?rzoek! DOOI AAN HET OOSTFRONT. 34 DOODEN DAGBLAD VOOR DE HERDERSBRIEF DE KERKEN. K.F.C. EN O.S.V. WINNEN. VISMc AKING. ANK - UTRECHT Hauptdienstleiter Schmidt op den Vormingsdag te Utrecht. I dat de toekomst nog zwaarder offers eischt. „Als het Nederlandsche volk gelooft, dat de oorlog wel wordt af gedaan met den strijd van enkele duizenden vrijwilligers, is dit een vergissing. Het zal integendeel nog geheel andere offers moeten bren gen" Om het doel te bereiken zal de N.S.B. ook niet voor impopulari teit terugdeinzen; indien Nederland sche Nationaal-Socialisten aan sluip moordenaars ten offer vallen, zul len de N.S.B.-ers ook de verant woordelijkheid voor impopulaire maatregelen op zich nemen Ipetaling van overwerk. DE WIERINGERMEER van groote sociaal-econo mische beteekenis. 1 April a.s. zelfstandig. geheel en 88 gewonden door Britschen luchtaanval. Slechte dag voor Sneek. Gelukkige overwinning van Z.F.C. op Alcmaria. Nederlandsche krijgsgevangenen omgekomen. Tegenaanvallen met succes voortgezet. Gandhi's toestand ernstig. Duizenden flinke Nederlanders strijden reeds in het Oosten. Alcm. verloor van Z.F.C. Maar was 5 kwartier de beste ploeg! VOETBALUITSLAGEN. VOLKSEENHEID lorstfcllingen van iers dienen als ee men voor de arbeiders aan- n, dat de com- n in Frankrijk ocraten voor de den te strijden, locratische vrij- kenden onthoü- _in Het Volk, hebben JSar hi Jaar reigt In vervulling te en: de bolsjewistische en van Europa gereed espringen. De woel- i hun handlangers in ons Vaderland gaat hoedeJ Thans geldt i sterk, rtodern. Euro- ere volken van ons wapende BOLSJEWISME! sche vergadering op bruari a.s. [AAR Heemskerk", r. ITENHUIS. ETTIGE PBEMIELEENING 1912. 'AN VRIJDAG 19 FEBR. 1943. MIËN: a premie van f 3000.-*. t MOjm* >6. t 100—12514, 70.—. 7154 7901 8889 8899 9118 19 13521 13623 13658 15068 16411 7 -ERQ elke niet me! een premie £ijn ge trekkingslijsf bij de agenten al plaats hebben 29 Maart aJS. den. Nederlandschen .H.) noodigt hen, die :rkmg wenschen te in in de gemeente n, xiit, zich daartoe rpsboerenleider van ir, te houden in het or Sociale Zaken, Idaar, en wel op de UARI en 4 MAART half 8 tot half 9. ruari 1943. ad voornoemd, ■psboerenleider. KAMP, Secretaris. T VAN LEUSDEN, Leusden. 1TZELAER VAN (Ged. Comm.), De Bilt. rWIJK, Nieuwersluis. J WIJCK, Amsterdam. Wijk bij Duurstede, in niet-landbouwers. deposito. dellaan 10, BEVERWIJK, e: C. DE RUYTER. TTW wasscherij heeft met groote trans portmoeilijkheden te kampen en moét toch zoo economisch moge lijk blijven werken. Wees t Uzoo vriendelijk en zendt voortaan om da 2 of 3 weken een flinke wasch van minstens 10 kg. Op deze wijze werkt TJ er persoonlijk toe mede, dat de wasscherij zoo lang mogelijk en zoo goed mogelijk haar werk kan hlij ven voort zetten. Dank U, Uitgave. Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3920 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 22 FEBRUARI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prjjs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet geheele Rjjk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Met alle duidelijkheid heeft de olaatsvervangende ILeider der N.S. B Van Geelkerken, nogmaals aan getoond, dat de beslissing,, waarvoor het Nederlandsche volk is gesteld, onvermijdelijk is. Als zich thans stemmen verheffen, die het volk Lillen wijsmaken, dat 't bolsjewisme vno erg niet is, dan moet in herin nering worden gebracht dat men vroeger in Nederland m de volstrek te veroordeeling van de.communis tische gedachte eensgezind is ge weest De oude politieke partijen hebben het volk blindgemaakt voor de ware gevaren, zoodat men zich ook thans nog verzet tegen alle in stellingen die het volk weer sterk moeten maken. Zoo is de taak. der