DAGBLAD VOOR r alkmaarsche editie. AANBOD. De officier eischte: Afweergevechten in het Oosten duren voort. woensdag 17 februari 1943. Drie jaar tegen verd. Hoogakker, twee jaar tegen verd. Geelen. Maar Geelen had met de zaalc niets te maken! Verdachte H. voor meineed vervolgd. De middagzitting. I Getui] Eerste avondzitting. Zitting van hedenmorgen. Twee boterbonnen geldig gedurende 24 dagen. Vijandelijke verliezen aan Kanaalkust'. Strijd om Charkof nog niet ten einde. TEGEN HET BOLSJEWISME. NIEUWE BRANDSTOFBONNEN. Uitvaart mevr. Reydon. Stille, indrukwekkende plechtigheid. is W.fl.-man STAD EN OMGEVING. Fraude op Hoorns distributiekantoon ramma van Woensdat 17 Febr. 7.30, 8.30, 12.15, 16.15, 18.3» 9.15 (Hilv II) en 21.45. 414,1 M. 7.15 Herman Schitten- nonica (gr.) 7.40 In de ochtend- 8.40 Wij brengen U heden.... Melichar dirigeert (gr.) 9.30 el v. d. dag (opn.) 10.Het opn.) 10.30 Van Ingelanden en 0.45 Jack der Kinderen. 11,30 >iano. 12.Almanak. 12.05 Piet 3.— Act. beschouwing. 13.10 •lamerork. en sol. 14.— Amu- k. en sol. 15.Koorz. (gr.) weg, gevar. progr. 17.Trioc. herr's Akkordeon Melodiker Zang en orgel. 18.15 Dick dts. 18.40 Dick Willebrandts. 1, 301,5 M. 7.15—7.40 Zie Hilv. I. mdgymn. 7.50 Sportn. 8.Voor jeugd v. h. platteland. 8.15 ertures van F. A. Boieldieu Pianovoordr. (gr.) 9.— Gevar. (gr.) 9.159.30 Voor de huisvr. ;d. uitz. 10.40 Deutsche Messe, -.) 11.— Voor de kleuters. 11.20 ngklasse v. h. blindeninstituut a (opn.) 11.30 Gerard v. Kreve- en orgelsp. (opn.) 12.30 Land- 13.Progr.-overz. 13.05 Otto en gr.mui.. 14.— Godsd. uitz. srture en Symphonie van W. A. 15.Viool en piano. 15.30 vrouw. 15.45 Pianovoordr. 18.15 ork. van Praag (gr.) 17.— Voor 17.30 Erna Sack zingt (gr.) 17.45 d. dag ;n Brab. Praatje door ïheimer. 18.Damestrio „Kla- m. pianobegel. 18.15 Het Ont- i. Ned. Staat. 18.30 Omr. Opera sol. RDVtSTER GOED. ;den van 17.53 tot 7.55 op 14.21 onder 5.40 ,0 Febr. volle Maan 'e koop: 2 Bijenwoningen, ;ew. model Simplex, p. st. 12.50; 2 uitgebouwde oningkamers p. st. 5; 1 edige broedkamer 1,50; 6 koninginneroosters p. st. 0.80. G. v. d. SPIEGEL, Molenstraat 12, Bergen. Nog eenige ruimte over voor het opslaan van Uw nboedel, laag tarief. Tevens verhuizingen. GEBR. DE BOER, Auto- ■ransport, Schoorl. raa (geen rulladv.) rultbetaling. Winterjas voor ouderen heer, oude kwal. 75, kinderbox 12.50, kinderwagenbedje 5. Schagen, Corfstraat 42. Sikenh. schrijfbureau 65. Gevr.: Eikenh. spiegelkast. A. W. Frederiks, Bleekers- iaan 10. Kinderfiets, leeft, tot ongev. jaar 20. de Leeuw, Stuartstraat 90. Winterjas met band, m. 60, oude kwal. 65. Bakker, Fnidsen 59 A. Strijkplank 7.50, 2 teilen 8, 2 vlerplts Halier e, wollen babycape 12.50, vuurduivel 15. P. E. W. v. d. Mandele, Kruisweg 34, Bergen. 11 p. kousen v. verpleegsters f0 ct. Schoenen, m. 38 10, 8, 6. Zeehuisen, Meer- wijklaan 5, Bergen. Gegalv. badkuip 25. Vor- stenburg, Egmonderstraat 3. Gr. keukentafel 5, huisk.- ameublem. 25, Salamander racheltje 25, theekast 10. Kleinwoud, Voormeer 18. 50 aardappelbakken 50, 8 M2. gegolfde asbestplaten 20, 1 partij vensterruiten 7.30. Jb. de Boer, Geest 15, Tel. 4338. Vierkante tafel met slag 12. Abbo, Jan van Scorel- kade 20. Heerenrijwiel m. mass, ban den 55, potkachel 22.50. C. Kluft, Uitgeesterweg 1, Limmen. Eiken boekenmolen 20 en eiken theekast 10. Dries- sen, v. d. Kaaystraat 19. Wintermantel, z.g.a.n. en oude kwal. 95. P. de Vet, Koedijk A 271. Wintermantel m. bont, z.g. a.n. 50. D. Smit, Koedijk 122. Donkerbl. regenmantel, m. 38 20. J. Mijnders, Baan- singel 43a. Partijtje glas in lood 10, 2 kapothoedjes, z.g.a.n. 5 en 3. H. van der Weer, Landstraat 62. 3 prachtige witte tuinstoelen k f 5, 2 damesfietsen, merk Nero 4 10, 1 rolscbuier z. stok 3. W. Visser, Korte Land3traat 8. 1 glazen sigarenkast, hoogte 1.30 c.M. bij 78 c.M. 45. W. Stroomer, Rustenburg. 2 z g.a.n. witte Ind. pakken 20 p. pak. Beeldman, Zee weg D 53, Heiloo. Fornuis 25 bij P. Terluin, kleermaker, Koningsw. 172 B, Akersloot. 