DAGBLAD VOOR „MARIEKEN NIMWEGHEN' Alkmaarders lichtten Jood op. UTENS Voor 30.000 gulden zou men Joodsche familie overbrengen naar Zwitserland. ,<r?Ren- tot opera Bolsjewisten wierpen nieuwe formaties in den strijd Aanvallen in alle sectoren afgeslagen. verwerkt. NIEUWE BRANDSTOFBONNEN. Zes arrestaties. Fransch slagschip in New-York binnengelocpen. Sovjet-generaals naar Amerika. Ryti herkozen. Milaan gebombardeerd. STAD EN OMGEVING. UW PLAATS IS NOG VRIJ. ig en Binnenl. gesproken heer J. Hollander. 18.— *lust". 18.15 Neerl. stem 18.30 itleine wenschen schen (gr.) 19.Eng. uitz. :entr.IJrk'scher Manner- Igr.) E MEDEDEELINGEN. nea vleeschwaren. antsoenen vleeschwaren, bij de Plaatselijke Dis- kunnen inleveren, moet n rantsoenen bedragen, ooals tot dusver het geval dertig, elegen kaas. ri 1943 zal de kaas, af- voor rekening van het pbureau voor Zuivel op- eelheden tot nader order het merk „Belegen N.Z." 6D. ari 1943 zal namelijk alle van roodgekleurde kaas aas worden beschouwd, vorden verhandeld tegen prijzen, aangegeven in 2 en 3 van de Prijzen- 142 (Zuivelproducten), komstig uit de voor reke- [n- en Verkoopbureau voor igen hoeveelheden, zal zijn aan het daarop aanwezige Rijkskaasmerk en moet ndeld tegen ten hoogste de s genoemd in de officieele aximumprijzen voor „Be- as" opgenomen in de dag- nstreeks 19 December 1942. ten worden nogmaals ge reeds sedert Augustus 1942 orschrift, dat het op elke ige kaasmerk tot het laatst anwezig moet blijven. A. R. Jonker, Alkmaar; plv. P. v. d. Aardweg, Bergen; N. Adema, Alkmaar; Bin- Stad: D. A. Klomp, Alkmaar; chtsz.: J. Werkman, Alk- C. Boogaard, Alkmaar. reparatie niet J D FLESSCHEN op vier beschuit- «9 twee melkbonneiu No. 486 ontvangt U en's puddingpoeder» mddirtgpoedertezamen dmê :erpahi in één cartonnetje» Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie; Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAfe 1G FEBRUARI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 38. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3XI, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. WARWINKEL VAN LEUGENS EN BEDROG. Daar heeft zich, zooals we Zaterdag j.l. reeds meldden, in den nazomer van 1942 te Alk maar en Haarlem een stuk afge speeld, dat eigenlijk thuis hoort in de onderwereld van Chicago: eenige Alkmaarders hebben ge tracht voor enkele tienduizen den guldens een Haarlemschen Jood op te lichten, onder voor spiegeling dat zij hem en zijn familie zouden overbrengen naar Engeland of Zwitserland. Dat het niet zoo ver gekomen is, mag voor een groot deel worden, toegeschreven aan on derling wantrouwen en aan het feit, dat de „menschlievende" Alkmaarders ook elkander trachtten te bedriegen! Vandaag is de slot-acte van het stuk begonnen voor de Alk maarsche rechtbank, waar de drie verdachten terecht staan terzake oplichting. Reeds geruimen tijd voor den aanvang der zitting was de hoo- ge trap voor het gebouw van de rechtbank dicht bezet met een opeengedrongen menigte, die, op sensatie belust, blijkbaar niets wilde missen van de zaak! Zoo dat, toen om tien uur de deuren geopend werden, de publieke tribune in een oogwenk was volgestroomd. En als dan de zaak een aan vang neemt, blijkt de getuige Schijveschuurder, de Haarlem mer, die werd opgelicht, afwezig te ziin! Allereerst staat op de rol de zaak tegen den verdachte S. M. H., krui denier te Alkmaar, die er van wordt beschuldigd