FECT" \FETERIA Mussert over de gebeurtenissen der laatste weken. ïft u niet erN.V. „Stad Alkmaar" DAGBLAD VOOR WILLEM II ZUIDELIJK KAMPIOEN. Oorlogshaven Plymouth gebombardeerd. O abonnement? nlichtingen bij den ngdokter r 11 - ALKMAAR. entelHoekan dat? 120. gd sluitingsuur is er 9 zonder pauze. et. Volop bier. I\.s. Zaterdag 6 uur optreden van i usemeni- Orkest ATSLOTERIJ ZEG MAAR ZOO ROGAAT Belangrijke rede in volksvergadering op den Dam ie Amsterdam. Herdenking Weerman Koot, t Wie met zijn stroom BESCHIKKING M.F.C. verovert den titel in 4B. Wel promotie. Geen degredatie. VOETBALUITSLAGEN. Doodelijk. ongeluk te Medemblik. MAAR naar HARLINGEN— DEN met doorverbinding en GRONINGEN, Boot- en ERDAM en ZAANSTREEK, tr Luttik-Oudorp 15. Tel. 3723 AG ASSURANTIE. aats— rt zenden aan Hypo, Alkmaar. Beleefd aanbevelend, J. M. KOEKENBIER. DAG 12 FEBRUARI 1*13. 17e TREKKING. PRIJZEN: 1 18292; premie van f3000: 19699; VAN f70 7603 7904 10636 11696 12135 12905 16249 16447 17966 20441 21006 21154 VOLGENDE (492e) LOTERIJ BE- ISTVOLGENDE TREKKING ZAI» i MAART A.S. par voor iedereen voor alle en directe uitbetaling. Tweede Hypotheken, postzegel voor antwoord, estraat 103, Den Haag, Tel. leeling combinatie-polissen, |nten gevraagd. WETTIGE PHEMIELEEN1NG 1912. I VAN DONDEBDAG II FEBB. 1943. PBEMIËN: 6218 10043 17300 19802. t lOQ<-rt L 16241 16509 16664. VAN 70.—. 892 900 1073 1310 1319 1418 1732 1794 1032 1953 1993 2059 2529 2537 2578 2589 2619 2674 3350 3378 3387 3554 3591 3745 3865 3921 3948 4039 4211 4201 4975 5089 5181 5474 5562 6650 6633 6676 6701 6750 6887 6931 7023 7076 7199 7233 7340 7341 7724 7727 7812 7824 8067 8185 8762 8833 8979 8999 9067 9209 9705 0714 9722 9773 9779 1006X 10594 10601 10709 10734 10808 1118» 11879 11898 11042 11989 11091 1199® 12629 12720 12864 12892 12908 12980 14304 14371 14428vl4452 14473 14656 147?1 14768 14766 14934 14963 15047 15782 15088 16174 16204 16326 16492 I 16862 16974 17026 17052 17064 17183 17547 1"099 17949 17967 18021 18055 18130 '8303 18303 18481 18672 18614 19406 19570 ïrflOO 19616 19668 19856 20241 20265 20239 20306 20392 20397 RlGEEftO van I 10.000.—: 8127 m.z. »i27. I te vermelden; 63150 m.z. 13150; welk» niet mat «en pramla Hjladig» trekklngslljatbij de agenten niet hetzelfde, sr's Koffie kent, .ruyter's KoHie- Gruyter blijft TBERTS Uitgave. Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bnrean Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 15 FEBRUARI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 37. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Prjjs der gewone advertenties ln deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M- 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. AMSTERDAM, 15 Febr. - Amsterdam heeft Zaterdag zijn gjoote betooging tegen het bolsjewisme gehad. Op den Dam is een volksvergadering gehou den, die door duizenden belang stellenden is bijgewoond en hier heeft de Leider in felle bewoor dingen zich gekeerd tegen het bolsjewistische gevaar, dat mede door de Nederlandsche volkseen heid bezworen moet worden. Reeds lang voor het aanvangsuur rzamelden zich de menschen op uct midd-endamterrein, waar aan hooge masten het oranje-blanje-bleu len de zwarte-roode vlaggen van de J beweging wapperden. Tegen het I paleis waren lange zwart-roode en I oranje-blanje-bleu banen aange- I bracht, terwijl groote spandoeken de leuzen verkondigden: „Tegen Mus sert is v o o r Moskou" en „Eenheid tegen bolsjewisme". Tegen witten achtergrond stond voor het paleis een spreekgestoelte opgesteld. Ter zijde van dit spreekgestoelte hadden strijders van het Vrijwilligers Le gioen de Germaansche SS en leden van de N.S.K.K., die uit Stalingrad waren teruggekeerd, plaats genomen. 