Duitschland en Nederland i en Folklore. DAGBLAD VOOR e imp els Zuidelijke gevechtsgroep in Stalingrad overweldigd. Kultuurgemeenschap QORTMEIJER) S.V. Slag bij het eiland Bennell. Ankara middelpunt van geallieerd offensief? Churchill in Ankara. Gevechten in Tripolitanië en Tunis. Keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen. Hef laatste verzet in Stalingrad. va si verbonden in den sirijd om Europa's toekomst. Bereid tot het brengen van alle offers. Rede van den Rijkscommissaris. net de handen had gespeeld, rust is eigenlijk alleen de in den aanval geweest, iige fraaie kansen, waar» voor open doel, werden zoo kwam het einde met iende zege. IEELE MEDEDEELINGEN. B. N. A. inventarisatie. I. C. A. voor Noord-Holland dat in de periode van B t/m oor de V. B. N. A. in opdracht edrijfschap voor Aardappelen arisatie zal worden gehouden lorradige hoeveelheden aard- -elke voor consumptie zullen orden geleverd, naar den toe- Zondag 7 Februari 1943 te 24 ebbendgn worden er op ge- zij verplicht zijn alle te gewenschte- inlichtingen aan V, B. N. A. met de inven» elaste personen te verschaffen.' Urlauberkarten. de bonnen der „Urlaüber- emerkt met „Brot 50 G." en jan twee vetgedrukte letters ok in omloop bonnen „Brot deze kaarten, waarop de te letters „R" niet voor» eze laatste bonnen zijn evens ig. Detaillisten zijn verplichte ten bonnen aan te nemen. eboekjes voor schapen. Voedselcommissaris voor ,:t bekend: Bij velen heeft de postgevat, dat schapenhouders i veeboekje moeten aanvragen ericht d.d. 28 Jan. j.l.) :hter ntet het geval. De bedoe* it ieder die schapen houdt en oekje voor „Rundvee" of „niet houders in zijn bezit heeft om pen in te noteeren, ten spoe- l veeboekje voor niet-rundvee» ianvraagt bij den Plaatselijken .der waaronder hij/zij ressor- ip Alkmaar, berglaan 2*2. bruari half acht lotel Proot lit Paterswolde jver: I herfst een verrassing I. als1 iets heel bijzon- I in den besten zin van I diep gevoel. Een der Bvas van oordeel, dat Ijlden Jager in geheel Hiide te worden. Een Ferflau wende spanning Irestatie geniet, leden N.D.K. f 0.50. idel K. TER BURG. oeken en theedoeken en scharen aan af te pen, evenals scherpe jïewerk, veroorzaken :e beschadiging van .ter tijdens het was- ifaschgoed-schade is dvertenties leest, ïen stenografeeren vordt aangeboden. hebben steeds ien omdat kennis d wordt aan ener- al bekend zijn, een .egde leerkrachten verwerven en te taal. ondernemingsgeest in Duitschland ge- j-12 en 14-17 uur bij: TERDAM-C. n tergoed. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar, telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 2 FEBRUARI 19*3 ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 26. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. 1 Prfjs der gewone advertenties In deze editie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Ztvare gevechten aan Donetz bont en bij U/o ronesj. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 1 Febr. - (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt piede: In Stalingrad is de Zuidelijke greep van het 6de leger onder bevel van generaal-veldmaar- schalk Paulus na een heldhafti ge verdediging van meer dan twee maanden door de over macht van den viiand in den strijd overweldigd. De Noorde lijke groep onder bevel van den géneraal der infanterie Srecker handhaaft zich nog steeds. Zij sloeg krachtige vijandelijke aan vallen af, deels in den tegen aanval. Op de overige brandpunten, van den grooten af weerslag in. het Oosten duren de gevechten met onvermin derde heftigheid voort. Pogingen van den vijand om in den Westelijken Kaukasus door ons afweerfront te breken, mislukten. Tusschen Kauka sus en heneden-Don kwam het al leen tot gevechten tusschen onze achterhoede en den zwak achtervol genden vijand, zonder dat de marschbewegingen van het gros on zer troepen gestoord werden. Aan het Donetsfront en