DAGBLAD VOOR Verdachte Geelen in het nauw gebracht. L?ahetk°verhoeoern ho°*teeunten Verbitterde strijd in en rondom Charkof. v De President: Jij hebt de»uniform ten onrechte gedragenjij bent een be drieger en oplichter en bovendien een lafaard. Bah!" Spannende avondzitting. Beslissende slag in Tunis verwacht. Succesvolle luchtaanvallen op Engeland. Nederlandsche vrijwilligers onverschrokken. Britsche kabinet in moeilijkheden. Japansche offensieven in China. TEGEN HET BOLSJEWISME. f Compromis in Britsch-lndië onmogelijk. Bcse ovsr Ghandi's vasten, STAD EN OMGEVING. Van Geelkerken over de sluipmoorden. Uitgave. Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarscbe éditie: Voordam C 9. Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 18 FEBRUARI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 40. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alksnaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 31/, mJM. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het gebeele Rijk 2.63. Losse crs. 5 ets. De A Htm, optichtings-allaire. Wel zelden zal de hooge zaal van het Alkmaarsche gerechts gebouw een verdachte binnen haar wanden gehad hebben, die zoo'n droeve figuur maakte, als op dezen Woensdagavond. Ja, wel heeft zij op de ver- dachtenmat vogels van diverse pluimage gehad: inbrekers, op lichters, moordenaars; dikwijls hebben verdachten hier terecht gestaan, beschuldigd van zware misdrijven en dan al of niet ge vonnist, wel heeft zij mannen of vrouwen naar binnen zien gaan, die het medelijden of den af schuw opwekten van de toehoor ders op de publieke tribune, maar de ridder van de droeve figuur van dezen avond staat ge heel apart. Hij heeft zich zelf herhaaldelijk belachelijk ge maakt, hij heeft met één keer de sympathie van wien ook kunnen verwerven, hij heelt miegenaeei de weinige achting, die een en- ieling mussenten nog voor hem heeit kunnen hebben, voor goed verloren Herman ueelen, nauwelijks een han jaar «geieaen nog korporaal uy de marechaussee, tnans uxi net koivs veroannen voor aiiyu. merman uee len moge üan ae unirorm ten on rechte gedragen neooen, zooais ue Presiaent zeiae, haar DezoeueiU neem hij me., omuat een unnorm uoor zoo'n urager eenvoudig niet cesmei I kan woruen.f Mocht lui Dinsdag terecht staan voor opiiciiung voor een oeurag van duizend gulden, uezen avonu kwam het tweeae noorustuk aan ue oeui., in werke hij ae nooiafiguur was: ue oplichting van uen maariemschen Jood ben. voor 8uuu guiuen, aitnans de uitlokking tot art misanjt, meer subsidiair net opzettelijk oenuipzaam geweet szpn bij die opiiciitmg. De kun ^en de zaak voor het groot ste gedeelte ais bekend oescnouwen We doen dus thans slechts enke.e grepen uit het langdurige vernoor, waaruit o.a. het karakter van den verdachte Geeien moge blijken. Daar was dan allereerst de verkla ring van mevr. Geeien, afgelegd voor de politie, zulks op de meest rustige wijze gedaan, welke verkla ring echter eenigszins bezwarend was voor den verdachte: mevr. Gee ien was direct na de eerste arresta tie van haar man naar Vroegop ge gaan, om dien te waarschuwen, waarop Vroegop zou gezegd hebben, dat er niets zou gebeuren, zoolang hij zelf op vrije voeten was. Herman Geelen nam deze verkla- ing voor kennisneming aan: hij kon niet verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van zijn vrouw Daar was verder de verklaring