DAGBLAD VOOR Bommen op Napels. Vormingsdag N.S.D.A.P.-N.S.B. te Leiden. SOVJET-AANVALLEN LANGS GEHEELE FRONT AFGESLAGEN. Opnieuw ruim honderdduizend ton vijandelijke scheeps- ruimfe tot zinken gebracht. De strijd bij Wororiesj. Het duikbootgevaar. De Indische geïnierneerden. Mussolini neemt de teugels in handen. Première van „Marielcen van Nimweghen" uitgesteld. De Zwolsche vierling. DE NEDERLANDSCHE KULTUURKAMER. Keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen. STAD'EN OMGEVING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. DINSDAG 9 FEBRUARI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3390 - Red. 3330. Giro .187294. - NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 32. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3'/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrg. 5 ets. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 8 Febr. - (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Kaukasus-front gevechten van plaatselijke beteekenis. Bij de vernietiging van den op 5 Februari ten Zuidwesten van Nowbrossiisk ge landen vijand werden in totaal 31 tanks stukgeschoten. De bloedige verliezen van den vijand zijn hoog. In het mondingsgebied van den Don alsmede in de groote bocht van de Donetz verliep de dag over het. al gemeen kalm. Een bolsjewistisch regiment, dat bij het aanbreken van den dag de Donetz was overgesto ken, werd in een tegenaanval ver nietigd. De bolsjewisten zetten ook gisteren aan den middenloop van den Donetz en ten Westen van den Oskolsector hun woedende aanvallen, waarbij zü sterke ge pantserde strijdkrachten in den strijd wierpen, voort; deze aan vallen werden afgeslagen. Ondanks de slechte weersomstan digheden deden sterke formaties ge vechtsvliegtuigen doeltreffende aan vallen op marcheerende colonnes en op kwartierruimten voor de vijande lijke troepen. Ten Zuiden van het Ladogameer bteven nieuwe vijandelijke aanvallen zonder succes of werden reeds in den kiem gesmoord. Bij een eigen tegen aanval werden voor het front van een regiment 400 gesneuvelde bolsje-, wisten geteld. In Noord-Afrika. In Noord-Afrika wederzijdsche activiteit van artillerie en veïken- ningstroepen. Luchtdoelartillerie op schepen van de Duitsche marine in convooi va rend met aanvoerschepen naar Tu nesische havens schoot 7 Britsche ge vechtsvliegtuigen neer. Wederzijdsehü luchtaanvallen. Storingsvliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht enkele bommen neer op West-Duitsch gebied en ver' oorzaakten hierdoor scha^é aan ge bouwen. Bij een luchtaanval op de Fran- sche kust aan den Atlantischen Oceaan werden volgens de totdusver ontvangen berichten, 3 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. Een Zuid-Engelsche havenstad werd overdag door snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen aangevallen. 109.000 ten schcepsruimte vernietigd. Zooals in een extrabericht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten enkele dagen ge leden in het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan een in Oostelijke richting varend convooi aangevallen, dat met koers naar de Britsche eilanden uit zwaar geladen vrachtschepen en tankschepen van meer dan gemiddelde grootte bestond en dat overeenkomstig de waarde der lading bijzonder krachtig beschermd was. De in den strijd geworpen groep duikbooten boorde- van dit convooi in ^hevige gevechten, die dagenlang duurden, 14. schepen, waaronder 5 tankschepen, met een gezamenlijken inhoud van 109.000 brt. in den grond. Een ander schip werd getorpedeerd. Moskou verspreidt reeds dagen lang berichten, dat zeven Duitsche divisies in het gebied van Woronesj zouden zijn ingesloten. Britsche en Amerikaansche commentaren- wijden lange beschouwingen aan het „cata strofale lot van deze Duitsche divi sies ten Westen van Woronesj, wien dood of gevangenschap dreigt". Van bevoegde zijde wordt dien aangaande medegedeeld, dat deze be richten evenzeer