DAGBLAD VOOR Succesvolle tegenaanvallen aan Z.O.-front. Vermetele aanvalsoperaties der Duitsche troepen. {Griekenland waakt voor zijn zaak Bisschop van Soioniai w^st 'hurchill s meening. De duikbootoorlog. ■SS vo'ï&Si' 4? Pi Engelsche luchtaanval op Berlijn. De !uchfoor!og tegen de burgerbevolking. Telegramwisseling iusschen den Führer en koning Boris. VERORDENING Zaaipeulvruchten op bon „Algemeen 511" Beperking ten aanzien van het veranderen van betrekking. Nederlander geëxecuteerd. Duizenden sigaren in een giertank. NEDERLANDERS in het Oosten. Gandhi's vasten ten einde. STAD EN OMGEVING. Dertig Alkmaarders op de mat! Interregionale oplichter berecht. Eeuwfeest van het Bakkersfonds. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bnrean Alkmaarsche édltie: Voordam C 9. Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 133294. WOENSDAG S MAART 1943. ALKMAARSCHE EDri'itii NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 51. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Prijs dei gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3>4 mJVI. meer 0.3S. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ots. Italiaansche snelboocen begeleiden een in de Middeilandsche Zee varend convooi Orbie-Lace-Hoüand-Pas m dJweermacht maakt bekend: het Zuidelijke deel van het riiïSeUike front stond de dag van Sferen in het teeken van eigen ÉeXvallen. Vennetele aan- Speraties van de Duitsche J2*oen aan den benedenloop van de fcoeban sloegen vhandeltike Sriidkrachten uiteen en venjdel- den aanvalsvoorbereidingen. On danks de slechte weers- en ter- réingesteldheid werden in het ge bied van Isjoem opnieuw talrijke ulaatsen veroverd. Enkele ver strooide vijandelijke groepen wer den vernietigd. Het aantal gevan genen en de buit nemen nog voortdurend toe. Op het slagveld werd onder de talrijke dooden de bevelvoerende generaal van het 25ste bolsjewistische pantser corps, generaal-majoor Pawloff gevonden. In het gevechtsgebied ten Westen van Cbarkof tot ten Noorden van Orel en' in den secior ten Zuiden van het iimenmeer mislukten ook Sisteren overdag aanvallen en door- raakpogmgen van den vijand met zware, bloedige verliezen. Het brug gehoofd van Demjansk ten Zuid asten van het Iimenmeer, waarop de bolsjewisten veertien maanden 'ang met ontzettende verliezen aan enschen en materiaal Tevergeefs ebben stormgeioopen, werd door de Duitsche troepen volgens de plan nen ontruimd. Het sedert lang voor bereide achteruitschuiven van de Duitsche linies geschiedde stap voor stap, nadat al het oorlogstuig en alle wapens bijtijds waren wegge voerd. De ontruiming ..zelf voltrok zich zonder dat hierbij hinder van den vijand werd ondervonden. Aan het Noord-Xunesiscne front behaalden de Duitsch-ltaliaanscne aanvalstroepen, doeltreffend ge steund door de luchtmacht, gisie- ren nieuwe vorderingen. De lucht macht viel spoorwegdoelen in het Vijandelijke achterland, laadinstal- laties en ligplaatsen voor schepen in Bone met goede uitwerking aan. Duitsche jagers en luchtdoel artillerie van de luchtmacht scho ten in het Middeilandsche zee gebied 11 vijandelijke vliegtuigen neer. Britsche vliegtuigen drongen in den afgeloopen nacht tot Berlijn door en wierpen brand- en brisant- -bomen op de Duitsche hooidstad en op plaatsen in de omgeving. Er ont stond schade als gevolg van de brand- en brisantbommen in woon ■wijken en aan openbare gebouwen. De bevolking leed verliezen. Enkele ijandelijke vliegtuigen vielen West- uitsch 'gebied aan en wierpen en- ele bommen. Door