1 De stafmuziek van de heerban Am sterdam der W.A. zat aan de andere (ziide en bracht marschmuziek ten I gehoore. Een aantal Nederlandsche en Duit- Ische autoriteiten en hooge functio; I parissen van de Beweging, bevona I zich eveneens voor het paleis. I Van half drie af marcheerden Iregelmatig troepen van de W.A. en lvan den Jeugdstorm op naar den |Dam en tegen drie uur was het grootste gedeelte van het Damplein I geheel gevuld met W.A.-mannen in ihun zwarte uniformen en stormeTS en stormsters in hun blauwe hemden l en met de oranje-zwarte mutsen. Het I was een vrooli.ik en kleurig gezicht len de wapperende vlaggen van den Ijeugdstorm verhoogden nog den Ifeestelijken aanblik. I De Amsterdamsche politie had Ivoor een goede afzetting gezorgd en burgemeester E. J.' Voute, als hoofd Ivan de politie, zorgde persoonlijk Ivoor de ordemaatregelen. Nadat de heer Jan de Haas een Ikcrt begroetingswoord had gespro- Iken en de aanwezigen „Waar de [blanke top der duinen' hadden ge lzongen. arriveerde de Leider op den lüam. Een stormachtig gejuich steeg luit de menigte op. De handen werden Iten groet geheven en geestdriftig klank het liouzee-geroep. Een meeuwke en een meeuw traden naar voren en boden den Leider een foto m lijst van den Jeugdstorm aan. Na een korte begroeting van enkele fune- Iticnarissen betrad de leider direct Ihet podium en hield zijn rede over L.Nederlandsche volkseenheid tegen ■wlsjewisme". Mussert stelde in het eerste deel van zijn rede vast, dat er lieden zijn, flie de schuld van den oorlogstoe- [stand, van de mobilisatie van alle werkkrachten, het arbeiden m Duitschland, de schaarschte, de drei- feing van invasie, de evacuatie en de huisuitzettingen willen werpen op Be Duitschers en de N.S.B. en die (rerwachten, dat Engeland zal ko nen om ze weg te vagen en het ge- jellige leven te herstellen. Tegen- jver zooveel domheid, welke slechts lerachting verdient, stelde de Lei- fer de waarheid: de strijd op leven Hn dood van gansch Europa tegen let bolsjewisme. Een overwinning an StaÜn beteekent, dat het bolsje- visme heerscht van de Japansche zee tot in het hart van Europa, en na enkele weken, maanden of jaren, ook in de weststrook: Spanje, Frank rijk en de Nederlanden. Wat dit be- geekent werd in 1936 geschreven in de Maasbode: „Het communisme is pteeds zonder voorbehoud absoluut Verwerpelijk. Het communisme is Reen menschelijk, maar een dui- pelsch stelsel, is een God-hatend itelsel, zich richtend welbewust echtstreeks tegen God. Wie het com- fcunisme in levend beeld voor zich Tiet, ziet de hel losgebroken". I Niemand kent den omvang van de •ovjetmacht, die in 25 jaren is op- jebouwd. De voorloopige mislukking an het communisme tussclien 1919 19.33 is te danken aan Mussolini Hitler. Sedert 1931 voerde de 4S.B. een consequenten strijd tegen T'.communisme, dat in ziin betee- pns vaak werd onderschat. BehaJ- de C.P.N. waren er echter niet nder dan vier organen, een jeugd- pnd, een vrouwenbond en ook ne- J?.b?n mantelorganisaties. De be- Fg«ng van de zijde der regeerders Sm 48 schijnbaar. Om hun ?lvSn eS waardigheden, hun geld effecten, te beschermen tegen socialisme, bestreden zij de •lies voor dca- Ook b'ef werkt tindfa n. etndoverwinnlng. On- Welke JL jer<l rijn de elieben. Oorlo ot d' moderne technische I sHeso 9 6311 de fabricage van Bienr, geree6schappen en Instru- ""■"en to, de ajnste toe. gesteld Weltblld-Polygooo-Pa» O Vorden N.S.B. In de oorlogsdagen gingen zij er van door en lieten het volle strij dend achter, na de oorlogsdagen hits ten zij uit hun veilige schuilhoeken het volk op tot sabotage en tot sluip moord. Dat is driemaal verraad aan ons eigen volk. Sluipmoord. Wat in de laatste dagen geschied de, aldus de Leider, was sluipmoord, In Haarlem, op een Duitschen Feldwebel, waarvoor tien gijzelaars zijn geëxecuteerd. Verder sluip moord op luitenant-generaal Seyf- fardt, op mevrouw Reydon, op een W.A.