verzonnen zijn als die over plaatsjes in deze gevechts- oieden, die. zouden zijn ingenomen, en in wier nabijheid zich op het oogenblik kleine vijandelijke groe pen op marsch bevinden, die tusschen de Duitsche steunpunten door zijn gesijpeld. Van andere zijde wordt gemeld, dat de Duitschers bij Woronesj, naar ook van Sovjet-zijde verklaard wordt, aanzienlijke versterking in den vorm van versehe troepen heb- '--n gekregen. n De hooikist betvaart de warmte, maakt er een nattig gebruik van. Aan het Italiaansche legerbericht van 8 Febr. ontleenen wij het vol gende: Aan het front van Tunis zwakke bedrijvigheid van verkenningsafdee- lingen. Onze bommenwerpers ver oorzaakten uitgestrekte branden in de haven van Algiers. Formaties vijandelijke vliegtuigen deden een aanval op de omgeving van Cagliari, waarbij onder de burgerbevolking drie personen gedood en vier ge wond werden. Gistermiddag hebben viermotorige Amerikaansche bommenwerpers tal rijke bommen laten vallen op Na pels, waarbij schade werd aangericht en slachtoffers werden gemaakt. Vier aanvallende machines werden brandend door het luchtdoelgeschut neergehaald. In een artikel over het duikboot gevaar constateert de Economist, dat de oorlog op zee door de geallieer den verloren kan worden. De pogin gen van den vijand om Engeland volkomen te isoleeren, aldus het blad, zijn nog geenszins verijdeld. De geallieerden bevinden zich thans m de merkwaardige positie, dat zij, zelfs wanneer zij alle scheepsruimte ter wereld zouden bezitten, niets beslissends zouden kunnen onderne men. Daaruit blijkt hun hulpeloos heid. Madnd na rr»and zijn de scheepsverliezen catastrofaal groot, terwijl steeds nieuwe duikbootzwer- men de zeeën voor de geallieerde scheepvaart onveiliger maken. Bo vendien is de techniek van het duik bootwapen beter geworden. Aan de krachten voor de duikbootbestriiding zijn grenzen gesteld door de voort durende ravitailleeringstransporten voor Noord-Afrika en de Sovjet- Unie, die niet zoo maar gestaakt kunnen worden. Oorlogsschepen ter bestrijding van de duikbooten kun nen niet in een paar maanden uit den grond gestampt worden, maar juist die paar maanden, welke voor de deur staan, zijn voor de geallieer den critiek, misschien wel beslis send. Vrijwel alle experts zijn van meening, dat het duikbootgevaar zijn hoogtepunt nog niet heeft be reikt. COMMUNISTEN EISCHEN EEN TWEEDE FRONT. Naar „Aftonbladet" uit Londen meldt, bereiden de communisten te gen 7 Maart de grootste demonstra tie voor, die ooit op het Trafalgar Square is gehouden, en waar de on middellijke vorming van een tweede front zal worden geëischt. In een proclamatie van het Londensche co mité der communistische partij wor den niet alleen de communisten, doch alle inwoners van Londen tot deelneming opgeroepen. Verder maken de communisten in geheel Engeland zeer energiek pro paganda voor het tweede front. O.a. is op een bijeenkomst van mijnwer kers in Zuid-Wales een resolutie aangenomen, die de vorming van een tweede front eischte. FRANS CHE ZEEKRIJGSRAAD VONNIST. De eerste Fransche zeekrijgsraad te Toulon heeft vonnis gewezen te- ga» enkele Fransche zeeofficieren, die terecht stonden wegens desertie. Deze officieren, die zich in de jaren 1940 en. 1941 ter beschikking van de Engelschen hadden gesteld, werden bij verstek tot de doodstraf of tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De gemachtigde van den Leider voor Indië deelt mede: Aan familieleden en kennissen van Indische geïnterneerde "N.S.B.-ers wordt medegedeeld, dat er aanwij zingen zijn, dat dezen niet of niet allen naar Britsch-lndië geëvacueerd zijn. Van vier hunner althans is in den laats een tijd langs verschillende we gen hier bekend geworden, dat zij zich nog op Java in vrijheid en in welstand bevinden. In overeenstemming daarmede is, dat verschillende aan geïnterneerden geschreven en naar Rai""arh (Br.