nachtjagers, uchtdoelartillerie van de lucht- acht, artillerie van de marine en atrouillevaartuigen werden 19 voor et meerendeel viermotorige vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. In het zeegebied ten Westen van Noorwegen werd een Britsche tor- edojager door bommen beschadigd. Wie met zijn stroom niet zuinig is, zit weldra in de duisternis. .J op Bolsjewistisch gevaar. SALONIKI, 2 Maart. - (D.N.B.) e bisschop van Saioniki, Kallmi- ~os, heeft in een rede gewezen op et gevaar voor Europa, dat het olsjewisme vormt. Als theorie hijnt het bolsjewisme verleidehjk. (i de praktijk vergt deze theorie enter tallooze offers in veie landen, eze theorie en praktijk heeit het iet voor te stellen despotisme van en voor het grootste deel uit Joden "Staande kleine terroristische min derheid geschapen en miliioenen enschen den dood in gejaagd. Het het ernstigste gevaar, dat ons al- n bedreigt. Het officieele orgaan van de god- ozenbeweging van den staat te oskou. vervolgde de bisschop, heeft h November 1930 geschreven: „Wij uilen alle kerken ter wereld in ■E?j steHe,n"- Het kan niet ontkend Hoorden, aldus spr.. dat het gods- ^^nstonderwtis in alle scholen in KJ?* "Rusland verboden is, dat in j "aa.rvan Marxistisch godloo- -nonderwns wordt gegeven en dat Ltdi alle Jeugdige personen dssw. 1 laa? bet biiwonen van pboden is n en het bidden OP 11 April 1919: ':en vir^tlSI?e, armeeën mar- weg bevina en roof en °P Stete, ed„en z'ch slechta kleine oorlog uitgeput en11 U ,die door den neer D^tsSd z*>n' Wan" van deze boÖ i^btoffer wordt volge van de intmSr* Piest teng.e" of tengevolge van e zwakte vasie, WordtVMSS^- Ook de maand Februari k om gekenmerkt geweest groote activiteit der Duitscho s booten. Het aantal der tot in gebrachte schepen en daarmedèf ook fi®*, tonnagecijfer was grooter dan In dit verband Wik? den Arn f. °P een uitlating far!,kaanschen admiraal Land der Noord A"et -ide overbelastina T ;^erik?ans,che werven reparatie indëm DFSken1?. hoen ton van dé 19 Britsche vliegtuigen neergehaald. BERLIJN, 2 Maart. - In den nach van 1 op 2 Maart hebben Britsche bommenwerpers een aanval onder nomen op het gebied van de Duit sche hoofdstad, welke heeft geleid tot een zwaren nederlaag voor den vijand. Een hoog percentage van de tot boven Berlijn doorgedrongen vijandelijke vliegtuigen viel aan den Duitschen afweer ten offer. Tot dus ver werden minstens 19 bommen werpers neergeschoten, voor het meerendeel viermotorige toestellen. Op Berlijn vielen voornamelijk brandbommen, die door het krach tige optreden van den brandweer en de voorbeeldige houding der bevol king onschadelijk werden gemaakt. De aanval duurde betrekkelijk kort, daar de vijand probeerde zoo snel mogelijk uit het vernietigend vuur van de luchtdoelartillerie te komen. Met de door nachtjagers en lucht doelartillerie neergeschoten bom menwerpers verloor de vijand tejjens meer dan 100 man vliegend personeel. Volgens een bericht van den En- gelschen nieuwsdienst is té Londen officieel bekend gemaakt, dat bij dezen aanval 19 bommenwerpers zijn verloren gegaan. De Beriiinsche pers haalt als voor beeld voor de denkwijze van de. te genstanders van Duitschland een artikel aan van den Joodschen jour nalist Sulzberger in de „New-York Times" waarin een onbarmhartige luchtoorlog tegen de burgerbevol king wordt verlangd. e „Deutsche ATlgemeine Zei- tung" schrijft dienaangaande: Wij hooren niet alleen deze woorden der oorlogsmisdadigers," doch wij kennen ook hun wandaden uit de praktijk .van bommennaenten, zooals, na