I DAGBLAD VOOR r Belangrijk afweersucces bij het Ladogameer. Luchtaanval op Hamburg. Actie der Japansche lucht macht bij de Isabel- eilanden. Luchtactie in Noord-Afrika, „In de omgeving der Dardanelles" Ziekengeld van Ned.arbeiders in Duitschland Britsche vliegtuigen boven Duiisch gebied. Nieuwe Weekbonnen. Gemachtigde voor den arbeid benoemd. Keuringen voor de Waffen-SS en hei Legioen. Buurt was h^f met huwelijk niet eens. STAD EN OMGEVING. Concurreerende oogartsen. Carillonklokken behouden. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. AUtmaar Voordam C 9. Bureau Alkmaarscbe éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 5 FEBRUARI 1943 ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 29. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar, Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per .3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. HOOFDKWARTIER VAN DEN vtjHKEE, 4 Eebr. - (D.N.B.) Het op- 'rièrbevel der weermacht maakt be kend: In den Westelijken Kaukasus, het Koebangebied en in het ge- jhed van den beneden-Don zijn vijandelijke aanvallen, s.oms ook van vrij krachtigen aard, afgeslagen. Aan het front van de Donetz heb ben pantserformaties een door den jegenstander gevormde brugge- hoofdstelling aangevallen en sterke vijandelijke strijdkrachten in» de pan gehakt. 46 tanks en 33 iSmonnen werden vernietigd of buitgemaakt. In aanhoudende zware afweer- en bewegingsgevëchten tegen sterke viiandelijke formaties, die nieuwe versterkingen toegevoerd krijgen, hebbên de troepen van het leger, ge. steund door sterke formaties van het luchtwapen, tusschen Don boven-Donetz alle omsingelingspo- gingen afgeslagen. De afweerslag aan het Lado- gameer, die na het optreden van nieuwe vijandelijke strijdkrach ten weer in volle scherpte is ont brand, heeft tot een belangrijk afweersucces geleid. Onze troe pen konden op een breed front verscheidene zware, met sterken steun van artillerie en tanks uitgevoerde aanvallen met zware verliezen voor den vijand af slaan. Concentraties voor ver dere aanvallen werden door ge concentreerd artillerievuur uit eengeslagen. In Januari zijn 832 Sovjetvliégtti^- gen vernietigd, daarvan 640 tijdens luchtgevechten, 99 door afweerge schut, 22 door formaties van het le ger; de overige zijn op den grond vernield. In Noord-Afrika, In Tunis zijn herhaalde plaatselij ke aanvallen van den vijand bloedig afgeslagen. Duitsche duikbommen werpers en snelle gevechtsvliegtui gen zetten de bestrijding der vijan delijke stellingen en colonnes voort en vielen vliegvelden van den vijand met succes aan. Tegenover drie eigen toestellen, die verloren gin gen, werden in luchtgevechten 14 vijandelijke toestellen neergeschoten en nog negen op den grond vernield Wederzijdsche luchtaanvallen. Overdag ondernomen aanvallen van gemengde formaties van het Britsche luchtwapen op eenige plaatsen in het gebied der Fransche Kanaalkpst hebben talrijke slacht offers, dooden en gewonden, ge- eischt onder de bewoners. Door deze militair zonder effect zijnde aanval len en door bommen, die in den af- geloopen nacht op het stedelijk ge bied van Hamburg zijn gericht, leed de bevolking verliezen. Volgens de tot dusver ontvangen berichten zijn minstens 28 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Na een aanval overdag van snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen op voor- den oorlog