aanbod. M-REVUE. DAGBLAD VOOR Landingspogingen uiteengeslagen. Brief van het Oostfront. Sovjet-troepen omsingeld. Wijziging in de Hal. regeering. Plaatselijke gevechten in Tunesië Vele Duitsche bedrijven worden gesloten. Zij, die niet begrepen worden. Een historische week. yaar door óf ten behoeve van ie Weermacht overlast wordt en welke belemmerend kan te zullen ingaan op eorrei- welke dezeu scheurpltcht tot heeft. Mondelinge toellchtin- m natuurlijk ook niet meer iet uitvoeren van den opge- :ht zal gelegenheid worden ge- eventüeel door mij noodig ge- ectie. zullen er na 1 Februari 1943 eken voor gewone of bijzon- Irachten in behandeling wor- len. Ten overvloede deel ik U dat mijnerzijds aan de voor- n palen en prikkeldraad voor niets kan worden gedaan, lieve van het bovenstaand* i te nemen, omdat men daar- odige correspondentie en on- chten voorkomt. utie van draineerbuiaen en verktulgen in Noord-Holland, st aantal aangevraagde dral- i reeds vel? maken het ter be komende contingent overtreft, orloopig geen nieuwe aan- rden gêaccepteerd. Ook zullen igen welke bedoeld zijn voor den komenden oogst, voor op eenige toewijzing kun- [en. ;tal op contingent beschikbare verktuigen is zeer beperkt, invragen, van welke type ma- kunnen vóór 1 Maart a.i. .■handeling worden genomen, identie hierover heeft dan ook ook niet op gezag van een in draineerbuizen of werk- |er weer gelegenheid is drai- n of landbouwwerktuigen uit [gerit beschikbaar te stellen, zal ien perspublicatie bekend ge erden. D- PROVINCIALE PRODUCTIECOMMISSARIS VOOR NOORD-HQLLAND. t de EERSTE UJTVOE- maar op MAANDAG 8 Harmonie. Aanvang 7 Jwijzen voor Zaterdag gebruik maken. Idag en Donderdag gaan »oiitlerdag nog kaarten inbegr. bij W. VELD- DE HAAN, Houtha- jandstraat 76. >n (geen ruiladv.) ri tb e taling. )iken dressoir, goed onder- louden. Prijs 50. G. de Jroot, Hoornscheweg C 1 B. I.g.a.n. breukband 12; 1 p. .ruin leeren damespantoffels n. 40 10. G. Visser, Wes- erllcht 201. iikke kamermat 15. N. J. .eijen, Breelaan 8, boven komar, Bergen, kinderwagen, Eng. model 65, prima haardkachel 45, 1 p. d.schoenen, »1» lieuw 7. C. Bek, Stuart- traat 69 E. teste Singer handn.machine net kast 50. Besteman, i'ijkgraafstraat 66. Jwarte mantel v. leeftijd 16—17 j. 30. v. d. Bree, r. d. Kaaystraat 3. ïaardkachel, z. gesch. om op koken-90. K. Wagenaar, Dterleek. éénruiters, z.g.a.n. 120-801 6 per stuk; 1 p. meisjes- pchoenen, m. 35-36 5. Jac. Vit, St. Pancras 13. Een sleeperswagen 175, in prima staat. Klaas Vader, Bovenweg 319, St. Pancras. Een z.ga.n. wieg met bed en kussentje 30; 1 p. d. schoenen, m. 371I, J 5. K. Appelman, Eikelenbergstr. 62. Prima gasfornuis 50, ten nisracket m. pers en hoes 15. Fa. Besuijen, Mient 1. Gebreide grijze overgooier m. blouse 25, nikk. thee- llichtj'e 3. Schoorl, Kenne- nerstraatweg 177. Stofzuiger, 125 volt, met all' hulpst., sledemodel 55. Prima handnaaimachine 45. F. B. Koopman, Vogelenzang ;1°- Prachtige keukenpottenkast, z.g.a.n. 35. H. Albers, Dr. Sehaepmanplein 18. Damesfiets 35. v. d. Hof, Stationsweg 168. Strijkplank. 4> eenige stoelen 1 P- st., ronde tafel 5. Kuiper, Loudelsweg 37, Bergeö. Waschtafel, nachtkastje, wasch tel 20, 1 p. leeren beenkappen 20. Scholt- meler, Schoutenstraat 9. Een Eng. ledikant m. matras 25. Scholtmeijer, Schouten- straat 9. 1 p. zwarte schoenen, door- loopende hak no. 38 17.50, I kinderdraagstoeltje 8.50. Fa. Lauwers, Payglop 3. I.g.st.z. haardkachel (terra) 75. Fa. Lauwers, Payglop 3. Box met matrasje 15 en kL kinderstoeltje 5. Molen, Leeghwaterstraat 3. 1 bloemtafeitje 1.50, pitriet wieg, gr. model 20. Muller, Pernést.aat 9, Castricura. Wollen tweed jongensjas, Jft. 10-15 j. 20, heel mooi beige pluche manteltje en muts, lft. 9-12 j. 25. Groot, Hof dijkstraat 10. Nè 6 uur. I Kinderstoel 12.50, wollen babymanteltje en muts en diverse babykleertjes 10. Müller, Pernéstraat 9, Cas- tricum. 