- Indië) geadresseerde brieven door de afzenders als onbestelbaar zijn teruff ontvangen. Ook zijn ons geen gevallen bekend geworden, dat door familieleden, hiér te lande antwoord op hun naar R-amgarh geschreven brieven ont vangen is. Hermes D.V.S., eet* der eandldaten voor het afdeellngkamploenschap »oetballen werd In den wedstrijd tegen E.D.O met een 2—0 nederlaag naar huls gestuurd De doelverdediger der Schiedamsche club weet een wnvai van E.DK), onschadelijk te maken Polvgoon-Sagets-Fax m De politieke factor wordt weer van beteekenis. De diplomatieke medewerker van het agentschap Stefani schrijft o.m. in een commentaar op de nieuwe Italiaansche ministerlijst, dat door den terugkeer van Mussolini in de leiding van-het ministerie van bui- tenlandsche zaken, de politieke fac tor opnieuv-4 een der scherpste wa pens van dezen oorlog wordt. De terugkeer van den Duce naar huiten- lands-che zaken geeft den waarborg, dat alle problemen, die schijnbaar hangende gebleven zijn, of tot later uitgesteld, van nu af bestudeerd, ter hand genomen en opgelost zullen worden. Het leidend beginsel vormen de principes van den wederopbouw en de organische plannen, die Euro pa in ieder geval een vernieuwing der betrekkingen, der voorwaarden en der gevoelens waarborgen waar voor de wapens en het door alle vol ken vergoten bloed de geheiligde basis moeten leggen. De benoeming van Ciano tot am- assadeur bij den Heiligen Stoel be- teekent slechts de terugkeer van Ciano tot zijn vak, evenals Pavolini weer naar de journalistiek terug keert. De eerste, uitvoering van „Marie- ken van Nimweghen", het zangspel naar het middeleeuwsche mysterie spel van den Nederlandschen com ponist Jac. Jansen, welke heden avond in den Stadsschouwburg te Amsterdam door de Gemeentelijke Opera zou worden gegeven, zal geen aoorgang vinden. Het ligt in de bedoeling, de pre mière te doen plaats vinden Zondag. 14 Februari des middags om 2 uur. Met den Zwolschen vierling gaat heG uitstekend en ook de moeder, mevr. Kiffers, maakt het goed. De voorspoedige ontwikkeling van het viertal stemt tot te grooter voldoe ning, als men in aanmerking neemt,, dat de kindertjes ongeveer 2 maan den te vroeg zijn geboren. Het oud ste, het jongetje, woog bij de geboor te 3% pohd, twee meisjas wogen 3 pond en het jongste kind", eveneens een meisje, goed 2 J4 pond. Bij de naamgeving heeft de fami lie Kiffers de aardige gedachte ge had het jongetje o.a.^Adriaan te noe men naar dr. Weber, den geneesheer, die mevr. Kiffers heeft bijgestaan, en het jongste meisje o.a. Dorothee, naar de echtgenoote van Zwolle's burgemeester, jhr. van Karnebeek. De kinderen heeten nu resp. Henri Adriaan, Catharina Margriet, Eliza beth Christina en D.icky Dorothee. Er bestaat in Zwolle veel belang stelling voor den vierling, welk me deleven voorloopig eèhter nog wat getemperd moet worden in het be lang van moeder en kroost. -« PREMIE BIJZONDER ONGEVALLENFONDS. Het bestuur dér Rijksverzeke ringsbank heeft de definitieve bij drage over 1941 voor het bijzonder ongevallenfonds gesteld op 1 per mille van het verzekerd loonbedrag over 1941. Er zal dus geen verrekening of restitutie van de voor 1941 betaalde voorloopige bijdFage bijZonder'onge- vallenfonds plaats hebben voor de werkgevers, die bij jie bank zijn aangesloten. Bij onze vrijwilligers. Een verkenningstroep zoekt verbinding met den vijand Orbis-Hollaiid-Pax m De Nederlandsche Kultuurkamer deelt mede, dat spoedig aan de te Amsterdam aangemelde kuituurwer kers de gelegenheid zal worden ge geven om met den bestuurder van hun gilde in persoonlijk contact te treden. Van 15 Februari tot 1 Maart zal daartoe des Maandags voor leden van het gilde voor theater en dans, en des Donderdags' voor leden van het muziekgilde zitting worden ge houden in het gebouw Keizers gracht 786. Hun, die daar wenschen te ver schijnen om inlichtingen in te win nen, of beroepsmoeilijkheden te be spreken, wordt verzocht een schrif telijk verzoek daartoe in te dienen aan het voorloopig