DAGBLAD VOOR r Zware afweergevechten duren voort. Vs—J Bedrijvigheid in Libyë en Tunis. DE VERLIEZEN DER AMERIKAANSCHE MARINE. Buig. Minisier wekt op tot steun aan de Spil, REDE VAN ARR'ESE. Japans onwrikbare strategische positie. Geen premie voor selegeÉeidsielers. Ned. Vrijwilligers onder scheiden zich. 30.000 voorrangskaarten voor a.s. moeders uitgereikt De crematie van Gen. Seyffardt. STAD EN OMGEVING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 11 FEBRUARI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jagrgang No. 34. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Prijs der gewone advertentie? in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 31/, mJM. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage 'op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Vijandelijke regimenten totaal vernietigd. hoofdkwartier van den FUHRER, 10 Febr. - (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De zware afweergevechten in het Zuidelijke deel van het Ooste lijke front duurden ook gisteren met onverminderde hevigheid voort. In taaien afweer en bij krachtige tegenaanvallen werden den bolsjewisten opnieuw zware verliezen toegebracht. Bü oplevende gevechtsactiviteit in het Westelijke deel van den Kauka- sus werden alle vijandelijke aanval len, die deels'met steun van pantser wagens werden gedaan, afgeslagen. In het gebied van,, den bovenloop van de Donetz en ten Westen van den Qsköl-sector braclften de Duit- sehe divisies op vele plaatsen den opmarsch van den vijand niet alleen tot staan, doch wierpen de bolsje wisten met zware verliezen naar het Oosten terug. Hierbij - werd een vijandelijk regiment cavalerie bijna totaal vernietigd. In deze gevechten hebben zich de 168ste en 45ste divi sies infanterie bijzonder onderschei den. 'In den centralen sector en in het Noordelijke deel van het Oostelijke front verliep de dag over het alge meen kalm. In Afrika slechts plaatselijke acties. Aan het front in Noord-Afrika slechts plaatselijke activiteit van ar tillerie en verkenningstroepen. Duik bommenwerpers bestookten doeltref fend vijandelijke batterijen in heb Tunesische hoogland. Bij een aanval overdag op de haven Bone troffen snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen een groot vrachtschip met zware bommen en vernielden verscheidene opslagplaatsen. In luchtgevechten schoten Duitsche jagers 16 vijande lijke vliegtuigen neer. Enkele Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht sto- ringsaanvallen gedaan op West- Duitsch gebied, die in militair op zicht zonder eenige uitwerking ble ven. Duitsche gevechtsvliegtuigen bom bardeerden gisteren overdag ver scheidene plaatsen in Zuid- en Zuid- Oost-Engeland. Geen eigenlijke irontlijn in het Oosten. Over het algemeen kan men bij de huidige wintergeveehten niet spre ken van een eigenlijke frontlijn. Veeleer steunt de Duitsche gevechts leiding veelvuldig op een diepgestaf- feld verdedigingssysteem, waarin de weinige belangrijke plaatsen tot steunpunten zijn gemaakt -en een mobiele reserve van pantserwagens en infanterieformaties te allen tijde beschikbaar is voor tegenaanvallen. Onder de wintersche omstandigheden is het voor de marcheerende groe ien, die hun infanteriewapens en aenoodigde hoeveelheden munitie en voedsel et sleden meevoeren, moei lijk in de Duitsche verdedigingszöne „binnen te druppelen". Door een dergelijke oorlogvoering ontstaan natuurlijk