-man in Haarlem en poging tot moord op proc.-generaal Feitsma en op den secr.-gen. Reydon. De daders zijn nog onbekend. Als zij niet uit Londen gezonden zijn, zijn ze toch door Londen er toe aangezet, door den oranje-zender, de Nederlandsch sprekende Joden en hun handlanger Gerbrandy. Is dit Nederlandsch? Wij verafschuwen sluipmoord. Het is het bolsjewistische beest, dat hier losgebroken is, eerst N.S.B.-ers ver moorden, dan anderen. Mussert her innerde hier aan den roofmoord te Rotterdam op een dame en haar dochter. Stalin maakt vorderingen op 300 K.M. afstand, en als gevolg daarvan beginnen hier de moorden. Zij, die nu juichen, zouden een maand na den intocht der bolsje wieken dood zijn of in Siberië om komen. Gijzelaars. Er zal gevraagd worden, zoo ging Mussert voort, waarom er na deze moorden geen vijftig of honderd gijzelaars zijn doodgeschoten. Dat is niet geschied, omdat generaal Seyffardt, in zijn laatste levensuren, en ik daarna voor hen zijn inge sprongen. Wij hebben dit nog weten te voorkomen. Hoe lang nog? Ik ben voor hen ingesprongen, omdat deze gijzelaars wel tegen standers zijn, maar omdat ik met geloof, dat sluipmoord op hun pro gramma heeft gestaan. Ik geloof ook niet. dat uit hun kringen de sluip moordenaars komen. De bandieten zijn bolsjewisten of hun handlan gers. Het Nederlandsche volk zelf moet ze vinden en uitleveren. De eer van de Nederlandsche politie is er mee gemoeid. Ik zeg dit niet om dat wij bang zijn voor dit tuig. Ik heb er nog geen straatie voor om geloopen. Maar wij allen, N.S.B.- ers en niet-N.S.B.-ers, moeten ons mooie vaderland er voor bewaren, dat het een land wordt van moord en doodslag. Grijp de ellendelingen, vernietig ze en veracht de aansto kers in Londen. Als het doorgaat met sluipmoorden, komt er een oogenblik, aldus de Leider, waarop in Den Haag niet meer naar mij ge luisterd zal worden. Dan geef ik voor het leven van de gijzelaars geen cent meer. Bewapening der N.S.B. Aan mijn verzoek de N.S.B. te bewapenen, wordt met spoed gevolg gegeven De N.S.B. wordt bewa pend in duizenden mannen, o.m. in de hulppolitie, en in de nieuw op te richten landwacht. De verhaal tjes over een bijltjesdag moeten nu maar eens uit zijn. De heeren van de bijltjes moeten begrijpen, dat, als zij met alle geweld ruzie willen hebben, onze revolvers eerder zul len schieten dan zij hun bijltjes kunnen opheffen. Wij Nationaal- Socialisten voelen echter onze ver antwoordelijkheid tegenover het ge heele volk, wij willen, geen land van moord en doodslag, maar een volk, vereenigd in het besef, dat iedere directe of indirecte ondersteuning van de bolsjewieken verraad is aan Europa, verraad aan eigen volk. Komende tot het oppakken van honderden studenten door de Sicher- heitspolizei, zeide de Leider, dat, ter wijl tienduizenden Duitsche en an dere studenten aan het frontstaan en Europa met hun leven bescher men, hier studenten denken onge stoord te kunnen partijkiezen tegen de bezettende macht: Het geheeli universitaire leven wordt hierdoor bedreigd. Ik heb gisteren gedaan gekregen, dat bona fide studenten, die zich behoorlijk aan hun studie wijden en geen streken uithalen in den rug van het front, hun studie zullen kunnen voortzetten. Zuivering echter noodig van de ophitsers en saboteurs, om onze hoogescholen en universiteiten in stand te houden, hetgeen van groot belang is voor ons volk, juist in dezen tijd. Nu zoovele tienduizenden behoor lijke, flinke arbeiders hun gezinnen moeten verlaten om in Duitschland te werken, zie ik niet in, dat