ten Zuidwesten van Woronesj kwam het tot zware gevechten, d»e nog voortduren. Aan het Ladogameer viel de vijand na de zware verliezen van den vori- gen dag slechts met vrij zwakke strijdkrachten aan. Alle aanvallen werden afgeslagen. Door afdeelingen van het leger zijn van 21 tot 31 Januari aan net Oostelijke front 517 pantserwagens vernield, buitgemaakt of buiten ge vecht gesteld. In Noord-Afrika. -R*«- In Afrika zijn hevige aanvallen op de stellingen van het Duitsch- Italiaansche Afrikd$eger in het Wes ten van Tripolitfflaië met nieuwe zware verliezen voor den vijand af geslagen. De gevechten om de stel lingen, die de laatste dagen in Tu nesië genomen zijn, duren voort. Duitsche gevechtsvliegers hebben op nieuw de haven van Bone gebom bardeerd. In luchtgevechten en door .luchtdoelgeschut der luchtmacht 'werden in het Middellandsche Zee gebied 15 Amerikaansche en Britsche vliegtuigen neergeschoten. Een Duitsch vliegtuig wordt vermist. Duitsche duikbooten hebben in Januari 1943 onder de moeilijkste weersomstandigheden, die soms tot een orkaan werden. 63 vijandelijke koopvaardijschepen met een geza- menlijken inhoud van 408.000 ton m den grond geboord. Voorts wérden 10 schepen getorpedeerd; de onder gang daarvan kon niet worden waar genomen, doch kan met het oog op de zware zee worden aangenomen. De luchtmacht heeft in de Middel landsche Zee 18 koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 114 000 ton, die deel uitmaakten van convooien, en 2 torpedojagers tot zinken gebracht. Bovendien werden 37 koopvaardijschepen met een ge zamenlijken inhoud van 209.000 ton, een kruiser, twee torpedojagers en 2 bewakmgsvaartuigen beschadigd. Onder de moeilijkste geveehtsvoor: waarden is dus in de maand Januari minstens 522.000, ton vijandelijke koopvaardijscheepsruimte vernietigd. BIJ VERSTANDIG GEBRUIK KAN MEN MET WEINIG GAS VEEL DOEN. Verschillende oorlogsbodems tot zinhen gebracht Het keizerlijk Japansche hoofd kwartier deelt mede, dat Japansche marinevliegtuigen bij de Salomons^ eilanden, buiten het eiland Rennell, in een slag, die geduurd heeft van 29 tot 30 Januari, 2 vijandelijke slag schepen en 3 kruisers tot zinken hebben gebracht, een slagschip en een grooten kruiser aanzienlijk heb ben beschadigd en 3 vijandelijke ge vechtsvliegtuigen hebben neerge schoten. Naar de minister van marine na der heeft medegedeeld, werden in den loop van het zeegevecht Vrijdag éérst een vijandelijk slagschip en een kruiser in den grond geboord. De overige verliezen lefed de tegen stander den volgenden dag door net Japansche luchtwapen. De aanvoe gende machine van het eskader werd door het vijandelijke afweervuur ge troffen op het oogenblik, waarop zij ®e torpedo afvuurde. De piloot stuur de het toestel daarop rechtstreeks daar het dek van het vijandelijke slagschip, waarop het bijna tegelij kertijd meUde ontploffende torpedo "eerkwam. Korten tijd daarop be- fi°d het slagschip reeds te zinken. .Door het verloop van den zeeslag net vijandelijke tegenoffensief Venideld. Fatale verliezen bij de Salomonseilanden. heoo .keizerlijke Japansche vloot pjv't in de wateren der Salomons- dm, ,n aReen, met inbegrip van nn"Jlag buiten het eiland Rennell viiata 11 Januari, in totaal 132 -„Ujklijke oorlogs- en transport ers?11 tot zinken gebracht of be- vnnri'^d. Onder deze schepen be- vlipp(,n. zich 10 slagschepen, 8 en ^moederschepen, 40 kruisers zjjn q.wrpedobootjagers. In totaal rfnnV j vliegtuigen neergeschoten ten Japansche vlootstrijdkrach- hnt o=u-uren<le dezelfde periode in «soieij der Salomonseilanden. s,een bericht van Svenska zipf- J^' ê4 zou .Gandhi ernstig Zijn gezondheidstoestand «ti met dan dag slechter worden. Politieke kringen te Ankara wijzen op een Londensche beschouwing t.a.v. de ontmoeting in Casablanca in verband met een nieuw offensief der geallieerden om de laatste neutralen in den oorlog te