SCHURK OF GEHTLEMflH DAGBLAD VOOR Theater Y.E.S. - Heiloos ïndag 7 Maart voor lart tegen entree in Aanvang 2.30 uur. W" li siy# fULVADERO" Regen en modder belemmeren operaties aan Zuiddost-front. 2110 gevangenen en aanzienlijke buii in Noord-Afrika. rasch loenen ris „Hudson" fie bedreigt den wereld* vrede Keerpunt in het Oosten gekomen. 4000 CHINEEZEN CAPITULEEREN. Geen promotie! Geen degradatiej De driedubbele moord te Schiedam. Aanvullende Beursmaatregelen. Geloof en Fanafisme. De Si. Hedwigs Kathedraal. DE NIEUWE BONNEN. "S —J STAD EN OMGEVING. Wóórden en Daden. Bewaar deze opgave en ge. r. opgaven kunnen de vroegere maken. Wijziging en aanvulling, :lie en kervel (glas) 12, 0.16; elen (stip) uit b sorteering 0.15. IIOPRO&RAMMA VRIJDAG. 7.30, 8.30, 12.45, 16.45, 18.30 19.45 (Hilv. II) en 21.45. I, 414,4 M. 7.15 Volksliedjes uit (gr.) 7.40 Vroolijkheid op :r.) 8.40 Wij brengen U heden ge lenteboden (gr.) (9.30—9.37 an den dag opn.) 10.— Or- ncis Keth. 10.30 Voordracht, est Francis Keth. 11.15 Ka- kwerken van Robert Schu- Florent Schmidtt (gr.) 12.— 12.05 Sted. orkest van Maas solist. 13.Tusschen de be- 5.— Peter Kreuder speelt (gr.) lerhand von Stadt und Land, ourri (opn.) 17.— Zang en et toelichting). 17.30 Een oor- ggever vertelt. 17.45 Cabaret iwijzer." 18.40 Sportrevue van 1,301,5 M. 7.15—7.40 Zie Hilv. X. tendgymn. 7.50 Sportnieuws, m. landbouwvoorlichting. 8.15 binnenschippers. 8.40 L'Arlé- lite, Bezit (gr.) 9.— Gev. mor- rt (gr.) (9.15—9.20 Voor de 10.— Godsd. uitz. 10.30 Or- t. 11.— Voor de kleuters. 11.20 r Kinderkoor (gr.) 11.30 Or- Eberlé. 12.— Levende let- ggesprek-luisterspel-reportage. jr.-overz. 13.05 Sted. Orkest itricht. 14.— Godsd. uitz. 14.30 piano. 15.30 Voor de vrouw, il en piano. 16.30 Zigeunerlie- 17.— Voor de jeugd. 17.30 in heden (gr.) 17.45 Spiegel lag en BNO: De Jordaner ver- sociale noden. 18.— The Uden ;n gr. 19.— BNO, Eng. uitz.; i political aspects." Voor de rales; Weensche liedjes (gr.) d.: A. R. Jonker, Alkmaar; plv. H. P. v. d. Aardweg, Alkmaar; Tj. N. Adema, Alkmaar; Bin- v., Stad; D. A. Klomp, Alkmaar; Rechtsz.: J. Werkman, Alk- v.: C. Boogaard, Alkmaar. TEL,2129. Maria Andergast Herman Speelmans Fita Benkhoff (Schiisse im Kabine 7.) detectieve-film om |van te smullen. /an een raadselachtigen diamanten diefstal met ien serie meest onver dachte gebeurtenissen. Spanning, Sensatie. )BIS-film. 14 jaar. aart en Vrijdag 12 Maart zaal. Kaarten verkrijg- irstraatweg 318. 3641. N D R A;v; »nd van 2 uur af. 2.30 uur Matinée. Zaterdag 13 Maart a.s. avonds half zeven in L't Gulden Vlies", plaatsbespreking voor 30NATEURS Zondag Maart v. 10—12 uur in de voorzaal. I Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 5 MAART 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 53. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar. Prijs dei .gewone advertenties in deze editie 0.10, per m.M.; min. 14 m-M. 1.40, elke 3 m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per. 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 cta. rnze overvette, zacht thpasta in ribfusten a iffen kwaliteit schoen- emmertjes a 2Vi kg. en ox-blood). Voorburg. Luchtaanval op Hamburg. ^deweermacht maakt bekendr n het Zuidelijke deel van het Oostelijke front worden de riigsoperaties door regen en odder sterk belemmerd. De Boitsche tegenaanval maakt on- danks de moeilijke weers- en terreingesteldheid nieuwe vor deringen. Over een frontbreedte van 250 kilometer staan onze aanvalsdivisies aan den midden- 1 en bovenloop van de Donetz. De stad Slavjansk werd stormen derhand veroverd. Een