P Indrukwekkende uitvaart van Gen. Seyffardt. r"N ACHINES AANBOD. DAGBLAD VOOR Oorinteiler) N.V. j Treffende plechtigheid op het Binnenhof. Japansche successen bij Ysabel. Geen Duitsche troepen door Spanje. Hernieuwde Bolsjewistische aanvallen Mei grooie verliezen afgeslagen. V.1J De strijd op Nieuw Guinea. Laaisie waarschuwing. BEKENDMAKING. Gemachtigden van den Leider beëedigd. STAD EN OMGEVING. Het gewicht wordt bij aan- het pakhuis vastgesteld. Na dorsching wordt het gewicht stgesteld. .uewujs der boonen zal ge- p basis der veevoeder- ot con- arde. De eventueele opbrengst komt ten goede aan het aan deze inname en droging zijn niet voor rekening van ie niet zelf in de gelegenheid nog te velde staande boonen rogen en te dorschen of te n en dorschen, worden uitge- ,n deze jegeling gebruik te it zich daartoe te wenden tot 3. van het district, waaronder teert onder overlegging van van den medecontractant, dat voor zaaidoeleinden onge- Dit bewijs is uiteraard niet r vrije teeltproducten. Industrieconpures. en, die geleverd hebben op 'wijzingen voor gort, gort- tmout, gemengd meel (grut- havermout, rijst, gebroken oem, vermicelli, maïszetmeel, tarwezetmeel en zwarts ïen deze industrietoewijzin- gang van 8 Februari 1943 op aan de Nederlandsche Meel- /assenaarscheweg 80, 's-Gra- renals reeds het geval is met ïwijzingen voor aardappel ten. Inlevering van de boyen toewijzingen bij de Plaatse- butiediensten is niet meer 5e bovenomschreven regeling geruimen tijd voor industrie- n voor suiker. DUISTER GOED. ien van 17.398.08 op 10.25 onder 23.35 ebr. Eerste kwartier. Tel. 2985. in (geen rulladv.) uitbetaling. in prima staat verkee- da gesloten bakfiets met de banden» 200. Jac. seboer, Oosterweg 18, Sgen. an. kolenfornuis 95. v. d. Schinkel, Voorstraat Egmond aan Zee. fergr. m. platen 45, afz.; part. Stadsromans Verhage, Nic. Beetsweg Heiloo. acht litsjnmeau, gehaakte si 35, 4 stel eiken gor- ïroeden m. ringen 4 p. Tasche, Straatweg 179. regenmantel, d.bl., gr» tt 25; een wintermantel, gr. maat 30. v. d. Hilst, iusstraat 3. hooge d. schoenen, m. 0 7.50, rolschuier, prima 2.50, Strijkplank 5, 2 ijz. 1 en 2 pers. 12.50. P. s, Uitenboschstraat 23. dertafelstoel (Naeter) Naeter kinderbox 12, g 15, babyuitzetje 15. Vries, Steynstraat 12. p. GIoria-Blitz kunst- iatsen 15. Mej. C. V. d. en 15, Boekelermeer 14, ^Teiloo. schoentjes, m. 3 3, wit len babydoek 8, kin- wagenkap 1. de Vries, •nstraat 12. >1. Jaarsma haard, met ;er- en onderpl. 180, 2 pers. kapokmatrassen schuinopzet 80. Dorre- it, Kenn.straatw. E 26. uwe vilt meisjeshoed 4, Friesche schaatsen met emen 5 p. paar. Dorre- rt, Kenn.straatweg E 26. ndblusohap., g. werkend 1.50 en 14, bietenmolen i. C. Koopman, Stroomer- 15, Bergen. Tel. 2398. nnls 40 eii 15, prima iger 18. C. Koopman, omerl. 15, Bergen. Tel. impl. h.fietsen z. banden, et pr. drieversnellings- samen 110. O. Har- Zuidervaart C 32, Stom- ren. imit. bontjasje, m. 40-42 7.50. Leeren beenkappen Greve, Wollebrandt- at 1. ;e wollen damesjapon, m. srijs 12.50. P. Hendriks, nascraat 89. coordige guitaar-cither nuziek 10, tuinslang m. ieier 5. Bakkum, St. 'lbertuslaan 12, Bergen, rencostuum, oude kwal. en zwarte damesmantel 5. Kooter, Kennemer- atweg 110. damesschoenen, m. 39 50 voor oudere dame, en babymanteltje met sje 6. Horstman, Sta- sweg 172. lertafel en stoeltje, z.g. 10. Buts, Varnebroek rs. ijz. ledikant 2.50, gelplank m. rol, compl. zolderopruiming 8. jgen, Sch. Hondsbossche- J 64 a, Heiloo. 1 onderh. kinderwagen C. v. d. Molen, Koren- nstraat 7. >ht eiken closetstoel 25, eiken bloemtafel 7.50, ht eiken boekenhanger A. Mol, Kennemerstraat- 174. r. Singer handm. 25 en er handm. 45 met ga le en deelen. de Boer, riersingel 48. z.g.a.n. werksoh., m. 40 1 p. z.g.a.n. schoenen, 9, 8, 1 p. schoenen, m. 5. "Veel, K. v. 't Veer- it 18. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Burean Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 10 FEBRUARI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 33. 