1 pers. veerenbed met peluw J 25, 1 p. voetb.sch., m. 38 3, 1 p. d.sch., ra. 37, zw. i f 5. v. Heerden, Kennemer- park 10. Toonbank, z.g.a.n. 35. W. Stroomer, Rustenburg. 2 eboooladekastjes, hoogte 75 c.M. bij 48 c.M. p. stuk 22.50. W. Stroomer, Rus tenburg. 4 rood plnohe stoelen 20, 1 marm. penduleklok 17. S. Verwer, Kerkweg 31, Limmen. 80 kratten 25. D. de Graaf, Stationsweg 87, Heiloo. Meisjesregenmantel, 13 jaar 6, 2 m.hoedjes 4 2.50, 2 cLvilthoeden 5 en ƒ3. Licht, Westerweg 143. 2 groote spiegels 35, trap- naaimachine 45. Arken bout, Groeneweg 74, Bergen. 1 p. h. h. en d.schoenen 4 p. p. voor bejaarde men- schen. Een rubber zuig stang 10. H. v. d. Meer, Landstraat 62. Groote zinken badkuip 15' Hoogland, Stuartstraat 1. Uitgave. Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Vóördam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 181294. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. ^9. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3U, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. De Alfem. oplichtings-aiiaire. De eerste dag van de strafzitting Js ten einde. Om 11 uur werden d» deuren gesloten, de verdach ten H. en G. weggeleid en weldra was de diepe rust ingetreden in het forsche gebouw aan den Gees tersingel te Alkmaar. Wat heeft deze eerste dag opge leverd? Welke wendingen nam het proces aan? Wanneer wij alles nog even in het kort nagaan, dan bliikt ons, dat de verdachte Hoogakker zich als volgt trachtte te verdedigen: hij zat in de oplichtingszaak, maar wilde met op lichting zeil niets te maken hebben. Slechts had hij een bepaalde provisie willen opstrijken van de bedragen, die Joden zouden storten, als ze naar het buitenland vluchtten. Doch toen I hii vermoedde, dat hii op zun beurt I was opgelicht door Geelen, maakte hij door middel van get. Berger de zaak wereldkundig. Een paar punten kwamen in dit verband naar voren: le. Hoogakker zou te goeder trouw zijn geweest: immers Geelen had het over een organisatie, die Joden liet i onderduiken en Geelen had familie in de hoogste Duitsche kringen, die i daarmee op de hoogte waren. Bo vendien zou de Officier van Justitie I te Alkmaar ook op de hoogte zijn van deze organisatie! Hoogakker gelooide dat (zooals hij althans beweerde!) 2. Toen de zaak misliep en Hoog akker uit de handen der Duitsche politie moest blijven, legde hu ver klaringen af, welke duideluk wezen op oplichting; meer niet. Maar mocht de rol van Hoogakker dan al twijfelachtig ziin, die van verd. Geelen was niet minder vreemd. Ook hier vallen enkele kar dinale punten op: lo Geelen is al spoedig in de zaak betrokken geworden door Hoogak ker, maar deze gewiekste verd. bleef zelf lang op den achtergrond. 2o. Geelen nam op het kritieke oogenblik de leiding zelf in handen om zich met eenige duizenden gul dens te verrijken. 3o. Maar toen het fout liep, ging Geelen zich in onschuld wasschen; hii wist van de heele oplichtings affaire niets, maar dan ook mets. Nou ja, hii had een mooi verhaal ge daan bij Hoogakker <5ver vluchten naar Engeland en Zwitserland (naar keuze van den reiziger: men neme een reisbiljet en wij brengen u vlug, veilig en.... wat duur waar u wilt!), I maar dat was zoo fantasie-rijk, dat J niemand dat verhaal au serieux had kunnen nemen. Desondanks vroeg de Officier een I vrijheidsstraf tegen hem en Hoog- In de volgende zaak staat Geelen opnieuw terecht, nu met verdachte Vroegop. De president komt terug op de verklaringen, 's morgens door verd. |H. afgelegd, en wijst er op, dat deze {niet kloppen met de verklaringen, afselegd voor den rechter-commis- saris. Uit die verklaringen moest men immers 'opmaken, dat verd. wel. althans voor het grootste deel, op de hoogte geweest is van den wa ren toestand der zaak. O.a. was af gesproken, dat verd. H. 10 pet. van het bedrag zou krijgen. Verd. H.: Die toezegging kreeg ik op het laatste oogenblik. Verd. doet dan een omslachtig verhaal van de slotscène van het be drijf en vertelt, hoe hij tenslotte ontdekte, dat verd. G hem had beet genomen. Toen is verd. naar get. Ber ger gegaan, opdat deze de zaak kon aanbrengen bij de Duitsche