an dere Duitsche steden, ook Berlijn weer heeft meegemaakt. Het Duit sche volk, in het vaderland; dat juist tegenover dergelijke gebeurtenissen zijn inwendige discipline en zijr» standvastige houding bewaart en de Duitsche soldaten, die ginds aan de fronten in voortdurenden strijd ge wikkeld zijn, zullen zich goed in 't geneugen houden, wie de lieden zijn, die op de meest gewetenlooze wijze reeds vóór den ooriog de hongerblok- kade tegen onze vrouwen en kinde ren verkondigden en thans den on- gebreidelden luchtoorlog propagee- ren. Hun haat maakt den wil van 't Duitsche volk al hun vernietigings plannen onmogelijk te maken en henzelf voor hun misdaden ter ver antwoording te roepen, nog fanatie ker. BERLIJN. 2 Maart (D.N.B.) - Op den verjaardag van de toetreding van Bulgarije tot het Driemogend- hedenpact heeft koning Boris den Führer het volgende telegram ge stuurd: „Ter gelegenheid van den terug keer van den historischen dag, waarop twee jaar geleden Bulga rije tot het Driemogendheden- pact toetrad, zend ik U. Führer, mijn hartelijke gelukwenschen alsmede die van het Bulgaarsche volk dat u innig dankbaa- is. In den geest van de jarenlange hech te vriendschap en trouwe saam- hoorigheid onzer volkeren verbind ik daarmede in den geest de op rechte wenschen voor uw persoon lijk welzijn en voor het geluk van het heldhaftige Duitsche volk en van zijn zegevierende wapens die het gebruikt in den fieren strijd voor een betere- wereldorde." De Führer heeft hierop als volgt geantwoord: „Voor de mii telegrafisch uitge sproken gelukwenschen op den verjaardag van de toetreding van Bulgarije tot het Driemogend- hedenpact betuig ik Uwe Majesteit mijn oprechten dank. Van het vaste vertrouwen vervuld op onze eindoverwinning en een recht vaardige nieuwe orde der wereld beantwoord ik Uw groeten met mijn hartelijke wenschen voor den bloei van het Bulgaarsche volk, dat met ons in jarenlange vriend schap verbonden s en voor Uw persoonlijk welzijn." van den commissaris-generaal voor de veiligheid over de wijziging van de sluitingsuren der cafe's en van de uren waarin men zich niet op straat mag bevinden. Krachtens de par. 44, 48, 52 en 53 der verordening van den jRiikscommis- saris voor het bezette Nederiand- sche gebied nr. 1/1943 verorden ik met ingang van 2 Maart 1943 het volgende: 1. in de steden Amsterdam, den Haag en Haarlem worut het uur van sluiting aer openoare gele genheden voorloopig gezet op des avonds 8 uur en het uur waarop men zich met meer in de open lucht mag ophouden voorloopig op des avonds 9 uur. 2. Voorts wordt in de provin cies Noord- en Zuid-Holiand het uur van sluiting der open Dare ge legenheden voorloopig gezet op des avonds 19 uur en het aur waarop men zich niet meer in de open luent mag ophouden voor loopig op des avonds 11 uur. 3. De tot dusver geldende veror deningen over een bijzondere vaststelling van het uur van slui ting der café's en van het uur waarop men zich niet meer op straat mag bevinden, treden bui ten werking. 