BLUT HEK REVUE. Ije" Diitstlc legers bouden onwrikbaar stand. IRJAARSCURSUS DAGBLAD VOOR De strijd aan het Oostfront. Theater momte UFA-film xrsche poesta's, an liefde. IET ESTAMENT Geen bijzondere gebeurtenissen in Koord-Afrika. Aanmeldingsplicht van Duitsche mannen en vrouwen Ziiiing van den Japanschen Rijksdag. TIEN JAREN. Keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen. EEN REDE VAN TANI. STAD EN OMGEVING. De levensloop van Mr. H. Reydon. v Inciale Voedselcommissaris dat de betrokkenen, die ispraak kunnen doen gelden, t van een veeboekje worden verzuim een en ander tijdig tan ge an uitreiking plaats is de betrokkene in over- alle gevolgen van dien. zich. dus onverwijld tot den n Voedselcommissaris. Botertoe wijzingen. :ing van hetgeen eenigen tijd dezer zake is gepubliceerd, :nd gemaakt, dat t o e w ij- oor boter in het vervolg recht geven op het koopen Handelaren kunnen op zingen geen margarine meer ooging caseïne met ingang ran 28 Januari 1943, Voedselvoorzieningsblad van pgenomen een nieuwe prijs- or caseine bij aflevering door Verkoopbureau voor Zuivel aren in caseine en door in caseine aan caseinever- 3edrijven. Deze prijsregeling, komt op een verhooging van estaande prijzen, wordt door schap an de hem bekende en bedrijven toegezonden, belanghebbenden zijn, die sffende regeling niet ont- n kunnen zij deze aanvragen Irijfschap voor Zuivel, Laan ervoort 84, 's-Gravenhage. van voorraden caseine, groo- 0 kg, met uitzondering van n van caseine, zijn over de en boven 500 kg de volgende tan het Bedrijfschap verschul- el caseine 0.27 per kg, e 0.26 per kg, Lebcaseine tg. nbedoelde voorTaadhouders ht van de bij hen aanwezige uiterlijk op 3 Februari 1943 oestand op 27 Januari 1B43 te ave te doen op door het Be te verstrekken formulieren, 'schap zal deze formulieren de hem bekende voorraad- egenen, die in de termen val- gave te doen en geen formu- ingen, zijn verplicht deze bij schap aan te vragen. Ml. arika Rökk en nd van 2 uur af. 2.30 uur Matlnée. lagavond Alle leeftijden. Ltvoeringen van 6 an 10 iri a.s. in de Harmonie taarten medenamen. ten hoogste 5 kaarten belangstelling zal de gevoerd en wel op "de Harmonie, aanvang >r dezen avond f 1. bij W. VELDSTRA, IAAN, Houthavenstr. 5 BI Jan. v. 6Vs8Vs u. 31 8Vj-10VJ 4 Febr. 7y,-9V, K. op Zondagmiddag v. gevord. van, 46 u. uur. lagen aan ons Instituut Bergerweg 173 (bij den ÏTTIGE PREMIELEENING ISIS. WOENSDAG V )AN'. JSO. 41EN: 3133 4508 30860 1400. 1110S 9045 13986 30615. f100 4036 16468 19002 f 70s—. 339 U24 2242 3606 4014 5414 6925 7522 8458 9362 11204 12566 i 13596 i 15472 1 16997 17839 19125 30111 fceto 441 533 1129 1217 2360 2420 3654 3702 4023 4204 5537 5564 7026 7036 7680' 7712 8504 8746 9548 9653 11258 11385 12576 12825 13824 14124 15502 15525 17066 17116 17907 17908 19343 19382 20137 20174 606 «75 1256 1353 2440 2564 3714 3740 4411 4439 6658 5743 7058 7192 7861 7874 8797 8888 10089 10220 11512 11608 12851 12949 14196 14457 15654 15704 17130 17185 17971 18131 19520 19544 20452 20522 Tiien van 170— «078 mx «04». elke niet met een pr»mt» *IJ« -je trekkingslljst bij de agente» pER MEINEID BAUER) EDUARD KOCK ILSE EXL O. W. FISCHER de zeldzame pracht in het Tiroler Alpen- jjnd speelt zich een aangrijpend familie- rama af, waarbij de racht van de eugd zegeviert ver de zelfzuchtigheid an een koppigen boer. Een machtig grootsch filmwerk. lOBÏS-film. 14 jaar. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Aikmaarsche éditie Voordam C 9. Alkmaar. Telefoor Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 37060. VRIJDAG 29 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 23. