0.S.V.'s PAPIEREN STERK GESTEGEN. DAGBLAD VOOR mi Duitsche tegenaanval vordert goed. Kramaiorskaja en Losov/aja genomen. Churchill's meening. Effectenhandelaren in arrest. Socialisme van den Nieuwen Tijd. 14 dooden door Britsche luchtaanval. Knaapje vermoord. Helder weersiaai H.F.C. Groote zege van Enschedé op Heerenveen. Slot van een kampioensillusie VOETBALUITSLAGEN. '43 Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditle: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187394. MAANDAG 1 MAAKT 1943. TFT ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 49. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Prijs dei gewone advertenties in deze édltie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 <,i m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. wnnFDKWABTIER VAN DEN TTtmRER 28 Februari (D.N.B.) - Opperbevel der Weermacht ^noVbMdhèeft gisteren tevergeefs ne vijand heelt gisieren revergeeis -hthet Noordehjke front van Ut Koeban-bruggehoofd in te druk ken. n, nuitsche tegenaanval in het gebied van Izjoem vordert goed. Kramatorskaja en Losowaja wer- stormenderhand genomen, waarbö de vijand, die wanhopig t" ensiand bood, b.'izonder zware verliezen aan menschen en mate riaal leed Resten van de voor de vruchtelooze omsingeling in het veld gebrachte en thans zelf inge sloten vijandelijke legers zoeken achter het Duitsche front een uit weg en worden geleidelijk vernie tigd Van 20 tot 26 Februari zijn volgens de tot dusver ontvangen nog onvolledige berichten, ver scheidene duizenden gevangenen binengebracht, 464 tanks en ge pantserde verkenningswagens, 606 kanonnen. 189 granaatwerpers en taliijke andere lichte en zware wapens, benevens 739 auto's ver nietigd of buitgemaakt. Op het slagveld werden ruim 14.000 doo- den geteld. In het gebied ten Zuidwesten van I Koersk is de vijand bij de voortzet ting van zijn felle aanvallen bloedig afgeslagen. Ook in den gevechtsseo- tor van Orel behaalden de bolsje wieken bij steeds herhaalde, krach tige tank- en infanterieaanvallen geen succes. Ten Zuiden van het Ibnenmeer sloegen de Duitsche troepen nieuwe, door tanks en slagvliegers gesteunde aanvallen der bolsjewieken in bloe dige gevechten af. De vijand leed ook hier zware verliezen aan men schen en materiaal. Het luchtwapen steunde op vele plaatsen van het front de troepen van het leger door aanvallen op stellingen, marcheerende olonnes en troepenkwartieren an den vijand. Bij het Visschers-schiereiland ver nietigden gevechtsvliegtuigen een vijandelijke duikboot, een groot vrachtschip werd in de baai van Kola door bomtreffers beschadigd. Een aanval van Duitsche en Itali- aansche troepen aai het front in Noord-Tunis leverde waardevolle terreinwinst op en bracht den tegen stander, vooral door het goede effect van het luchtwapen, zware verliezen toe aan menschen, wapens en voer tuigen. In luchtgevechten en door afweergeschut werden in het gebied van de Middellandsehe zee 12 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. Bij aanvallen overdag van het Britsche luchtwapen op de kust der bezette westelijke gebieden en bij nachtelijke storingsvluchten met af zonderlijke bommenwerpers op eenige West-Duitsche plaatsen ver loor de vijand zes vliegtuigen. Een formatie Duitsche motortor- pedobooten heeft in den nacht van 26 op 27 Februari een krachtig be schermd vijandelijk convooi in de onmiddellij'-e