adres van het Ge westelijk Bureau van de Nederland sche Kultuurkamer te Amsterdam, Keizersgracht 786. Teneinde lang wachten te voorko men, zullen de aanvragers dan een uitnoodiging ontvangen, waarop dag en uur van ontvangst staan aange geven. Het is noodzakelijk, dat duidelijk vermeld wordt, tot welk gilde en tot welke vakgroep of belangengroep de aanvrager behoort. De bij de-andere gilden aangeslo ten kuituurwerkers zullen na 1 Maart eveneens in de gelegenheid worden gesteld met de gildebestuurders in persoonlijk contact t<> komen. SLACHTOFFER VAN EEN BRUTALEN OPLICHTER. Dezer dagen vervoegde zich è'en persoon in de uniform van mare chaussee aan de woning van mevr. L. Wildervank te Sappemeer. Hij vertelde haar in diep vertrouwen, dat haar zoon was aangewezen als gijzelaar, doch dat hij wel een middel wist om dit gevaar af te wenden, op de vraag van mevrouw, wat voor middel dat dan wel was, kreeg zij ten antwoord, dat wanneer mevrouw bereid was 2000 gulden te storten, zij van alles af was en haar zoon vérder niet zou wórden lastig 'geval len. Mevrouw liep in de val en be taalde den man onmiddellijk een be drag uit van 2000. Eerst later drong het tot haar door, dat zij wel eens slachtoffer van een oplichter kon zijn en zij nam daarom de politie in den arm. Tot nu toe is het njet gelukt, den pseudo-marèchaïssee te pakken te krijgen. Het onderzoek wordt met kracht voortgezet. Van Geelkerken over den aan slag op generaal Seyiiardt De vormingsbijeenkomst, welke de ambtsdragers van N. S. D. A. P. en N. S. B. der Nederlanden te Leiden hielden, stond in het teeken der onver brekelijke kameraadschap. Hauptdienstleiter Schmidt wees op het veie, dat de nat.-soc. volksleiding onderscheidt van de gebruiken der democratie. De nat.-soc. hebben het oude gebruik om te allen tijde tot het volk te spreken, niet verleerd. De harde strijd in het Oosten leert, dat de oude nat.-soc. strijdgedachte en strijdleuze steeds dezelfde is gebleven. De gevaar lijkste tegenstander is het communisme en spr. schetste op sarcastische wijze de gemoedsgesteldheid van die Nederlan ders, wier oogen voor het bolsjewisti sche gevaar thans opengaan. De jonge ren weten wel, dat Engeland en Ame rika niet voor orde zullen zorgen. Zij hebben in Noord-Afrika meedoogenlctos alle weerbare mannen gemobiliseerd «n zij zouden dat ongetwijfeld Ook hier doen. Tegen het gebrek aan Inzicht bij vele ouderen stelde spr. de doelbewust heid van het naticnaal-socialisme. In deze tijden van noodgedwongen nauwere aaneensluiting blijkt wie een beproefd strijder is. Dit jaar zal moeilijk zijn, maar het zal de krachtigen vrij en strijd vaardig maken, in welk verband spr. op het voorbeeld van Stalingrad wees. Eens zal men, ondanks alle wisselvallig heid van den strijd, constateeren, hoe veel kracht het nationaal-socialisme heeft ontwikkeld. Stalin wil de wereld revolutie en tusschen zijn eischen en die van het nationaal-socialisme is geen compromis mogelijk. Als wij zeide spr. thans tot den totalen oorlog zijn overgegaan, dan spreekt het vanzelf, dat deze maatregelen ook hier worden uit gevoerd. Eens komt de dag,dat steeds meer volksgenooten ook Nederland sche de juistheid van de Duitsche ge dachte' en den Duitschen strijd zullen erkennen. Hauptdienstleiter Schmidt wees er op, dat als er een generaal valt, het rechtvaardig zou zijn als daarvoor 500 officieren van de tegenpartij van- het leven werden beroofd. Men zal daardoor beter beseffen hoe ver standig het is geweest deze officie ren, die thans gespaard worden, in krijgsgevangenschap te nemen. Laat men in Nederland begrijpen, dat men het werk moet overnemen, dat de Duitschesoldaat moet achterlaten. Thans komen ook de zoontjes van de plutocraten aan de beurt om de handen eens uit de mouwen te steken. Spr. wees er op, dat men dankbaar moet zijn voor het bestaan van den Führer en de goede verhouding tusschen dezen en Mussert. Onze gemeenschappelijke jeugd zal voor taan schouder aan schouder strijden. Sluit U aldus spr. aaneen en reikt elkander de hand. De plaatsvervangende' leider der N. S. B. zeide, dat in tijden als deze slechts de vraag gesteld mag worden: Staat ge of valt ge? De weg der Nederlandsche nat.