4. Overtredingen worden krach tens de par. 52 en 53 der hiervoor vermelde verordening gestraft. w.g. RAUTER. SS.Gruppenf-ührer en Luite nant-generaal der Politie. VERDUISTER GOED. Heden van 18.217.23 Maan op 5.39, onder 14.37 6 Maart Nieuwe Maan In aansluiting -op hetgeen reeds vroeger over het beschikPaarstellen van zaaipeulvruchten werd gepubli ceerd, worat meegedeeld, dat zii, die zaaipeulvruchten wenschen te ontvangen, van 4 tot en met 13 Maart a.s. de bonnen „algemeen all" van de bonkaart voor voedings middelen, aangewezen voor het koopen van consumptie-peulvruch ten, bij een handelaar in zaaipeul vruchten moeten inleveren. Slechts handelaren, die in het be zit zijn van de „overeeenkomst zaai peulvruchten 1941", en agenten van dezen, mogen bonnen 511 in ont vangst nemen. De hoeveelheid zaaipeulvruchten. die op bon „algemeen 511" beschik baar wordt gesteld, alsmede de da tum, waarop met de aflevering een begin zal worden gemaakt, zal nog nader worden bekend gemaakt. Zij, die de meergenoemde bonnen bil een handelaar in zaaipeulvruch ten of een agent van dezen inleve ren, moeten door middel van hun registratiekaart aantoonen, dat zii volkstuijjder zijn. Zij die niet in het bezit zijn van een registratiekaart als volkstuinder, moeten den hande laar hun naam en adres, alsmede de ligging van hun tuin opgeven. De handelaar zal een lijst van deze ge gevens aanleggen, welke hij dient toe te zenden aan de P.I.C.A. De aandacht wordt er óp geves tigd, dat bon „algemeen 511" uit sluitend ingeleverd behoeft te wor den door hen, die groene erwten bruine boonen e.d. peulvruchten wenschen te ontvangen. APPELEN VOOR PERSONEN BENEDEN 21 JAAR. Van 3 tot en met 20 Maart a.s. zullen personen beneden den leef tijd van 21 jaar, die woonachtig zijn in het stadgebied, een kilogram ap pelen kunnen krijgen. In verband hiermede geven - de bonnen „reserve 2-12", „reserve 3-12" en „reserve 4-12" met rooden opdruk van de stadkaart, elk recht op het koopen van 1 kilogram appe len in het stadgebied. Het zal, in verband met de bevoorrading van den handel, niet steeds mogelijk zijn de appelen onmiddellijk te betrek ken. VIER KINDEREN DOOR ONTPLOFFEND PROJECTIEL GEDOOD. Zondagmiddag is onder de gem Herkingen, op het eiland Goeree Overflakkee, een projectiel ontploft, waardoor vier kinderen werden ge dood. De slachtoffertjes zijn drie kinderen uit het gezin van de Bruin van resp. 9. 12 en 14 jaar en een kind uit het gezin van Soldaat van 14 jaar oud. De pompmachinisc W. Kousen uit Heerlen, die tengevolge van een Instorting in een schacht van de mijn „Laura" bijna tien dagen van de buitenwereld was afgesloten en daarna uic rijn netelige positie kon worden bevrijd, wordt thuis door rijn vrouw liefderijk verpleegd CNF-W Zetjlemaker-Neubauer-Partn KNOX OVER DE JAPANSCHE VLOOT. Voor de Senaatscommissie van bui- tpnlandsche zaken heeft de Amerikaan- sche minister van Marine, Knox, vol gens den Britschen berichtendienst ver klaard: „Vóór het einde van den oor log zullen wij de Japansche vloot ge heel vernietigen. Als zij verfiietigd zal zijn, zullen wij er voor zorgen dat Ja pan nooit weer een vloot krijgt. Japan heeft bewezen, dat het niet waardig is een vloot te bezitten." 's-GRAVENHAGE. 1 Maart. - Het verordeningenblad bevat een veror dening Vein den Rijkscommissaris betreffende de beperking ten aan zien van het veranderen van betrek king. Werkgevers en werknemers met inbegrip van leerlingen en volon tairs met of zonder toelage mogan eerst dan de dienstbetrekking op zeggen, indien het gewestelijk ar beidsbureau (in het vervolg ar beidsbureau genoemd) heeft toege stemd in de ontbinding van de dienstbetrekking. De toestemming is ook vereischt, Ingeval zonder inachtneming van een opzeggingstermijn wordt opge zegd. Een opzegging zonder voorafgaan' de toestemming is ongeldig. In bij zondere uitzonderingsgevallen kan het arbeidsbureau achteraf in een opzegging toestemmen. Door de toestemming van het ar beidsbureau wordt niet beslist of de opzegging rechtens juist geschiedde. Een