autori- 1 teiten. Verdachte Geelen staat terecht. Dan wordt de inmiddels ontslagen marechaussee G. binnengeleid. Hij wordt eveneens beschuldigd van op lichting, subs, uitlokking of mede plichtigheid. t Begin is al moeilijk: volgens de agent van politie Hogeweg zou verd. bekend geweest zijn met den naam bch,, wat verd. ontkent. Verder had verd. tegenover Hogeweg beweerd, pen naam Giesberts op dat oogenblik poor 't eerst te hebben gehoord, wat pehter niet waar blijkt te zijn. I verd. G houdt vol den naam Gies- Tpts niet genoemd te hebben. Verd. t- heeft hem met een verkeerden aam voorgesteld aan Hijmans en was hij accoord mee gegaan. Iiv® wordt het fel, als verd. G. jïrj1 totaal onschuldig zegt te voelep. J°U slechts een loopje met Hii- genomen hebben en verwijt getuige, dat hij staat te liegen, «op de president verd. tot de (?e Kept. rvolgens wordt verdachte Hoog- hoord ln deze zaak als getuige ge- Irdaroï6' ^ie reeds des morgens als fens een warwinkel van leu- «ven r ten beste had ge ien zelf e 's ntrïdags in de door Strikt. gespannen netten ver- aclat Uj wederom een nieuwe tng trachtte ingang te doen wees de president hem bij Bemaling op de beteekenis van zijn eed. Getuige volhardde echter v laafet afselegde verklaring. Nadat hiervan acte genomen was, gelastte de president een on derzoek wegens meineed. De ver dacht werd hierop onmiddellijk gearresteerd. Als om kwart over zeven Dins dagavond de zitting weer wordt her opend, wordt allereerst mevr. W. R. Hoogakker-Ilbrink als getuige ge hoord. Zij vertelt dan o.a. hoe zij getuige was geweest bü een gesprek tus- schen verd. Geelen en haar man en ofschoon zij niet wist, waar het over ging, begreep ze, dat er iets niet in orde was. Maar Geelen stelde haar geheel gerust. Later heeft zij ook gezien, dat haar man aan Geelen een biljet van duizend gulden over handigde en toen kwam de bewuste en belangrijke morgen na de „mis lukte vlucht" uit Haarlem. Dien morgen kwam verd. Gee len ai vroeg bij haar en vertelde haar, hoe alles mislukt was op het kritieke oogenblik en dat zij direct naar haar man moest gaan (die juist in den Haag was) om hem te waarschuwen: anders zou deze kans loopen op het station Haarlem gearresteerd te worden. Zij ging toen naar den Haag, sprak haar man en die begreep toen eindelijk, dat Geelen een groote fantast was. Als dan de president opmerkt, dat verd. Geelen een weinig fraaie rol speelt, merkt getuige Hoogakker- Ilbrink op, dat ze kan bewijzen, dat Geelen op dien morgen bij haar ge weest is en het verhaal over Haar lem gedaan heeft. En ze zegt dan: Mijn zuster was bij me en heeft hem gezien: Verhoor van den verd. Geelen. Dan wordt Geelen zelf aan den tand gevoeld. Hij doet een lang verhaal over „ondergedoken" Joden, hoorde bij Hoogakker een fantastisch ver haal over kanspunten naar Engeland en gooide er toen een schepje op': je kon heel gemakkelijk naar Engeland ko- en per vliegtuig; een kwestie van een half uur! De president merkt dan op, dat verd. als marechaussee zich niet te bemoeien had met Joden. Geelen vervolgt dan ziin verhaal; hij is nooit bij Sch. in Haarlem ge- weet, heeft nooit geld aangenomen van Hoogakker, is nooit op een mor gen bij mevr. Hoogakker geweest en heeft met de heele zaak niets te ma ken. Intusschen is mej. Ilbrink gewaar schuwd, om te komen als getuige en als deze gearriveerd is, verklaart zij onder eede, dat ze op den bewusten morgen Geelen gezien heeft bij haar zuster en dat zij hoorde, dat Geelen zeide, dat haar „zuster direct naar deb Haag moest. Doch Geelen blijft ontkennen! Requisitoir. Zoodat na dit onbevredigende slot liet requisitoir komt. Mr. de Brueys Tack kon de twee zaken natuurlijk met steeds scheiden, omdat ze nauw met elkaar verbonden zijn en gaat dan in groote lijnen alles nog eens na. Er zijn volgens spr. tal van aan wijzingen, die wijzen op den opzet der oplichting: zoowei Hoogakker als Geeien hebben getracht, een Jood voor een groot bedrag lichter te maken, waarbij Geelen zich zoo lang mogelijk op den achtergrond hield, om tenslotte te trachten, de