1 Kruissnarlge plano, merk Kreutzbach 900 en een studieviool m. kast 20. C. Nieuwland, Breelaan 52, Bergen 1 pers. zwaar ledikant met Auping-roatras 35; 2 pers- ledikant met spiraal 25. Bijtjes, Drebbelstraat 16. Markiezen gr. 25, kL W, (rieten stoelen 2.50, keuken tafeltjes 5, kleerenrekjei 1. M. Beers, Groot Nieuw land 62. Uitgave: Dagblad, voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187394. ZATERDAG 6 FEBRUARI 1943 ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 30. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar, Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. HOOFDKWARTIER VAN DEN TOHRER, 5 Febr. - (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht' maakt be kend: Landingspogingen van vrij sterke bolsjewistische strijdkrachten in het cebied van Noworossiisk zijn door terstond ingezette tegenaanvallen van Duitsche en Roemeensche troe pen uiteengeslagen. Gelande batail- [ons zijn ingesloten en gaan him ver nietiging tegemoet. Negentien lan dingsbooten werden in den grond geboord. Sterke vijandelijke aanvallen in het mondingsgebied van den Don en aan den Koeban werden onder zware verliezen voor de bolsjewieken af ge- slagen. In liet Zuidelijke deel van het front aan de Donetz heerschte over het algemeen rust. In den sector aan de midden-Donetz en aan de Oskol duurt de groote af- weerslag met toenemende felheid voort. Ten Zuiden van het Ladogameer zijn wederom sterke, met steun van artillerie en tanks uitgevoerde aan vallen voor de voornaamste Duitsche gevechtslinies onder zware verliezen ineengestort. In Noord-Afrika en Tunis gevech ten van plaatselijke beteekenis. De poging van een formatie Amerfkaansche bommenwerpers om overdag onder bescherming van de wolkenlaag West-Duitsch gebied aan te vallen, is mislukt. De formatie werd door de jagers en luchtafweergeschut uiteenge dreven en over zee teruggedre ven. Daarbij verloor de vijand acht viermotorige vliegtuigen. Door blindelings uitgeworpen bommen in het kustgebied ont stond onaanzienlijke schade. In den afgeloopen nacht heb ben afzonderlijke vijandelijke bommenwerpers zonder effect storingsaanvallen op West- Duitschland ondernomen. Tijdens zware afweergevechten tusschen Don en Donetz hebben zich de Westfaaische 26ste en de Silezi- sch^j$20ste divisie infanterie bijzon der onderscheiden. Het krijgsbedrijf aan het Oostfront. Ten Noorden van Woronesj. Na^krachtige voorbereiding door de artillerie hebben de bolsjewisten nu ook den aanval geopend in een sector, waarin sedert bijna 15 maan den rust heerschte. In het gebied ten N. van Woronesj, daar waar de front lijnen naar het W. afbogen, ligt thans ongetwijfeld een. nieuw zwaar tepunt van de vijandelijke -krachts-' inspanningen. De vijand stiet hier n.l. op Duitsche linies, die in de lan ge periode, dat hier rust heerschte, tot diep geëchelonneerde steunpun ten zijn versterkt. Hetgeen de strijd juist in dit nieu we offensiefgebied een bijzonder ka rakter geeft, is het feit, dat de Duit sche stellingen hier met de achter- waartsche diensten in een veel beter contact staan als destijds in het ge bied tussrhen Wolga en Don. De voornaamste strijdkrachten, die de vijand in dezen sector in den strijd werpt met het doel om het front der Duitsche troepen en dat der verbon den troepen te scheiden in een on samenhangend N. en Z. deel, hebben tot dusverre reeds voor de voor- naamste Duitsche linie hun opmarsch moeten staken. Wel is de vijand er in geslaagd hier of daar tusschen de Duitsche steunpunten bressen te slaan, wanneer colonnes als gevolg van de metershooge sneeuw, voor iederen vijandelijken blik be schermd, doorsijpelen. Doch dit kun nen nooit groote tactische eenheden zijn en deze troepen worden toch vernietigd of zij worden nog in het stadium van dé doorbraak in een tegenaanval teruggeslagen. Men vraagt zich af, waarom de bolsjewisten, nu zij verder naar het K gaan, hun zwaartepuntbasis van tot dusver Rostof veriaten. Het1 be wijst, dat de in het Z. ontplooide kracht in een stadium gekomen is, waarin de