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elkd* 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven Voor de geheele oplage op aacvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10. voor het geheele Rjjk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Zware aanvallen ten zuiden van bet limenraeer begonnen. HOOFDKWARTIER VAN DEN vJeER, 28 Jan. D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht deelt med op de brandpunten van den ofweerslag in het O. houden onze legers onder uiterst moeilijke gevechts- en weersomstandig heden onwrikbaar stand tegen over den druk van den viiand. In Stalingrad is de heldhaftige tegenstand der verdedigers on gebroken. Bestormingen van de Sovjets, gericht op het W. en Z. front stortten onder zware ver liezen voor den vijand ineen. Sterke, door slagvliegers en tanks gesteunde aanvallen der bolsjewieken in den W. Kauka- sus werden afgeslagen. In het steppegebied ten Z. van de Manytsj hebben pantserstrijdkrach ten hevige vijandelijke aanvallen af geslagen. De staf van een bolsjewis tische divisie infanterie werd gevan gen genomen. Gemotoriseerde een heden hebben den hoek tusschen Manytsj en Don gezuiverd van de laatste resten van den vijand. De zware gevechten ten Westen van Woronesj duren in overminder- de hardheid voort. Na het afweren van alle omsingelingspogingen trekt de troep volgens de hevelen strij dende terug op haar nieuwe, ver korte linie. Vrij sterke formaties van het luchtwapen hebben ingegrepen in de gevechten op den grond en den aanvallenden bolsjewieken zware verliezen toegebracht aan menschen en materiaal. In den eentralen sector van het front slechts plaatselijke gevechts handelingen. Ten Z O. van het Ilmenmeer zijn de op 28 November door den vijand met numeriek supe rieure strijdkrachten aan men schen en materiaal begonnen zware aanvallen tot dusver voor den tegenstander zender succes gebleven. Onder leiding Van den kol.-gene raal Busch hebhen troepen van het leger in samenwerking met formaties van het luchtwapen onder uiterst moeilijke gevechtsomstandigheden bij ijzige koude en sneeuwjacht het aanstormen van debolsjewieken in harde wisselvallige gevechten afge Blagen en overal huA stellingen ge handhaafd. De laatste gevechten van dezen afweerslag hebben geleid tot de vernietiging van eenige ingeslo ten groepen vijandelijke strijdkrach ten) Sedert 28 November werden 515 tanks vernield, taJriike gevangenen en buit van zware en lichte infante- riewaperis. benevens ander oorlogs materiaal binnengebracht. De bloe dige verliezen van den vijand zijn buitengewoon zwaar. In den slag aan het Ladogameer heeft de vijand zijn pantser;, en in- fanterie-aanvallen op breed front hernieuwd. Hij werd, evenals de vorige dagen bloedig afgeslagen en verloor daarbij 19 tanks. In Noord-Afrrka In Noord-Afrika wederzij dsche levendige activiteit van verkennings troepen. De haven van Algiers is door het luchtwapen opnieuw zwaar getroffen. Een' koopvaarder en een Denzineopslagplaats raakten m brand. Duitsche jagers hebben in het grensgebied tusschen Tunis en Libye een Britsche formatie jagers, uiteen gedreven en zonder zelf verliezen te lijden 5 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Britsche Iuphtacties, Een poging van den vijand om overdag onder bescherming van het wolkendek,doelen aan de Duitsche bocht met bommen te bestoken, mis lukte doof den afweer van jagers en afweergeschut. Acht viermotorige bommenwerpers en nog een vijande lijke vliegtuig wesden door jagers en afweergeschut der marine neerge schoten. Bij nachtelijke luchtaanvallen op West-Duitsch gebied leed de bevol king verliezen. Aan openbare ge bouwen, cultuurmonumenten en zie kenhuizen, benevens in woonwijken ontstond brandschade. Bij deze aan vallen werden zes bommenwerpers neergeschoten. Schepen in den grond geboord, Duitsche duikbooten hebben, naar in een extra bericht is bekend ge maakt, op de Middellandsche Zee en de IJszee zes schepen met een geza- menlijken inhoud van 28.000 brt., deel uitmakend van kleine, zwaar beschermde aanvoerconvooien, in den grond geboord. En de wateren van den Atlanti- schen Oceaan hebben zij voorts on, danks den buitengewoon hevigen storm, tusschen Groenland en den evenaar nog tien schepen met een gezamenlijken inhoud van 75.000 brt., vernietigd. Daarmede verloor de vijand weer zestien