IDDAG CHE EHE Parkstraat 13 ikwerk -Theater CHE DAGBLAD VOOR tal MEISJES. Succesvol verloop der Duitsche aanvallen. De Vrijwilligers aan het Oostfront. ur. v. d. blad. wederom door ervaardigd CO. Tel. 4054. Alkmaar. VAN DALSUM, en anderen, ALKMAAR. ïR. - 2.30 uur PERA RKEST Zevende Bolsjewistische gardecorps vrijwel vernietigd. Weersport staalt het lichaam. Gunstige ontwikkeling aan Oostfront. Noorwegen en de totale oorlogvoering. Churchill's meening. DE NIEUWE BONNEN. Vliegongeluk op de Taag. Twee doodvonnissen voltrokken, STAD EN OMGEVING. idioprogramma van Vrijdag, vs: 7.30, 8.30, 12.15, 16.45, I*,. 19.45 (Hilv. 11) en 21.45. I, 414,4 M. 7.15 Georg Freundor- aer (gr.) 7.40 Aar. den klassieken r.) 8.40 Wij brengen U heden., "roolijke afwisseling (gr.) 9.3ÖU egel v. d. dag (opn.) 10.— Frar- uit „Cavalleria Rusiicana" (gr oordr. 10'.45 Lajos Verès. 11 jij orkestvereen. 12.— Almanak pari. Ork.vereen. en sol. 13.^ n de bedrijven, gevar. progr aar voor opname?Draaien! filmprogr. 17.— Quartetto di 17.30 „Romantiek", voordr. met ïustraties. 7.50 Erk'scher Man- ngverein. (gr.) 18. Klaar v. Beeck. ortrevue van de week. 19.15 n's clavecimbelwerken. 19.50 e Taaie. 20.15 Om en omprogr nau Walsen (gr.) 22.20 Hemel en 1 het lied (III) Maanlied (gr.) Nachtelhke dans (gr.) H, 301,5 M. 7.15—7.40 Zie Hilv. I. ihtendgymn. ..50 Sportn. 8 che landbouwvoorl. 8.15 Voor de chippers. 8.40 Vioolsoli m. piano s'.) 9.Operetteklanken (gr.) 9 Voor de huisvr. 10.— Godsd. 30 Pianovoordr. 11.— Voer de 11.20 Omr.-Meisjesk. (opn.) illy Eberle. 12.15 Opera-Aria's tten (gr.) 13.Progr.-overz. 13.05 ijkork. 14.Godsd. uitz. 14.30 dige pianovoordr. 15.— Bekende erken van Liszt en Wagner (gr.) or de vrouw. 16.Zang, en Voor d. jeugd. 17.30 Albert accordeon (gr.) 17.45 Spiegel v. ■n De Jordaner vertelt over soc. 18.Omr.-Harmonieork, afgew. 'ortageflitsen. 19.— Eng. uitz. radio-centrales: Jean Steura musctte-orkk (gr.) 19.15 De en. 19.55 De Melodisten. 20.15 toch mijn trouwring, een luis- 3ie. 20.35 Fragmenten uit „La e", van Verdi (gr.) 20.45 Utr. k. (opn.) 22.Act. beschouwing, ondw. 22.2024.Zie Hilv. I. •ed.r A. R. Jonker, Alkmaar; plv. H. P. v. d. Aardweg, Bergen; Tj. N. Adema, Alkmaar; Bin- 'ov., Stad: D. A. Klomp, Alkmaar; 1 Rechtsz.: J. Werkman, Alk- dv.: C. Boogaard, Alkmaar. I (Parkstrasse 13) OLGA TSCHECHOWA HILDE HILDEBRAND IVAN PETROVICH e.a. Een mysterieuze, span nende, sensationeele detective-film, die ons 1*4 uur in adem benemende spanning houdt. TOBIS-film. 18 jaar. RIEK vraagt t 3641. s van de groote ïaar het beroemde end van 2 uur af. 2.30 uur Matinée. :N voorstelling. tie ERNST KRAUSS. oor de JAAP KOOL. 2 bedrijven CIMAROSA, Sin G. BERTOLL WIM QUISPEL. TT MAY.' DE VRIES, TOPS AN DE VEEN, PIET G, CHRIS TAVERNE Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 26 FEBRUARI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. HOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 47. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3*4 m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op ^aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. HOOFDKWARTIER VAN DEN toer 25 Eebr. (D.N.B.) - Het op- ^vd'van de weermacht maakt be- ge eigen aanvalsoperaties l«- Set Zuidelijke deel van het Oos- jJiHke front succesvol verloopen, KXTerde de vijand op enkele plaat- 4*™ van den Centralen en Noordelij- seA>r door veelvuldige op elkaar inleende massale aanvallen op onze verdedigingsstellingen successen te behalen Aan de Mioes-stelling mis- Knkten nieuwe vijandelijke aanvallen. THet achter het front ingesloten ze- I rende bolsjewistische gardecorps der J cavalerie werd bijna geheel in de pan gehakt en de bevelvoerende ge neraal, generaal Borrissof, werd met deelen' van zijn staf gevangen geno men. Gevechten met afzonderlijke res(eerende groepen van dit