1IDDAG ICHE ËHE k MEimUDT. ieitelijke inboedels. S' DAGBLAD VOOR PROCLAMATIE VAN HITLER Nuffig ;ïr. Afweerslag in het Oosten duurt voort. ÏCHE foonploten >onbons tici 9f/.. ALKMAAR. BR. - 2.30 uur 1PERA In 2 bedrijven CIMAROSA, IRKEST »ruori wordt de hervat. INSTITUUT, inkondiging. /AN DOK Nic. Beetskade 65. Het resultaat moet en zal onze overwinning zijn. 'e Sovjet massamoord. Cij»ers van Churchill. NIEUW SPOORBOEKJE. Churchill's meening. Aanvallen siorien onder grooie verliezen ineen. 104.000 brt. tot zinken gebracht Gandhi's toestand iets beter. Nieuwe bepalingen voor het bezoldigen der politie. wmm STAD EN OMGEVING. Inzet van alle krachten. Geeft gehoor aan de stem van Uw geweten. MSTERDAMSCHE BEURS. Nederl. 1941 1001/» 100 'ederl. 1941 lol7/,. 101' ïederl. 1940II 101V, 101' to Nederl. 1938 96 98; 'ed.-Indië 1937 9254 92r rd. Bank 144 y2 144 Mpii. Cert. v. 250 167 ale Bank 205 ad. Handelsb. 119 lunstz. Unie 180 Delft Cert. 184 Ford 364 Bros 280 Gloeil. Gem. Bezit 359 100 101K 101K 98 K 144 165 197 117 179 183 370 279 354 ioprogramma van Donderdag. 7.30, 8.30, 12.45, 16.45, 18.30 19.45 (Hilv. II) en 21.45. I, 414,4 M. 7.15 Jodeltrio Hans en Alfons Schmidsedex, cither D Licht en luchtig (gr.) «.40 Wij U heden8.50 Lichte klanken morgen (opn.) 9.30—9.37 Spiegel ■g (opn.) 10— Disco-koppels (gr.) egor Serban. 11.15 Zang en piano, manak. 12.05 Theo Uden Masmaii uz. 13.Melodisten, sol. en gr. Otto Hendriks en gr.muz. ugdopvoeding in een nieuwen .5 Het Riele Queling-kwartet en piano. 17.Klaas v. Beeck, n heinde en verre klinkt het 17.45 Drieluikprogr. van West- Merkelbachprogr. 18.40 Cello en Brandende kwesties, lezing. II, 301,5 M. 7.15—7.40 Zie Hilv. I. itendgymn. 7.50 Gespr. binnenl. ipn.) 8.De Afdeeling Kleinvee- d. Ned. Landstand. 8.15 Ernst (gr.) 8.40 Ork.mmuz. van Max gr.) 9.— Suiteconc. (gr.) 9.15— r do huisvr. 10.Godsd. uitz. inovoordr. 11.Voor de vrouw, i rr.-Jeugdk. (opn.) 11.30 Carlo i 'la en gr.muz. 12.30 It. en om nstal. 13.Progr.-overz. 13.05 I piano en pianovoordr. 14. litz. 14.30 Boyd Bachman en gr. 0 En hier is de koffergramoloon. >r de jeugd. 16.30 Bioscooporgel - Voor de jeugd. 17.15 Departe- nouden spreekuur. 17.30 Gr.muz. iegel v. d. dag en Persoverz. .muz. 18.15 W.A.-kwartier. 18.30 mpl.onie-ork. en een jongensk. ctie ERNST KRAUSS. door de JAAP KOOL. an G. BERTOLI. WIM QUISPEL. RT MAY. E DE VRIES, TOPS 'AN DE VEEN, PIET fG, CHRIS TAVERNE 1.50 rechten inbegr. erdag en Vrijdag van nonie Theater. e drukte zijn wij genood- jzigen. Dinsdag 2.305 uur Donderdag" 9 12 uur Zaterdag 9 12 uur men voorraad tanden. taar. ïl groote als kleine voor f 1.50 per k.g De platen kunnen tonden aan Amsterdam. 49. en Taxateurs tatie voorwaarden reilde enkele wat ruimere d worden en in doosjes van rantsoen). etbakker of uw cho* ze artikelen verkoopt, daarvoor beschikbaar deze aan ons de ge- Si ononbonb ons kan bestellen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9» Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 25 FEBRUARI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 46. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties In deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke Zy„ m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Ter gelegenheid van de herdenking der partij-stichting. Bi; de Woensdag te München ge- ■4- BU h-rdenking van de stich- 0a Her partij heeft staatssecretaris «r een proclamatie van den ff- voorgelezen, waarm o.m. jI «P7eed: De Duitsche weer macht die. zooals steeds sedert het win 'van den oorlog, zich ook de- winter voortreffelijk geweerd Jft is gewikkeld in een verbit- rde' worsteling tegen het wereld waar dat door de bankiershuizen ran New-York en Londen is opge roepen in samenwerking met de bolsjewistische Joden te Moskou. Welk lot zou ons volk en geheel Europa getroffen