an get. Hoogakker, die zijn heeie epertoire weer afdraaide: hoe hij "et Geelen in contact was gekomen, welk voorbereidend werk hij gedaan ad in Alkmaar en Haarlem, hoe hij enslotte op zij is geschoven door Geelen en tenslotte aan get. Berger alles opbiechte. Herman Geeien noemde het heele verhaal fantasie.... Slechts zou hij een fraai verhaal over vliegtochten aar Engeland nog eens flink hebben aangedikt, zóó erg zelfs, dat nie- and aan dat verhaal eenige waar de gehecht zou kunnen hebben. THf Uaar was tenslotte de verklaring van get. Hijmans, die tijdens het verhoor even in een ernstig conflict Hoogakker over een be- trekkelijk onbelangrijk onderdeel Ifil ae heele zaak: of "Geelen al dan 'j Humans was geweest, direct ,£e «"Hukte, vlucht uk Haarlem Bisoi de gefingeerde arrestatie aldaar. Pres.: Heeft u zich bij Hoogakker berts? mallS voorsesteld als Gies- Verd.: Neen! I ^-Hiimans: Jawel. eenn=': Ne?P! Hoogakker noemde Qaam. die de mijne niet was, maar dat vond ik met erg. ^Lnan ®en waardig politie- tioCheLiH,°°,?akker: Geelen stelde ■PreT fMu T°°Ï als Giesberts! len hp'a£i): Je hoort het! Je bent en -een oplichter. Je hebt een in#* ,unifo™ gedragen! lafaard ben .ie ook en een De groentenkweekers te Wijdenes tijn reeds begonnen met zaaien in de *gn placglasbakken. Een tuinder heeft "oege worteltjes In een platglasbak «eiaald tn harkt nu den grond gelijk Polygoon-Kuiper-Pax m praatjesmaker. Maar dit is niet de eenige keer, dat je iemand hebt op gelicht: je komt hier nog eens te staan!.... Even is het stil in de zaal en dan gaat de president verder: Pres.: Heb je Hijmans verteld, dat de Off. van Justitie wel eens levens middelen van u kreeg. En heeft u dat ook wel eens aan anderen Ver teld? Verd.: Neen! Ik kan 't me tenmin ste niet heriiïneren. Pres.: Heb je Hoogakker wel eens thee verkocht? Verd.: Neen! Get. Hoogakker: Geelen heeft me wel eens thee verkocht. Verd.: Het is niet waar: ik heb nooit thee aan Hoogakkerver- koe h t Off.: Geruild dan misschien? Verd. zwijgt, maar get. Hoogakker geeft toe, dat de thee geruild was. Pres.: Die vent is een leugenaar. Dat zoo iemand nog een ambtseedig procesverbaal heeft mogen opma ken, is gruwelijk. Nadat de president tenslotte aan opperwachtmeester Fluyter verzocht heeft, na te gaan, of er misschien nog processen-verbaal liggen door verd. opgemaakt, opdat hieruit geen na- deelige gevolgen kunnen ontstaan voor mogelijke verdachten, schorst hij de zitting tot Dinsdag a.s. 's mid dags kwart voor twee. Tegen Vroegop drie jaar geëischf. Toen mr. dr. Buiskool zijn plei dooi in de zaak-Geelen gehouden had en zoowel officier ais raadsman nogmaals breedvoerig hun beider standpunt hadden uiteengezet, werd om precies 12 uur begonnen met de zaak tegen J. Vroegop, die beschul digd wordt, den Haarlemmer Jood Sch. te hebben opgelicht voor pl.rn. 8000 gulden, zulks op listige en slu we wijze. Om ie beginnen: Vroegop ver klaart onmiddellijk, da^ hij aan de heele zaak onschuldig is. En dat, terw'T er verschillende omstandig- neden zijn, die op het tegendeel wij zen. Get. S. M. Hoogakker doet een zeer omstandig verhaal, dat al weer niet klopt met zijn vroegere verkla ringen, dat ai weer zeils niet kiopt rn|trde lezing van Dinsdag. Gei. li. Volger-Kossen, nog al doof, veriiiaart, dat Vroegop bij haar ge weest was om 1000 gulden te wisse len. Mevr. S. Geelen-Datting zal dan als getuige