DAGBLAD VOOR Winteroffensief aan Z. Oost-front mislukt. Vervolg van het Geelen-drama. Sovjet-formaties ten prooi aan vernietiging. Hoogtepunt van den winterslag overschreden. Rommel's aanval een grootsch offensief. S/of van het getuigenverhoor. Drie jaar gevangenisstraf geëischt. Ook gas is kostbaar. Strijdt mee naast Uw kameraden De Ned. Voetbalbeker. Nederlandsche Volkseenheid tegen Bolsjewisme. Ons volk heelt slechts één keus: die voor het nieuwe Europa. -rker) niet mocht gelukken, het ijzer en staal uit de bij hem 0} blaren geblokkeerde voorraden L dient hij zich tot Rijksijzer ts onder overlegging van de spe- In tweevoud (per speciücatte- B.) en het betreffende bewijs dracht, uitgeschreven ten name sijzer.- )10PROGRAMMA, WOENSDAG. 1: 7.30, 8.30, 12.45, 16.45, lajfl 19.45 (Hilv. II) en 21.45. I, 414,4 M. 7.15 Het Meister- ;r.) 7.40 Ochtendklanken (gr.) brengen U heden. 8.50 Orkestc 0—9.37 Spiegel v. d. dag (opn.) s liedje bij Uw werk (gr.) 10.3Q sch in Friesche nationale dicht ging. 10.45 Ork. Rentmeester, gele. 12.Almanak. 12.05 Theo asman en gr.muz. 13.Act. be. ïg. 13.10 Kamerork. v. d. Ned >era. 14.— Ork. Willy Kok en 15.— Vioolspel (gr.) 15.15 Melo- Rhythme. 17.— De Huismuziek pop der tijden. 17.30 Het Amuse- en sol. 18.40 Voor den man. II, 301,5 M. 7.15—7.40 Zie Hüv. I, jtendgymn. 7.50 Sportn. 8.— De jdsvrouw. 8.15 Symphonie-ork, Ouvertures van Rossini en ;gr.) 9.Dr. Hans Schmidt— t dirigeert de Berliner Philhar- (gr.) 0.159.30 Voor de huisvr, psd. uitz. 10.40 Pianovoordr. 11 kleuters. 11.20 Kinderk. „Onder >n.) 11.30 Joan Lancé en gr.miiz. perl, boeren in het buitenland ogr.-ovgrz. 13.05 De Melodisten 4.— Go isd. uitz. 14.30 „Caruso", et gr.muz. 15.Symphonie-ork. jO Levende letters, luisterspel, prek-report. 15.50 Beiaardconc, iderc. (opn.) 17.Voor de jeugï ia Dorfmann, piano (gr.) 17.45 v. d. dag en Brab. praatje door nhejmer. 18.— Operettec.: Omr.. |-Ork. en sol. ed.: A. R. Jonker, Alkmaar; plv.fi H. P. v. d. Aardweg, Bergen; P Tj. N. Adema, Alkmaar; Bin-7 ov„ Stad: D. A. Klomp, Alkmaar; 1 Rechtsz.: J. Werkman, Alk-' dv.: C. Boogaard, Alkmaar. Hinke leeren koffer, ƒ45; fuurduvel, ƒ20. Vermeulen, .aat 159. 1 Sen mooie collectie gram. •laten voor zangliefh., circa j>0 stuks, ƒ200.—. Voogel, dient 21. Sen pluche damesjasje (zw.), naat 44, ƒ20.—. R. Klooster, Oruivenlaan 25. ïinderwagen 40; wieg 15. d. Kooy, B 93, Heerhugo- vaard. livan met kleed ƒ40; hob- jelpaard ƒ5; kinderledi- cantje met bedje 25. H. 3ieterse, Stationsstraat 67, ïoek Snaarmanslaan. -en paar leeren laarzen, m- 14, hoog 50 cm, ƒ25; h. kin- lerledikantje 10. Essen- 'eld, Achterwezel 30. '50 vloertegels, 20 x 20 cm, f 10 4 keukenstoelen 1 p. Jt.; 1 ronde keukentafel ƒ3. Volgers, Verdronkenoord 86. liken dressoir, 30. Van pil, Boterstraat 20. voor- en 1 achterry wiel utje, beide met veeren a 5 oer stuk. Bezooijen, v. d. rijnstraat 26. p. stuks witte dienstboden- :chprten a 1.50. Stoer, Oudegracht 281. ien huisorgel 100. [Ved. v. Lienen, Trompstr. 14. noten stoelen m. bekl. erratrypen zittingen en rüg- ;en 50. Bronzen huisk. amp m. stoffen kap 15. Pr. Hen- riekeles Oebles, Irikstraat 18. ïinderwagen met leeren kap 25, sierkussen voor wagen 2.50, wieg 15, box 6. f. Geus, Kanaaldijk 14, Koe- lijk. ■g a.n. damesjapon (rood- •ruin), maat 42, oude kwal. 25; verpleegstersschort 5. dans, Krelagestraat 37. p. lage h.schoenen 5 en 8, allebei maat 41. J. Geus, kanaaldijk 14, -Koedijk. witte verpleegsterschorten reformmodel) 1.75 p. st. V. Brouwer, Fnidsen 63. .adder in goeden staat, 21 porten 20. A. B. Pruim- 100m, Mient 27, Tel. 3524. waschkommen a 1.50 p. t., 1 grassnijmach. 3. ''olgers, Verdronkenoord 86. •moking jas en vest, oude :wal., kleine heerenmaat, •g.a.n» 25. Huysman, Dr. Ichaepmankade 15. liken pendule 30, pluche afelkleed 15, eiken laekenrekje 3, lampekap 1. Mej. Bender, Kenne- lerstraatweg 146. iroote glad houten tafel 17.50, Jaarsma-haard 65. Jenjamin, Voormeer 24. Nè uur. 