Nederlandsche Nationaal-Socialisten niet gemakkelijker, doch moeilijker eeworden daar het er om gaat het volk door een voorbeeldige houding te overtuigen. Thans moet het. Ne derlandsche volk de overtuiging worden bijgebracht, dat het met het OOÉ op de mobilsatie van alle krach ten in Duitschland zijn deel bij draagt. Onder luiden bijval ver klaarde Van Geelkerken: Als het noodig is willen wii van.alles af standdoen, opdat de overwinning ge waarborgd wordt. Als het volk vraagt: met welk ..recht?, antwoor den wii: omdat gu na den oorlog recht wilt hebben op het leven der volksgemeenschap. Daarom moet i reeds thans het laatste er uit ge haald worden, opdat het land gewa gend is voor den komenden winter. I Met nadruk waarschuwde spr. het Nederlandsche volk tegen illusies om geen twijfel te doen opkomen, Nauwer aaneensluiten. De leus „nauwer aaneensluiten", die reeds meermalen op de vor mingsbijeenkomsten heeft geklon ken, werd aangeheven door den Lei ter des Arbeitsbereichs der N.S.D.A. P., Hauptdienstleiter Schmidt, in het begin van zijn rede, waarbij, hjl het iaar 1943 het jaar der beslissingen noemde De geestelijke verwarring, die in het kamp der vijandelijke mogendheden heerscht, werd door sureker gedemonstreerd aan het feit, tuit ter gelegenheid van den 25sten veriaardag van het Roode Leger m de kapitalistische landen vreugde- demonstraties worden, gehouden. Daartegenover stelde hii de duide- liike lijn, die de N.S.D.A.P. van den eersten dag af tegenover het bolsje wisme heeft gevolgd. Thans heerscht in de geheele wereld verwarring. Men begaat ginds tegen woordig dezelfde groote fouten als m 1919 in Duitschland. Als het nationaal- socialisme in de jaren van strijd heeft verklaard: Wij alleen zijn in staat het roer om te gooien en als Göbbels reeds jaren geleden den kreet „Ontwaakt Europa" deed weerklinken, heeft het verloop der geschiedenis onze opvat- tingen bevestigd. Wie evenwel meent thans te kunnen verklaren, dat natio- I naal-socialisme en communisme het- zelfde beteekenen, moet zich maar eens laten inlichten door de soldaten, die in het Oosten uit eigen ervaring hebben kennis gemaakt met het bolsjewisme. I Alleen het nationaal-socialisme kan een dam opwerpen tegen het bolsje wisme en de veiligheid van de men- schen waarborgen. Als men ons evenwel vraagt: Waaraan ontleent ge het recht thans op de I plaats, waar een Duitsche arbeider L stond een ander te zetten? zeggen wij lUit den hemel halen wij dat recht om- dat het noodig is, dat gij in het leven Itblijft, ook als ge thans dat inzicht nog I niet hebt. Werkt de Nederlandsche ar- f beider er ook tenslotte niet voor, dat I zijn kameraad aan het Oostelijk front I wapens heeft? Als thans het geheele I Duitsche volk volstrekt alle krachten l 'mobiliseert, hebben wij het recht de nalatigen terecht te wijzen. De tewerkstelling in Duitschland. Zoo was het ook de plicht van den Rijkscommissaris hier in het bezette Nederlandsche gebied, de arbeiders, die V gemist kunnen worden in Duitschland aan het werk te zetten. Met hetzelfde recht zullen wij hier ook een burge rmeester afzetten, die zich wederspan- nig betoont en op zijn plaats desnoods ^een verstandigen arbeider zetten. I In dit verband sneed Hauptdienst leiter Schmidt de actie aan gericht te gen de jeugd van dit land, die in ge vaarlijke voorstellingen leeft, en ver- aan mededeeling a Wd?