Aanbod. DAGBLAD VOOR Bolsjewistische gevechtsgroepen ingesloten. Schitterende strijd der Duitsche divisies bij Orel. Opnieuw 17 schepen tot zinken gebracht,- Propa|| Churchill s meening. lEST' *-*'WwSfJS Sovjet-verliezen reeds 18,2 millioen man. De crisis ,van Europa. Een weerbare jeugd, een weerbaar volk. Niet-commercieele vereenigingen en stichtingen, Vrouwen in de oorlogsgeschiedenis. Kinderuitzending van den N.V. D. Twee doodvonnissen voltrokken. Kaarsenbonnen verlengd. Een goed oog voor metalen. Lompe dood langs blonde kust De diefstal van de zilverbonnen ie Amsterdam. g worden verlaagd., de verkoopprijzen dienovereen- ragen van hoogere prijzen ij ir. Bewaar deze opgave en ge„ aar. Nieuwe opgaven kunnen d, re ongeldig maken. dioprogramma van Zaterdag, ws: 7.30, 8.30, 12.45, 16.45, lg.3g 19.45 (Hllv. en 21.45. I, 414,4 M. 7.15 Boerenkapel osl. (gr.) 7.40 25 Vroolijke minu- 8.05 Duitsche Taaie. 8.40 Wij In U heden8.50 Van alles wat 309.37 Spiegel v. d. dag (opn.) ïeiiefde componisten (gr.) 10.30 listiek weekpr. 10.45 Joan Lancé. "ello en piano. 12.Almanak, lick Willebrandts. 13.Om en om 14.Symphonieconc. (gr.) 14.30 tijdschriltenschouw. 15.Bonte 17.Theo Uden Masman (opn.) .trijd om den schat, luisterspel, rgelspel. 18.40 Ra-ra-ra, Radio Irubriek. 19.Pol. weekoverz. II, 301,5 M. 7.15—7.40 Zie Hilv. 1. :htendgymn. 7.50 Brandende kwes- n.) 8.05 Vroolijk spel en zang 0 Ork.-fantasie en-rhapsolie (gr.) mphonie-ork. spelen (gr.) 9.15— or de hulsvr. 10.— Godsd. ultz, anovoordr. 11.— Voor de jeugd, mr.-Jeugdk. (opn.) 11.30 Rossini- ;hi (gr.) 12.30 Boerenland in boek ,t. 13.Composities voor 2, 3 en instrumenten (gr.) 14.Godsd. 30 Frans Wouters. 15.Rotterd, [ork. en sol. 16.Voor postdui. ebbers. 16.15 Voor de jeugd. 18.45 v. d. dag. 17.Uitz. voor Ned. n. 17.30 Mannenk. „Kunst en irschap". 18.— Als ik 't voor t had. 18.10 Landmans Lust. 1§.30 achman. .gen, 25 Febr. 6 Tijdkoeien -ƒ 800 8 Geldekoeien (magere) 650; 8 Kalfkoeien 800—900; en en geiten 50—150; 17 Big- |,30—50; 127 Konijnen 1 en 21 90 cent per kilo. Voor centrale: lekoeien (vette), 5 Graskalveren Nuchtere kalveren. ired.: A. R. Jonker, Alkmaar; plv. :d.: H. P. v. d. Aardweg, Bergen; Tj. N. Adema, Alkmaar; Bin- 'rov., Stad: D. A. Klomp, Alkmaar; en Rechtsz.: J. Werkman, Alk- \dv.: C. Boogaard, Alkmaar. lerwetsch roggebrood re inlandsche rogge I versch. SCHUIT voor iedereen* uw bakker zijn Tel2318. I Mandola met hoes z.g.a.n. 20. Blom, Clarissenbrt. 33. Beste wieg met bedje 20. J. A. Schoorl, Nic. Beetsweg I 15, Heiloo. Gegalv. badkuip 25. Verchr. vogelkooi 5, 2 bloemta- feltjes 2.50. Geus, B. Bot- temannestr. 43. Prima handnaaimach. 68. J. Koomen, A 260, Heiloo. Bureauklok 35, ovale tafel 20, heerenhoed m. 55 8. I Weduwe Bronstring, Euttik Oudorp 33. Transportfiets met banden ƒ20. J. Kuitwaard, St. Pan- cras 265. Prima trapnaaimachine in salonkast 155. J. Koomen, A 260, Heiloo. 1 groote houten koffer 12, 2 kleine houten koffers 10. A. Elings, Bloemstr. 7a. Eikenh. schemerlamp annex tafeltje 25; 3/4 studieviool met kist 25; platte mando line 5. J. Goosen, Brou werstraat 27. Zuiver wollen zwarte dames mantel m. 44 45. Bieman. St. Annastraat 22. Koffergramofoon met platen 40, bontjasje 30. A. Ploeger, Oudegr. 62. Na 6 u. Prima grassnijmachine 15, 3-d. kachelsch. 10, kapstok 4, trapje met 8 tr. 10, groote kist 15. Igesz, Macl. Pontstraat 7. Kinderstoel 7, Godinka chel no. 109 met plaat 20. Burgert, Rochdalestraat 14. 2 stel biljartballen (ivoor) 60 en 40 per stel. Jan sen. Lamoraaistraat 1. Dikke onderkleeding voor bej. vrouw 22.50, gootsteen 7.50, korte jas br. 7.50. Visser, Bergerweg 52 (zo merhuis). Echt Chineesch thee- en koffieservies (9 kopjes) 65. Wiersma, Schermerweg 64. Trop. aquarium met planten en veel visschen 50, 1 p. bl. damessch., m. 39 3.50. C. Mooij, Breelaan 25, Ber gen. Mod. kinderwagen 75; box 7.50. Van Pel, Prinsesse- laan 4, Bergen. Astrakan jasje m. 42 20, 2 p. damessch. m. 37 2.50 en 3.50. Visser, Dorpsstr. 