worden gehoord, maar deze beroept zich op het verschoo- nmgsrecht, omdat haar man in de affaire betrokken is. De Off. stelt er echter toch prijs óm deze getuige onder eede te hoó- ren, waartoe de rechtbank na in raadkamer te zijn geweest, beslist. Mevr. S. Geelen verklaart dan, dat ze tegenover den heer Maar- leveld en tegenover den heer Hoge- weg een verklaring heeft afgelegd, maar ze weet nu niet, of die twee verklaringen dezelfde waren en ze weet thans ook niet, of alles juist was, wat ze zei. De president leest dan de verkla ring van get. voor. Mevr. Geelen dan vertelde, dat ze iets wist over een Joden-affaire, maar niet de finesses kende. Get. Hiimans verklaart 'dan, dat mevr. Geelen bij hem geweest is als mevr. Giesberts en hem verzocht had, bij een eventueel verhoor den naam van haar man niet te noemen. Het verhoor van Vroegop. De president leest dan de verkla ring van Schijveschuurder voor, waarin deze een beschrijving geeft van den persoon, die bij hem ge weest is en die 8000 gulden van hem in ontvangst heeft genomen. Deze persoonsbeschrijving klopt met den persoon van verd. Vroegop. Ten overvloede herinnert de pres. eraan, dat Sch. bij confrontatie Vroegop als den man herkende. Vroegop blijft ontkennen; is totaal onschuldig en zit 'al 5 maanden als een onschuldige verdachte in de cel. Verd. Vroegop doet dan een prach tig verhaal, om zijn onschuld aan te toonen en hij zegt o.a.: Stel. dat ik in Haarlem aan een Jood 8000 gulden afhandig maak en er mee naar huis ga, dacht u dan, dat ik zoo stom zou zijn geweest, om een biljet van 1000 gulden te wisselen bij juffr. Volger, dat een loonend nieuwsblad is? En Vroegop blijft ontkennen. Opnieuw een eisch van dris jaar. De Off. gaat in zijn requisitoir eerst in groote trekken alles nog eens ra wat gebeurd is, voordat Vroegop m de zaak betrokken werd, om dan geleidelijk V. in de zaak te be trekken. Geelen haalde V. in de combinatie en trachtte H. geleidelijk weg te werken. V. is dan op den kritieken avond bij Sch. thuis, de familie gaat al op weg naar de auto, en vraagt om het geld: 8000 gulden. En als Sch. en V. dan de woning verlaten, worden ze aangehouden door iemand, die vraagt: „Bent u Giesberts?", waar op V. bevestigend antwoordde. Dan gaan V. en de onbekende weg naar het station vriendschappe lijk. Het is logisch, aldus de Off., dat hier de dader zit! Spr. betreurt het, dat de max. straf voor dit feit slechts drie jaar is en vraagt veroordeeling tot deze maximum straf. Pleidooi van mr. Buiskool Nadat mr. dr. Buiskool er aller eerst op gewezen had, dat deze verd. ontkent, ging hij de verklarin- n i7an de verschillende getuigen na, bestreed de waarde van die ver garingen en meende, dat niet be lezen was, dat de onbekende van Tot dicht achter het front rollen de treinen met verzorgingsmateriaal uit bet Rijk. Overal worden de spoorlijnen door de Duitsche soldaten bewaakt daar benden steeds weer trachten hel goed georganiseerde verkeer dooi aanslagen te verstoren PK Freckmann-Atl-H-P m Met betrekking tot den toestand in Tunesië verneemt men in militaire krin gen te Berlijn, dat de operaties in het gebied van Gafsa straalvormig naar het N., N.W., W. en Z.W. hebben geleid. Over het algemeen is men in toon aangevende kringen te Berlijn tot de opvatting geneigd, dat deze krijgs operaties, hoewel een symptomati sche beteekenis niet te ontkennen valt, nog