet-Unie. pELUKKIG staat Europa pal. Al U mogen de menschenmassa's van Stalin onuitputtelijk schijnen, eens zal diens bevel tot massamoord niet meer gehoord worden, omdat zijn volk letterlijk doodgeloopen is op den Genmaanschen muur. Een deel van ons volk moge nu nog juichen; het bedenke echter, dat deze oorlog het vaste land van Europa tot een eenheid heeft gemaakt, waartoe ieder deel of men dat nu prettig vindt of niet onverbrekelijk be hoort, zoodat het lot van het eene VERDUISTER GOED.. Heden van 17.15 tot 8.24 Maan op 0.00, onder 11.22 29 Jan. Laatste kwartier land onverbiddelijk het lot van de andere bepaalt. Het bedenke voorts, dat er twee maanden geleden even eens gejuicht werd, n.l. toen de ge allieerden hun rooftocht in Noord- Afrika begonnen. Thans is Tunis een uitvalspoort voor de spil geworden en zijn de geallieerde legers op tal van plaatsen uit hun stellingen ver dreven. terwijl nadat Rommel's leger reeds lang geleden eenige ma len vernietigd was! het achtste Britsche leger nog steeds probeert het Duitsch-Italiaansche pantser, korps in de pan te hakken; echter niet kan voorkomen, dat dit Afrika- corps meestelijk uitwijkt teneinde zijn hoofdmacht zoo ongerept moge lijk te laten aansluiten aan het front in Tunis. Het gejuich om Noord- Afrika verstomde ook het gejuich om de Sovjet-Unie zal verstommen, als straks het Europeesehe front weer aantreedt voor het groote offensief Het sparen van menschen en piate- riaal zal nu, evenals den vorigen winter, tot frontverkorting en daar door tot „geweldige successen" van de bolsjewisten- moeten leiden; de aanvalskracht van Europa zal er echter dit voorjaar weer te grooter door zijn. Iedere stormloop van Stalin's hor den is een klop aan het geweten van den mensch, van óns, die hier nog in betrekkelijke rust verkeeren, die ter kerke kunnen gaan, die hun ge zinsleven hebben en him cultuur Be houden. Dat is den waren mensch het levenswaard en de soldaat, die aan het Oostfront zijn leven geeft offert dit voor Europa, voor ons. Stalin klopt aan ons geweten. Dat is het eenige wat hét Oostfront, de verdedigers van Stalingrad in het bijzonder,-ons te zeggen hebben. Ook wie in gedachten met den bolsjewis ten is, heult met den aartsvijand der menschheid. Hier past alleen de daad van den soldaat, om Europa te be schermen. Mcge het geweten spreken. Jr. tiet Rembrandt Theater t« Amster dam is door brand verwoest. De voorgevel van het eens xoo (male theater Is Ineengestort Polygoon-v. Bilicn-Pax m verloren gegaan. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 27 Jan. - (D. NJB.) Het ópperbevel van de weer macht maakt bekend: Duitsche duikbooten hebben in dé Middellandsche Zee en in de Noorde lijke IJszee zes schépen met een ge- zamenlijken inhoud van 28.000 brt. deel uitmakend van kleine, zwaar beschermde aanvoerconvooien, in den grond geboord. In de wateren van den Atlanti- schen Oceaan hebben zij voorts on danks een buitengewoon hevigen storm tusschen Groenland en den evenaar nog tien schepen met een gezamenliiken inhoud van 75.000 brt. vernietigd. Daarmede verloor de vijand weer 16 schepen met een ge zamenlijken inhoud van 103.000 brt. HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 27 Jan. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: De groote winterslag aan het Oostelijke front duurt met on verminderde kracht voort en breidt zich uit tot nieuwe ge- gebieden. De nog strijdvaardige deelen van het zesde leger hijten zich vast in de ruïnes der stad Sta lingrad. Met inspanning van alle verdedi gingsmogelijkheden tegenover onaf gebroken aanvallen der Sovjets te land en uit de lucht, binden zij de strijdkrachten van verscheidene bolsjewistische legers. Een vijande lijke groep strijdkrachten, die in de stad was doorgedrongen, werd in verbitterde gevechten i uiteengesla gen. In het Koebangebied verloopen de eigen bewegingen volkomen syste matisch. Vijandelijke aanvallen ten Westen van de Manytsj zijn deels in tegenaanvallen - afgeslagen. De aanval der Duitsche divisies tus schen Manytsj en Don ontmoette van den vijand versterkten verbit terden tegenstand. Er werd nieuwe terreinwinst gemaakt. De poging van den tegenstan der om den opbouw van het nieuwe afweerfront ten Westen van Woronesj te verhinderen en daarin door te breken met ge bruikmaking van sterke infante rie- en pantserstrijdkrachten, werd bloedig afgeslagen. In den slag aan het Ladogameer werden sterke aanvallen van tanks en infanterie, die zich op eei plaats tienmaal en op een andere achtmaal herhaalden, door onze troepen met de zwaarste verliezen voor den vijand afgeslagen. Enkele kleine bressen werden in onmiddel-s lijken tegenaanval opgeheven. Het luchtwapen ontlastte de for maties van het leger door talrijke aanvallen op troepenconcentraties en achterwaartscl.e verbindingen van den vijand. Formaties légers schoten in vijf dagen ten Zuiden van het Ladogameer 97 bolsjewisti sche vliegtuigen neer tegenover slechts een eigen verlies van een toestel. In N.-Afrika. In Noord-Afrika slechts activiteit van verkenningstroepen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben in Tunis gemotoriseerde afdee- lingen van den vijand uiteengedre ven en op een luchtsteunpunt een vrij groot aantal stilstaande bom menwerpers vernietigd of bescha digd. In de wateren van Algiers werd 'n groot vijandelijk transport schip in brand geworpen. Bij aanvallen overdag en des nachts in de bezette Westelijke- ge bieden heeft de vijand negen vlieg tuigen verloren. Enkele vijandelijke bommenwerpers zijn in deh afgeloo- pen nacht met schending van Zwit- sersch souverein gebied naar Zuid- Duitschland gevlogen zonder echter bommen neer te werpen. Een havei.stac. aan de Zuidoost kust van Engeland en een plaatsje in het Zuidoosten van het eiland is '1st er en met bommen van zwaar kaliber aangevallen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Vrijwilligers voor de Waffen-SS en het Legioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoe gen, ten einde gekeurc. te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge- vestiga en wei voo; hen, die er bezwaar jegen hebben hun dienst buiten Neder- Jend te vervullen, dat thans de mogelijk heid bestaat, om dienst te nemen in een Ji8!!. wachtbataljon. De opleiding inzet Nederland Plaats, terwijl de ^en dit bataljon ook in Nederland *ai bHjven. 'lodens deze keuringen kunnen zich nen melden, die tot de Ger- treden in Nederland willen toe" 1-2. 43 Rotterdam, 9 u., Deutsches Haus, 9 9 'ai ^zeedijk. O 9 p*abant. Markt 45. 1.1. 43 Roermond, 9 u., NSDAP, Swal- merstr. 61. 3.2. 43 Venlo, 15 Deutsches Haus, hoek Willemstr 4.2.-43 Arnhem, 9Tweverstr. 16b. b'i'?enf,e 15 u., Deutsches Haus. co mo Zwolie, 9 u., Hotel Peters, Markt. 5.2. 43 Assen, 15 u Dienstgeb. Vaart Zuidzijde. 6.2.'43 Groningen, 9 u Concerthuis, Poelestr. 6.2.'43 Leeuwarden, 14 u., Huize Schaaf, Breedstr. 7.2.'43 Amsterdam, 9 u., School Iepenw 13. Bij onze vrijwilligers. De top Is bereikt een handdruk bezegelt de prestatie SS PK Pink-O H-P m 8.2.'43 Utrecht, 10 u., Mariapl. Wehr- ïachtheim. 9.2.'43 Amersfoort, 10 u., Dientsgeb. Leusderw. 