ver ach- 1 ter het front afgesneden viian- elijke formatie "werd tot den ji-ilfl gedwongen en uiteenge- f slagen. Het gros van het derde bolsjewistische pantserleger is in het gebied ten Zuiden van f Charkof nauw omsingeld en pro- li beert tevergeefs naar alle kaa- I ten door te breken. He hevige afweergevechten in het bbied' ten Noord-Westen van feersk duurden ook gisteren voort, fieuwe in vele golven achter elkaar Btgevoerde aanvallen der bolsje wisten in het gebied ten Noord westen van Orel werden met zware rerliezen afgeslagen. De aan het Noord-Tunesische front ieuw gewonnen stellingen viel de jjand gisteren gedurende den ge leien dag tevergeefs aan. Tijdens de gevechten in de afgeloopen week werden in I Noord-Tunesië 2.110 gevangenen gemaakt, 68 pantserwagens en I gepantserde verkenningswagens stukgeschoten en 36 stukken ge schut vernietigd. EnkelijKe vijandelijke storings- Irliegtuigen vlogen overdag haven Noord-Duitschland zonder bommen peer te werpen. In den afgeloopen nacht viel de Britsche luchtmacht West en Noord-West-Duitsch gebied aan. Vooral in het gebied van groot-Hamburg en in landelijke I gemeenten in de omgeving ont- stond door brisant- en brand bommen vrij groote schade aan gebouwen. De bevolking leed verliezen. Nachtjagers, luchtdoel- artillerie van de luchtmacht en luchtdoelartilïerie Vau de mari ne schoten veertien meermoto- i rige vliegtuigen neer. Een ander i vijandelijk vliegtuig werd over- l dag aan de Noorsche kust neer- Weschoten. [hi den nacht van 3 op 4 Maart be- lookte de Duitsche luchtmacht het febied vail groot-Londen met bri- intbommen van zwaar kaliber en |et duizenden brandbommen. Na aanval op Groot-Hamburg. De Britsche berichtendienst geeft toe, lat na den Britschèn luchtaanval op noot-Hamburg in den afgeloopen jacht tien bommenwerpers vermist "rden. e Finsche Lotta i van den lucht- :htdienst verrichten ook meteoro- lsche waarnemingen. Deze jonge ntta stelt juist de temperatuur vast PK v. Dietinen-Su-Ho-P m wereldvrede wordt' veel en„„r- intriges en de intem"^6111 conRnunisti- »ifeg°na\tedrei§d dan De Komintern ES haar oprichting van iwaSUrea" te 'M°skou uit .Jties in Salttiea en revo" SPT Portuga? p,Jk' himtsch- liviëp Hongarije^ Bo- geënsceneerd/zij^ ®n Chi"a voornaamste factoren van/e burgeroorlog in Snanio r n van het beginof agenten der Komintern het? 1 eli de controle in handen van hT' genen gelegd, die htm resten uitvoeren en het dn i noesten bereiken. Wij kunnen aar mvloed in Frankrijk, ZlT piuit staat om derrielf- toestand te scheppen, waar- nen en wij kunnen van dag tot ctlvh.land sporen van haar •den ^n Tn' ?v' de oneenig- !jl- de mdustrie, spionnage L^nn ![apenfabrieken en sabg- Etttui nan26 Toorlo6sschepen en pStuigen. Times 18 Maart X939. In aansluiting op het weermacht- bericht verneemt het D.N.B., dat het Duitsche commando het militaire initiatief aan het Oostelijke front hecht in handen heeft. Het brugge- hoofa aan de Koeban staat als een rots, in weerwil van de wanhopige bolsjewistische stormloopen tegen dit Duitsche bolwerk. In den Zuidelijken sector is in en kele dagen, die tot de meest drama tische van dezen oorlog behooren, 't keerpunt gekomen. Door den Duit- schen tegenaanval zijn de Sovjet- legers, die de Duitsche strijdkrach ten in het Donetzgebied moesten omsingelen, zelf ingesloten of uit eengeslagen. Ook in den centralen en in den Noordelijken sector ver- loopen de gevechtshandelingen thans volgens de Duitsche plannen en op grond van vrije Duitsche besluiten. Ofschoon de bolsjewisten na hun reusachtige verliezen iedere aan- valsactie