schepen met een gezamenlijken inhoud van 103.000 brt. Aan het Italiaansche legerbericht van 28 Jan. ontleenen wij het vol gende: In Tripolisgeen bijzondere actie. Levendige wederzijdsche verken- ningsbedrijvigheid in Tunis, waar vijandelijke pantserwagens door 'ar tillerievuur werden teruggedreven. De vlootbasis La Valetta op Malta is gebombardeerd. Britsche vliegtui gen verschenen boven Roccella Ma rina, Brolo, Siderno en Giojosa (Reggio, Calabrië). Er zijn dooden en gewonden, die allen werden getrof fen door ontplofbare kogels.' VERDUISTER GOED. De strijd in Stalingrad duurt nog steeds voort. Met ongekenden moed slaan de Duitsche, Roemeensc'ne en Slowaaksche troepen de zware aan vallen der Bolsjewisten af. Een re gen van vuur daalt onophoudelijk op de Duitsche verdedigers neer en het komt tot gevechten van man te gen man waarin bajonet en spade als wapens worden gebruikt. Thans blijken de bolsjewisten verscheidene versche regimenten waaronder elite troepen in den strijd te hebben ge bracht. In deze regimenten -vechten jongens van 17 jaar in Duitsche uniformen gestoken, terwijl bolsje wistische vrouwen voor de bedie ning van de lichte luchtdoelartillerie worden gebruikt. Andere deelen van het gevechtsfront. Tusschen Don en Donetz schijnen de afweergevechten iets minder fel te worden. Het zwaartepunt heeft zich hier naar Woronesj verplaatst. De gevechten ten Z. van het Ilmen meer zijn minder hevig geworden, hi de hevige Sovjet-aanvallen bij het Ladogameer ziet men een bewijs voor het feit, dat het offensief aan het Ilmenmeer mislukt is. Het brandpunt van den strijd schijnt zich thans vrij plotseling naar hot Ladogameer verplaatst te heb- Dere beschadigde Duitsche duikboot, die van een tocht naar het vijandelijk gebied op haai steunpunt aan de Atlantische Oceaankust teru'gkeert, getuigt van den zwaren strijd, dfe door dc Dui>sche U-booten gevoerd wordt PK Vater-Tianso-B-P m Heden van 17.17 tot 8.23 Maan op 1.05, onder 11.48 29 Jan. Laatste kwartier De algemeen gevolmachtigde voor den „Arbeitseinsatz", gouwleider Sauckei, heeit de verordening uitge vaardigd volgens welke alle mannen van 16 tot 65 jaat en alle vrouwen van 17 tot 45 jaar zich bij het voor hun woonplaats bevoegde arbeids bureau moeten melden, zoodra zij daartoe opgeroepen wordeft. Reeds in een beroep werkzame mannen en vrouwen vallen niet onder de ver ordening, voorts niet scholieren, geestelijken en vreemdelingen. Van de aanmelding zijn vrijgesteld alle vrouwen met een nog niet leerplich tig kind of met minstens twee kin deren beneden de 14 jaaf. Doch ook de vrouwen, die slechts een kind hebben, dat reeds leerplichtig is, worden vooreerst in reserve gehou den. Door onderzoek zal afzonder lijk worden nagegaan, in hoeverre de opgeroepenen voor werkzaamhe den der Rijksverdediging gebruikt kunnen worden. Persstemmen. De Duitsche' pers publiceert de aanmeldingsverordening met groote koppen en legt er den nadruk op, dat hier sprake is van een daad van levenswil van het thuisfront in een tijd van den moeilijksten strijd. De Duitsche Alïgemeine Zeitung zegt, dat, de aanmeldingsplicht een politieke en economische zijde heeft en dat Duitschland op den bolsje- wistischen aanval antwoordt met de totale mobiliseering. De Berliner Börsenzeitung noemt het hoogste doel der verordening de beveiliging en de ravitadlleering der weermacht en van de vitale behoef ten van het binnenland. Duitschland kan slechts overwinnen door het volledige gebruik der geheele volks kracht. De Völkischer Beobachter noemt de verordening de mobiliseering van de groote krachtsreserves maar niet van de laatste. Onze vijanden, zegt het blad, hebben den totalen oorlog tegen ons uitgeroepen. Wij zullen zien wie die beter voert. Minister-president Tojo gaf in de zitting van den Japanschen Rijks dag een uitvoerig overzicht over den militairen en politieken toestand en zeide, dat de bevolking der bezette gebieden overal blijk gaf bereid te zijn tot samenwerking tot het op richten