betrekken, waarop de Washington Post heeft gezinspeeld. Dit bevestigt de in Ankara overheerschende opvatting dat de geallieerden thans met alle middelen trachten de resteerende neutrale staten, onder wie in het bijzonder Turkije te dwingen tot een „uitspraak". Politieke kringen verwachten binnen d'en eerst- volgenden tijd levendige en krachtige di plomatieke stappen der geallieerden in Ankara, vooral eischen betreffende het opgeven, van de Turksche neutraliteits politiek. Te Londen is officieel medege deeld, dat Churchill vergezeld door militaire en diplomatieke adviseurs als gast der Turksche regeering een bezoek aan Turkije heeft gebracht. De besprekingen met den Turk- schen president en met leden der regeering hebben tot een overeen komst geleid omtrent „de wijze waarop Groot-Brittannië en de Ver- eenigde Staten Turkije zouden kun nen helpen bij een èssentieele con. solidatie van de eigen defensieve veiligheid". Beraadslagingen over dit thema hebben plaatsgevonden tusschen de Turksche en Britsche militaire deskundigen. De Turksche en Britsche staats lieden hebben later verklaard bui tengewoon voldaan te zijn. Naar Reuter verder meldt is Churchill van zijn bezoek aan Tur- kije te Caïro teruggekeerd. Churchill door den president ontvangen. 't Bezoek van Churchill op eigen wensch plaats gevonden. Hij is door den president der Turksche repu bliek Adana in audiëntie ontvangen. De Turksche staatslieden hebben in de besprekingen met de Britsche staatslieden een overzicht gegeven van den loop der Tursche politiek in de laatste critieke jaren. Chur chill heeft hun verzekerd, dat de Britsche regeering deze politiek ,met volle sympathie en volledig begrip" heeft gevolgd. De Turksche en de Britsche staatslieden hebben „den geheelen tegenwoordigen toe stand m Europa en vooral in de ge bieden waarbij Turkije direct be lang heeft" aan een onderzoek on derworpen. In alle essentieele pun ten is overeenstemming der opvat tingen geconstateerd. Dé besprekin gen zijn den 30sten en 31sten Ja nuari gevoerd. De minister-president kon spreken met volledige kennis van de mee ningen van president Roosevelt, die deze ontmoeting ten zeerste had toegejuicht. Ook aan de vraagstuk ken van den tijd na den oorlog werd aandacht besteed en ook ten aan zien hiervan kwam men volgens het Britsche communqiué tot overeen stemming. Aan het Italiaansche legerberichi van 1 Febr. ontleenen wij het vol gende: In het W. deel van Tripolitanië werden de hevige gevechtshandelin gen van vijandelijke pantserafdee- lingeri| en vijandelijke artillerie voortgezet, die steeds op onzen on- middellijken afweer stieten. In Tu nesië duren de gevechten in de sec toren, die de spiltroepen de laatste dagen bereikt hebben, voort. Viermotorige Amerikaansche bom menwerpers vielen gisteren Messina aan, waar talrijke bommen werden uitgeworpen en aanzienlijke schade aan vele gebouwen werd aangericht. Het aantal slachtoffers wordt op het oogenblik nagegaan. Drie Liberators werden omlaag geschoten. Andere aanvallen werden ondernomen op Catania, Trapagi, Augusta en Melito di Porto. Het aantal slachtoffers is nog niet vastgesteld. Eenige vlieg tuigen werden neergeschoten. Een onzer corvetten en een tor pedoboot werden door den vijand voor de Tunesische kust in den gi-ond geboord. DUITSCHE PERSSTEMMEN OVER DE PROCLAMATIE VAN DEN FüHRER. In hun commentaren op de procla matie van den Führer houden de Duitsche bladen zich in het bijzonder bezig met de vraag, wat ér var. Europa zou zijn geworden, wanneer de nat,-soc. opstand het machtelooze Duitschland niet tot het bastion van Europa zou hebben gemaakt. Onder het systeem van Versailles, zoo schrijft de Völkischer Beobachter, zou het bolsjewisme een gemakkelijk spel gehad hebben. Adolf Hitler heeft dit voortschrijdende verval tegengehouden. Hij heeft Duitsch land van den afgrond teruggetrok ken, heeft het eenheid en vorm ge geven en daarmede voor het bolsje wisme een onoverwinlijken dam op geworpen. De Montag schrijft, dat Churchill en ook Roosevelt ,in hooge mate van" Stalin afhankelijk zijn. Zij zijn niet in staat hem te beïnvloeden. De machten, die Churchill en Roo sevelt in hun eigen landen en ten Oosten van ons hebben opgeroepen, woeden, tot zij door ons worden neergeworpen. De secr.