2 pagina's. Met indrukwekkend eerbetoon is vandaag afscheid genomen van den als gevold van een ré-.» volveraanslag overleden luite nant-generaal H. A. Seyffardt, den bevelhebber van het Vrij willigerslegioen Nederland, dat aan de fronten in den strijd tegen het i bolsjewisme en voor het nieuwe Europa zijn belangrijke taak vervult. Op het historische Binnenhof, welks omlijsting dit plein een prach tig geheel doet zijn,, was te negen uur voor den ingang tot de Ridder zaal de baar met het stoffelijk hul sel van den generaal op een katafalk opgesteld, gedekt door de Neder landsche vlag en de attributen van den gestorvene en geflankeerd door twee zuilen met eerevlammen. Daar achter stond op het podium een eere- wacht, gevormd door enkele mannen van het Vrijwilligerslegiéen met den standaard, en verder van de S.S., de W.A., de N.S.B. en den Jeugdstorm, met hunne vaandels. Onderdeelen van verschillende wapens der Duitsche weermacht en van de W.A. waren met een militair muziekcorps in carrevorm op het Binnenhof geplaatst Van half tien af schreed een lange stoet van belangstellenden langs de baar, terwijl zij op eerbiedige -wijze den Germaanschen groet brachten. Tegen elf uur verschenen de hoo- sere autoriteiten en vertegenwoor digers van partij instanties van NSB en NSDAP en te elf uur precies kwamen de Rijkscommissaris, Rijks minister Seyss Inquart en de Lei der van het Nederlandsche volk, Mussert, op het Binnenhof aan. Militaire eerbewijzen worden ge bracht, tamboers slaan met gedemp te trom den presenteermarsch, de muziek speelt een koraal en dan wordt de treurmuziek uit Beetho- vens Eroica ten gehoore gebracht. Bij deze plechtigheid hebben ach tereenvolgens Mussert. de weer- jnachtsbevelhebber generaal Chris tiansen, de hoogere SS- en Politie leider Rauter namens den Reichs führer SS. en de Rijkscommissaris namens den Führer van het Duit sche volk groote kransen bij de baar gelegd, terwijl eenige Duitsche vlieg tuigen eereronden boven het Bin nenhof vlogen. De Leider spreekt. Vervolgens hield de Leider de vol gende toespraak: Generaal Seyffardt is in zijn 71ste levensjaar gevallen voort het vader land. Wij staan hier aangetreden om hem de laatste eer te bewijzen als stichter en leider van het Neder landsch Legioen en als Nederlandsch officier. Generaal Seyffardt was mi litair in hart en nieren, van ouder op ouder soldaat. Geboren te Breda in 1872, was hij op 20-jarigen leef tijd luitenant, doorliep hij alle ran gen, om in 1930 den hoogst bereikba ren rang van It.-gen. te bereiken. Een jaar later volgde zijn benoeming tot chef van den Generalen Staf; in 1934 werd hij gepensionneerd. Na zijn pensionneering trad hij in de jaren 1934 en 1935 in tal van belangrijke plaatsen op in de vergaderingen van het Verbond voor Nationaal Herstel om de noodzakelijkheid te betoogen de Nederlandsche weermacht uit haar verval op te heffen eh om te protesteeren tegen afbraak van het leger door de ministers Colijn en Deckers. Ook kwam hij in October 1935 met kracht op tegen de onver-, antwoordelijke daad van onze toen malige regeering om zich als haantje de voorste aan te sluiten bij de sancties tegen Italië. De dag oorlog bracht de juist heid van zijn inzicht, n.l dat het Nederlandsche leger tot geen lands- beveiliging kon dienen, omdat het door het heerschende democratische regiem tot diep in de fundamenten was ondermijnd. Zijn inzicht was juist gebleken, maar geen vreugde welde daarom °P zijn hart. Dankbaar waren wij, dat het bloedvergieten in een oorlog tusschen onze volkeren tot een mi nimum beperkt was. mJ,oe5 kwam de zomer van het jaar 1941. De teerlmg werd geworpen, de eindstrijd tusschen nationaal-socia- hsme en bolsjewisme begon. Generaal Seyffardt gaf gehoor aan net verzoek van den Rijkscommis saris om een Nederlandsch Legioen vormen. Anderhalf jaar zijn S™1® voorbijgegaan, die zonder twijfel het zwaarste tijdperk van S'fo zijn geweest. Hij had ge- HJ;, dst vele officieren van het Nederlandsche leger de juistheid van zijn daad zouden inzien en hem zou- jn' t?