nabijheid van de En- In het kader der troepenverzorging speelden bekende Beriijnsche kunste naars van het tooneel, de film en de radio onder persoonlijke leiding van den secretaris-generaal der Reichskul- turkammer, Ministerialdirektor Hans Hinkel, voor Duitsche soldaten van alle onderdeelen der weermacht en de Wafien-ss in Nederland. De Rijks commissaris, Rijksminister dr. Seyss Inquart in gesprek met Ministerial direktor Hinkel SS Bildberichter Fritz-Stapf-Pax m z5'de bij den eersten win- land? Sowj et-Unie tegen ^eöin^!fs over de Sowjet-Rus- rstrM^te?a?aarJv,eken van fel "en t£ 4 Noorden in rook ver- ^Vsmerri** Zien' hoe het en vp6 n u van een v°lk ver- «tiid hoe het de ziel oorlogstiid lVen 611 honSerig en -ernifvanhet maakt De de dood. bolsjewisme is erger nationale arbeidsplicht in no TTit No°RWEGEN. wet op denr'?f?tiorn5idening ir>zake de houdt voor het bedröfsu Arbeidsplicht wegen de vorming van *an ^or ganisatie in. Het minister? meuwe kan of nieuwe bedriifssr Van Handel of bestaande bedril^ bedrijfsgroepen erk?nn4 ?fe? al,s bestaande vereenigingen' XX r «nenvoegen. Het lidmaatschap der v. •mtff°-ePeD Wordt eveneens door w nisterie van Handel geregeld Ent erlbond8 wordenZMmengevoegd.be ïj&StSSF Ml ^HlTE? d,e laatste ver® rlogse'conom?e'0TCreSchte d°°r dG tie van alle kSen C°nCen' geische kust aangevallen en 2 sche pen en een tankboot met tezamen een inhoud van 6500 brt„ benevens twee bewakingsvaartuige,. in den grond geboord. In het verloop van he. gevecht werd voorts het bewa pende Britsche ravitailleeringsschip T. 381 getorpedeerd. Aangezien het schip met terstond zonk. werd het door de bemanning van een motor torpedoboot geënterd, waarbij 11 ge vangenen werdt n gemaakt. De T. 381 werd daarop door een rechtstreek- schen torpedo in den grond seboord. D_ formatie Duitsche motoi irpedo- booten liep zonder schade of verlie- zen op haar steunpunt binnen. In de ochtenduren van 28 Februari vielen Britsche motortorpedobooten voor de Nederlandsche kust een Duitsch convooi aan. Hierbij werden 3 vijandelijke motortorpedobooten t- zinken gebracht en de andere boo- te,. door artillevuur van de bescher- mLigsstrijdkrachten verjaagd. Het convooi is voltallig en zonder schade zijn bestemmingshaven binnenge- loopen. Duikbooten hebben op den Atlan- tischen Oceaan en op de Middelland sche zee drie schepen met tezamen een inhoud van 19.000 brt. en een torpedobootjager tot zinken gebracht. Eer. vijfde schip werd getorpedeerd, VERDUISTER GOED. Heden van 18.17—7.27 Maan op 3.46, onder 12.32 6 Maart Nieuwe Maan DAGORDER VAN GÖRING. De Rijksmaarschalk van het Groot- Duitsche rijk en opperbevelhebber der luchtmacht, Hermann Göring, heeft ter gelegenheid van den „Dag der Luchtmacht" op 1 Maart de vol gende dagorder uitgevaardigd: Soldaten der luchtmacht, op den dag van ons jonge, koene wapen zijn mijn gedachten meer dan ooit bij u. Ik ben op de hoogte van uw helden moed aan alle fronten en uw ijzeren plichtsbetrachting op iederen post. De luchtmacht is de wegbereidster van geweldige overwinningen ge weest. Zij is gehard in de zwaarste winterslagen. Maar wat ons er niet onder gekregen heeft, maakt ons nog sterker. Zoo zullen wij op het juiste moment met nieuwe krachten toeslaan en den vijand vernietigen, waar wij hem maar aantreffen. Ka meraden, de overwinning moet en zal ons zijn. Vervuld van dit ver trouwen, groeten wij trots en aange