'afel 15, 2 tuinstoelen 10, iken spiegel 40, 3 stoelen 15, petroleumk. 12.50. inkringa, Tuinstraat 27. divanbedden, hout met 'aste spiraal, zonder matras 6 en 8.50. A. B. Pruim- loom, Mient 27, Tei. 3524. lénpeisoons bed met kussen 30. Weil, Bergerweg 138. jikenh. tafel met theekast 45, dubbel broodoventje m. wee pannen 7. v. Vegten, e Landdwarsstraat 4. rleisjesmantel, lft. 7 j. 7.50, vandelwagen 6, hobbel paard 2.50, kamerlamp 5. 1. Nuij, Druivenlaan 30. (eeren bed 35, Piquésprei 5. de Vries, Kennemeratr. veg 44. :.g.s.n. zw. hooge j. Cr«- choenen, m. 38 15.50, wit ileyle matrozenblouse, 6 4 j. 8.75. Mevr. Boodt, itationsweg 34. Uein model harmonica, z.g. ■n. 25. A. B. Pruimboom, lient 27. ionkerbl. d.-wintermantel- J. 40 40. v. Oorschot, Nas- aulaan 7. l.g.a.n. keurig modern salon- j meublement, beslist le et» ude kwal. 750. Blind, -tuartstraat 91, aXb. lalve pluche mantel, m. 40- 2 12.50. hondenmand iempje 4.50, zw. dame»' ont 10. J. Reu», Oud or- "dijkje 2. inbank met massief eiken lad en glaswerk eljen, Kenn.str.weg 168. tel overgordijnen met 8at" ituur, prijS 45. Pepet' amp, Korenbloemstraat 4, Uitgave. Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 24 FEBRUARI 1943. alkmaarsche editie, NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 45. 2 pagina's. Hoofdredacteur; A. R. JONKER, Alkmaar. Prfls der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40. elke 3»/, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rflk 2.63. Losse nrs. 5 ets. HOOFDKWARTIER VAN DEN PUHRER, 23 Febr. - Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: In den grooten winterslag in het Zuidelijke deel van het Ooste lijke front zijn de vergaande plannen van den vijand mislukt. Daar het hem niet gelukte het aan den Oostelijken rand van het Donetz- industriegebied hecht aaneengesmeede front der Duitsche troepen te doorbreken, probeerde hij het front in Noord-Westelijke richting afzwenkend, in den rug aan te vallen. De op deze wijze achter ons front aan de Mioes gekomen bolsjewistische divisies zijn intusschen ver—etigd of uiteengeslagen. Evenzoo verging het die bolsjewistische formaties, die nog verder afbuigend uit de streek ten Zuiden van Charkof naar den Dnjepr werden gezonden. Het lot, dat zij den Duitschen legers moesten bereiden, trof haar zelf. Van haar verbin dingen afgesneden en door onze divisies van alle kanten omsin geld, vielen zij ten prooi aan de ontbinding of de vernietiging. Re serves, die hen waren nagezonden, werden door de luchtmacht ont dekt en in haar dicht opeengedrongen colonnes door voortdurende luchtaanvallen vernietigend getroffen. Daar de weersgesteldheid, die thans reeds afwisselend sneeuwjachten of dooi brengt, groote operaties binnen afzienbaren tijd onmogelijk maakt, verplaatst de vijand zijn inspanningen steeds meer naar het gebied ten Noorden van Charkof, alsmede naar het centrum en het Noordelijke deel van het Oostelijke front. Gisteren viel de vijand op ver scheidene plaatsen aan het Koeban- bruggehoofd met vrij sterke strijd krachten aan. In het Donetzgebied herhaalden de bolsjewisten met verscheidene I divisies de poging om door te bre ken. Zii werden in zware gevech ten vol afwisseling opnieuw terug- 1 geslagen. In het gebied tusschen flonetz en Dnjepr vielen tank- en jnfanterieformaties van het leger en van de Waffen SS., op schitterende f wijze gesteund door duikbommen werpers, gevechtsvliegtuigen en slagvliegtuigen, den vijand nog steeds concentrisch aan en vernie tigden sterke bolsjewistische strijd- ]vT3Cht6]l< In het gebied ten Westen van Charkof en Koersk, alsmede ten Zuiden van Orel duren de verbitter de gevechten voort. Ten Noord-Oos ten en ten Noorden van Orel viel de vijand over een breed front met krachtigen steun van tanks, artille rie en slagvliegers aan. De aanval-" len mislukten door het taaie verzet van Duitsche infanterie- en gemoto-, riseerde divisies. 