-r van het N- A- F. in- toeoasri™ van overwerk bij week^v^? de 54-urige werk- deze regel^ 61^01^11 semeld. dat ^eideoverl van overurai worden toegepast. Voor de' werkers waarvoor geen regeling testeat»1 gelden, dat overuren boven het hli de wet vastgestelde nomalerLxi" wmii48 YUr) n?oeten worden uk- betaald met een toeslag van 25 pet Naar tijdruimte vastgestelde W nen en salarissen, dus dag- week en maandloonen zullen bij verlen ging van den gebruikelijken ar" beidstijd binnen het wettelijk vast gestelde maximum evenredig, dus zonder toeslag, moeten worden verhoogd. Boven het wettelijk vastgestelde maximum zal de overwerktoeslag van 25 pet. ook gelden voor dag-, week- en maandloonen en salarissen' waarvoor een herleiding tot uurloo- nen zal worden toegepast. klaarde hij: „Ik kan slechts onder- streepen, wat Mussert in Amsterdam heeft gezegd, dat de behoorlijke zijn studies zal kunnen voortzetten, maar dat de anderen desnoods in een con centratiekamp op den rechten weg moeten worden gebracht". De herderlijke brief van Zondag. In scherpe, ondubbelzinnige bewoor dingen bepaalde Hauptdienstleiter Schmidt zijn standpunt ten opzichte van den herderlijken brief, die dezen Zondag van de kansels der katholieke kerken is voorgelezen, om de geeste lijkheid terug te wijzen binnen de per ken, die haar door de wet der kerk zijn gesteld. Waarom klaagt men het bolsjewisme niet aan, dat de kerk wil vernietigen, zoo vroeg hij, waarom valt men ons aan, die toch verklaren, dat ieder op zijn wijze mag zalig worden. Waarom bidt men voor de Joden, ter wijl honderdduizenden Duitsche zonen zijn gevallen? Waarom stelt de katho lieke kerk zich niet in de bres voor de 400 millioen Indiërs, die door Engeland onderdrukt worden en voor wie Gandhi den hongerdood onder de oogen ziet? Wij doen geen stap terug en wij ma, ken bezwaar om de Nederlanders in één adem met de Joden te noemen. De Rijkscommissaris heeft 29 Januari in den Haag verklaard: „Als men iets wil eischen. moet men zichzelf ook voor iets inspannen." Tot dusver heb ben wij evenwel van de kerk in dit op zicht nog niets vernomen, afgezien van het feit, dat zij de N.S.B.-ers niet be graaft en niet toelaat tot de kerkelijke sacramenten. Als de katholieke kerk zich thans wil opwerpen tot voor spraak van degenen, die zooals dit heet in de afkondiging van den kansel getroffen zijn door de hardheid van de bezettende macht, kunnen wij daar omtrent slechts zeggen, dat het mooi geweest zou zijn, als men dergelijke woorden ook had gehoord in de Mei dagen van 1940 toen men de N.S.B.-ers in den kerker wierp. De katholieke kerk meent in een brief aan den Rijkscommissaris haar beklag te moeten doen over het „onrecht" het Nederlandsche volk aangedaan. Wij vragen daartegenover: wat heeft de kerk gezegd, dat het Duitsche volk 25 jaar lang onrecht is aangedaan? Ge rechtigdheid, barmhartigheid en vrijheid van levensovertuiging, deze woorden heeft de kerk in den mond. Waarom doet men daarop geen beroep tegenover de heeren Churchill, Roosevelt en Stalin? Als men wijst op het doodschie ten van gijzelaars moeten wij daar tegenover stellen, dat wij ons moeten beschermen tegen misdaden, waartegen slechts de hardste maatregelen kunnen helpen. Slechts dan draaiden de gijze laars er voor op, als er aanslagen op de Duitsche weermacht werden gepleegd, terwijl voor de misdaden tegen leden der N.S.B. geen gijzelaars zijn dood geschoten, omdat Mussert het parool heeft gegeven, dat Nederlandsch bloed niet mag worden verzoend met bloed. Wel zullen en moeten echter maatrege len worden genomen, om opgehitste volksgenooteh tot rede te brengen. Voorts meent men van kerkelijke zijde de strenge behandeling in het concen tratiekamp op den korrel te moeten nemen, doch vergeet, dat dit menschen betreft, die op een oogenblik, waarop het Duitsche volk voor geheel Europa strijdt, meenen te moeten conspireeren. Men klaagt, zoo vervolgde spr., dat jon gelieden naar Duitschland worden ge voerd, en doet daarbij alsof Duitschland dertig dagreizen van hier lag. De waar heid is evenwel, dat Nederlandsche ar beiders zich bij ons heel prettig