niet beschouwd kunnen worden als het begin van een be- slissenden slag. Uit Berlijn wordt nog gemeld: On geveer acht tot tienduizend Ameri- kaansche soldaten zijn bij de jongste gevechtshandelingen aan het front in Tunis door de Duitsche en Ita- liaansehe troepen buiten gevecht gesteld. De Amerikanen hadden ge tracht met een pantsercorps dcor de Duitsche stellingen te breken, doch werden onmiddellijk in tegenaanval len teruggeslagen. Het aantal gevan genen bedraagt 781 man, hetgeen in verhouding tot het aantal dooden, dat ongeveer drieduizend bedraagt, zeer laag is. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 17 Febr. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Noordelijke front van het Koeban-bruggehcofd werd een vrij krachtige aanval met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Sn het gebied tus- schen de zee van Azof en het ge bied ten Zuid-Oosten van Orel, in het bijzonder in en rondom Charkof duren de verbitterde gevechten voort. Ten Noorden van Koersk was de vijandelijke aanvalsaetiviteit vergeleken met de vorige dagen iets minder. Aanvallen der bolsjewisten wer den afgeslagen, plaatselijke bressen, werden gedicht. Ten Zuidoosten van het Ilmen- rneer en tusschen Woichof en Lado- gameer zette de vijand zijn aanval len met nieuw aangekomen sterke infanterie- en pantserstrijdkraohten voort. Onze in dezen frontsector strijdende divisies behaalden een nieuw afweersucces. Verscheidene aanvallende gevechtsgroepen werden in de pan gehakt. Artillerie sloeg door geconcentreerd vuur vijande lijke aanvaisreserves reeds bij het punt van uitgang uiteen. 43 tanks werden alleen ten Zuidoosten van het Ilmenmeer vernietigd. In totaal verloren de bolsjewisten gisteren 101 pantserwagens In het kader van d« aanvalsope- ratie aan het Tunesische front wer den gisteren afgesneden vijandelij ke troepen in de de pan gehakt en talrijk ander oorlogsmaterieel buit gemaakt of vernield. Snelle Duit sche gevechtsvliegtuigen deden verrassende aanvallen in scheer- VERDVISTER GOED. Hetlen van 17.57 tot 7.51 Maan op 16.11 onder 6.59 20 Febr. volle Maan vlucht op gemotoriseerde Britsche colonnes en sloegen deze uiteen. Bij een aanval overdag van een formatie Amerikaansche bommen werpers op een havenstad aan de Fransche kust aan den Atlantischen Oceaan werden in luchtgevechten 8 viermotorige vliegtuigen neerge schoten. De luchtmacht viel overdag met goed succes een havenplaats in Zuid-Engeland aan en be stookte in den afgeloopen nacht het haven- en industriegebied van Swansea met een groot aantal brand- en brisantbom- De Nederlandsche vrijwilligers, die naast de Duitsche soldaten ten Z. van het Ladpgameer strijden, hebben den 16den Februari weder om van zich doen spreken. Zoo ver nietigde de SS.-pantserjager Gerar- dus Mooyman met zijn kanon alleen dertien bolsjewistische tanks. De Nederlander werd eerst door tien vijandelijke pantserwagens aange vallen, doch enkele minuten later stonden daarvan reeds vier stuks in brand eenige oogenblikken daarna vernietigde hij wederom drie tanks, waarop de rest de vlucht nam. Niet lang daarna rolden wederom twintig bolsjewistische tanks op de stellingen der Neder landers toe. Mooyman bleef onver schrokken achter zijn wapen lig gen en vernietigde, ondanks de steeds gevaarlijker wordende situa tie. achter elkander zes pantser wagens. De aanvallen werden daarop door de