-gen. van het dep. van Justitie heeft bepaald, dat de plaat selijke hoofden van politie in ge meenten van minder dan 10.000 in woners bij strafbeschikking enkel geldboete van ten hoogste 50, hech tenis van ten hoogste 5 dagen of ver beurdverklaring van voorwerpen kuonsa opleggen. Bij onze vrijwilligers. Trouwe kameraden SS PK Walbaeh-Atl-H-P m Het Sg-Ersatzkommando deelt mede: Vrijwilligers voor de Waffen-SS en het Legioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoe gen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel voor hen, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Neder land te vervullen, dat thans de mogelijk heid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-SS in Nederland willen toe treden. 3.2.'4.-< Roermond, 9 u., NSDAP, Swal- merstr. 61. 3.2.'43 Venlo, 15 u., Deutsches Haus, hoek Willemstr. 4.2.'43 Arnhem, 9 j., Weverstr. 16b. 4.2.'43 Hengelo, 15 u., Deutsches Haus. 5.2.'43 Zwolle, 9 u., Hotel Peters, Markt. 5.2.'43 Assen, 15 u., Dienstgeb. Vaart Zuidzijde. 6.2.'43 Groningen, 9 u., Concerthuis, Poelestr. 6.2.'43 Leeuwarden, 14 u., Huize Schaaf, Breedstr. 7.2.'43 Amsterdam, 9 u., School Iepenw. 13. 8.2.'43 Utrecht, 10 u., Mariapl. Wehr- viachtheim. 9.2.'43 Amersfoort, 10 u„ Dientsgeb. Leusderw. 10.2.'43 Den Haag, 9 u., Café Den Hout, Bezuidenhoutsehew. VERDUISTER GOED. Heden van 17.268.21 Maan op 5.59 onder 14.39 5 Febr. N. Maan. In Stalingrad is de Z. groep van het 6e Duitsche leger na haar wor steling van twee maanden tegen de vijandelijke overmacht tijdens bit tere koude en na onmenschiijke ont beringen Zondag overweldigd. Van- alle kanten zwaar aangevallen, wer den de uitgeputte verdedigersten slotte op het nauwelijks 300 meter breede plein bij het Gepeoe-gebouw bij eengedrongen. Door gebrek aan munitie konden zij noch de concen trische aanvallen der tanks af slaan, noch de open in de puinhoo- pen staande batterijen meer onder vuur nemen, die met haar granaten de laatste resten van het Gepeoe-ge bouw stukschoten en zoodoende het verzet van de rond generaal-veld- maarschalk Paulus geschaarde strij ders konden breken. De grenadiers boden in het stukgeschoten en opge blazen gebouw nog met laatste krachten verzet aan de van alle kan ten aanstormende bolsjewisten. Met de vernietiging van alie belangrijke documenten, kaarten en f papieren zetten zij de kroon op het' gedenk- teeken, dat zij door hun onverganke lijke daden hebben opgericht. In de stukgeschoten werkplaatsen van de tractorfabriek zet de N. gevechts groep onder leiding van den gene raal der infanterie Streeleer haar heldhaftige afweer strijd voort. De bolsjewisten schieten systema tisch eiken nog overeind staanden muur van deze uitgestrekte fabriek stuk en werpen salvo na salvo hand en werpgranaten dicht achter de stukken om den verdedigers iedere mogelijkheid tot dekking te ontne men. De goten, kelders en onder- sardsche gangen bieden echter nog steeds bescherming. Van hieruit stor men de onvermoeide strijders naar voren, wanneer vijandelijke storm troepen zich ver naar voren wagen en slaan hen terug. DE HERDENKING DER MACHTSOVERNAME IN DIVERSE PLAATSEN. In een bijeenkomst in Rotterdam heelt o.a. dé plaatsvervangende lei der der N.S.B., C. van Geelkerken, gesproken en heeft H^iuptdienstiei- ter Schmidt een terugblik op de situatie in Duitschland voor 10 jaren geworpen. Hij wees o.a. op de nood zaak, dat ieder pal moet staan op de plaats waar de Führer hem gesteld heeft om op die wijze de ware ge meenschap van alle Germanen