ontzetlende verliezen en uitputting hun uitwerking beginnen te doen gevoelen en dat de ravitail- leering der Sovjets in het Z„ d:e thans dezelfde moeilijkheden onder- I vmdt als kort geleden de Duitschers rebben bemerkt, zeer veel moeilij- i ker geschieden kon dan hooger in t het Noorden In den Kaukasus. Reeds sedert wekeh vieren de oolsjewisten aan het Kaukasusfront goedkoope pverwinningen met de z.g. verovering van. steden, die door de Duitsche troepen in sedert lang voorbereide en dikwijls dagenlang verborgen gebleven transportbewe- i gingen volgens de plannen zijn ont- De bolsjewistische formaties I de Duitsche achterhoede Lït-ow slechts aarzelend. Uitge- I Duitsche mijnenvelden ver- ,.rVr?™en daarbii dasenlans een ee- K vechw/+ d®aïbi-i dagenlang een ge- 5 tischo ,ct tusschen de bolsjewis- ttrhoLy00Sl0ede en de Duitsche ach- f ingedeeld ke bi-' de achterhoede pionier* gemotoriseerde eenheden staSatiL v?;niel<len verkeersin- krachtiffe v, zeer langen tijd. Met maties. ondSPw!en inhf,emsche for- drons vriilhrn e verscheidene eska- ErootétHe bTer rrd v? 11 bet bijtijds voor de b0kieUr-8?"bnVOlklnS missarissen Ten Zuiden Ladogameer. duren de succesvol^11 .Lad°gameer ten voort. De bok ew;^weerg-?vech' daarbij niet in geskfj? Z1J? ,er verscheidene achter onda,nk£ nomen aanvallen, tot de onder ste Duitsche linies doorV^^' VERDUISTER GOED. Heden van 17.33—8,14 Maan op 9.04 onder 19,46 Morgen van 17.358.12 Maan op 9.34 onder 21.05 12 Febr. Eerste kwartier. "T* (Teekening Sturtzkopf-Pax.) Mussolini vervangt graaf Ciano. Officieel is gister te Rome de vol gende wijziging in de Italiaansche regeering bekend gemaakt: De functie van onderstaatssêereta- ris bij het bureau van den minister president wordt overgenomen door den nationalen raad Amilcare Rossi, voorzitter van den bond van front strijders, die generaal Luigi Russo opvolgt. Het ministerie van buitenland- sche zaken wordt door den Duce overgenomen. Giuseppe Bastia- nini blijft onderstaatssecretaris in dat ministerie. Graaf Ciano wordt voor drie jaar benoemd tot lid van den grooten raad van het fascisme. Ook in de leiding van de departe- mentenyvan Justitie, Financiën, Op voeding, Openbare Zaken, Verkeer, Volksontwikkeling en Deviezen, als mede in het onderstaatssecretariaat van het dep. van Binnenlandsche Zaken en dat voor de Oorlogspro ductie hebben nieuwe benoemingen plaats gevonden. Bijzondere aandacht verdient het feit, dat de Duce thans de leiding op zich genomen heeft van het ministe rie van buitenlanasche zaken. Daar mede heeft hij duidelijk willen laten uitkomen, dat de leiding der fascis tische buitenlandsche politiek uit sluitend door hem bepaald wordt. Daar Mussolini ook de leiding gehou den heeft van de drie weermachts ministeries en van het departement van binnenlandsche zaken, treedt sterker dan ooit de alleen leidende en alleen verantwoordelijke persoon lijkheid van den Duce op den voor grond. ROME, 5 Febr. (Stefani). Het 986ste communiqué van het •Italiaansche hoofdkwartier luidt: „In het westen van Tripolis heeft onze achterhoede met succes tegenstand geboden aan versterkte verkenningsbedrijvigheid van den vijand, die talrijke auto's verloor. In Tunis plaatselijke botsingen, waarbij eenige lichte pantserwagens door afdeelingen der spiltroepen werden buitgemaakt. Het aantal gevangenen, gemaakt tijdens de operaties, waarvan het weermachtbericht van 2 Februari gewag maakte, bedraagt meer dan 1000. In de Middellandsche Zee heeft 'n' sterke formatie tweemotorige bom menwerpers zonder eenig succes on ze convooien aangevallen. Gisteravond laat hebben vijande lijke vliegtuigen in opeenvolgende golven Turijn en omgeving aange vallen. Talrijke gebouwen werden getroffen. Hat aantal slachtoffers staat nog niet vast. Andere vlieg tuigen drongen door tot het gebied van Spezia; zij lieten bommen val len, die geen ernstige schade ver oorzaakten. Ook Trapani was het voorwerp van nachtelijke aanvallen. Bij Bonagia is een