96, Bergen. Pracht trouwjapon met m. sleep 55. Buijkes, B. Bottemannestr. 68. (Zater dagmiddag 3—8 uur). Bontstel, mof en boa 60, Jaar-pendule 45, staande klok 35. Wed. Bronstring, Luttik Oudorp 33. Groentelepel, juslepel, aard appellepel en soeplepel (al les vlekvrij) te zamen W- Meertens, Achterdam 13. Jongensjasje z.g.an. lt. 4 4 5 j. 15. Meertens, Achter- dam 13. Spiraal (twijfelaar) 40. 3 Teddieberen 25, 3 vilten kinderhoedjes lt. 7 j. ƒ6. J. Timmerman, v. Leeuwen hoekstraat 9A. Katoenen japon 2.50, rij" den japon 2, wollen truitje 4, ketelkoekvorm 3. Lebblng, Houttil 2. llegencape met muts lt. 3 j- 6, wollen hoedje lt. 4 J- 0.75. Lebbing, Houttil 2. Tennisracket met pers z.S'*' n. 15, damesturnpakje lol, Straatweg 57. Na 8 uur- Lichte zomermantel 30' roene wintermantel 30' Koelewijn, Schermerwe* no. 30, Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330, Giro 187294. ZATERDAG 27 FEBRUARI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 48. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs dei gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 <4 m.M. meer 0.35. Tarieven voor de gcheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. acm t. DEN aan aan- In N.Afrika groote buit gevangenen en tanks tr oOFD KWARTIER V AN L-i—, vtthrER 26 Febr. - Met opperbevel de weermacht maakt bekend: Aan het Kocban-bruggehoofd Vip': Mioesfront werden gisteren aan houdenden dooi slechts krijgsoperaties van plaatselijke beteekenis uitgevoerd. Zn het gebied ten zuidwesten van Isjoem wierpén de aanvallende Duitsche divisies den verslagen I Ëjjjng verder naar het Noorden en K bet Noordoosten terug. Verscheidene bolsjewistische gevechtsgroepen wer den ingesloten, andere sterke troe penformaties werden uiteengeslagen. Het aantal gevangenen cn de buit nemen toe. Ten westen van de lijn Charkof- I Koersk strijden onze troepen bij een elastische oorlogvoering met oprukken de vijandelijke strijdkrachten. Eskaders gevechtsvliegtuigen en vliegende artil lerie sloegen de voorhoede van vijande lijke pantsers, alsmede troepenconcen traties in de gebieden waar zij gereed- gehouden werden, uiteen en bombar deerden met groote uitwerking ravitail- leeringsbewegingèn der bolsjewisten pp spoorlijnen en wegen. Ten zuiden en ten noorden van Orel hebben onze divisies in zeer hevige afiveergevschten opnieuw schitterend gestreden. De vijand, die met versch aangevoerde 1 formaties infanterie en pantserwagens ook gisteren in het bijzonder tgn noor den van Orel aanviel, werd in zware gevechten afgeslagen. In enkele bressen duren de gevechten nog voort. De bolsje wisten leden opnieuw gevoelige verlie- zen aan menschen en tanks. Ten zuiden van het Ilmenmeer breidde de vijand zijn krachtige aanvallen tot nieuwe sectoren van het front uit. De met superieure infanterie- en pantser- l strijdkrachten uitgevoerde aanvallen j mislukten met zware, bloedige verliezen. 1 Een eigen plaatselijke aanvalsoperatie in het gebi-d ten zuiden van het Ladoga- f meer bereikte het vastgestelde doel. Te- genaanvallen van den vijand bleven l zonder succes. Formaties Duitsche gevechtsvliegtui gen hebben in de wateren van de Noord kaap van een in oostelijke richting va rend convooi, volgens de totdusver ont- va ïgen rapporten, een vrachtschip van 6.000 brt. in den grond geboord en vier andere schepen door bomtreffers be schadigd. Aan het front in Noord-Afrika werd de aanvalsoperatie in de bergen van Centraa"-Tunesië afgesloten. Sterke Amerikaansche en Engeische formaties werden uiteengeslagen of zwaar getrof- fen. In deze gevechten, waarbij, de k vijand zware, bloedige verliezen 'leed, werden in totaal bijna 4.000 gevangenen gemaakt, 235 tanks, 169 gepantserde ver kenningswagens 'en 160 'stukken geschut gemotoriseerd geschut buitgemaakt Vernietigd. Duikbommenwerpers vielen met goed