™ der wille van het daardïfn - 11 had fehoopt, dat li?v eigen bevelvoering moge- lane «L ni hetse?»n van Kroot be- riopn rw zou zijn voor het Le- heeft ni|t zoo mogen zijn. Maar wie hem niet in den steek ge laten heeft, dat is onze W.A. De kern van het Legioen werd ge vormd door de W-A. en is W.A. Wie Legioen zegt, zegt W.A. Zijn groote vreugde heeft hij be leefd, toen hij vernam, dat het Le gioen in den barren winter van 1941 en 1942 stand gehouden had op het zoo ongunstige gedeelte van 't Oost front aan het ümenmeer. Toen daar na de Duitsche commandant tot on ze mannén sprak, dat zij met de bes te Duitsche troepen konden wed ijveren, verklaarde deze: De Nederlander is een slecht kazerne soldaat, maar een goed vechtsoldaat van oudsher. Wanneer zijn mannen van het Oost front terugkwamen, hem vertelden van hun inzet voor ons vaderland, dan ver gat gen. Seyffardt, hetgeen hem be zwaarde en vond hij de kracht om blij moedig voort te gaan zich te blijven in zetten. In den avond van den 4en Februari stonden plotseling twee individuen in het duister tegenover hem en vroegen hem of hfj de generaal Seyffardt was. Geen aarzeling. Het antwoord hard en duidelijk: Ja, ik ben gen. Seyffardt. Twee schoten en zwaar gewond zeeg hjj ineen. Met inspanning van zijn uiterste krachten heeft hjj nog tele fonisch med'deeling kunnen doen van zijn verwonding. Tot zijn laatste wils uiting behoorde, dat om zijnentwille geen gijzelaars zouden worden gefusil leerd. Hij heeft het groote voorrecht gehad om op een leeftijd, waarop an deren sterven in hun bed, te zijn ge vallen als soldaat. Dit vervult ons met ontroering en tempert onze .smart. Plechtige gelofte. Generaal Seyffardt, wij zijn niet alleen gekomen om u te herdenken en uitgeleide te doen. Wij zijn geko men. ook om u te danken en om in het aangezicht van den dood u een gelofte te doen: Uit naam van de oude strijders der beweging, de verantwoordelijke ge zagdragers der beweging, zeg ik, dat wij, zooals gij generaal, bereid zijn ons leven te geven voor ons ideaal: de herrijzenis van ons vaderland. Wij willen graag leven om te bou wen, maar verkiezen den dood bo ven schuldig zijn. De oudste spreuk van de W.A. is: „Alles voor het va derland". Daaraan blijven wij allen getrouw, met u, die ons zijt voorge gaan in, den dood. Uit naam van het Nederlandsche volk zoover het begrip heeft van de enorme worsteling van dezen tijd zeg ik u, generaal Seyffardt, dat wij het communisme hier zullen uit roeien met wortel en tak. De groote worsteling van Duitschland en Italië met hun verbondenen is ook ónze worsteling. Wij zijn solidair met el kander tot de overwinning bevoch ten zal zijn. In den geest leeft gij, luitenant-generaal Seyffardt, stichter en leider van het Nederlandsch Le gioen, voort in onze harten, als man van eer, als man van karakter, als man van hooge •fiedanigheden, die was den vaderlancA getrouwe tot in den dood. Zoo waarlijk er een God is, zoo waarlijk gelóóf ik dat Hij uw ziel genadig is. Laatste groet van Gen. Chistiansen en Rauter. Na Mussert trad de weermachts bevelhebber in Nederland, generaal der vliegers Fr. Christiansen, voor de baar en legde met de woorden: „Generaal Seyffardt. van de Duitsche weermacht den laatsten kameraad- schappelijken groet" een krans neer. Daarna nam de höhere S.S. en Po- lizeiführer, S.S. Gruppenfiihrer Rau ter met de vogende woorden van den 'doode afscheid: „Generaa Seyffardt. In opdracht van den Reichsführer S.S. en van de door hem geleide Waffen-S.S., in wier naam ook het Nederlandsche legioen daarginds in het Oosten strijdt en dat op dit uur met ont bloot hoofd aan u denkt,groet ik u en dank ik u in zijn naam voor uw optreden. In zijn brief van condo leance aan de familieleden heeft de Reichsführer 22. geschreven: „Hij is ais