vijandelijk vlieg tuig brandend neergestort". In verband met de totale mobili satie zijn door den Duitschen mi nister van Economische Zaken di verse verordeningen vastgesteld. Voorgeschreven is, dat alle handelsbedrijven en winkels, welke voor de volksverzorging niet dringend noodzakelijk zijn, woi-den gesloten. Alle handwerkbedrijven wor den gecontroleerd en werk, dat voor de oorlogseconomie niet noodzakelijk is of niet de vitale behoefte van de bevolking dient moet gestaakt worden. Alle instellingen op het gebied van hotel- en restaurantbedrijf welke niet dringend noodig zijn voor de oorlogseconomie of de verzorging der bevolking worden gesloten, o.a. alle nachtlokalen, bars en luxe restaurants. Op 15 -Maart moet dat alles voltooid zijn. - Sommige zaken zullen samenge voegd worden. In plaatsen waar zien verschillende warenhuizen bevinden wordt 'n deel hiervan stilgelegd. De voorraden van de gesloten zaken zullen in de openblijvende zaken worden verkocht. Men verwacht, dat het straten- beeld zich aanmerkelijk zal wijzigen daar het aantal zaken, dat onder de verordening vaLt, zeker door een getal van zes cijfers wordt aangege ven. Tot de handwerkbedrijven, die stilgelegd worden, behooren goud en zilversmederijen, plisseerdgrijen, luxe-kleermakerijen e.d. Het aantal, dat de verordening omvat, is kleiner dan bij de winkelzaken, daar reeds een groot aantal bedrijven TOTALE ZONSVERDUISTERING IN JAPAN WAARGENOMEN. Vooraanstaande Japansche ster- rekundigen en geleerden hebben op den ochtend van 5 Febr. boven het centrale deel van hel eiland Hokkaido met succes dé totale zonsverduistering waar genomen, waartoe uitgebreide voorbereidingen waren getrof fen. De totale verduistering van de zon duurde een minuut en 40 seconden. Het verschijnsel in zijn geheel duurde van 7 uur 53 tot 9 uur 03 in den ochtend. De re sultaten van de waarnemingen, die op onderscheidene plaatsen verricht worden, worden met groote belangstelling in weten schappelijke kringen tegemoet gezien. Deze verduistering was de laatste,welke deze eeuw in Japan zichtbaar was. De volgen de totale zonsverduistering zal weer plaats hebben over 92 jaar, dus in 2035. He} Langemarck studium. Alle hout is geen timmerhout. Dat blijkt ook, als men de lijst van can- didaten nagaat, die meenen voor de kostelooze opleiding van het Lange- marekstudium in aanmerking te komen. De levensbeschrijvingen met ge tuigschriften, rapporten enz. stellen in staat de eerste schifting te ma ken. Dé overgebleven candidaten wor den zoo mogelijk in de plaats hun ner inwoning en anders in de nabij heid daarvan tot de z.g. voorschif ting opgeröepen. De candidaten, die na deze voor schifting overblijven, worden onge veer 4 a 5 dagen in een schiftings kamp samengebracht. Hier worden zij medisch onderzocht, moeten be drijzen van hun lichamelijke ge oefendheid afleggen en worden mondeling en schriftelijk geëxami neerd. Het is noch mogelijk, noch ge- wenscht, zich op dit examen voor te bereiden, het komt er voor den candidaat alleen op aan, te toonen, wat hij rnet behulp van de oplei ding, die hij heeft genoten, kan presteeren en wat voor een kerel hij eigenlijk is. Aan de hand van het afgelegde examen en op grond van den alge- meenen indruk, van den candidaat verkregen, wordt dan in het schif tingskamp de juiste studierichting voor hem bepaald. Voor candidaten, die voor verdere studie niet geschikt blijken te zijn, bestaat dan de mogelijkheid, zich met steun van het Langemarck .'