55 bolsjewistische tanks bleven vernietigd voor onze stellingen staan. Aan het Wolchoffront mislukte een vijandelijke aanval op een brug- gehoofdstelling. Ten Zuiden van het Ladogameer leefden de gevechten weer op. De bolsjewisten vielen in een sector met massale strijdkrach ten aan; zij werden echter met een verlies van 47 tanks bloedig afgesla gen. t In Noord-Afrika probeerde de vijand de in de vorige dagen veroverde domineerende stellin- I gen met versch aangevoerde for maties te heroveren. Hij werd 'Biet vele verliezen afgeslagen. Talrijke tanks werden vernield. De buit en het aantal gevange nen zijn nog aanzienlijk geste gen. I Formaties van de Duitsche lucht macht brachten vernietigende slagen toe aan een vijandelijk ravitaillee- ringssteunpunt in het Algerijnsche bergland, alsmede aan batterijstel- lingen ten Westen van Tunis. Militaire installaties in de haven van Tripolis werden des nachts doel- I treffend met bommen bestookt. Huidige stekingen uit gangspunt voor komende operaties. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt; Verschillende boeren hebben thans de vlasteelt en de bewerking weer ter hand genomen. Een boerin bezig met het „braken" van het vlas. Dit ge schiedt met de zgn. „brake", een toestel, dat tuim honderd jaar oud is Hartgerink-Pax m ïebessa hef volgende doei? ,delbkerKzte?Lmen2? FTebr" Steeds d™- pantseraanval van ^0nden,in' dat da Amerikaanschen Lm op den trale front in Tnnf °r aan bet cen" schouwd moet n, slechts be- doch als een ^rontLn een aanval- sief. zoo verneemt «a, ?PSezat offen- uit Londen, of P^ladet. Afrika moet derhalve „li ln Noord' blad, voor de geallieerd genoemd genoemd worden. rden zeer «nstig Londen slaat men -irin„ stemmen aldaar, met angst en k Perl' operaties in Tunesië gade wa=Lf-?nmde bessa. het volgende doel'van rL 7 wordt genoemd. Militaire dïskunLL verwachten een zware crisifvnL®^ geallieerden voor het geval verloren gaat. Valt Tebesfa dan Sn - worden Br"SChe leger in^loten Men kan thans zeggen, dat de groote winterslag aan het Ooste lijke front zijn hoogtepunt heeft overschreden. De bolsjwistische aanvallen, die vooral in de zui delijke sectoren een dreigend karakter hadden aangenomen, nemen steeds meer in hevigheid af en de groote doorbraakpogin gen ten Z. van Charkof kun nen als mislukt worden be schouwd, evenals de pogingen f'? Duitsche troepen in het Donetz- bekken door flankbewegingen in den rug aan te vallen. Voor het geval de eerste dezer be wegingen zou mislukken, hadden de bolsjewisten meer naar het W. een tweede op touw gezet, tot welk doel verscheidene divisies in de richting van Dnjepropetrowsk oprukten. In beide gevallen hebben de Sovjet- Russische colonnes zich blijkbaar te ver binnen de Duitsche linies ge waagd, zoodat zij door aanvallen in de flank en in den rug vernietigd konden worden. Dnjepropetrowsk ligt thans nog ver achter het front en militaire kringen te Berlijn ne men aan, dat de bolsjewistische aan val deze stad niet, meer zal berei ken. Aan de monding van de Koeban zijn Duitsche en Roemeensche troe pen tot een tegenaanval overgegaan, waarbij zij drieduizend gevangenen 'maakten. De bewegingsoorlog is hier tot een loopgraafoorlog gewór den. In dit gebied is thans de mod- derperiode aangebroken, zooals trouwens aan het geheele front tot Leningrad toe de thermometer tot ongeveer tien graden boven nul is gestegen. Weermacht niet vernietigd. Het Duitsche weermachtsbe- "bericht van Dinsdag weerspiegelt den geest van optimisme, waar mede het Duitsche opperbevel de komende ontwikkeling tege moet ziet. Reeds thans meent de Duitsche legerleiding te kunnen verklaren, dat het bolsjewisti sche winteroffensief niet tot een beslissende overwinning heeft geleid. Van de beoogde vernie tiging van de Duitsche weer