corps zijn nog aan den gang. Troepen van het leger van de Waf- _tn ss bevinden zich tusschen Donetz fcn Dnjepr nog steeds succesvol In deh tanval. Een bolsjewistisch pantserleger werd in hevige gevechten uiteengesla gen. Een der in den strijd geworpen -pljandelijke gevechtsgroepen werd hier bij totaal vernietigd. Sterke formaties van de luchtmacht vielen ook gisteren marcheerende olonnes, voertuigen, opstoppingen en favitailleeringsverbindingen der bolsje- stm met succes aan. In het gebied ten Westen van Charkof en Koersk stortten nieuwe, met steun van tanks ondernomen aanvallen van den vijand ineen. De verbitterde afweergevechten ten Zuiden en tan Noorden van Orel duur den met onverminderde hevigheid Sroort. Bij de zonder eenig succes on dernomen massale aanvallen leden de bolsjewisten opnieuw zeer zware, bloe- dige verliezen en verloren zij talrijke (pantserwagens. Ook ten Oosten van Gshatsk viel de vijand in verschei- I dene golven opeenvolgend aan zonder (successen te kunnen behalen. Eskaders duikbommenwerpers en gevechtsvlieg tuigen mengden zich in den afweer- slag in den Centralen sector van het [Ootselijke front. Formaties jachtvlieg- tuigen bonden den strijd aan met for- (maties bolsjewistische vliegtuigen en [behaalden in dezen sector zonder eigen I verliezen 47 overwinningen in de lucht. Ten Z.O. van het Ilmenmeer zette de vijand zijn sterke aanvallen voort. Hij I werd in hevige gevechten met zware verliezen aan menschen en tanks terug- i geslagen. In den sector tusschen Wolchof en het Ladogameer, alsmede voor Le- ningrad was de geveehtsactiviteit gis teren geringer. Verscheidene plaatse- fre aanvallen der bolsjewisten mis tten. Gisteren overdag verloor de and in de gevechten aan het Ooste- ke front in totaal 104 pantserwagens. Finsche jachtvliegtuigen schoten in het hooge Noorden 7 vliegtuigen der bolsjewisten neer. Aan het front in Noord-Afrika slechts. IgeVjÉhten van plaatselijke beteekenis. Sneue Duitsche gevechtsvliegtuigen brachten gemotoriseerde afdeelingen van den vijand door verrassende aan vallen aanzienlijke verliezen toe en vielen spoorwegdoelen in het achter- vaartsche vijandelijke gebied met goed Tachtig leden van den „Na tionale Jeugdstorm" hebben een onvergetelijke maand doorge bracht in een weersportkamp in Duitschland. Gestaald en ge spierd zijn zij teruggekomen, na een maand, die volop besteed is aan sport, ordeoefeningen, veldwerk enz. Op 14 Maart a.s. begint een tweede kamp. En' thans niet al leen voor den Jeugdstorm, maar voor de geheele Nederlandsche jeugd, die door de' Hitier-Jugend uitgenoodigd wordt vier weken in dit kamp door te brengen te zamen met jongens uit Noorwe gen, Denemarken, Duitschland, Vlaanderen en Wallonië. Iedere jonge Nederlander van 16 tot 18 jaar en ouder kan zich melden voor dit kamp aan het adres: Koningslaan 9 te Utrecht, De duur van het kamp is vier weken. Kosten zijn er niet aan verbonden, terwijl evëntueele I loonderving wordt vergoed. succes aan. Zes vijandelijke vliegtuigen werden in luchtgevechten neergescho ten. Een eigen gevechtsvliegtuig keer de niet terug. In den afgeloopen nacht wierpen Britsche vliegtuigen lukraak brand- en brisantbommen op enkele plaatsen in Noordwest- en West-Duitschland, o.a. op Wilhelmshaven. De bevolking leed verliezen. Enkele storingsvliegtuigen vlogen boven Zuid-Duitschgebied. De tendenz van consolidatie aan het Oostelijke front houdt aan, naar ingewijde kringen in Berlijn ver klaren. In het bijzonder wórdt de toestand ten zuiden van Charkof als toenemend gunstig voor de Duit- schers en hun bondgenooten be schouwd. Het in den strijd werpen van nieuwe divisies is, naar hier verklaard wordt, niet alleen te be merken, doch moet tevens be schouwd worden als een symptoom voor de komende oorlogvoering in het teeken van het superieure