tijdelijk gestaakt hadden, hebben de Duitsche troepen Dem- jansk en Rzjef ontruimd, waardoor troepen voor nieuwe, belangrijker opdrachten vrij zijn gekomen. Ongeveer 4000 man troepen van Tsjoengking, onder wie ook generaal I j Tsjiri, die deel heeft uitgemaakt van den generalen staf van den eerder ge vangen genomen generaal Wang Tsjing Sjai, en de commandant van de 32ste Tsjoenkineesche brigade, Woe Lan Foe. hebben zich, naar Domei meldt, den 2en Maart nabij Likinatsjang in de nabij heid van het Paoloemeer in de provin cie Hoepeh aan de Japansche strijd krachten overgegeven. Talrijk oorlogs materiaal, onder meer 25 loopgraafmor tieren, 18 zware en meer dan 60 machi negeweren werden buit gemaakt. Naar verder wordt gemeld, hebben Japansche keurtroepen den 3den Maart vijandelijke concentraties ongeveer 25 K.M. ten Z.W. van Hoe Tsjan Hang in midden Hoepeh vernietigd. Daarbij werd een aanzienlijke hoeveelheid oor logsmateriaal buit gemaakt. Op de Donderdagmiddag gehou den sportconferentie heeft de voorzitter van den N.V.B., de heer K. J. J. Lotsy, de besluiten vaii de bestuursvergadering van dezen bond meegedeeld, voor zoover deze betrekking hadden op de promotie- en degradatie regeling. Deze regeling komt op het volgende neer: Er wördt een normale compe titie gespeeld om het kampioen schap van Nederland. Er is geen directe promotie en geen degradatie, maar de kam pioenen der 4e, 3e en 2e klasse van dit seizoen zullen met de kampioenen van het volgend seizoen <194.3/44) om het kam pioenschap van hun klasse strij den, terwjjl eveneens' de num mers laatst van beide seizoenen een wedstrijd zullen spelen om uit te maken, wie definitief on deraan staat. Op een en ander hopen wij nog nader terug te -komen; N» den jongsten Britschèn terreuraanval op Berlijn. Dr. Goebbels bezichtigt de vernielde kerk van St. Hedwig Tqlefoto Hoffmann-Stapf-Paat m 7 Daders veroordeeld tot levenslang. De Rotterdamsche rechtbank heeft Donderdag den 31-jar. lossen werkman Joh. Bemond en den 49,-jar. stoker Joh. M. Woltering, die op 18 Febr. jll. heb ben terechtgestaan wegens moord met voorbedachten rade op drie Joodsche vrouwen te Schiedam en diefstal met geweldpleging, veroordeeld tot levens lange gevangenisstraf. De 52-jar. transportarbeider M. Kor poraal werd wegens heling veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. De twee andere bij den moord be trokken daders, de 39-jarige groenten- handelaar P. Hartland en de 25-jarige dienstbode Magdalena Ligthart zullen 25 Maart a.s, terecht staan voor de ver dere behandeling van de tegen hen in gebrachte acte van beschuldiging. AMSTERDAM, 4 Maart. - In aan sluiting aan de maatregelen inzake den handel in en de noteering van fondsen heeft de voorzitter van de Veregniging voor den Effectenhan del (bedrijfsgroep effectenhandel) nog het volgende bepaald; Aan de fondsen, waarin de han del'tot hoogere kosten'dan die van 2 Maart 1943 of voorafgaande dagen is verboden worden toegevoegd: Oprichtersaandeelen, oprichters- bewijzen, winstaandeelen, winstbe wijzen, restantbewijzen, warrants en soortgelijke fondsen, onder wel ken naam ook voorkomende. Voorts zullen de volgende bepa lingen worden' toegevoegd; Het is den leden verboden buiten- landsche effecten, waarop het bo venstaande verbod toepasselijk is (waaronder dus ook zijn begrepen cetriiicaten van Amerikaansche aan- deelen), tot welker verhandeling toestemming is verleend door het. deviezeninstituut, andérs te verhan delen dan door tusschenkomst van 'een der hoeklieden. die het betrok ken fonds ter beurze plachten te