een aantal gro teske militaire situaties, waarmede de Duitsche leiding reeds uit den vorigen winter goed vertrouwd is en waaraan ook thans geen gebrek is. Sovjet-Russische eenheden strijden met het gezicht naar het Oosten tegen Duitsche steunpunten, Duit sche formaties knijpen de ravitail- leeringsverbindingen van Sovjet- Bij verstandig gebruik kan men met weinig gas veel doen. In zijn weermaehtbericlit no. 991 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend: Bedrijvigheid van verkenningsaf- deelingen aan de grens tusschen Li- bye en Tunesië. Concentraties gemo toriseerde strijdmiddélen en troepen werden met goed resultaat door for maties der luchtmacht van de As be stookt. In den Tunesischen sector wederzij dsche activiteit van de ar tillerie. Een formatie vijandelijke vliegtuigen heeft Kairoesan in Tu nesië hevig gebombardeerd, waarbij tal van slachtoffers vielen onder de burgerbevolking. Duitsche jagers schoten in luchtgevechten zestien vijandelijke vliegtuigen omlaag. Br zijn brisant- en brandbommen geworpen op Noto, Marina en op de stad Trapani. De schade is gering. ~e.veriiezen zi.in nog niet vastge zet. Boven Trapani hebben batte- ,van Italiaansche en Duit- -cne luchtdoelgeschut vier vliegtui gen neergeschoten. De eerste lenteboden. In Westfriet- land staan de .neeuwkloktes In bloei, netgeen voor dezen ti)d van hei laai een groots zeldzaamheid is Kuipet-Paz m toarf vanft/f In den Oskol-sector van den driehoek Koersk, Woronesj en-Charkow zetten de bolsjewisten hun aanvallen voort: deze aanv#.Ien zjjn afgeslagen. Russiche eenheden af, die van hun kanir weder Duitsche gevechtsgroe pen omsingeld hadden. Vaag ontstaan door de tegenwoordige weersom standigheden met sneeuwstormen en sneeuwverstuivingen verrassende mi litaire situaties. In dien zin moeten de huidige Sov jet-Russische berichten w-orden op gevat, die gewag maken van de in neming heid zie doorgesijpei wegen. In t aan den afgeloopen winter worden herinnerd, toen dergelijke eenheden vóór den aanvang van de groote operaties in het voorjaar van 1942 door plaatselijke zuiveringsacties van Duitsche en verbonden formaties uit den weg werden geruimd. Het Amerikaansee ministerie van marine publiceert, volgens den Brit- schen berichtendienst, een nieuwe lijst met de namen van 71 dooden, gewonden en vermisten van de vloot, die niet op vorige lijsten voor komen. Het aantal dooden bedraagt 35, dat der gewonden 24 en dat van de vermisten 12. Hierdoor stijgen'de totale verliezen van de Amerikaan- sche marine sedert Pearl Harbour tot 22.892 man. Hiervan zijn 6.324 man gesneuveld en 12.289 man ver.- mist. DE STRIJD IN CHINA. TOKIO., 10 Febr. - (D.N.B.) Naar Domei meldt, heeft het 'Japansche leger in Januari in de Noord-Chi- neesche provincies Sjansi, Kwangsi, Anhwei en Honan bij de zuiverings operaties tegen Tsjoengkineesehe of communistische troepen 4176 Chi- neezen, onder wie 1885 communisten vernietigd, en 2241 gevangenen ge maakt. Voorts vielen den Japanners 11 militaire installaties, alsmede Z981 geweren in handen. GANDHI IN HONGERSTAKING. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is te Poona medegedeeld, dat Gandhi besloten heeft 21 dagen te vasten. Gandhi bevindt zich in arrest in het Aga Khan-paleis te Poona. De thans 73-jarige Gandhi heeft van ochtend voor de eerste maal zijn eten geweigerd. Hij verklaarde, dat hij deze hongerstaking drie weken zal voortzetten. Dit is de zesde hon gerstaking van Ghandi. Tot den. laatsten ademtocht streden de helden van Stalingrad. Hun leven werd tol een schild voor Duitschland en Europa PK Derliqk-Sch-P-P m SOFIA, 10 Febr. - (D.N.B.) De mi nister van binnenlandsche zaken Gabrowski heeft in Plewen een rede gehouden over de binnen- en buiten- landsche politiek. De minister zeide, dat ondanks alle pogingen van de Anglo-Amerikanen en de bolsjewis ten de eindoverwinning der Spil en haar bondgenooten zeker is. Voor het Bulgaarsche volk bestaat er slechts één weg, n.l. schouder aan schouder met de spilmogendhedeïi te gaan. Bulgarije moet ieder oogen- blik bereid zijn de Spil met alle kracht te steunen, want haar over winning zal ook de overwinning van Bulgarije zijffi De propaganda van den vijand zal, zoo besloot de minis ter, geen invloed hebben op het Bul gaarsche volk in zijn geheel, want het weet precies, weike verderfelijke doelstellingen de' vijandelijke zen ders nastreven. RUBEERSCHEPEN IN JAPAN. De A.N.P.-correspondent meldt uit Berlijn: Uit Tokio komt het sensationeele bericht, dat de Japansche scheeps bouwers plannen hebben ontworpen voor het construeeren van rubber schepen, waardoor tegelijkertijd het tonnageprobleem en het transport- vraagstuk van grondstoffen naar Ja pan wordt opgelost. Met den bouw van deze schepen is reeds begonnen en de ervaringen zijn dermate gun stig, dat men in de toekomst een aanmerkelijke productieverhooging bij dezen vorm van scheepsbouw ver wacht. De rubberschepen worden in Japan gedemonteerd en door de in dustrieën tot andere rubberproduc ten verwerkt. DE MOORD OP TROTZKI. Volgens een bericht van een nieuwsagentschap uit Mexico is het. proces tegen Jacques Mornard, die beschuldigd wordt van den moord op Leo Trotzki thans geëindigd. Vol gens de Mexicaansche wet moet het vonnis binnen de eerstvolgende veertien dagen geveld worden. De ficier van justitie had 20 jaar ge vangenisstraf als maximum geëisent. DRASTISCHE MAATREGELEN OP DE BERLIJNSCHE BEURS. Krachtens een beschikking van den Duitschen Rijksminister voor economische zaken, welke met in gang van 13 Febr. a.s. van kracht wordt, wordt de handel in fondsen, wfcarin meer noteeringen tot stand mogen komen op de Duitsche effec tenbeurzen tot nader aankondiging stopgezet. Voorts zal op Zaterdagen geen beurs meer worden gehouden en wordt voor de dagen Maandag tot en met Vrijdag de beurstijd tot één uur beperkt. Op de beurzen bui ten Berlijn mag slechts op drie weekdagen n.l. op Maandag, Woens dag en Vrijdag, een beurs gehouden worden. EEUWFEEST ADELINA PATTI. Gister is het honderd jaar gele den, dat de beroemde coloratuur zangeres Adelina Patti te Madrid werd geboren. Zij debuteerde in 1859 in de „Lucia de Lammermoor" te New York, waarheen zij inmid dels haar woonplaats had verlegd. Twee jaar later was haar reputatie bij haar optreden te Londen reeds gevestigd en 45 jaar lang, tot zij af scheid nam van het tooneel, oogstte rij overal verbluffende successen. Overwinnen ol verliezen. De Spaansche minister Arrese heeft Sevilla op een groote Faianxistische bijeenkomst een rede uitgesproken, waarin hij o.a. zeide: In deze oogenblikken, die voor de wereld van vergaande beteekenis zijn, kunnen wij ons op onze Faianxis tische bijeenkomsten noch met tweederangs kwesties bezighouden, noch met het overtuigen van het Spaansche volle van onzen goeden wil. Over eenige' jaren zal men ons rekenschap