jonge kerels van 20 tot 26 jaar, die den godganschen dag niets te doen heb ben dan hun vaders geld opmaken, hier zouden blijven rondlummelen en ophitsen tegen het nationaal-so- cialisme. Die gaan ook in Duitsch land werken en dat zal hun goed doen. Men moet de zaak ook eens van Duitschen kant bezien. Zij bescher men Europa, zij bloeden er voor. Hun jongens vallen aan het front en kunnen niet studeeren. Zü zijn als bezettende macht hier zoo grootmoe dig de universiteiten niet te sluiten, Op ons rust dan de plicht er voor te zorgen, dat de slechte elementen daar verdwijnen. De bona fide stu denten, de hoogleeraren, zij moeten er zelf voor zorgen, zoo noodig hel pen wij een handje. In het laatste deel van ziin toe spraak zette Mussert uiteen, dat het onze taak is hier te helpen de orde en rust te verzekeren, mede te hel pen in fabrieken en werkplaatsen, hier en in Duitschland, de oorlogs lasten zoo bereidwillig mogelijk te dragen en mede te helpen aan het front. Huidebrengend aan het le gioen, dat voor de tweede maal eer vol is vermeld, herdacht de Leider 300 NSKK-mannen van Nederland- schen stam, die mede in Stalingrad zijn gevallen. De keus tussehen soldaat of slaaf geldt ook nu nog. Het is de eer van lederen man tegen het bolsjewisme te strijden. Het is de eer van het geheele volk de misdadigers uit te roeien, opdat niet het geheele volk de dupe wordt van de misdaden dér sluipmoordenaars. Laten wij ons, al dus besloot de Leider, als volksgenoo- ten vinden xin ons Godsvertrouwen, onze liefde voor volk en vaderland en onzen eerbied voor den arbeid, en als Nederlandsch volk een een heid vormen tegen het mensehont- eerende bolsjewisme. Europa zal leven, ons Nederland zal herrijzen, diood aan de bolsjewieken.- Aan het einde van de rede bracht de menigte den Leider een ware ovptie. Na het zingen van de zesde strophe van het Wilhelmus begaf Mussert zich naar de gewonde Ne derlandsche strijders van het Oost front, met wie hij zich eenigen tijd onderhield. Daarna vertrok hij, on der stormachtig hoezee-geroep en kon zich met moeite een weg banen door de menigte. Het was een voortreffelijk ge slaagde massabetooging en een veel belovend begin van de groote be tooging tsgen het bolsjewisme. REIZEN NAAR BELGIE FRANKRIJK. EN De „Passierscheinstelle" (thans .Prüfstelle") bevindt zich van 22 Februari 1943 af te Amsterdam, op het Jan'Willem Brouwersplein no. 27. Boisjewtsfen mei zware verliezen in tegenaanvallen algeslagen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 Febr. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Plaatselijke aanvallen, die de vijand na hevige voorbereiding door artillerievuur ten Z. van Noworos- siisk en in het gebied van den be nedenloop van de Koeban ondernam, bleven zonder succes. Duikbommen werpers vielen stellingen en troepen concentraties der bolsjewisten aan de kust ten Z. van Noworossiisk, als mede transportschepen in het zeege bied voor de stad en brachten den vijand zware verliezen aan menschen en materiaal toe. Twee transport schepen werden tot zinken gebracht. Terwijl aan den benedenloop van den Don en de Donetz geen belang rijke gevechtshandelingen voorkwa men. nam aan den middenloop van de Donetz de vijandelijke druk toe. Een in het eigen achterland op rukkende formatie vijandelijke cava lerie werd tot den strijd gedwongen. Gemotoriseerde formaties en tank formaties van het leger en de Waf- fen-SS drongen in weerwil van hevig verzet van sterke vijandelijke ge pantserde- en 1 infanteriestrijdkrach- ten diep in het door den vijand be zette gebied, vernietigden een vijan delijke formatie, waarbij 85 pantser wagens werden stukgeschoten en verbraken de achterwaartsche ver bindingen der bolsjewisten. Ten