in Augustus 1942 te Haarlem, met het oogmerk zich en/ of een of meer anderen wederrech telijk te bevoordeelen, A. Schijve schuurder te hebben bewogen tot afgifte van een geldswaardig be drag van 1000, zulks op listige en bedriegeliike wijze, Getuigenverhooren. Getuige S. Hijmans, goudsmid te Alkmaar, degene die den verdachten het adres van Schijveschuurder heeft gegeven, vertelde uitvoerig hetgeen hieraan vooraf was gegaan. Hieruit bleek, dat H. hem gevraagd had naar riike Jodenfamilies, die hij tezamen met een marechaussee, die connecties had met de Duitsche autoriteiten èn met den Officier van Justitie te Alkmaar, behulpzaam i zou kunnen zijn bij een eventueele vlucht, hetzij naar Engeland, hetzij naar Zwitserland. De kosten zouden plm. 6000 per persoon bedragen. I Nadat getuige door verdachte was I voorgesteld aan den marechaussee I G., zich noemende Giesberts, heeft bij op zijn beurt den Haarlemschen [Schijveschuurder (met wien een ze- lkere mw. Swaab hem in contact had [gebracht), het aanbod van de ver- Idachten doorgegeven, waarna hij H. |[met Sch. in kennis heeft gebracht. De verdere onderhandelingen met Sch. werden hoofdzakeliik gevoerd door H„ onder den naam Vermeulen. IH. had zijn aanbod nog aanlokkelij- Fker gemaakt door Sch. te verzeke- ren, dat het vervoer zou plaats vin- den eer politieauto, dat Sch. een re volver zou krijgen, enz. enz. 8000 zou worden betaald, wan neer Sch. eenmaal in België was, de rest als de heele familie in Zwitser land was aangekomen. Voor diverse onkosten heeft H. van Sch. een voor- schot van f 1000 ontvangen. Hoe de politie achter de zaak kwam. Getuige Th. Berger, reiziger te Mkmaar, is door verdachte H. ge vraagd de zaak mede te deelen aan de Duitsche autoriteiten (immers, inplaats van het bedrag van 28.000 dat .verdiend" was te verdeelen, .had G. ook H. nog opgelicht), opdat ig. ter verantwoording zou worden geroepen. De Duitsche autoriteiten hebben de zaak toen doorgegeven pan de Alkmaarsche politie. Verklaring van het slachtoffer. De griffier leest dan de verklaring |6n Sch. voor, zooals deze die afleg de voor den rechter-commissaris. 'P zekeren dag kwam Hijmans bij [em, deed hem een lang verhaal 'ver een reis naar Zwitserland en lat hu vrij gemakkelijk naar Zwit- jand pu kunnen komen. De kos- zouden 6000 gulden per persoon ibiw Ste^e veel vertrouwen in Hii- nam de zaak in overweging, en rngen te hebben ingewon- orstè?2 tens*otte in op het ttvert een paar dagen later fttdadite H? h" 1000 gulden 3an neer1 Zei?aal komt dan hier op haald Sch- zou per auto fi6~ zou het ver»1 <en op een Maandag werd tiiap^ Plaats vinden. Sch. zin gin» innnRei?aarschuwd, zijn ge- met G. de den» •*V0C?ruit en t0en auto te gaan U1» om naar de teerd" siTa Werden ze „gearres- gelaten echter weer vrij- achterd'ocht r daard°or min of meer ^cmerdoch ijep G. en den „politie- VriendschinnÏÏ®; ontdekte, dat ze een en hf,EP 1 „met elkaar omgin- ficht. dat hij was opge- Verhoor van verdachte T. Hoogakker. lern daohte H, vertelt, dat Gfiglen _achti<? ?rjChuwd had zeer voor- hf.'t I deze zaak te zijn, daar s Duitsche autoriteiten het geval ens sPi°nnage zouden aannierken. Dit heeft hem toe Tviit zo°dat hij tot nu in iS„ o?S! eA(en precies kon zijn zijn antwoorden. Bovendien had hij al maandenlang last van hevige koortsen. De president wijst verd. op het onsamenhangende in zijn verklaring en merkt op, dat verd. nu zeker