HOOFDKWARTIER VAN DEN I FüHRER, 2G Febr. - Het opperbevel 7 der weermacht deelt mede: Duitsche duikbooten hebben nieu we slagen toegebracht aan de vijan delijke ravitaiileering. Zij hebben de resten van het in het extra bericht van 24 Februari genoemde groote ccnvooi achtervolgd. De strijd tegen dit convooi, die thans zes dagen J duurt, stelde de zwaarste eisehen l aan commandanten en bemannin gen. Op den Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee hebben duik booten andere krachtig beschermde i convooien aangevallen en ter hoogte [van Kaapstad zware afzonderlijke ■gevechten geleverd. Bij deze opéra- ities hebben zij wederom zeventien schepen met oen gezamelijken in- i?0Ui.,van W7.800 ton tot zinken ge- ■Dracht en v f andere schepen ge- Iicrpedeeid, waarvan eenige even- leens als gezonken kunnen worden (beschouwd. VERDUISTER GOED. Heden van 18.13—7.32 Maan op 1.24, onder 10.57 27 Febr. Laatste kwartier Morgen van 18.15—7.29 Maan op 2.36, onder 11.37 6 Maart Nieuwe Maan .Als Je kans ziet om h;„„ komen kun je wat mij bebeft met hen doen wat je wiir Teekening Ertk-FeUmga-Pax m e| Churchill zsicle foil den epr^fn k* een schitterende ja dat! D Y.erheven houding aan den ^ensohbe ?ien F«lahd aan de eid beWtist, is ontzaggelijk succes opnieuw bergstellingen van den vijand aan. Bij een-aanval van snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen op een vooruitgeschoven steunpunt aan het zuidoostelijke front werd een vrij groot aantal vijandelijke vliegtuigen op den grond vernield of beschadigd. Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht voornamelijk op woon wijken in enkele plaatsen in. West en Zuidwest-Duitschland brand- en bri santbommen, o.a. op het stadsgebied van Neurenberg. De bevolking leed ver liezen. Zes der aanvallende bommen werpers werden neergeschoten. Naar het D.N.B. verneemt, heeft het roode leger volgens offieiëelo Duitsche cijfers '5,4 millioen gevan genen verloren. Bovendien verloor het aan dooden en gewonden 12,8 millioen man. In 20 maanden oorlog heeft het Sovjet-Russische" leger dus 18,2 millioen man verloren. In dier. tijd verloor het ook 48.000 stukken geschut en 34.000 pantserwagens. In het kader der troepenverzorging zijn bekende Berbjnsche kunstenaars van bet tooneel, de film en de radio onder persoonlijke leiding van den secretaris-generaal der Reiehskulturkammer, Ministeriaidirektor Hans Hinkel, voor Duitsche soldaten van alle deelen dep weermacht en de Waffen-SS in Nederland opgetreden. Dekunstenaars nemen den bijval in ontvangst SS Bildberichter Fritz-Stapf-Pax m Or. Göbbels over de constellatie van dezen oorlog. In een artikel in Das Reich, onder het opschrift „De crisis van Europa", verklaart dr. Göbbels, „men moet het Jodenvraagstuk kennen om de tegen woordige constellatie vsn den oorlog te begrijpen." v De Spilmogendheden strijden eener- zijds tegen het Oostelijke bolsjewisme, de radicaalste uiting van het inter nationale socialisme, anderzijds tegeri de Westelijke plutocratieën, de radi caalste uiting van het internationale kapitalisme. Het internationale Joden dom kent twee manieren om de heer schappij over volken te krijgen en te handhaven, het internationale kapita lisme en het internationale bolsjewis me. Het eene is de radicalere broeder van het andere. Het Jodendom streeft er voortdurend naar den natuurlijken afweer van Staten en volken te verlammen en te doen insluimeren en tracht het gevaar zoo klein en onschuldig mogelijk voor te stellen, tot het onafwendbaar is ge worden. In dit stadium van het proces verkeeren wij op het oogenblik. Wij be leven het- meest kritieke stadium van het avondland. Dr. Göbbels zegt verder, dat het bols jewisme in den loop der laatste twee jaren niet gelouterd is en een meer burgerlijk aanzien heeft gekregen, doch dat de plutocratie veeleer zich aan het bolsjewisme heeft geassimileerd. Het bolsjewistische atheïsme is