toestemming is niet vereischt: Indien de onderneming op grond van een rechtsvoorschrift of bevel van een tot stillegging bevoegde in stantie wordt stilgelegd; b. indien de werknemer op proef of als hulp is aangesteld en de dienstbetrekking binnen een maand na het in dienst treden wordt beëin' digd; c. indien de staat, de provincies, de gemeenten of andere publiek rechtelijke lichamen, dan wel de Ne- derlandsche Bank hun werknemers opzeggen; d. bij ontbinding van de dienstbe trekking tusschen een privaat-rech- telijken rechtspersoon en haar wet telijke vertegenwoordigers; e. bij huishoudelijke werkzaam heden in loondienst. De 26-jarige in Rotterdam gebo ren Nederlander Jacobus Rens was naar Duitschland getogen, om te werken. Hij specialiseerde zich op de damestaschjesbranche. Bescnermd door de duisternis stal hij op de Berlijnsche stations taschjes en kof fers. Een conductrice van een D- trein betrapte hem op heeterdaad. Toen men hem vast nam, vond men nog 2000 mark in contanten op hem. Het bewjjs werd geleverd, dat hij tenminste 20 maal taschjes en kof fers gestolen had. De bijzondere rechtbank heeft hem ter dood ver oordeeld. Het vonnis is reeds uitge voerd. MARSCHROUTE NAAR HET WAARACHTIGE SOCIALISME. Arbeidsleiders bijeen. Evenals de laatste weken de werkers van het Deutsche Arbeidsfront en het Nederlandsche Arbeidsfront in gemeen- scnappelijke bijeenkomsten getuigenis hebben afgelegd van hun gemeenschap- peljjken wil en daadkracht om alle moeilijkheden en vraagstukken tegemoet te treden en te overwinnen, zoo bestond er onder de leidende functionarissen van deze organisaties van den arbeid be hoefte om zich gemeenschappelijk te bezinnen op het grootsche gebeuren, dat juist dezer dagen tot nieuwe ontwikke lingen heeft geleid. Deze bijeenkomst is Zaterdag en Zondag j.l. gehouden in het vormings oord van het Nederlandsche Arbeids front te Bentveld. De bijeenkomst kreeg wel een zeer bijzondere beteeke- nis door de aanwezigheid van Haupt- dienstleiter Genei alkommissar Schmidt, die in een gloedvol betoog den aanwe zigen de marschroute aangaf, die ook de werkers in Nederland zullen moe ten gaan, opdat bet waarachtig socia lisme verwezenlijkt worde. In verschillende referaten werden de functionarissen deskundig voorgelicht. VOORKOMT VERKWISTING VAN ELECTRICITEIT. Iedereen zal moeten toegeven, dat het verkwisting is om het electrische licht overdag te laten branden. Het is ook verkwisting, wanneer lampen worden gebruikt op plaatsen, waar weinig of in het geheel niet wordt gewerkt, of waar lampen van ge ringere lichtsterkte voldoende zou den zijn. Dikwijls is het voldoende gebruik te maken van een bureaulamp, een schemerlamp, een hoeklampje of an derszins. Elk lid van 't gezin dient er steeds op bedacht te zijn het ver bruik van energie tot het hoogst noodzakelijke te beperken. Het is ieders eigen belang, want wie zijn rantsoen overschrijdt, krijgt boete of wordt van den toevoer afgesne den. Jan S. uit de Schermer wist een geheimpje: bij boer Buren zaten een dikke 5000 sigaren, verpakt in kist jes, verstopt in een iertank! En het waren allemaal sigaren van vóór- ooriogsche kwaliteit Zijn broer hoorde het verhaaltje en deelde het op zekeren dag mee aan zijn vriend G. D. en beiden be sloten, de iertank leeg te halen. En toen de boer een dag of wat later zijn voorraad geurige rookertjes eens wilde controleeren, deed hij de ontdekking, dat alles verdwenen was. Hij deed echter geen aangifte bij de politie, maar ging naar een kennis in Graft, die blijkbaar