daan de doode strijdmakkers. Zij hebben hun leven voor Duitschland en de vrijheid van ons volk gegeven. Hun offervaardigheid maakt ons on overwinnelijk. Heil den Führer, heil mijn luchtmacht. NEDERLAGEN VOOR ÏSJOENGKING. De vernietiging van sterke troe penformaties van Tsjoengking maakt volgens Domei snelle vorde ringen. In de provincie Kiangsi heeft de 89e divisie van Tsjoengking Don derdag meer dan 3000 man verlo ren. In de provincie Hoepeh werden hevige gevechten geleverd, waarbij de troepen van den Chineesehen ge neraal Wangtsiing Hai 1200 man aan dooden en 400 aan gevangenen verloor. Het sterk verdedigde wijd vertakte net van stellingen, dat door de Chineesche troepen gedurende vele jaren was aangelegd, is door de Japansche strijdkrachten veroverd of in puin gelegd. MAATREGELEN TEGEN DE JODEN IN BULGARIJE. In zijn laatste t erklaringen voor de Sobranje heeft de minister van Binnen- landsche Zaken, Goljuboff, megedeeld, dat in de toekomst nieuwe en scherpere maatregelen tegen de Joden genomen zullen worden. Het onderzoek der poli tie heeft n.l. uitgewezen, dat bij alle daden van sabotage en moorden, die vooral den laatsten tijd tamelijk uitge breid zijn, een groep Joden en Jodinnen de hoofdrol heeft gespeeld. MIJNRAMP IN MONTANA. Naar de Britsche nieuwsdienst uit Be rcreek in den Amerikaanseher, staat Montana meldt, vreest men, dat 79 mijn werkers den dood hebben gevonden bij een ontploffing in de kolenmijn van Bearcreek. AMERIKA EN DE BUITEN- LANDSCHE STEUNPUNTEN. De Amerikaansche minister van marine heeft op de persconferentie verklaard, dat de V.S. reeds thans met de onderhandelingen moeten beginnen aangaande de buitenland- sche steupunten, die het land na den oorlog zal noodig hebben. Hij merk te verder op, dat naar zijn meening de kwestie der souvereiniteit van de daardoor getroffen buitenlandsche gebieden niet van groote beteeke- nis is. GEZONDHEIDSTOESTAND VAN ROOSEVELT VEEL BETER. Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, is de gezond heidstoestand van Roosevelt zeer veel beter geworden. ALGEMEENE DIENSTPLICHT IN MEXICO. In Mexico wordt vandaag, naar de Britsche berichtendienst meldt, de algemeene dienstplicht van kracht. Totdusver bestond het Mexicaan- sche leger alleen uit vrijwilligers. SLECHTS TWEE ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. In den nacht van 28 Febr. op 1 Tart hebben slechts twee Britsche 'egtuigen boven West-Duitsch ge- 3d gevlogen. SLUITING VAN AMUSEMENTS- LOKALEN IN NOORWEGEN. Naar het departement van Han- lel bekend maakt, worden in Noor wegen alle bars, amusements- en nachtlokalen, alsmede luxe restau rants gesloten. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is kardinaal Hinsley, aarts bisschop van Westminster, ernstig ziek. In den nacht van 27 op 28 Fe bruari zijn hem de sacramenten der stervenden toegediend. Sleden vormen een brug. Thans is de juiste oplossing gevonden. De sleden worden uitgeladen en in den stroom getrokken. De noodbrug is klaar. Compagnie na compagnie trekt tijdens het vallen van de schemering over de rivier. De opmarsch gaat verder PK Heber-PBZ-R-P m Overtreding van beursvoorschriiten. Officieel wordt bekend gemaakt: De Commissaris-generaal voor Financiën en Economie heeft besloten een vrij groot aantal Nederlanders door de Sicher- heitspolizei te laten arrest'eeren, ten einde hen naar een werk kamp in het Oosten ov cr te bren