hebben, indien I niet op 24 Febr. 1920 in deze zaal de I stellingen der nationaal-socialisti- Ische revolutie zouden zijn verkon- i diad, die het Duitsche volk wisten te grijpen en het brachten tot de I kracht, die thans in staat is het Joodsche wereld gevaar niet alleen i tot staan te brengen, maar het ten- slotte te verpletteren. Joodsche wereldcoalitie zal vernietigd worden. Na een korte herinnering aan het I jaar 1920, toen hij als eenzame on- I bekende zijn strijd begon, vervolgt [de proclamatie: „Welk een verschil net den strijd van thans. Want hoe rioot ook de coalitie onzer vijanden jioge zijn, als macht is zij kleiner dan de kracht van het bondgenoot schap der volkeren, die tegen de fbolsjewistisch-plutocratische vernie- J tiging ten strijde trekken. ..Altijd is I de partij bezield geweest van het f onwrikbare besluit, onder geen om- standigheden te capituleeren en in geen geval den strijd op te geven, alvorens de samenzwering onzer te genstanders in het binnenland ver nietigd zou zijn. Dit fanatisme hebt gij van mij geleerd. Aanvaardt de 1 verzekering, dat hetzelfde fanatisme mij thans bezielt, dat het mij nooit verlaten zal, zoo lang ik leef. Ook het geloof hebt gij van mij ontvan- gen: weest ervan verzekerd, dat ook dit geloof sterker is dan ooit tevo- ren. Wii zullen de macht der Jood sche wereldcoalitie breken en vernietigen en de menschheid, die strijdt voor haar vriiheid, haar leven en het dagelijksche brood, zal in dezen strijd de eindzege bevechten. De partij garant voor de overwinning. De gigantische, massa van 't Duit- eehe volk staat thans achter het nieuwe rijk. Zij is vastbesloten, on voorwaardelijk toe te stemmen in de nieuwe riiksgedachte en de Na- tionaal-Socialistiscne -gedachtenwe- reld. welke de rijks gedachte aanvult De partij nu is de onveran derlijke belichaming van deze macht geworden en thans de in wendige garant niet alleen van het behalen van de overwinning, maar daardoor ook van het be houd van ons volk voor de toe komst. Speciaal in deze maan den en misschien in de komende jaren heeft zij haar tweede groote, historische taak te vol- rengen: het Duitsche volk on vermoeid wakker te houden, het den omvang der gevaren duidelijk voor oogen te stellen, het heilige geloof aan de over winning dier gevaren te verster ken, zwakken naturen kracht te geven en saboteurs onverbid delijk te vernietigen. Al staat ook de bloei der mannen van de Nat. Soc. beweging aan het front en vervult hij daar als sol daat op voorbeeldige wijze zijn licht, dan zijn toch de oudste strïj- ers thans nog altijd de sterkste fa natici voor het behoud van den j Duitschen levenswil en bij hen [voegt zich jaar na jaar een nieuwe i lichting der Duitsche jeugd, volko- |men opgevoed in de Nat. Soc. be ginselen, vergroeid met de gedachte onzer volksgemeenschap en met den wil op te treden tegen ieder, die het zou wagen, zich aan onzen vrij heidsstrijd te vergrijpen. VERDUISTER GOED. Heden van 18.10—7.36 Maan op onder 9.56 27 Febr. Laatste kwartier to* h? kader van den taaien strijd gen het communisme herinnert het ►aansche weekblad „El Espagnol" aan tZu kiari.n?en van den huidigen En- FTh,,leni5rf1?s!0r"president Winston irisis"- m Zi^n boek "De Wereld" aan%s? v,SSiSCuhe wereldrevolutie kostte ^0 onfwf1C-°Ppen' 1219 geestelijken, Bta?nnïï^.rs' 9000 doktoren, 12.950 »0 Domt le.rs' 54'000 °ffl«eren, as 26onriii aren' 193'290 arbei- «lei en leden 355'25Q i^Uectu- Ri5.000hv™uTendeheVtrtebne.rOePen g» het feit dattiïri het i)lad zi^n lezers SR oosteliike deel' V* ^ezetting van Nadat nog enkele I zijn overleden en de nf. l gewonden opgeruimd, zijn de cHfS? -?°pe? ziin offers van de vijandelijke lifrtft achJ" len onder de burgerbevolking =iaanvf geworden: als volgt Milaan; 187 dooden en Cagliari en dorpen in de province-' dooden en 204 gewonden. Palermo dooden en 442 gewonden. Napels; m dooden en 264 gewonden, Gioia Tau™ Caiabria).' 