1933 - TIEN JAAR DERDE RIJK - 1943 EUROPA ONTWAAKT. TIEN JAREN. DAGBLAD VOOR Redevoeringen van den Rijkscommissaris en van Mussert. Grootsche herdenking van .den dertigsten Januari 1933. IJzeren vastberadenheid en onwrikbaar geloof in de toekomst. J uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 37060. ZATERDAG 30 JAN. 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 24. S pagina's. HooidredacteurA. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in de/< éditie 0.10 per m.M min. 14 m.M 1.40. elke 31/,, m.M. meer 0.35 Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. DE herdenking van den dertigsten Januari 1933 biedt gelegenheid tot een vergelijking van dien dag met het heden, nu twee werelden een strijd op leven en dood voeren met als mzet een wereldbeschou wing, welke beslissend is voor de rechten en plichten van den mensen. Tien jaar geleden was de volksche gedachte zoo ver gekomen, dat het in Duitschiand de macht in handen nam. wat dit beteekende yoor Duitschiand en Europa is genoeg- zaam beiicht geworden wij wil len er hier de aandacht op vestigen, dat de machtsoverneming de tegen standers van het nationaal-sociaiis- me, die tot dat oogenblik over de geheele wereld onderling niet eens in pais en vree konden leven en el kander trachtten te overvleugelen, plotseling in één kamp bijeenbracht. In ons land groeide hieruit geleide lijk de roemruchte „Eenheid Door Democratie". De beteekenis was overal dezelide: „Laten wij het ver leden vergeten en als goede politici gezamenlijk trachten onze posities te handhaven!" Een periode van „voor lichting" ving aan met het doel de wereldopinie tegen het nationaal-! socialisme op te zetten. Het natio- naal-socialisme werd uitgekreten als een vijand der menschheid, alleen omdat de democratische leiders in zagen, dat het einde van hun bon- zenpolitiek met de komst van deze nieuwe idee ingeluid was. Deze voor lichting heeft in de afgeloopen tien jaar tot een hetze geleid van een deel der wereld, dat onder invloed staat van de Angelsaksische landen: een hetze tegen de jonge volken die door den eigen nood gedwongen zijn zich vrij te maken van de knel lende banden die door dezelfde An gelsaksische landen waren aange legd. Dit spel, eerst tegen Duitsch iand gevoerd, wordt thans voortge-, zet tegen Europa. Het „Deutschland erwache" van Adolf Hitler is dien tengevolge thans verruimd tot een ..Europa ontwake". En evenals Duitschiand tien jaar geleden, ont waakt nu ook Europa juist in de zen oorlog, omdat deze duidelijk iaat zien, wat de jonge volken van Europa w;]len en wat de buiten- Europeesche mogendheden. EUROPA'S toekomst, dat is het oorlogsdoel van de asmogendhe- d.en, een' doei volkomen overzichte lijk en ondubbelzinnig. De jonge Europeesche volken stellen geen on begrensde aansprakenop wereld heerschappij, maar gaan uit van de grondgedachte der zelfbeperking, der natuurlijke leefruimte. Zij wen- sehen het lot, van Europa bestemd te zien door de Europeesche volke ren en niet door buiten-Europeesche mogendheden, die immers slechts ons werelddeel zouden willen ge bruiken om zich zelf te bevoordee- len. Europa, het Avondland, behoeft neen: mag niet aan den leiband komen van machten, die uit ons zijn voortgekomen en zich van ons erf deel hebben afgescheiden. Zoo is de verbonden strijd niet toevallig en voorbijgaand, maar het gevolg van den wensch om een vreedzame Europeesche gemeenschap te vor men, waarin de grootte en de veilig heid van het eepe volk ook die van het anderexzijn. Gezamenlijk richten deze. jonge volken zich tegen