belangrijke doelen in Zuid-Engeland heeft het luchtwa pen in den afgeloopen nacht haven installaties in het Oosten van Enge land aangevallen. Tijdens de afweergevechten tus schen Kaukasus en Don heeft het 57ste pantsercorps, onder leiding van den generaal der pantsertroepen Kirchner zich bijzonder onderschei den. De strijd aan het Oostelijke front. In aansluiting aan het legerbe- ïiclit wordt gemeld: In het Z. deei van het Oostelijke front, d.w.z. van Woronesi tot den Kaukasus, woedt de strijd het he vigst in het gebied ten W. van Wo- ïonesj, waar de bolsjewisten met on verminderde kracht blijven aanval len. Het geheele front is hier in be weging, doch de beweging* geschiedt met alleen in W. richting, daar de aanvallen werden afgewisseld' met tegenaanvallen der Duitschers, die aanzienlijke versterking in den vorm van verschetroepen hebben gekregen, zoodat hun tegenstand al lengs krachtiger wordt. „Houdt Uw gasverbruik in toom en spaart eiken dag wat stroom", Japansche verkenningsvliegtuigen IvÜ j n Maandagochtend ten Z. Ilii? Isabel-eilanden een vijande- it-Jm6 /Informatie, bestaande uit k -p?6, kruisers, en verscheidene tor- lten°l?-gers- Tijdens dé luchtgevech- 1<W tot ia den namiddag duur- neor„ War<ien 16 Granham- jagers izonl oten- Een torpedojager «en h4 f°rPedotreffers. Daarna werd IchJulj™? torpedojager zwaar be deel ,,u Eet feit, dat geen slagschip ■Èstigt y/jakte van de formatie, be- ■eeslls Vv- Sroote succes van den in twee i' bet eiland Rennell, waar- een der/ gscllePen tot zinken en De Jan?» 2waar beschadigd werden, den aak?8?1® luchtmacht verloor bij den 233"? ten Z- der Isabel-eilan- Ook ,i tell€n' Nieuw oLe luchtgevechten boven plaats vowifi3' die denzelfden dag hevigheid werden met groote Het be VOer<^ dat de tar?cllt voegt hieraan nog toe. Salomons-elSe lliohtl?atJ1ï bij aanzienlijk j^den den laatsten tijd rekening houarrsteïkt. Men u m?et luchtgevechten mSÏ nieuwe hevl8e viteit in de l«^f toenemende acti- aanral *|ikboot- 1™ -lij •into sSkjï'C"™»5"" Aan het Italiaansche legerbericht van 4 Febr. ontleenen wij het vol gende: Aan het front in Tunis worden ge vechten geleverd met intensieve deelneming der wederzijdsche lucht wapen s. In den loop van gisteren hebben Amerikaansche bommenwerpers de stad Palermo aangevallen in opeen volgende golven. Het Optreden on zer jagers en het hevig vurèn van het luchtafweergeschut belemmerde den aanval. Gemeld wordt, dat er 16 dooden en 41 gewonden onder de bevolking zijn gevallen en dat aan zienlijke schade is aangericht aan de gebouwen. Ook zijn luchtaanvallen gericht op plaatsjes in de omgeving van Ragu- sa, Nicastro en in de provincies Mes sina en Reggio Calabria: er viejen geen slachtoffers. De gevechten in Tunis. T.a.v. de gevechten in Tunis wordt van militaire zijde meege deeld, dat de Amerikanen getracht hebben, den in begin Januari door de Duitsch-Italiaansche troepen ver overden pas weder in hun bezit te brengen en vervolgens naar de kust door te breken, teneinde op deze wijze het leger van Rommel van de m Tunis staande strijdkrachten der spilmogendheden te« scheiden. Nadat de Duitsch-Italiaansche troe pen den tegenstander reeds bij de verovering van deze beheerschende stelling aanzienlijke verliezen had den toegebracht, hebben de Ameri kanen thans hun pogingen wederom met bloedige verliezen moeten be- koopen. Onder het opschrift: „In de omge ving van de Dardanelles' is de Frankfurter Zeitung ingegaan op het bezoek van Churchill aan Adana. Wellicht hoopte Churchill de Turksche regeering geneigd te vin den Engelsche plannen of acties in deze streek Van de wereld goed te keuren of zelfs te steunen, omdat zij er toe zouden leiden, dat Anglo- Amerikaansche strijdkrachten als eersten vasten voet zouden kunnen krijgen in Z.O.