bijzon dere speurderstalenten bezit. Deze zou trachten de sigaren terug te vin den en zou als belooning duizend gulden krijgen. De Graftenaar snoot zijn sneus, stak die vervolgens in den wind en rook.terwijl zijn geoe fend oor luisterde. En hij had geluk: G. D. ging er een beetje prat op, dat hij goede sigaren had en was boven dien wat royaal met het weggeven van Havanna's. Dat vernam de Graftenaar, die toen weinig moeite meer had om het geheele geheim te ontsluieren. En weer ging men niet naar de politie, doch Buren kon zijn gestolen sigaren terugkoopen a 27 cent per stuk. Wat de Schermer boer deed!!II Totdat de politie er zich toch in mengde, zoodat de sigarendieven terecht moesten staan. De Officier eischte tegen D. één jaar, tegen C. S. 8 en tegen J. S. 7 maanden ge vangenisstraf. Zij strijden met Duitschers, Noren, Denen en Vlamin gen in één compagnie. Een uiterst spannend frontbericht schildert de enorme strijdkracht, waarmede een compagnie Duitsche, Noorsche, Deensche, Vlaamsche en Nederlandsche soldaten nog op den zelfden dag een dorp heroverden, als waarop dit door een sterke bol sjewistische overmacht ingenomen was. Voorzichtig werkten onze mannen zich, zoo luidt het bericht, tot aan de eerste huizen van het dorp naar voren, alvorens tot een open aan val over te gaan. In een zwaar af- weervuur namen zij een kleine brug in het midden van het dorp en dron gen tot aan den Zuidelijken dorps- rand door, terwijl hun uit alle hui zen, tuinen, straatversperringen en zelfs vanuit de boomen, een gecon centreerd vuur tegemoet sloeg. De vijand was in een doodelijken ring volkomen omsingeld, echter nog lang niet aan het einde van zijn krachten, maar het dorp was in ons bezit. Nu moesten de omsingelde strijdkrachten nog vernietigd wor den. Overdag hadden zij al gepro beerd om uit te breken, maar de poging werd afgewezen, onder bloe dige verliezen van de bolsjewisten. De nacht ging ongestoord voorbij en pas in den vroegen morgen onder namen zij een tweede poging om den stalen ring te verbreken. Ver twijfeld vielen zij aan, steeds op nieuw en steeds weer liep de aanval te pletter op het vuur van onze ma chinegeweren. Uiteindelijk hebben de resten zich overgegeven en was het strategisch gunstig gelegen dorp vast in ons bezit. In de velden en tuinen vonden wij valschermen met goed verpakte munitie voor de Sov jet-batterijen, een bewijs voor de waarde van dit punt voor de bolsje wisten. Menig vrijwilliger uit Nederland en Noorwegen, uit Denemarken en Vlaanderen heeft deel gehad aan dergelijke aanvallen, vertelt de com pagniechef. Men ziet het niét meer, of het een Duitscher is of Nederlan der, Noor, Deen of Vlaming. Zij marcheeren in de compagnie als menschen van één volk, in hun rijen wordt een grootsche gedachte wer kelijkheid. Hier aan het front wordt een nieuwe mensch geschapen. Hier in den verbitterdsten oorlog aller oorlogen. Men deelt ons mede, dat thans naast deelneming aan den front- strijd in Waffen-SS en Legioen, ook de mogelijkheid bestaat tot oplei ding en dienstvervulling in Neder land, in een speciaal wacht-batal- jon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten: gelde lijke ondersteuning, kostelooze zie kenverpleging, extra levensmidde lentoewijzing enz. Voor den wapen- dienst in de drie formaties: Waffen- oS, Legioen en SS-wachtbataljon. worden alleen volkomen gezonde mannen van 17-45 jaar aangesteld. Voor inlichtingen wende men zich tot het SS-Ersatzkommando Den Haag, Korte Vijverberg 5. Gandhi heeft Woensdagochtend zijn 