macht is geen sprake. Eén leger, het zesde, is bij Sta lingrad verloren gegaan, doch se dert dien is zelfs geen divisie meer omsingeld, aldus verklaart men t.e Berlijn. Van gebiedsverovering door de bolsjewisten is thans geen spra ke meer en men meent dan ook te Berlijn van een keerpunt in den strijd te kunnen spreken. Een be vestiging hiervan ziet men in de vij andelijke berichtgeving, die aan zienlijk bescheidener is geworden. Bij het betrekken der nieuwe stellingen heeft de Duitsche leger leiding niet alleen rekening gehou den met de eischen der verdediging; deze stellingen vormen in vele ge vallen waardevolle bruggehoofden voor komende operaties. Van Duitsche zijde ziet men de ontwikkeling met vertrouwen tege moet. Dit geldt ook voor de nog zeer hevige gevechten in het gebied van Orel en ten W. van Koersk welke stad de Duitschers ontruimd hebben en Charkof. Beperkt het electrici- teitsverbruik, het is uw eigen belang. JAPANSCHE VLOOTOPERATIES BIJ DE NIEUW-HEBRIDEN. Het keizerlijke hoofdkwartier deelt mede, dat Japansche vloot- en luchtstrijdkrachten Zondag een nachtelijken aanval ondernamen op voor anker liggende oorlogsschepen, alsmede op de militaire installaties op Espiritu Santo, het grootste eiland van de Nieuw-Hebriden. Een vijan delijke torpedojager werd tot zinken gebracht, een andere torpedojager m brand geschoten. Aan de aanwe zige militaire installaties werd scha de toegebracht. De Japansche strijd krachten leden geen verliezen. -— In een dagorder van Stalin ter gelegenheid van den 25en verjaar- 2&K van het Roode leger wordt vol- e=nSi radio Moskou o.a. gezegd: „Als iLLj v„an het ontbreken van het p„ ®.™e front in Europa moet het 1 eger alleen den geheelen last van den oorlog dragen." Aan het Tunesische front Goede verzorging der wapens geeft den waarborg voor een succesvollen inzet Pantsergrenadiers op hun wagen bij het schoonmaken van hun wapens PK Meyer-Wrekk-O H-P m De Alkmaarsche oplichtings-altaire. Dinsdagmiddag werd de behande ling van de Alkm. oplichtingsaffaire hervat en waar wij den vorigen keer midden in het getuigenverhoor ge bleven waren, werden thans de laat ste getuigen gehoord. Veel nieuws leverde een en ander niet op: Geelen bleef alles ontkennen, zelfs dan. als er meer dan één getuige was. Zoo wat zijn bezoek aan mevr. Hoogakker betrof in den vroegen och tend na de mislukte vlucht. Hoewel mevr. Hoogakker in haar verklaring zeer overtuigend was; hoewel mej. Ilbrink eveneens verklaarde, Geelen des morgens in de keuken van Hoog akker gezien te hebben, haalde Geelen de schouders op: het was niet waar! Tijdens het verhoor, van get. mevr. Hoogakker werd deze plotseling zeer fel en bewogen, toen Geelen bleef ont kennen en zei: Mijn man heeft lang, heel lang onder pressie van Geelen gestaan. Geelen had van alles noodig en dwong mijn man, het gevraagde te geven. Ik beschuldig me zelf: ik had Geelen de deur uit moeten gooien, ik had een einde aan alles moeten maken. Maar ik blijf absoluut bij mijn verkla ring. Getuige in moeilijkheden? Direct daarop stelde mr. dr. Buiskool aan get. Hijmans een vraag: of deze in Amsterdam van een Jood duizend gul den had gekregen en dit bedrag aan Hoogakker had overhandigd? Get. Hijmans deed toen een lang, min of meer verward verhaal: die duizend gulden waren van hem zelf en die had hij gegeven, omdat hij graag eens ge tuige wilde zijn van een vlucht naar Engeland vanaf hef Alkmaarder Meer. Natuurlijk waren die 1000 gulden niet alle noodig voor het zien van zoo'n vlucht, maar Hijmans zou de 1000 gul den na aftrek van de onkosten terug ontvangen. Hijmans erkende, met Geelen naar Amsterdam te zijn geweest, waar hij Geelen in contact bracht met een Jood, die graag wou vluchten, maar geen geld had. Doch Geelen merkte op, dat hij dezen Jood had willen arresteeren, als hem gebleken zou zijn, dat die Jood „ondergedoken" was, wat echter