nog last van koortsen heeft. Pres.: Heeft u deelgenomen aan de organisatie die werkt voor trans porten van Joden naar Zwitserland? Verd.: Daar weet ik niets van. Pas heel aan het eind vertelde G. me, dat hij Joden naar het buiten land kon brengen. Pres.: Maar die grganisatie? Verd.: Weet ik werkelijk niet. Ik heb alleen een Jood in contact ge bracht met verd. G. En ik kwam on der suggestie van verd. G., die wel bespraakt was. Pres.: Maar U is thans zoo welbe spraakt, dat U G. ook wel van antwoord hebt kunnen dienen. U is dus zoo on schuldig als een lammetje. Off.: Dus nu zit U tn een geheime or ganisatie! Verd.: (benepen) Ja. Pres.: Hoe is de eerste keer het contact gekomen tusschen G. en Hijmans? De eerste ontmoeting blijkt dan bij hem thuis plaats ge vonden te hebben en daar noemde G. zich „Giesberts". Die naam hoor de verd. H. toen voor het eerst. Verd. keek er van op, dat G. zich Giesberts noemde en vroeg G. later naar de reden daarvan. Waarop G. antwoordde, dat zijn eigen naam ge heim moest blijven voor Hijmans. Dan hooren we, dat G. bij .Hijmans in huis in bijzijn van verdachte ver telde, dat hij (G.) lid was van een geheime organisatie en dat het transport van Joden plaats vond óf per auto óf per watervliegtuig! Intusschen klopt het verhaal van verd. niet met zijn verklaringen voor den rechter-commissaris, en daarop attent gemaakt, zegt verd., da: hij voor den rechter-commissa ris zijn houding nog niet goed be paald had en daarom wat om de heen gedraaid had! Pres.: 't Is du een geheime orga nisatie. waarvan U niets weet! En U speelt er een groote rol in! Waar om ging TT toch, als U niets wist? Verd.: Ik kon er niet onder uit. Pres.: U had toen nog geen koorts? De president doet dan vpdrlezing van een procesverbaal, waarin verd. o.a. zegt, dat G. en hij den jood Sch. inde, waan zouden brengen, dat zit hem naar Engeland zouden kunnen brengen en dat hij (H.) 10 pet. van de opbrengst zou krijgen. Verdachte beweert dan geloofd te hebben, dat verd. G. familie van Seyss-Inquart was! En dat G. een zwager was van den hoogsten gene raal uit Weenen! Pres.: Heeft u van Sch. 1000 gul den ontvangen? Verd.: Ja. Sch. gaf mii een waar borg van 1OQO gulden. Tenslotte kreeg verd. achterdocht en vertelde toen aan G„ dat hij met de heele zaak niets mee:- te maken wilde hebben. Pres.: Waarom bent u aangifte gaan doen bij get. Berger? Verd: Dan kon het geld aan Win terhulp gegeven worden. Pres.: Zijn deze handelingen van u en verd. G. jegens Sch. de eenige, die u gepleegd hebt op dit gebied? Verd.: Ja. Pres.: De tijd zal anders leeren. U zult hier nog wel eens komen te staan De zitting wordt geschorst tot 2 uur. Een overzicht van de massale bijeenkomst der N.s.B., wJlke Zaterdag op den Dam te Amsterdam werd gehouden, waarbij de leider van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden, ir. a. ai Mussert, een rede hield Stapf-Borrius-Pax m Première in den Stads schouwburg te Amsterdam. De Nederlandsche middeleeuw- sche poëzie is in menigerlei opzicht zeer bekoorlijk. Zij biedt een klaar beeld van hét parallel isme, dat bestaat tusschen indi vidu en volk. Want zooals, gees telijk, een menschen eens nog in de kinderschoenen staat, doet ook een volk dit. Onze vroege Middelnederland- sche letterkunde is als een wei, die groeit en bloeit en waarop door God alle^ aan zichzelve overgelaten is. Er schieten kleine madelieven uit den grond, naast