10.2.'43 Den Haag, 9 u., Café Den Hout, Bezuidenhoutschew. Volgens het Italiaansche legerbericht van 27 Jan. vloog gisterochtend, even voor het aanbreken van den dag, een vliegtuig over Napels. Het liet van zeer groote hoogte eenige bommen vallen, die terechtkwamen in de omgeving van Torre del Graco. Twee boerderijen werden getroffen. Er zijn twee gewon den onder de boeren. Britsche bommenwerpers hebben gis teravond laat een aanval gedaan op Westduitsch gebied. De bevolking leed verliezen. Door brisant- en brandbom men werd eenige schade aan gebouwen aangericht. In twee ziekenhuizen ont stond brand. De vijand verloor volgens de tot dusverre ontvangen berichten drie meermotorige bommenwerpers. MEDEDEELING AAN DE VRIJWILLIGERS VAN HET LEGIOEN NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Op 29 Januari 1943, om 13 uur, zal in den Haag, Wehrmacht- heim, Kazernestraat, een bijeen komst worden gehouden van alle vrijwilligers, die met eere uit het Legioen Nederland ontslagen zijn. Iedere vrijwlllger, die daarvoor in aanmerking komt, is v/erplicht aan wezig te zijn. De reiskosten worden vergoed, terwijl er voor gezorgd zal worden, dat een ieder nog op den zelfden dag huiswaarts keeren kan. BURGERLIJKE STAND VAN DUITSCHERS IN NEDERLAND. Het Verordeningenblad bevat een verordening van den Rijkscommissaris, waarbij eenige aanvullende bepalingen worden gegeven op de verordening no. 39/1941. betreiiende dén burger lijken stand van Duitschers in het bezette Nederlandsche gejjied. Voorts bevat het Verordeningenblad een bekendmaking van den Rijkscom missaris, waarbij een aanvulling wordt gegeven van het aantal ambtenaren van den Duitschen burgerlijken stand, het gebied, waarbinnen zij hun werk zaamheden uitoefenen en de plaats, waar zii bureel houden. Hierbij wordt een ambtenaar van den Duitschen bur gerlijken stbnd benoemd, met bureel te Ni'megen. Deze bepalingen treden 1 Maart a.s. in werking. Britsche bommenwerpers hebben Woensdagavond een terreuraanval ondernomen op Kopenhagen. Zij wierpen brisantbommen op het ste delijk gebied. Er waren slachtoffers onder de burgerbevolking. Naar de chef van het Amerikaan- sche bureau van voorlichting, Elmer Davis, heeft verklaard, beteekent Roosevelts uitlating over de ..onvoor waardelijke capitulatie" van Duitseh- bind, Italië en Japan, dat de Ver- eenigde Staten niet zullen ingaan op een vrede door onderhandeling. Men verwacht weinig resultaat van het persoonlijk contact tasschen Giraud en De Gauile. Naar de diplomatieke correspondent van Reuter meldt, is het te Casablanca niet mogelijk geweest de kloof tusschen de meeningen van De Gaulle en Giraud te overbruggen. Volgens United Press kon men niet eens tot een verzoening kómen op basis van een gemeenschap pelijk militair optreden. Volgens een communiqué uit het hoofdkwartier van generaal Giraud zou het persoonlijke contact een eerste onderzoek mogelijk hebben gemaakt van de voorwaarden waarop de Fran- sche deelneming aan den oorlog geor ganiseerd kan worden. Er zou besloten zijn een permanent verbindingsbureau op te richten. In Gaullistische kringen schijnt men over het resultaat der besprekingen min of meer teleurgesteld te zijn. De Gaulle zou ook met Roosevelt geen volledige overeenstemming bereikt heb ben, Er zal thans een delegatie van Giraud naar Londen worden gezonden, terwijl de Gaulle vertegenwoordigers zal sturen naar het hoofdkwartier van Giraud in Noord-Afrika. De Amerikanen zouden een soort Fransoh triumviraat willen vormen om eenheid onder de Franschen te bren gen, waartoe ook