gen. De arrestanten hebben de verordening overtreden van de Secretarissen-generaal aan de ministeries voor Financiën en Justitie over den handel in ef fecten. Deze verordening behelst, dat de koop en verkoop van effecten slechts mag geschieden via een bij de „Ver- eeniging voor den Effectenhandel" aangesloten lid. Herhaalde malen is het voorgekomen, dat de aldus ver handelde effecten wederrechtelijk naar het buitenland gebracht zijn, zoodat een deel van de gearresteerde personen zich bovendien nog heeft schuldig gemaakt aan een overtre ding van de deviézenverordening. De aandacht wordt er op geves tigd, dat al degenen, die de vermelde en andere Beursvoorschriftert over treden, dezelfde behandeling te ver wachten hebben. Vooral wordt ge wezen op de naleving der verorde ning no. 106/42 over de aanmelding en aflevering van effecten krachtens de tweede verordening van uitvoe ring van 20 Januari 1943 (Staats courant no. 23 van 3 Febr. 1943). In deze verordeningen wordt de aan melding van aandeelen en dergelijke papieren voorgeschreven, voor zoo ver de stukken sinds den len Janu ari 1942 verworven werden en hun tegenwaarde het bedrag van 50.000 gulden op den voorgeschreven res- centedag te boven gaat. De aanmel ding vervalt voor de eerste maal uiterlijk op 3 Maart 1943. Pogingen van eiken aard. de bepalingen te ontduiken, als b.v. verdeeling der aankoopen en het bezit o r derde -personen, worden gestraft op dezelf de wijze als betrof het niet-a-anmel- ding. Naast den vermelden strafmaatre gel moet niet alleen verbeurdver klaring van de niet-aangemelde pa pieren verwacht worden, doch ook nog andere verliezen aan kapitaal. f ""N „Controleert Uw gas- en electriciteitsverbruih geregeld." Tentoonstelling te Amsterdam geopend. In de bovenzaal van de maatschappij „Arti et Amicitiae" aan het Rokin te Amsterdam is op het oogenblik de ten toonstelling „Socialisme van den nieuwen tijd" ingericht. Deze tentoon stelling, welke is georganiseerd door den Nederlandschen Volksdienst in samen werking met de N. S. Volkswohllahrt en welke reeds eerder in den Haag werd gehouden, geeft een overzicht van het werk, dat door deze organisaties wordt verricht. Het is een zeer interessante expositie, welke den bezoeker doet be seffen, welk een belangrijke sociale taak de Nederlandsche Volksdienst op zich heeft genomen en hem ook duidelijk maakt, wat reeds op het gebied van sociale zorg is bereikt. In aanwezigheid van vele autoriteiten, w.o. de gevolmachtigde van den Rijks commissaris, dr. Schroder, een ver tegenwoordiger van den commandant van de Luftgau Holland, Kreisleiter Pott van de N.S.D.A.P., de wethouder voor onderwijszaken dr. J. Smit en de leider van de hoofdafdeeling Voorlichting van den Nederlandschen Volksdienst, is de tentoonstelling Zaterdagmiddag officieel geopend. „NOG EEN PAAR WEKEN VACANTIE". Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I zijn politiek wskpraatje uit, getiteld: „Nog een paar weken vacantie". DR. P. C. BOUTENS ZIEK Dr. P. C. Boutens is Donderdag i.l opgenomen in het Gemeentezie kenhuis te 's-Gravenhage. De be kende dichter, die de vorige week 73 jaar is geworden, is ernstig ziek. DE AANMELDING VAN AANDEELEN IN DUITSCHLAND. De door rijksminister Funk reeds aan gekondigde verlaging der vrije grens ■oor den aankoop van aandeelen, tot 50.000 R.M. is thans in het Duitsche staatsblad verschenen. De verordening heeft geen terugwerkende kracht. 