buit alleen voor zich zelf te houden. Daardoor is eigenlijk de zaak aan liet rollen gekomen, omdat Hoogak ker toen middels get. Berger de zaak openbaar maakte. Spr. meent, dat get. Hijmans te goeder trouw is geweest en dat bei de verdachten Hijmans een rad voor de oogen hebben gedraaid. Tenslotte is het zoover gekomen, dat Sch. een 8000 gulden lichter is gemaakt. De feiten zelf zijn ernstig, vooral ooit, omdat beide verdachten mis bruik hebben gemaakt van de moei lijke positie, waarin de Joden zich bevonden en daarom noemde spr. de daden van beiden zeer onmen- schelijk. Hij schroomde dan ook niet, om tegen Hoogakker drie jaar te eischen en tegen Geelen als mede plichtige twee jaar, terwijl hij te vens de directe gevangenneming van eerstgenoemden vroeg. Pleidooi van mr. Smal. Mr. Smal, raadsman van verd. Hoogakker, meende, dat Hoogakker zoovele tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd en zooveel van zijn oorspronkelijke verklaringen terug nam, omdat hij zwaar ziek was. Bo vendien was spr. er van overtuigd, dat Hoogakker in de eerste plaats Geelen vertrouwde en bovendien diens willig werktuig is geweest. Uitvoerig ging spr. in op het re- ciuisitoir. alsmede op de verschillen de getuigenverklaringen en kwam tot de conclusie, dat verd. zich nooit heeft schuldig gemaakt aan oplich ting, reden waarom spr. vrijspraak vroeg, subs, een veel lichtere straf, ook al in verband met den gezond heidstoestand van verdachte. MR. DR. BUISKOOL VRAAGT VRIJSPRAAK VOOR GEELEN. Toen de zitting Wqensdagmorgen hervat werd, gaf de president direct het woord aan mr. dr. Buiskool, raadsman van verdachte Geelen. Deze begon met te wijzen op het groote belang, dat verdachte heeft bij deze zaak en dat er twee dingen mogelijk zijn! óf Geelen is geheel te goeder trouw geweest, óf hij is bui tengewoon geraffineerd te werk ge gaan. Of nog duidelijker: heeft ver dachte de hoofdrol of slechts een nevenrol gespeeld? Verd. heeft noch middelen, noch ge legenheid gegeven, heeft H. slechts inlichtingen verschaft. Hoogakker wist echter, dat deze inlichtingen bedrog waren. Het lijkt spr. onge rijmd, dat dergelijke onware mede- deelingen iemand bij een misdaad steunen. Bovendien had Hoogakker het voornemen tot oplichting van Sch. reeds vóór G. erbij betrokken werd, zooals ook door den Officier in zijn requisitoir is vastgesteld. Hoogakker werd door G, hoogstens De leeuwin „Mlrra", welke eenigen tijd geleden door den Berlijnschen Dierentuin aan de Haagschc dier gaarde ten geschenke is aangeboden, is de beste maatjes met den directeur. Bij diens ochtendbezoek in haar kool toont zij haar aanhankelijkheid op ondubbelzinnige wijze Schimtnelpennlnflh-P» m 's-GRAVENHAGE, 16 Pebr. - Bo terbon 05, waarvan dezer dag .n werd bekend gemaakt, dat daarop voor de distributieperiode, welke op Zondag 28 Febr. 1943 begint, margarine beschikbaar werd gesteld na inlevering van den bon bij den detaillist, is geldig van 28 Febr. tot en met 23 Maart. In die periode kan men dus aflevering van margarine verlangen. Bovendien zal voor de genoemde periode een tweede bon worden aan gewezen, welke recht geeft op het koopen van boter of desverlangd voor zoover voorradig margarine. Het nummer van dezen tweeden bon, die niet zooals bon 05 van te voren behoeft te worden ingeleverd, wordt nog nader bekend gemaakt. Ditmaal zullen dus twee bonnen tegelijk geldig zijn voor een periode van 24 dagen in plaats van zooals gebruikelijk één bon voor een tijdvak van 12 dagen. Er is echter nimmer bekend ge maakt, dat deze bon niet meer zou worden aangewezen. In verband lüermede zij er nadrukkelijk op ge wezen, dat men nimmer bonnen van loopende kaarten moet vernietigen, ook al meent men, dat deze worden overgeslagen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 15 Febr, - (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De zware afweergevechten aan het Oostelijke front duurden ook gisteren voort. Met massale formaties pantcorwagens en in fanterie zette de vija braakpogingen voort. Aan het front van het Koeban- biuggehoofd