strijdr moreel. Ten N. van Charkof is de stabili seering aan den gang, hoewel hier nog zware gevechten tusschen alle maar eenigszins beschikbare wapen- onderdeelen zoowel te land als ook in de lucht uitgevochten worden. Als verder kenmerk voor den te- genwoordigen toestand wordt te Berlijn het steeds grooter wordende optreden van de Duitsche lucht macht beschouwd. De samenwerking tusschen de luchtmacht en de troepen te land mag in het bijzonder op grond van de ervaringen van den afgeloopen winter ideaal worden genoemd. VERKLARING OVER TUNIS VERLANGD) Naar de Daily Telegraph meldt, wenscht een deel van de Lagerhuis leden een onmiddellijke verklaring van Churchill over de militaire ont wikkeling in Tunis, alsmede een zoo spoedig mogelijk en erondig debat. De Labour-afgevaardigde Bevan heeft de regeering aan jiaar belofte herinnerd, terstond na Churchill's terugkeer van zijn reis naar Noord- Afrika een zoodanig debat toe te laten. 1.50 rechten inbegr. rdag en Vrijdag van ïonie Theater. Onder toezicht van het Rijksbureau voor Monumentenzorg zal binnen worden overgegaan tot het rests, reeten van het fraaie Renalssance- hinsje, Muurhuizen 109 te Amersfoort Het stamt uit omstreeks 1558 en valt in t bijzonder op door zijn fraaie deur en topgevel. De schilderachtige Muur hulzen vormen een overblijfsel der oude ommuring, die een voor ons land zeldzaam voorbeeld geeit van een burchtstelsel naar oud Germaanschen «ant met tegen den muur aangebouw de hulzen die ze» versterkt waren I. A. Stevens Pax m Een niet alledaagsche opdracht ont ving de 76-jarlge A. Meerwijk te Blaricum van het Arnhemsche open luchtmuseum, nl. het vervaardigen van een ezelsfuk. Vijftig ïaar geleden werden deze (ukken in het Gooi veel vuldig gebruikt door de melkmefsies, die met een ezel gingen melken. De oude baas heeft het werk nog niet verleerd A Stevens-Pax m NEDERL. VRIJWILLIGERS VÓÓR HET OOSTFRONT. In den Haag hebben gisteren we derom eenige honderden Neder landsche vrijwilligers afscheid ge nomen van het vaderland om met de wapenen in de hand deel te ne men aan de bescherming van Europa tegen de bolsjewistische Mongolen. Eenige officieren hebben de mannen toegesproken en zij hebben, hun ge wezen op de taak, die thans op hun schouders is gelegd. Verder hebben deze officieren doen uitkomen, dat het deel van ons volk, dat zich nu nog afzijdig houdt, later zal begrij pen, hoe belangrijk en eervol hun inzet voor het welzijn van Europa is geweest. Het getuigt van den goe den geest van het Nederlandsche volk, dat flinke kerels .nog steeds bereid zijn de eer van het vaderland aan de fronten, in het Oosten te ver dedigen. Vrooliik en opgewekt, vol goeden moed, hebben de mannen afscheid van hun familieleden ge nomen en zich op reis begeven voor de eerste grondige opleiding. GEMEENTELIJKE DIENST FRONTINZET. De gemeente 's-Gravenhage heeft besloten, naast het Gemeentelijk So ciaal Bureau een gemeentelijken dienst „frontinzet" in te stellen. Deze dienst bedoelt verzorging ter hand te n-men van hen (en hur gezin nen). die zich vrijwillig totaal in zetten in den strijd tegen het bolsje wisme. VERGUNNING VOOR VERPLEEGHUIZEN. Het kortelings uitgevaardigde Zie- kenhuisb .sluit 1843 verbiedt o m. het zender vergunning in bedrijf stellen of in bedrijf houden van een ver pleeghuis. Belanghebbenden moeten vóór 15 April a.s. een aan-, rage tot vergunning richten tot den genees kundig hoofdinspecteur van het Staatstoezicht >p de Volksgezondheid te 's-Gravenhage. Wie hieraan niet -'oldoet .stelt zich aan strafvervol ging bloot. AaD het tront in l'unesiÈ. De be handelende arts der troepenverband- plaats schrijft voor den zwaar gewonde nog snel een opnamebewijs voor het naastbiigelegen lazaret of de hootdver- bandplaats. Dan wordt hij op de snelste wijze verder vervoerd PK Pirath-PBZ-R-P