verhandelen. Aan bedoelde hoeklieden wordt opgedragen omgaand aan het secre tariaat van de Vereeniging voor der, Effectenhandel mededeeling te doen van de soorten dezer buitenlandsqhe effecten, welke zij verhandelen en van de koersen dezer buitenland- sche effecten op of vóór den 2en Maart 1943. ONDERZOEK NAAR HET GRAF VAN PETRUS. VATICAANSTAD, 4-Maart. (Ofi). - Volgens een rapport van d,en secretaris van het kerkelijk archeologisch insti tuut, mgr. Belvedérin, hebben de na sporingen, die in de kelderverdieping van de St. Pieterskerk haar het graf van den prins der apostelen zijn ge daan, een beslissend resultaat opgele verd. (Van onzen Berlijnschen correspondent.) DE feiten volgen eikaar met kalei- doscopische snelheid op. Wij leven in een tempo, dat voor kalm en langzaam denkende stervelingen nauwelijks valt bij te souden. Maar wie niet tei) Onder wil gfan, die moet mee marcheeren in het tempo, dat door de omstandigheden wordt ver langd. En in het stellen van eischen is deze tijd hard en onverbiddelijk. Nog hingen wij met onze gedachten in het Berlijnsche Sportpalast, waar dr. Göbbels op de hem aangeboren wijze 'den bitteren ernst van den toe stand en de daaruit voortspruitende gevolgen uiteenzette, toen in Mün- chen, de Stad der Beweging, reeds de veteranen der nat.-socialisHsche beweging in ,'t historische Hofbrau- haus bijeenkwamen, om naar een proclamatie van den Führer te luiste ren. De mannen en vrouwen, die hier ter herdenking van den oprichtings dag der partij, vóór 23 jaar, dicht aaneenzaten, beseffen maar al te goed, dat de strijd een kritiek sta dium doormaakt, dat heel het Duit sche volk op actieve wijze moet deel nemen aan dezen strijd en dat het menschelijk prestatie-vermogen een buitengewoon zware proef ,zal on dergaan. CEDERT den 24sten Februari 1920 •J heeft men het ihee en het tegen van een vaste ov'ertuiging aan den lijve ondervonden. Men weet, wat een overwinning kost, maar minstens evenzeer, hoe zwaar een nederlaag weegt! Het aanvaarden van het pro gramma, dat de Führer toen uiteen zette, beteekende het begin van den strijd om Duitschland's voort bestaan, om de herwinning van zijn onafhankelijkheid. Na den 30sten Januari 1933 kwam er een keerpunt in den strijd, want van dien dag af begon de verwezenlijking van het gestelde ideaal een voor elkeen zicht baren vorm aan te nemen. Duitsch- land heroverde onder» Adolf Hitler de hem toekomende plaats onder de volken van Europa. ■THANS moeten ^ille beschikbare 1 krachten in heS Europa gemobi liseerd worden om den strijd tus schen het nat.-socialisme en 't com munisme tot het gewenschte resultaat te brengen. Héél het continent moet meevechten of meewerken, al naar de omstandigheden dit ejschen. Zoo als Adolf Hitler 23 jaar geleden de 25 punten van zijn partij-programma bekend maakte, zoo liet hij thans bij monde van Hermann Esser de pro clamatie voorlezen, waarin met on verbiddelijke duidelijkheid wordt gezegd, waar het om gaat. Om een strijd op leven en dood tusschen het nationaal-socialisme en het bolsje wisme. „Wij zullen de macht der joodsche wereldcoalitie breken en uitroeien en de menschheid, die om vrijheid en leven, om haar dagelijksch brood/ vecht, zal in dezen strijd de eindoverwinning s behalen." Aldus voorspelt Adolf Hitler in -zijn pro clamatie en de ervaring heeft .ge leerd, dat hij er de man naar is om woorden in daden om te zetten. De Stamp te Turijn publiceert het onderstaande uit Rome afkomstige bericht; „Het bericht van de ver woesting der St, Hedwigs Kathe draal te Berlijn door Britsche vlieg tuigen heeft den Paus