niet geliquideerd, zoo gaat dr. "Göbbels voort, doch wacht op een geschikt oogenblik om het uitroeien van hon derdduizenden geestelijken, in de Sov jet-Unie tot stand gebracht, in de Europeesche staten voort te zetten. Wellicht zullen dan eerst de christe lijke kerken ervaren, wat strijdbare godsdienstvijandschap beteekent. Minister Göbbels noemt het naïef, geloof te hechten aan de beweringen van Engelschen en Amerikanen, dat zij Europa eens gewapenderhand voor bolsjewiseering zullen behoeden. Wat de Duitsche weermacht niet tgt stand bracht, dat zou geen enkele andere militaire macht ter wereld tot stand kunnen brengen. Met nadruk wijst dr. Göbbels erop. dat het Joodsche terrorisme in de Sow jet-Unie' niet alleen tegen intel- lqctueeie kringen is gericht, doch meer nog tegen de arbeiders- en boeren klasse, tegen deze meest duivelsche aanslagpoging op de Europeesche sta ten en volken bestaat slechts één mid del: gewapende tegenstand tot de vijand ten val is gebracht. Het schenkt voldoening, aldus de mi nister, dat de erkenning van het ge vaar, zoodls uit de internationale dis cussie blijkt, toeneemt met de nadering ervan. De materieele en geestelijke crisis van Europa nadert haar drama tisch hoogtepunt. Wie dan het best in vorm is, zal de overwinning behalen. Daarom geldt voor ons thans meer dan ooit: gereed zijn is alles. GRAANSCHAARSCHTE IN ENGELAND. De in Engeland heerschende graan- schaarschte heeft thans ook gevolgen voor de Amerikaansche troepen. De „Manchester Guardian" meldt, dat met ingang van 1 Maart den Amerikaanschen soldaten een groo- tere hoeveelheid aardappelen in plaats van brood zal worden ge geven. GANDHI LEEFT WEER OP. Gandhi, wiens 21-daagsche vasten Woensdagochtend geëindigt hefeft. Vrijdag een goeden dag doorge bracht. Na de critieke dagen van de eerste helft der week leeft Gandhi weer op. WEERBAARHEID IN SPANJE. De militaire gouverneur van het dis trict Madrid heeft aan Spanjaarden, die voor het einde van de medische, phar- maceutische, veeartsenij, technische of andere voor den oorlog belangrijke studies staan of reeds zijn afgestudeerd, den oproep gezonden zich bij het betref fende militaire commando aan te meiden. VERKLARING OVER TUNIS VERLANGD. Naar de Daily Telegraph meldt, wenscht een deei van de Lagerhuis leden een onmiddellijke verklaring van Churchill-over de militaire ont wikkeling in Tunis, alsmede een zoo spoedig mogelijk, en grondig debat. De Labour-afgevaardigde Bevan heeft de regeering aan haar belofte herinnerd, terstond na Churchill's terugkeer van zijn reis naar Noord- Afrika een zoodanig debat toe te laten. PEST IN CALCUTTA. De Calcutta Corporation heeft in een erklaring medegedeeld, dat in de stad Calcutta de pest is uitgebroken Bijzon derheden over den omvang dezer ziekte zijn nog niet ontvangen. DE TOTALE MOBILISATIE IN DUITSCHLAND Op grond van de totale mobilisa tie in Duitschland, onder het .motto „de thuisblijvende vrouw zorgt voor den man aan het front", zullen vier millioen vrouwen twee millioen mannen vervangen. Duitschland is pas thans tot mobi lisatie zijner vrouwelijke arbeids krachten overgegaan, lang nadat in Engeland een desbetreffende wet is uitgevaardigd en kort voordat in de V.S. soortgelijke maatregelen zullen worden, genomen. Voorloopig heeft men een beroep gedaan op de vrouwen tot 45 jaar. Naar de. Engeische nieuwsdienst meldt, wordt in een Vrijdagavond uitgegeven bulletin over den toe stand van Churchill gezegd, dat de patiënt ook de laatste 24 uur vrij was van koorts. Wie wil er niet eens een maand heelemael '„uit" zijn, uit den sleur van fabriek of kantoor. Uit dén -sleur van de school. De mo gelijkheid hiertoe is thans open gesteld, voor de geheele Euro peesche. jeugd van van 16 tot 18 jaar. Op 14 Maart komen in een Weersportkamp in Duitsehland jongens samen uit Noorwegen, Denemarken, Vlaanderen en Wallonië om een maand'volop te* bgsteden aan