werden slechts ge vechtshandelingen van plaatselijke beteekenis gevoerd. Vergeefsche doorbraakpogingen van den vijand in het Donetzgebied bezorgden hem zware verliezen aan pantserwagens en menschen. In het gebied rondom Charkof vielen de bolsjewisten met nume riek veel sterkere strijdkrachten de stellingen van onze taai strij dende divisies aan. In den strijd tegen vijandelijke groepen, die in de buitenwijken der stad waren binnengedrongen, werden twintig pantserwagens vernietigd. Aanvallen, die de vijand deed op de Duitsche stellingen ten Noorden van Koarsk, werden afgeslagen; plaatselijke bressen werden gpdicht. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer hernieuwde de vijand zijn aanvallen met talrijke pantserwagens en met kraehtigen steun van de artillerie. Hier evenals tusschen Wolchof en Ladogameer werden alle pogingen om door ons front heen te breken, deels door het geconcentreerde af- weervuur. deels in hevige gevechten van man tegen man afgeslagen, waarbij 93 pantserwagens werden vernietigd. Tijdens de gisteren ge leverde gevechten aan het Oostelijke front verloren de bolsjewisten in totaal 157 pantserwagens. In Tunesië vielen Duitsch-Ita- liaansche troepen, doeltreffend ge steund door formaties van de lucht macht, den vijand aan en wierpen hem met zware verliezen aan gevan genen, wapens en oorlogstuig naar het Westen in het gebergte terug. Behalve vele voertuigen werden 23 stukken geschut en 97 pant: wa gens vernietigd of buitgemaakt. Duitsche jagers behaalden twintig overwinningen in de lucht en scho ten verscheidene op den grond staande vliegtuigen -in brand. Enkele Britsche vliegtuigen on dernamen gedurende den nacht sto- ringsvluchten boven West-Duitsch- land. Aan de Kanaalku'st verloor de vijand gisteren overdag door afweer met jachtvliegtuigen en luchtdoelartillerfe 5 vliegtuigen, waaronder zware bommenwer pers. Naar de Britsche berichtendienst meldt, zijn bij aanvallen van het Duitsche luehtwapen op de Zuidoost kust van Engeland „schade aan ge bouwen en verliezen aan diooden en gewonden ontstaan". Ter ondersteuning van Gandhi in zijn op 10 Febr. begonnen honger staking hebben alle Voor-Indiërs op Java besloten alle zaken op den tienden en elfden van elke maand te sluiten en op den elfden te vasten. De gezondheidstoestand van Gandhi wordt slechter. Dinsdagavond bevon den zich zes artsen aan zijn leger stede. BERLIJN, 17 Febr. - De gevech ten om de stad Charkof zijn geens zins, zooals in het buitenland be weerd wordt, geëindigd. Er worden veeleer nog verbitterde gevechts handelingen gevoerd. De krachtige Duitsche tegenaanvallen staan in het teeken van toenemende zware verliezen der bolsjewisten. aangespoord om de voorgenomen oplichting uit te voeren, wat on waarschijnlijk is, gezien in verband met het feit dat, zooals de officier heeft vastgesteld, Hoogakker wist, dat G. hem wat wijs heeft ge?naakt. Volgens spr. zal men in dit geval ook niet tot medeplichtigheid kunnen ko men. Ook de vraag of hier sprake is van uitlokking meent spr. ontken nend te moeten beantwoorden. Verder vroeg mr. Buiskool zich af. of de rechtbank G. zal veroordeelen op bezwarende verklaringen van H., een man, die n.b. gisteren is gear resteerd verdacht van meineed. Na nog uitvoeriger te hebben stil gestaan bij den persoon Hoog akker, gaf spr. toe, dat Geelen dom heeft gehandeld en dat de straf voor zijn domheid en nonchalance zwaar is. Waar spr. echter voor zichzelf geen enkele aanwijzing van diens medeschuldigheid aan de bekende ernstige feiten heeft, vraagt hij te willen vrijspreken van alles wat hem is ten laste gelegd. De Officier repliceerde uitvoerig. Nadat ook mr. Buiskool nogmaals eenige punten had toegelicht, werd de uitspraak bepaald over veertien dagen. De zaak Vroegop. Vervolgens wórdt een aanvang ge maakt met de behandeling van de zaak tegen Vroegop, wien eveneens oplichting is ten laste gelegd. Nadat de president verdachte uitdrukkelijk gewezen had op het verkeerde in zijn halsstarrige houding, werden de verbalisanten Hogeweg en ïluyter gehoord, die