van een nieuwe orde in groot Oost-Azië. Japan is voorne mens nog dit jaar de vorming van een Birmaanschen staat te erkennen met de gebieden welke thans vallen onder het ressort van het tegenwoor dige Birmaansch centrale bestuur. Ook de Philippiinen krijgen onaf hankelijkheid in zooverre men daar tot samenwerking met Japan bereid is. In Japan zal het bestuur vereen voudigd- worden en de machtsbe voegdheid van den premier zal wor den uitgebreid. De uiteenzettingen van Tojo zijn door beide huizen met grooten bij val opgenomen, vooral passages, waarin hij uitdrukking gaf aan' zijn overtuiging, dat de eindoverwin ning behaald zou worden, en waar in hii sprak over de nauwe samen werking met de spilmogendheden. Voor de zitting van den Rijksdag bestond zeer groote belangstelling. Onmiddellijk na de redevoeringen van Tojo, Tani en den minister van financiën, Kaya, gingen beide huizen over tot behandeling van de ver schillende voorstellen. In totaal zijn 88 nieuwe wetten en verordeningen, onder welke de begrootineen, bij den Rijksdag ingediend. Zij hebben alle rechtstreeks betrekking op het oorlogsgebeuren. 's-GRAVENHAGE, 29 Jan. - De „B.Z. am Mittag" geeft, ter gelegen heid van den lOden verjaardag van "de machtsoveamame in Duitschland door Adolf Hifler, een speciaal num mer uit, waarin d'e leiders der ver schillende Europeesche vernieu- wings-bewegingen hun waardeering en vertrouwen uitspreken in den ar beid van den Fübrer. Van de hand van dén Leider werd de volgende boodschap iri de bladen opgenomen: „Wü weten mét volstrekte zeker heid, dat er zonder nationaal-socia- lisme en fascisme nu geen Europa meer zou zijn. Terwijl in Europa, na den gruwelijken strijd van 1914- 1918, de democratie en de ontwape ning werden gepredikt door de aan hangers van Moskou, werd van 1917 af in het hermetisch afgesloten Rus sische continent het grootste wapen arsenaal gevormd, dat ooit ontstaan is; met het doel Europa te verove ren, de volkeren in bolsjewistische slavernij te voeren en de Europee sche cultuur te vernietigen.. Indien,' nu tien jaren geleden, de macht in het Duitsche Rijk niet over gegaan was in de handen van Adolf Hitler en zijne mannen, indien het democratische regime in Duitschland zou hebben voortgeduurd, zou er in 1941 geen macht geweest zijn in staat om het bolsjewisme te keeren uit Duitschland en daarmede uit Europa Eens zal geheel Europa dit erken nen en met die erkenning zal komen de dank van allen, dat God nog juist bijtijds aan Europa geschonken heeft Adolf Hitler en Benito Musso lini met allen, die trouw om hen heen geschaard zijn, dragende de roeping Europa te bewaren en tot nieuw leven te wekken. t In deze dankbaarheid en erken ning staat de herdenking van de tien jaren 1933 tot 1943 en ons vertrou wen, dat de gebrachte offers niet tevergeefs zijn. MUSSERT". SPREEKUUR DIR.-GENi DER P.T.T. De directeur-generaal der P.T.T. zal op 2 Februari geen spreekuur houden. FUHRER EN W.A. Ter gelegenheid van den 30sten Januari, den dag waarop voor 10 jaar de Führer tot Rijkskanselier werd benoemd, zal opperhopman E. Steenhuysen in de raaio-uitzending der W.A. van hedenavond, over den zender Hilversum 2, van 18.15-18.30 uur, spreken over „Führer en W.A.' Het SS-Ersatzkommando deelt mede Vrijwilligers voor de Waffen-SS en het Legioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoe gen, ten einde gekeurc te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wél voor hen, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Neder, land te vervullen, clat thans de mogelijk heid bestaat, om dienst te nemea in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger maansche-SS in Nederland willen toe treden. 1.2.'43 Rotterdam, 9 u., Deutsches Haus, Westzeedijk. 2.2.'43 Tilburg, 9 u., Lange Schijstr. 66. 2.2 '43 Den Bosch, 15 u., Hotel Noord- Brabant, Markt 45. 3.2. '43 Roermond, 9 u., NSDAP, Swal- merstr. 61. 3.2.'43 Venlo, 15 u., Deutsches Haus, hoek Willemstr. 4.2.'43 Arnhem, 9 j., Weverstr. 