dapper en oprecht man het slachtoffer geworden van een schandelijken moordaanslag, ge pleegd door lieden, die meenen zijn ridderlijk Germaansch gevoel slechts op deze verraderlijke wijze te kunnen onderdrukken. Ik hoop, dat het geheele Nederlandsche vólk, onverschillig van welke richting, eensgezind is in de ver- •eering van den dooden generaal en in de veroordeeling van de moordenaars en van hendie hier- achter zitten". Wij echter, generaal Seyffardt, staan hier en nemen uw nalaten schap over, welke wij, Nederland sche kameraden en Germaansche broeders, eens zullen vervullen." Laatste spreker was de Rijkscom missaris, Rijksminister Seyss-Inquart die de volgende rede hield: By onze vrijwilligers. - Exerceeroeleningen in het vrije veld SS PK Wagner-Acl.-H-P m De Seyiiardt'Compagnie. Gneraal Seyffardt stierf omdat hij overeenkomstig zijn offervaardig en moedig karakter zijn tegenstanders openlijk tegemoet trad. Hij stierf den soldatendood. De hand echter, die het wapen; op generaal Seyffardt richtte, is en blijft snood. Niet aan hèn zal de geschiedenis en het dankbare vaderland den krans van roem der overwinning en eener waarlijk vaderlandslievende gezind heid verleenen, die in bekrompen ja kwaadwillige bezetenheid vasthou den aan hetgeen zij meenen te zijn, ook wanneer zij zich daarmede schrap zetten tegen den stroom van het volle leven van hun volk en de toekomst van dat volk op het spel zetten, doch aan dengene, die zich op het oogenblik van de beslissing met overwinning yan zichzelf in dienst gesteld heeft van de' groote taak. Generaal Seyffardt heeft de nauwe kringen en de bekrompen gezindheid van deze kringen overwonnen, toen het lot ons allen plaatste voor de be slissing over zijn of niet zijn en daar mede over onze eigen waarde of waardeloosheid. Hij besliste niet voor datgene dat voorbij was, maar voor de toekomst van zijn volk en van onze Europeesche en Germaan sche gemeenschap. Zoo is generaal Seyffafdt thans opgegaan in de gelederen van- die mannen, die in dezen wereldbeslis- senden strijd voor ons allen den weg naar de toekomst bereiden en ons voor altijd als voorbeeld zullen voorgaan. De Führer heeft aan de eerste compagnie van het Nederland sche Legioen den naam Generaal Seyffardt verleend, ter verplich ting van de mannen van het Ned. Legioen en ter eere van den sol daat generaal Seyffardt die. we gens zijn antibolsjewtstische Germaansche overtuiging door moordenaarshand gevallen is. Met dezen krans groet de Führer generaal Seyffardt Hii blijft als kameraad voor altijd met ons vereenigd. Deze toespraken werden gevolgd door het spelen van hetDeutsch- landlied, het Horst Wessellied en het Wilhelmus. Daarna werd de rouwstoet opge steld, waarin 'n affuit met paarden- bespanning ter overbrenging van de "baar was geplaatst. De dragers van tientallen kransen van tal van Duit sche en Nederlandsche autoriteiten en instelingen sloten zich hierachter aan. Aan het hoofd van den rouwstoet schreed het muziekkorps, treurmar sehen spelend. En verder namen aan den stoet deel grenadier-oompagnieën van weerwaeht en Waffen SS, een beden van de Germaansche SS in Nederland en van de W.A., en vaan deldragers van het Legioen. De af fuit weid. begeleid door 16 slippen^ dragers en door de eerewacht. Daarachter volgden de Rijkscom missaris, de Leider van het Neder landsche volk en de weermachtsbe velhebber en verder commandeeren- de generaals, vertegenwoordigers der NSB en der NSDAP en afvaar digingen van militaire formaties, po litie, NSB, Legioen en W.A. Langs het Buitenhof, den Vijver berg en het Korte Voorhout schreed de stoet naar het Haagsthe Bosch, bij welks ingang tijdens het spelen van „Ik had een kameraad" en met drie salvo's de baar werd overgeno men in de auto, die het stoffelijk overschot naar „Westerveld" bracht. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Prjjs der gewone advertenties in deze éditie (.