60 dooden en 100 Ee„ wonden, Amantes (Cosenza) 21 dooden an 20 gewonden. Trapani: 14 gewonden .de~rDbii ~e Italiaansche ambassa- fetaJXl, j Vaticaan, graaf Ciano, zal Zaterdag door den Paus ontvangen wor sen. overhandlgin8 van zijn geloofs- En zooals ten tijde van den strijd der partij om de macht juist ae vrouwelijke partijgenooten, de Duit sche vrouwen en meisjes, de be trouwbaarste steunpilaren der bewe ging waren, zoo is ook thans weer de groote massa van onze vrouwen en meisjes het sterkste element in den strijd De wereld zal opengaan voor het nat. socialisme. Deze strijd zal dan ook niet. zooals men bedoelt, eindigen met de vernietiging der Arische menschheid, maar met de uit- roeiïng van het Jodendom in Europa. Bovendien zal de ge- dachtenwereld van onze bewe ging, zelfs voor onze vijanden, dank zij 'dezen strijd, gemeen goed van alle volken worden. Staat na staat zal, terwijl hij zelf met ons in oorlog is, steeds meer gedwongen ziin voor het voeren van den door deze sta ten geprovoceerden - oorlog, na- tionaal-socialistische stellingen toe te passen en daardoor ook zal juist door dezen oorlog het besef van het met vloek belaste, misdadige ageeren van het Jo dendom zich onder alle volken verbreiden. Door dezen oorlog wordt in de eerste plaats onomstooteliik bewezen, dat plutocratie en bolsjewisme van volko men gelijken aard zijn en dat het het eeuwig onveranderlijke doel van alle Joden is, de 'volken uit te plunderen en tot slaven van hun internationaal mis- dadigersgilde te maken. Dezelfde al liantie, welke indertijd in Duitschland als gemeenschappelijke vijand tegenoer ons stond vertoont zich thans weer tus- schen de Joodsche bankiershuizen van New York, de Joodsch-plutocratische ieidersgroep te Londen en de Joden van het Kremlin te Moskou. Zooals echter het Duitsche vplk door dit in zicht den binnenlandschen Joodschen vijand met succes heeft bestreden en op het punt staat hem voorgoed te li quideeren, zoo zullen ook de andere volken in den loop van dezen oorlog zich steeds meer op zichzelf bezinnen en tenslotte gemeenschappelijk front maken tegen het ras, dat hen allen tracht te vernietigen. Volledige mobilisatie. Het Duitsche volk zal thans eerst goed al zijn krachten oproepen en inspannen in een omvang, als in de geschiedenis der menschheid nog nooit voor een oorlog geschied is. Wij zullen ook geen seconde aarzelen om de landen, die voor het uitbreken van dezen oorlog verantwoordelijk zijn, te betrekken bh de prestaties ir. dezen historischen strijd. Wij zullen het als een natuur lijke zaak beschouwen, geen vreemde levens te ontzien in een tijd,' die van ons eigen leven zoo zware offers vraagt. Wij zullen in onwrikbaar trou we gemeenschap met onze bondgenoo ten een mobilisatie van de geestelijke en stoffelijke waarden van Europa ten uitvoer leggen, zooals ons werelddeel in zijn geschiedenis van duizenden ja ren nog niet heeft gezien. Deze mobilisatie is ook noodig om geheel Europa het eigen volk- sche leven te verzekeren, dat de grondslag is geweest niet alleen van onze groote gemeenschappelijke cultuur, maar ook van het stoffe lijke bestaan van dit werelddeel. Het resultaat moet en zal onze overwinning zijn. CHURCHILL HEEFT LONG ONTSTEKING. In een officieel communiqué over den toestand van Churchill wordt voor het eerst gezegd, dat de En- gelsche minister-president aan long ontsteking liidt. OPNIEUW EEN JOODSCH LEGER. Naar United Press uit Washington meldt, zou senator Edward Johnson het voorzitterschap op zich genomen hebben van een joodsche beweging, die het voornemen zou hebben om te geraken tot de opstelling van een Joodsch leger van 200.000 man, dat met de geallieerden zou strijden. UTRECHT, 25 Febr. - Naar wij