een vooraanstaand Fransch royalist zou behooren. Dit laatste zou De Gaulle terstond hebben verworpen, omdat het Fransche natio nale comité te Londen energiek vast houdt aan de republiek. Wat de pers van de conferentie zegt. In Berlijn merkt men op, dat in de door Reuter verspreide Engelsche pers stemmen een onverholen teleurstelling tot uiting komt, waarbij zelfs aan de samenkomst in Casablanca groote beteekenis ontzegd wordt. Blijkbaar konden bepaalde branden de kwesties in Casablanca niet worden opgelost. Men is eenigszins verrast over de plaats van samenkomst. Wellicht heeft men, met het oog op het' Britsche pres tige. Washington niet geschikt geacht. In Casablanca zou Roosevelt gelegen heid hebben gehad zich persoonlijk aan zijn nieuwe onderdanen voor te stellen. De afwezigheid van Stalin verklaart men te Berliin uit de omstandigheid, dat deze blijkbaar niet op politieke of militaire verbintenissen gesteld is. Men acht het opmerkelijk, dat in het communiqué niet over den duikboot oorlog wordt gesproken. Blijkbaar, zoo zegt men, heeft de conferentie in dit opzicht voor de geallieerden geen en kel resultaat opgeleverd. De duikbootkwestie is voor de geal lieerden ernstiger dan alle andere. Uit New-Yorksche persstemmen blijkt, dat de Amerikaansche openbare meening door de conferentie ontgoo cheld is. De New-York Herald Tribuna acht het duidelijk, dat de verwachtingen, welke als gevolg der officieuse com- muniqué's der laatste week zijn ont staan,. volkomen voorbarig zijn. Men betreurt het. dat thans geen uniforme opperste oorlogsraad is gevormd en dat er geen aanwijzingen zijn, dat men zooiets van plan is. Wordt generaal Eisenhower vervangen7 Men verwacht te Londen na de con ferentie, dat generaal Eisenhower bin nenkort naar zijn vroegere post zal terugkeeren en vervangen zal worden door de generaals Alexander en Montgomérv. - 7, Boterbon 07 uiterlijk Zaterdag Inleveren. 's-GRAVENHAGE, 27 Jan. - Op de bonnen „Boter 07" van de bon kaart voor voedingsmiddelen, welke ldig zij'n van Dinsdag 16 tot en met Zaterdag 27 Februari 1943, zal naar keuze rundvet of margarine verkrijgbaar zijn. Per twee bonnen zal men 200 gram rundvet of 250 gram margarme kunnen betrekken. Zij, die rundvet wenséhèn te ont vangen, dienen de genoemde bonnen bij him slager in te leveren, des- gewenscht tegen ontvangstbewijs, in het tijdvak van Donderdag 28 tot en met Zaterdag 30 Jan. a.s. Wensebt men margarine' te ontvangen, dan moeten de bonnen in hetzelfde tijd vak bij den detaillist in margarine worden ingeleverd, eveneens desgewenscht tegen ont vangstbewijs. Zij, die de inlevering bij hun slager of margarineleveran cier verzuimen,' zullen niet zoo als een vorige maal in de gelegen heid worden gesteld later nog van hun bonnen gebruik te maken. Men houde er dus rekening mede, dat men de bonnen „07" in ieder geval te voren, en wel uiterlijk op Zaterdag a.s., moet inleveren, hetzij bij den slager, hetzij bij den detaillist in margarine, en dat men bij gebreke daarvan zijn rantsoen- voor de distributieperiode van 16 tot en ftiet 27 Februari a-s. zal moeten missen. Een uitzondering op het boven staande geldt slechts voor schippers, woonwagenbewoners, e.d. Deze cate gorieën van verbruikers zullen de in hun bezit zijnde bonnen „07" t.z.t. bij de plaatselijke distributiediensten unnen ruilen voor rantsoenbonnen, len nadere mededeeling hieromtrent volgt nog. Uiteraard mag met de aflevering van rundvet of margarine op bon „07" eerst een aanvang worden ge maakt op 16 Februari 1943. BOERIN IN VLAMMEN OMGEKOMEN. Maandag j.l. is de kapitale boer derij van de familie J. in het ge hucht Brakke bii Gilze (N.Br.), op het woonhuis na, tot den grond toe afgebrand. Hierbij is de weduwe J. in de vlammen omgekomen. Pas den volgenden dag-is het lijk van de weduwe J. onder de puin- hoopen te voorschijn gehaald. De brand, is door kortsluiting in de schuur ontstaan. De weduwe J. die alleen thuis was, heeft vermoe delijk zelf willën ingrijpen, hetgeen haar noodlottig werd. „DAAR PRAAT MEN NIET, DAAR DOET MEN". 