niet juist bleek, zoodat hij (Geelen) niets te doen had. Toen mr. Buiskool aan Hoogakker dezelfde vraag stelde, antwoordde deze, dat hij de 1000 gulden van Hij mans gekregen had en dat die afkom stig waren van een Amsterdamschen Jood. Die 1000 gulden had Hoogakker onmiddellijk aan Geelen ter hand ge steld. Geelen zelf verhoord. Het verhoor van verd. Geelen was iets teleurstellend. Hij bleef alles ont kennen, beweerde, dat alle getuigen hebben gelogen en dat hij slechts één keer zeer zijdelings bij de Joden- affaire betrokken is geweest. Dat was in het prilste begin, toen Hoogakker hem vertelde over een Jood, die onder») gedoken was. Toen durfde Geelen deze „tip" niet voor kennisgeving aanne men, omdat Hoogakker wel contact had met Duitschers en N.S.B.-ers en daarom stelde hij een „onderzoek" in, teneinde te voorkomen, dat hij beschul digd zou worden van plichtsverzaking! Zoodat de president tenslotte tot de conclusie kwam, dat verd. Geelen on schuldig was! En verdachte beaamde dit volkomen, zonder echter zijn onmiddellijke invrij heidstelling te vragen, hetgeen den president bevreemdde. Het requisitoir. Eindelijk kreeg de Officier het woord tot het houden van het requisitoir. Spr. ging uitvoerig de heele geschiedenis na, herinnerde aan de getuigenverkla ringen, schetste de rol van Hoogakker en Hijmans. later die van Vroegop en wees daarna speciaal op de verklaring van mevr. Geelen, welke klopten met de waarheid en dit bewees met haar verklaringen, dat ze voor een deel op de hoogte was van wat er gebeurde. Geelen, zoo vervolgde spreker, is de man geweest, die achter de schermen werkte en die niet schroomde, zijn medewerkers" tenslotte ook nog op te lichten! Het bewijs achtte spr. tenslotte be wezen, zoodat hem slechts de vraag restte: welke straf moet deze verd. hebben? Dit minderwaardige individu, deze laffe maréchaussee, heeft weer- looze menschen gekozen voor zijn min derwaardige praktijken. Daarom vroeg spr. de maximum straf voor uitlokking tot oplichting: drie jaar gevangenisstraf! Pleidooi van mr. dr. Buiskool. Mr. dr. Buiskool begon met op te merken, dat zijn taak niet gemakkelijk is, omdat ten eerste het requisitoir eenige punten bevatte, die het den ver dediger moeilijk maken en ten tweede de sympathie voor dezen verdachte te eenenmale ontbreekt. Om dan tot de zaak-Geelen zelf te komen, spr. vroeg, 01 hier van uitlok king sprake is. Heeft Geelen Vroegop uitgelokt tot oplichting en is die uitlok king bewezen? Vroegop zelf zegt: ik weet van niets! En Geelen zegt het zelfde. Spr. vroeg den officier niet naar ver onderstellingen, maar naar concrete feiten en g. 1 eenige voorbeelden in deze zaak, zooals die ook mogelijk zouden zijn geweest. Verder trok spr. de herkenning van Geelen door Schijveschuurder in twijfel en meende, dat op die herkenning geen veroordee ling kan volgen. Ook de verklaringen van Hoogakker waren volgens spr. van dien aard, dat hieraan waarde mocht worden toerekend. En voort gaande, ging spr. na de verklaringen van de andere getuigen en trachtte duidelijk te makep, dat deze verklaringen weinig waarde hebben; speciaal die van Hijmans, waartegenover men zeer sceptisch zal moeten staan, en die van mevr. Hoogakker, die begrijpe lijk haar man wilde redden of sparen. Spr. wenschte nog verder te gaan en merkte op: als Vroegop door Geelen is ingelicht, heeft deze Vroegop ctaardobr dan het plan opgevat, om Sch. op te lichten? Ook dit bestreed mr. Buiskool op verschillende verklaringen van ge tuigen. Deze verd. kan volgens spr. niet wor den veroordeeld, omdat het bewijs tegen hem niet geleverd is en ook niet ge leverd kan worden. Spr. besloot zijn betoog met er op te wijzen, dat men hier te maken had met getuigen, die zich zelf moesten reddan, met getuigen, wier mannen gered moes ten worden. En dandeze man was geen mare chaussee: hij was marinier, negen jaar lang en hij had een blanco strafregister als zoodanig. Als marechaussee heeft verd. onjuist gehandeld, maar.... mag men hem dat zoo zwaar aanrekenen? Aan het slot van zijn betoog bracht spr. hulde aan de rechtbank en speciaal aan den president, voor de wijze, waar op deze de zaak heeft geleid. Na re- en dupliek 7werd verd. de ge legenheid gegeven, om nog iets op te merken te zijner verdediging, doch deze hield zijn onschuld vol. Uitspraak over 2 weken. VERDUISTER GOED. Heden van 18.087.38 Maan op 23.