a} dat gene wat in strijd is met de belan gen der volksche gemeenschap en de menscheliike waarden, tegen ioodsch-kapitalisme en 'bolsjewisme. Er is eenheid in het kamp der voor vechters dezer idealen, omdat zij handelen overeenkomstig dezelfde politieke opvatting en wereldbe schouwing. Dit alles is,zoo vanzelf sprekend. dat de tegenstanders zich op het oorlogsdoel der asmogendhe- den ook geen enkele ernstige critiek veroorloven. Hoogstens, en hier komt hun ..eerlijke voorlichting" weer om den hoek gluren. st°llen zij het voor alsof de tegenwoordige oor- "■ogstqestand in Europa de nieuwe orde is alsof die oorlóg, de inge spannen arbeid, de offers en ontbe ringen. welke onverbrekeliik met zulk een omwenteling verbonden zün, te vergeliii-en ziin met vrede en nieuwe orde. Hoor die toekomstige samenleving voert Europa juist nog den oorlog. OET geallieerde kamp heeft' langen tijd gezwegen over zijn oorlogs doel. Het had er geen, dat geschikt was om den Angelsaksischen volkan voor te houden. Langzamerhand ech ter zijn de geallieerden met het ont werp gekomen voor een wereldpa radijs, waar in de toekomst de klei nere volkeren vreedzaam zullen le ven naast den rooden beer en de Britsche leeuw (beschermd door 'den adelaar der V.S.), waar eeuwige vrede en onbegrensde welstand, on beperkte vrijheden voor den enke ling en voor alle volken zullen heer- schen en waar de slechte volken uit gebannen zullen zijn, omdat ze voor altijd achter slot en grendel gehou den zullen worden. Langen tijd heeft een deel van het publiek zich door deze toekomst muziek laten misleiden; vooral de laatste maanden is daarin echter verandering gekomen. Men heeft zich n.l. zoo het een en ander gerea liseerd en begint te begrijpen, wat Europa te wachten staat bij een or dening zooals de geallieerden opge steld hebben. Dan zullen er in de wereld immers nog slechts drie grootmachten zijn, die over het lot van de andere volken beslissen maar bovendien ziet men een schril le tegenstelling tot den geprojecteer de „eeuwigen vrede" in de zich steeds meer toespitsende oneenighe- den in het kamp der geallieerden. Het blijkt maar al te duidelijk, dat de coalitie der geallieerden uit vol komen tegengestelde elementen be staat. Het bolsjewisme is ais vijand van het kapitalisme, als uitgespro ken tegenstander van het econo misch imperialisme, tegelijkertijd gelegenheidsnartner van het afster vende Britsche en het opkomende Amerikaansche wereldimperialisme en streeft op hetzelfde moment naar een eigen wereldimperialisme, op basis van den communistischen we- reldchaos. T N het bijzonder beginnen de neu- traie landen zich te bezinnen op vraagpunten welke zich uit voren staande overwegingen opdoen. Al lereerst vraagt men zich daar af welke plaats men in de toekomstige wereld, zooals de geallieerden die wenschen, zullen innemen en welke onafhankelijkheid, en vrijheid zi1 dan krijgen. Zi.i hebben zich boven alen afgevraagd, welke macht door- siaggevenden invloed zal hebben in Europa, wanneer er in midden-Euro pa geen krachtig rijk zou zijn. Zij hebben daarbij geconstateerd, welke rol de Sovjet-Unie, de Ver. Staten en Engeland zullen spelen en kennis genomen van Edens verklaring in hét Lagerhuis, dat bij een geallieer de zege er nog maar drie grootmach ten zullen zijn, die over legers, vlo ten en luchtmachten beschikken. Vooral in Turkije heeft men aan dacht gevestigd op het feit. dat er dan in Europa practisch maar één bewapende grootmacht zou zijn, n.l. de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie zou dan de doorslaggevende