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet geheele Rjjk 2.63. Losse nrs. 5 ets. TOKIO, 10 Febr. (D.N.B.) Het Japansche höofdkwartier maakt be kend: De Keizerlijke marine heeft tus schen 1 en 7 Febr. in de wateren ten Zuidoosten van het eiland Ysabel (Salomonsarchipel) in totaal 13 vij andelijke schepen in den grond ge boord en 86 vliegtuigen neergescho ten. De 13 schepen waren 2 kruisers, waarvan een binnen enkele minuten zonk, een torpedojager en tien tor- Êedobooten. De Japansche verliezen edroegen drie torpedojagers, die beschadigd werden, waarvan een zwaar, en voorts f2 vliegtuigen, die niet terugkeerden. Deze slag zal worden gekenmerkt met den zee slag ter hoogte van het eiland Ysabel. MADRID, 9 Febr. - (D.N.B.) Het ministerie van buitenlandsclie zaken heeft aan de pers een nota van den volgenden inhoud verstrekt: Het Engelsche blad „News Chro nicle" beweert op grond van een door het te Stockholm verschijnen de blad „Aftonbladet" ontvangen in lichting. dat aan de Spaansche grens groote Duitsche troepencontingenten zijn geconcentreerd en dat Duitsch land van Spanje in den vorm van een ultimatum het recht zou hebben geëischt door Spaansch gebied te trekken en de Spaansche kust van de Middellandsche Zee te bezetten. De Spaansche regeering verklaart categorisch, dat dit bericht absoluut onjuist is en eiken grondslag ont beert. Herhaaldelijk zijn reeds der- felijke geruchten in omloop ge- racht, cüe soms een tendentieus ka rakter hadden en steeds hebben de feiten de absolute onwaarheid vah deze geruchten bewezen. ROOSEVELT STELT 48-URIGE WERKWEEK IN. LISSABON, 10 Febr. - (D.N.B.) Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft president Roosevelt een verordening uitgevaardigd, die in bepaalde districten terstond in wer king treedt, waarbij de 48-urige werkweek bindend wordt voorge schreven in alle industriebedrijven, die werken aan regeeringsorders. Vele boerenvrouwen in ons land, voor al van de oudere generatie dragen nog de typische .knip-" of plooimutsen. Zoo treft men nog In verschillende dorpen de .mutsennaaister" aan, die deze hoofdbekleeding wascht en weer in orde maakt. Een .mutsennaaister* uit de omgeving van Laren (Gld) bezig met het plooien van een muts Hartgerlnk-Pax m HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 9 Febr. - (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: In het Zuiden van het Ooste lijke front nam de aanval van den vijand in hevigheid toe. De Duitsche troepen leverden in beide gevechtssectoren zware af- weergevechten tegen doorbraak- en omsingelingspogingen van den met sterke strijdkrachten aanvallenden vijand. In het Westelijke deel van den Kaukasus werden plaatselijk beperk te aanvallen van de bolsjewisten af geslagen. Tegen hernieuwde vijan delijke aanvallen in het mondings- gebied van den Don zijn eigen tegen aanvallen aan den gang. Aan den benedenloop van den Don, m het ge heele Donetzgebied en ten Westen van den Oskolsector hernieuwden de bolsjewisten hun aanvallen over een breed front. Zij -Werden in zwaTe ge vechten afgeslagen of in tegenaan val tot staan gebracht. De gevechten duren voort. In den zwaren afweerslag hebben onze formaties zich steeds weer op nieuw weten te handhaven tegen over een groote vijandelijke over macht en bij ongunstige weersge steldheid. De voortzetting van de aanvallen ten Zuiden van het Ladogameer op ons afweerfront leverde den bolsje wisten zeer zware verliezen op zon der eenige terreinwinst. In Oost-Karelië werden' verschei dene vijandelijke aanvallen met aan zienlijke verliezen voor den vijand aan menschen en materiaal afge slagen. In Afrika. In het Libysch-Tunesische grens gebied mislukte een vijandelijke aan val op onze stellingen. Onmiddellijk hieropvolgende tegenaanvallen dwon gen den vijand tot den terugtocht. Formaties van de Duitsche lueht- Bij verstandig gebruik kan men mei weinig gas veel doen. macht vielen den vijand op verras sende wijze aan en brachten hem ge voelige verliezen