-soc. is recht en onverbiddelijk. Met zwakke hand kan men geen volk van den onder gang redden. De Germaansche stammen moeten zich thans aaneensluiten. Als men de goede krachten in dit volk mo biliseert, behoeft men voor de toekomst niet te vreezen. De heer Van Geelkerken heeft in deze bijeenkomst den aanslag op ge neraal Seyffardt de laffe daad van een. sluipmoordenaar genoemd en den overleden generaal als een goed soldaat gekenschetst. De sfeer waar uit dergelijke laffe daden kunnen ontstaan moet worden gezuiverd- Toen de generaal in het late avonduur naar de voordeur werd gelokt aarzelde hij geen oogenblik zich bekend te maken en kort voor 'zijn dood zeide hij: „dus zal ik toch nog als soldaat sterven." Zijn edele gezindheid blijkt uit het verzoek ter- wille van zijn dood geen bloed te vergieten. Zekere maatreden beoogen thans slechts een zeker deel van het Ne derlandsche volk gelegenheid te ge ven zich door zware offers vrij te maken van den geest waarmee zij zch door gewetenlooze vijandelijke zijde lieten besmetten. Als de W.A. in deze dagen werd opgeroepen mo ge men daaruit begrijpen, dat de weg der Nederlandsche nat.-soc. recht en onverbiddellljk is. De taak in het Posten. Op deze bijeenkomst Zondag te Leiden gehouden werden nog vor mingsvoordrachten gehouden, gewijd aan de problemen van de Oostelijke ruimte. De pl.v. vormingsleider van het Arbeitsbereich Kuilman gaf op his- torischen grondslag een uiteenzet ting van de- taken welke de Ger maansche volken in het Oosten van Europa zijn gegeven. De pLv. vormingsleider der N.S.B,, Nije, betoogde, dat' iedere Neder- landsch nat.-soc. zich tegenover den Leider moet verplichten om, wan neer dit noodig is, naar het Oosten te trekken, omdat de Nederlanders alleen dan op rechtsgelijkheid aan spraak kunnen maken. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Vrijwilligers voor de Waffen-SS en het Legioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoe gen, ten einde gekeurc te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel voo> hen, die er bezwaar tegen hebben bun dienst buiten Neder land te vervullen, dat thans de mogelijk heid bestaat, om dienst te neme i in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche-SS in Nederland willen toe treden. 10.2 '43 Den Haag, 9 u., Café Den Hout, Bezuidenhoutschtw. „PATIËNT KAN NIET WACHTEN". Om een kleine dorpskern liggen wijd verspreid de boerenhoeven. Alle kennen zij hun lief en hun leed. Er is er. één óp het dorp, die in a! dat lief en leed pleegt te deelen, die alles weet van het gezin, die èr komt bij de geboorte, in- en uitgaat bij ziekte en afscheid neemt bij dood. Dat is de dorpsdokter. Vroeger in zijn koetsje, later in zijn auto, en thans opnieuw in zijn rijtuigje, op de fiets of te voet. De zón kan onbarmhartig branden, de storm kan over de kale akkers ra zen, de sneeuwjacht kan zijn oogen verblinden, het pad kan onbegaan baar" zijnvoor hem geldt slechts één wét: patiënt kan niet wachten. Zoo'n eenvoudige dorpsdokter wordt beschreven in het nieuwe-luisterspel van Fred. Groot, dat Zaterdag 13 Februari a.s over Hilversum 2 van 18.10 tot 18.30 wordt uitgezonden. De medewerkenden zijn Westfriesche spelejs onder leiding van mevr. Anny Hagenaar (Meraike). HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 1000 8842 11387 14198 400 2971 9336 20376 200 3439 .3721 10731 14200 15203 16407 100 1929 2064 3149 3600 5451 6596 8901 13304 14158 14515 16927 17186 17340 18132 19292 21896 DAT KAN HALTER ALLEEN. De Alkm. gymnastiekvereniging De Haltér heeft Maandagavond de eerste van haar drie groote 1 uitvoe ringen gegeven van de gymnastiek- revue „Dat kan de Halter alleen". Men kent het recept van