■■lu- dium toch een betere vakopleiding te verwerven of desnoods naar een ander beroep over te gaan. Aldus zorgt het instituut zoowel voor hen, die studeeren als die niet studeeren. De eersten krijgen een vakopleiding aan een vakschool en kunnen, bij zeer goede prestaties, alsnog verder studeeren, de anderen volgen een voorbereidingscursus van 2 jaar voor de universiteit, techni sche hoogeschool of landbouwhoge school. DE HOOIKIST IN DE HUISHOUDING. Bezuiniging op gas- en electriciteit. Bij gebruik van de hooikist voor het bereiden van spijzen, moet men met overleg te werk gaan. Zoo moe ten de pannen van buiten goed schoon zijn en bij het inzetten in de kist of de mand, die als hooikist dienst doet. mag niet gemorst wor-, den. De kist, mand of kranten welke immers eveneens een voede hooikist kunnen vormen doe men gedurende de bereiding vooral niet open. Wanneer er in een kist ver schillende pannen gaan, plaatse men op iedere pan afzonderlijk een ste vig kussentje. Zoodoende behoeft er geen warmte verloren te gaan. Na het gebruik behoort de hooikist open te blijven „om te luchten". Wie zich aan deze richtlijnen houdt, behoeft niet bang te zijn voor overschrijding van het gas- en electriciteitsrantsoen. Keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen. Bij onze vrijwilligers. Trouwe kameraden Atlantlc-Holland-P» m Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Vrijwilligers voor de Waffen-SS en het Legioen kunnen zich op onderstaande data bij. de genoemde adressen vervoe gen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel voo- hen, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Neder land te vervullen, dat thans de mogelijk heid bestaat, om dienst te neme.i in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de Jnzet van dit bataljon ook in Nederland ^al blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maarisclié-SS in Nederland willen toe treden. 7.2.'43 Amsterdam, 9 u., School Iepenw. 13. 8.2.'43 Utrecht, 10 u., Mariapl. Wehr- -taehtheim. 9.2.'43 Amersfoort, IQ u., Dientsgeb, Leusderw. 10.2.'43 Den Haag, 9 u., Café Den Hovjj, dat je ons dat aangedaan hebt/jongen; vader en ik begrijpen er niets van. Toch blijf je onzen jon gen, maar dat je zoomaar van ons bent weggegaan, om te vechten in dat groote vreemde land Moeder, waarom schrijf je zooj Waarom staan we in gedachten zoo ver van elkaar? Waarom heb ik niet de kracht en het vermogen om je te doen begrijpen, wat in mij brandde? Wat mijn hart verteerde toen ik nog bij jullie was. in het rustige huis, met al jullie goede zorgen om mij heen. Nu ben ik legionair. Ik leef in dit groote vreemde land als een vreemdeling. Niets wat mij hier geestelijk bindt of bekoort, en toch toch ben ik hier. Het was zoo voorbestemd, moeder. Hier is mijn plaats, hoewel het verlangen er- het heimwee aan mijn hart knagen. Ik weet, dat jullie dag-in dag-uit aan men denken. Vader spreekt harde woorden, die hij niet meent, maar die jou pijn doen. Alles om mijnentwil. Maar het kon niet an ders, moeder. Toen in de wereld al dié angstige dingen gebeurden, toen ons land moeilijke oorlogsdagen, beleefde, welke jullie voor een afgrond van nietbegrijpen brachten, toen groei de in mij een sterke drang. Ik wilde doorgronden, welke factoren en ele menten zulke geweldige botsingen konden ontketenen. Na den oorlog in ons vaderland leerde ik veel begrijpen. Het was alsof een nieuwe gedachtewereld zich voor mij opende. Misschien ben' ik in dien tijd uit mijn onbezorgde jeugd getreden. Toen kwam de tijd, waarin slechts één gedachte mij be- heerschte: ik moest wat doen. Toen heb ik niet meer kunnen leeren; de slaap ontfermde zich niet meer over mijn brandende gedach ten. Het was in dien tijd, dat vader ooos begon te kijken en jij verdrie tig werd, moeder. Wat heb ik gezocht naar woorden om lucht te geven aan mijn nieuwe, overstelpende gedachten. Ik wilde er zoo graag met jullie over spreken. Maar jullie begrepen het niet, het wilde niet lukken. En het werd stil en leeg om me heen. Toen ben ik weggegaan en we wa. ren als vreemden. Nu is er toch een brief van jou gekomen, moeder. Telkens weer heb ik hem gelezen. In gedachten zie ik jullie zoo duidelijk zitten. Jij, moe der. top het oude plekje bij den haard, met mijn brief in je lieve handen. Je hebt vast gehuild, toen je hem las. Je moet niet meer huilen, moeder, en vader mag niet boos kijken. Hier, onder duizenden kameraden, die hetzelfde denken en willen