aan menschen, zware wapens en gemotoriseerde voertuigen toe. Duitsche jagers dreven aan de Oostkust van Tunis formaties vijan delijke bommenwerpers en jagers uiteen en schoten bij één eigen ver hes 13 vliegtuigen neer. Gepaard gaande met een schen ding van het Zweedsche souvereine gebied vlogen in den afgeloopen nacht,enkele vijandelijke vliegtuigen boven het Oostzeegebied. Er werden geen bommen geworpen. t TOKIO, 9 Febr. - (D.N.B.) Het keizerlijke hoofdkwartier maakt be kend: Voorhoeden van Japansche land en vlootstrijdkrachten, die sinds den zomer van het vorige jaar nieuwe strategische stellingen in de buurt van Boena op Nieuw-Guinea hadden voorbereid, hebben deze thans bijna voltooid. Op Guadalcanar werden in het begin van deze maand de zich al daar bevindende strijdkrachten weg gehaald, nadat zij hun taak hadden vervuld, n.l. vijandelijke strijdkrach ten te binden en te verdrijven. Be halve de reeds gemelde resultaten werden den vijand de volgende ver liezen toegebracht: meer dan 25.000 dooden en gewonden, 230 vliegtui gen, 30 kanonnen en 25 tanks ver nield of zwaar beschadigd. De Ja pansche verliezen bedragen 16.734 dooden, gewonden of manschappen die gestorven zijn aan ziekten of verwondingen. 39 Japansche vlieg tuigen keerden niet terug of hebben zien op hun doelen gestort. VERKLARING VAN CHURCHILL IN HET LAGERHUIS. Engeland moet zijn voedsel voorraden aanspreken. Bij het beantwoorden van een vraag van den labourafgevaardigde Shin- well heeft Churchill, volgens den Britschen berichtendienst, m het La gerhuis verklaard, dat nu het tijd stip is aangebroken waarop Groot- Britannië zijn levensmiddelenreser ves moet aanspreken, doch men be hoeft zich geen onnoodige zorgen te maken over de voedselvoorziening". VERDUISTER GOED. Heden van 17.418,06 Maan op 10.48 onder 12 Febr. Eerste kwartier. De Duitsche weermacht houdt tot nadere aankondiging overdag in het geheele Nederlandsche gebied schiet oefeningen der luchtdoelartillerie. De bevolking wordt er nogmaals op gewezen, bij "het schieten der lucht doel artillerie in huis te blijvén of anders onmiddellijk de dichtstbijgele gen gelegenheid tot dekking op te zoeken, daar anders bij eventueele schade of ongevallen geen enkele aanspraak op schadevergoeding kan worden ingediend. In het vervolg wordt niet meer gewaarschuwd! DER BEFEHLSHABER DER ORDNUNGSPOLIZEI. 's-GRAVENHAGE, 10 Febr. - „Sondersusweise", die' door de „Beauftragten des Reichskommis- sars-Polizeioffizierë" zijn verstrekt voor de nachtelijke uren. van midder nacht tot 4 uur, waarin het verboden is zich op straat te bevinden, gelden zonder meer ook wanneer de ver boden nachtelijke uren worden uitge breid. RAUTER, SS-Gruppenfiihrer en luitenant- generaal der politie. Plechtigheid te Den Haag. Dinsdag zijn de gemachtigden van den Leider voor Staatsaangele- genheden, de gémachtigde in bij zon deren dienst, de gemachtigden voor aangelegenheden van de volksge meenschap, alsmede de gemachtig den voor het bibliotheekwezen en het museumwezen, in het Willem de Zwijgerhuis te 's-Gravenhage plech tig beëedigd. Nadat, de gemachtigden en het hoofd van de secretarie van staat zich in de vergaderzaal hadden op- festeld en de Leider vergezeld van en secr.-gen. der N.S.B., ir. C. J. Huygen en van den chef van het kabinet, jhr. D. de Blocq van Scheltinga, de zaal binnengetreden was, las het hoofd van de secretarie van Staat, dr. J. H. Carp, het eeds formulier voor. Hierna legden de gemachtigden den eed of de belofte af, waarop de Leider hun instructie voorlas. De Leider ving zijn toespraak tot de gemachtigden aan met een her denking van generaal Seyffardt, die als slachtoffer van zijn plicht is ge vallen. Vervolgens zeide de Leider o.m., dat wii in deze moeilijke tijden het groote boven het kleine moeten stel len. Het winnen van dezen' oorlog door het nationaal-socialisme gaat voor alles, want als de oorlog verlo ren zou worden, zooals onze tegen standers