bolsjewisten ge staakt V. PAPEN NIET NAAR BERLIJN. Op een desbetreffende vraag is in de Wilhelmstrasse medegedeeld, dat de Duitsche ambassadeur te Ankara, von Papen, voor zoover bekend, voorloopig niet naar Berlijn zal gaan. Sch. een 8000 gld. in ontvangst geno men heeft. Spr. kwam tenslotte tot de conclu sie, dat deze verd. zal moeten wor den vrijgesproken. Ook in dit geval wilde spr. geen clementie vragen, als hij wordt schuldig verklaard. De zitting werd toen geschorst tot 's avonds 7 uur, op welk uur de Of ficier begon met zijn repliek. Hij bestreed de zienswijze van den ver dediger en bleef tenslotte volharden bij zijn oorspronkelijk requisitoir. Toen mr. Buiskool van antwoord gediend had en bij zijn eigen mee ning en opvatting bleef, gaf de pre sident den verd. Vroegop nog gele genheid om een laatste woord te zeg gen, doch deze besloot met de sim pele woorden: Ik ben onschuldig. De uitspraak werd bepaald op Dinsdag 2 Maart, 's morgens om' 10 uur. Uitgeroepen werd toen de zaak- Geelen II (zie boven). AMERIKAANSCHE VLOOT- VERLIEZEN BIJ DE SALOMONSEILANDEN. Washington geeft vlootverliezen toe. Naar uit Washington gemeld wordt, geeft de Amerikaansche ad miraliteit thans in een verlieslijst omtrent de zeeslagen bij de Salo monseilanden de vernietiging toe van dertig Amerikaansche eenheden, waaronder twee vliegkampschepen, zeven kruisers, veertien torpedoja gers, vijf troepentransportschepen, een sleepboot en een vrachtschip. DEUTSCHE THEATER IN DEN NIEDERLANDEN. Het Deutsche Theater in den Nieder- landen deelt mede: Als gevolg van de verschuiving van het tijdstip, waarop men zich te Amsterdam en Den Haag niet iheer op straat mag bevinden, zijn de voorstellingen van het Deutsche Theater deze week a. v.: De abonne mentsvoorstelling in Amsterdam op Woensdag 17 Febr. begint om 16.30 u., de abonnementsvoorstelling in Den Haag op Donderdag 18 Febr. „La Bohème" begint om 16.30 en de abonnementsvoorstelling te Den Haag op Zaterdag 20 Febr. „Marghuerite 3" begint om 17 u. De voorstellingen, die niet vallen onder het abonnement, waarvoor vrije kaartver koop plaats heeft, beginnen op het in het programma vermelde tijdstip. Over het plan-Beveridge. Berichten uit Londen mekten, dat het Britsche kabinet bedreigd wordt door een ernstige crisis op het gebied der binnetilandsche politiek, in verband met het plan- Beveridge. Dit is tot uitdrukking gekomen tij dens de debatten in het Lagerhuis, waarbij scherpe critiek op de regee ring werd uitgeoefend door leden van vele partijen. Slechts de aan hangers der regeering bepaalden zich ertoe verdere ophelderingen in zake de plannen van het kabinet af te wachten. De onafhankelijke afgevaardigde Kendall verklaarde zelfs reeds, dat het plan getorpedeerd is. De Labour- partij zal Vrijdag beraadslagen om haar houding te bepalen. De Japansche troepen zijn in drie verschillende frontsectoren in China nieuwe offensieven begonnen. In de provincie Kiangsi zijn zij in snel len opmarsch naar Kaoan, het hoofd kwartier van het gereorganiseerde 3e leger van Tsjoengkinp opgerukt. In de prov. Hoepeh is 't eiland Fai- litsjoe in de Yang-tse-kiang ingeno men. In Noord-Kiangsoe zijn twee plaatsen ingenomen. De Nationale regeering te Nanking heeft besluiten genomen ter ver sterking van de Nationale-regeering, tot instandhouding van de veiligheid in den rug der Japansche fronten en tot betere opleiding en uitrusting der Chineesche troepen. „VOOR HEN, DIE KORT VAN GEHEUGEN ZIJN." 