macht ziin om het continent te „ordenen" en erover beslissen of de kleine staten in die orde passen, welke Stalin voor Europa uitgedacht heeft zoo dat tenslotte een enkele Unie van Europeesche Sovjetrepublieken het resultaat wordt. Ook in Zwitserland en Zweden vraagt men zich thans angstig af of het niet een te groot risico is de leidende macht in Euro pa in handen te geven van de Sov- iet-Ünie. Het zwiigen van Stalin op de Anglo-Amerikaansche plannen doet terecht onbestemd en huiverig aan. VVV AT zou er gebeuren indien de w Britten en IN oord- Amerikanen met ue bolsjewisten ae toekomst- van Europa zouden kunnen bestemmen"! Hei resultaat zal zeker geen vrede zijn, doen veeleer de verandering van het Avondland in een slagveld van de bondgenooten van heden, waarbij alle kansen bij de bolsjewis ten zouden liggen. Door de noodza- keiijkneid van een gemeenschappe lijk optreden zijn deze problemen ten deele nog op den achtergrond gehouden. Het rommelt echter reeds lang in de geallieerde gelederen en het staat in ieder geval vast, dat de strijd achter de coulissen ten tijde van Versailles kinderspel zal zijn vergeleken bij dat, wat zich tus- schen Amerikanen, Engelschen en bolsjewisten zou gaan afspelen. Noch Amerika, noch Engeland, noch de Sovjet-Unie hebben onbaatzuchtige belangen bij het lot van Europa zij willen er slechts beter van wor den ten koste van het Avondland. Zoo is met de tegenstanders van Europa geen enkel compromis mo gelijk. Integendeel de strijd moet tot het bittere einde worden uitgevoch ten in het ware 'belang van alle Europeesche volkeren, ook van die welke nu het optreden van natio- naal-socialisme en fascisme door ge raffineerde misleiding nog willen be- critiseeren, wantrouwen en vreezen. Europa's toekomst eischt de over winning der asmogendheden een zege over het levensgevaarlijke bolsjewisme, over het geallieerde systeem van z.g. gelijkschakeling van krachten en over de pogingen van het Amerikanisme, Europa tot een aanhangsel van Wallstreet en Hollywood te maken. De jonge vol ken zullen met de overwinning ook den duurzamen vrede van Europa in handen houden. De toekomst is waard den strijd tot het glansrijke einde te voeren. Jr. Wet over de hereeniging van Oostenrijk met het Duitsche Rijk van 13 Maart 1938. Na de overname van Oostenrijk door het Rijk vond op 15 Maart 1938 op den Heldenplatz in Weenen voor den Führer een groote troepenparade plaats. Een afdeeling Oostenrijksche cavalerie trekt voorbij Hoffmann-Stapf-Pax ra vttyYffHiggfs, Bedrijvigheid tijdens bet Keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Vrijwilligers voor de Waffen-SS en het Legioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoe gen, ten einde gekeurd te wórden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel voor hen, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Neder land te vervullen, dat thans de mogelijk heid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet Van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-SS in Nederland willen toe treden. 1.2.'43 Rotterdam, 9 u., Deutsches Haus, WestMedijk 2.2 '43 Den Bosch, 15 u„ Hotel Noord- Brabant, Markt 45. 2.2.'43 Tilburg, 9 u., Lange Schijstr. 66. 3.2. '4z Roermond, 9 u., NSDAP, Swal- merstr. 61. 3.2.'43 Venlo, 15 u., Deutsches Haus, hoek Willemstr. 4.2.'43 Arnhem, 9 u., Weverstr. 16b. 4.2.'43 Hengelo, 15 u., Deutsches Haus. 5.2.'43 Zwolle, 9 u., Hotel Peters, Markt. 5.2.'43 Assen, 15 u., Dienstgeb. Vaart Zuidzijde. 6.2.'43 Groningen, 9 u., Concerthuis, Poelestr. 6.2.'43 Leeuwarden, 14 u., Huize Schaaf, Breedstr. 