vernemen zal op 1 Maart door de Ned. Spoorwegen een nieuwe reisgids worden uitgege ven, die in vele opzichten van de thans geldende zal afwijken. BIJNA UIT! ERKOCHT. Zes millioen loten met meer dan 1 millioen gulden aan prijzen, ziedaar het schema van de Winterhulp-loterij 1942, die thans vrijwel uitverkocht is. Reeds staat een nieuw project op stapel, dat zoo spoedig mogelijk na beëindiging van deze loterij uitgevoerd zal worden. Eer he. zoover is, moeten echter nog circa 1 millioen loten verkocht worden en daarvoor is het, dat wij gaarne een be roep op U doen. Ofschoon de verkoop der Winterhulploten met groote snelheid gebeurde, bracht de wintertijd eenige vertraging. Ook dit laatste millioen loten moet spoedig verkocht zijn. Als dit gebeurd is, kan deze loterij worden af gesloten en de baten zullen dan weer ten goede komen aan het Winterhulp- werk. Daar is het dan ook om begonnen en daarom ook zal zeker een nieuwe loterij op deze volgen, die nog aantrek kelijker zal zijn. POMPMACHINIST UIT ZIJN BENARDE POSITIE GERED. De pompmaclfinist H. J. Kousen uit Heerlen, die sinds anderhalve week in een neerbraak van de mijn Laura te Eygelshoven was opgeslo ten, is gistermorgen omstreeks ze ven uur vrijgekomen. Tegen dien tijd waren de laatste moeilijkheden overwonnen en kon Kousen op eigen kracht naar boven klimmen, waar hij allerhartelijkst door vrouw en familieleden werd begroet. Een arts heeft hierna een onderzoek naar zijn gezondheidstoe stand ingesteld. Dit wees uit, dat Kousen gezond en wel de vermoeie nissen van zijn avontuur had door staan. Daarna is de man naar zijn woning te Heerlen teruggekeerd. Het voorjaar is in aantocht, de peli kanen in „Artis* te Amsterdam' maken tollet VNP-De Haan-Pax m CHURCHILL ZEIDE OP 23 AUG. 1931 Langs de grenzen van Rusland, van de Oostzee tqt aan de Zwarte Zee ligt een gordel van nieuwe of herboren staten, die hun ontstaan of vergrooting te dan ken hebben aan den ondergang van Rusland in' den wereldoorlog. Zij vormen de keten van voorposten in Europa tegen de denkbeelden van het Aziatische communisme. Voor al deze staten is het Russische stelsel een verslindend •monster, aan welks wraak zij ternau wernood zijn ontsnapt. Naar Domei meldt, heeft de 25e divisei der nat. Chineesche troepen in het gebied ten W. van Taihsien in het N. van de provincie Kiangsi ongeveer 7000 man vijandelijke soldaten vernie tigd, die deel uitmaakten van het nieuwe vierde leger der regeering van Tsjoengking. Bij verstandig gebruik kan men met wetnig gas veel doen. HONDEN- EN KATTENBROOD OP BON 2. Van 1 tot en met 31 Maart 1943 wordt op bon no. 2 van de voeder- kaart voor honden volgens dezelfde normen als voor de voorafgaande periode, hondenbrood beschikbaar gesteld. Op bon no. 2 van de voederkaart voor hondenbrood (groep K) wordt voor bovenbedoelde periode 1V. kg kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 31 Maart 1943 zijn de bonnen no. 2 van bedoelde kaarten ongel dig; zij mogen nadien niet meer aan genomen worden. „VERSTANDIGE OUDERS EN EEN ONTSPOORDE DOCHTER". Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in de serie Brandende Kwesties over Verstandige ouders en een ont spoorde dochter". HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 24 Febr. - Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Bij het Koeban-bruggehoofd wer den nieuwe aanvallen van den vijand afgeslagen, ten deele reeds bij het opstellen der troepen uiteen geslagen. Aan het Mioes-front zetten de Sovjets hun doorbraakpogingen, on der concentratie van sterke infante rie- en pantserstrijdkrachten voort, zonder successen te behalen. Verder naar het Westen werd tijdens dagenlange verbitterde gevechten het achter het Mioes- front ingesloten vierde gemoto riseerde Sovjet-gardecorps ver nietigd. Onder de dooden be vindt zich de