's-GRAVENHAGE, 18 Febr. - He denavond om 19.00 uur houdt Max Blokzijl, zooals gewoonlijk, zijn ra diopraatje getiteld „Brandende Kwesties", via den zender Hilver sum I. De titel van dit praatje luidt: „Voor hen, die kort van geheugen zijn." Bonverties door slordigheid is strafbaar) Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. Beperkt hel gas- en electriciteitsverbraik. Het is aw eigen belang. Ras Behari Bose heeft te Singapore naar aanleiding van het vasten van Gandhi verklaard, dat na de eerste week van vasten de gezondheidstoestand van Gandhi niet bevredigend genoemd kan worden. De Indiërs in de geheele wereld tellen de uren van deze kritieke dagen in ademlooze spanning. Wij mo gen niet vergeten, aldus Bose, dat Gandhi 73 jaar is en zijn gezondheid in zes maanden Britsche gevangenschap ernstig geleden heeft. Gandhi heeft zijn leven op het spel gezet om de aandacht der wereld te vestigen op gruweldaden, die gepleegd zijn en worden door de Engelschen op bijna 400 millioen Indiërs, met het doel het Britsche wereldrijl» voor de ineenstorting te redden. Gandhi is tot in zijn diepste innerlijk getroffen door de manier waarop de Britten de Indiërs behandelen, wier eenige „mis- •aad" bestaat in het feit, \dat zij Gandhi's eisch: de Engelschen moeten Indië ver laten en aan de Indische natie den vrede geven, steunen. Wanneer nu de Britten in groote zenuwachtigheid als gevolg van het vasten van Gandhi de hopelooze po ging ondernemen om Gandhi in de door de Britten geënsceneerde Indi sche Wetg^ende Vergadering te brengen, dan zijn dit niets anders dan negatieve en nuttelooze pogingen om de paniekstemming onder de Engel schen te verbergen. Tenslotte verklaarde Bose: Er zal nooit een compromis gesloten worden tusschen het Indische nationalisme en het Britsche imperialisme. Een vooraanstaand lid van het Congres en 43 andere Indiërs, on der wie 23 vrouwelijke studenten, zijn gearresteerd, omdat zij een op tocht gevormd hadden, waarin bor den werden meegevoerd met het opschrift: „Laat Ghandi vrij" PORTUGAL BEREIDT ZICH VOOR. Het geheele Portugeesche be drijfsleven, voor zoo ver dit van be lang is voor den oorlog, zal militair georganiseerd en gecontroleerd wor den. De zin van dezen maatregel is Portugal voor te bereiden voor het geval van een oorlog. In een groote bijeenkomst van de N.S.V.O. te Utrecht heeft de pl.v. leider der N.S.B., de heer C. van Geelkerken, een rede uitgesproken voor ouders, vrouwen on verloofden van frontsoldaten uit Nederland. De heer Van Geelkerken ging in zijn rede uitvoerig in op de verschillen de sluipmoorden van de laatste we ken. Spr. bracht den moord op mevr. Reydon in herinnering; het was de eerste keer, dat een vrouw uit onze rijen door moordenaarshand is ge vallen. En men vraagt zich ontsteld af, welke duistere elementen hierin de hand hebben gehad. Wat is dat voor een moordenaar geweest, die aan de achterzijde het huis van Reydon te Voorschoten binnen dringt, in koelen bloede mevr. Rey don neerschiet, een kwartier met het lijk alleen blijft en dan zelf de huisdeur voor kam. Reydon gaat opendoen en probeert hem daarna met eenige revolverschoten van het leven te berooven? De toestand van kam. Reydon is nog altijd zeer ern stig, al is er een kansje, dat hij blijft leven. Wij moeten ons niet verwonderen, aldus spr., als er nog meer slacht offers zullen vallen. Het zal voor ens echter geen reden zijn om te wijken. Het eenige, wat wij moeten d.oen, is uit onze nat.