7.2.'43 Amsterdam, 9 u., School Iepenw. 13. 8.2.'43 Utrecht, 10 u., Mariapl. Wehr- -ïachtheim. 9.2.'43 Amersfoort, 10 u., Dientsgeb. Leusderw. 10.2,'43 Den Haag, 9 u., Café Den Hout, gezuidanhoutjohew, De Rijkscommissaris zette in zijn rede uiteen hoezeer het lot van Europa steedsverbonden was en ook zal zijn met dat van Duitsch iand. In 1918 heeft men dat weder om niet ingezien en het overwonnen Duitschiand bloot gesteld aan eco nomische plundering, het toeganke lijk gemaakt voor den Jood en den weg geopend tot een uiteindelijke bolsjewiseering. Hij schilderde hoe het Duitsche vol^t stap voor stap naar de ontred dering werd gedreven en het haast ten prooi zou zijn gevallen aan het communisme, ware het niet dat Adolf Hitler een weg naar de we deropstanding had gebaand door onvoorwaardelijke offerbereidheid en geloof in zijn volk, naast het stel len van den arbeid tegenover het goud en de bloedverbonden volks eenheid als basis voor een gemeen schap te maken tot de grondslagen van zijn Nationaal-Socialisme. Uit de historie won hij de levenswet voor den Duitschen. voor den Ger-- maanschen mensch. Nadat hij tegenover de vage wereldhervormingsplannen, die de geallieerden Europa willen opdrin gen en de doeleinden van Stalin de klare plannen van het Nationaal-So- cialistische Duitschiand had gesteld, schilderde hij het geweldig karakter van den strijd aan het Oostfront. Alle offers, die thans gebracht worden, moeten getoetst worden aan die welke de soldaten daar brengen. Dienovereenkomstig stelde hij eenige algemeene voorwaarden, waaraan hier te lande minstens zai moeten worden voldaan, opdat de strijders ginds niet in den rug wor den aangevallen. De Nationaal-Só- cialisten hier zijn bereid dezelfde hardheid te toonen als de strijders aan het Oostfront. Ook hij sprak zijn onwrikbaar vertrouwen uit dat de Nationaal-Socialisten tot de uitein delijke zege zullen blijven optrek ken achter hem, die het lot van ons allen in de hand heeft genomen. September 1939: De Führer ondertee- kent /ijn oproep aan het Duitsche volk. (Hoffmann-St.-P-m.) AAN een van de vele herden kingsbijeenkomsten, die in verschillende plaatsen van ons land worden gehouden ter gele genheid van het feit, dat de Führer van het Duitsche Rijk heden tien jaar geleden tot Rijks kanselier werd benoemd, hebben de Rijkscommissaris, Rijksminis ter Seyss Inquart en Mussert bijzondere beteekenis verleend door het uitspreken eener her denkingsrede. Het was de bijeen komst, die gisteren, op den voor avond van den dertigsten Januari, werd gehouden in de groote Die rentuinzaal te Den Haag, bijge woond door tai van vertegen woordigers van Staat, Weermacht en Partij, Nederlandsche autori teiten en vertegenwoordigers der Nederlandsche nationaal-socialis- tisehe formaties. De zaal, waarvan de balcons waren ingenomen door het vroo- lijke wit en blauw van de blou ses der nat.-soc. jeugd, was met rood vlaggedoek, gouden adelaars, bladslingers en witte seringen om- getooverd in 'n imposante ruimte. Eenige duizenden Duitsche en Nederlandsche nationaal-socialis- ten hebben daar geluisterd naar woorden, die getuigden van ijze ren vastberadenheid en een on wrikbaar geloof in de toekomst, uitgesproken, rustig en waardig op een moment waarin het harde heden van den strijd rond Stalin grad de herdenking van den glo- rieusen fakkeloptocht, tien jaar geleden jn de Wilhelmstrasse te Berlijn, haast op den achter grond dringt. Als zoodanig hadden zij speci fieke beteekenis. Zij legden ge tuigenis af van de verantwoor- delijkheid, die beide