harde en. aan ge zónde sport, veldwerk, orde oefeningen enz. Iedere Neder- landsche ongen kan zich melden voor dit kamp aan 't adres: Ko- ingslaan 9 te Utrecht. De duur van het kamp is vier weken. Kosten zijn er niet aan verboden, terwijl eventueele loonderving wordt vergoed.' De commissaris voor niet-commer cieele vereenigingen en stichtingen bepaalt gelet op artikel 1, tweede lid, der verordening no. 41/1941 van den Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied: De besturen van de bij zijn com missariaat, Amaliastraat 13 te 's-Gra- venlvage, ingeschreven vereenigin gen en stichtingen dragen zorg, dat de lijst„n van leden, contribuanten, begunstigers enz. met vermelding van volledige, adressen en het re gistratienummer, opgemaakt per 1 Januari 1942 en 1 Januari 1943 vóór 15 Maart 1943 bij hem worden inge diend; Zoo noodig kan op een daartoe strekkende gemotiveerde aanvrage voorloopig vrijstelling van het indie nen der ledenlijsten worden ver leend. Vóórts wordt herinnerd aan de verplichting tot jaaïlijksche indie ning van een financieel overzicht en verslag der werkzaamheden der ver- èeniging of stichting, terwijl van adreswijzigingen steeds onmiddellijk kennis moet worden gegeven. Aanvragen, betrekking hebbende op het in het leven roepen van nieuwe niet-commercieele organisa ties, onverschillig van welken aard, omvang, doelstelling en naam, waar onder zij zouden optreden, dus ook comité's. commissies, enz., zullen tol nader order worden afgewezen. Uit zondering kan slechts worden ge maakt voor organisaties van alge meen volksbelang. MEISJE VERMIST. De chef van het Bureau Kinderpolitie te Amsterdam verzoekt namens de ouders de opsporing van Elisabeth Ca- tharina ter Meuien, pud 18 jaar, die sedert 14 Febr. j.l. wordt vermist. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 28 Februari van 11.3011.45 over den zender Hilver sum I op golflengte 4.15 m. naar de stem der SS, onderwerp: *Ger maansch Soldatendom". De Beriijnsche deed altijd wonderen. (Van onzen Berlijnsehen correspondent.) Nu er aan de offervaardigheid en het uithoudingsvermogen van het „zwakke geslacht" in het algemeen belang nog hoogere eisehen worden gesteld danzulks i-n den huldigen oorlog totnutoe het geval was, ligt het voor de hand, dat men de vraag hoort stellen, of de vrouwen ook m vorige oorlogen soortgelijk zwaar werk hebben verricht? Een typisch voorbeeld geeft de Zevenjarige Oor log. Berlijn telde in die dagen slechts 150.000 inwoners, maar niettemin werden de regimenten, die koning Friedrich voor zijn belangrijke ves tingen Maagdenburg, Kustrin en Stettin dringend noodig had, door de Mark Brandenburg en dc stad Berlijn bekostigd. Dit feit wint aan beteekenis, wanneer men hoort ver tellen, dat het personeel, dat zich in dienst van den staat bevond bima zes iaar lang geduldig op zijn trac- tement moest wachten, zelfs al had men onder den invloed der vijande lijke aanvallen al zijn have en goed verloren. De historische uitdrukking van ieders „verdammte Pflicht und Schuldigkeit" dateert uit die dagen en er was geen goed gesitueerde fa milie, die toen op 's konings aan sporing niet ziin laatste zilveren lepels, messen, vorken en andere voorwerpen in het belang van den staat offerde. En toen kort daarna te Hubertusburg het vredesverdrag werd onderteekend, behoefde de be volking van Berlijn haar offervaar^ digheid niet te betreuren, -want zi] had er het algemeen belang mede gediend. Met brandende schaamte en diepe verontwaardiging moest Berlijn ech ter ook de jaren van Jena en Tilsit doorworstelen. In het hartje van Pruisen lagen de Franschen en Na poleon had aan zijn generaals en stadhouders opdracht gegeven, de bevolking systematisch uit te plun deren en te onderdrukken om zoo doende een nationale herleving on mogelijk te maken. Freiherr von Stein werd verbannen, vele gene raals bevonden zich buitenslands en het zag er naar