vragen over de funda- menteele problemen, nl. of wij in staat zijn geweest Spanje aan te passen aan den tegenwoordigen tijd. Wij hebben thans meer dan ooit een tundamenteele missie te vervul len: Spanje en de -wereld te behoe den voor het dreigende gevaar en van Europa een vesting tegen het communisme te maken. Zij die mee- nen, dat een bolsjewistische over winning niet de ineenstorting van geheel Europa zou beteekenen, ver gissen zich. Het is onzin te meenen, dat het feit, dat wij et eerst het communisme op de slagvelden heb ben overwonnen, voldoende zou zijn om, onze rechten te doen eerbiedi gen. Men zou in het geheel niets eerbiedigen n slechts door een nog harderen, bloederigen oorlog zou den wij ons kunnen handhaven. De ze afschuwelijke waarheid moeten wij ons voor oógen houden. De blauwe divisie is geen galant gebaar jegens een bevriend volk en nog veel minder een betaling voor vi -goten bloed, doch ons vast be sluit tot de eindoverwinning tegen 't communistische gevaar, te strijden. Onze missie is het Europa den ge- meenschappelijken vijand aan te wijzen en het in zijn 'geheel tot een niéuwen kruistocht te drijven. Er zijn voor de wereld nog sléchts twee oplossingen: deze krachten overwin nen of ondergaan door een nieuwe invasie van barbaren. Spanje heeft zün weg reeds gekozen. In een bespreking van d'e strategi. sehe ontwikkeling der Japansche strijdkrachten op het eiland Guadal cariar, zooals op 9 Febr. door het keizerlijke hoofdkwartier is mede gedeeld, verklaarden Japansche mi litaire waarnemers, dat Japan als fevolg van de operaties dezer strijd- rachten sinds Augustus van het vo rige jaar in staat is geweest een on wrikbare strategische positie in te nemen in het uitgebreide gebied van het zuidelijke deel van den Stillen Oceaan. Gedurende dat tijdvak zijn zes Amerikaansche slagschepen, vier vliegkampschepen, 35 kruisers en 25.000 man Amerikaansche troepen vernietigd. De Amerikaansche en Australische strategische punten op Guadalcanar en Nieuw-Guinea, aldus deze waarnemers, hebben hun stra tegische beteekenis verloren ten aan zien van de bedreiging der pas in gerichte Japansche stellingen. Wij zende op de machteloosheid van Mac Arthurs plaatselijke strategie, merk ten de waarnemers nog op, dat de vijand niet alleen gefaal® heeft in het drijven van een wig tegen Ja pan, dóch thans zich ook voor een zwaxen Japanschen druk geplaatst ziet, TROUWRINGEN OP BEWIJS VAN ONDERTROUW. Juwelier niet tot aflevering verplicht. Onlangs werd gemeld, dat personen, die in ondertrouw zijn, op verzoek een verklaring van ondertrouw ontvangen, waar aan een vergunning voor het aanschaffen van gouden trouw ringen is gehecht. Naar men ons thans echter meedeelt, zijn gou den trouwringen niet op deze vergunning verkrijgbaar, doch wel voor zoover voorradig voorloopig nog op vertoon van, een bewijs van ondertrouw. De juwelier is tot aflevering even wel niet verplicht. In het afgeloopen jaar hebben vele particulieren door het huren van een stukje met granen of peulvruchten be bouwd land of door het koopen van een nog te velde staand gewas, gepoogd om voor de voor de boeren 'vastgestelde premie van een zekere hoeveelheid graan of peulvru hten per gezinslid in aan- me king te komen, of om in de gele genheid gesteld te worden hun brood kaarten om te wiss^Jen tegen graan. In verband met dit zeer ongewenschte verschijnsel deelt men ons van bevoeg de zijde mede, dat