bevelvoerende ge neraal van het korps, generaal- majoor Danastisjin. Meer dan 1000 gevangenen werden bin nengebracht, 44 pantserwagens en talrijke tot nu toe nog niet getelde wapens, alsmede vele voertuigen en gereedschap buit gemaakt. Tusschen Donetz en Dnjepr heb ben troepen van het leger en van de Waffen-SS de aanvalsoperaties te gen den Sovjet-Russischen omsinge lingsvleugel voortgezet en talrijke vijandelijke strijdkrachten ingeslo ten. Doorbraakpogingen en ontlas- tingsaanvallen der Sovjets stortten onder groote verliezen ineen. In het gebied ten W. van Charkof en Koersk mislukten talrijke vijan delijke aanvallen. Afzonderlijke for maties der Sovjets en de staf van een infanterie-divisie werden opge rold. De afweerslag ten Z. en ten N. van Orel duurt voort. De Sovjet-Russische aanvalsforma- ties leden daarbij zeer zware verliezen. Alleen in den sector ten Noorden van Orel bleven bii de vergeefsche aanvallen van de laatste drie dagen voor onze stellingen meer dan 10.000 doo den en gisteren 47 vernietigde pantserwagens liggen. Ten Z.O. van het Ilmenmeer ging de vijand over een breed front met sterken steun van pantserwagens en artillerie tot een nieuwen aanval over. Tijdens deze gevechten, die nog niet zijn geëindigd, werden 37 Reuter heeft omtrent den gezond heidstoestand van Gandhi het volgen de bulletin uitgegeven: De algemeene gezondheidstoestand van Gandhi geeft een kleine verbetering te zien- In het kader van de reorganisatie der Ned. politie. Op 1 Maart 1943 treedt de Verorde ning Organisatie Politie nr. 147/42 in werking, die voorziet in een reorga nisatie van het Nederlandsche poli tiewezen. In verband met deze her vorming van de politie-organisatie is thans door een op hetzelfde tijd stip van kracht wordende ver ordening van den Rijkscommissaris n-, 18/1943 ook een nieuwe regeling voor de bezoldiging van de geheele Nederlandsche politie opgesteld. De verordening is in het laatste num mer van het Verordeningenblad ge publiceerd. De nieuwe regelingen beoogei) in de eerste plaats de groote verschillen in het bezoldigingsapparaat voor de Neder landsche politie en de hierdoor ontstane verschillen bij de betaling der politie ambtenaren in de afzonderlijke politie- afdeelingen en in de afzonderlijke ge meenten uit den weg te ruimen. Daar enboven zullen de meest verschillende in de afgeloopen jaren opgedoken pro blemen op het gebied der bezoldiging en de als rechtvaardig erkende klachten en bezwaren, rekening houdende met de positie, de beteekenis en de taak der politie, worden opgelost. De uniformi teit in de bezoldiging moet er eveneens toe bijdragen den gemeenschapsgeest, het saamhoorigheidsgevoel der Neder landsche politie, alsmede het bewustzijn van ha$r verantwoordelijkheid voor de op de schouders der politie rustende ta-r te versterken en te consolideeren. Ook dient er op gewezen te worden, dat de verordening een iets andere hand having voorschrijft van de bepalingen inzake het pensioenfonds en inzake het fonds der nagelaten betrekkingen der politie-ambtenaren. Ongewijzigd blijven de volgens de algemeene beginselen ver strekte toelagen voor gehuwden en kin deren. Te op het Duitsche recht geba seerde schalen voor de grondsalarissen zijn ingesteld op bepaalde met militaire rangen overeenkomende dienstgraden, waarvan de spoedige invoering in vollen dienst is voorzien, in dier voege, dat alle politie-ambtenaren met den Tang van zulk een dienstgraad, of daarmede gelijkstaande, dit salaris verkrijgen. Als men tot vergelijkingen overgaat, moet principieel b.v. (afgezien dus van bepaaldebijzondere gevallen, die op grond van heel speciale omstandigheden een afzonderlijk onderzoek en een af zonderlijk besluit noodzakelijk maken) de inspecteur tweede klasse gelijk ge steld worden met den luitenant, de in specteur eerste klasse