uit, dat Pruisen het einde van zijn geschiedenis 'tegemoet ging. Maar ook toen liet de Berlim- sche bevolking het hoofd niet han gen. Den 8sten Febr. 1813 richtte generaal York aan de zwaar bezoch te bevolking van Oost-Pruisen een oproep om zich tegen den Corsikaan te weren en generaal Scharnhorst drukte het als zijn overtuiging uit, dat een eventueele nationale herle ving uitsluitend van het volk kon uitgaan. Van 200.000 Beriijnsche in- .woners meldden zich 11.000 als vrij willigers aan; studenten verlieten heimelijk de Pruisische hoofdstad, professoren en arbeiders meldden zich voor den landstorm en onder hen kon men vermaarde mannen als Fichte aantreffen. En toen de man nen voor de herovering van Prui- sen's vrijheid streden, waren het al weer de Beriijnsche vrouwen, die wonderen deden. Met de weinige middelen, die haar nog ter beschikking waren gebleven, richtten zij hospitalen in. zi.i zorgden voor een doelmatige verpleging der gewonde mannen en gravin Schwe- rin vertelt in haar mémoires, hoe men in het schoolonderwijs deed, wat men kon om de kinderen bi.i te houden. Uit de fabrieken haalde men pamien en ketels om voor de solda ten een voedzamen kost te kunnen ksken. Zoo hebben ook toen de ke vrouwen wonderen gedaan en wat wij thans beleven is dus slechts een herhaling van vroegere gebeurtenis sen in anderen vorm. In 1942 zijn er uit de provincie Noordholland 1317 kinderen door den Nederlandschen Volksdienst gezon den naar tehuizen in Nederland. Deze kinderen hebben daar een heerlijke vacantie doorgebracht, Waarvan zij gezond en gesterkt zijn teruggekeerd. Dat deze zes weken hun goed hebben gedaan, blijkt wel hieruit, dat de gemiddelde 'gewichts toename 8 pond per kind bedroeg, terwijl sommige kinderen zelfs 12 tpt 14 pond waren aangekomen! Dit is vooral in dezen tijd een factor van belang. Hier zult u 't allen wel over eens zijn. Bovendien doen de kinde ren een schat van geestelijke erva ringen op fh de mooie streken, waarheen zij worden gezonden en waar zij anders misschien nooit wa ren gekomen. In 1943 kunnen er uit onze provincie 3000 kinderen worden uitgezonden. Laten ook uw kinderen hierbij zijn! U zult er geen spijt van hebben. Geldelijke bezwaren behoe ven er niet te bestaan, want alle kosten worden door den N.V.D. be taald. Indien de kleeding niet volle dig is, kan de N.V.D. ook in de kos ten hiervoor bijdragen. Indien u de kinderen liever in de vacantie wilt zien uitgezonden, kan hiermede re kening worden gehouden. Wilt u hen omstreeks Augustus uit laten sturen, dah moeten zii nu reeds op gegeven worden, daar zij vóór hun uitzending moeten worden ingeënt tegen roodvonk en diphtheritis en eerst twee maanden na hun laatste enting kunnen worden uitgezonden. Verdere inlichtingen, kunt u ver- jij gen bü uw buurtschapshoofd en bff het Provinciaal Bureau te Haar lem, Kenaupark 1, alwaar u ook uw kinderen kunt opgeven. Bekendmaking. 's-GRAVENHAGE. 26 Febr. - Of ficieel wordt medegedeeld: Het door het Deutsche Obergericht op 2 Febr. 1943 wegens sabotage, te gen de Nederlanders Hendrik Mo lenkamp uit Utrecht en Pieter Fran- ciscus van den Kam uit Delft gevel de doodvonnis is. nadat het verzoek om gratie was afgewezen, voltrok ken. Molenkamp en Van den Kam zijn als communisten, sedert vele jaren lid der communistische partii, in de groepen, van de illegale C.P.N. in een leidende functie werkzaam geweest en hebben bovendien ophitsende ge schriften verspreid om op deze wijze de openbare orde en de veilig heid van het openbare leven in de bezette Nederlandsche gebieden in gevaar te brengen. (Reeds in een gedeelte van onze vorige oplage gepubliceerd.) De geldigheidsduur van de met „31 Verlichting" en „33 Verlichting" gemerkte bonnen der petroleum- kaarten, respectievelijk S 108 en S 208, die vanaf 17 Januari 1943 recht geven op het koopen van één rant soen kaarsen, is voor onbepaalden tijd verlengd. SINAASAPPELEN