hopen en verwachten, is er slechts één resultaat mogelijk, nl. dat Europa bolsjewistisch wordt. Wij nationaal-socialister staan in dezen strijd aan den goeden kant. Er is geen nieuw Europa moge lijk dan een van samenwerking van volken. Daarbij moeten de volken leeren hun eigen belangen onderge schikt te maken aan de belangen van het groote geheel, het nieuwe Euro pa. De Leider herinnerde hierbij aan den heldenstrijd om Stalingrad. Daarna sprak de Leider tot elk der gemachtigden persoonlijk over hun arbeidsterrein en hun opdracht. LAAT DIL PANDEKSELS GEEN KLEPPERMARSCH MAKEN. Denk vooral om Uw gasrantsoen. Onze grootmoeders kookten veelal op kolenfornuizen en daarop moch ten de pandeksels rustig een klep- permarscheke maken. Dat was niet erg. Vuur was er genoeg in het for nuis en heet was het ook. Daarom alleen al was het noodig, dat onze grootmoeders veel meer water ge bruikten hij het koken van aardap pelen en groenten dan beslist noo dig is. Wanneer groenten met weinig wa ter worden opgezet, blijven juist de voedingsstoffen bewaard, welke an ders met het water in den gootsteen zouden verdwijnen. En dat mag in dezen tijd, waarin de voeding zoo'n belangrijke rol speelt, niet gebeu ren. Kookt dus vooral niet op „de manier van grootmoeder." Het is heusch niet noodig en bovendien hebt U dan veel minder gas noodig. Kookt met weinig water en U zult bemerken, dat U met weinig gas veel kunt doen. SPOORWEGDIEFSTAL Twee arbeiders der N.S. alhier, die zich hadden schuldig gemaakt aan diefstal van .een aanzienlijke hoe veelheid rookartikelen, werden door de recherche gearresteerd. Beide verdachten zijn in het bureau van politie alhier ingesloten. OPROEP. In den. afgeloopen nacht werden uit een pakhuis alhier 23 balen suiker gestolen. Daar het vermoeden be staat, dat bedoelde suiker in den zwarten handel zal worden gebracht, verzoekt de v.v. commissaris van politie alhier aan bakkers, caféhou ders e.a., wien bedoelde suiker wordt, aangeboden» zich onverwijld aan zijn bureau te melden, afd. Recher che, BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: Carla D., d. van Hendrik de Joode en D. Koomen. Reinier J., z. van Henricus Heesbeen en C. Schou ten. Cornelis A. M., z. van Gerardus Rijper en C. Th. Commandeur. OVERLEDEN: Willebrordus Kraak man, gehuwd met A. A. C. Veer, 82 jaar. Frederik Punt, geh. met M. Boekei, 51 jaar. BEN TER HALL'S REVUE. De Optimist. Een uitstekend bezette zaal heeft gisteravond de eerste opvoering al- ier bijgewoond, die in het Gulden Vlies werd gegeven van de revue van Ben ter Hall (een neef van Hen ri ter Hall) onder den titel „De opti. mist". De aanwezigen hebben ge toond het gebodene bijzonder te waardeeren en het applaus was ver diend Een flink orkest onder de uitstekende leiding van Willy Sohoo. temeijer, zorgde voor een vlotte be geleiding, vooral in de verschillen de dansnummers. En deze, uitge voerd door het keurige B.T.H.-bal- let. waren één der grootste attrac ties van het programma. In keurige frissche costumes werden verschil- schillende goed verzorgde dansen uitgevoerd. Bijzonder vielen op de Hongaarsche dans op muizek van Bjjahms. De vuurdans in de India- nenscènö, de Oostersche en de Spaansche dans in de daarbij be- hoorende scènes, de dans in modernen stijl en de Gladiatorendans, .die op lofwaardige wijze Ren avond be- sloot. De kleine Wies Linning za gen we eerst als het Jochie en later in De Vredespijp, de Parodie op Carmen en „Maak je niet dik". Zij had een aardig succes. In de 'Oos tersche scène trad-o.m. ook met veel bijval op de bekende illusionist Cro chet, die met zijn bloemenfeest het programma voor de pauze afsloot. De Crepo's deden zich kennen ,als een uitnemend accordeon-duo. In de scènes en 'schetsen werd de plaats van Eri Rouché ingenomen door Nel Brink, die zich wel spoedig in dit milieu zal thuis gevoelen. Fred Fa- gel bracht op vlotte wijze het titel- fied "der revue, dat spoedig werd meegezongen. Ook