thans maatregelen zijn genomen om dezen gelegenheids- telers alle voordeelen, die aan dergelijke handelingen verbonden zouden kunnen zijn, te onthouden. In het algemeen zal een ieder, die in 1941 geen graan of peulvruchten heeft geteeld, niet voor eenige premie in den vormen van graan of peulvruchten in aanmerl 'ng komen. Het spreekt vanzelf, dat bovenstaande maatregelenniet getroffen zullen wor den tegenover de werkelijke boeren, die, b.v. doordat zij eerst thans weiland heb ben gescheurd, voordien niet in de ge legenheid waren graan of peulvruchten te telen. Bij de jongste gevechten ten zui den van het Ladogameer hebben Nederlandsche vrijwilligers zich bij zonder onderscheiden, pen 31en Ja nuari stonden zij midden in de ver dedigingslinie en streden schouder aan schouder met de Duitsche grena diers tegen den met sterke strijd krachten oprukkenden vijand Den len Februari bij het aanbreken van den dag. zagen de Nederlanders plot seling zes hevig vurende pantserwa gens van het type T 34 van korten afstand naderbij komen, waarop zij deze alles zes in brand schoten. BOUWT MEE. Door deelneming aan den strijd tegen den wereldvijand, het bolsje wisme, dient men zijn vaderland en neemt tevens deel aan den opbouw van het nieuwe Europa. Iedere goede vaderlander stort op: giro 4 3 2 1 0 0, Verzorgingsfonds van het Vrijwilligerslegioen Nederland. „DE JEUGD IS HET BELANGRIJKSTE". Hedenavond om _19.00 uur spreekt Max Blokzijl over^den zender Hil versum I in de serie Brandende Kwesties over het onderwerp: „De jeugd is het belangrijkste". HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 1000 12912 21736 400 2401 5292 8835 15075 15197 20691 200 2322 3346 12956 13543 100 2569 2962 3663 4765 5877 6403 8271 9207 9494 10149 13086 15974 ,6224 16418 17069 21049 VERDUISTER GOED. Heden van 17.438.04 Maan op 11.14 onder 0.45 12 Febr. Eerste kwartier. Ze komen slechts in bevoegde handen. De voörrangskaart voor aanstaan de moeders, met welker uitreiking de Ned. Volksdienst 1 Januari be- fon, is een veelgevraagd artikel. Tot eden werden er reeds 30.000 uit gereikt, voornamelijk in de groote steden, zoo in Amsterdam bijvoor beeld 1800. 50.000 nieuwe worderf- aangerpaakt. De N.V.D. ziet overigens nauw gezet toe* dat ze in bevoegde han den komt. Voorloopig is zij uitslui tend bestemd voor aanstaande moe ders, van zeven maanden vóór de bevalling af tot twee maanden daar na. Aan het einde van dien termijn moet de kaart worden ingeleverd. Vereischt is een doktersattest of wel overlegging van de uitgereikte baby-textielvergunning. Aanvrage kan geschieden bij ieder adviesbu reau „Moeder en Kind" van den N. V.D., of waar dit niet is, bij het buurtschapshoofd. Op de kaart wordt voorrang ver leend in alle overheidsbureaux, door de distributiediensten, door de cen trale keuken, en in alle P.T.T.-kan- toren. Meestal wordt ze afgestem peld door een gemeentelijken dienst, zoo in Amsterdam door den G.G.D. en in Den Haag door de politie. Het verleenen van voorrang in trams, treinen en bussen stiet bij de huidige intensiteit van het verkeer op bezwaren. Desalniettemin onder steunt de kaart hier toch een beroep op de wellevepdheid van het pu- bjiek. In verband hiermede verspreidde de N.V.D. biljetten waarin de passa giers verzocht worden hun plaats aan houdsters van voorrangskaarten af te staan. Aan eenige tienduizen den winkels werden voorts op aan vrage biljetten uitgereikt, vermel