groote zwaar-geu- rende rozen en alles groeit en bloeit naar eigen welbehagen, zonder het beleid van menschen, die snoeien en inperken. Zeker, soms is die bloei wat te uitbundig, wat te overmoedig In den Stadsschouwburg te Amsterdam werd door de afdeeling Opera van het Gem. Theaterbedrijf de première ge geven van „Marteken van Nimvveghen", tot opera-zangspel verwerkt door onzen muziek-recensent Jac. Jansen. Marieken (Greet Koeman) krygt van Heeroom (H. Aengcnent) opdracht naar Nimweghen te gaan. (V.N.P.-deHaan-Pax m) P1 D] Rostof en Worosjilofgrad ontruimd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 15 Febr. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De vijand probeert aan het Oostelijke front met steeds nieu we formaties, die hij ter vervan ging van zijn zwaar geteisterde troepen in den strijd werpt, door omsingelings- en doorbraak- operafies tot een beslissend suc ces te komen. De Duitsche legers verijdelen door onwrikbaar ver zet, elastische oorlogvoering en vastberaden tegenaanvallen de Jannen der bolsjewisten en irengen den vijand steeds weer opnieuw zeer zware verliezen toe. De bii Noworossiisk en op enkele andere plaatsen van het Koeban- bruggehoofd uitgevoerde aanvallen van den vijand werden met zware, bloedige verliezen afgeslagen. De winterslag tuSschen de mon ding van den Don en het gebied ten N. van Koersk nam weer in hevig heid toe. De laan den middenloop van de Donetz in het eigen achterwaartsche terrein opgerukte vijandelijke for matie' cavalerie werd van haar ach terwaartsche verbindingen afgesne den en gaat haar vernietiging tege moet. In het kader van de troepen verplaatsingen uit de bocht van de Donetz naar de vooraf vast gestelde verkorte verdedigings stelling werden, volgens de plan nen en zonder door den vijand gehinderd te worden, de steden Rostof en Worosjilofgrad ont ruimd. Aan het front tusschen Wolchof en Ladogameer en voor Leningrad viel ook gisteren de vijand over een breed front aan.'De aanvallen stort ten in het geconcentreerde vuur van alle wapens ineen. Formaties van de luchtmacht brachten ondanks de slechte weersomstandigheden den vijandelijken aanvalstroepen gevoe lige verliezen toe en schoten boven deze gevechtsgebieden negentien vijandelijke vliegtuigen neer. In de haai van Kroonstad sloeg een kust- batterij van de marine een vijande- h.iken aanval af. Aan het front in Noord-Afrika heerschte gisteren levendige activi teit van verkenningstroepen. Duik- aanvallen van de luchtmacht waren doeltreffend gericht op vijandelijke concentraties van tanks, stukken ge schut en auto's. In luchtgevechten schoten Duitsche jagers elf Spitfires neer. In de Straat van Dover werd een formatie lichte vijandelijke vloot- strijdkrachten,' die Kaap Gris Nez naderde, door het vuur van een kustbatterij der marine verdreven. Britsehe vliegtuigen wierpen gis teravond op enkele plaatsen in W.- Duitschland, voor het grootste deel op dorpen, brand- en brisantbom men. De bevolking, vooral in Keu len, leed verliezen. Er ontstond brandschade voornamelijk in woon- wiiken. Acht der aanvallende bom menwerpers werden neergeschoten. Vier andere vijandelijke vliegtuigen werden overdag aan de kust van het Kanaal neergeschoten. De ontruiming van Rostof. Frcntverkorting beteekent troepen- en ïnateriaalbe- sparing. In aanvulling op het weermacht- bericht verneemt het D.N.B.: De voorloopige frontverkorting, ont