VOOR KINDEREN VAN 4 TOT EN MET 13 JAAR IN „STADGEBIED." Van Maandag 1 tot en met Zater dag 20 Maart 1943 komen kinderen van 4 tot en met 13 jaar, die woon achtig zijn in stadgebied, in aanmer king voor 350 gram sinaasappelen In verband hiermede geeft de bon „Reserve 3-11" met rooden opdruk van de stadkaart, recht op het koo pen van 350 gram sinaasappelen in stadgebied. Het zal niet steeds mogelijk zijn de sinaasappelen onmiddellijk te be trekken in verband met de bevoor rading van den handel. Het ligt in de bedoeling over eenigen tijd een bon van de „land kaart" aan te wijzen, welke in land gebied recht zal geven op-, het koo pen van sinaasappelen voor kinde ren van 4 "ot en met 13 jaar. GENERATOR-ANTHRACIET EN BAGGERTURF VOOR MAART 1943 Van 1 tot en met 31 Maart 1943 geeft elk der met de woorden „Ge- nerator-anthraciet, vijftiende perio de" gemerkte bonnen recht op het koopen van één hectoliter (maxi mum 75 kg.) anthracietnoótjes 4 of 5, terwijl gedurende hetzelfde tijd vak elk der met de woorden „Gene rator-turf, 'vijftiende periode" ge merkte bonnen recht geeft op het koopen van 50 stuks baggerturf. DISTRIBUTIE VAN INSULINE De directeur yan het rijksbureau voor genees- en verbandmiddelen maakt bekend, dat de geldigheids duur der insulinebonnen voor de periode 1 December 19421 Maart 1943 niet wordt verlengd. Na 1 Maart 1943 zijn deze bonnen dus niet meer geldig. De bonnen voor de nieuwe perio de zijn den patiënten inmiddels toe gezonden. Schippers wordt er op ge wezen, dat de hun toegewezen bon nen zijn verzonden aan het inder tijd door hen opgegeven waladres. Patiënten, die op 1 Maart 1943 nog geen bericht hebben ontvangen omtrent het aantal toegewezen bon nen, wordt aangeraden zich te wen den tot het Rijksbureau voor ge nees- en verbandmiddelen te Am sterdam, Vondelstraat 11A. „Controleert Uw gas- en electriciteitsverbruih geregeld." Voorkomt overschrijding van gasrantsoen. Een goed oog voor maten is in de keuken een voordeel. Waarom zou men een groote ketel water warm maken als men slechts een klein pan netje vol noodig heeft? Dus eerst overleggen hoeveel er noodig is en pas daarna den ketel opzetten, want ieder warmteverlies ïs gasverspil- ling. Zoo ook met het vaten was- schen, het dagelijks weerkeerende werk van de huisvrouw. Zonder twijfel is het 't gemakkelijkst de vaten onder het warm siroomende water van het warmwaterreservoir te wasschen. Veel spaarzamer echter en daarom beter is het een klein bakje mt warm water te vullen en hierin af te wasschen. alleen zóó /oorkomt men overschrijding van het gasrantsoen En het is immers uw eigen belang, dat u geen boete krijgt en niet van den toevoer wordt afgesneden. GUNSTIGE RESULTATEN VOOR WINTERHULP. De week van 15 tot en met 20 Februari j.l. leverde voor Winter hulp het mooie bedrag op van f 111.008,49, buiten de gunstige re sultaten van de laatste speldjescol- lecte. Intusschen loopt het seizoen voor Winterhulp weer ten efnde, zoodat men nog slechts enkele weken gele genheid zal hebben, minder bedeeld Nederland te gedenken. Men geve dus met ruime hand. Telegram van stalin aan aartsbisschop van canterbury. Volgens den Russisehen Nieuwsdienst heeft Stalin den aartsbisschop van Can terbury voor diens gelukwensehtelegram ter gelegenheid van den 25sten verjaar dag van het Roode Leger een telegrafi sche dankbetuiging gezonden. Daarin wordt gezegd, dat de „onvermoeide ac tie van den aartsbisschop, welke gericht is op de versterking van de wapen- broederschap eii op een beter weder- zijdsch begrip tusschen beide landen" in de Sovjet-Unie ten zeerste gewaardeerd .wordt. LANGS Nederlands blonde kust Ï3 wreed de Dood getrokken. In het leven van allen dag trad hij onver hoeds op en greep den nijveren wer ker en argeloozen landgenoot. Vier en veertig mensehen rukte hij uit het volle leven en dompelde een stad in rouw. Een droeve week ligt achter ons. r Waarom? zoo