dende, dat de betrokken zaak aan houdsters voorrang verleent. Ook dit biljet is reeds weer in herdruk. Gevraagd is naar de mogelijkheid de voorrangskaart ook in te voeren voor invaliden en ouden van dagen. Vooralsnog heeft de N.V.D. hier van afgezien. Niet alleen daalt de waarde "der kaarten naarmate er meer van worden uitgereikt, doch het valt ook moeilijk hier een scheidslijn te trek ken. PLUNDERING VAN WONINGEN VAN GEEVACUEERDEN. Een agent van politie hield te IJmuiden-Oost gister twee jongens van 13 en 18 jaar aan, die op een bakfiets kleedingstukken en keuken gerei vervoerden. Hij: bleek een goe de vangst te 'hebbe'n gedaan. De kleedingstukken en het keukengerei waren afkomstig van een huis te IJmuiden, waarvan de bewoners zijn geëvacueerd. Vastgesteld werd, dat, de jongens geregeld met de bakfiets naar IJmuiden waren gegaan. Zij hadden zich in totaal tot 10 wonin gen van geëvacueerden toegang ver schaft, door het vernielen van ruiten en het forceeren van sloten, waarna zij de meest uiteenloopende voorwer pen hadden ontvreemd. Later beek, dat een 17-jarige jongen uit Haarlem zich eveneens met dergelijke practij- ken had txjzig gehouden. Ook hij is in ar»sst gesteld., De beide oudste jongens zullen voor het Duitsche gerecht worden geleid. Dit is reeds de derde maal in korten tijd, dat de Velzensche politie plunderaars in arrest heeft gesteld. DE INHOUDING OP LOONEN VOOR DE VEREVENINGS- BELASTING. De centrale persdienst van het Nederlandsche Arbeidsfront meldt: Het Nederlandsche Arbeidsfront doet een beroep op de „Betriebs- führer" voor zoover het hun is toe- gestaan 1pet. van de loonen in te ouden, ten bate van de vereve ningsheffing, om thans deze heffing voor eigen rekening te nemen, ten bewijze van hun voornemen dege nen, die in hun onderneming werk zaam 2ijn, juist thans zoovéél als in hun vermogen is bü te staan. En ten slotte moet men niet ver- geten, dat het feitelijk betreurens waardig is dat een dergelijke kaart moest worden uitgereikt. Zij is dan ook slechts bedoeld als een duidelijk maar uiteraard niet blijvend appèl aan de beleefdheid van het publiek. In allen eenvoud heeft gistermid dag in het Crematorium „Wester- veld" de verassehing plaats gevon den van het stoffelijk overschot van Luitenant-Generaal H. A. Seyffardt. Nadat de organist bij het binnen treden van het gebouw de sonate Pathetique van Beethoven had ge speeld, sprak de gepensionneerd ge neraal dr. Quanjer, enkele woorden. Hii gaf uiting aan zijn welgemeende vriendschap en wees erop, dat luite nant generaal Seyffardt in de laat ste jaren diep teleurgesteld en ge griefd is geworden, omdat veel vroe gere vrienden hem verlaten hebben. De zoon, de heer H. Seyffardt Jr., dankte namens de familie voor de belangstelling en zeide, dat de ach tergeblevenen geen wraakgevoelens zullen koesteren. Tot slot werd „Wilt heden nu treden"/ gespeeld. N.A.D. eert Gen. Seyffardt. De commandant van den Neder- landschen Arbeidsdienst heeft be paald, dat het kamp te Ommen, dat deel uitmaakt van het 22ste korps N.A.D. den eerenaam „Luitenant- Generaal Seyffardt" zal voeren. ZWARTE SLACHTERS TOT TIEN MAANDEN VEROORDEELD. In de zitting' van den economi- schen rechter van Woensdagmorgen werd de zaak behandeld tegen de landarbeiders G. Elzinga en J. van der Wal, beiden uit Anna Paulowna. De verdachten zouden in Augustus van het vorige jaar een negental schapen hebben gekocht»met het