tot stand te brengen. De herdenking in Hilversum werd o.a. bijgewoond door den generaal der vliegers Christiansen. De kring leider van den kring Gooi-Zuid der N.S.B., de heer Otter, hield een re de. Vervolgens sprak als Duitsche feetrsedenaar de heer «Müller Rein- hardt, Beauftragte van den Rijks commissaris voor de prov. Utrecht. De N.S.D.A.P. in Amsterdam heeft ter gelegenheid van de herdenking, Zaterdag de gewonde en zieke sol daten in de Lazaretten eenige ver rassingen bereid, wat reeds Vrijdag avond in Hilversum geschiedde. De dooden zijn te Amsterdam her dacht door een kranslegging op de Oosterbegraafplaats. AUDIËNTIE COMMISSARIS DER PROVINCIE. De wekelijksche audiëntie van den Commissaris der Provincie Noord-Holland op Vrijdag 5 Fe- biuan m. werdi niet gehouden. In de groote bijeenkomst van Nederlandsche en Duitsche na- tionaal-socialisten in den Dieren tuin te Den Haag ter herdenking van de machtsaanvaarding in Duitschland heeft de Rijkscom missaris Dr. Seyss Inquart de volgende rede uitgesproken. MIJNHEER Mussert, nationaal-socia- listische kameraden, het is mij een groote voldoening u hier in een zoo vast aaneengesloten gemeenschap bijeen te zien en 't is mij een bijzondere behoefte u, mijnheér Mussert, te danken, dat u aan deze betooging deelneemt. Ik dank u ook voor uw woorden en vooral voor uw betuiging van trouw aan onzen Führer. Het is nu bijna drie jaar gele den, dat onze weg ons hier in Neder land heeft bijeengebracht en ik mag zeggen, dat het succes bij de oplossing van onze gemeenschappelijke taak, die wij hebben, den grondslag van vertrou wen heeft gelegd, die het uitgangspunt is voor steeds vollediger deelneming aan de uitvoering van de opdracht, die wij hier hebben. Dit vereenigt ons, Duitsche en Nederlandsche nationaal- socialisten. Zoo vereenigt ons ook de dag van heden, die teruggrijpt op den dag van tien jaar geleden, waarop de Nationaal-Socialistische Duitsche Ar beiderspartij aan de macht gekomen is. Beteekenisvolle dagen. 17 R zijn dagen in de geschiedenis van de volkeren en van de menschheid, die de vervulling schijnen te zijn van een tijd van den economischen, socia len, politieken en vooral geestelijken striid en die de voltooiing en bekrach tiging van dien strijd beteek enen. Te gelijkertijd zijn zij echter ook het begin eener nieuwe naar grootere ruimten strevende ontwikkeling volgens dezelf de wet krachtens welke dragers van die ontwikkeling zijn aangetreden, zoo dat deze dagen symbolisch als mijlpalen in de geschiedenis bestaan. De 30ste Januari 1933 is een zoodanige geken merkte dag in de,.geschiedenis van het Duitsche volk, thans reeds van Europa, en zal bovendien nog ziin bijdrage le veren voor de ontplooiing van de wereld. Het Duitsche volk is in het iaar 1914 met oorlog overladen geworden, zonder toen de laatste oorzaken, die tot dien oorlog geleid hebben, duidelijk te heb ben ingezien. Die oorlog scheen althans aanvankelijk een Europeesche aangele genheid te ziin en toch moesten de laatste oorzaken gezocht worden in de omstandigheid, dat de grondslagen van het_ toenmalige Europeesche leven ge schikt waren door krachten, die buiten het continent stonden en het ontstaan van economische, politieke e'n militaire zwaartepunten buiten het Europeesche gebied ziin invloed op den Europee- schen toestand begon te laten gelden. In deze zoo nauwer wordende wereld botsten de krachten in het Europeesche gebied tegen elkaar op. In plaats van evenwel nu jiaar onontkoombare lotsge- meenschap in tc zien. raakten deze krachten met elkaar handgemeen en gaven zoodoende gelegenheid tot vrijer ontplooiing aan de buiten Europa staande machten, ondanks het feit, dat deze vóór alles te voorschijn kwamen met zulke negatieve vooruitzichten en invloeden als het bolsjewisme in het Eurasische gebied. Het lot van het Duitsche volk is het lot van Europa. 