voelen. „Gods gebod staat boven de wereldlijke macht", zoo wordt verder in de ver kondiging gezegd. Wij kunnen daarom trent slechts opmerken: dat is ook ons geloof en deze belijdenis waarborgt ons de overwinning op het bolsjewisme. In scherpe bewoordingen keerde Hauptdienstleiter Schmidt zich tegen de niet-medewerking aan voor den oorlog belangrijke maatregelen, die aan het slot van de katholieke afkondiging is geëischt. Als men het ambtenarencorps wil opstoken om de bezettende mogend heid bij de uitvoering van noodzakelijke maatregelen samenwerking te ontzeg gen kunnen wij daartegenover slechts verklaren, dat wij al wat komen kan met rust, maar ook met hardheid tege moet zien. Spr. riep in dit verband uit: al wat ons hier bekommert is tegen over den strijd tegen het bolsjewisme slechts bijzaak. Men moest ons toch niet lastig vallen met kleine kwesties, die op zekeren dag wel worden opgelost. Onze strijd gaat tegen het bolsjewisme, maar niet tegen het christendom. Slechts de Duitsche soldaat, gestaald door het nat.- socialisme, is in staat de horden van Stalin terug te slaan. Zoo geldt ook thans in Nederland de strijdkreet van dr. Göbbels: „Het avondland is in ge vaar". ?KRA AMVERpTeG i/N© Het affiche voor de nieuwe actie van den Nederlandschen Volksdlenst, de kraamverpleglng. J. Schlpper-Pax m In de vroege middaguren van Vrijdag hebben Britsche vliegtui gen een aanval gedaan op een kustplaats in het Noorden des lands. De Nederlandsche burger bevolking heeft volgens de voorloopige berichten 34 dooden, 38 zwaar- en 50 lichtgewonden te betreuren. Bovendien werd er aanzienlijke schade aan gebou wen aangericht. Deze luchtaanval is weer een be wijs voor het leugenachtige van de Britsche propaganda. In dit verband zij er aan herinnerd, dat de Engel- schen hun nog niet vergeten snooden aanval op Eindhoven, dien zij juist uitvoerden op een Zondag, den Sint Nicolaasdag, met de verklaring pro beerden te rechtvaardigen, dat zij met opzet een Zondag hadden uitge kozen om de Nederl. arbeidersbe volking in de werkplaatsen te spa ren. In werkelijkheid echter hebben zij dezen aanval eenvoudig daarom op den Zondag ondernomen, omdat die dag bijzonder gunstig was voor de uitvoering van den aanval. Dat de Engelschen in het geheel niet er aan denken, de Nederlandsche burger bevolking te sparen, bewijst" de aanval van gisteren, die plaats had op een weekschen dag en op een tijdstip, waarop van tevoren ver wacht kon worden, dat de burger bevolking groote verliezen zou krij gen. Beperkt het electrici- teitsverbrnih, het is uw eigen belang. Het was Zondag twaalf en een half jaar geleden, dat de Wieringer- meerpolder drotgvieL Rond 20.000 H.A. land waren gewonnen. En in- tusschen is ook de Noord-Oostpolder, meer dan twee maal zoo groot als de Wieringermeer, aan ons land bouwgebied toegevoegd. Ter gelegenheid van dit Wieringer meer-jubileum heeft de secretaris van de directie van de Wieringermeer, de heer C. L. de Bruyn over den sociaal economischen opbouw van de Wierin germeer gesproken. Een zelfstandig gebied. Er is van den aanvang af naar ge streefd de Wieringermeer tot een zelf standig gebied te maken. De randge meenten verwachtten aanvankelijk gou den bergen, maar dat is tegengevallen. De Wieringermeer is n.l. niet aange wezen op de randgemeenten; zij heeft eigen markten o.a. een belangrijke graa'nbeurs een eigen middenstand, eigen onderwijsinrichtingen, eigen ker ken en e:n eigen bestuur. Om dit alles binnen een kort tijdsbe stek te bereiken, is er naar gestreefd boeren te doen vestigen, die het beheer over hun pachtplaats goed konden voe ren. De risico van het in cultuur bren gen der gronden werd door het rijk ge dragen. Zoo voorkwam men, dat de eer ste kolonisten te gronde