staan door de ontruiming van de steden Rostof en Worosjilofgrad, be teekent voor de Duitsche troepen leiding een zeer merkbare besparing aan troepen en oorlogsmateriaal. De verlenging van den Zuidelijken vleugel van het Oostelijk front en de daaruit voortvloeiende besparing van een reusachtige organisatie voor de ravitailleering heeft geleid tot een aanmerkelijke troepenbesparing. Ook het recht maken van vooruitsprin gende deelen van het front in de bocht van de Donetz leidt tot een essentieele versterking van de ge vechtskracht van de daarachter in verkorte linie voorbereide opvang- stellingen. Frontverkorting beteekent een strategisch voordeel voor den verdediger. Zonder uit het Duitsche Rijk of van andere fronten reserves te gebruiken, die voor komende tij den waren gereed gehouden, kan de Duitsche troeoenleiding op verkorte linie met een minimum aan troepen het begin van den dooi en de uit putting van de stootkracht der bolsjewisten afwachten. en blijkt de stem piet toereikend voor de hooge tonen, die bedeeld werden. Maar alles is echt en vaak overpareld doof een teeren dauw, die is als een zichtbare ziel. Een overtuigend exempel van dit alles is het mirakelspel „Marieken van Nimweghen", dat omstreeks het eind der vijftiende of begin der zes tiende eeuw geschreven is door een onbekend gebleven, doch vermoede lijk Antwerpsch, dichter. De geschie denis, luidt: Marieken, die verweesd is, woont samen met haar oo-m, een eerbiedwaardig geestelijke, in de omgeving .van Nijmegen. Op zekeren dag gaat zij met den korf aan den arm naar Nijmegen, om daar azijn, zout en zwavelstokjes in te slaan. De voetreis is lang, en de wegen zijn. wanneer de duisternis over het land daalt, „vari boeven niet al te rene". Daarom moet Marieken maar bij haar tante, zuster van haar oom, in Nijmegen overnachten. Als „de schcone, jonge maagd" haar bood schappen gedaan heeft, klopt zij bij haar moei aan, opdat deze haar „een bedde dekke". Maar in plaats van de verwaohte gastvrijheid valt haar van de hysterische helleveeg een dracht scheldwoorden en liederlijke besehuldigingen ten deel. Wanhopig en verslagen vlucht het meisje heen en in de ontreddering van haar ziel besluit zij: „Nu ga ik zitten onder deze hagè, mijzelven bevelend in de handen van Gode of alle die helse vijanden". En dan ziet Moener, trawant van den Duivel, zijn kans schoon. Hij weet het meisje langer dan zeven jaar aan zich te binden. Meer dan tweehonderd menschen worden in dien tijd, gelijk zij nader hand aan den paus te Rome biecht, om harentwille vermoord. Dan kee- ren zij naar Nijmegen terug. Op de markt' aldaar wordt een spel opge voerd „Masscheroen" geheeten, dat haar de bemoedigende stem van de Heilige Maagd Maria in de ooren brengt. Maar wil om met haar zondig leven te breken, die tot heden wel niet gezwegen had, doch tot hande lend doorzetten te zwak geweest was, wordt nu, als door een wonder, eensklaps van staal. Moenen ziet. dat hij haar, en met haar een hegeerlijke ziel voor zijn meester, den Duivel verliezen zal; hij wordt zoo woedend, dat hij haar hoog boven de wolken draagt en dan naar hij hoort te pletter doet vallen. Maar het beroem de Faustmotief: „Gij zijt gered!" heeft reeds uit den hemel geklon ken: Marieken wordt door de Hei lige Maagd behoed en zij komt be houden terug op de aarde. Tezamen met haar oom gaat zij naar Rome, waar zij den paus al haar zonden biecht. De