-Europa. Turkije wil echter zich van den eenen noch van den anderen kant doodelijke vijand schap op den hals halen. Woordelijk besluit de Frankfurter Zeitung: „Het zal Churchill be zwaarlijk gelukt zijn de Turken er van -te overtuigen, dat Engeland in staat is hun de bezorgdheid ten aan zien vaft de Dardanellen te ont nemen, omdat de Engelschen niet kunnen beslissen over de bolsjewis tische politiek en omdat zij steeds zelf bedacht geweest zijn op een uit- br^dirig van het oorlogstooneel. Bo vendien gaat 't gr in hoofdzaak voor de Engelschen toch om -de onderhan delingen over Turksche leveranties aan Engeland tegen Engelsch oor logsmateriaal en andere zaken weer op gang te brengen, want de Engel schen zien met ergenis de goede eco nomische betrekkingen der spilmo gendheden met Turkije, waarmede wij door een vriendschapspact zijn verbonden". Zwart op wit.... staat het, dat dtt het eerste broedsel 1943 in Artis te Amsterdam is. De zwarte zwaan broedt op drie eieren, hetgeen een groote zeldzaamheid is, daar niet dikwijls zoo vroeg In het jaar gebroed wordt VNP-De Haan-Pax m persdiénst van het Ne- Arbeidsfront schrijft Een sterke formatie Britsche bom menwerpers, die gister met gebruik making van den slechten weerstoe- stand en de dichte bewolking over de W. grenzen van Duitschland is ge vlogen, is terstond bij het passeeren van de grens door .sterke formaties jagers aangevallen en in fellé lucht gevechten gewikkeld. Tegen 12 uur namen de vijandelijke vliegtuigen de vlucht. Volgens de tot dusver ont vangen berichten heeft de vijand be langrijke verliezen geleden. Een formatie vijandelijke bom menwerpers heeft gistermiddag ge tracht N.-Duitsch gebied aan te val len. Door den bliksemsnel in wer king tredenden afweer wierden 7 viermotorige bommenwerpers neer geschoten. De vliegtuigen van de door de luchtmacht uiteengeslagen escadrille werden reeds bij het naderen tot den strijd gedwongen en in W. richting .eruggedrongen. De vijandelijke bommenwerpers konden slechts hun bommen lukraak in het kustgebied neerwerpen, waar onbelangrijke schade werd aangericht. Het grootste deel van de bommen kwam in open zee terecht.. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 7 Febr. van 11.30 tot 11,45 over den zender Hil versum I, op golflengte 415 .meter, naar de stem der SS. Onderwerp: Germaansche vrijwilligers schrij ven". De centrale derlandsche ons: Wanneer een arbeider binnen een maand na ontslag ziek wordt, heëft hij nog aanspraak op ziekengeld, in dien hij de twee voorafgaande maan den regelmatig gewerkt heeft.. Werk te hij in die twee maanden minstens 16 dagen, dan heeft hij gedurende een week nog recht op uitkeei'ing. Deze regel geldt echter alleen, wanneer hij op het tijdstip, waarop hij arbeidsongeschikt wordt, nog geen ander werk gevonden heeft. Nu kan het voorkomen, dat een arbeider, na te zijn ontslagen, in Duitschland gaat werken en daar na korten tijd zijn arbeid door ziekte moet opgeven en naar Nederland terugkeert, In de meeste gevallen, zal de Krankenkasse hem geen zie kengeld