's-GRAVENHAGE, 1 Maart. J.l. Zondag vielen Engelsche vliegtuigen in de late middaguren een stad in het Oosten van het land aan. Door het stelselloos afwerpen van bommen op woonwijken ontstonden daarin groote schaden aan «ebouwen, en de Neder landsche burgerbevolking had we derom 14dooden, 9 zwaar gewonden en talrijke lichtgewonden te be treuren. Met inbegrip van deze slachtoffers bedragen de totale verliezen van de Nederlandsche bevolking door Engel sche luchtaanvallen in de maand Februari 69 dooden, 55 zwaar gewon den en talrijke licht gewonden. Zondagmorgen heeft te Mum- meloo een schandelijk misdrijf plaats gehad. De zevenjarige Guus- je Zadelhof alhier, die zich naar de schuur van de boerderij had bege ven, werd met verbrijzelden schedel door zijn vader gevonden, die, toen hij kwam kijken waar de jongen bleef, zelf door een onguur individu werd aangevallen. De dader, de 34- jarige D. J. Prinsen, werd door een 17-jarigen jongen aangebracht en legde voor de politie, na met het lijkje te zijn geconfronteerd, een volledige bekentenis af. De onver laat had het kind met bijlslagen om het leven gebracht. DE ZWOLSCHE VIERLING. Op de eerste verdieping van het Kinderpaviljoen van het R.K. Zieken huis te Zwolle staan in een kamertje vier rose wiegjes. Het is een zeer special kamertje, tochtvrij en met een constante temperatuur, er een zeer groote couveuse. De toegang tot de kamer is ten strengste verboden. De zuster en de dokter zijn de eenigen, die vrijelijk in en uit mogen loopen, doch verder komen er slechts twee menschen. Dat zijn moeder en vader Fiffers, de ouders van de Zwolsche vierling, die het heel goed maakt. De moeder bezoekt haar kinder tjes één keer per dag, de vader komt een paar keer per week bij zijn kleintjes op bezoek. Inderdaad kleintjes, dat zijn die vier, INSTALLATIE NIEUWE BURGEMEESTER BEVERWIJK. Te Beverwijk heeft Zaterdagmid dag de installatie plaats gehad van den nieuwen burgemeester, den heer J. B. van Grunsven. Het woord werd gevoerd door den commissaris der provincie, mr. A. J. Backer, waarna de zoojuist geïnstalleerde burge meester een rede hield. Aanwezig waren vele gemeentelijke autoritei ten en voorts vele functionnarissen der N.S.B. in N. SPELEN MET PROJECTIEL HAD NOODLOTTIGE GEVOLGEN. Een 5-jarig zoontje van de familie Blauw uit Alphen aan den Rijn speelde met een gevonden scherpe patroon. Deze kwam tot ontploffing met als gevolg, dat de jongen in de liesstreek ernstig werd gewond. JOHAN LAMMEN OVERLEDEN. In de vroege ochtenduren is Zon dag in zijn woning te Amsterdam de operazanger Jchan Lammen aan een hartverlamming overleden. Jo-han Lammen werd op 9 November 1901 geboren en bereikte dus den 41- jarigen leeftijd. DE WIJZIGINGEN BIJ DE POLITIE EN HET ADRESSEEREN VAN STUKKEN Met ingang van 1 Maart 1943 is de taak van de procureurs-generaal als fungeerende gewestelijke direc teuren van politie overgegaan op de gewestelijke politiepresidenten. De gewestelijke politie-presiden- ten zijn vertegenwoordigd te Am sterdam voor Noord-Holland en Utrecht, te Rotterdam voor* Zuid- Holland en Zeeland, te -Groningen voor Groningen, Friesland en Dren te, te Arnhem voor Overijsel en Gelderland en te Eindhoven voor Noord-Brabant en Limburg. Alle verzoekschriften en andere stukken, die volgens de bepalingen van wetten, verordeningen en ande re voorschriften tot de procureurs generaal in hun hoedanigheid van gewestelijk directeur van politie moeten worden gericht, behooren van 1 Maart af bij de gewestelijke politie-presidenten, voorloopig nog zetelende aan de tegenwoordige hoofdbureaux van politie in de hier- vorengenoemde gemeenten, te wor den ingediend. 