bijzonder smartelijk getroffen, daar hij in deze kerk tijdens zijn verblijf in de Duit sche hoofdstad als apostolisch nun tius verscheidene malen H.H. mis sen opgedragen en gepreekt heeft. De Kathedraal werd inderdaad be schouwd als de officieele kerk van. de nuntiatuur waarin o.a. naar aan leiding van den verjaardag der kro ning de officieele ceremonieën wer den gehouden. Paus Pius XII prefe reerde deze kerk boven alle Berlijn sche kerken enverhief haar na de sluiting van het concordaat met Duitschland en naar aanleiding vap de vorming van het Berlijnsche dio cees tot kathedraal. Onder de reli- quieën bevonden zich de kelk en de door den Paus gedragen misgewaden. 'S:GRAVENHAGE5 Mrt Voor de volgende week zijn voor het koo- pen van de gebruikelijke rantsoenen brood, beschnit, vleesch en aardappelen aangewezen de bonnummers 11, terwijl op bon 11a van de tabakskaart 1 rantsoen rook waren naar keuze en cp bon 11 van de sigarettenkaart 1 rantsoen siga retten beschikbaar wordt gesteld. Van 28 Febr. t.e.m. 23 Mrt.: 05.Bo ter (voor margarine). 09 Boter (voor boter of margarine). Van 21 Fenr. t-e.m. 3 April: 2-09 Reserve (voor twee eieren). 3-10 Reserve (voor één ei). Van 1 Mrt. t.e.m. 20 Mrt.: 3-11 Re serve (voor 350 gram- sinaasappelen in stadgebied). Van 1 Mrt. J.e.m. 31 Mrt.; 514 Al gemeen, S-Eenheidszeep (voor een- neidszeep). 515 Algemeen S-Wasch- poeder (voor waschpoeder). S Toi letzeep (voor toiletzeep oude samen stelling). Van 3 Mrt. t.e.m. 20 Mrt.: 2-T2, 3-12, 4-12 Reserve (voor 1 kg. ap pelen in stadgebied). De volgende bonnen zijn binnen kort niet meer geldig: na Zaterdag 6 Mrt.: 10 Brood, Beschuit, Vleesch, Aardappelen, Tabak. DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 7 Maart van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilver sum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der SSn onderwerp: Bolsjewisme. NED. OOST HANDEL-MIJ. OPGERICHT. Blijkens een bericht in de Staats courant zijn de statuten van de Ned. Oost Handelmaatschappij* N.V. te Amsterdam goedgekeurd. Het doei der vennootschap is de goederenhandel, zoo voor eigen re kening als voor rekening van- of met derden, de agentuur- eli commissie handel, den import- en export van goederen in het algemeen en.in het bijzonder van en naar de gebieden in het Oosten te beoefenen. Het kapitaal der N.V. bedraagt 2 millioen gulden. Tot directrice is benoemd de Han delsvennootschap onder de firma v. Leeuwen Boomkamp en Co. te Am sterdam. Wie met zijn stroom niet zuinia is, zit weldra in de duisternis. De watersportliefhebbers maken, nu het seizoen begint te naderen hun booten gereed, teneinde sich zoo spoedig mogelijk aan hun geliefde sport te kunnen wijden. Ook de mast en het want worden niet vergeten CNF-J. Zeijlemaker-Pax m HET VLIEGTUIGONGELUK OP DE TAAG. De lijken van vijf der slachtoffers van het Clippertoestel, dat onlangs op de Taag is neergestort, zijn in de rivier gevonden. Zij konden liog niet geïden tificeerd worden. PANIEK IN LONDENSCHEN SCHUILKELDER. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, zijn Woensdagavond in een schuilkelder te Londen 170 men- schen gedood en 60 gewoiïd. Er be vonden zich ongeveer 2000 personen in den schuilkelder, toen een vrouw ondeman de uitgangstrap kwam te struikelen. Binnen een minuut tüds waren honderden personen onder den voet geloopen, waarbij degenen die het meest onderaan lagen, ge stikt zijn. JUBILEUM J. KOSTER. Donderdagmorgen verzam.elden fir manten en personeel van de fa. H. W. Holsmuller zich op het kantoor, In af wachting vatT den jubilaris, den heer