directeur Boot: het gymnastiekgedeelte in een prettigen vorm gieten en dat, afge wisseld met kleine schetsen op het voorste plan, op een smakelijke wijze opdisschen, bovendien alles in een hoog tempo, zoodat het van het be gin tot het eind een .gaan en komen is op het tooneel, zóo, dat alles met alkaar een groot schouwspel wordt, dat het oog en het oor bekoort. Daar waren tal van balletten, hef eene nog mooier dan het andere, maar steeds uitstekend uitgevoerd in een prettige eenheid, in een vlof tem po en doorspekt van verrassende vond sten. Daar waren vrije oefeningen van de dames en heeren, met zorg' gekozen, maar bovendien van een goed gymnastiek-gehalte, Waaruit vooral de 'getraindheid bleek. En om bij het gymnastiek-gedeelte te blij ven, we zagen een nummer hooge brug dames, dat alleen al een gang naar de Harmonie waard was: moei lijke oefeningen, met bravour uitge voerd door een groep dames, die de stof volkomen beheerschten. Verder een vlot afgewerkt nummer aan het paard door de heeren, die natuurlijk ook aan het hoogrek een groof suc ces hadden, evenals aan de spring- tafel. Zooals gezegd, werd alles afgewis- eld met kleine tafreelen op het voor- tooneel. Een zangduo zong verschil lende keeren met ongewoon succes, een Hawaiïan-ensemble maakten zijn debuut op een door het publiek zeer geapprecieerde wijze, een groepje zangers had natuurlijk veel succes met het titellied, waarin het publiek het refrein enthousiast meezong. Zoo was er veel meer, dat mis schien gememoreerd mocht worden; laten we het hierbij'en als onze slot conclusie opmerken: het was een der •ilerbeste Halter-avonden. Voorzitter Reurslag opende de uit voering met een enkel woord, her innerde aan het 30-jarig'bestaan der dames-afdeeling, huldigde voor de pauze directeur Boot. die juist 20 jaar leider van gymnastiekvereeni- ingen is, en bracht aan het slot dank aan de vele medewerkers, waarbij bloemen en cadeautjes niet ontbraken. We mogen tenslotte nog melden, dat het Allan. Symphonie,-Orkest zijn medewerking verleende. VOORSTELLING MARIA STUART. De opvoering van Maria Stuart, die 5.1. Woensdag niet kon doorgaan, vond, mede door de vlotte medewer king van het publiek, gisteravond plaats in het Gulden Vlies van 6 uur tot kwart voor negen. Er werd uit stekend gespeeld en een daverend appalus van het opgetogen publiek beloonde de artisten vari het Amst. Gem. Theaterbedrijf. AANVANG VOORSTELLINGEN. De voor deze week vastgestelde voorstellingen in het Gulden Vlies zullen allen om 6 uur aanvafigen. In het Harmonie-Theater vangt de voorstelling hedenavond aan om 6 u. 15 min. Voor de bioscopen is het aanvangs- uur der voorstellingen door de direc tie bepaald op kwart over 7 (7.15). HET AANSTELLINGSBESLUIT. De Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Alkmaar deelt ons het.volgende mede: Verschillende werkgevers blijken de bepalingen van bovengenoemd besluit nog niet te kennen. Ter voor koming van moeilijkheden Zii nog maals gewezen op het volgende. Volgens het besluit behoeven hoofden van particuliere en open bare bedrijven en besturen,, alsmede degenen, die een vrij bei'oep uitoefe nen, toestemming van den Directeur van een Gewestelijk Arbeidsbureau alvorens zij werknemers beneden den leeftijd van 40 jaren aanstellen of tewerkstellen. Uitzondering is gemaakt voor de werknemers: le. door een arbeidsbureau ge plaatst; 2e. die zullen worden aangesteld of tewerkgesteld in de huishouding of bii den landbouw, den miinbouw, de binnenscheepvaart of de zee scheepvaart of op het gebied der ge zondheidszorg. Tuinbouw wordt, evenmin als boschbouw, tot den landbouw gere kend. Bij gemengde bedrijven moet worden nagegaan, welk bedrijfsdeel overweegt. Verzoeken om toestemming, als bovenbedoeld, moeten worden inge diend op formulieren, welke a 1 cent bij de arbeidsbüreaux verkrijgb. zijn. Het komt voor, dat werkgevers sommige arbeiders, die reeds bepaal de werkzaamheden bij anderen hebben