's-GRAVENHAGE, 28 Jan. - Heden avond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in de serie „Brandende kwesties" over het onderwerp: „Daar praat men niet, daar doet men". Mr. H. Reydon zijn opvolger. 's-GRAVENHAGE, 28 Jan. - Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Rijkscommissaris voor het bezet te Nederlandsche gebied heeft prof. dr. Goedewaagen op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn functies van Secretaris-Generaal van het Departement van Volksvoor lichting en Kunsten en van voor zitter van de Nederlansche Kultuur kamer, onder dankzegging voor de bewezen diensten. De Secretaris-Generaal van het Departement voor Opvoeding, We- tenschapen en Kuituurbescherming heeft prof. dr. Goedewaagen be noemd tot gewoon hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de Universiteit te Utrecht. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft in zijn plaats den hoofdafdeelings- leider bij den Nederlandschen Land stand, mr. Henmannus (Reydon, Den Haag, benoemd tot Secretaris-Gene raal van het Dep. voor Volksvoor lichting en Kunsten en tot Voorzitter van de Ned. Kultuurkamer. In verband hiermede heeft de Rijksoommissaiis het volgende schrijven aan Prof. Dr. Goedewaa gen gezonden: Zeer geachte heer Dr. Goedewaagen, Toen gij op 27 Nov. 1940 belast werd met de leiding van het pas op gerichte departement voor Volles- voorlichting en Kunsten, hebt gij een voor Nederland nieuwe organisato rische en politieke taak op u geno men. Op het oogenblik, waarop gij mij uw benoeming tot secretaris-ge neraal van dit departement terug- geeft, is het mii een genoegen de ijzondere successen vast te stellen, die gij in de uitvoering van de u -op gedragen taak hebt behaald. Het de partement voor Volksvoorlichting en Kunsten is thans een gevormde in stelling met mogelijkheden tot poli- tieken en staatsinvloed en vervult het doel, dat gehecht was aan de op richting dezer functie. Ik zeg u der halve op de meest hartelijke wiize dank voor uwe verrichtingen op dit oogenblik, nu gij volgens uw wensch weer op wetenschappelijk gebied als hoogleeraar aan de universiteit te Utrecht werkzaam wordt gesteld. Met bijzondere verheugenis stel ik den aangenamen aard vast van onze persoonlijke betrekkingen en spreek ik den wensch uit. dat gij uw per soonlijke gevoelens jegens mij zult behouden en ter beschikking zult staan voor verdere medewerking. Ik wensch u het beste voor uw verdere plannen en groet u als uw w.g, Seyss Inquart. 's-GRAVENHAGE, 28 Jan. - Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden heeft den procureur-generaal te Den Haag, mr dr. R. van Genechten, onder gelijk tijdig eervol ontslag uit zijn huidig ambt, benoemd tot commissaris van de provincie Zuid-IJolland. UNIFORMEN VOOR ARME JEUGDSTORMERTJES. Max Blokzijl sprak in zijn radio praatje vai» Maandag 18 Januari j.l. de hoop uit, dat vele landgenooten hem zouden helpen om jeugdstor- mertjes en -storrrfstertjes, die uit arme gezinnen komen, in de blauwe uniform te steken. Deze hoop is niet ijdel gebleken, want velen offerden reeds voor dit mooie doel. Er is ech ter veel geld noodig om aan alle aan vragen te vold.oen. Wij mogen daar om nog eens de aandacht er op ves tigen, dat bijdragen gestort kunnen worden op gironummer 401004 ten name van Max Blokzijl te Wasse naar. Wie geregeld gas- en electriciteifsverbruik controleert, kan tijdig zeil ingrijpen. GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU. 