J. Koster, die dien dag 25 jaar aan de zaak verbonden was. Toen deze met zijn gezin en zijn moe der per rijtuig arriveerde, werd hij allereerst; door de firmanten, mevr. M. Holsmuller—Wichers en den heer H. W. Holsmuller, toegesproken. Mevr. Holsmuller, roemde den eenvoud en de toewijding van den heer Koster, die reeds op 12-jarigen leeftijd bij de firma in dienst trad en bood namens de firma een schilderij aan, terwijl de heer H. W. Holsmuller meer in 't bij zonder op zijn werklust wees. Namens den heer J. Holsmuller als oüd-firmant, die helaas wegens ziekte verhinderd was, overhandigde spreker een foto van de zaak in lijst. Onder Jpet aanbieden van een rook tafel namens het personeel memo reerde dé procuratiehouder, de heer D. Sougé, eenige bijzonderheden uit de loopbaan van den jubilaris, die sedert een veertiental jaren als vertegen woordiger van het dépot van N.V. Ver- kade's fabrieken, Zaandam werkzaam is. Zijn collegialiteit en hulpvaardig heid kwamen hierin wel sterk tot uiting. ONZE MIDDENSTAND LEEFT. Het Ritseveort wordt gemoderniseerd. Ondank^ deoffioeilijke tijdsomstan digheden, bewijst onze, middenstan, dat er neg ondernemingslust in huist. Het Ritsevoort is hiervan- een levendig bewijs. Zoo' wordt de oude smederij van den heer IJspeert, die nog iets van 't oude stadsbeeld gaf, volgens plan nen van den architect W. A. Keesom, voor den heer Plomp tot rijwielzaak verbouwd en zal de sinds 1894 da- teerende/ kruidenierszaak van de firma dé Wijs en Broers van een nieuwe pui van glas en staal/voor zien worden, terwijl het pand Ritse voort hoek Vrouwenstraat eveifeens wordt gemoderniseerd. Momenteel is men voorts bezig het Giazellehuis van de firma Dik aan het-Ritsevoort, welke gevel nog twee kleine vooruit gebouwde etalagekasten van e manufacturenzaak bezat, voor een meubelzaak te moderni'seeren, ter wijl gister in het'perceel RifSevöort 26 de heqjr J. P. Borst uit Bergen, die moest evacueeren, zijn levens- middelenbedrijf opende. De uitbreiding van Alkmaar naar het Zuiden doet ongetwijfeld hier zijn invloed gelden. Het Ritsevoort wordt in de toekomst ongetwijfeld een belangrijk,e i^nkelstraat. THEO UDEN MASMAN EN ZIJN ORKEST. Dat het bekende orkest van Theo Uden Masman ook in Alkmaar nog steeds bijzónder populair is, bleek gis teravond bp overtuigende wijze, toen het orkest voor gen totaal uitverkochte Harmoniezaal weer een uitvoering gaf. Na de herkenningsmelodie werden de Uitvoerenden met een luid applaus be groet. 'In bonte afwisseling volgden toen «vele bekende en nieuwe nummers uit het repertoire van Uden Masman's orkest. „Een huis vol. menschen" was zeker een openingsnummer vol betee- kenis. Tal van nummers' met zang van Wim Poppink of Marcel i TielemanS vielen bijzonder in deii smaak. Ver schillende malen traden leden van het orkest als solist op en vielen goede prestaties te bewonderen, waaronder ook viool-soli. Ook de ensemblenum mers en komische interpretaties von den luiden bijval. Het orkest bestond, met den leider, uit elf uitvoerenden. Ferry Barendse kon wegens ziekte zijn plaats niet innemen. Ook nu viel het goede samenspel t,e bewonderen en dat aan 't slot van den succesvollën avond luide toejuichingen klonken van de enthousiaste bezoeker^, behoeft eigen lijk geen vermelding. G. C. van Gulik. VERKEERSONGEVALLEN IN 1941. Uit de thans verschenen Sta tistiek van het Centraal Bureau, voor de Statiek over de verkeersongeval len in 1941 blijkt, dat er in dat jaar 50 verkeersongevallen hebben plaats, gehad. Het gemiddeld aantal ver keersongevallen in de jaren 1936 tot en met 