O. en N.O. van Charkof wer den in onmiddellijk met veel elan volgende tegenaanvallen ook giste ren sterke vijandelijke aanvallen af geslagen. Meer dan 4.000 gesneuvel de bolsjewisten bleven op het ge vechtsterrein liggen; 20 vijandelijke pantserwagens liggen vernietigd voor onze stellingen. De vijand zette zijn aanvallen in het gebied ten N. van Koersk on danks hevige sneeuwstormen voort. Hij werd bloedig afgeslagen. Op en kele plaatsen binnengedrongen vijan delijke strijdkrachten konden ver nietigd worden. Aan het front tussehen Wolchof en Ladogameer en voor Leningrad stort ten nieuwe met krachtigen steun van pantserwagens ondernomen aanval len der bolsjewisten deels na hevige gevechten van man tegen man in een. 49 pantserwagens werden stuk geschoten. In totaal verloor de vijand in de gevechten van gisteren over dag aan het Oostelijke front 19 pantserwagens. Een uit vooruitgeschoven steun punten teruggenomen infanterie divisie is in zware gevechten gedu rende negen dagen onder de voor beeldige leiding van haar divisie commandant, generaal-majoor Postel, door sterke vijandelijke strijdkrach ten heengebroken, heeft deze ver nietigd en vervolgens de eigen linies bereikt. In Noord-Afrika slechts gevechts handelingen van plaatselijke betee- kenis. De luchtmacht viel met goed succes doelen in de haven Benghazi, alsmede vijandelijke strijdkrachten in - het Tunesisch-Tripolitaansche grensgebied aan. Bij aanvallen overdag en 's nachts van de Britsche luchtmacht op en kele plaatsen in het kustgebied van de bezette gebieden in het Westen verloor de vijand volgens de totdus- ver ontvangen berichten 10 vliegtui gen. Enkele bommen, die zonder te mikken werden neergeworpen op West-Duitschland, veroorzaakten ge"- ringe verliezen onder de bevolking. Na een aanval van de luchtmacht overdag op een kuststad in Zuid-En- geland bestookte een formatie Duit sche gevechtsvliegtuigen in den af- geloopen nacht de oorlogshaven Plymouth met talrijke brand- en brisantbommen. Treffers op de werk plaatsen en ravitaflleeringsbedrijven veroorzaakten aanzienlijke verwoes tingen. Krasnodar ontruimd. Zaterdag Is door het opperbevel der weermacht medegedeeld, dat in het kader der voorgenomen bewegin gen tot verkorting van het front de stad Krasnodar werd ontruimd. Volgens een bericht uit Istanboel is in heel Irak de staat van beleg af gekondigd. In Iran is de premier, Ghavan, afgetreden. Een stoottroep keert terug. Achter elkander passeeren de grenadiers hun eigen draadversperring PK EtzoId-DV-R-P m MUSSERT EN VAN GEELKERKEN SPRAKEN. In het Concertgebouw te Amsterdam heeft de W.A. Zaterdagavond den op 13 Febr. 1941 vermoorden wachtmeester Hendrik Evert Koot op plechtige wijze herdacht. Nadat de Leider onder enthousiast „Houzee"-geroep was binnengetreden, sprak banleider J. J. van der Hout een kort openingswoord, waarna de plaats vervanger van den Leider der N.S.B., Van Geelkerken, een rede hield. Hij wees er op, dat thans weer een vloed golf van moord en terreur door ons volk gaat, zooals de N.S.B9 er reeds ver scheidene heeft meegemaakt zonder van haar plaats te wijken. Hij keerde zich met scherpe woorden tegen de paniek- zaaifers buiten, doch ook binnen de be weging. Tot de W.A. en vooral tot de hulp politie keerde spr. zich met de woor den: heb geduld met onze volksgenooten, wij strijden niet tegen hen, doch voor hen, doch wees ook hard, des noods keihard, waar dit noodzakelijk blijkt. Wie thans zijn plicht verzaakt en den strijd schuwt, is een driedubbel ver rader. Dat zal niet worden vergeten, zoomin als geheim zal blijven, wie zich aan dezen oorlog buitensporig zal heb ben verrijkt. Na den oorlog zal het bankgeheim worden opgeheven en zal rekening en verantwoording