-soc. levenshou ding laten blijken, wat ons ideaal is en wat wij' willen. De jeugd van Ne derland moet goed weten, wat ons zoo doet vasthouden, ondanks allen tegenslag. Want ook al zijn er klap pen te incasseeren, wij moeten als één man in vertrouwen naast elkaar staan. HET BRUGONGELUK BIJ WAARDENBURG. De officier van justitie bij de Arnhemsche rechtbank heeft hooger beroep ^aangeteekend tegen het von nis dezer rechtbank, waarbij ir. W. v. d. L. uit Bloemendaal, directeur der Ned. Dok Mij., werd vrijgespro ken van de hem ten laste gelegde grove schuld aan het ernstig onge luk, dat op 30 Augustus 1940 te Waardenburg—Zaltbommel plaats had bij het overbrengen van een brugoverspanning. GIFTEN VOOR WINTERHULP. Een totaal van 95.843,43 is in de eerste week van deze maand door talrijke volksgenooten bijeengebracht en aan Winterhulp ter beschikking gesteld. Dat voor vele minder bedeelde ge zinnen dit bedrag een lichtpuntje zal beteekenen, behoeft geen betoog. Mogen velen dit goede voorbeeld volgen en bij de straatco-llecte met warm hart offeren. Schokland is reeds verdwenen, maai de bejaarde Abe de Boer te Vollen- hove is nog de eenige lo ons land, die de oude Schokker kleederdracht io cue houdt. V NP-Ttxpstta-Pax m BÜURTSCHAPÖHOOFD VAN WINTERHULP GEARRESTEERD. Valschheid in geschriften. Onder verdenking valschheid in geschrifte te hebben gepleegd is te Heiloo het buurtschapshoofd van Winterhulp Nederland en den Ned. Volksdienst G. S. gearresteerd. S. heeft in genoemde kwaliteit met lijsten, welke in zijn bezit waren, te hebben geknoeid. Aangezien het hier een gemeenschapstaak betreft, is het meer dan ergerlijk. dat iemand, die de leiding heeft van dergelijk werk, zulke handelingen pleegt. Het onderzoek duurt voort. VAN EEN 25-JARIG JUBILEUM. Om half elf vereenigde zich het administratief personeel van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herm. Coster en Zn., alsmede de re dactieleden van de voormalige Alk maarsche Courant in de directie kamer ter eere van het feit, dat me juffrouw Bertha Holzmann heden 25 jaar bij de N.V. op de administratie werkzaam was. De jubilaresse werd op waardee- rende wijze toegesproken door den directeur, den heer C. Krak, die haar dank bracht voor haar ijver en accuratesse en de hoop uitsprak, dat zij ook in de toekomst met dezelfde blijheid haar arbeid zal blijven ver richten. Uit erkentelijkheid bood hij haar namens de N.V. een fauteuil en enveloppe met inhoud aan, terwijl hij haar persoonlijk, mede namens mevr. Krak, met een zilveren vork en lepel vereerde. De procuratiehouder, de heer T. Bus, betuigde mej. Holzmann zijn er kentelijkheid voor de wijze waarop zij haar arbeid in zijn geest had ver richt en wenschte de directie geluk met het feit, dat ze in mej. Holzmann de werkkracht op de juiste plaat3 had gevonden. Namens het redactie- en administratief 'personeel bood hij haar een fraaie vaas met bloemen aan. De heer Jn. Brouwer bood haar namens het technische personeel bloemen aan, waarna de heer D. A. Klomp, als redacteur van de Ber- gensche Badbode, waarvan mej. Holzmann de administratie had ge voerd, haar met een schilderijtje vereerde. Dat de groote waardeering door mej. Holzmann op prijs