met den opper- luitenant, de hoofd-inspecteur mét den kapitein en de commissaris van politie i .et den majoor. De gewestelijke politie- presidenten zullen voorloopig den rang krijgen van kolonel en later na vol tooiing der reorganisatie den rang van generaal-majoor. De politiepresidenten zullen den rang krijgen van luitenant kolonel en in een groote stad den rang van kolonel. Moeilijker is deze taak voor de lagere dienstgraden, daar hier de oude regeling een beeld vertoont van vrij groote verwarring. Principieel zul len b.v. gelijkgesteld moeten worden: de marechaussee, de agent en gemeente veldwachter met den wachtmeester, bij meer dan zeven dienstjaren met den op perwachtmeester. De hoofdagent, agent lste klasse, brigadier, hoofdbrigadier, majoor, brigadier-majoor en wacht meester, alsmede chef-veldwachter zul len principieel gelijk moeten staan met den opperwachtmeester en bij een hoo- ger aantal dienstjaren met den hoofd wachtmeester. Voorts de adjudant-on derofficier met den hoofdwachtmeester, bij een hooger aantal dienstjaren met den onderluitenant. Dienovereenkomstig moeten de oude dienstgraden in de nieu we regeling worden opgenomen. De verordening beteekent dus een nieuwe stap naar de uniformiteit en vereenvoudiging van de Nederlandsche politie. Na voltooiing van het moeilijke werk van uitvoering, zal zij een maat regel blijken te zijn van sociaal belang en dienovereenkomstig in den geest van het geheele politiecorps tot uiting komen. (w.g.) RAUTER, •'•iësA SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. Sllliteö IPlil ;\-A - i - ";r i""*-'," a I Met „verzorglngibommen", welke aan parachutes worden neergelaten, wor den de strijden van een egelstelling aan het Oostelijk front van nieuwen aanvoer voorzien PK Siedel-PBZ-RrP a pantserwagens kapotgeschoten, waarvan alleen 32 door een gemoto riseerde divisie infanterie. Ook ten Z. van het Ladogameer zette de vijand na sterke artillerie voorbereiding onder gebruik making van talrijke slagvliegtuigen zijn aan vallen voort. Hij werd ook gisteren weder onder zeer zware bloedige verliezen afgeslagen. Formaties der luchtmacht kwamen in nauwe samenwerking met de troepen van het leger in de aanvals en afweergevechten tusschenbeide. Troepenconcentraties en colonnes der Sovjets, alsmede het ravitaillee- ringsverkeer in het achterwaartsche vijandelijke gebied werden ernstig getroffen. Installaties der Moer- manskspoorlijn en veel rollend ma teriaal aan de baai van Kandalaksja werden door duikbommenwerpers vernield. Duitsche jagers schoten gisteren in taliooze luchtgevechten terwijl zij slechts zes toestellen ver loren, in totaal 99 Sovjetvliegtuigen neer. Luchtdoelartillerie der lucht macht bracht nog 19 toestellen ten val. Van het front in Tunis werd gis teren slechts plaatselijke gevechts actie gemeld. Duitsche vliegerforma ties sloegen door duik- en scheer- vluchten vijandelijke ravitaillee- ringscolonnes uiteen. Zooals in een extra bericht is medegedeeld, hebben formaties Duitsche duikbooten op den At- lantischen oceaan een krachtig beschermd convooi aangevallen. In zeer zware gevechten brachten zij 17 schepen met een gezamenlijken inhoud van 104.000 brt. tot zinken. 3 andere schepen werden getorpe deerd. GESLAAGD. De heer J. Oosterling alhier is te Den Haag geslaagd voor het exa men radiotelegrafist. NEDERLANDSCH ARBEIDSFRONT. Leider geldzaken houdt, behalve iederen avond, ook des Zaterdags middags van 34 u. zitting. De lei der sociaal-economische zaken houdt des Woensdagsavonds van 8 9 uur zitting, ook voor families wier kostwinner werkzaam is in Duitsch land. DIERENBESCHERMING. In de B. Bottemannestraat is ko men aanloopen een muisgrijze poes. Adres: inspecteur Dierenbescherming C. Verwer, Baanstraat. CONCERT OP HET WAAGPLEEN. Vrijdagochtend tusschen elf en twaalf uur zal een muziekcorps van de Ordnungspolizei een concert geven op het Waagplein te dezer stede. N.V. NOORDERBANK TE ALKMAAR. In de jaarlij ksche vergadering van aandeelhouders werden de balans en winst- en verliesrekening goedge keurd en het dividend vastgesteld op 3%. De heer J. J. P. Spruijt werd als commissaris herkozen. AFHALEN BONKAARTEN 3e PERIODE. Personen, die in gebreke zijn gebleven de bonkaarten voor de 3e periode af te halen, kunnen deze alsnog afhalen op Vrijdag 26 Febr. 1943 in het kantoor Ridderstraat tusschen 913 uur. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: Theodorus, z. van Gerar- dus Brakenhoff en J. Beentjes. Ni- colaas, z. van Johannes A. Dekker en W. Timmer. GETROUWD: Petrus de Leeuw en Wilhelmina J. van Lienen. Willem Spierdijk en Cornelia Wittebrood. OVERLEDEN: Jan Horio, wedr. van A. Floris, 80 jaar. Jan Koel, gehuwd met A. S. Visser, 63 jaar. CASTRICUM. Te laat op straat. - In de laatste da gen zijn door de politie verschillende processenverbaal opgemaakt wegens het zich bevinden in de openlucht na het vastgestelde uur. SINT PANCRAS. S.S.S. Adspirantenuitvoering. - Dinsdag werd onder leiding van den heer G. de Rie te Alkmaar een ad spirantenuitvoering gegeven in het lokaal van den heer Bouwstra. De zaal bleek veel te klein te zijn om alle belangstellenden te bergen, ve len moesten zich met een staan plaats tevreden stellen, de bezetting van de verschillende groepen is bij zonder groot. De verschillende nummers wer den vlot uitgevoerd, de kleinste peu ters verweerden zich reeds goed en werkten heel aardig. Ter afwisseling werden eenige voordrachten gegeven, die een ge weldig applaus verwierven, vooral het nummertje van Jopie Kliffen en Maartje Snel, alsmede het harmoni canummer van Huib van Hirs. Voor muzikale afleiding zorgde de heer de Wolf met eenige leerlingen. HET doodelijke gevaar, waarin Europa door Stalin's bedoeling de wereld te bolsjewiseeren, is ko men te verkeeren, is stilaan een ieder duidelijk geworden. Sommige kringen trachten het nog wel voor te stellen dat Stalin bij Winters wijk of Oldenzaal halt zal hou den en ons goede landje bij de zee met rust zal laten, doch er is zelfs geen kind meer, dat dit nog gelooft. Als Stalin ten koste van zooveel offers bet tenslotte klaar speelt de Duitsche weermacht te vernietigen, zal hij zeker tot het uiterste probeeren ook zooveel mo gelijk munt uit zijn succes te slaan. Het gevaar voor de Europeesche landen is derhalve niet denkbeel dig, maar zeer dreigend. Het e i s c h t optreden en' van ieder mensch een ondubbelzinnige uit spraak. Wie vóór het bolsjewisme is, zal even onschadelijk gemaakt wor den als de Sovjet-horden en de Sovjet-beschouwing. En wie tegen het bolsjewisme is zal desnoods met terzijdestelling van alle andere argumenten moeten samen gaan met allen die te dezen opzichte van dezelfde gevoelens zijn en alle krachten moeten inspannen om den wereldvijand te vernietigen ter bescherming van onze Westersche beschaving. Göbbels heeft het in zijn jongste groote redevoering onomwonden ge zegd: het gevaar is groot en slechts de uiterste krachtsinspanning zal dit gevaar het hoofd kunnen bieden. Daarom heeft Duitschland zich thans tot het uiterst^^nobiliseenh TOTALE oorlog is kortste oorlog, zei Göbbels voorts. Dit betee kent, dat alle in aanmerking ko mende krachten gemobiliseerd moe ten worden en zoo noodig zelfs ri goureus ingegrepen wordt. Immers, Europa staat voor de keus: leven of sterven! Het zal daarom niemand verwon deren, dat de mobilisatie van alle beschikbare krachten óók in andere Europeesche landen wordt doorge voerd. Velen zal dit, nu nog, minder prettig in de ooren klinken, maar het is voor de toekomst van ieder mensch afzonderlijk, van ziin land en volk, gebiedende e i s c h. Eens zal het zelfs voldoe ning geven zich