moeten worden afgelegd. Rede van Mussert „Wij hebben allen slechts één doel, zoo zeide hij, dat is de bevrijding van ons vaderland. Er botsen thans twee werelden op elkaar, zooals wij altijd hebben voor speld: het gaat tussehen het nationaal- socialisme of bolsjewisme; een derde mogelijkheid is er niet. Dankbaar maakte de leider ge wag van de prestatie en offers der "W.A.. die na haar zwaren strijd voor de beweging in de jaren vóór 1940, vervolgens net leeuwendeel leverde van de troepen aan het Oostfront, in de SS., het N.S.K.K., het Legioen, de hulppolitie. Het is vrijwel alles W.A. Wanneer dan ook de moorde naars denken deze mannen te kun nen imponeeren, zullen zij lan; moeten wachten. De W.A. staat pa. en volbrengt haar taak ons volk te beschermen en naar de herrijzenis te leiden. Tegen de Joodsch-commu- nistische samenzwering zullen zij saamhoorigheid bewerken. Aan het einde van zijn rede werd de Leider, wiens woorden herhaal delijk door luid applaus waren on derbroken, een ovatie gebracht en spontaan zongen de aanwezigen hem het lied der zwarte soldaten toe. niet zuinig is, zit weldra in de duisternis. van den Commissaris-Generaal voor de veiligheid over de ver vroeging van het sluitingsuur der café's en van het tijdvak waarin men zich niet op straat mag bevinden in de steden Amsterdam en Den Haag. 's-GRAVENHAGE, 13 Febr. - Op grond van par. 52 der verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied no. 1/1943 verorden ik met ingang van 14 Februari 1943 het volgende: In de steden Amsterdam en Den Haag wordt tot nader order het sluitingsuur der café's en openbare gelegenheden tot 19 uur en het begin van het tijdvak waarin men zich niet op straat mag bevinden tot 20 uur ver vroegd. Voor de overige ge meenten bliift de bekend ge maakte algemeene regeling van kracht. Overtredingen worden op grond van de in den aanvang vermelde verordening gestraft. De Commissaris-Generaal voor de veiligheid, w.g. RAUTER, S.S. Gruppenführer en Luite nant-Generaal der politie. AFLEVERING VAN MARGARINE BOTERBON 07. 's-GRAVENHAGE, 15 Febr. - Van Dinsdag 16 tot en met Zaterdag 27 Februari 1943, zal op de bonnen .Boter 07", welke van 28 tot en met 30 Januari jl„ bij den detaillist in margarine zijn ingeleverd, peT bon 125 gram margarine worden afge leverd. VERGISSINGEN". 19.00 uur spreekt „GEVAARLIJKE Hedenavond om 19.00 uur spr< Max Blokzijl via den zender Hilver sum I zijn politiek weekpraatje uit, getiteld „Gevaarlijke vergissingen". 18 12 2 4 54-31 26 17 11 2 4 50-32 24 16 10 1 5 42-25 21 16 8 4 4 43-34 20 16 9 1 6 41-22 19 17 8 3 6 43-42 19 17 6 5 6 51-34 17 16 6 3 7 34-36 15 17 4 2 11 40-49 10 16 3 2 11 26-62 8 18 2 1 15 24-80 5 Het was te verwachten, dat KFC gisteren alleen aan Men kop zou komen, want de Koogers hadden een gemakkelijken wedstrijd te spelen en bovendien waren hun grootste concurrenten West-Frisia en OSV vrij. Zoo is het inderdaad ook ge schied: de Koogers hadden niet de minste moeite met Santpoort, dat roemloos ten onder ging en ze staan thans met 26 punten aan den kop. De andere candidaten zorgden er voor, niet achterop te komen: HBC klopte de Kcnnemers met 2-1 en ZFC, voorzoover hier nog gespro ken kan worden van een kansclub, won met dezelfde cijfers van WFC. Tenslotte klopte Alcmaria met 2-0 de Alkm. Boys, zoodat de stand thans als volgt is: KFC OSV West-Frisia HBC ZFC Alcmaria RCH WFC Kennemers Alkm. Boys Santpoort In de 2e klasse B zorgde Volendam voor een verrassing: ze klopte HVC met niet minder dan 6-2. Hilversum won met 2-1 van de Spartaan, wat zeer normaal is, terwijl DWV zich thuis liet kloppen door Watergraafs meer; een resultaat, dat niet ver wacht werd. WILLEM n KAMPIOEN! Kampioen nummer vier is thans ook