16b. 4.2.'43 Hengelo, 15 ui, Deutsches Haus. 5.2.'43 Zwolle, 9 u., Hotel Peters, Markt. 5.2.'43 Assen, 15 u., Dienstgeb. Vaart Zuidzijde. 6.2.'43 Groningen, 9 u., Concerthuis, Poelestr. 6.2.'43 Leeuwarden, 14 u., Huize Schaaf, Breedstr. 7.2.'43 Amsterdam, 9 u., School Iepenw. 13. 8.2.'43 Utrecht, 10 u., Mariapl. Wehr- 'lachthelm. 9.2.'43 Amersfoort, 10 u., Dientsgeb. Leusderw. 10.2.'43 Den Haag, 9 u., Café Den Hout, Bezuidenhoutschew. Wie geregeld gas- en electriciieitsverbruik controleert, kan tijdig zeli ingrijpen. i De Japansche minister van Bui- tenlandsche Zaken Tani heeft in het parlement een rede gehouden waar in hij verklaarde, dat door de actie van Japan ook ^ndere volken van Oost-Azië de gelegenheid kregen zich te-bevrijden van de jarenlange onderdrukking door Engeland en de Ver. Staten. Hij wees er dp, dat de politiek tegenover de Sovjet-Unie niet gewijzigd is en wees op de on derlinge verdeeldheid der geallieer den. AANVALLEN OP ENGELAND. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is bii een luchtaanval op een stad in Zuid-Oost-Engeland vandaag „aanzienlijke schade" aangericht. DE KWESTIE DER ARBEIDS KRACHTEN IN ENGELAND. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft de minister van arbeid Bevin in hét Lagerhuis medege deeld, dht onmiddellijk drie nieuwe verordeningen over de waarborg van het tewerkstellen van arbeids krachten van kracht worden. Deze verordeningen betreffen o.a. den gedwongen arbeid voor het meeren- deel der gehuwde kinderlooze vrou wen. Hieronder vallen de vrouwen in den leeftijd van 18 tot 40 jaar. Gisteravond is de 64-jarige ge huwde heer G. Terpstra te Hoog kerk, door de duisternis in het Hoendiep geraakt en verdronken. Het lijk is inmiddels opgehaald. Teneinde de Twentsche Industrie aan geschoolde arbeiders te helpen, is kort geleden in Enschede een zgn. lagere textielschool opgericht, die geregeld goede arbeiders en arbeidsters af- leTert. Eenige meisjes bezig aan de wcefmaehine. VNP-H. Brusse-Pax ro DE NIEUWE WEEKBONNEN. Aanvulling Bonnenljjst van 22 Jan. 1943. Voor de volgende week zijn ter verkrijging van Brood, Beschuit, Vleesch, Aardappelen en Tabak (2 rantsoenen) aangewezen de bonnen 06. De volgende bonnen zijn na Zaterdag 30 Januari 1943 niet meer geldig: 05 Brood, Beschuit, Vleesch, Aardappelen, Tabak, Sigaretten. Na 31 Jan. zijn niet meer geldig: De bonnen reserve 3-77, 3-78, 3-79, 3-80 en 4-77, 4-78, 4-79 en 4-80 van de bonkaarten van voe dingsmiddelen 13e periode K 310 K 410 (kinderen t.e.m. 13 jaar) (de z.g. serviesbonneji). NIEUWE BON VOOR HONDEN- EN KATTENBROOD. 's-GRAVENHAGE, 29 Jan. - Van 1 tot en met 28 Febr. 1943 wordt op bon nq. 9 van d- voederkaarten voor honden hondenbrood verkrijg baar gesteld, volgens dezelfde nor men als voor de voorgaande periode Op bon no. 9 van de voederkaart voor hondenroood (groep K) wordt voor dezelfde periode l'A kg katten brood verkrijgbaar gesteld. Na 28 Febr. a.s. zijn de bonnen no. 9 van bovenbedoelde kaarten ongeldig. Zij mogen nadien niet meer worden aangenomen. DE NEDERLANDSCHE KULTUURKAMER EN DE EVACUATIE. Aan allen, die zich bij de Neder- Iandsche Kultuurkamer hebben aan gemeld, en al of. niet hun „bewijs van aanmelding reeds ontvangen hebben, wordt medegedeeld, dat zij ter vermijding van ernstige moei lijkheden bii de uitoefening van hun beroep, binnen twee weken opgave van adreswijziging behooren m te zenden aan de afdeeling Leden registratie van de Nederlandsche Kultuurkamer, 2e v. d. Boschstraat 46, te 's-Gravenhage. AUTO IN HET DUISTER TE WATER.' Chauffeur verdronken. Een 33-jarige chauffeur uit den Haag, die Woensdagavond te onge veer half acht met zijn personenauto voor het Scheepvaarthuis te Amster dam moest voorkomen, reed ten ge volge van de duisternis en onbe kendheid der plaatse, op den Bin nenkant te water. Eerst na geruimen tiid slaagde de spoedig gealarmeerde brandweer er in, den wagen uit het water te ha len. De inzittende chauffeur was in middels reeds den verdrinkingsdood gestorven. t VERHOOGING VAN DEN KINDERBIJSLAG. Bij besluit van de secr.