1940 bedroeg 186, zoodat een belangrijke verbetering valt te con- stateeren. Van de 50 ongevallen in 1941 waren er niet minder dan 32 te wijten aan fouten van den bestuurder, 7 wegens fouten van den voetganger, 4 tengevolge van den toestand van den weg, 7 wegens andere oorzaken Bij deze ongevallen werden 3 per- Jbnen gedood, 16 ernstig' gewond,- 13 licht geworiö. Materieele schade Ont stond in 36 gevallen en in- 18 geval len uitsluitend materieele schade. In-Bergen, waar gemiddeld 15 ver keersongevallen per jaar plaats had den, viel in 1941 slechts één ver keersongeval met één ernstig gewonde te constateeren. In Heiloo waren het er 7, tegen gemiddeld 12 per jaar. Drie personen werden daar in '41 ernstig gewond. VERDUISTER GOED. - Heden van 18.257.18 Maan op 6.59, onder 17.15 6 Maart Nieuwe Maan ROOSEVELT AANGEZOCHT ZICH VOOR DE VIERDE MAAL CAN-"' DIDAAT TE STELLEN Een delegatie van het democrati sche nationale comité onder leiding van den voorzitter, Walter, heeft gisteren president Roosevelt aange zocht zich bij de presidentsverkie zingen in 1944 beschikbaar te stel len voor een vierde ambtsperiode. De delegatie heeft den tienden ver jaardag van de ambtsaanvaarding van den president- uitgekozen om haar verzoek over te brengen. In politieke kringen beschouwt men dezen stap als de opening van de verkiezingscampagne voor de presi dentsverkiezingen in 1944. 'Rooseveïf heeft niet geantyroord op het verzoek der democratische delegatie. De Washingtonsche cor respondent van de „New York Ti mes" verklaart echter, dat de poli tieke leiders van beide partijen meenen, dat Roosevelt zich een vier de maal candidaat zal stellen. Aan republikeinsche zijde zal, zoo als deze reeds heeft medegedeeld, Wendel Willk'ie zich weder candi daat stellen. Zijn voornaamste con current bij de republikeinen is Bric- ker, de gouverneur van Ohio. OPNIEUW, en nog geen week na dat wü onzen afschuw uitspraken over den Britschèn aanval op een kustplaats in het Noorden van ons land, is er aanleiding met een over- kropt gemoed te schrijven over den barbaarschen terreur van de geal lieerde vliegers1 op de Nederland- sche ^burgerbevolking. Mocht het op treden der Britten nog een kleine categorie Nederlanders, die zich in verdwaasde, deemoedige aanhan kelijkheid aan den Engelschen zen der blijven klampen, ongeroerd hebben gelaten hoewel niemand dat kan begrijpen en trouwens ook niet heeft gecqjistateerd thans is zelfs de meest verstokte anglomaan. één in gevoelen met alle Neder landers. Over dit met permis sie schunnige Optreden hee.rscht een ohgekende eenstemmigheid. De werkelijkheid spreekt hier trouwens te sterk; men wéét, dat geen,ontkennen, geen oogen sluiten, (baat. In alle lagen der bevolking, maar vooral onder de reizigers, die van pijnlijke nabijheid het optreden van „beschaafde bondgenooten" konden gadeslaan, is een bittere stemming ontstaan. MÜ wdet geheel Nederland, dat Nederlanders het leven lieten door schandelijke Sovjet-methoden, door Britsch-bolsjewistisch sadisme. En glashelder zonder dat iemand daar op behoefde te wijzen is het nu eensklaps tot iedereen doorge drongen dat de Britten niet strijden voor ons en onze vrijheid, of voor andere landen in Europa, zooals zij het uit propagandistische motieven zoo zoet weten voor te spiegelen maar dat zij in werkelijkheid eeh angstigen strijd voeren voor eigen lijfsbehoud, voor hun eigen heer- schers- en uitbuitingspositie. En om dien strijd tot een goed einde te brengen is hun iedere methode goed dan hebben zij, plat gezegd, „lak" aan ons Nederlanders, zooals «ij tot dusverre