bekend; het is het Zuidelijke Willem II, dat gisteren onbereikbaar werd. Niet alleen, doordat het zelf van Eindhoven won: 3-1 is geen slechte prestatie op het veld der te genpartij!, maar bovendien, omdat haar concurrenten zoo dom waren, om een of twee puntjes te verliezen. Lcnga bijvoorbeeld speelde tegen MW gelijk en werd daardoor uitge schakeld en bovendien wist de ge vaarlijkste concurrent, Spekholzer- heide, het in Eindhoven tegen Picus niet tot een overwinning te brengen: de Limburgers leden zelfs een sma delijke 6-2-nederlaag, die volkomen verdiend was. Het wachten is nu nog op de kam pioen in district I en dan kan het spel om den titel beginnen. In het Zuiden is verder nog span ning voor wat betreft de onderste plaats. MVV redde zich vrijwel door het reeds genoemde gelijke spel te gen Longa en Roermond is van plan, om Noad op de laatste plaats te la ten en klopte daarom Maurits met 2-0. Het hielp haar echter niet veël, want Noad versloeg thuis BVV met 1-0, zoodat de beide clubs nog even dicht bjj elkaar staan. In het Noorden gaat het tussehen Leeuwarden en Sneek voor de on derste plaats. Leeuwarden verloor gisteren thuis van Velocitas met 2-3 en staat er nu relatief het slechtste voor. MFC KAMPIOEN! In de vierde klasse B is Medem- blik kampioen geworden. Het had gisteren geen moeite met de Spor ters, die met 6-1 geklopt werden en waar het wachten slechts was op één puntje, kon de vlag geheschen wor den. MFC heeft de competitie uitste kend gespeeld en slechts één wed strijd verloren, zoodat de titel zeker terecht gekomen is bii de club, die er de meeste rechten op kon doen gelden. De twee overige wedstriiden zijn K.F.C.neemt een voorsprong maar is er nog niet nu van veel minder belang gewor den, zoodat we volstaan met ze slechts te memoreeren: Andük klopte Sijbekarspel met 3-1, terwijl In de 4e klasse A zorgde Vrone voor een verrassing: ze speelde ge lijk tegen LSVV en heeft zelfs kans gehad op beide punten, 't Was een goede wedstrijd, waarin LSVV de leiding nam om die tot de rust te be houden. Na de thee maakte Vrone gelijk en kon zelfs de leiding over nemen, doch LSVV gaf niet op en wist tenslotte den achterstand weg te werken. Nieuwe-Niedorp verloor tegen de verwachting in van Oudesluis. Een merkwaardige wedstrijd, waarin N.N. vrijwel steeds sterker was, doch desondanks met 2-4 verloor. Atlas verloor van Texel met 1-2, wat vrij normaal is. In de 4e klasse C speelde Vitesse gelijk tegen WB: 0-0, maar Uitgeest had er zin in; met niet minder dan 11-2 werd gewonnen van het ver zwakte CSV. DE DERDE KLASSERS. Nog even een kijkje bij de derde klassers. Helder liet zich niet verrassen en klopte Halfweg met 2-1. Het was in- tusschen jammer, dat DTS-Zand- voortmeeuwen moest worden uitge steld. Terzelfdertijd zorgde TYBB voor een kleine verrassing; ze klopte haar plaatsgenoote Schoten met 2-1. In de A-afdeeling moest Zaandijk zoowaar een nederlaag incasseeren: QSC bracht haar die toe, zoodat er mogelijk nog weer eenige spanning komt in deze klasse. Succes zorgde voor een mooie 2-0-overwinning in de Koog op KW, terwijl Beverwijk en GVO gelijk speelden, 2-2. Naar wij vernemen, zal het bondsbestuur van den N.V.B. hoogstwaarschijnlijk dezer da gen het besluit nemen, dat dit seizoen de kampioenen der ver schillende klassen wel zullen promoveeren, doch dat nergens een club zal degradeeren. Hieruit volgt, dat overal groo- tere klassen zullen worden inge steld, wat natuurlijk geen be zwaar is, aangezien de degrada tiewedstrijden zijn verdwenen. B il j ar ten HOOGLAND KAMPIOEN IE KLASSE KLEIN BILJART. Schmidt heeft het in de beslis- 0 sende partij tegen Hoogland uit Alk maar niet kunnen bolwerken en den kampioenstitel moeten afstaan aan den