-gen. van de dep. van Soc. Zaken en van Fi nanciën is een verhooging van de uitkeeringen ingevolge de kinderbij - ilagwet afgekondigd. Bij een loon van 6 of minder per dag bedraagt de vermeerdering van den bijslag 10 cent; bij een loon van meer dan 6 en ten hoogste f 8 per dag 5 cent. Arbeiders met meer dan twee kin deren beneden leeftijd van 15 jaar ontvangen dus voortaan een kinder bijslag van 20 cent per dag, indien hun dagloon 4 of minder bedraagt. Bij een dagloon van meer dan f 4 en ten hoogste -/ 8 is het bedrag van. den kinderbijslag op 25 cent gesteld. Voor hoogere loonen blijft de uit- keering onveranderd op 25 cent per m; - dag gehandhaafd. een tijde- Deze verhaoging draagt Hik karakter. Zij wordt voor de eerste maal gegeven op de uitkee ringen over het vierde kwartaal van 1942 en zal zich verder over het ge heele jaar 1943 uitstrekken. De aan dezen maatregel verbonden uitgaven, waaronder begrepen de administratiekosten, worden door den staat gedragen. DAME TUSSCHEN PERRON EN TREIN. - Bij de spoorweghalte Driehuis Westerveld wilde-de 47-jarige me vrouw P., die op weg was naar haar woonplaats, Beverwijk, nog in den trein stappen toen deze reeds in be weging was gezet. Daarbij viel zij tusschen het perron en de rails met het gevolg, dat zij door den trein werd overreden en op slag gedood. Mevrouw P. was moeder van 3 kin deren. MEISJE DOOR VRACHTAUTO GEGREPEN. Het 4-jarig dochtertje Klasina van de familie K. Moes te Grootegast is gisterochtend bij het spelen onder een vrachtauto geraakt en eenigen tijd daarna aan de verwondingen overleden. AFSCHEID BIJ DE POLITIE. Zaterdag a.s. neemt de hoofdagent van politie I. Roorda afscheid van het Gemeentelijk Politiecorps wegens het bereiken van den pensioenge rechtigden leeftijd. De heer Roorda kan op een welbesteed leven bii de politie terugzien. -Hij ving zffn loop baan aan op 31 Juli 1911 als agent van politie te Amsterdam en heef: dus bijna 32 jaren bij de politie door gebracht. Daarna diende hij bij de gemeentepolitie te Leeuwarden en te Dokkum. Van 1916 tot 1920 was hij ■bij de 'voormalige Rijksveldwacht. Op 19 September 1920 werd hij agent van politie te Alkmaar. Zijn bevor dering tot hoofdagent volgde op 1 October 1928. De heer Roorda heeft zich altijd doen kennen als een flink en door tastend politieman, die het gezai immer wist hoog te houden. Voora in Friesland heeft hij als alleenstaand veldwachter moeüijke jaren meege maakt. Hij is daar zelfs eenmaal Dij de uitoefening van zijn dienst door messteken zwaar verwond geraakt, zoodat hij langdurig in een zieken huis moest worden verpleegd. Te Alkmaar heeft hij zich vooral onder scheiden bij de. toepassing van de Arbeids- en Veiligheidswet. Bij de naleving van deze moeilijke bepa lingen heeft hij \jple burgers met raad en daad terzijde gestaan. Verwacht mag worden, dat *zijn vertrek niet onopgemerkt zal voor bijgaan. Zijn welverdiende rust zij hem yai^ harte gegund. OUDSTE INWOONSTER OVERLEDEN. Woensdag overleed op den leeftijd van 96 jaren alhier de oudste in woonster onzer gemeente, Wilhelmi- na J. C.-Verveen,.wed. van den heer K. Brouwer, wonende Westerweg 138. Mevrouw Brouwer werd 24 Maart 1846 te Zaltbommel geboren en ves tigde zich 22 .Juni 1933 vanuit Oegst- geest in onze gemeente. BENOEMD. De heer G. A. de Boer, rechercheur bij de Economische Afdeeling der Gemeente-Politie alhier, heeft met ingang van 1 Februari a.s. een be noeming aanvaard als agent van politie te Hoorn. MOTTIGE JANUS. De belangstelling voor- Marius Spree's successtuk blijft. Gister avond werd 't spel van. de Mottige en de Rooie en de aangenomen dochter van Janus opnieuw voor een bijna uitverkochte zaal opgevoerd. Het publiek toonde zich ten zeerste vol daan. STIJGENDE BELANGSTELLING VOOR DE GOEDE TOONEEL- SPEELKUNST. NHet is een zeer verheugend ver schijnsel, dat in Alkmaar en omge ving de belangstelling voor de goe de tooneelwerken en de eerste klas opvoeringen steeds stijgende is. De voorstelling, die hedenavond van Maria Stuart, het treurspel van Friedrieh von Schiller wordt gege ven, was in een uur tijd uitver kocht, waarna de directie van het Gulden Vlies onmiddellijk coginrAn in het werk stelde om de volgende week^ nog een opvoering van het stuk in Alkmaar te krijgen. Dit ge lukte en zie ook dezé voorstelling voor a.s. Woensdag is thans reeds geheel uitverkocht. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD: Maarten Schoen maker en Trijntje Stuurman. Cornelis Bussen en Maria J. Quant. GETROUWD: Alexander J. Massink en Eenje H. F. Poppens. OVERLEDEN: Marten Schutte, gi met P. Snijder, 81 jaar. Wilhelmina J. C. Verveen, wed. van K. Brouwer, 96 jaar (oudste inwoonster). Christina S. Vrendenberg, 75 jaar. Pieter van Maarleveld, geh. met N. de Nobel, 77 jaar. Johanna W. van der Eist, geh. met P. W. Gerritsen, 59 jaar. INSTALLATIE HOORN'S BURGEMEESTER UITGESTELD. De installatie van den nieuwen burgemeester van Hoorn, den heer H. R. Sehottee de Vries, welke mor gen, 30 Januari, zou geschieden, kan geen doorgang vinden, daar hij on gesteld is. ZIJPE. Loop der bevolking in 1942. Ingekomen 290 m en 271 vr„ totaal 561; geboren 59 m en 56 vr, totaal 115; vermeerdering 349 m en 327 vr, totaal 676. Vertrokken 197 m en 201 vr., totaal 398; overleden 27 m en 31 vr., totaal 58; vermindering 224 m en 232 vr, totaal 456. Bevolking op 1 Jan. 1942 2876 m en 2615 vr., totaal 5491; bevolking 1 Jan. 1943 3001 m en 2710 vr, totaal 5711. Alzoo een vermeerdering van 125 m en 95 vr„ totaal 220 personen. NOORDSCHARWOUDE. Jaarvergadering begrafenlsvereen. In de gehouden jaarvergadering van de begrafenisvereeniging heeft de secretaris, de heer K. de Vries, het jaarverslag uitgebracht, waar aan wij ontleenen, dat het. ledental thans 408 bedraagt (134 gezinshoof den). Er zijn 10 begrafenissen uit gevoerd, waarvan 4 voor leden en 6 voor niet-leden. De rekening sloot op een totaal van 1624.22; het be zit der vereeniging is toegenomen met 118.58 tot 2268.93. De aftredende bestuursleden, de heeren A. Glas en K. Hemke, werden met algemeene stemmen herkozen. In verband met de stijging van de begrafeniskosten stelde het bestuur voor de contributie te verhoogen. Dit voorstel ,werd na eenige bespre king verworpen. Tot afgevaardigde naar de bonds vergadering werd de heer J. Ootjers Pz. gekozen. LANGEDUK. De in art. 4 van het Stierenregl. Noord-Holland 1938 voorgeschreven keuring zal voor de gemeenten Langedijk en Warmenhuizen wor den gehouden op Maandag 22 Maart a.s. te 14 uur bij het betaalkantoor van den Noordermarktbond te Noordscharwoude. Des Zondags geen postverzending. Er is aan den Langediik 's Zon dags geen postverzending. Ook komt er 's Zondags geen post meer aan. De nieuwbenoemde secr.-gen. van het dep. van Volksvoorlichting en Kunsten, mr. H. Reydon te Voor schoten, werd geboren in 1896 en is thans 46 jaar. Hij studeerde rechten in Utrecht, waar hij op 23-ja leeftijd na een driejarige stud meestertitel behaalde. In zijn jeugd had hij reeds groote belangstelling voor de politiek, zon der dat hij ooit lid van een of andere partij werd, noch daarmede sym pathiseerde, tot hij in Juli 1932 in het Alg. Handelsblad een interview met Mussert las, hetgeen voor hem aan leiding werd om inlichtingen te vra gen over de nieuwe „partij", de N.S.B. Deze inlichtingen werden beslis send voor zijn verderen levensloop. Door den leider en den pl.v. leider der N.S.B., Mussert en van Geelker ken, werd hij uitgenoodigd voor een onderhoud in een café te Amsterdam en mr. Reydon gaf zich op als lid, waarbij hü werd ingeschreven onder stamboeknummer 252. De pl.v.v. leider van Geelkerken ver kocht hem zelf zijn eerste N.S.B.