Heilige Vader legt haar een beproeving op en na vele jaren van vroom kloosterleven ervaart Marieken, dat God wiens „ont- fermhertigheid en is niemand ge- brekeliik, die berou heeft eer dat leven is geind" bereid is haar ir. de heerlijkheid van Zijn paradijs op te nemeii. Op spel en muziek komen wu na der terug. H. P. v. d. Aardweg. Van 17 Febr. tot en met 30 April zal elk der bonnen 09 BV en 10BV der DV-kaart recht ge ven op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen. „BOTER 05" VOOR MARGARINE. Niet iedereen heeft dezen bon bewaard. 's-GRAVENHAGE. 16 Febr. - Naar gebleken is, zijn sommige menschen niet meer in het bezit van den bon „Boter 05", welke tot en met Dins dag 16 Febr. 1943, bii de detaillisten kan worden ingeleverd ter verkrij- king van margarine. Er is echter nimmer bekend ge maakt, dat deze bon niet meer zou worden aangewezen. In verband hiermede zij er nadrukkelijk op ge wezen, dat men nimmer bonnen van loopende kaarten moet vernietigen, ook al meent men, dat deze worden overgeslagen. ZIEKENHUISBESLUIT. In het verordeningenblad is opge nomen een besluit van den secr.- gen. van het dep. van Sociale Zaken betreffende het ziekenhuiswezen (Ziekenhuisbesluit 1943). Dit besluit geeft aan welke inrichtingen als ziekenhuis worden aangemerkt. Het besluit bevat voorts een ver bod om zonder vergunning van den secr.-gen. van het dep. van Soc. Za ken: a. een ziekenhuis op te richten of uit te breiden of een bestaand ge bouw als ziekenhuis in te richten: b. een ziekenhuis te ver een ziekenhuis of verpleeghuis in bedrijf te stellen of in bedrijf te hou den. Twee boterbonnen geldig gedurende 24 dagen. OP BON 05 MARGARINE. Op nader aan te wijzen bon boter of margarine. 's-GRAVENHAGE, 16 Febr. - Bo terbon 05, waarvan dezer dagen werd bekend gemaakt, dat daarop voor de distributieperiode, welke op Zondag 28 Febr. 1943 begint, margarine beschikbaar werd gesteld na inlevering van den bon bij den detaillist, is geldig van 28 Febr. tot en met 23 Maart. In die periode kan men dus aflevering van margarine verlangen. Bovendien zal voor de genoemde periode een tweede bon worden aan gewezen, w-elke recht geeft op het koopen van boter of desverlangd voor zoover voorradig margarine. Het nummer van dezen tweeden bon, die niet zooals bon 05 van te voren behoeft te worden ingeleverd, wordt nog nader bekend gemaakt. Ditmaal zullen dus twee .bonnen tegelijk geldig zijn voor een periode van 24 dagen in plaats van zooals gebruikelijk één bon voor een tijdvak van 12 dagen. Rotterdamsche roofmoord opgehelderd. De politie is er in geslaagd bin nen drie dagen den dader van den roofmoord in de Oranjeboomstraat te Rotterdam, waarbij de 49-jarige mevrouw M. van D.-D. door twee re volverschoten werd getroffen, ten gevolge waarvan zij onmiddellijk overleed, te arresteeren, en met hem vijf medeplichtigen. De dader, de 27-jarige zetschipper G. J. O. uit Rotterdam, heeft reeds een volledige bekentenis afgelegd. De tasch, welke mevr. van D. ont rukt was, en ongeveer 3300, distri butiebescheiden en een spaarbank boekje waarop ongeveer 1000, heeft hij in de Koningshaven geworpen en is nog niet teruggevonden. Men kwam een flinken stap verder toen een der getuigen meende van een drietal jongemannen, die zich tegen den tijd waarop de overval ge beurd is, ophielden bii de Nassauha- ven, één herkend te hebben als een sportbeoefenaar. Toen de politie in deze