vragen de overleven den en vooral de nagelaten betrek kingen. Waarom moet die zware tol betaald worden nog wel aan den zoogenaamden bondgenoot, die im mers beweert ons land alleen maar te willen helpen, den Nederlander als zijn vriend beschouwt? Engeland zegt toch voortdurend n i e t in oor log te zijn met Nederland maar schakelt den Nederlander méér in den totalen oorlog dan de bezetter ooit deed! Het is begrijpelijk, dat deze oorlog ook slachtoffers -onder de burgerbe volking maakt. Als echter een „bondgenoot" aanvallen op Neder land onderneemt, mogen wü toch minstens verwachten, dat het „be schaafde en voor de vrijheid der kleine volken strijdende Albion" zijn bombardementen op de bezette gebieden zóó doorvoert, dat de ge volgen voor de - burgerbevolking niet in onevenredige en even droeve als belachelijke' verhouding staan tot het militaire „succes". f) P dien zwarten Vrijdag was van de veelgeprezen Britscne huma niteit voor de zooveelste maal al heel weinig te bespeuren zelfs niet nu er alle gelegenheid bestond de „goede bedoelingen" te toonen. De vijandelijke bommenwerpers kwaaien immers midden op den dag. gebruik makend van de weers omstandigheden en het uur, onver wachts boven de stad. Zij konden de bevolking sparen, zooveel ze wilden en zooals plicht geweest was tegen over bondgenooten. Er werd echter de gemakkelijkste weg gekozen; een weg, die met ter zijdestelling van .alle menschelijke opvattingen bij dé geallieerden ge bruikelijk is geworden zij bekom merden zich niet om de burgerbe volking, maar; wierpen van zeer groote veilige! hoogte hun bommenlast omlaag. RIESTE rouwstoeten trokken langs Hollands wegen naar de be graafplaatsen her en der en met groote deelneming hebben stadge- nooten de slachtoffers van de Brit sche mentaliteit op hun laatsten gang vergezeld. Menige traan is vergoten om het leed dat hier werd aangedaan maar ook om de te leurstelling die opnieuw een groot aantal Nederlanders op deden. De Duitsche oorlogvoering kan ongebroken worden voortgezet maar burgers boetten het leven in. Deze Nederlandsche stad kreeg een voorbeeld van hetgeen de Dmtscïïe bevolking ondervindt: terreur. En wanneer die terreur dan Nederland geldt, waarmede Albion niet in oorlog zegt te zijn, dan zeggen wij: Behoedt ons voor onze bondgenoo ten, die in barbarisme niet voor hun Sovjet-leermeester onderdoen. De Londensche vogelaars fluiten zoet voor de r a d i o hun fluiten de bommen doen ons echter hun ware stemmen kennen. Zelfs de „echte" Nederlander is geschokt. Jammer en droevig alleen, dat voor het open gaan van z ij n oogen zoovelen landgenooten éérst de oogen middels bomm.en van den „bondgenoot" gesloten moet wor den. Jr. Het rijpe riet, dat gebruikt wordt als dakbedekking voor boerderijen en voor het vervaardigen van matten, om de gewassen op de tuinderijen tegen scherpe winden te beschermen, wordt thans „geschoren". Een rietscheerder aan het werk in de omgeving van Noordscharwoude. Om niet in de poelen weg te zakken, staat hij op een plank Polygoon-Kuiper-Pax m Verdachten vrijgesproken. In Juni van het vorig jaar werd op de Prinsengracht te Amsterdam een auto gestolen, waarin voor t 64.000 aan zilverbons werd ver voerd. Tegen drie mannen, die bij dezen diefstal betrokken waren, werden veertien dagen geleden door de officier van Justitie straffen van een en twee jaar gevangenis ge- eischt Vandaag heeft de rechtbank te Amsterdam deze mannen wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. DOODELIJK ONGEVAL BIJ ONTPLOFFING. Gistermorgen om half elf is in het electr. kabelstation van de cokes- fabriek van de staatsmijn Maurits kortsluiting ontstaan, waardoor de kleeren van den 40-jarigen eleetri- cien J. F. Alsman, woonachtig te Beek, in brand geraakten, A. Ier gé g hierbij zulke ernstige brandwondeïi, dat hij kort na het ongeval overleed.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1