zong hij nog: Het klokje van gehoorzaamheid. Dat de komische scènes nog steeds het moei- lijkste onderdeel van de revue's blij ven. bleek ook nu weer. Martin Vroom, voor 'vele Alkmaarders geen onbekende, en Fred Fagel gaven hun beste krachten aan vele scènes en schetsen, maar het sterkste deel van de revue waren deze niet al wisten de uitvoerenden wel een lachsucces te bereiken. Maar geest was er weinig. Verschillende goede achterdoeken gaven aan de meeste tafereelen een typischéachet. De revue als geheel heeft een 'zeer goeden indruk gemaakt en zal ook hedenavond wel tal van belangstel lenden trekken. G. C. van Gulik. BERGEN. Algem. Onderl. Begrafenisvereeni- gïng. - De A.O.B. .Bergen" hield Maandagavond haar jaarvergadering in café „Hilbrand". Het 23ste boekjaar is voor de ver- ee'niging niet ongunstig verloopen. Het ledental was van 1208 gestegen tot 1252. Overleden waren 7 volwas senen en 3 kinderen beneden de 10 jaar. Uit het kasverslag bleek, dat het bezit was toegenomen met 287 en thans bedroeg 3903,58, De reke ning sloot in ontv. en uitg. met 4923,48. Den penningmeester werd vervolgens décharge verleend. De aan de beurt van aftreden zijn-» de voorzitter, de heer C. Groot, werd met groote meerderheid van stem men herkozen. Het voorstel om de leden vrij van een der ziekeninrichtingen te Alk maar of Heiloo te halen, werd aan genomen. Het rapport van het op de vorige jaarvergadering door den heer C. W. Ellis gevraagde wiskundige onder zoek luidde niet erg bemoedigend, ofschoon er nog geen directe reden, voor ongerustheid bestaat. De reser ve van ruim 3600 werd beslist on voldoende geacht. Die zou bij een tienmaanden contributiebetaling per jaar en, een rentevoet van 3 moeten bedragen 15512,64 en bij 12 maanden premiebetaling 11385,82 Het rapport eindigde met de conclu sie, dat in de toekomst de premie met 40 zou moeten worden verhoogd om de vereeniging veilig te stellen. Na eenige discussies ging de verga dering accoord met het voorstel van het bestuur om al vast te breken met de gewoonte van de laatste jaren om twee maanden per jaar geen premie te -betalen. HELERS OP DE VERDACHTEN- MAT. De stoffeerder J. O. te Alkmaar heeft in October j.l. van den toen- maligen los-arbeider bij de Spoor wegen K„ die onlangs terecht stond wegens het stelen van sigaretten uit een spoorwegwagon, een pakje siga retten aangenomen, wetende, dat deze lekkernij van diefstal afkom stig was. Verdachte ontkende, hoewel twee getuigen zeer bezwarende verkla ringen aflegden, waaruit mocht blij ken, dat verdachte met zijn eigen oogen den diefstal had gezien. Vandaar, dat de Officier gevoege lijk het bewijs geleverd mocht ach ten en 6 maanden gevangenisstraf vroeg. P. S. te Alkmaar-heeft in October van het vorig jaar twee maal een autoband gekocht, welke van dief stal afkomstig was. Hü had bij den aankoop wel vernomen, dat de zaak een beetje „link" was. maar dat be lette hem niet. om de transactie door te zetten. Meneer verdiende er eenige, hon derden guldens aan, want bil ver kocht de banden weer met flinke winst. De Officier vroeg hier 5 maanden gevangenisstraf, waarna mr. de Groot de levensmoeilijkheden van verdachte in de laatste jaren schet ste en mede op grond daarvan ver zocht, de zaak terug te verwijzen naar dep rechter-commissaris. opdat over het geheel het klare licht zal kunnen vallen. ORDINAIRE FIETSEN- DIEFSTALLEN. Een keukenknecht uit Arris ter- dam, zekere P. M. G. M. St., heeft in December j.L in de Langestraat te Alkmaar een damesfiets gestolen, welke even onbeheerd stond voör een bankgebouw. St. fietste er mee naar Heiloo, bevrachtte haar aldaar voor Amsterdam en 'zou den volgen den dag het karretje in ontvangst nemen. Gelukkig werd hij gegrepen, zoodat verdere booze plannen geen doorgang konden hebben. De Officier eischte 15 maanden gevangenisstraf, waarna mr. Schol ten om een psychiatrisch rapport vroeg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1