'THANS kunnen wij constateeren, dat het lot van het Duitsche volk feite lijk het lot van het Europeesche gebied bepaalt. Geraakt het Duitsche volk in een toestand van vruchtdragende orde ning, dan gedijt het continent; wordt deze ordening aan het Duitsche volk ontzegd, dan zullen er altoos slechts heillooze spanningen bestaan. Wanneer wij ons de grootte en eigenschappen van het Duitsche vólk voor oogen hou den in verband met zijn centrale ligging, dan zien wij, dat hier een logische sa menhang aanwezig is. Destijds evenwel, in het jaar 1914, waren de uiterlijke om standigheden van bedrieglijken aard, omdat de uiterlijke voörteekens, die den maehtsgroepeeringen aankleefden, ten opzichte van de centrale mogend heden Duitschland en Oostenrijk door den zich modern noemenden tijdgeest zelf in den boezem van het eigen vols als reactionnair werden bestempeld en uitgekraamd. De afloop en het resultaat van den toenmaligen strijd in den eersten wereld oorlog zijn bekend. Aan alle fronten on verslagen ondanks een geconcentreerde bestorming, veroverde het Duitsche volk voor zichzelf geleidelijk militair de vrij heid in den rug, maar wegens gebrek aan een vastberaden politieke leiding hield het thuisfront geen stand, murw geslagen als het immers was door een geleidelijk verval tot algeheele armoede, dat veroorzaakt was door het toenemen de tekort aan levensmiddelen. Europa heeft uit deze ineenstorting van Duitschland niets gewonnen. De vij andelijke mogendheden - hoewel de Ver. Staten zich tenslotte terugtrokken en Europa aan zichzelf overlieten, na mede het onheil te hebben aangericht - slaag den er niet in op Europeeschén bodem 'n ordening tot stand te brengen, die de krachten der Europeesche volken tot een zinrijke en vruchtbare harmonie bracht. De splitsing in overwinnaren en overwonnenen, in zoogenaamde bezit ters en niet-bezitters moest gehand haafd blijven. Deze politiek had slechts "dit eene tot resultaat: de ongeremde groei van het bolsjewisme, dat Europa rechtstreeks bedreigde en van het Ame rikanisme der Ver. Staten, dat Europa steeds meer in het nauw dreef. Steeds nieuwe conflicten. Dit resultaat, vastgelegd in de dicta ten van de Parijsche voorsteden, wekte voortdurend nieuwe conflicten. De toe stand, die ontstaan was door de zooge naamde overwinning van de geallieerden, bracht in werkelijkheid geen vrede, doch was slechts de bron van blijvende verwarring en wanorde en de kiem voor nieuwe oorlogen. Duitschland is het midden van Europa en dit midden moet zijn overeenkomstige bestaansmogelijk heden hebben en wel sociaal, nationaal, d.w.z. onafhankelijk van de invloedsfeer van vreemde mogendheden, de ter be schikking staande leefruimte, die ge bruikt wordt in gemeenschap met de andere Europeesche volkeren, alsmede de mogelijkheid om te leven volgens zijn eigen levenswetten. Alle mogelijke plan nen, waarmede men toen steeds weer baten. Het Duitsche volk kan-niet stil blijven zitten, wanneer zijn nationale levensrechten niet erkend worden, n.l. te leven volgens de wet die overeen komt met zijn aard en niet te moeten leven volgens een wet, die van buiten af, als bijvoorbeeld de liberale democra tie, aan het Duitsche volk wordt voor geschreven. Een proces van verarming. DOOR Duitschland. beteekende het resultaat van den eersten we reldoorlog een onophoudelijk, mate rieel en geestelijk, maar ook moreel proces van verarming, dat bevor derd en gestimuleerd werd door den in Duitschland gevestigden invloed van Westerschen geest. In dit ver band is de invloed van het Joden dom op het Duitsche volk van bij- zonuere beteekenis. De mogelijkheid van dezen invloed werd. door de Westelijke democratieën verlangd, waartoe zij eischten, dat alle hin derpalen die in het Duitsche volk tegen het binnenstroomen van het Jodendom waren opgericht, zouden worden neergehaald. Het Jodendom, van het Oosten, dat uit de ghetto's het Duitsche Rijk bin