aanvaard, daaruit willen la ten weghalen. Dit is dan echter be zwaarlijk, ook al is slechts tot we- deropzeggens vergunning tot hun tewerkstelling verleend. Aangera den wordt daarom steeds tijdig de noodige arbeiders in dienst te nemen en door goede samenwerking (groepsvorming van werkgevers) te zorgen, dat zij voortdurend kunnen doorwerken. EENPANSMAALTIJD. Het bureau Alkmaar van Winter hulp Nederland deelt ons mede, dat a.s. Zondag 14 Febr. des namiddags om half twee wederom in het Wa pen van Heemskerk een éénpans- maaltijd zal gehouden worden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de groep- en wijkleiders en aan het bureau Langestraat 87, liefst voor Vr ij d a g 4 uur. Voor stadgenooten, die reeds voor een uitkéering W.H.N. in aanmer king zijn gekomen, zal een be perkt aantal gratis toegangsbewij- zen worden beschikbaar gesteld. Er wordt echter de aandacht op 'gevestigd, dat kinderen zonder geleide van de ouders, niet worden toegelaten. HANDELSREGISTER Wijzigingen: Alkmaar: Firma Leo Paleari Co., Voordam 6, groothandel in touw enz., rechtsvorm rewijzigd. Firma Appel en Adolf, Helderscheweg 3, groothandel in aardappelen, groenten, fruit enz. uit- en toetredirig proc.houder. N.V. Alk maarsche Glazenwasscherij en Stofzuig- inrichting in lig. Groot Nieuwland 6, glazenwasscherij en puibewassching, rechtsvorm gewijzigd. Bergen: Makelaarskantoor C. Best, Studler van Surcklaan 4, verplaatst naar jf Alkmaar, Stationsweg 116. Heiloo: A. C. Koning, Westerweg C 34, sigarenwinkel en timmerman, de afdee- ling sigarenwinkel is opgeheven. Nieuwe inschrijvingen: Bergen: C. Dames en Co., Karei de Grootelaan 74, stucadoorsbedrijf. G e d e p o n e e r d e s t u k k e n: Alkmaar: N.V. Alkmaarsche Glazen wasscherij en stofzuiginrlchting in llq. plan van uitkeering ingediend. Opheffingen: Bergen: Mej. G, D. van der Stok, Doorntjes 54, chiropodie. NOORDSCHARWOUDE. „Tuinbouwbelang". - Onder lei ding van den heer H. van Dijk ver- aderde de tuinbouwvereen „Tuin- ouwbelang". De voorzitter verwel komde in het bijzonder burgemee ster Schelhaasen den heer Mallèkote. tuinbouwonderwijzer. De filmvoor stelling van de Mari' aardappelfilm, •zal met worden gehouden voor „Tuinbouwbelang" en „De Een- dracht", maar waarschijnlijk op de alg. verg. 'Van den Noordermarkt. bond. Ife rekening van den penning meester sloot in ontvangsten op 2303.11, uitgaven 1945.80, saldo 357.31. Het aanvangssaldo was ƒ453.75. Het zeer uitvoerige jaar verslag van den secretaris, den heer J. Kliffen, schetste de moeilijkheden waarmee de tuinbouw te kampen heeft. De financibele uitkomsten worden onbevredigend genoemd. Het ledental bedraagt 157. De klompen verstrekking baart zeer veel zorg. De aftredende bestuursleden, de heeren K. van Dijk, H. Reek en Abr. de Geus, werden herkozen, evenals de heer C. Nieman als be stuurslid van het marktbestuur. Er werd een nieuwe contributieregeling ingevoerd. Deze werd vastgesteld op 1.50 per lid en per jaar zonder heffing per snees. De rattenbestrij ding zal dit jaar weer ter hand wor den genomen. De heer Mallekote stelt zich beschikbaar voor het houden van een lezing over virusziekten. In de rondvraag werd van verschil lende zijden geklaagd over de ver- stekking van de extra rantsoenen voor zwaren arbeid, waarvan de meeste tuinders verstoken blijven, althans van de extra rantsoenen. KOEDIJK. Tijdelijk hoofd der O.L.S. - Onze plaatsgenoot, de heer J, P. Mole naar, is als tijdelijk hoofd der o.l.s. te Ursem aangesteld. Tot hoofd benoemd. - De heer H. J. Schut, onderwijzer aan de o.l.s. alhier, is door den burgemeester te Heerhugowaard' benoemd als hoofd der oj.s. te Heerhugowaard-Noord, welke school na enkele jaren slui ting per 1 Mei a.s. als tweemans- school wordt heropend. Velen en vooral de ouders zullen noode deze prettige onderwijskracht missen, al zal een elk hem en zijn gezin deze promotie gaarne guni^n.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1