gingen, zooals in andere droogmakerijen vroeger. Goede toekomstmogelijkheden. In de Wieringermeer is een geleide kolonisatie ten uitvoer gebracht. Er is door de Wieringermeerdirectie naar gestreefd de arbeiders, die reeds in den polder werkzaam waren, onder te brengen bij den pachter. Een deel der arbeiders is thans in den Noord-Oost- polder werkzaam. Ook de vestiging van midden- s t a ii d er s is geleid. Voor den mid denstand ziet de toekomst in de Wieringermeer er goed uit. Op 1 Januari 1938 werd het open bare lichaam „De Wieringermeer" ingesteld. Duidelijk bleek, hoe onge- wenscht het was om het eigen ge meentebestuur zoo lang te laten uit blijven; daarom is reeds thans voor den Noord-Oostpolder een publiek rechtelijk lichaam voor gemeente lijke zaken ingesteld. De zelfstandigheid zal op 1 April a.s. geheel voltooid zijn, daar dan de overdracht van de waterbouw kundige werken aan het op 1 Jan. 1942 ingestelde Heemraadschap Wie ringermeer zal geschieden. LANDARBEIDERS MOGEN EEN VARKEN MESTEN. Uit besprekingen tijdens de vergade ring van de „Onderaf deeling Var kens" van den Ned. Landstand in Noord-Holland bleek, dat in 1943 ook aan landarbeiders de gelegenheid ge boden zal worden een varken te mes ten. De aartsbisschop van New York, mgr. Spellmann, is Zaterdagmiddag per vliegtuig in Rome aangekomen. VERDUISTER GOED. Heden van 18.04 tot 7.43 Maan op 20.39 onder 8.46 27 Febr. Laatste Kwartier Bij een aanval van Amerikaansche bommenwerpers, 15 Febr. op Ambon ondernomen, zijn meer dan 10 Australische en Nederlandsche krijgsgevangenen omgekomen en ruim 100 gewond. ONTMOETING ROOSEVELT—STALIN? De Sunday Dispath verneemt uit New York, dat welingelichte krin gen spreken over een spoedige ont moeting tusschen Roosevelt en Stalin. DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN CHURCHILL. Naar Reuter meldt is Zaterdag avond het volgende bulletin uitge geven over den gezondheidstoestand van Churchill: De minister-president heeft een rustigen dag gehad. Een longvleugel vertoont een kleine ont stoken plek, doch de koorts is min der en zijn al.gemeene toestand is alleszins bevredigend. Naar verluidt, wordt met ingang van 1 Maart het verkeer over de de marcatielijn voor de Fransche staats burgers weer opengesteld. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 21 Febr. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Tengevolge van den dooi, die in nieuwe sectoren van het Oostelijke front is ingevallen, en van de zware verliezen, welke de bolsje wisten in de tot dusverre geleverde gevechten van den winterslag heb ben geleden, verminderde gisteren de vijandelijke druk op sommige plaatsen. In het gebied van den beneden- Koeban leverden plaatselijke aan vallen der bolsjewisten geen resul taat op. Aan het front tusschen de Zee van Azof en het gebied ten Z. van Orel mislukten talrijke vijandelijke aan vallen, 61 pantserwagens werden kapot geschoten, waarvan 34 alleen bij den afweer van een krachtigen aanval, waarbij de vijand bovendien zware, bloedige verliezen leed. Verscheidene aanvallen van Duit sche afdeelingen in dezen sector brach ten plaatselijke successen. De lucht macht steunde met sterke formaties de troepen te land en bracht vernietigen de slagen toe aan vijandelijke voertui gen en concentraties van troepen en pantserwagens. Gevechtsvliegtuigen hebben met zichtbaar succes spoor wegdoelen achter het vijandelijke front gebombardeerd. Enkele vijandelijke aanvallen in het gebied van Rzjef werden, ten deele in den tegenaanval, afgeslagen. In het Noordelijke deel van het Oostelijke front viel de vijand slechts op eenige punten ten Z.O. van het Ilmenmeer aan. Hij werd met veel verliezen alge slagen. Ten Z. van het Ladogameer en voor Leningrad heeft de vijand