21-daagsche vrijwillige vasten beëindigd. De Mahatma vertoont sporen van inspanning en verzwak king. Als eerste voedsel heeft hij eenig sinaasappelsap gebruikt. De Indische regeering had verboden, dat wie dan ook de laatste uren van de vastenperiode bijwoonde. In de raadzaal van het Rotterdam- sche stadhuis Is de tentoonstelling „Herlevend Nederland" geopend. De burgemeester van Rotterdam, ir. F. E. Müller (rechts), wordt tijdens zijn rondgang op de expositie, welke in de burgerzaal en in de daarheen leidende gangen is ingericht, voorgelicht door den heer M. Dijkstra, zakelijk leidei der afdeeling pers en propaganda CNF-Fotodienst NSB-Cino-Pax m Allen clandestien geslacht schapenvlees ch gekocht. De economische rechter te Alk maar liét Woensdag niet minder dan 30 Alkmaarders voor het voetlicht verschijnen, allen beschuldigd van overtreding van de vleeschdistribu- tiebeschikking 1940. Zii hadden vo- rigen zomer van den clandestienen slachter Korver schapenvleesch en -vet gekocht zonder afgifte van bon nen. De hoeveelheden gekocht vleesch varieerden van 1 tot 10 kg en de boeten van 15 tot 125 gulden. Gemid deld moest ongeveer 15 gulden boete per kg gekocht vleesch betaald wor den. In enkele gevallen was het ge middelde vrij wat hooger, omdat de klanten niet alleen vleesch, doch ook vet gekocht hadden en in enkele andere gevallen werd rekening ge houden met vroegere overtredingen van de distributiebepalingen door de „cliënten", waardoor het gemid delde steeg! Lichtte honderden Nederlanders, w.o. tientallen Alkmaarders, op. In de jaren na de Meidagen van 1940 heeft de zich noemende foto graaf Jan v. d. M. uit Amsterdam het heele land afgereisd en honder den goedgeloovige menschen opge licht vóór kleine bedragen, om ein delijk in Alkmaar tegen de lamp te vliegen, v. d. M. had vóór den oor log relaties met een Berlijnsche fir ma, die fotootjes plaatste in man- chetknoopen, broches. madaljons. enz. Hoewel de relatie na het uit breken van den oorlog geheel ver broken werd, ging v. d. M. toch den boer op, vertelde de goedgeloovigen, dat hij fotograaf was en verkleinin gen van foto's plaatste in allerlei sieraden en dat een en ander slechts 1.50 kostte, welk bedrag vooruit gestort diende te worden. Had me neer eenmaal het geld in zijn zak, dan liet hij zich niet meer zien. De verd. trachtte de rechtbank te overtuigen, dat hij een reëelen han del had, doch dat de Berlijnsche firma hem in den steek had gele ten, hetgeen echter niet wegnam, dat de Officier 1% jaar gevangenis straf eischte, daarbij rekening hou dend met de acht veroordeelingen, die v. d. M. al achter den rug heeft, en mei "het feit, dat geen der bewe ringen van verd. bevestigd kon wor den, zoodat geen enkele verzachten de omstandigheid kon worden aan gewend. DIEFSTAL OP VOLKSTUINTJES Men verzoekt ons, teneinde mis verstand te voorkomen, om het ver slagje betreffende diefstal op volks tuintjes in dien zin te rectiiiceeren, dat men voor den naam G. Dupont- Harder leze G. F. DupontHarder. G. Dupont, de bekende motorrenner van vroeger, heeft met den diefstal niets te maken, noch zijn gezin. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: Dirk L. z. van Chr. J. Sundermann en D. Put. Gesina F. d. van H. Groen en A. H. van Velthooven. Robbert P. F. J. z. van Andreas J. Ruiter en J. Th. M. v. d. Loos. Maria C. d. van J. J. Govers en M. G. Kops. - Alberdina M. M. d. v. J. A. Dekker en J. A. Pepping. - Gerardina M. C. d. van D. van der Haagen en M. S. Schniede- wind. Johanna M. d. van A. J. Waeemaker en M. C. Baltus. OVERLEDEN: Elisabeth M. J. van Daalhoff, wed. van P. A. Jacobse, oud 73 jaar. De Alkmaarsche brood- en ban ketbakkers waren gister ter eere van het 100-jarig bestaan van het Bakkersfonds „Wij bedoelen het goed" in feeststemming. Tijdens de receptie, die gistermiddag in de too- neelzaal van het Gulden Vlies werd gehouden, zetelde het bestuur, be staande uit de heeren Jac. Bel, D. Davelaar, J. de Jager, A. Overtoom en R. Schreurs, achter de met bloe men versierde feesttafel en droeg de feestcommissie, bestaande uit de heeren C. Schilder, J. Kes en Jac. Ouwehand, zorg voor een hoffelijke ontvangst van de velen, die het fonds met den heugelijken dag kwamen gelukwenschen. Een groot aantal, in de zaal opge stelde bloemstukken verhoogde de feestelijkheid, zoodat men zich moei lijk kon indenken, dat wii in oor logstijd leven, al waren de geser veerde dranken en versnaperingen niet zoo overvloedig als men van de bakkers gewoon is. De voorzitter, de heer Bel, herin nerde in zijn welkomstwoord aan het jaar 1630, toen het bakkers- gilde, dat in 1843 werd opgeheven, werd opgericht, van welk gilde het jubileerende fonds een uitvloeisel is. De vele bloemstukken, telegram men en brieven uit alle oorden van het land waren het bewijs, dat in breeden kring met het jubileum werd medegeleefd en dat het goed was gezien om de gebeurtenis fees telijk te vieren. De heer J. van der Blom, in de bakkers wereld vergrijsd, verklaarde met genoegen naar Alkmaar te zijn gekomen om namens de Nederland sche Meelfabrieken de- Alkmaarsche bakkers te complimenteeren, omdat de bakkers, die overal uiteen gingen, daar altijd één zijn gebleven, wat naar sprekers oordeel de verdienste van het fonds was. Spreker eindigde met de hoop uit te spreken, dat zij aan die eenheid vast zullen houden. De heer Verduin, vertegenwoordi ger van Calvé's Oliefabrieken te Delft, verheugde zich over het so ciale element in deze bakkersorgani satie en noemde de Alkmaarsche bakkers een voorbeeld voor 't land, omdat daar de banketbakkers, die zich elders de apothekers tegenover de bakkefs-drogisten gevoelen, één zijn gebleven. Op verzoek van den voorzitter gaf hierna de heer H. van Drunen nog een historisch overzicht van het wel en wee van de bakkers in Alkmaar, waarbij hij deed uitkomen, dat men het aan de volharding van de heeren Overtoom en de Jager had te dan ken, dat het fonds' zelfstandig was blijven voortbestaan. De geschiede nis van Alkmaar leert, dat de bak kers voqr de overheid geen gemak kelijke jongens zijn geweest, omdat zii zich steeds lieten gelden wan neer zii veronderstelden iets te hun nen voordeele uit 'n situatie te kun nen halen. Aan het bestuur bood spreker een vijftal exemplaren a.an van de door hem samengestelde ge schiedenis van het bakkerswezen in Alkmaar. De voorzitter bedankte met een toepasselijk woord de verschillende sprekers en sprak er zijn vreugde over uit, dat door de verlenging van het sluitingsuur de feestavond eén uur langer kon duren. Deze feestavond heeft zeker de hechte band onder de Alkmaarsche bakkers versterkt, want zij ken merkte zich door een hartelijke ka meraadschap. SMAZEN ZIJN NIET VRIJ. Uit ons bericht over „Zware geld boeten voor den huidenhandel", heb ben sommigen ten onrechte gelezen, dat de handel in smazen (dit zijn de vellen van niet-geboren lamme ren) vrij zou zijn. Wij maken onze lezers er op attent dat zulks niet juist is. Smazen mogen niet vrij worden verhandeld. 9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1