kennelijke doel deze beesten te slachten en het vleesch voor een zacht prijsje van de hand te doen. Ze kodden de slachting niet ver,- der brengen dan vier stuks, want toen werd ingegrepen en de vijf overige beesten werden in beslag ge nomen. Als eerste verdachte verscheen El- ziqga, die verklaarde niet geslacht te hebben, „omdat hij geen bloed kon zien", waarop mr. Meijer prompt opmerkte, dat hij probeerde van der Wal voor die zes maanden (de mi nimumstraf) te laten opdraaien. De Officier, mr. Feitsma, die deze gedachte ook had, oordeelde beiden echter even schuldig en vorderde tegen beiden 10 maanden, waartoe zij veroordeeld werden. Ook in Heer-Hugowaard hebben een drietal personen een complotje gehad, doch hier werd een varken volgens de regelen der zwarte kunst •geslacht. De slachter, de arbeider H. ^Regts, gaf de feiten toe en zeide uit armoede gehandeld te hebben. Hij werd ver oordeeld tot 6 maanden. De veehouder P. Renses, die hem het varken had verkocht, verscheen vervolgens op de mat. Hij zeide het beest niet voor de slacht te hebben afgeleverd, want het dier was drach tig. De Officier meende, dat.men bij dergeliiken handel voorzichtig moet zijn. Hij vorderde drie maanden. Mr. Meijer veroordeelde dén ver lachte tot twee maanden. Ten slotte de veehouder K. Va der, in wiens stal de slachting was geschied. Echter scheen deze mar inderdaad van niets te wetèn. Wes halve de Officier vrijspraak vorder de, wat ook het vonnis werd. BURGERLIJKE STAND, GEBOREN: Grietje, d. v. Douwe Bergsma en C. J. Reitsema. Rudi Ch„ d. v. Petrus A. L. Wallaart en N. Gelder. Eduard, z. v. Theodo ras Goudeblom en C. Müller. GEHUWD: Cornells Bussen en Maria J. Quant. OVERLEDEN: Johannes Broers, gehuwd, m. J. Buers, oud 88 jaar Cornells van 't Hoff, wedr. M. Out, oud 84 jaar. Aanvangsuur voorstellingen. De' Centrale Persdienst van Het Nederlandsche Arbeidsfront meldt: In verband met de wijziging van den spertijd in Noord- en Zuid-Hcl- land zullen de voorstellingen van „Vreugde en Arbeid" aanvangen om 7 uur en eindigen om pl.m. 9 uur. De bezoekers van deze voorstellin gen zullen dan in de gelegenheid zijn hun huis voor 10 uur te bereiken. Het Alkm. Toöneel geeft thans slechts één voorstelling en wel op Zondagavond a.s,, aanvang half zes. De feestavond van Turnlust a.s. Zaterdag begint om 6 uur, DE PETER PECH-REVUE IN DE HARMONIE. Het Harmonie-Theater had Dinsdag avond een uitverkochte zaal en met het programma dat de Peter Pech- revue bracht, heeft het publiek zich op buitengewone wijze geamuseerd. De bekende humorist Peter Pech wist met zijn verhalen, zijn liedjes en grappen de menschen weer har telijk te laten lachen en de zorgen te doen vergeten en het luide ap plaus, dat telkenmaal na zijn optre den klonk, bewees wel hoe men dit optreden waardeerde. Medewerking verleende o.m. Emmy Arbous, de bekende operetteartiste, die haar liederen zong en in diverse schetsen optrad. De Honoloeloe-Koninginnen, die wii kort geleden in Alkmaar zagen, hadden met hun Zuidzee- mèlodieën ook nu weer een groot succes. Niet minder was dat het ge val met den bekenden danser Kor sakoff, die zich in zijn verrassende nummers een'zeer goed artist toonde en een verdiend applaus in ont vangst mocht nemen. Ook nog andere dansen vroegen de aandacht, o.a. de poppendans en het geheel was een vlot programma dat zeer prettige-ontspanning bracht. G. C. van Gulik. DIERENBESCHERMING. Sinds geruimen tijd zwerft te Heiloo een mooie zwart-witte poes en in de Langestraat te Alkmaar een. blauwe poes. Ter beschikking een groote kater. Alle dieren zijn in goede conditie. Adres: Inspecteur Dierenbescher ming C. Verwer, Baanstraat, Alk maar. H. O. V. Abonnements-concert. Zaterdag a.s. 