aan ieder land, waarvoor, zi.i beweren te vechten, „lak" hadden. Tusschen de mooie woorden van den Oranjezender en de daden van de Britsche luchtmacht is een groot verschil. Hoe groot, dat geven de onschul dige Nederlahdsche slachtoffers aan, die aan den Brit ten offer vielen. Jr. Morgen is het de eerste dag der boekeninzameling voor de Neder- landsche arbeiders in Duitschland. De Jeugdstorm komt bij u vragen of gij dit onpolitieke deel wil steunen door enkele ontspan- ningsboeken af te staan. Stelt hen niet teleur. De Jeugdstorm vraagt het niet voor zichzelf^ maar voor onze mede-volksgenooten over de grenzen. SPREEKUUR WETHOUDERS. Men verzoekt ons mede te deelen, dat de wethouders J. Barkman en A. Bakker spreekuur zullen houden des Maandags van 4-5 uur namiddag. KINDEREN NAAR BADEN- BADEN. Vanmorgen zijn 35 Alkmaarsche kinderen door bemiddeling van den Ned. Volksdienst naar Baden-Baden vertrokken, om daar gedurende een verblijf van zes weken niéuwe ge zondheid en kracht op te doen, BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johannes H. M. z. van G. P. Hemels en H. A. Blanken-» daal. Hans P. ,z. van P. Stokman en P. M. Hendricks. Bèerend z. v. J. E. Lenstra en T. A, Kuipers. J Sonja H. d. van H. P. de Langen en C. Schutz. Martin z. van Chr.,Ab- sil en M. van der Molen. Ondertrouwd: Jan Wigger- mans en Alida A. Kes. Gerrit Wolzak en Johanna Veenstra. Gerrit van Twui.jver en - Alida M. Blom. Willem Hoekstra en Antje H. Scheepmaker. Adriaan Balk en Anna M. Winters. Overleden: Nieéje Venema, weduwe van F. G. L. Landman, oud 80 jaar. GESLAAGD Bij de examens voor stenografie en machineschrijven, gehouden op 3 Maart te Amsterdam onder' leidmg van den ontwerper, den heer A. W. Groote, slaagden: voor kantoorste- nografie de dames L. Essers, A. Vos, F. Kuperus en L. Buisman te Allernaar. R. Postma te Heiloo (met lof), T. Louw te Aartswoud en M. Borsten te Broek op Langendijk en de heeren F. Niele te Alkmaar en G. Blokker en A. Pannekeet te Heiloo. W. C. VAN BREDA TER AARDE BESTELD. Woensdagmorgen heeft op de R.K. Begraafplaats te Den Helder de teraar- debestelling plaats gevonden van wijlen den heer W. C. van Breda, oud-wet houder dier gemeente. De heer Van Breda werd te Zaltbom- mel geboren en vestigde zich in Den Helder als banketbakker. Zijn politieke loopbaan beleefde een mijlpaal toen hij op 4 September 1923 tot wethouder werd benoemd. Hij bleef dit tot 1 Aug. 1929, met ingang van welken datum.hij het burgemeestersambt van BovenKar- spel aanvaardde. Dezen post bekleedde hij tot 1935, zoodat dé heer Van Breda nog een aantal jaren-van zijn. pensioen heeft genoten. Bij de begrafenis was als vertegen woordiger van de Gemeente Den Hel der aanwezig de heer A. Dokter, direc- teqr van Gemeentewerken. Voorts was de opvolger van den heer Van Breda als burgemeester van Bovenkarspel, de heer J. Elders, bij de plechtigheid, te genwoordig. DE VOLKSTUINDERS EN DE EVACUATIE De dorpsboerenraad ❖an Bergen was van oordeel, dat de-vereeniging van volkstuinders, ongeacht de bij zondere omstandigheden, niet ge rechtigd'was zichzelf te ontbinden. De leden hebben gehuurd voor een iaar met een optie van een jaar, dus hebben nog zekere rechten. De ei- enaar der gronden zou gaarne zien, lat de gemeente de verplichtingen van de vereeniging overnam. De be sprekingen hieromtrent worden tus schen den burgemeester en den dorpsboerenleider gevoerd. Door tusschenkomst van den dorpsboerenleider is bereikt, dat 'n tweede klompenwinkelier in het dorp mpg blijven wonen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1