's-Gravenhage, 27 Jan. - Herhaal delijk is gebleken, dat bij velen de meening heeft postgevat, dat dege nen, die een oproepingskaart ont vangen om op het Gewestelijk Ar beidsbureau te verschijnen, niet ge houden zijn daaraan te voldoen. Met kleim zij er daarom op gewezen, dat aan iedere oproeping, die men van of namens het Gewestelijk Arbeids bureau ontvangt, gevolg moet wor den gegeven. Degene, die niet vol doet aan een ontvangen oproeping, stelt zich aan de daaraan verbonden gevolgen bloot. In geval van verhin dering sture men tijdig bericht aan de op de oproepingskaart vermelde afdeeling. Een tweede veel voorkomend mis verstand bestaat hierin, dat men in de meening verkeert, dat de werk nemer, die voldoet aan een oproeping van het Gewestelijk Arbeidsbureau, daardoor aan loonderving is blootge steld. Zulks is niet het geval. Be houdens bijzondere omstandigheden is de werkgever verplicht het ar beidsverzuim, ontstaan door het ge volg geven aan een oproep om op het Gewestelijk Arbeidsbureau te '/erschijnen, normaal door te beta len, terwijl hij den werknemer, op vertoon van diens oproepingskaart, in staat moet stellen om op den daar op aangegeven tijd op het Geweste lijk Arbeidsbureau aanwezig te zijn TAXATIE PAARDENMARKT. SCHAGEN, 27 Jan. 1943. Op de taxatie paardenmarkt waren 17 stuks aange voerd, waarvan er 15 stuks getaxeerd werden voor 3001300 en na deze taxatie verdeeld werden. SPREEKUREN PLAATSELIJK KANTOOR NEDERLANDSCH ARBEIDSFRONT TE ALKMAAR. Voor de leden van het Neder- landsch Arbeidsfront worden op het Plaatselijk Kantoor, Koningsweg nummer 2 de volgende spreekuren gehouden: Voor Rechtsbescherming: Maan dagavond van 8 tot 9 uur. Voor Soc. Economie: Woensdag avond van 8 tot 9 uur. Voor Geldzaken: Zaterdagmiddag van 2 tot 3 uur, terwijl de Plaatselijk Leider zijn spreekuur heeft op Dinsdagavond van half 8 tot 9 uur. GESLAAGD. De heer F. Vorstenburg, alhier, slaagde aan de Gem. Universiteit van Amsterdam voor het candidaats- examen wis- en natuurkunde (f). HANDELSREGISTER. Inschrijvingen 19 tot 25 Jan. '43. Nieuwe insein ij vingen: Alkmaar: Assurantiekantoor M. Niele. Roemer Visscherstraat 4. Alkmaar: A. Henneman eig. C. J. Henneman, Houttil B 38, groothan del en export van zuivelproducten enz., en makelaar in boter enz.; "van de afdeeling groothandel en export van zuivelproducten enz. is de rechtsvorm gewijzigd. N.V. de Bank van Sas, Spoorstraat 38, bank bedrijf, uit- en toetreding procura tiehoudster. H. Pruimboom en Zoon, eig. H. Pruimboom, Koorstraat 11, kleedermakerij enz., overgegaan aan J. Miedema. Ledermagazijn „City", eig. M. A. S. Landman, Lan- (gestraat 29, winkel in lederwaren enz., overgegaan aan B. Landman. Heiloo: Eekhof en Burger, Laar- manstraat 210, makelaardij en wo ningbureau, fil. gevestigd te Alk maar, Bosboomstraat 7. GEVONDEN VOORWERPEN. Politiebureau: diverse sleutels, di verse ceintuurs, diverse wanten en handschoenen, rijwielhandwarmer, nummerbord auto, verbandtrommel- tje, passer; Madderom, Nic. Beets- kade 11, portemonnaie; v. Leeuwen, Lyceumstraat 81, want; Koeman, Liefdelaan 16, boek; Visser, Hout manstraat 12, zwarte mantelcape; Moeijes, Kanaalkade, bruin