loeiden volhardden bij hun proces-verbaal. De zitting werd hierop tot kwart voor twee ge schorst. JAPANSCHE OFFENSIEVEN IN CHINA. Elite-eenhedeii van het Japansche leger in Centraal-China zijn bij het aanbreken van den dag op 13 Febr. begonnen met een tangoffensief tegen 20.000 man der Tsjengking- troepen in Noord Kiangsoe. Een Ja- oansche colonne is met het offensief begonnen in Midden-Kiangsoe, ter wijl de tweede vleugel zijn bewegin gen heeft ingezet ten Z. van het Tasoengmeer. Voorts leggen sterke formaties van het leger der nationale regeering snelle bewegingen ten uit voer om den troepen van Tsjoeng- king den terugweg af te snijden. FINSCHE REGEERING AFGETREDEN. Ministerpresident Rangell heeft in verband met de herkiezing van pre sident Ryti, het gebruikelijke aftre den der regeering voltrokken. Hij blijft in functie tot een nieuwe regeering gevormd zal zijn. Een Italiaansehe Flakstelling aan de Corsikaansche kust Orbis-Luce-Ho!land-Pax m WIE SLAAPT HEEFT GEEN FEESTVERLICHTING NOODIG. Wie vermoeid is en wil gaan sla pen, heeft geen feestverlichting noo- dig, en wie in bed ligt moet ook het lampje op het nachtkastje uit doen alvorens in te slapen. Er zijn men schen, die beweren niet te kunnen inslapen, als zij niet nog urenlang tevoren in bed liggen lezen. Zij ver geten, dat op die manier veel eïectri- citeit wordt verspild. Te laat zullen zij tot de ontdekking komen, dat de electriciteitsmeter niet heeft stilge staan en het rantsoen is overschre den. Een flinke boete of afsnijding van den toevoer zal er het gevolg van zijn. Steeds weer moet er aan herinnerd: het licht uit daar waar het niet beslist noodig ik. Ook tijdens het werk is het verstandiger het licht zoo dicht mogelijk bij zich te hebber! dan bij een der verwijderde, alge- meene verlichting te werken. "Zoo bespaart u op uw electriciteitsver- bruik. In uw eigen belang. Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. De laatsten in het huidige stookseizoen. 's-GRAVENHAGE, 16 Febr. - Van 17 Febr. tot en met 30 April 1943 geeft elk der bonnen „09BV" en „10BV" der DV-kaart recht op het koopen van één eenheid vaste brand stoffen. Voor het huidige stooksei zoen zullen geen verdere brandstof- fenbonnen meer worden aangewe zen. Ook thans wordt het publiek er in zijn eigen belang op gewezen, dat het gewenscht is de thans geldig verklaarde bonnen zoo spoedig mo gelijk aan den leverancier, bij wien meh als klant staat ingeschreven, te overhandigen om hem zoodoende in staat te stellen van zijn transport middelen een zoo economisch moge lijk gebruik te maken. Ten aanzien van handelaren, die nog bestellingen op reeds eerder geldig verklaarde brandstoffenbon- nen hebben uit te voeren, geldt het voorschrift, dat deze bestellingen met voorrang moeten worden uitge voerd. Het mag dus niet voorkomen, dat een gezin reeds brandstoffen ontvangt op de bonnummers 9 en/of 10, terwijl een ander gezin, dat bij denzelfden leverancier staat inge schreven, nog wacht op brandstoffen van eerder aangewezen bonnen. Het zal den handelaren niet altijd mogelijk zijn op alle geldige bonnen zeer gewilde soorten, b.v. anthraciet of parelcokes, te leveren; men neme daarom zoo noodig genoegen met ge deeltelijke levering van andere soor ten. Over de wijze waarop gemengd stoken het best kan geschieden, zijn reeds vroeger adviezen gepubli ceerd. Kleinere en grootere huis brandverbruikers. In hetzelfde tijdvak van 17 Fe bruari tot en met 30 April 1943 ge ven de met „één eenheid negende periode", „één eenheid tiende pe riode", „éen eenheid elfde periode" en „één eenheid twaalfde periode" gemerkte bonnen elk recht op het koopen van een eenheid vaste brand stoffen. Deze laatste periodebonnen zijn uitgereikt ten behoeve van kleinere huisbrandverbruikers in de groepen B, C, D en E-rood. Groote huisbrandverbruikers in de grospen B, C, D en E-rood (dat zijn zij, die van de brandstoffencommissie, waaronder zij ressorteeren, een iden titeitskaart hebben ontvangen) zul len binnenkort door den plaatselij ken distributiedienst worden opge roepen. Zij kunnen dan op een door dezen dienst nog nader bekend te maken dag, de toewijzingen ten aanzien van de grootverbruikers van de groepen B3, C en D van de negen de, tiende, elfde en twaalfde periode en ten aanzien van de grootverbrui kers van de groepen Bi, B2 en E- rood voor de negende en tiende periode in ontvangst nemen. Beperkt hei gas- en eleclriciteiisverbruik. Het is uw eigen belang. Stille, indrukwekkende plechtigheid. 