m Telegram van Hitler. Het signaal werd gehoord en be grepen, alle krachten voor de over winning ook in Noorwegen". Onder dit opschrift publiceert Aftonposten een telegramwisseling 'tusschen Rijkscommissaris, Terboven, Minis ter-president Quisling en den Führer. In het door Terboven en Quisling aan den Führer gezonden telegram wordt o.a. gezegd: „De afkondiging van den totalen oorlog als ondubbel zinnig en tot alles bereide antwoord van .het Duitsche volk op den held haftiger, strijd zijner zonen in Sta lingrad, was een signaal, dal ook in Noorwegen gehoord en begrepen is." Het antwoord van den Führer'luid de: „De verzeke mg dat de onder de Nationale regeering van Noor wegen geconcentreerde krachten zich geschaard hebben in het front der totale 'oorlogvoering, heeft mij met vreugde vervuld. U, mijnheer de Rijkscommissaris en u, mijnheer de Minister-president wensch ik hierbij een volledig succes. De strijd tegen het bolsjewisme beslist over het lot van alle Europeesche volken. De mannen, die na het ov -rwinnen van alle ontbindende elementen de krachten van hun volk in den dienst van deze historische taak stellen, zullen eens de redders van de Avond- landsche cultuur genoemd worden. Churchill zeide op 23 Augustus 1931: Voor de aan Rusland grenzende landen is het communisme biet een „meening". Het is de vijand en niets dan de vijand. Terwijl in de Zuidelijke landen van Zuid-Amerika groote schade wordt veroorzaakt door de weken lang aanhoudende droogte, heerscht in Noord-Brazüië thans noodweer. De rivier San Francisco in den staat Ceara heeft talrijke plaatsen over stroomd, waardoor 3000 personen genoodzaakt wérden huis en hof in den steek te laten. Voor de volgende week zijn, ter ver krijging van de gebruikelijke rantsoe nen brood, beschuit, vleesch en aard appelen de bonnen no. 10 aangewezen, terwijl mannelijke personen op de bon nen 10 van hun Tabakskaart twee rant soenen rookwaar naar keuze zullen kunnen koopen. Voorts is voor de periode van Zondag 28 Februari tot Dinsdag 23 Maart naast bon 05 voor margarine geldig verklaard de boterbon 09, waarop boter of mar garine verkrijgbaar zal zijn. AFLEVERING VAN MARGARINE OP BON 05. Op bon 09 boter of margarine. Van Zondag 28 Februari tot en met Dinsdag 23 Maart a.s. zal op de bonnen „Boter 05", welke bij den detaillist in margarine zijn .ingeleverd, per bon 125 gram margarine worden afgeleverd. Voorts geeft bon „Boter 09" geduren de dit tijdvak recht op het koopen van 125 gram boter of, desverlangd voor zoover voorradig 125 gram marga, rine. Ditmaal zijn dus, zooals reeds eerder werd medegedeeld, twee bonnen geldig gedurende 24 dagen, in plaats van, zoo als gebruikelijk, een bon per periode van 12 dagen. CURSUS OP BOERENSCHOOL. Van 17-24 Maart wordt op de Boe- renschool te Rijs een cursus gege ven in volksdansen, zang en licha melijke opvoeding. Uit elke T>rovin- cie kunnen vier deelnemers ge plaatst worden, namelijk twee jon gens en twee meisjes. )nder de slachtoffers zouden zich zeer vooraanstaande per sonen bevinden. Volgens hardnekkige geruchten uit Lissabon zouden mevr. Tsjang Kai Sjek, de Amerikaansche am bassadeur in Turkije, Steinhardt, de Foolsche generaal en chef der emigrantenregeering, >jgikorski, als mede de vroegere Britsche ambas sadeur Phillipps, zich aan boord bevonden hebben van de clipper- vliegboot, die Maandag j.l. op de Taag is verongelukt. Opmerkelijk is, dat het ziekenhuis Sao Jose te Lissabon, waar de gewon den verpleegd worden, onder strenge bewaking van de politie staat. De Por- tugeesche minister van Binnenlandsche Zaken heeft een bezoek aan het zie kenhuis gebracht en minister-president Salazar moet voortdurend over den toestand van de gewonden op de hoogte gehouden worden. Dit alles duidt erop, dat zich zeer vooraanstaande persoon lijkheden onder de