als ik. is er rust gekomen in mijn brandend hart. Hier heb ik de diepere be weegredenen leeren begrijpen, waar om ik gaan moest. Het is het oer oude instinct van den jongen mensch, die terwille van de ge rechtigheid ten strijde trekt. De weg in de toekomst ligt klaar en duidelijk voor ons. Onze maat schappij was niet rechtvaardig, 'dat heb je zelf toch ook wel gezegd, vader? En wat wij hier nu zien, in dit verre land, deze menschontee rende toestanden1, had men ons dat willen brengen? Had men ons aan deze materieele en geestelijke ar moede ten prooi willen geven? Neen. lieve moeder, dat hadden jij en vader, en al onze volksgenooten ook niet gewild. Want dat had de HET VRAAGSTUK DER VACANTIE- SPREIDING. De Commissie ter bestudeering van het vraagstuk der vacantiespreidmg, welke verleden jaar is ingesteld, neeit naar het departementale tijdsenrift „Opvoeding" mededeelt onderzocht of het wenschelrjk zou zijn het verleden zomer toegepaste stelsel te herzien. De Commissie zet in haar tweede rapport uiteen, dat de vacant-espreiding voorziet in een behoefte, die niet alleen wordt bepaald door de huidige tijdsomstandig heden. De Commissie kwam tot een sprei dingsperiode van. elf weken, welke kwam te liggen tusschen de laatste week van Juni en de tweede week van Sep tember. Ten aanzien van het voorberei dend hooger en middelbaar onderwijs stelt de Commissie voor, de verdeeling van het land in drie -groepen, waarvan de zomervacantie met steeds een week verschil aanvangt, te handhaven. Wat het lager onderwijs betreft, stelt de Commissie voor het in haar eerste rapport opgenomen schema voot de vacantiespreiding in zooverre te wijzigen, dat in de groep Zuid voor alle groepen lagere scholen de vacantie een week wordt vervroegd. TIENDUIZENDEN KILO'S ZEEP IN BESLAG GENOMEN. De ambtenaren van de prijsbe- b.eersching te 's-Gravenhage hebben zich de laatste maanden duchtig ge- .eerd op verschillend terrein. Zoo werden van een zeepproduct, waar voor de fabrikant 23,50 per 100 kilogram rekende en dat door deri winkelier voor 90 gulden werd ver kocht, eenige tienduizenden kilo's in beslag genomen. Een afvalhandelaar verkocht vet voor technische doelein den, waarvan de waarde 6 cent per kg bedroeg, voor 22 gulden per kg. 725 LICHTAFSLUITINGEN IN JANUARI. De afgeloopen maand zijn in de gemeente Den Haag 725 perceelen in verband met overtredingen der ver duisteringsvoorschriften, voor drie dagen afgesloten van licht. VERKOOP EN VERVOER VAN VERSCH BROOD. Van officieele zijde wordt in her innering gebracht, dat ingevolge een bepaling van de Arbeidswet 1919, met uitzondering van de Zaterda gen, tot 15 Maart 1943 vóór 9 uur geen verseh brood mag worden ver voerd en niet vóór 10 uur aan het pubhek mag worden verkocht en afgeleverd. Tegen overtreding zal door de ondergang beteekent van alles, wat ons lief en dierbaar is geworden. Veel van hier kan ik jullie niet schrijven. Het knijpt mij de keel toe, en jullie zouden het toch niet vatten, nog niet. Misschien komt eens de tijd, dat iedereen in ons land begrijpen zal, waarom Nederland- scne jongens hier gingen vechten. Nog is me niet alles duidelijk, wat er in de wereld omgaat. Maar diep in mijn hart weet ik. dat de stap, dien ik tegen jullie wil in deed, goed was. Vertrouw in een nieuwe toekomst, in het nieuwe le ven. dat onder zulke groote smarten geboren wordt. De wereld zal beter worden, rechtvaardiger, het leven menschwaardïger. Wij gelooven daarin. En daarom vechten wij in dit gróote, vreemde land. Lieve moeder, ik denk veel aan je. Probeer een beetje te begrijpen. Ik vecht ook voor jou! B. VAN NORDEN. Vrijwilligerslegioen Nederl. Kammers5ngerin Maria Cebotari van de StaaCsopera Berlijn en Dresden zal op uitnoodiging van intendant dr. Wolfgang Nufer als gaste optreden in drie voorstellingen van het „Deutsche: Theater in den Niederlanden" in den Stadsschouwburg te Den Haag. Op 8 en 11 Februari a.s. als „Madame Butterfly" en op 9 IJpbruari als Mimi in „La Bohème" De gtóote kunstenares als „Madame Butterfly". Stapf-Paxm De hooikist bewaart de warmte, maakt er een nuffig gebruik van. MARGARINE OP BOTERBON 07. Ruiling tegen rantscenbonnen vcor bepaalde personen nog in Februari mogelijk. 