's-GRAVENHAGE, 17 Febr. - Aan het stoffelijk overschot van mevr. W. A. ReydonSteenhart, de verleden week Dinsdag in den laten namiddag in haar woning te Voorschoten door een sluip moordenaar om het leven gebrachte echtgenoote van den secr.-gen. van het dep. van volksvoorlichting en kunsten, is gisterochtend te 's-Gravenhage op stille, indrukwekkende wijze uitgeleide gedaan, waarna het stoffelijk hulsel per trein naar Lunteren is vervoerd om daar aan den schoot der aarde te wor den toevertrouwd. De Leider van het Nederlandsche volk, Mussert, heeft hierbij door zijn aan wezigheid en door het leggen van een grooten krans doen blijken van zijn deelneming. Verder waren bij het af scheid tegenwoordig o.a. de plv. leider der N.S.B., de heer van Geelkerken, de leidster der N.S.V.O., mevrouw de Ruitervan Lankeren Matthes, de bur gemeester van 's-Gravenhage, prof. dr. M. H. Westra, vergezeld van zijn echtge noote, verder de secr.-gen. der N.S.B., ir. C. J. Huygen, de wnd. secr.-gen. van het dep. van fin., mr. M. M. Rost van Tonningen, de gemachtigde van den Leider voor Zuid-Holland, baron van Haersolte en de gewestelijk leider M. J. A. van Iersel, terwijl een deputatie on der leiding van Oberbereichsleiter Eftger het Arbeitsbereich der Niederlanden der N.S.D.A.P. vertegenwoordigde, zoomede namens Hauptdienstleiter Schmidt een krans neerlegde. Bovendien waren er kransen van het dep. van V. en K., en vele andere. De baar met het stoffelijk overschot was gedekt door-de vlag der N.S.B. Aan den rouwstoet ging een vendel van de W.A. vooraf. Vervolgens liepen in dezen stoet ach ter de rouwkoets mede mevr. de Ruiter en de heer Huygen, Rost van Tonningen en van Haersolte, burgemeester en mevr. Westra en verscheidene hooge functionarissen der beweging. Te Haarlem heeft Maandagmid dag de plechtige uitvaart plaats ge had van den weerman H. Bannink, die de vorige week door moorde naarshand uit zijn kring werd weg gerukt. Achter het muziekcorps met om floerste trommen en instrumenten volgden de vendels der W.A., depu taties van de S.S., de N.S.D.A.P., den Jeugdstorm en de N.S.B., alsmede de commandanten der hoogere en lagere kaderscholen, de inspecteurs der motor-W.A., der bereden W.A. en der luchtvaart W.A. Vele kransen, w.o. van den Rijks commissaris en van Mussert, werden in den stoet medegedragen. Mussert en van Geelkerken maakten, even als de commandant van de W.A., mr. Zondervan, deel uit van den stoet. Aan de groeve werd gesproken door den heerbancommandant J. Ne- derlcoorn, mr. Zondervan en den Leider. Met het spelen van het Wil helmus werd de indrukwekkende plechtigheid besloten. Drie personen, de R., den O. en v. B. genaamd, ziin door de politie gearresteerd op vermoeden van fraude met levensmiddelenkaar ten op het distributiekantoor te Hoorn. De verdachten waren be last met uitreiken van distribu tiebescheiden. Twee hunner ziin in het politiebureau ingesloten, de derde verblijft thans in het ziekenhuis, waar bij een operatie moet onder gaan. Heb drietal heeft reeds een bekentenis afge legd. Het onderzoek wordt voortgezet. VIJFDE SPELDJESCOLLECTE W.H.N. Op a.s. Vrijdag en Zaterdag zal de 5e speldjescollecte W.H.N. worden gehouden, die we gaarne onder de aandacht van onze stadgenooten wil len brengen. Onze gewone collectanten en ook zij, die zich voor dezen keer vrijwil lig hadden opgegeven, worden ver zocht de bussen en speldjes Don derdagmiddag tusschen 2 en 5 uur aan het Bureau Langestraat 87 af te halen. TOONEELUITVOERING VREUGDE EN ARBEID. De aandacht wordt er op geves tigd dat de tooneelvoorstelling van Vreugde en Arbeid, op Vrijdag 26 