's middags 3 uur zal de Haarlemsche Orkestvereeniging in de concertzaal „Harmonie" te Alk maar het 5de Abonnements-concert geven onder leiding van Drs. Arend Koole. Als solist zal op dit concert optre den Henk van Wezel, cello. Het concert wordt geopend met de ouverture „Euryanthe van C. M. von Weber. Hierna speelt. Henk van Wezel het celloconcert in D. gr. terts van Jos. Haydn. Na de pauze volgen twee eerste uitvoeringen, n.l. „Maannacht op ■zee" van G. H. G. von Bracken Fock en Capriccio voor violoncel en orkest van Theo van der Bijl. Tot slot wordt de ouverture „Le Carnaval Romain" van H. Berlioz uitgevoerd. BEVORDERD. De heer R. ter Brugge te Heiloo werd. aan. de Amsterdamsche univer siteit tot arts 'bevorderd. STENOGRAFIE EN MACHINE- SCHRIJVEN. Voor het examen van de Vereen, van Leeraren in Stenografie en Ma- chineschrijven te Den Haag, gehou den op 4 Febr. te Alkmaar, slaag den voor het diploma kantoórstend- grafe de dames A. J. v. d. Brink, G. Greve, J. P. Honijk, A. S. van der Meulen en M. A. Paleari te Alk maar, W. Beugelink. A._ Vas Dias, C. E.i de Grauw en N. Leering te Ber- gen, Chr. Bakker te Oudkarspel en R. Mosch te Schoorldam; voor het diploma handelstypist (e) de dames Chr. Bakker te Oudkarspel, W. Beq- gelink te Bergen, A. den Hartigh te Alkmaar, alsmede, de heeren J. J. Dekker te Heiloo en C. Wagenaar te Heerhugowaard; voor het diploma kantoortypist(e) de dames G Adolf, C. Bakkum, N. H. Hoytink. W, Jonk man, J. A. M. Mes, C. Schaaps en J. van Sluis te Alkmaar R. Mosch te Schoorldam, J.Mülder te St. Pancras, A. M. Stam te Noordschar- woude, A. Vas Dias te Bergen en de heeren J. Baas. J. L. Leestemaker, D. A. Imhülsen, B. Mulders, W. Muller, A. N. van Roode te Alk maar, P. van Diepen te Akersloot en F. Dijkstra te Heiloo; voor het di- ploma A machineschrijven mej. M. Scholten te Alkmaar en de heer C. Nijdam te Schermerhorn; voor het diploma B stenografie de dames G. Spoelstra te Alkmaar, A. Vas Dias te Bergen en de heeren E. Slinkert en A. van Roode te Alkmaar en F. Dijkstra te Heiloo. UITREIKING KAARTEN BIJZONDEREN ARBEID. De Leider van den Distributie- dienst, Kring Alkmaar, maakt be kend, dat op Maandag 15 Februari. Dinsdag 16 Februari, Woensdag 17 Februari, Donderdag 18 Februari en Vrijdag 19 Februari kaarten M 113, M 213 en M 313 voor bijzonderen arbeid en toeslag aardappelkaarten zullen worden uitgereikt aan per sonen, die hun arbeid verrichten in de Gemeente Alkmaar. Personen, die zwaren arbeid ver richten op veeteeltbedrijven komen ook reeds deze periode voor toeslag- kaarten in aanmerking. De kaarten zullen worden uitge reikt in het Distributiekantoor, in gang Ridderstraat, van 913 uur, en wel voor hen, wier geslachtsnaam begint met: letter A.. B„ C„ D. of E. op Maan dag 15 Februari 1943; letter F„ G., H.. I. of J óp Dinsdag 16 Februari 1943; letter K., L., M„ N of O. op Woens dag 17 Februari 1943; letter P., Q., R., S. of T.op Donder dag 18 Februari 1943; letter U„ V„ W„ X., IJ. of Z. op Vrijdag 19 Februari 1943. De stamkaart moet worden over gelegd. De Leider voornoemd, W. WAGENAAR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1