gewonden bevinden. De peus heeft Donderdag den aartsbisschop van New York, mgr. Spellman in particuliere audiëntie ontvangen. VERDUISTER GOED. Heden van 18.11—7.34 Maan op 0.12, onder 10.24 27 Febr. Laatste kwartier Soeren Kam, een lange blonde Deen. Denen en Noren, Finnen, Vlamen en Duitschers en tiendui zenden Nederlanders strij den aan het Oostfront. Hier bren gen wij een SS-PK-bericht van een Deenschen SS-oorlogsverslag- gever, dr. Kristen Zarp. SS-PK. „Twee jaar geleden" zegt Soeren Kam, een lange, blonde Deen, „gaf ik mij als een der eerste Denen voor den Waffen-SS op en toen de groep op een mooien voor jaarsdag over de Deensch-Duitsche grens trok, voelde ik, dat ik een grooten tijd tegemoet ging. Steeds lad ik yoor de groot-Germaansche gedachte gestreden. Eindelijk zou ik gelegenheid krijgen mijn leven voor deze idee in te zetten. Ik was reeds twee jaar nationaal- socialist. Ik voelde echter steeds, dat de strijd, dien wij in Denemarken voerden, slechts klein en onbedui dend was. De bolsjewistische pest zou aan andere fronten moeten wor den neergeslagen. Toen kwam de Russisch-Finsche oorlog. Ik meldde mij tezamen met een ouderen kameraad vrijwillig voor het Finsche leger. Het werd vrede. Mijn vriend kwam echter niet mee terug. Zijn graf ligt aan het Zuid-Karelische front. Ik voelde, dat ik iets kostbaars had verloren. Een kameraad. Ik wist, dat het op die manier niet verder kon gaan. In de toekomst zouden alle volkeren een eenheids front tegen het bolsjewisme moeten vormen. Ons kleine landje, Dene marken, had reeds sedert een men- schenleeftijd geen oorlog meege maakt. Maar onze jeugd kent haar plicht en zal ongetwijfeld haar groo te opdiacht vervullen. Ik heb mijn inzet in 't Oosten be leefd. Vanaf het eerste oogenblik, toen Adolf Hitler op 22 Juni 1941 tegen de dreiging van Stalin en zijn hórden optrad en toe moest slaan, was ik erbij. In den harden strijd, dien wij van af dat oogenblik heb ben meegemaakt, heeft de kame raadschap tusschen Denen, Duit schers, Noren en Nederlanders de vuurproef doorstaan. Eerst ging het over Lemberg naar Kiëff, waar wi.i een stalen ring om de stad legden en de verbitterde uitvallen van den vijand keer op keer terugwezen. Verder ging de strijd. Langs den Dniepr. De eene groote industrie stad na de andere viel voor onze ha merende slagen. Totdat het noodlot voorloopig een streep onder miin deelnemen aan den oorlog zette. „Hii zwiigt. maar het IJzeren kruis op zijn borst vertelt meer. Na lang aan dringen verhaalt een van zijn ka meraden ietwat onwillig hoe Soeren Kam gewond werd. Ze hadden opdracht gekregen een bruggehoofd te vormen, 's Nachts ging het in stormbooten over de ri vier. Het bevel werd ondanks feilen tegenstand der Sovjets, uitgevoerd. De volgende opdracht luidde het bruggehoofd uit te bouwen en te versterken. Het regiment „Nord- land" viel aan. Daar het. onder zeer zwaar artillerie-vuur lag, ging het slechts langzaam voorwaarts. De troep moest een bijzonder belangrijk punt bezetten. Plots gingen echter de bolsjewis ten tot een tegenaanval over. Golf na golf stormt aan. Als beesten wer den de Sovjets door hun commissa rissen in het vuur gedreven. Daar de druk te zwaar werd, kregen we opdracht ons voorloopig wat terug te trekken. Met de uitvoering 'hier van begonnen, ontdekte Soeren op twintig meter afstand een gewonden kameraad. Met lange sprongen be reikte hij hem, trok hem omhoog en strompelde terug. Maar de bolsjewis ten hadden den langen, snellen Deen bemerkt. Ze schoten en plotseling voelde hii een slag tegen den elle boog, gevolgd door een brandende pijn. Het bloed vloeide over zijn hand. De twee Denen strompelden verder, terug naar de dekking. Nog tweemaal werd Soeren getroffen. Zijn commandant roept „nog een sprong, en je bent ermaar toen trof hem het beslissende