's-GRAVENHAGE, 6 Febr. - Per# fconen, die niet in staat zijn hun bon nen „boter 07" in te leveren bij een detaillist in de gemeente, waar zij zich ten gevolge van oorlogsomstan digheden gaan vestigen, kunnen evenals schippers, woonwagenbewo ners, gedetacheerde marechaussees, de vaste bevolking van kostscholen e.d. de in hun bezit zijnde bonnen ..boter 07" nog tot en met 27 Fe bruari a.s. bij de plaatselijke distri butiediensten ruilen tegen rantsoen- pennen „een rantsoen margarine of vet". NIJMEGEN VERWACHT BINNENKORT DEN 100.0ÜSTEN INWONER. Blijkens officieele mededeelingen telde de gemeente Nijmegen aan het einde van het vorige jaar 99.735 in woners. In het afgeloooen jaar nam het inwonersaantal toe met 1225, zoodat men vermoedt, dat Nijmegen binnen het eerste k' -artaal van dit jaar de 100.000 inwoners zal halen. Wederom hebben Britsche vliegtuigen in den afgeloopen nacht boven Zwitsersch gebied gevlogen. Naar de Engelsche nieuws dienst meldt', heeft de Turksche ambassadeur te Londen den koning een boodschap overhandigd van president Ineunoe. De Japansche minister van bui tenlandsche zaken, Tani, heeft gister aan het Hoogerhuis medegedeeld, dat de Japansche regeering onder handelingen heeft geopend met de regeeringen der vijandelijke staten tot uitwisseling van de aldaar ge- interneerde Japansche burgers. UITSTEL VAN OPKOMST VOOR DEN ARBEIDSDIENST. Blijkens een rondschrijven van den secr.-gen. van het dept. van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming kunnen de in 1925 geboren mannelijke leer lingen van scholen voor voorbe reidend hooger en middelbaar onderwijs, die arbeidsdienstplich- tig zijn ingevolge artikel 4 van het Arbeidsdienstplichtbesluit, teneinde hun studie ononderbro ken te kunnen volbrengen, een verzoek om uitstel van opkomst voor het vervullen van Arbeids dienstplicht indienen. Dit zou dan ten spoedigste moe ten geschieden. Er wordt de aandacht op ge vestigd, dat deze mogelijkheid ook open staat voor de oudere leerlingen van U.L.O.-scholen, die onder genoemd besluit val len. Belanghebbenden kunnen zich voor inlichtingen wenden tot den Inspecteur van het La ger Onderwijs in de Inspectie waarin hun school is gelegen. EEN week van groote beteekenis voor Duitschland en Europa, maar in het bijzonder voor Neder land ligt achter ons. Van alle rede voeringen, welke in de laatste dagen, gehouden zijn, is die van Mussert voor ons wel het belangrijkste. De Leider is een man die, om het populair te zeggen, nimmer ergens doekjes om windt nu en in het verleden heeft hij het Nederlandsehe volk de waarheid voorgehouden, hoe onwaarschijnlijk zij dikwijls ook mocht lijken, hoe hard en onplezie rig zij soms in de ooren mocht klin ken. De loop der gebeurtenissen heeft hem nog steeds in het gelijk gesteld. Van te grooter gewicht is daarom Mussert's rede, waar hij ons land en volk opnieuw dén eenigen weg wijst, welke ons een toekomst biedt en aan het slot juist in deze moeilijke ure en op het oogenblik dat de „echte" Nederlander afgaan de op de vijandelijke propaganda, meent: „het "aat goed!" zijn be kentenis tot den Führer ader Ger manen, Adolf Hitler, aflegt. Men ziet wederom dat het den Leider, noch de Beweging, te doen is om met stroop argelooze vliegen te vangen integendeel, want de huidige strijd eischt kérels, die zich inzetten om der wille van de overtuiging en niet, omdat er zonder risico voordeelen te behalen zouden zijn. A/T USSERT heeft met' zijn onver- 1 moeiden jarenlangen strijd veel voor het Nederiandscne volk mogen bereiken. Nog zal menige landgenoot dit niet kunnen of willen inzien, maar ook hier zal de geschiedenis hem eens tot een rechtvaardig oor deel in staat stellen. Eerst is daar de wetenschap, dat