Alkmaarder. Toen Hoogland een achterstand van ruim 100 ca ramboles wist in te halen, speelden de zenuwen den Amsterdammer par ten en bracht hij er niets meer van terecht. Eerst nadat Hoogland met een slotserie van 34 de partij had be ëindigd, maakte Schmidt uit den na- stoot nog 88. De eindstand is: Hoogland 6</3 2800 98 144 28.57 Schmidt 5 2438 89 251 27.39 Wolthekker i<A 2380 112 182 21.25 v. d. Veen 4 2643 118 175 22.39 Poyck 3'A 1913 106 139 18.04 Luback 2 2062 96 156 21.47 Westerling l'A 1976 113 128 17.48 Monck 1 1893 114 89 16.60 DISTRICT IV. Eindh.Willem II 1-3 (Willem II kampioen) Noad—BW 1-0 MVVLonga 0-0 RoermondMaurits 2-0 PicusSpekh.heide 6-2 .DISTRICT V. HSCHeerenveen 1-1 LSCVeendam 0-3 AchillesBe Quick 1-0 L'wardenVel.tas 2-3 2e klasse A. HBCKennemers 2-1 ZFC—WFC 2-1 Alkm. BoysAlom. 0-2 SantpoortKFC 0-6 2e klasse B. VolendamHVC 6-2 H'sumSpartaan 2-1 DWVWatergr.m, 1-3 3e klasse A. QSCZaandijk KW-Succes BeverwijkGVO 3e klasse B. HelderHalfweg DTSZandvrtm. TIJBBSchoten 4e klasse A. N.NiedorpOudesl. Vrone—LSVV '26 AtlasTexel 4e klasse B. AndijkSijbekarsp. MFC—Sporters (MFC kampioen). WW—SEW 6-4 4e klasse C. Vitesse 1922—WB 0-0 BergenADO '20 2-1 UitgeestCSV 11-2 2-0 0-2 2-2 2-1 uitg. 2-1 2-4 2-2 1-2 3-1 6-1 Res. 2e klasse A. EDO 2—Alcm. 2 6-4 Kenn. 2Helder 2 3-3 WFC 2—RCH 2 2-3 Res. 3e klasse A. Assendelft 2-Alcm. 8 Alcm. n. o. g. HRC 2-Alkm. B. 2 uitg. KW 2-QSC 2 2-1 Zaandijk 2-ZFC 3 3-5 „DE NOORD- HOLLANDSCHE". 1D: Waterv. 2-HeIder 3 Winkel 1-Oudorp 1 2D: Con Z. 1-Wirikel 2 LSVV 2-Holl. T Hugo B.-Dirksh. N.Nied. 2-VZV 4G: AFC 3-Alcm. 6 DTS 4-Schoorl 3 4H: VZV 2-C. Zelo 2 3-9 1-1 3-0 2-1 3-2 5-3 2-7 7-0 1-2 OVERMAKING VAN LOON UIT DUITSCHLAND. In vele gevallen, is de overmaking van loon aan gezinsleden van in Duitschland werkende Nederlanders vertraagd, doordat de geadresseer den geëvacueerd waren en het nieu we adres ten tijde van de overma king nog niet békend was. Het is daarom noodzakelijk, dat geëvacueerde gezinnen hun nieuwe adres onverwijld mededeelen aan het lostkantoor, waar zij tot dusver hun oon ontvingen, opdat dit postkan toor voor doorzending zorg kan dragen. Bovendien is het gewenscht, dat de in Duitschland werkende Nederlanders in alle gevallen het nieuwe adres van hun gezin aan den Duitschen werkgever mededeelen, zoodat deze het verschuldigde loon rechtstreeks aan het gezin kan doen toekomen. Zaterdagmiddag is mevr. Kok, echtgenooie van den chef-machinist van het gemaal „De Lely", toen zij naar Medemblik fietste, in botsing gekomen met een vrachtauto. Mevr. Kok is Zondag aan de gevolgen van het ongeluk overleden. SIMON ZIJP Jzn. t J.l. Zaterdag is te Abbekerk op 71- arigen leeftijd overleden de heer S. Zijp Jzn., oud-dijkgraaf van het Am bacht „De Vier Hoorder Koggen". VERDUISTER GOED. Heden van 17.51 tot 7.56 Maan op 13.32 onder 5.01 20 Febr. volle Maan AFLEVERING VAN RUNDVET OP BOTERBON „07". 's-GRAVENHAGE, 15 Febr. - Wel licht ten overvloede wordt er de aandacht op gevestigd, dat van Dins dag 16 tot en met Zaterdag 27 Febr. 1943 op bon „boter 07" aan hen, die dezen bon bij den slager hebben in geleverd, per bon 100 gram rundvet zal worden afgeleverd. HELFRICH WAARSCHUWT TEGEN OPTIMISME. De vroegere commandant van de zeemacht ui Ned.-Indië, vice-admi- raal Helfrich, heeft te Sydiney ver klaard, dat de openbare meening van de geallieerden zich door optimisti sche berichten over den toestand op den Stillen Oceaan op een dwaal spoor laat brengen. Naar de Berlijnsche bladen mel den heeft zich Zaterdag tegen den middag een ontploffing voorgedaan op het station „Nordsüd'' in de Fried- nchstrasse. Er vallen twee dooden en verscheidene zwaargewonden te betreuren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1