uitke-eren, omdat de ver zekering te kort van duur was, Pas nadat een arbeider in Duitschland eenigen tijd heeft getoond, een vol waardig, h-ormaal gezond arbeider te zijn, heeft hij bij ziek worden recht, op uitkeering. Evenmin komt hij echter in aanmerking voor uitkee ring van het Nederlandsche orgaan, waarbij hij, vóór zijn vertrek naar Duitschland, verzekerd was. Hij had immers na zijn ontslag weer een an deren werkkring gevonden, waar door. zijn aanspraken tegenover dat orgaan eindigden. Door overleg van het Nederland sche Arbeidsfront met de Federatie van bedrijfsvereenigingen is voor dergelijke gevallen thans een voor- loopigé regeling getroffen. Overeen gekomen werd, dat, wanneer de Krankenkasse in Duitschland geen uitkeering geeft, de Nederlandsche bedrijfsvereeniging de vraag of de arbeider werkloos was, Ttoen hij ziek werd, buiten beschouwing zal laten, zoodat de arbeider, wanneer zich overigens geen bezwarende omstan digheden voordoen, hier zijn zieken geld krijgt. Voorlbopig betreft het hier dus al leen die arbeiders, welke bij een be drijfsvereeniging verzekerd zijn. Verwacht mag worden dat ook door de Raden van Arbeid stappen zullen worden genomen, om tot een zelfde gedragslijn te komen. Een definitieve regeling is inmid dels door het departement van So ciale Zaken ^in overweging genomen. BRANDEWIJN EN LIKEUREN IN ITALIË VERBODEN. Met ingang Van 5 Febr. zijn krach tens een beschikking van dén minis, tér voor de corporaties in heel Italië het stoken, de verkoop en het schen ken van brandewijn eij likeuren verboden. Deze maatregel wordt ge motiveerd met de noodzakelijkheid, den tot dusver voor het stoken van brandewijn benoodigden alcohol te gebruiken voor de vervaardiging van synthetische rubber; autarkische brandstoffen en andere producten, die noodzakelijk zijn voor de oorlog voering. In de Ver. Staten" zullen 7 mil- lioen particuliere auto's en alle niet in gebruik zijnde autobanden in be slag worden genomen. Het vervoer over lange afstanden van goederen door vrachtauto's erf autobussen wordt verboden. Het voorstel van Smuts, dat troe pen der Unie van Zuid-Afrika ge bruikt kunnen worden voor den mi litairen dienst buiten Afrika, is, naar de Britsche berichtendienst meld, door het Zuid-Afrikaansche parlement aangenomen mét 75 tegen 49 stemmen. - Paus Pius XII heeft in particu liere audiëntie de koningin-moeder van België ontvangen, met wie hij een langdurig en hartelijk onder houd had. De audiëntie had geen enkele ceremonieel karakter en was geheelvan particulieren aard. Aanvulling bonnenlijst van 22 Jan. 1943. Voor de volgende week zijn ter verkrijging van Brood, Be schuit, Vleesch, Aardappelen, Ta bak (1 rantsoen) en Sigaretten aangewezen de bonnen 07. Van 4 t.e.m. 15 Febr. 1943. 06 Boter (voor boter of marga rine). Van 1 t.e.m. 28 Febr. 1943. 490 Algemeen, R-Eenheidszeep (voor eenheidszeep). 491 Algemeen, R-Waschpoeder (voor waschpoeder). R Toiletzeep (voor toiletzeep). De volgende bonnen zijn na Zaterdag 6 Febr. 1943 niet meer feldig: 06 Brood, Beschuit, 'leesch, Aardappelen, Tabak. De met de waarneming der zaken van het departement van sociale za ken belaste secretaris-generaal Ver- wey heeft, in overeenstemming met de verordening van den Rijkscom misaris- voor de bezette Nederland sche gebieden no. 114/42, art. 4, den heer Cornells van Rijst, met ingang v&n 1 Febr. 1943 tot gemachtigde van den arbeid