richting het onderzoek voort zette, leidde dit tot de aanhouding van den vuurwerker C. de D., die bekende. De D. noemde de namen van den 27-jarigen zetschipper G. J. O., die de revolverschoten had gelost, en den 18-jarigen G. J. de B., melkbe zorger van beroep, beiden eveneens uit Rotterdam. Vast kwam hierna ook te staan, dat nog drie andere personen mede plichtig waren geweest, die eveneens gearresteerd konden worden. Het waren de 29-jarige P. M., zonder beroep, diens broer M. M., bakker, en een 18-jarige costuumnaaister G. E. M. de B. DE KLEINE ZELFSTANDIGEN IN DE SOCIALE VERZEKERING. In het eerste deel van het thans verschenen rapport van de op 1 April ingestelde Staatscommissie- Van Bruggen, die tot taak had over- het vraagstuk van de opneming der kleine zelfstandigen in de so ciale verzekering te rapporteeren, zijn de hoofddenkbeelden vastge legd, waarin wordt aangegeven, dat alleen een algemeene en ver plichte verzekering in den ontsta- nen noodtoestand verbetering kan brengen. Daarvoor wordt een in- komstengrens van 3000.per jaar gesteld. De kosten aan de verzeke ring verbonden zullen op den con sument moeten worden verhaald. De premie zal gelijk zijn aan die voor de loonarbeiders. Het rapport gaat vergezeld van een aantal wetsontwerpen, waarin de opneming der kleine zelfstandi gen in de ongevallenwetten, de ziektewet en de kinderbijslagwet haar technische uitwerking vindt. Van het doen van een voorstel tot wijziging der invaliditeitswet heeft de commissie voorshands gemeend te moeten afzien. Naar de Britscne berichtendienst meldt, is het Fransche slagschip Richelieu de haven van New York binnengeloopen. Vergezeld van de Fransche kruisers Fantastique en Terrible zou de Richelieu gisteren voor reparatiewerkzaamheden weer uit New York naar een andere haven aan de Oostkust vertrokken zijn. Volgens berichten van buitenland- sche persagentschappen is een mis sie van Sovjet-generaals van Dakar komend in Natal (Brazilië) aange komen en naar de Ver. Staten ver trokken. Tot deze missie zou ook de Sovjet-maarsohalk Timosjenko be hoor en. E'oto archief. HELSINKI, 15 Febr. - Met overweldigende meerderheid van stemmen is de tegenwoor dige president van Finland, Risto Ryti, voor een periode van twee jaar herkozen. Omtrent de presidentsverkiezing wordt nog gemeld, dat van de 300 kiesmannen er bij de geheime stem ming 269, dus 89 prqgent, hun stem op Ryti hebben uitgebracht. Het is de eerste keer, dat een Finsch pre sident voor twee achtereenvolgende ambtsperioden Wordt gekozen. In 1940 behaalde Ryti 288 van de 294 stemmen. Aan het Italiaansche weermacht- bericht van Maandag ontleenen wij: Gisteravond laat hebben vijandelijke yliegtuigen in verscheidene golven bommen van verschillend kaliber en brandbommen laten vallen op de stad Milaan, waarbij aan tal van woonhuizen ernstige schade werd aangericht. Het tot dusver getelde aantal slachtoffers bedraagt: 16 doo- den, 224 gewonden. Stad in Tunesië veroverd. In militaire kringen te Berlijn verluidt met betrekking tot de ge vechtshandelingen in Tunesië, aat aanvallen van een mobiele Duitsche gevechtsgroep hebben geleid tot de verovering van de stad Iboe Zid, het eindpunt van de spoorlijn van Sfax naar Midden-Tunesië. ARGENTIJNSCH FILMATELIER AFGEBRAND. Het belangrijke Argentijnsche film atelier „Sonofilm" gelegen in de buurt van Buenos Ayres, is Maandagmiddag door een grooten brand bijna