werd gesteld liet zich begrijpen. Na afloop van de huldiging werden ververschingen aangeboden en bleef men nog even gezellig bijeen. MARY POS. Voor het Nut van het Algemeen heeft Mary Pos gisteravond in de Harmonie een lezing gehouden over haar tocht door de lucht naar het hart van Nieuw-Holland. Zoo was het tenminste aangekondigd, maar over de werkelijke vliegreis, die haar boven merkwaardige ste den en romantische landen gevoerd heeft, kreeg men echter weinig te hooren. De wereld van de lucht uit hebben wij niet aanschouwd. Mary Pos bepaalde zich hoofdzakelijk tot historische aardrijkskundige, folklo ristische en staatkundige feiten, die wel is waar hier en daar inte ressant waren, maar waarvan men uit de betreffende literatuur beter kennis kan nemen dan door de op pervlakkige mededeelingen van Mary Pos. Het moet erkend worden, dat zij een enkelen keer een rake natuurbeschrijving en een ontroe rend detail gaf, daarbij gezwegen over haar Ietwat goedkoope opmer kingen over 't Hindoeïsme en Boed dhisme, maar nogmaals: met een tocht door de lucht had dit alles niets te maken. Een kunstvoelend mensch ziet uit een vliegtuig de wereld op een bijzondere manier en dit bijzondere, dat juist zoo boeiend en méesleepend had kunnen zijn, is ons onthouden Aan de op het pro jectiescherm vertoonde plaatjes, naar eigen fotografische opnamen, was smaak noch heerlijkheid. Het publiek heeft de lezing met waar- deering ontvangen. H. P. v. d. Aardweg. DIERENBESCHERMING. Zwervend is aangetroffen in de omgeving van den Frieschenweg een jong zwart poesje, plm. 4 maanden oud. Adres: inspecteur Dierenbe scherming, Baanstraat, Alkmaar. UITSPRAKEN ALKMAARSCHE RECHTBANK. P. M. G. M. St., Amsterdam, te Allernaar een fiets gestolen, eisch 15 maanden, vonnisonderzoek naar de geestesgesteldheid van verdachte in gesteld. J. O., Alkmaar, heling van siga retten, afkomstig van een stations diefstal, eisch 6 maanden, vonnis 6 weken. P. S., Alkmaar, heling van auto banden, eisch 5 maanden, vonnis voorlichtingsrapport gelast. BURGERLIJKE STAND. Geboren Clasina A., d v. S. J. van Straten en A. van Schooten. Hendrik B., z. v. P. van den Id- sert en J. C. Manders. Philip L. M., z. v. P. L. M. Schwarzer en A. C. van Dijk. Getrouwd Jan Wagenaar en Maria C. C. Kamper. Maarten Schoenmaker en Trijntje Stuurman. Overleden: Teunis Ruis, we. duwn. van T. van der Wal. 78 j. Thedodorus G. J. Tambach, 1 md. Vrouwtje Visser, geh. m. J. Ver duin, 78 j. Johannes J. van den Berg, geh. met C. P. Pool, 72 j. Aafje Schuijt, wed. van D. Bart, 84 jaar. RUILING PERCEELEN WATER MET DEN POLDER OVERDIE EN ACHTERMEER. De Burgemeester van Alkmaar, waarnemende de taak van Burge meester en Wethouders, brengt over eenkomstig artikel 21 der Water staatswet 1900 ter openbare kennis, dat de Commissaris der Provincie Noord-Holland bij zijn beschikking van 10 Februari 1943, nr. 277, heeft goedgekeurd het besluit van Hoofd ingelanden van den polder Overdie en Achtermeer d.d. 14 October 1942 tot ruiling van perceelen water met de gemeente Alkmaar, en dat deze beschikking in afschrift met een daarbij behoorende situatieteekening gedurende dertig dagen na heden, ter secretarie der gemeente voor be langhebbenden ter inzage is gelegd. Alkmaar, 17 Febr. 1943. De Burgemeester van Alkmaar, B. A. v. d. SLUIJS. De Secretaris, A. KOELMA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1