schort; Kolk, Nieuwpoortslaan 12, schoen: De Leii, Friescheweg 34, sleutel van melkkraan; Disseldorp, Westerweg 284, want; de Rijk, Kinheimstraat 35, sleutel en shawl; Troost, Bruin- visstraat 11, portemonnaie met in houd; Vijzelaar, Kruseman van El- tenweg 20, ceintuur; Hoogheem raadschap, Kennemerstraatweg, mé daille; Groot, Kwakelpad 9, twee paar wanten; Seegers, Tuinstraat 69, portemonnaie met inhoud; de Vries, Eikelenbergstraat 78, heerenhand schoen; Bekker, Lindenlaan 11, le deren riem; van Egmond, Houtweg 20, stuk vlakgummi. Bruin, Prins Hendrikstraat 34, rozenkrans; Groot, Zijdam 7a, paar handschoenen en zilverbon van 1; van Galen, Sche- teldoekshaven 2, zwarte handschoen: Kamp, Middenstraat 3, wantje; Swa- ger. Achterweg 23, portemonnaie: Wijngaard, Westerkolkstraat 20, zak aardappelen; Asma, Zoeherstr. 7, handschoen met bont; Jonker, Boomkampstraat 36, sokje met lee- ren zool; Aukes, Snaarmanslaan 90, trapje; van Egmond, Kinheimstraat 16, etui met rozenkrans; Ros, Dreb- belstraat 20, molton deken; v. d. Putten, Hofstraat 14, étui met in houd. en BRAND STICHTING. Vrijdag is te Hem een café woonhuis afgebrand, zooals we reeds gemeld hebben. Maandag werd de eigenaar V. gearresteerd, als verdacht van brandstichting. Woensdag legde de verdachte na een langdurig ver- waaxna hij naar het Huis van Bewa ring te Alkmaar werd overgebracht. Huiselijke moeilijkheden schijnen oorzaak van deze brandstichting te zijn. ZUIDSCHARWOUDE. Tuinbouwvereen. „De Toekomst". - In de Maandagmiddag gehouden jaar vergadering van de tuinbouwvereen. „De Toekomst" heeft de voorzitter, de heer S. de Boer Kz., den gang van zaken in den tuinbouw besproken. Betreurd wordt, dat door de nieuwe regeling voor de extra rantsoenen voor zwaren arbeid de zelfverzorgers voor aardappe len buitengesloten worden. Spr. liet een waarschuwing hooren tegen de hooge huurprijzen, welke voor koolland in den polder worden besteed. De heeren C. de Boer Cz. en W. Muller werden herkozen als bestuurslid, de heer P. de Geus Jz. als. vertegenwoor diger in het bestuur der L. G. C. Het bestuur werd gemachtigd, zoo noodig één cent per snees contributie te heffen. De heer Krabbendam, ad.-dir. van de Rijkstuinbouwschool te Hoorn, heeft in een met groote aandacht gevolgde rede het nut van het tuinbouwonderwijs ge schetst en er den nadruk op gelegd, dat het van groot belang is, voordat men een besluit neemt over het door zijn kinderen te volgen onderwijs, dat men voorlichting vraagt van deskundigen op dit gebied. Bij besluit van de secretarissen- eeneraal van de departementen van Financiën en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscourant van Maandag, is voorgeschreven, dat goud, edele metalen, buitenlandsche betaalmiddelen en buitenlandsche geldswaardige papieren, toebehoo- rend aan ingezetenen van de Nederl. overzeesche" gebiedsdeelen, uiterlijk 24 Februari 1943 moeten worden aangeboden aan de Nederlandsche Bank. Binnen denzelfden termijn moet van hier te lande berustende buitenlandsche effecten, toebehoo- rende aan dezelfde groep personen, aangifte worden gedaan bij de Ver. voor den effectenhandel. De ver plichting tot aanbieding en aangifte rust op iederen ingezetene, die het beschikkingsrecht heeft over de aan te bieden waarden, zoomede op den wettelijken of door den rechter be noemden vertegenwoordiger van den eigenaar. Voor het overige gelden dezelfde bepalingen als voor de aan bieding en aangifte van gelijke waar den, aan ingezetenen toehehooreijde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1