5 April zal het echtpaar W. Braat-Verwijmesen te Sprundel zijn diamanten huwelijksfeest vieren. Beide echtelieden zijn reeds ver in de tachtig, doch genieten nog een goede gezondheid. Zaterdagmiddag te circa twaalf uur is het vierjarig zoontje van G. Maas te Rosmalen, dat spelender wijs over den weg liep. onder een wagen met paard bespannen terecht gekomen. Een wiel ging over het lichaam van den kleine. Het kind werd vrijwel op slag gedood. Het is gisteren een dag van groote wedstrijden geweest: mis schien niet, wat het spelpeil be treft, maar dan toch zeer zeker wat de resultaten aangaat. KFC verloor van Alcmaria en hoopt nu nog slechts op een mis stap van OSV; West-Frisia verloor van HBC en is ineens kansloos ge worden; HFC had kampioen kun nen zijn, als ze in den Helder ge wonnen had, doch 't werd een ge lijk spel, zoodat HFC en Zand- voortmeeuwen gelijk eindigden. En dan.... ADO won van Storm vogels en staat dus geluk met H- DVS, zoodat al weer een beslis singswedstrijd noodzakelijk is! OSV had thuis verbazend veel moeite met de Alkm. Boys, die na tuurlijk niets te verliezen hadden en dus veel rustiger konden spelen. De Oostzaners zochten het deze keer te veel in forsch spel, kwamen met 2-0 voor, doch toen het 2-1 werd, be gon het spannend te worden. Intus- schen was de kleine overwinning wel verdiend. KFC zou in Alkmaar op een war me ontvangst kunnen rekenen, dat was bekend. Doch de Alkmaarders speelden, of zij een titel konden be halen en wonnen met 2-1, zoodat KFC nu uitgespeeld is met 28 pun ten, een aantal, dat OSV ook al .heeft met nog één wedstrijd te spe len. West-Frisia verloor in Heemstede met 1-0 van HBC, wat op zich zelf geen slecht resultaat is. Maar de ne derlaag beteekent, dat de kans op den titel geheel verkeken is. WFC en ZFC wonnen beiden, maar de wedstrijden waren niet meer van belang. De stand in 2 A is thans: OSV 19 13 2 4 56-36 28 KFC 20 13 2 5 59-24 28 ZFC 18 11 1 6 46-24 23 HBC 18 9 5 4 47-37 23 West-Frisia 17 10 1 6 42-26 21 Alcmaria 19 9 3 7 47-46 21 RCH 19 7 5 7 58-38 19 WFC 18 7 4 7 38-39 18 Kennemers 18 4 2 12 43-54 10 Alkm. Boys 18 3 2 13 28-68 8 Santpoort 20 2 1 17 27-90 5 In 2B verloor AFC een zeer kost baar punt door gelijk te spelen tegen DWV (0-0), zoodat DOS thans twee punten voorsprong heeft op AFC. En dat met den wedstrijd DOS-AFC in het vooruitzicht! HFC SPEELT GELIJK! HFC kon in den Helder kampioen worden, wanneer ze maar van Hel der won, doch de Heldersche ploeg beet danig van haar af en wist een 1-1-gelijk spel te forceeren. Het ge volg is. dat HFC en Zandvoortmeeu- wen gelijk eindigden, want Zand- voortmeeuwen wonnen op het nip pertje van DTS met 2-1. Halfweg had zich kunnen redden, als ze van Kinheim gewonnen had, doch de Velsenaren dachten er anders over en wonnen in Halfweg met 3-1. De situatie is als volgt: HFC 18 28 TYBB 17 15 Zandv.m. 18 28 Kinheim 18 15 Helder 17 21 Bl.daal 18 11 Schoten 18 20 DTS 17 11 Terrasv. 