zijn aanval len niet voortgezet. Twee eigen aan- valsoperaties werden in weerwil van den hardnekkigen vijandelijken tegen stand met succes voortgezet. Twaalf pantserwagens werden daarbij vernield. Luchtdoelgeschut der luchtmacht heeft zich gedurende den grooten af- weerslag aan alle brandpunten van het Oostelijke front bijzonder onder scheiden. Een jachteskader onder be vel van luitenant-kolonel Trautloff heeft zijn 4000ste overwinning in de lucht behaald. Aan het front van Kandalaksja slaag den Duitsche en Finsche troepen er in, een bolsjewistische ski-afdeeling in te sluiten en te vernietigen. Van 11 tot 20 Febr. zijn aan het Oostelijke front 774 Sovjetpantserwa gens door afdeelingen van het leger vernield, buitgemaakt of buiten ge vecht gesteld. Bewegingsgevechten In Tunesië. Aan het front in het Z.W. van Tunesië duren de bewegingsgevechten voort. Een door pantserwagens ge steunde vijandelijke tegenaanval werd afgeslagen. De luchtmacht bestookte met succes Britsche gemotoriseerde troepen en luchtdoelbatterijstellingen met zware bommen. Bij den aanval op Noordwest-Duitsch g.'.ied op 19 Febr. zijn, naar alsnog is geconstateerd, nog twee vliegtuigen door luchtdoelgeschut der marine neer geschoten, zoodat de totale verliezen van den vijand bij dezen aanval zijn gestegen tot 13 vliegtuigen. Een communiqué der Indische regeering van Zondagmiddag be richt, dat Gandhi Zaterdag een slech ten dag heeft gehad en 's nachts slechts vier uur geslapen heeft. Overdag was hij apathisch en af en toe slaperig. Hij was te zwak om ge wogen te worden, doch tot 19 Fe bruari heeft hij bijna dertien pond aan gewicht verloren. De vergifti ging van zijn bloed door urinezuur wordt ernstiger en als het vasten niet onverwijld een einde neemt, zou het wellicht te laat zijn Gandhi nog te redden. Dit communiqué is onder teekend door zes medici, onder wie de Britsche regeeringsarts. ALEXANDER BEVELHEBBER IN TÜNESIE. Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft generaal Alexander het bevel over alle landstrijdkrachten der geallieerden in Tunis op zich genomen. ,J0E KLOK HEEFT TWAALF GESLAGEN". 's-GRAVENHAGE, 22 Febr. - He denavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in zijn poli tiek weekpraatje over „De klok heeft twaalf geslagen". Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. KFC is natuurlijk aan den kop van de ranglijst gebleven door haar overwinning op de Alkm, Boys, maar OSV deed zeker niet minder verdienstelijk werk door den uitwedstrijd tegen de Kenne- mers te winnen. Met ontzaggelijk veel moeite werden de punten ver overd en het gevolg is, dat de pa pieren der Oostzaners flink geste gen zijn. En thans zal dus het leidende trio KFC, OSV en West-Frisia onder elkaar moeten uitmaken, wie tenslotte kampioen wordt. Eén club is er verder nog, die jui chen kan: ZFC. In een wedstrijd, waarin Alcmaria zeker vijf kwartier het initiatiet neeil genad, gelukte '1 ZFC niet alieen, een achterstand van twee punten in te loopen, maar bo vendien ook nóg de zege te behalen! Natuurlijk hielp het de Zaansche niet veel, want kampioenskansen heeft ze niet meer, maar dat doet niets aan de zaak af. HBC had ook nog een kansje, doch ze vergooide dat door haar gelijke spel in Wormerveer. De stand is thans: KFC 19 13 2 4 58-22 28 OSV 18 12 2 4 54-35 26 West-Frisia 16 10 1 5 42-25 21 ZFC 17 10 1 6 44-24 21 HBC 17 8 5 4 46-37 21 RCH 18 7 5 6 59-37 19 Alcmaria 18 8 3 7 45-45 19 WFC 17 6 4 7 37-39 16 Kennemers 18 4 2 12 43-54 10 Alkm. Boys 17 3 2 12 27-66 8 Santpoort 19 2 1 16 27-88 5 In de 2e klasse B won DOS na tuurlijk van Volendam, maar waar AFC een vrijen dag had, is in den stand practisch geen verandering ge komen. Het gaat tenslotte tusschen deze twee clubs. In de derde klasse