benoemd. De heer C. J. van Rijst is in 1897 te Rotterdam geboren. Hij bezocht daar de zeevaartschool, waarna hij gedurende vele jaren als stuurman ter koopvaardij voer. Aangezien, hij groote belangstelling had voor eco nomische en sociale vraagstukken, heeft hij, weer aan den wal zijnde, een tijd lang economie gestudeerd. Daarna zocht hij zijn werkzaam hedep in het buitenland, waai?hij belangrijke industrieele en commer- cieele ondernemingen heeft opge richt. Gedurende vele jaren wijdde hij daaraan zijn beste krachten. Toen de huidige oorlog uitbrak, ves tigde hij zich weer in Nederland, waar hij zich geheel wijdde aan zijn zich hier bevindende belangen. TRAGISCH EINDE VAN OUDEN MAN. Toen een dezer dagen de 77-ja rige. A. T. W. te Gilze (N.-Br.) die sinds geruimen tijd malen, de was, op een avond werd vermist, zzochten de politie en eenige buurtbewoners den ganschen omtrek af. Men stond voor een raad sel, daar de man niet ver weg kon zijn. Den volgenden dag ontdekte een buurvrouw bij haar regenput een paar pantoffels, dat van den vermiste bleek te zijn. Het stoffe lijk overschot van den ouden man vond men daarna in den put. CONTROLE OP VERVREEMDINGS- BESLUIT NIET-LANBOUW- GRONDEN. De dienst van den Gemachtigde voor de prijzen heeft den laatsten tijd ook ooritrole uitgeoefend op de naleving op de prijzen bij verkoop van hui-zen. Het komt namelijk voor, dat het perceel officieel voor een toegesta- nen prijs van eigenaar verandert, doch dat onder tafel een verhoogde prijs wordt betaald. In samenwer king met het prij zenbureau voor onroerende goederen heeft de dienst nu drie notarissen, respectievelijk in Zeeland, en N.-Holland laten verba- liseeren. De boete was ongeveer even hoog als de waarde van het huis. VERDUISTER GOED. Heden van 17.328.16 Maan op 8.30 onder 18.25 5 Febr. N. Maan. KÖFFIESURROGAAT ZONDER VERGUNNING VERVAARDIGD. 10.000 gulden boete. Het centraal college voor de tucht rechtspraak heeft een bij de Neder landsche Meelcentrale aangesloten bedrijf te Groningen in 'hooger be roep veroordeeld tot 10.000 boete, daar het -zonder de daartoe* ver- eischte vergunning koffiesurrogaat had vervaardigd. Het product was bovendien afgeleverd zonder dat"" de aanduiding „koffiesurrogaat" op de verpakking stond. RUIM 162 MILLE VOOR ONS VOLK. In de vorige week hebben onze volksgenooten een bedrag van 162.350,30 bijeengebracht voor hun minderbedeelde volksgenooten. Win terhulp zal weer zorgen, dat deze mooie som komt in die gezinnen, aan welke de hand gereikt dient te wor den. Veel is evenwel noodig. Moge daarom dit mooie bedrag een aan sporing zijn voor allen om met mil de hand en warm hart te offeren voor onze eigen minder bedeelde volksgenooten. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Vrijwilligers voor de Waffen-SS en het Legioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoe gen, ten einde gekeurc te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel voor hen, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Neder land te vervullen, °dat thans de mogelijk heid bestaat, om diensi? te neme.» in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansclie-SS in Nederland willen toe treden. 6.2.'43 Groningen, 9 u., Concerthuis, Poelestr. 6.2.'43 Leeuwarden, 14 u., Huize Schaaf, Breedstr. 7.2.'43 Amsterdam, 9 u„ School Iepenw. 13. 8.2/43 Utrecht, 10 u„ Mariapl. Wehr- -ïachtheim. 9.2.'43 Amersfoort, 10 u., Dientsgeb. Leusderw. 