nenstroomde, greep deze gelegenheid aan. Nadrukkelijk moet hier worden vastgesteld, dat de invloed van het Jodendom in den boezem van het Duitsche volk funest werkte. Door den invloed van 't JoJdendom werd afbreuk gedaan aan alle tucht, door den invloed van het Jodendom wer den alle traditioneele begrippen van ordening stukgeslagen, werd de kern des volks versplinterd en verstrooid, kortom werd onhoudbaar de weg bereid voor het bolsjewisme, dat voorbereid en bevorderd werd door de economische leegbloeding, door de massale werkloosheid en derge lijke verschijnselen van een teugel loos, liberaal, kapitalistisch stelsel. Dit te constateeren is uitsluitend een aangelegenheid van het Duit sche volk, dat ontelbare offers heeft moeten brengen, onzegbaar leed heeft moeten verduren en eindelooze gevaren en grooten neergang daar door heeft moeten beleven en het is uitsluitend een aangelegenheid van het Duitsche volk, wanneer het in noodweer het besluit genomen heeft het Jodendom uit ziin volkslichaam te verwijderen. Moskou dreigde naar de macht te grijpen. NOG al te goéd herinneren wij ons den toestand, die in net jaar it)32 zoo ver gevorderd was, dat Moskou er aan dacht in Duuschlana naar de maent te grijpen en inder daad niet ver van die mogelijkheid verwijderd was. Wanneer aan deze ontwikkeling, die juist door de zoo genaamde vredesverdragen aan het Duitsche volk was opgedrongen en door den voortdurenaen invloed der westelijke mogendheden wera be vorderd, geen halt zou zijn toegeroe pen, dan zou er tien jaar geleden een unie der socialistische Sovjet republieken ontstaan zijn, die in het Westen haar grens had in het Rijn land, dus in de nabijheid van Ne derland. Deze ontwikkeling, met alle verdere gevolgen van die enorme machtsconcentratie, zou ontstaan zijn wanneer Adolf Hitler en zijn NSDAP er niet geweest waren, die den strijd tegen de toen geweldig voorkomen de vijandelijke mogendheden heb ben opgenomen. Want hoe stond het met de krachtsverhouding? Aan den eenen kant was er één man. die half blind na vier jaren van uiterst zwaren strijd aan het front in het vaderland terugkeerde en daar aantrof een ge broken, murw gemaakt, bijna wan hopig geworden volk, waarin alle tegenkrachten, die door de vijande lijke mogendheden waren losgela ten, vrij konden woeden. Aan den anderen kant stond werkelijk de ge weldige wereldcoalitie van de mo gendheden, die toen door hun mili taire exponenten en juridische var- dragsmiddelen over de gehe.ele aar de een volkomen machtsontplooiing hadden verkregen, zooals in het ge heel niet meer te overtreffen viel. De onbekende soldaat. pEN ongelijker en ongunstiger ■*-' krachtsverhouding dan toen, n.l. aan de eene zijde de eene man en aan de andere zijde de gezamenlijke krachten die alle machtsmiddelen in hun bezit hadden, welke tegen Duitschland gericht waren, kan men zich eenvoudig niet voorstellen. Hij zelf, de onbekende soldaat, ging uit in dien 'donkeren nacht van het Duitsche lot, uitgelachen, omringd door vijanden en gehaat bii allen, die binnen en buiten het Duitsche volk Duitschland vijandig gezind waren Hij bezat niets anders dan dit Voor de redevoeringen var\Rijksmaar schalk Göring en Dr, Göbbels verwijzen wij naar pag, 3, eene, nl. het geloof in het Duitsche volk en het was dit geloof, dat hem in staat stelde dien zoo ongelijken strijd te aanvaarden. Den strijd die, uit zijn'hart voortkomend, zich ge leidelijk meedeelde aan de andere Duitschers, den strijd, die in een wisselvallige worsteling om het Duitsche volk via successen en te- fenslagen leidde tot dien binnen- andschen politieken strijd, die het feheele Duitsche volk deed ontwa- en. De man en zijn beweging be leefden toestanden, die aan de Natio- naal-Socialisten, die aantraden voor den strijd der bevrijding, op som mige oo'genblikken reeds den adem dreigden te ontnemen Maar juist uit die overtuiging