A wist Zaan dijk den uitwedstrijd tegen KW met 0-1 te winnen, wat precies vol doende was. DEM behaalde een on verwachte 2-3-zege op Succes. Helder versloeg in 3 B het Bever- wijksche Kinheim met 8-1, waaruit de goede vorm van Helder bleek. Dat belooft a.s. Zondag wat tegen HFC! DTS speelde gelijk tegen Terras vogels, zoodat ze nu wel veilig staat, terwijl Halfweg thuis verloor van Zandvoortmeeuwen en nog steeds niet definitief veilig is. DE 4E KLASSERS. In 4 A wonnen LSW en Texel heiden, zoodat de situatie nog steeds onveranderd is. LSW had met Vrone nu niet de minste moeite, 7-1, terwijl Texel den Uitwedstrijd tegen BKC met 0-2 won, wat geen slecht resultaat is. De stand is hier: LSW 12 8 4 0 38-18 20 Texel 11 7 2 2 28-13 16 W. waard 11 6 1 4 31-16 13 BKC 13 4 2 7 24-26 10 N.Niedorp 11 4 2 5 23-31 10 Oudesluis 13 4 2 7 22-36 10 Vrone 12 3 4 5 23-40 10 Atlas 11 3 2 6 19-21 8 W.vogels 10 1 5 4 15-26 7 In 4 C tenslotte verpletterde US VU met 6-0 het onberekenbare IEV, terwijl Bergen met niet minder dan 7-2 het verzwakte CSV klopte. DE EERSTE KLASSE. Nog een enkel woord over de eer ste klasse. Stormvogels speelde met vijf invallers tegen Sparta en werd nog maar net met 3-2 geklopt. Dat zal de Stormvogels moed geven voor den komenden strijd tegen ADO! In het Zuiden verloor Roermond van Willem II met 4-2. terwijl Noad tegen MW gelijk speelde, zoodat Roermond nu een puntje minder heeft dan Noad. In het Noorden speelde Sneek weliswaar gelijk tegen Veendam (in Veendam nog wel!), doch het baat te haar niets: Leeuwarden zorgde voor een verrassing en klopte LSC in eigen huis met 0-1. Zoodat Sneek nu twee punten achterstand heeft op Leeuwarden en 't is de vraag, of die in te halen zijn. Overigens verwijzen we naar de uitslagen. DE KAMPIOENSCOMPETITIE. In een vergadering van den N.V.B. met de kampioenen der verschillende afdeelingen is de kampioenscompetitie opgesteld Zij ziet er als volgt uit: 28 Febr.: ADO—Stormvogels (compe titie): Heerenveen—Enschede: Feijen- oordWillem n. 7 Maart: Enschede—Feijenoord; Wil lem II—Heerenveen. Eventueel een beslissingswedstrijd tusschen A.D.O. en HDVS in 't Feijen- oord-stadion te Rotterdam. 14 Maart: Heerenveen—Feijenoord: Enschede—kampioen distr. 1 (ADO of HDVS). 21 Maart: Willem II—Enschede; kam pioen district 1—Heerenveen. 28 Maart: Technische dag. 4 April: Feijenoord—kamp. distr. 1; Heerenveen—Willem II. 11 April: Kampioen distr. 1—Feijen oord; Enschede—Willen. II. 18 April: Feijoord—Heerenveen; Wil lem II—kamp. district 1. 25 April (le Paaschdag): Feijenoord— Enschede. 26 April: Kamp. distr. 1—Willem II. 2 Mei: Willem II—Feijenoord; Hee renveen—kamp. district 1. 9 Mei: Enschede—Heerenveen. 16 Mei: Kamp. distr. 1—Enschede. PROGRAMMA VAN DEN TECHNISCHEN DAG. Voor den op 28 Maart a.s. te hou den technischen dag heeft het be stuur van den NVB o.a. de volgende wedstrijden vastgesteld: Districtswedstrijden. Leeuwarden: Noord-Zuid Nijmegen: Oost-West. Alkmaar: Noordhollandsch elftal- Gooisch elftal (Alcmaria-terrein) Y 't Zou heel normaal geweest zijn, als Alcmaria met de rust een 4-0-voorsprong had gehad en het zou zeker niet verrassend geweest zijn, wanneer een kwartier na de rust de stand tot 6-0 gestegen was! Maar.... zoo ging het niet. Wel nam Alcmaria een 2-0-voorsprong, wel bleven de withemden ook daarna de betere ploeg, doch één foutje van Brouwer was oorzaak van een tegenpunt, één zeer twijfelachtige beslissing van den scheidsrechter beteekende de gelijkmaker en nog een fout van Brouwer beteekende de nederlaag. Overigens: een goede, snelle wed strijd, waarin Alcmaria eigenlijk over alle linies de beste ploeg was. De achterhoede bleek trapvast en oordeelkundig in het opruimen, de middenlinie werkte hard en Schaa- per opende