Februari a.s. in het Gulden Vlies n: it om half acht doch des avonds om zever, uur aanvangt. Het aan- vangsuur op de aanplakbiljetten is dus niet juist. JOHAN KAART IN HET GULDEN VLIES. Flip-Flap. Het stuk. dat gisterenavond door de Komedianten o.l.v. Johan Kaart in het Gulden Vliés werd opgevoerd, wordt in het programma een „zotter nij" genoemd. En dat is het ook in derdaad. Een stuk dwaasheid, dat geen andere bedoeling kan hebben, dan de bezoekers eenige uren te laten lachen. En er is gelachen, al was de humor nu niet van het edel ste gehalte. Een zwerver, de boos wicht Flip-Flap, wordt in het huis houden van burgemeester Bossecker voor den rijken erfoom uit Argen tinië aangezien. Deze filmmagnaat zou n.l. van plan zijn de familie op de proef te stellen, door zich als armen zwerver voor te doen. Flip- Flap laat zich de rol van filmkoning welgevallen met alle dwaze gevol gen daarvan, terwijl de komst van den echten erfoom en vaneen Spaansche filmdiva de verwarringen nog grooter maken. Het verliefds paartje, de trouwlustige oude tante en een stotterende veldwachter ont breken evenmin en Flip-Flap zorgt voor de onmogelijkste situaties, waar het publiek hartelijk om .lacht Johan Kaart was in de titelrol volkomen in zijn element en speelde bet geheele stuk ook naar de „zotter nij" toe, daarbij goed terzijde gestaan door Johan Valk als de burgemees ter, mevr. BouwmeesterKluun ais zijn verliefde zuster en Tiny Klum- pér en Gerard Hartkamp als het jonge paar. Rien v. Noppen maakte iets aardigs van den echten film- magnaat, terwijl Annie Langenaken een uitnemende, temperamétvolle filmdiva te zien gaf. Een flinke hout vester van Bob van Leersum en een vlotte gedienstige (Barbara) van Joeki Broedelet zorgden met Piet Urban als de veldwachter voor een komisch geheel, dat veel vroolijk- heid bracht. Ook hedenavond zal men zich bij dieze klucht kunnen vermaken. G. C. van Gulik. HET ALKMAARSCH TOONEEL. De Privé-Secretaresse. Met genoegen hebben wij Zondag avond in 't Gulden Vlies A. den Her- tog's Privé-Secretaresse weer eens gezien, ditmaal door Het Alkmaarsclr Tooneel, dat dit stuk gekozen had voor zijp tweede uitvoering in dit seizoen. Natuurlijk was er een volle zaal en de bezoekers hebben zich met stuk en spel uitstekend geamu seerd. Zooals men weet gaat het om de aardige Jos Ellingwoud, die op ver zoek van haar tante onder toezicht wordt gesteld van den jongen fa brieksdirecteur Frits van Dorsen. Deze zal haar meer de ernst des le vens moeten doen beseffen, ma.~r ook hij bezwijkt ten slotte voor de jeugdige opgewektheid en aantrek kelijkheid van Jos met als slot een huwelijk tusschen beide, waar tante het juist op had aangestuurd. De titelrol werd zeer aantrekke lijk en vlot gespeeld door mej. Rie de Waal, die zich steeds meer ont wikkelt tot een goede dilettante. De heer A. J. Bruin was als de fa- brieksdirècteur niet zoo zeker als anders. Hij was voldoende, doch wij hebben hem wel beter gezien. De rol van Rolands, de tweemaal ver-# slagen minnaar, is door den auteur niet sterk geteekend. De heer D. Slinger, minder gelukkig geschminkt, maakte er iets aannemelijks van. Met veel succes typeerde de heer A. de Jonge den boekhouder Mars man. Een goede vertolking. Mej. Tiny Kuiper debuteerde bij het A. T. op aardige wijze in de leuke rol van Diclcy. Haar vrijmoedige spel vond veel waardeering. De tante vanJos werd door mevr. de Waal—Schipper goed uitgebeeld. Aardig was ook mevr. de JongeBals als de kan toorjuffrouw Roberts. In een aantal kleinere rollen werkten nog oen zestal leden van de. vereeniging op verdienstelijke wij ze mee. In sommige scènes was het tempo wel voor verbetering Vatbaar geweest. Als geheel heeft deze opvoering, onder de goede regie van den heer A. de Waal, donateurs en verdere bezoekers 'veel voldoening gegeven. Namens de vereeniging bedankte ds heer D. Slinger allen voor hun belangstelling en den heer de Waal voor zijn leiding. Aan mej. de Waal bood hij een kleine bloemenhulde aan* Q. C. van Gulik.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1