nationaal- socialistische leiders vleten te dragen op dit historisch oogen blik, waarin een worsteling zon der weerga zal beslissen over de toekomst van ons continent, en van hun vertrouwen in den Führer, in wiens handen het lot van Europa en van de Germaan- sche landen in het bijzonder is gelegd. De Führer tijdens zijn rede gedurende de historische Rijksdag- zitting van 1 September 1939 Hoffmann-Stapf-Pax m 30 Januari 1933. De Führer groet uit het venster der Rijkskanselarij te Berlijn de hem toejuichende menigte Hoffmann-Stapf-Pax m Mussert Mussert schetste hoe de Volken bond niet bij machte was na den eersten wereldoorlog orde te schep pen en het geheel dreigde uit te loopen op een worsteling tüsschen kapitalisme en communisme. In het land, dat men vernederd had en waarvan men dacht dat daar geen kracht meer was, ontstond echter een nieuwe factor: het nationaal- socialisme. Een nieuwe idee, gebo ren uit innerlijke kracht na beproe ving, die het volk iets beters bracht, den .vil namelijk 'tot dienen en offe ren ten bate der gemeenschap. Hij schilderde de phasen waarin het groote nationaal-socialistische opbouwwerk zich voltrok, de periode 1920/1933 waarin Adolf Hitler met zijn aanhangers alles trotseerde, de periode 1933/1939 waarin men zich gereed moest maken om den drei genden stormloop van communisme en reactionnairen te trotseeren. Nadat hij den afweer van den bolsjewistischen kolos de historische roeping van den Führer had ge noemd en opnieuw getuigenis had afgelegd van de solidariteit van de Nederlandsche met de Duitsche nationaal-socialisten vooral op dit moment, zette hij uiteen hoe zijns inziens de verhouding van volk tot volk, van partij tot partij en van Duitschen tot Nederlandschèn natio- naal-socialist dient te "zijn. Hij vroeg daarbij onder meer erkenning van de offers, die Nederland thans hoewel voor een deel niet vrijwillig brengt. Aan het slot van zijn rede dankte hij den Führer voor hetgeen hij reeds thans voor Europa en daarmee voor Nederland heeft gedaan. (Wij komen in ons volgend num mer uitvoerig op beide redevoerin gen terug. Red.) yANDAAG tien jaar geleden be- leefde het Duitsche Rijk het grootste keerpunt van zijn geschie denis: de grijze veldmaarschalk, .Rijkspresident Von Hindenburg, be noemde Adolf Hitler tot Rijkskanse lier. Dit beteekende de machtsover neming door de Duitsche nationaal- socialisten; het resultaat van jaren- langen strijd om de harten der men- schen; de "bevestiging tegenover de wereld, dat het Duitsche volk ont waakt en tot eenheid gebracht lyas en na deze geestelijke overwinning de hand aan- den ploeg zou slaan om Duitschland's volkomen herrijzenis te bewerkstelligen. Hoe spoedig dit algeheele herstel van het tot volledig bankroet ge brachte land een feit was, is de wereld thans wel duidelijk gewor den. Sedert dien dertigsten Januari 1933 zijn tien jaren voorbij gegaan en het binnenlandsehe gebeuren op dien dag aanvankelijk betiteld, als een keerpunt in de Duitsche ge schiedenis blijkt thans veeleer een keérpunt in dé wereldgeschiedenis te zijn. De enkele bewonderaars uit den tijd, dat Hitier zijn partij stichtte, zijn tot millioen.e'n uitgegroeid; dé revolutie strekt zich over steeds meer menschen en volken Uit, omdat de nationaalsocialistische idee die men, of men wil of niet, moet on dergaan heel anders is dan wat tegenstanders er van vertellen. Wist men voor 1933, dat Hitier nooit aan de macht zou komen, toen hij de macht toch overnam, heette het, dat hij het geen drie weken zou uithou den. Maar Hitler is er nog steeds en het