—r, onder 9.31 27 Febr. Laatste kwartier Gas is kostbaar en mag slechts zoo spaarzaam mogelijk verbruikt wor den. Evenals bij het electriciteits- verbruilt heeft de huisvrouw hier een verantwoordelijke taak. Wan neer men nagaat, hoevele gezinnen er dagelijks op gas koken, dan kan men zich gemakkelijk voorstellen, dat door weloverlegde handgrepen bij het gebruik van de gastoesteilen en handig huishouden een bedui dende hoeveelheid* gas bespaard kan worden voor andere gewichtige doeleinden. Trouwens, wie zim rantsoen overschrijdt, krijgt boete of wordt van den toevoer afgesne den. Het is dus ieders belang zoo zuinig mogelijk met het gas om te gaan. Bij het koken met gas is het vóór alles noodzakelijk, dat het gasstel schoon is. Wie toch zou er in een vuile pan koken? Iedere nette huisvrouw zou een dergelijken eisch verontwaardigd van de hand wijzen. Welnu, het gas stel mag dezelfde oplettendheid en zorg verwachten als het overige keukengerei. NIJMEGEN HEEFT 100.000 INWONERS. Gister is in de gemeente Nijme gen de geboorteaangifte gedaan van de 100.000ste inwoners, in persoon van de dochter van het echtpaar Beyen. Vice-admiraal Ferard, de voor malige secr.-gen. der Fransche re geering in Algerije, is van de Fran sche nationaliteit vervallen ver klaard. Ferard was een van de voornaamste schuldigen en wegbe reiders voor het verraad van Darlan Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. Indeeling der voor competitie. De indeeling der voor-competities om den NVB-beker luidt voor de clubs uit ons gewest als volgt: c: Alkm. Boys, Hilversum, Ajax, HBC, DWV; d: Alcmaria Victrix, DWS, WFC, RCH, Hercules, VSV; g: Helder, HRC, Su'c es, BK.C, Wieringerwaard; h: DTS, LSVV, NieuweNie- dorp, Oudesluis, Schagen; Uit bovenstaande indeeling blijkt, dat de clubs districtsgewiis zijn on dergebracht in groepen van eerste en tweede klassers en in groepen van derde en vierde klassers. Deze groepen zijn weer onderverdeeld in aicieelingen van in den regel vijf elftallen, welke een halve competil tie spelen. Het vaststellen van deze wedstrij den geschiedt door het districtsbe- stuur. Van de groepen bestaande uit eerste- en tweedeklassers zullen de nummers één en twee en van de groepen bestaande uit derde- en vierdeklassers alleen de nummers één aan de ronden om den NVB- beker deelnemen. Bij grootere of kleinere groepen wordt aan de be treffende districtsbesturen overgela ten te bepalen, hoeveel elftallen aan de bekerronden mogen deelnemen. Indien twee elftallen op de rang lijst van deze vóór-competities met hetzelfde aantal punten eindigen, zal het doelgemiddelde van de vóór competitie beslissen; indien ook dit gelijk mocht zijn, zal het lot beslis sen. In bekerwedstrijden zijn geen protesten toegelaten. Behoudens de wedstrijden in de vóórcompetities is bij gelijk spel na 90 minuten de bezoekende vereeni- ging winnaar, behalve in de halve eindstrijden en in den eindstrijd. Wanneer beide vereenigingen met instemming van het districtsbestuur besluiten te spelen op het terrein der (volgens loting) bezoekende vereeniging, blijft ten opzichte van deze bepaling de oorspronkelijk be zoekende vereeniging als bezoeken de vereeniging aangemerkt. In verband met het feit, dat in het Zuiden een groot aantal vereenigin gen een belangrijken achterstand in het afwerken van haar competitie- programa hebben, besloot het be stuur van