na dezen oorlog ons land vrij en ge lijkgerechtigd aan den opbouw van Europa zal kunnen medewerken en een eigen plaats onder de volken van het continent kan gaan innemen van de mate, waarmede het Neder landsehe volk zich daarbij wil inzet ten, zal het afhangen of onze plaats een vooraanstaande wordt. In dit kader paste de erkenning van Mussert als Leider van het Ne derlandsehe. volk, zooals bij het elf jarig bestaan der N.S.B.d.N. werd bekend gemaakt. Deze phase in de staatkundige ontwikkeling van ons land is thans afgerond met het be- sluit van den Rijkscommissaris, hou dende inschakeling van het Staats- politieke Secretariaat der N.S.B.d.N. m het openbaar bestuur en met de oesluiten van Mussert tot instelling van een Secretarie van Staat en de benoeming van een hoofd dier Se cretarie, zoomede van gemachtigden van den Leider voor Staatsaangele- genheden, bijzondere diensten en aangelegenheden der volksgemeen schap. De N.S.B.d.N. krijgt en aanvaardt aldus medeverantwoordelijkheid in het bestuur van ons land mèt het recht van initiatief! waardoor het einde in zicht is van een regee- rmgsloozen toestand, die reeds lang ongewenscht bevonden is. Door middel van de N.S.B.d.N. kan het Nederlandsehe volk .nu weer zelf actief deelnemen aan het be stuur van zijn land. Min of meer is hier sprake van een een overgangstoestand naar de Secretaris-Generaal der N.S.B.d.N. ir C. J. Huygen, aan het Nat. Dag blad mededeelt, die tenslotte zal lei den tot de vorming van een Neder landsehe regeering. Dit zal dan de volgende phase worden in den politieken ontwikke lingsgang van ons land een weg die leidt, naar onz'e zelfstandigheid in het Nieuwe Europa dat even wor dende is als de herrijzenis van ons dierbaar vaderland. Jr. W.A. grijpt in bij groenten- en jruitveideeling. De persdienst van den W.A.-heer- ban s-Gravenhage deelt mede: Woensdagmiddag heeft de Haag- sche W.A. op de groente- en fruit markt te s-Gravenhage een onder zoek ingesteld naar de juiste verdee- ling van groente en fruit. Talrijk waren toch de klachten van groen te- en fruithandelaren over de wil lekeurige .werkwijze van het plaat selijke verdeelingskantoor, ingesteld door de vakgroep Groenten, weLk kantoor, evenals de vakgroep, nog steeds stond onder leiding van de zelfde lieden die voorheen de crisis instellingen leidden. De naam was gewijzigd, de geest echter bleef. Dit toonde het onderzoek der W.A. Er gerlijke toestanden, die de belangen der bevolking ten zeerste schaad den, kwamen hierbij aan het licht. Gebleken is dat duizenden kilo's appelen lagen te rotten omdat de bedrijfsschap Groenten en Fruit geen opdracht had gegeven tot verdeeling. Grossiers deelden mede, dat 40 procent van hun voorraad lag te rotten, omdat zij hun opslag niet mochten verkoopen. Met de evacua tie-moeilijkheden werd door deze bedrijfsschap geen rekening gehou den. De leider van het plagtsel;jk ver deelingskantoor maakte van zijn po sitie misbruik door producten, waar op hij als grossier geen recht kon doen gelden, voor Zich zelf te reser veeren. De volksbuurten ontvingen nagenoeg geen vruchten, omdat het fruit naar de wijken der beter gesi tueerden werd afgevoerd, waar voorraden tot verrotting overgingen, daar door het geringere kindertal in die wijken de afname van vruchten geringer was. Het geheele onderzoek vond plaats in tegenwoordigheid van den wet houder voor sociale zaken. Aan het driemanschap, dat voor den gang van zaken op het plaatselijk verdee lingskantoor verantwoordelijk is, werd de toegang tot de'groente- en fruitmarkt ontzegd. v Talrijke grieven en klachten wer den door de dankbare kleinhande laren bij de W.A. ingediend en even talrijk waren de geconstateerde overtredingen die als Jde oorzaken der slechte groente- en fruitverdee- ling der stad mogen worden aange merkt. Met deze daad heeft de Haagsche W.A. weer eens getoond de belan gen der volksgemeenschap metter- daad ta dmstk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1