schot. Als door den bliksem getroffen stort Soeren neer. De commandant en een kameraad trokken hen achter de vei lige dekking. Beide Denen moesten naar een hospitaal. Zij hopen echter spoedig weer buiten, bij hun kameraden te zijn. Zoodia zij hersteld zijn, strij den zij verder. SS-oorlogsverslaggever dr. Kristen Zarp. (Vrijw. leg. „Danmark"). LOGIESGELEGENHEID. Het verbod om in eenzelfde hotel, logement of herberg langer te verblij ven dan 10 nachten in eén kalender maand en meer dan 8 opeenvolgende nachten gedurende twee opeenvol gende kalendermaanden, waarvar. dezer dagen melding is gemaakt, is, naar de secr.-gen. van het dep. van Handel, Nijverh. en Scheepv. thans heeft bepaald, tot 1 April 1943 niet van toepassing op diegenen, die vóór het in werking treden van het besluit „beperking logiesgelegenheid no. 1" een overeenkomst tot verblijf in een onderneming hebben aangegaan. Bekendmaking. 's-GRAVENHAGE. 26 Febr. - Of ficieel wordt medegedeeld: Het door het Deutsche Obergericht op 2 Febr. 1943 wegens sabotage, te gen de Nederlanders Hendri,: Mo lenkamp uit Utrecht en Pieter Fran- ciscus van den Kam uit Delft gevel de dooavonnis is, nadat het verzoek om gratie was afgewezen, voltrok ken. Molenkamp en Van den Kam zi.m als communisten, sedert vele jaren lid der communistische partij, in de groepen van de illegale C.P.N. in een leidende functie werkzaam geweest en hebben bovendien ophitsende ge schriften verspreid om op deze wijze de openbare orde en de veilig heid van het openbare leven in bezette Nederlandsche gebieden gevaar te brengen. BOEKENINZAMELING VOOR DE NEDERLANDSCHE WERKERS IN DUITSCHLAND. Wie meevoelt met de werkers van ons volk die in Duitschland te werk zijn gesteld, zal zekér steun verlee- nén aan het streven van den Jeugd storm om het contact met het vader land voor deze menschen te onder houden door hen boeken te zenden en daardoor te voorzien in 't gebrek aan lectuur. De inzameling wordt 1 Maart in gezet en beoogt de te werk gestel den van allen rang of stand en onge acht hun wereldbeschouwing door de lectuur in contact met het eigen volk te houden. De inzameling zal op dezelfde wijze geschieden als die voor het speelgoed in December. Huis aan huis zal gebeld worden om allerlei soorten boeken in ontvangst te nemen, met uitzondering van kin derboeken, politieke tijdschriften en boeken die niet in de Nederlandsche taal geschreven zijn. Wij verwachten, dat velen dit werk zullen steunen, want daardoor 'geven zij ook de achtergeblevenen de ze kerheid, dat voor hun vaders en zonen de band met ons volk wordt onderhouden. DOEL EN STREVEN VAN DEN JELfGÜSi'OiÜVi. Op de wekelijksche sportperscon ferentie, welke Donderdag gehouden werd op hst departement van Volks voorlichting en Kunsten te den Haag, hield hopman H. Gansenkolk een uiteenzetting over het doel en streven van den^ Nationalen Jeugd storm. Het principe van den Natio- nalen Jeugdstorm is voorbeeld geven en dan een goed voorbeeld geven, aldus de hopman. De Nationale Jeugdstorm wil naast het voorbeeld ook de totale opvoeding ter hand nemen, waarbij men uitgaat van een goed samen gaan van de lichamelijke opvoeding en de geestelijke vorming. Deze geestelijke vorming -is- uiteindelijk nog te vei'deelen in verstandelijke vorming en karaktervorming. Bo vendien wordt de grootste waarde gehecht aan de gemeenschapsge dachte. De Jeugdstorm er moet zijn eerlijk, moedig en trouw. De licha melijke opvoeding strekt zich uit over sport, speciaal in groepsverband en velddienst, als voormilitaire op leiding met orde-oefeningen. Bij de karaktervorming neemt de geschie denis een belangrijke factor in, waarbij men historische heldenfigu ren beter laat beleven. Het devies van den Jeugdstorm: „In Gods ver trouwen alles voor het vaderland," typeert zeer juist met welk een hoog ideaal