den N.V.B., dat vereeni gingen, die na 21 Febr. 1943 nog meer dan 3 competitiewedstrijden tp spelen hebben, van het deelne men aan de bekercompetitie wor den uitgesloten. De eerste wedstrijden. Intusschen zijn de eerste beker wedstrijden al vastgesteld en wel voor 7 Maart a.s. Voor onze omge ving volstaan we met de volgende wedstrijden: C: Ajax-Alkm. Boys, HBC-Hilver- sum. D: WFC-VSV, DWS-Hercules, Alc- maria-RCH. G: HRC-Wieringerwaard, BKC- Helder. H: LSVV-Schagen, Oudesluis-DTS. BOERENLEIDER ROSKAM NAAR DE OEKRAÏNE. Naar wij vernemen, is de boeren leider, hoofd van den Nederland- schen Landstand, een dezer dagen, vergezeld van eenige tientallen Ne- derlandsche boeren, naar de Oekrai» ne vertrokken. Boerenleider Roskam zal eenigen tijd in de Oostelijke gebieden ver- tóeven, ten einde een bezoek te brengen aan de verschillende groe pen boeren, die reeds eerder aldaar hun krachten voor de voedselvoor ziening van Europa hebben ingezet, alsmede alle voorbereidingen te treffen tot het stichten van een Ne- derlandsche modelboerderij als ook van zes groote bedrijven, welke uit sluitend door Neder'landsche boeren zullen worden beheerd. DE HOUDING VAN TURKIJE. De Turksche pers levert uitvoerig commentaar op een rede, welke mi nister-president Saradzjogloe in het parlement heeft gehouden. De bla den wijzen er op, dat Turkije met Duitschland zoowel als met Enge land overeenkomsten tot het aan- koopen van materiaal heeft gesloten. De Tan merkt op. dat Duitschland evenveel belang bij een sterk Tur kije heeft als Engeland. Duitschland heeft altijd een sterk Turkije ge- wenscht en geen bezwaren gemaakt tegen het leveren van wapenen. De wapening van Turkije maakt nie mand ongerust. VERLIEZEN DER BRITSCHE LUCHTMACHT. De Britsche consul te Chicago heeft onlangs in een interview ver klaard, dat Engeland tot einde Ja nuari 1943 bij luchtaanvallen op Duitschland in totaal 2759 bommen werpers heeft verloren. Tegenover deze Britsche mededëeling, staan de officieele Duitsche cijfers, volgens welke de Engelschen in 1942 bij aanvallen op Duitschland en het be zette gebied door den Duitschen af weer meer dan 3300 bommenwer pers hebben verloren, waarbij meer dan 600 viermotorige toestellen. Hoe beCer het keukengerei wordt onderhouden, hoe langer het meegaat. Poetsuurtje in een der gemeentelijke huishoudscholen te Amsterdam VN P-De Haan-Pax m In de Van Teylingenzaal van Ho tel Proot hield gisteravond de N.S.B. der Nederlanden een propaganda- vergadering voor volkseenheid tegen het Bolsjewisme. De burgemeester van Schagen, de heer F. H. B u i- tenhuis, trad als' spreker op. De kringleider, de heer O u w e r- kerk, zeide in zijn openingswoord, dat de N.S.B. steeds één doel heeft nagestreefd: de redding en het be houd van het Nederlandsche volk. Voor dit doel heeft de N.S.B. niet geschroomd, zich impopulair te ma ken. Het gevaar, dat wij aanvanke lijk bestreden, bestrijden wij nog en wij hebben niet de salte mortale gemaakt van de anti's, die het bols jewisme als de pest bestreden en het nu verheerlijken. Het lot van Nederland is verbon den met het lot van Europa en het Europeesche leger strijdt thans aan één front, onder Duitsche leiding, tegen het bolsjewistische gevaar. Ook onze jongens strijden daar op onvergelijkelijk heldhaftige wijze. Wij hebben tot taak om ons volk het besef bij te brengen, dat het niet meer mogelijk is, de dingen te her stellen, zooais zii die hadden Tief ge kregen, want zóó welvarend en rijk als wij het gehad hebben krijgen wij het nooit weer. De toekomst zal er anders 'uitzien, maar die toe komst zou vreeselijk zijn, als gij niet met ons staat tegen het gevaar, dat Europa met ondergang bedreigt: het bolsjewisme. De heer Buitenhuis ving zijn betoog aan met een aanhaling van het rapport van den Nederlandschen gezant in Petersburg, 6 April 1919 op last van den Engelschen koning door de