10.2.'43 Den Haag, 9 u„ Café Den Hout, Bezuidenhoutschew. Een inwoner van Leiden, die ge trouwd was en enkele kinderen had, waarvan de oudste al een'heele da me was geworden, lie(*zich van ziin vrouw scheiden om met een 18-jarig meisje in het huwelijk te treden. Dit was niet naar den zin van de buurt bewoners, schrijft het N. v. d. D„ die op den trouwdag met honderden naar het stadhuis trokken om den Pruidegom hun misnoegen kenbaar te maken. De bruidegom. die eens poolshoogte was komen nemen, acht te het toen maar wenscheliiker, de trouwérij een dag uit te stellen en teleurgesteld trok de menigte huis; waarts. Inmiddels bedacht de bruidegom een listig - plan. Zaterdagmorgen zou in alle stilte het huwelijk in de La kenhal worden voltrokken, waartoe de autoriteiten alle medewerking hadden toegezegd. En toen Zater dagmorgen de menigte op het Stad huisplein nog grooter was dan den dag te voren, zat de ambtenaar van den Burgerlijken Stand reeds in de statige Lakenhal het jonge paar op te wachten. Er lekte echter iets uit van de list en de mededeeling „Ze trouwen in de Lakenhal" was voor de menigte het sein, zich derwaarts te begeven. Bij de Lakenhal had de politie echter voor een goede, afzet ting gezorgd, doch zij kon niet ver hinderen, dat bruidegom en bruid met hoonend gej.uich en scheld woorden ontvangen werden. Wel trok zij de sabels doch de menigte was niet tot bedaren té brengen. Na de huwelijkvoltrekking renden de verontwaardigde buurtbewoners bi. hondërden joelend en schijeeuwené achter de bruidskoets aan: tever geefs probeerde de koetsier zijn ach tervolgers kwijt te raken. Bij den fotosraaf moest de politie met de blanke sabel ruim baan maken om het jonge paar gelegenheid te geven zich te latex» vereeuwigen. Odk bij de echtelijke woning bleek de be langstelling ongewoon en onge- wenscht Stoot en ook hier moest de sterke arm ingriipen om het paar in staat te stellen heelhuids de woning te bereiken. DIENST VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN. De dienst van den gemachtigde voor de prijzen is van Den Haag ver plaatst naar Deventer, waar het tele foonnummer is 4991. Dr. K„ oogarts te Zwolle, heeft zijn collega-oogarts dr. van S. voor de rechtbank te Zwolle gedaagd en betaling geëischt van f 10.000 op grond van overtreding van een con currentiebeding. Tusschen beide art sen was namelijk een associatie contract gesloten. Daarin stond o.m. de bepaling, dat iedere partij het contract met een termijn van 3 maan den kon opzeggen en dan verplicht was zijn wedercontractant 2000 te betalen, terwijl dr. van S. zich in ge val van opzegging verbond om bin nen een maand na beëindiging der associatie Zwolle met-terwpon te ver laten, en zoolang dr. K. er de oog heelkundige praktijk zou uitoefenen noch te Zwolie, noch in één der om liggende gemeenten een zoo-danige praktijk te zullen uitoefenen, op ver beurte van een boete van f 10.000. Na opzegging door dr. K. is dr. vat» S. in Zwolle gebleven en heeft hij daar praktijk gehouden, om welke reden dr. K. nu 10.000 eischte. Na getuigenverhoor heeft de recht bank de vordering van dr. K. toege wezen. In hooger beroep heeft het ge rechtshof te Arnhem overwogen, dat niet gebleken was, dat één der par tijen na de minnelijke schikking nog aan de overeenkomst vasthield en dat dr. K. zich tegenover dr. van S. drie jaren lang heeft gedragen als rechteloos. Op dien