nationaalsocialisme van den Füh rer en zijn millioenen volgelingen i,s in deze tien jaren, maar vooral in de laatste oorlogsjaren, gelouterd en verdiept. Zoo zullen Hitier en het natio- naalsocialisime ook in de toekomst blijven en de wereld hervormen, de volkeren bevrijden van de machten en krachten die hen trachten te be- heerschen, te knechten en uit te bui ten. Daarom zullen de volgende tien jaren de w e r e 1 d een evengrooten sprong vooruit doen gaan als de af geloopen tien jaren dat Duitschiand deden. HET lot heeft het zoo bepaald, dat Duitschiand bij de tienjarige her denking van de machtsoverneming in den geweldigsten strijd aller tij den staat tegen denzelfden vijand, dien het tien jaar geleden in Duitschiand wist uit te roeien. Nu heeft het dezen aartsvijand, het bol sjewisme, tot in zijn hol achtervolgd, waar hij nog eenmaal trachtte den kop op te steken, om Europa in zijn macht te krijgen. Hitler had liever den strijd gemeden. Steeds heeft hij den vrede bepleit en den oorlog ver oordeeld. Wat zou hij niet gaarne de kracht van zijn volk "aangewend heb ben voor werken des vredes. Edoch, de vijanden van het volksche socia lisme wenschten den vrede niet en verklaarden Duitschiand den oorlog. Nu is er een strijd op leven en dood en het vergt veel kostbaar Europeesch bloed. Het is om deze reden, dat een feestelijke herden king van dezen dag achterwege blijft. Maar waardig zal de dertigste Januari herdacht worden plechti ger nog het heldendom van d.en Duitschen soldaat, die nu met zijn leven het in deze tien jaren verwor,- ven bezit beschermt en ons geloof aan de zege van Europa bevestigt. Het kan ook niet anders: juist nu blijkt hoe het nationaalsocialisme den soldaat heeft bezield en tot on gekend heldhaftige opoffering be wogen voor de bescherming van zijn vaderland en ver daaroverheen van ons geheele continent tegen het bolsjewisme. Welke gevaren dit bolsjewisme in houdt behoeven wij niet nog eens uitvoerig te betoogén, wij hebben er Donderdag reeds over uitgeweid. Wij willen echter gaarne nog de ernstige woorden' van Paus Pius XI aanhalen, die hij geschreven heeft in zijn encycliek „Divini Redemptoris", hoofdstuk 58: „Daar het bolsjewisme een intrin siek (een allesdoordringend) kwaad is, mag het in niets gesteund wor den, door wien dan ook, als hij al thans de christelijke beschaving tegen den ondergang wil redden en in hoofdstuk 74: „Daarom moeten da regeeringen al hun doen en denken erop richten om te verhinderen, dat dp afschuwelijke dwaalleer der bol sjewisten, die de omverwerping van elke menschelijke samenleving ten doel heeft, huri grondgebied door- dringèn". MEN realiseere zich wat er gebeurd zou zijn in Europa en speciaal in ons land indien 30 Januari 1933 geen machtsoverneming had gebracht. Het is zelfs het kleinste kind duidelijk, dat dan het communisme gezegevierd zou hebben; Duitschiand zou bolsje wistisch geworden zijn en omdat een grens nu eenmaal maar een grens is zou ook Nederland vol komen geïnfecteerd zijn geworden. De dertigste Januari 1933 betee- Tent derhalve ook voor ons land de grondslag van onze bescherming tegen het Aziatisch barbarisme. Nog is de wereld in vuur en vlam, maar duidelijk ziet men reeds de contouren van de toekomst: de Ger- maansehe gemeenschap, waaraan al- ierwege gebouwd wordt. Het bouw werk zal voltooid worden, omdat de trijd, die gevoerd wordt, gewonnen zal worden door hen die de roep stem des tijds verstaan hebben, de jonge volken, die zich ontdoen van alle niet-volksche machten. Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1