niet 'anders te kun nen handelen en te moeten hande len en uit het fanatieke opkomen voor deze. idee werd ten slotte de zege behaald, die voor den dag trad op den dertigsten Januari 1933. Die dag is derhalve het symbool van den zegevierenden strijd van het geloof in het Duitsche volk. Dit onwrikbare geloof in het Duitsche volk en het onvoor waardelijk optreden voor het Duitsche volk is het nationaal- socialisme, dat ons Adolf Hitler gegeven heeft en dat is gewon nen uit het rechtstreeksche bele ven van den Duitschen noodtoe stand. Duitschland leed aan 't geestelijke verval dat tot uiting kwam onder de vlag van een niet te remmen li beralisme en tevens leed het aan de verarming die ontstaan was door de even ongeremde kapitalistische uit buitingsclausules van de vredesver dragen. Arbeid de hoogste waardefactor. Tegenover de heerschappij van kapitaal en geld stelde de Führer den socialen eisch, dat de arbeid de hoogste waardefactor moet zijn en in plaats van de libe raal-democratische splitsing in in dividuen zonder .onderscheid stelde hij de nationale gemeenschap van het door bloed verbonden volk. Al dus schiep hij. blijft onze hoogste volksche waarde, ordening de Na tionaal-Socialistische levenswet, als de doelmatigste ordening van het gemeenschapsleven voor het Duit sche volk. Om deze Nationaal-Socialistische levenswet hebben wij ongelooflijk fel gestreden. Zij is gewonnen uit de ervaring van hét Duitsche volk in eeuwen, in een tijd van strijd die zijns gelijke niet kent. Daarom geldt zij voor het Duitsche volk. Het is echter onze overtuiging, dat deze levenswet de levensvorm is van den Noordsch-Germaanschen mensch, omdat zij het individueelë leven van dezen Noordsch-Germaanschen mensch.bevestigt en in het optreden voor de gemeenschap van zijn volk tot ontplooiing brengt. Voorwaarde voor het opgaan in de ordening vol gens de beginselen van het Natio naal Socialsme als de doelmatige ordening van het gemeenschaps leven is echter, dat men uit eigen kracht van beslissing het Nat. Socia lisme als levensbasis erkent Daar om kan deze Nat.-Socialistische le vensvorm ook aan een Germaansch volk niet langs den weg eener over neming van de binnen'andsche poli tieke macht worden opgelegd, inte gendeel, het is de eerste taak van de Nat.-Socialisten om de volksgenoo- ter. te overtuigen van de juisinevi van hun. politieke idee en hen voor deze idee en de uitvoering daarvan te winnen. Daarom ook hebben wij hier in dit land alle vormen van po litieke organisatie geplaatst op den frondslag der vrijwilligheid, met ien verstande, dat zij tevens een beroepstaak van souvereinen aard te vervullen hebben. De vijanden verzamelden zich. OP dit oogenblik, waarop het op 30 Januari 1933 voor de geheele wereld zichtbaar nationaal-socialis- tisch geworden Duitschland den weg onder leiding van Adolf Hitler op ging, teneinde zijn levensrechten te verkrijgen, verzamelde zich de coali tie Van allen, die tevens de vijanden van het nat.-socialisme en daarmede de vijanden van het Duitsche volk zijn. Het kapitalisme als de heer schappij en uitbuiting door de ma- terieele krachten van het geld, en het bolsjewisme als de concentratie van de raslooze massa zijn thans tot den aanval overgegaan. Wat willen deze vijanden anders dan de uit hun innerlijkste natuur voortkomende bedoeling, het nat.-socialistische Duitschland te vernietigen? Zie verder pagina 2. Ter gelegenheid van den lOden verjaardag van het overnemen der macht In Duittchland door Adolf Hitler werd op 29 Januari LI te Hilversum in aanwezigheid van den wecrmachtsbevelhebber in Nederland, General der Flieger Fr. Christiansen, een bijeenkomst gehouden van de N.S.D.A.P. en de N.S.B. Een overzicht van een gedeelte der zaal tijdens de bijeen komst. Op de eerste rij 5de van llnkii General der Flieger Fr. Christiansen SjüSfeg»»»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1