18 16 Halfweg 17 10 In de 3e kl. A won Zaandijk van GVO met 4-2 en is dus weer een stapje dichter bij den titel gekomen Beverwijk en DËM speelden een in teressante plaatselijke partij, die in een gelijk spel eindigde, terwijl KW van QSC won met 2-0. Van belang waren deze twee wedstrijden niet, omdat geen der clubs een kans op de eerste plaats had. VITESSE KAMPIOEN. In de 4e klasse C viel de beslis sing: Vitesse won n.l. met 1-0 van USVU en dat was voldoende, om de eerste plaats definitief te bezetten. Bergen wist tegelijkertijd tegen VVB gelijk te spelen. Met 2-2 ein digde de strijd, die wel levendig was. In 4 A wonnen de leidende ploe gen: LSW klopte thuis Wieringer- waard met 2-1 en Texel versloeg thuis Oudesluis met 7-2. De onder linge situatie bleef dus gelijk. Vrone-Watervogels en N.Niedorp- Atlas eindigden in een gelijk spel, wat ons van de thuisclubs eenigs- zins tegenvalt. De stand is hier: LSW 13 22 BKC 13 10 Texel 12 18 Oudesl. 14 10 W.waard 12 13 Atlas 12 9 N.Nied. 12 11 W.vogels 11 8 Vrone 13 11 ENSCHEDE'S GOED BEGIN. Enschedé begon haar kampioens competitie goed, want Heerenveen, dat vooral thuis niet voor de poes is, verloor met 1-5; een resultaat, dat niet verwacht werd. De rust ging in met 0-1. Na de thee maakte de Hee renveen-doelman eenige kapitale blunders, zoodat het zonder moeite 0-4 werd. Via 1-4 werd het, weer door een fout van den Heerenveen- doelman 1-5, 't Was een slechte wed strijd. Feiienoord en Willem II speelden 'n spannende partij, waarbij de thuis club het beste spel had. Een snelle wedstrijd van begin tot het eind. met wisselende kansen, zoo was in het groote stadion. De thuisc nam pas in de tweede helft de lei ding, toen Linsen met een schui ver doel trof. Willem II zette toen al les op alles, doch het bleef 1-0. Een kleine, net verdiende zege voor de Rotterdammers. ADO WINT! En wie wordt kampioen nummer vijf? ADO speelde een slechten wed strijd tegen de Stormvogels en won met 3-0, zoodat ADO en Hermes a.s. Zondag in het Feiienoord-stadion een beslissingswedstrijd moeten spe len. Xerxes zorgde voor een verras sing door in Amsterdam DWS met 4-0 te slaan, zoodat Stormvogels en Xerxes gelijk onderaan eindigden. In het Zuiden verloren Noad en Roermond allebei, zoodat nog steeds niet bekend is, wie onderaan komt. En waar in het Noorden Leeuwar den van Achilles verloor, heeft hier Sneek nog alle kans, om te ontsnap pen. Alcmaria klopte de groote Koogscfie Ongeveer 5000 toeschouwers zijn Zondag getuige weest van een span- nenden, boeienden wedstrij'd, die uit eindelijk door Alcmaria gewonnen werd, met als gevolg, dat de kam pioenskansen van K.F.C. bijna geheel verdwenen zijn. Slechts, wanneer O. S. V. thuis van H.B.C. zou verliezen, zou een beslissingswedstrijd nood zakelijk worden. Alcmaria won, ondanks een inval ler voor Rootring. Het won, omdat het een voorhoede bezat, die juist iets sneller was dan die der Koogers; ondanks het feit, dat de beide bin- nenspelers meestal te veel achter bleven. En toch is de uitslag misschien iets te geflatteerd en zou oer gelijk spel beter zijn geweest, In elk geval een betere belooning voor K.F.C., dat in het veld zelfs een kLin overwicht demonstreerde, de laatste 20 minuten dan daargelaten. De wedstrijd begon met een klein Koogsch overwicht, veroorzaakt door het verdedigende spel van Alcmaria. dat blijkbaar de middenlinie in nieuwe samenstelling niet bijster vertrouwde. Maar K.F.C. mocht dan wat meer aan vallen, schietkansen kreeg het niet, omdat de witte verdediging steeds weer op het juiste moment ingreep. Gevolg: te haastig en van te verren afstand schieten door de K.F.C.