op de vleugels, op zeer fraaie wijze en de voorhoede was be wegelijk, combinatie-rijk en schiet- vaardig. Bij ZFC was dat alles net een tikje minder en speciaal haar voorhoede stelde teleur. Eigenlijk had deze voorhoede geen enkel doelpunt mo gen maken, zoo matig 'was ze in het afwerken der aanvallen. De wedstrijd begon in hoog tempo en na eenig verkennen zette Alcma ria een offensief in, dat veelbelo vend was. Aanval op aanval volgde over links en rechts, schoten vlogen in de richting van Dijkstra,-die twee maal geslagen werd. zonder dat ook zijn doel doorboord werd. Zelfs een doelworsteling voor het Zaansche doel liep goed af voor Dijkstra, die daarna een prachtig schot van v. Wieringen op fraaie wijze stopte. Totdat de zooveelste aanval een voorzet bracht van Godvliet: Ham stra ving het leer op, gaf v. Wierin gen een kans en 't was 1-0. Even verplaatste ZFC 't spel, zon der echter ook maar gevaarlijk te worden en toen Alcmaria het initia tief weer in handen nam, werd ten Herkel's vasthouden beioond: hij drong door de verdediging en maak te er 2-0 van. In de volgende 5 minuten had Hamstra tweemaal geen geluk met harde kogels, die precies naast gin gen, terwijl hij daarna zelfs een kans mist, toen Dijkstra zijn doel verla ten had. Met onveranderden stand kwam de rust. Na de hervatting hetzelfde spel- beeld. Nog steeds een vrij hoog tem po, nieuwe kansen, nieuwe doel- worstelingen en ZFC kwam er een voudig niet aan te pas. De lat werd gebeukt, de paal bracht redding, kortom, Alcmaria overspeelde ZFC. Totdat na een half uur Schenke van ZFC een voorzet wilde geven; 't werd een schot op doel en Brou wer stond te ver voor zijn heiligdom en zag het leer in het net verdwij nen!, 2-1. Nog was er geen gevaar: opnieuw toog Alcmaria ten aanval en toen in eens, bij een halven ZFC-aanval, het fluitjë. Niemand begreep, wat er aan de hand was, maar de scheids rechter wees naar de witte stip: 2-2. En weer trok Alcmaria ten aan val, maar nu was 't fout: de scheidsrech ter, die tot de strafschopbeslissing voortreffelijk geleid had. raakte de kluts kwiit en gaf tal van verkeerde beslissingen, die het spel ten zeerste beïnvloedden. En nog zou dat zoo erg niet geweest zijn, als bij een vrijen trap tegen Alcmaria de „be slissing" was uitgebleven: nu werd bet 2-3, mede doordat Brouwer mis greep. Nog drie keer kreeg Alcmaria een vrijen schop te nemen, nog een keer redde de paal, terwijl Dijkstra al ge- passeerdwas, maar het bleef 2-3 en Alcmaria verloor geheel onver diend, daarmee haar eerste neder laag op eigen veld in dit seizoen in- casseerende. DISTRICT I. Sparta-Stormv. 3-2 DISTRICT IV. Eindh.-Maurits 3-2 Willem II-Roerm. 4-2 PSV-NAC 1-0 NOAD-MW 2-2 DISTRICT V. GVAV-Achilles 0-3 LSC-Leeuwarden 0-1 Veendam-Sneek 3-3 2e klasje A. De Kennem.-OSV 3-4 WFC-HBC 3-3 Alc. Victrix-ZFC 2-3 KFC-Alkm. Boys 4-1 RCH-Santpoort 8-3 2e klasse B. Vriendensoh.-DWV 2-0 HVC-Hercules afg. DOS—Volendam 4-1 De Spart.-Zeeb.gia 3-1 W.gr.meer-Hilver. 1-2 3e klasse A. KW-Zaandijk 0-1 Sucoes-DEM 2-3 3e klasse B. Halfweg-Zandv.m. 1-3 Helder-Kinheim 8-1 DTS-Terrasv. 1-1 4e klasse A. LSW 1926-Vrone 7-1 KBC-Texel 0-2 4e klasse C. Bergen-CSV 7-2 USVU-IEV 6-0 Res. 2e klasse A. RCH 2-De Kenn. 2 2-1 AFC 3-WFC 2 -2-2 HFC 2-VSV 2 0-1 Res. 3e klasse A. Asendelft 2-HRC 2 1-4 Zaandijk 2-KW 2 2-6 Alc. Victr. 3-ZFC 3 0-5 QSC 2-OSV 2 2-3 „DE NOORD- HOLLANDSCHE". 1D: Oudorp-SVW HRC 3-Helder 3 Alcm. 4-Winkel IE: Schoorl-Berdos Berdos kampioen. Koedijk-HSV 2C: AFC 2-Schoorl 2 2D: Con Zelo-VZV Dirskh.-HOSV 3Fï Helder 4-DTS 3 Schagen 3-Winkel 3 8-4 4G: DTS 4-Alcm. 6 12-0 AFC 3-Petten 2 0-4 4H: LSW 3-Dirksh. 2 4-2 N.Nied. 3-C. Zelo 3 geet 1-3 2-8 1-4 1-4 3-2 3-3 1-1 2-0 0-4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1