de Jeugdstorm bezield is, en wie niet aan een schepper in welken vorm ook gelooft, hoort niet in de rijen van den Jeugdstorm thuis. MUSSERT SPREEKT IN LEEUWARDEN. In een meer dan volle Harmoniezaal heeft de Leider van het Nederlandsche volk, Mussert, een rede gehouden in het kader van de actie voor nationale eenheid tegen het bolsjewisme. Voordat Mussert aan het woord kwam, sprak de districtsleider van We- peren een kort welkomstwoord, dat speciaal gericht was tot de aanwezige Duitsche autoriteiten en de niet-leden van de N.S.B., die, zooals spr. het uit drukte, den moed hebben gehad om door een muur van tegenstand heen te breken en naar deze bijeenkomst te komen. Nadat gramofoonmuziek ten gehoore «iras gebracht en een groep van den Arbeidsdienst enkele liederen had ge zongen. beklom Mussert het versierde podium voor het uitspreken van zijn rede. Hij bepaalde zijn gehoor voorna melijk bij den harden strijd aan het Oostfront welke daar tegen het bols jewisme wordt gevoerd tot behoud van Europa. Er zullen thans ook van het Neder landsche volk offers voor het winnen van dezen strijd worden gevraagd, in welk verband verwezen werd naar de concentratie van krachten. Komende tot de in ons land gepleeg de sluipmoorden, verklaarde Mussert, dat hij niet wenschte, dat Nederlandsch bloed als wraak voor deze moorden op Nederlanders zou vloeien. De districtsleider sloot de vergade ring, waarna hèt zesde couplet van het Wilhelmus werd gezongen. DE EINDSTREEP Natuurlijk hebt u in den loop der achter ons liggende maanden reeds een of meer Winterhulploten gekocht. Dat waren loten der Loterij 1942, die weldra tot het verleden zal behooren. Voor de vijftig cents, die een Winter- hulplot kost, hebt u dan kans op een directer trekprijs tot een bedrag van f 5.000,maar ook kunt u, mits u het premielot bewaart, neg mededin gen naar een der 71 premies tot f 10.000,Nog zijn er talrijke hooge geldprijzen te winnen, maar het aan tal loten is sterk geslonken. Er moe ten thans nog ongeveer één millioen loten verkocht worden en dan be hoort de zoo geslaagde Winterhulp loterij 1942 weer tot het verleden. Helpt, om binnen zoo kort mogelij ken tijd de eindstreep onder deze loterij te zetten, want dan kan de op brengst ervan weer worden gebruikt, om onze minder bedeelde landgenoo- ten te helpen. OOK ROOSEVELT ZIEK. Naar het Witte Huis heeft medege deeld is Roosevelt licht ongesteld. Naar verluidt lijdt hij aan een lichte maag stoornis. JUBILEUM-CONCERT ZEPPARONI-KWARTET. Dit kwartet viert zijn tienjarig be staan met jubileumconcerten. Het is met roem en eer beladen, na reizen door half Europa, in Nederland terug gekeerd. Alkmaar heeft de hooge kunst waarde van het concert dat hier gege ven werd niet beseft enbleef thuis. Men heeft daardoor het allerhoogste kunstgenot gemist dat men zich den ken kan. Dit echt Nederlandsche kwartet, dat 10 jaar geleden is begonnen met in vrije uren samen te gaan spelen, al spoedig op haar uitvoeringen groote waardee ring genoot, waarop volgde een zich losmaken van alle andere werkzaam heden, om alleen het kwartetspel te gaan beoefenen, had al lang vóór den oorlog een internationale vermaard heid. Nu hebben wij het hier mogen beluisteren. Inderdaad voldoet dit kwartet aan de hoogste eischen: onfeil baar is het samenspel, heel dikwijls hoort men geen verschil meer tusschen de vier instrumenten, de klankkleur is vol afwisseling, alles zoo heerlijk zui ver, en de stemming volkomen rein. Een techniek zoo af, dat alles vanzelf lijkt te gaan; ieder heeft een streek zoo vast en zoo vol afwisseling, dat we de muziek hebben beleefd als een wonder van heerlijkheid. Drie kwartetten stonden op het pro gramma van Haydn, Voormolen en Schubert. We behoeven ze niet in on derdeden te bespreken, daar ieder deel op zich zelf een openbaring