volkomen verwoest. Wie met zijn stroom v niet zuinig ia, zit weidra in de duisternis. EENPANSMAALTIJD. De belangstelling voor den gister in „Het Wapen van Heemskerk" ge houden één pansmaaltijd was heel wat geringer dan de vorige keeren. Onder de aanwezigen, waaronder we den burgemeester en andere vooraanstaande personen uit de N. S.B. opmerkten, alsmede den Stütz- punktleiter N.S.D.A.P. Alkmaar, be vond zich een opmerkelijk groot aantal jongeren. De heer J. Bark man sprak een woord van welkom, waarin hij o.a. er op aandrong, dat deze éénpansmaaltijd, die immers mede ten doel heeft de eenheid en kameraadschap te bevorderen, den trouw aan den voor den Leider ge zworen eed zal versterken en de ge voelens van saamverbondenheid zal vergrooten. Na een oogenblik van stilte en daarna een „eet smakelijk" liet men zich den snijboonenstamp pot wel smaken. GESLAAGD. Voor het examen boekhouden, gehouden door de Ver. v. Leeraren, slaagde de heer M. J. Philips alhier. KINDERVOORSTELLING SNEEUWWITJE. Het Amsterdamsch Tooneel onder leiding van Theo Vink, gaf Zondag middag voor de jeugd, die de zaal van het Gulden Vlies geheel vulde, een opvoering van „Sneeuwwitje en de zeven dwergen", bewerkt naar het bekende sprookje. De kinderen ge noten ten zeerste van het gebodene. In de rolbezetting waren, vergele ken bij de vorige opvoering, eenige veranderingen gekomen, die echter de vertooning op goed peil hielden. Het succes was groot en de jeugd leefde geheel mee. G. C. van Gulik. Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. ALKM. SYMPH. ORKEST. Dit orkest hoopt a.s. Donderdag weer een zeer goed muziekprogram ma te brengen tegen zeer lagen entreeprijs, zoodat ieder hiervan kan genieten. Het orkest speelt een Sym- phonie van Haydn, de Piet Hein Rhapsodie van dr. P. v. Anrooy en een wals van Strauss, terwijl als soliste medewerkt mej. Jeanne Honijk, die de Scènes de Ballet van de Beriot zal spelen. VIJFDE ABONNEMENTS CONCERT H.O.V. Dirigent drs. Arend Koole, solist Henk van Wezel, cello. Alweer een schitterend geslaagd concert en een interessant program ma. Een ouverture „Euryanthe" van C. M. von Weber, vol praal en leven digheid gespeeld. Het celloconcert van Jos. Haydn, de heerlijke, blij moedige muziek van den altijd jon gen grootmeester, en even blijmoe dig, met groot gemak en zekerheid gespeeld door Van Wezel, zelf zoo rustig en zoo vol muziek. De dirigent bracht deze geest over op zijn orkest, zoodat het geheel een groot succes werd. „Maannacht op zee" van G. H. G. v. Brucken Fock, een heerlijk stuk muziek, doet wel denken aan Wagner, is niet minder muzikaal en goed doorvoeld. Het orkest speelde het met toewijding. Capriccio voor cello en orkest van Theo v. d. Bijl, een grillig stuk, waarvan verschillende deelen mooi geslaagd zijn. verschillende gedeel ten helaas minder goed waren. Theo v. d. Bijl kan veel meer dan in dit stuk naar voren komt. Het werd meesterlijk vertolkt door van Wezel; het orkest sloeg zich zoo goed mo gelijk door de moeilijke opgave heen. Tot slot een schitterende ver tolking van „Le carnaval romain" van H. Berlioz. Het publiek uitte zijn dankbaarheid voor het programma en de wffze van uitvoering in een langdurig applaus. Jac. Jansen. Naar Reuter uit Bombay meldt, heeft Gandhi Zondag een vrij on- rustigen dag gehad. Zijn toestand deed een rekere vgrslechtjag ?ien, j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1