Engelsche regeering aan het parlement overgelegd. Daarin wordt gewaarschuwd tegen den misdadi- gen waanzin van het bolsjewisme, die de beschaving van de geheele wereld bedreigt en de onderdruk king daarvan wordt een grooter be lang genoemd dan de beëindiging van den toen woedenden oorlog. Het Verdrag van Versailles heeft het aanzien van de wereld grondig herzien, maar het bolsjewisme, met het streven tot bolsjewiseering van de geheele menschheid is gebleven. Tot hen, wier ideaal dit is, heeft spr. niets te zeggen, maar hij betreurt het, dat de aanhangers van dit evangelie van den haat geen gelegen heid hebben, naar Rusland te gaan en daar voor dit ideaal te strijden en te sterven. De geestelijkheid in ons land hoopt op de overwinning van Sta lin, den heerscher in Moskou, waar op het Roode plein het standbeeld staat van Judas Iskarioth. Dit ver raad van de Christenheid is het erg ste wat men den grondlegger van het Christendom ooit heeft aange daan. Dit is hetzelfde verraad, dat onze Vorstin gepleegd heeft, die ge zegd heeft: „Waag het met Stalin". „Waag het met Stalin", dan wor den uw kerken, evenals in Rusland paardestallen en uw geestelijken bü duizenden vermoord; dan worden wij de sigaar, maar ook alle Oranje klanten. Dit komt echter niet aan de orde, omdat wij het wagen met Hit- Ier en Mussert. (Applaus.)- Het komt niet aan de orde, omdat in het Oosten de beste weermacht aller tijden als een muur staat, w.o. ook 12.000 Nederlandsche jongens. Het komt niet aan de orde, omdat het volk eindelijk ontwaken zal uit den roes van den Oranjezender, trots allen laster, vuilspuiterij en sluipmoorden. Ons volk zullen wij winnen, maar tegen Moskou geldt: „Oog om oog en tand om tand." Hier laat Moskou nog revolverschoten knallen, maar daartegen zullen wij gewapend wor den en raak knallen ook. Er is voor het Nederlandsche volk maar één keus: vóór het nieuwe Europa. Slechts het Duitsche leger kan het bolsjewistische gevaar kee- ren. Wie nu nog op Engeland hoopt, hoort in Meerenberg thuis. Het is de groote eer van de Beweging, dat meer dan 10.000 Nederlandsche jon gens en mannen aan het Oostfront strijden. Eens zal de geschiedenis voor deze Nederlandsche helden een eerezuil oprichten. (Applaus.) Aan de buitenstaanders vragen wij voor- loopig slechts begrip voor onzen strijd. Ik geloof, aldus spr.. in ons volk, omdat ik geloof in de stem van mijn bloed. Uitvoerig stond spi'. stil bij de erwording in ons politiek en geeste lijk leven van Colijn tot Wijnkoop. Wij zullen erin slagen, ons volk te bewaren voor het communisme en het de zegeningen brengen van het waarachtig socialisme. Wannéér de strijd in het Oosten tot een einde is volbracht, dan zal er een nieuwe toekomst voor ons vaderland opdoe men, maar wij zullen Europeesch moeten gaan denken. Dat de strijd in het Oosten zal worden gewonnen, daarvoor staat borg de grootste Führer aller tijden, Adolf Hitler. (Applaus.) De bijeenkomst eindigde met het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK. Vriendelijke kostganger. Juffrouw M. Bakker te Alkmaar had in den herfst van het vorig jaar een zekeren L. L. P„ van beroep huis schilder, bij zich in huis genomen, te gelijk met de verloofde van dezen verf- bewerker, maar op Zekeren dag werd het juffrouw Bakker wat al te bont, omdat het tweetal nog vele andere kostgangers had meegenomen in den vorm van ongedierte en dus moest het tweetal de woning verlaten. L. en zijn meisje vertrokken dus, maar voor dien nam L. een jas en een pet, en verschil lende distributiekaarten weg en ver kocht deze! De officier "Eischte 8 maanden gevan genisstraf, waarna mr. Berkhouwer ontslag van rechtsvervolging en plaat sing in een krankzinnigengesticht vroeg, omdat deze verdachte elke se cundaire functie miste. Zonder geld nog wel crediet, Zonder bonnen zéker nietl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1