was. Al leen dit: het kwartet van Voormolen is speciaal opgedragen aan deze vier kun stenaars en een heerlijk, schoon werk, van Hollandsche kunst. Jac. Jansen. JUBILEA. Den len Maart a.s. zal de heer F. Mosk te Schoorl den dafi herdenken dat hij 25 jaar secretaris-penning meester is. van de vereeniging van Polders en Oningepolderde landen onder Schoorl en Petten. Dien dag zal het eveneens 25 jaar geleden zijn, dat de heer C. Venne- ker 25 jaar bij de Noorderbank te Alkmaar werkzaam werd gesteld. Als procuratiehouder ontwikkelde hij zich tot een werkkracht van groote verdienste, terwijl hij in het Alkmaarsche gemeenschapsleven veel en mooi werk heeft verricht, zoodat het hem dien dag stellig niet aan belangstelling zal ontbreken. CONCERT ORDNUNGSPOLIZEI. Om elf uur werden de bewoners en voorbijgangers van de Steenen- brug vergast op een concert van de Ordnungspolizei. Met twee groote touringcars arriveerde de kapel stipt op tijd en onder goede be langstelling werden eenige mar- schen, in vlot tempo, ten gehoore gebracht. Vooral de jeugd gaf blijk deze afwisseling zeer op prijs te stellen. N.V. NOORDERBANK In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders werden de balans en winst- en verliesrekening goedgekeurd, en het dividend vastgesteld op 3°/o. De heer J. J. P. Spruijt werd als com missaris herkozen. INBRAAK. In den afgeloopen nacht werd in- febroken in het café „De Rustende ager" te Heiloo. Ontvreemd wer den 2 rijwielen, eenige huishoude lijke artikelen en distributiebeschei den van enkele gezinsleden. De po litie stelt een. onderzoek in. GESLAAGD. Voor het examen schrijver le klasse, deel Invoerrechten en Ac cijnzen, slaagde de heer M. de Jon ge te Alkmaar. DIPLOMA E.H.B.O. Geslaagd voor het diploma E.H. B.O. de dames M. de Ëeurs-Leeu- wenkamp, N. Teerink, A. Ursem-v. Eerde en S. M. Blees, alsmede de heeren B. Schierbeek en H. Blees. OOK ALKMAAR NIET VRIJ VAN HYENA'S. Het was den Economischen Dienst van de Politie te Alkmaar ter oore ge komen, dat ook in onze gemeente per sonen waren, die hun medemenschen meenden te moeten helpen door het in pand nemen van distributiestamkaar ten. Deze personen die zeer zeker een gevaar voor onze samenleving ge- nóemd mogen worden haalden daar na op die stamkaarten de levensmid delenkaarten en verkochten die dan weer voor hooge prijzen. Een uitge breid onderzoek werd ingesteld en te gen de pandnemers, de koopers, zoowel als tegen de pandgevers, met elkaar een 20-tal personen, zal procesverbaal worden opgemaakt. Uit dit onderzoek kwam verder vast te staan, dat enkelen van diegenen, die hun distributiestam kaarten in pand gaven, ook hun overi ge distributiekaarten, zooals brandstof- fenkaart en textielkaart, hadden ver kocht. Deze menschen waren dus vrij wel geheel verstoken van distributie bescheiden. Het is te hopen, dat de Justitie tegen deze menschen, en wel in het bijzonder tegen de personen, die de stamkaarten in pand namen, met de meeste gestrengheid zal optreden. DIEFSTAL. Tegen een vrouw, die reeds meer malen terzake yan bonnenhandel met de Politie en de Justitie in aan raking is geweest, zal procesverbaal worden opgemaakt terzake van dief stal van een distributiestamkaart. Voorts wordt tegen haar procesver baal opgemaakt terzake van over treding der distributievoorschriften, omdat zij de levensmiddelenkaart, die zii op de gestolen stamkaart haalde, weer had verkocht. Tegen den kooper wordt eveneens proces verbaal opgemaakt. FRAUDULEUSVERVOER. Terzake van het frauduleus ver voeren van een hoeveelheid peul vruchten en het voorhanden hebben van tarwe wordt tegen een inwoner dezer gemeente procesverbaal op gemaakt. De peulvruchten en de tarwe werden in beslag genomen. Bij verstandig gebruik kan men met weinig gas veel doen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1