-ers en Brou wer in het doel kreeg dus geen moeilijk werk. De Alcmaria-voorhoede zocht het veelal in rennen van de vleugelspelers en hun voorzetten brachten verschil lende keeren verwarring in de K.-ver- dediging. Het afwisselende spel was dan wel niet mooi, het boeide echter zeer en niemand kon voorspellen, hoe de af loop zou zijn. Zelfs zat een doelpunt „niet In de lucht." En toch kwam het. In de veertigste minuut, nadat een K. F. C.-aanval was afgeslagen, ondernam Alcmaria een aanval over den linker vleugel. v. Wieringen kreeg den bal, schudde drie tegenstanders van zich af en doelpuntte uit zeer moeilijke positie via den paal (1—0). Natuurlijk volgde toen een zwaar duel voor het Alcmaria-doel, omdat K.F.C. moest winnen, doch er werd zeer onzuiver geschoten. Daarentegen kreeg v. Wieringen nog twee kansen, die echter door treuzelen om zeep wer den gebracht. Vier minuten na de rust kwam de gelijkmaker. K.F.C. had reeds ter stond een offensief ingezet, zonder succes, totdat Buurschoten 'n voorzet gaf. Brouwer ving den bal op, doch Lamie liep hem "t leef uit de handen en doelpuntte (I—1). Nu volgde een K.F.C.-overwicht, dat de Alcmaria-verdediging op zware proef stelde. Maar de middenlinie be gon beter te spelen, Maassen en de Waal werkten rustig en met bewonderens waardig overleg en Brouwer bleek ln grootschen vorm en was niet te pas- seeren. Hij redde verschillende keeren zeer fraai en het achtertrio van Alc maria had er zoo'n kijk op, dat het geen kans gaf. Op één na, want toen er even een klein misverstand was, kwam Kok alleen voor Brouwer enschoot naast! Het scheen, of K.F.C. te veel van haar krachten vergde, want geleidelijk aan verplaatste Alcmaria het spel en werd zelfs na ruim 20 min. spelen ster ker. Voorzetten van Hamstra en van Wieringen brachten Klokkemeijer in moeilijkheden en toen eindelijk de twee eerstgenoemden weer eens snel opbrachten, besliste een schot van Godvliet den strijd (2—1). Nog even trachtte K.F.C. op te halen, maar de kansen kwamen aan den an deren kant, zoodat het eigenlijk ieder een verwonderde, dat het 2—1 bleef. Scheidsrechter Bosma had het niet gemakkelijk met dezen snellen wed strijd, doch hij hield de teugels strak en floot „den wedstrijd aanvoelende." En daar ontbreek het bij vele fluitisten nog wel eens aan! Kampioenschap van Nederland. Heerenv.-Enschedé Feyenoord-Will. II DISTRICT I. Ie klasse. ADO-Stormvogels DWS-Xerxes DISTRICT IV. Ie klasse. Spekh.heide-Noad Roermond-Eindh. Picus-BVV PSV-Maurits DISTRICT V. Ie klasse. GVAV-LSC Achilles-Leeuw. DISTRICT I. 3e klasje A. Alcm. V.-KFC 2-1 1-5 1-0 3-0 0-4 4-1 0-1 1-6 2-2 5-2 4-0 HBC-W. Frisia 1-0 OSV-Alkm. Boys 2-1 WFC-RCH 1-0 ZFC-Santpoort 2-0 2e klasse B. AFC-DWV W.gr.meer-Volend. Vriendsch.-Hercules 7-1 3e klasse A, Beverwijk-DEM Zaandijk-GVO KW-QSC 3e. klasse B. DTS-Zandvoortm. Helder-HFC Halfweg-Kinheim 4e klasse A. LSW '26-W.waard N. Niedorp-Atlas Vrone-Waterv. Texel-Oudesluis 0-0 3-2 2-2 4-2 2-0 1-2 1-1 1-3 2-1 1-1 3-3 7-2 4e klasse C. Bergen-WB 2-2 Vitesse 1922-USVU 1-0 (V. kamp.) Res. 3e klasse A. Alkm. B.-ZFC 3 4-4 Assendelft 2-QSC 2 3-6 „DE NOORD- HOLLANDSCHE". Helder 3-RK AFC 1 1-1 Alkm. B. 3-Wink. 1 3-2 2D: Dirksh. 1-VZV 1 3-2 DTS 2-Con Zelo 1 3-0 N. Nied. 2-LSW 2 3-2 3E: Alkm B. 5-HSV 2 -1-6 4H: Dirkshom 2-VZV 2 1-4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1