voor het nationale en Europeesche gemeenschapsbezit ingezet te hebben. Ook óns land zal zijn deel hebben bij te dragen. Er wordt niet ver langd, dat ieder zijn leven aan het Oostfront veil heeft zooals de tien duizenden Nederlandsche vrijwilli gers dit toonen. Er wordt echter w 1 verlangd, dat ook onze totale volkskracht wordt gegeven om den totalen oorlog tot een voor Europa noodzakelijk zegevierend einde te brengen. Nederland in den totalen oorlog! De maatregelen, aangevende op wel ke wijze wii ons deel hebben bij te dragen, zullen zeker niet te lang op zich laten wachten. Men behoeft echter niet in twijfel te verkeeren, wat zü zullen inhouden. Men zie hiervoor slechts naar Duitschland. dat reeds het voorbeeld geeft zoo als het steeds eerst zelf het voor beeld gaf alvorens iets van anderen te verlangen. Het zal er dus op neerkomen, dat zaken en instellingen, die niet ge richt zijn op de oorlogsomstandig heden, gesloten zullen worden, an dere beperkt, om zooveel mo gelijk werkkrachten vrij te krij gen voor de oorlogsproductie. Meisjes en vrouwen zullen niet naar Duitschland uitgezonden worden. Mussert maakte dit reeds duidelijk in zijn te Maastricht uitgesproken rede maar wel wordt verlangd, dat vrouwelijke arbeidskrachten de plaatsen der mannen hier te lande zullen gaan innemen. T AND en volk zullen zware of- ■L' fers moeten brengen. Velen zul len het waarom nog niet kunnen of willen begrijpen de meesten on zer zal het echter duidelijk zijn, al zouden zij alleen maar denken aan de waarschuwingen die de geeste lijkheid reeds sinds jaren tegen het bolsjewisme gaf. Men bedenke voorts, dat de toe stand waarin Europa verkeert, thans geen twijfel meer laat en daden eischt op straffe van ondergang. Dat is een Europeesch belang! Inzet van alle Europeesche krachten is dus noodzaak. Het gaat niet meer om individueele offers, maar om een lot, dat wij gezamenlijk moeten dra gen. Het is beter een zaak voor kor ten tijd te moeten sluiten, geduren de eenigen tijd onder groote moei lijkheden gebukt te gaan, in de we tenschap dat straks het licht om on3 weer zal stralen dan dat de Sov jets bedrijven niet alleen, maar al lereerst de kerken, in elkaar komen slaan. Luxe zaken, bars, dure res taurants en tal van banken zullen ge sloten moeten worden totdat er weer tijd is voor zulke frivoliteiten. Er wordt positieve arbeid gevraagd! Negativisme en klagen beteekenen nu zich door het noodlot laten over- loopen en verraad aan christendom en vaderland positivisme, de red ding van Europa, van Nederland, van cultuur en godsdienst. Jr. ZIJ OVERTUIGDEN ZICH. Onze mannen hebben gezien hoe het Sovjet-paradijs er uit ziet, welk een diepe ellende er heerschten, hoe het land en bewoners zijn gedege nereerd. Van de eens zoo trotsche Russen is niets meer terug te vin den. Deze aanblik, dit zelf zien, sterkt hen in hun strijd tegen den wereld vijand, het bolsjewisme. Helpt ook gij mee door te storten op gironummer 432100, Verzorgings fonds Vrijwilligerslegioen Neder land. REEDS JONG OP SLECHTE PAD. Een droevig staaltje van crimina liteit onder de jeugd hebben drie boefjes, één van 10 en twee van 12 ;iaar, geleverd, die zich, na eenigen nijd den gang van zaken opgenomen te hebben, in een warenhuis te Am sterdam hadden laten insluiten. Toen de zaak gesloten was, be gonnen zij een waren rooftocht: zij stalen eenige koffers en tas- schen en propten deze vol met chocolade en suikerwerk, snuiste rijen, enz. Vervolgens kropen twee hunner, na een ruit in een buiten deur te hebben vernield, naar bui ten, waar één den boel ging weg- sleepen, terwijl de ander op den uit kijk ging staan. Een burger had het geval echter in de gaten, waar schuwde de politie en het weinig be lovende drietal verdween spoedig naar het bureau. Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1