- insigne, een eere-teeken,- dat mr. Reydon nog steeds draagt, niettegen staande hij nü drager is van het strijd- en offer-insigne der beweging nr. 5. MAARSCHALK VON RUNDSTEDT BEZOCHT ONS LAND. DEN HAAG, 29 Jan. - De opper bevelhebber West, generaal-veld- maarschalk von Rundstedt, heeft de laatste dagen een inspectiereis door Nederland gemaakt. Bii deze gele genheid woonde de --veldmaarschalk oefeningen van alle wapens der in Nederland staande troepen bii en overtuigde hij zich van de voortdu rende paraatheid en gevechtskracht der voor de kustverdediging bestem de weermachtsonderdeelen. Voorts inspecteerde generaal-veldmaar- schalk von Rundstedt op ziin reis nieuwe kustverde<jigingswerken. Burgersj die dezer dagen in de Franekervaart te Sneek aan het dreggen waren naar een te water ge raakt rijwiel, haalden het lijk op van den sinds 4 weken vermisten heer van K„ oud 69 jaar. -Naaf ver moed wordt, is de heer van K. door de -duisternis misleid te water ge raakt en verdronken. VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER BERGEN. Door de evacuatie slapende, dlteh hoopvol voor de toe- komst. De V.V.V. Bergen kwam Woens dagavond, onder voorzitterschap van den heer D. A. Klomp, in de Rusten de Jager biieen. In ziin openingswoord wees de voorzitter op de voor Bergen zoo bij zondere omstandigheden die mee brachten, dat van een viering van het 7de lustrum (de vereeniging be stond juist 35 jaar) was afgezien. Nu de bevolking herT en derwaarts wordt verspreid en er van een actief V.V.V.-leven geen sprake kan zijn, had het bestuur besloten 'dit jaar geen contributie .te heffen en de vaste lasten uit de reserve te be strijden. Spr. hoopte, dat het spoe dig vrede zou ziin, opdat men met vernieuwde, kracht weer voor den opbouw van het vacantie-oord kon arbeiden. Nu er op het bureau geen werk meer te verrichten viel, had de ad ministratrice, mevr. Evenhuis-Nie- boer, een gelijke functie bii de Fede ratie van V.V.V.'s in N.H. aanvaard. Na lange onderhandelingen had het bestuur de rechten op den grond en den opstal van 't openluchtthea ter voor 4000 overgedragen aan den nieuwen eigenaar, den heer Ka- minski. De vergadering hechtte haar goed keuring aan deze besluiten. Op advies van den rapporteur, den heer W. van Gulik, werd de re- kenihg in ontvangst en uitgaaf op een bedrag van 4272 goedgekeurd. Tot lid van de financieele com missie werd de heer G. Diesfeldt gekozen. Met op één na algemeene stem men werd de wnd. secretaris-pen ningmeester, de heer H. L. Baron Taets van Amerongen, herkozen. Aangezien het bestuur paraat wil de zijn wanneer plotseling het V.V. V.-werk weer ter hand kan worden genomen, werd 't bestuur gemach tigd binnen de eoncept-begrooting ontvangsten 4070, uitgaven 4390 te handelen en het tekort uit de reserve te dekken. De verwachtingen. Uit het door den voorzitter uitge brachte jaarverslag deelen wii me de. dat ook 1942 voor Bergen een slecht jaar is geweest. Slechts voor enkele hotels-pensions waren de be drijfsresultaten bevredigend.' Het le dental, dat nog ruim 470 bedraagt, verminderde met 8. Het aantal aan het bureau gevraagde inlichtingen daalde tot 808 (v.j. 2254, in 1940 1135 en in 1939 8389). In normale jaren bedraagt dit ruim 15.000. Bergen', zoo eindigt het jaarver slag, behoort thans wel tot' de be proefde gemeenten in ons vader land. In 1940 ontving het met groote liefde de getroffen Amersfoorters, die ons, uit dankbaarheid, het vorig jaar de fraaie herinneringsbank schonken. Thans worden' wii, met duizenden anderen, uit de kust streek, zelf geëvacueerd. Geluk kig heeft N.H. in den heer van der Pluym, den directeur van het Eva cuatie-Bureau N.H., iemand, die er naar streeft het leed van de geëva- cueerdei* zooveel mogelijk te ver zachten. Mogen de Bergenaren straks elders ean even liefderijk te huis vinden als zii anderen hebben geboden. Voor onze individueel aan gelegde landgenooten moge het hard zijn, vreemden voortdurend als huis- genooten te moeten ontvangen, voor hen die als huisgenooten worden opgedrongen is dit nog veel harder, der. n De voorzitter sloot de vergadering met het uitspreken van den wensch, dat het mooie dorp voor het oorlogs geweld gespaard mag bliiven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1