grond vernietig de het hof de beslissing van de rechtbank en wees de vordering van dr. K. af. Deze laatste kwam van dat arrest in cassatie bij den Hoogen Raad, welke college het beroep ver worpen heeft. Bij onze vrijwilligers. Voor hel aantreden worden de laarzen nog eens extra onderhanden genomen Aslantic-Hollaod-Pax m TWEE MEISJES VERDRONKEN. Woensdagavond zijn twee dochters van de familie T. Penning te Weer- dingermond, meisjes van 15 en 18 jaar, onder Ter Apel in het Hoofd- diep geraakt en verdronken. Beide lijken zijn gisterochtend opgehaald. WATER IN HET GEHAKT Dat men wel eens water bij zijn wijn doet en zelfs water in de melk. zijn dingen, die algemeen bekend verondersteld mogen worden. Min der bekend is het feit, dat den laat sten tijd ook water in het gehakt wordt gestopt. Dit is gebleken uit het onderoefe naren van de verschillende slagers hebben ingi steld. Eveneens werd opgetreden tegen slagers, die twee nota's pleegden in te dienen, één met verhoogden prijs en één met den normalen. Van een grossier-slager in Fries land werd vastgesteld, dat hij de Duitsche weermachtin zéstien maanden tijds,25000 ulden te veel in rekening had gebracht. Anderzijds werd echter ook ge constateerd, dat enkele slagers te veel moesten betalen voor het in gekochte vleesch. De koeien worden namelijk op gewicht getaxeerd. Minister Bevin heeft gister in het Lagerhuis verklaard, dat 8.670.000 vrouwen in Engeland voor den mili tairen dienst of voor belangrijke oorlogsdiensten zijn opgeroepen. Hieronder bevinden zich 3 y, millxoen getrouwde vrouwen of weduwen met kinderen beneden de veertien jaar. AMSTERDAMSCIIK BEURS. 3'A Nederl. 1941 99»/. 99»/. 4 Nederl. 19,41 102 102 4 Nederl. 1940II 102 102 3-3 V, Nederl. 1938 98 - 98 'Ned.-Indië 1937 92»/. 92 Amsterd. Bank 147 150 Handel Mpij. Cert. v. 250 155 155 Koloniale Bank ,181 18554 Ned. Ind.Handelsb. 11754 11754 Alg. Kunstz. Unie 163 169 Calvé Delft Cert. 169 176 Nederl. Ford 335 345 Lever Bros 263 279 Philips Gloeil. Gem. Bezit 344 368 In verband met de bekende vorde ring van torenklokken hebben wij onlangs medegedeeld, dat hier ter stede geen enkele klok gemerkt is, wat het vooruitzicht bood, dat ze uit onze torens zouden moeten verdwij - nen. We kunnen thans de verheugende mededeeling doen, dat zoowel het carillon van onzen mooien Waag- ,oren als dat van den kerktoren voor onze gemetente behouden zullen blijven. EXAMEN MACHINESCHRUVEN. Bij de alhier gehouden examens in machineschrijven, onder leiding van den heer A. W. Groote, slaag-* den de dames G. Schoonhoven met een snelheid van 267 letteraanslagen per minuut, A. Boersen met 38, C. T. Denijs met 201, T. Berkhout met 230, E. J. Klinkert met 257, R. de Vries per minuut, A. Boersen m. 238, C. T. kamp met 211 en W. Alkema met 202 aansl., allen te Alkmaar; voorts slaagden mej. R. v. Honswijk te Limmen met 206 aansl.. mej. N. Meuleveld en mej. M. Komen, beiden te Nieuwe-Niedorp met resp. 208 en 257 aansl.; alsmede de heeren A. H. Benaard met 251, J. Deurloo met 203, K. Mantel met 205, J. Brandsma met 252 en C. Klaver met 228, allen te Alkmaar, D. Groot te Bergen met 248, E. Wilhelm te Limmen met 223 en L. Slot'te Oterleek met 282 aan slagen. HULPPREDIKER BENOEjJD. Ds.. A. C. de Regt, em. pred. te Bergen, is benoemd tot hulppredi ker bij de Rem Ger. Gem. alhier, welke hij vroeger reeds als predi kant diende. DRENTSCHE VOLKSHUMOR FOLKLORE. De voordracht van den heer J. Uilenberg uit Patérswolde. „Drent- sche volkshumor en Folklore", waar voor een goede belangstelling blijkt» te bestaan, is uitgesteld tot Donder dagavond 11 Februari a.s. BENOEMD. Bij beschikking van den secreta ris-generaal van het Departement van financiën is benoemd tot op ziener 2e klasse in de rentambten te Wieringerwerf (gemeente Wierin- germeer) KI. Meijer. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: Klaas G„ z. van Pieter Peereboom en J. van Lienen. Chris tina C. M„ d. van Michaël L. Smiers en C. A. de Groot. Theodorus G„ z. van Theodoras G. Ranzijn en A. C. Roobeek. ONDERTROUWD: Petrus de Leeuw en Wilhelmina J. Van Lienen. OVERLEDEN: Johanna F. P. Born, wed. van P. J. Schmidt, 78 jaaf. Michiel Beers, geh. met T. Veen, 80 jaar. HINDERWET. Bij besluit van 4 Februari 1943 is aan de firma H. H. E. Haytema, al hier, vergunning verleend tot het uitbreiden van de graanschoonderij, door het plaatsen van 1 ruwolie- motor van 10 a 12 P.K., ter ver vanging van den bestaanden electro, motor ïn het perceel Zeglis nr. 72, alhier. LIJNOLIE VOOR SCHILDERS. De Leider van den Distributie- dienst, Kring Alkmaar, maakt be kend, dat schilders, die volgens hun Bewijs van Inschrijving van het Rijksbureau voor Verf in Februari in' aanmerking komen voor lijnolie, aanvraagformulieren moeten afha len aan het kantoor Ridderstraat. Deze formulieren moeten vóór 15 Fe bruari 1943 ingediend worden. De Leider voornoemd, W. WAGENAAR. NOORDSCHARWOUDE. Onder een auto gekojnen. - Het zoontje van den lieer J. H„ alhier, teraakte Donderdag spelenderwijs onder een auto. Dr. de Wit verleen de de eerste geneeskundige hulp. Het ventje, dat een dijbeen gebroken had, weid. op zijn advies naar een ziekenhuis te Alkmaar vervoerd. SCHAGEN, 4 Febr. 1942. 5 Tijdkoeien 550—800; 21 Geldekoeien (magere) 5507.50; 38 Geldekoeien (vette) Centrale; 3 Kalfkoeien 8001000; 6 Graskalveren Centrale; 48 Nuchtere kal veren Centrale; 10 Schapen (vette) Cen trale; 7 Bokken en Gelten 85270; 16 Biggen 30—A5; 102 Konijnen per kilo 1. DIEFSTAL EN INBRAAK. J, J. R. uit Lunteren, indertijd werkzaam op Wieringen, heeft be gin Nov. van het vorig jaar op een avond ingebroken in een café. Hij klom op het plat dak van de keuken, kroop vervolgens door een open staand raam naar binnen en gapte er een geldkistje met inhoud. Bo vendien maakte hij zich meester van de fiets van den caféhouder. Eischi 1 jaar. Mr. Krook, raadsman van verd., meende, dat ernstigefinancieele moeilijkheden njet vreemd waren aan dezen diefstal met braak en vroeg clementie. TOUT SAVOIR C'EST TOUT PARDONNER. Dat was het Leidmotiv van mr. Knook in de zaak tegen den Wierin- ger A. B., die in Dec. j.l. te Wierin- germeer een fiets gestolen had. De jongeman was dorscher op een dorschmachine, moest eiken dag een 20 K.M. fietsen, om bij zijn werk te komen en had geen fietsbanden meer! Het spreekt welhaast vanzelf, dat deze afstand niet geloopen kon wor den; surrogaat-banden in den vorm van houten wielen, tuinslangen e.d- zijn onbruikbaar op de modderige wegen, welke naar B's werk leiden. Welnu, om zijn bestaan stal hij de fiets van een kennis, die nog wel een paar reserve banden had en dus niet direct in verlegenheid raakte. Om zijn bestaan!, herhaalde de verdediger, die hoopte, dat van de eisch van 1 jaar nog vele maanden zullen worden afgetrokken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1