gevorderd Meisje. Aanbod. DAGBLAD VOOR Sterke Bolsjewistische strijdkrachten uiteen geslagen. Wederom 13 schepen den grond in. I DE VIJAND VAN DEN VREDE. KS «uss-et. Dr. Göbbels in „Das Reich". GOUD TUSSCHEN AFVAL, Bomaanval op Nederland eischte vele dooden. De Nederlandsche Boer No. 1 van Europa. Het veranderen van betrekking. s maximaal negen stuks, dien»» amen met de van de Distribute n ontvangen Toewijzingen v<w lichten, zoo spoedig mogelijk 0» iden aan de Provinciale Inkoo» 'e voor Akkerbouwproduct»» deze Toewijzingen en bonn»» 22 Maart 1943 in haar bent ibben. dioprogramma van Zaterdag, vs: 7.30, 8.30, 12.45, 16.45, IR 5, 19.45 (Hilv. U) en 21.45. irschen (gr.) 7.40 Licht ochtend, je (gr.) 8.05 Duitsche taalcursus i brengen U heden8.50 Mor iken (gr.) (9.30—9.37 Spiegel v<m g opn.) 10.Ons liedje bij rk (gr.) 10.30 Brieven van Neder, uit Duitscbiand. 10.45 Gerard 11.30 Zang en piano. 12.— AU 12.05 Frans Wouters. 13.B, iten. 13.45 De wekelijksechj ing, lezing. 14.— Zang en piano luropeesche tijdschriitenschouw erard van Krevelen. 15.30 Aan.' mijn naam is Wim, gév. progr abaretprogr. 17.30 Strijd om deri luisterspel. 18.— Orgelspel. 18.« aadselrubriek. 19.— BNO: Poli. eroverzicht. II, 301,5 M. 7.15—7.40 Zie Hilv.I )chtendgymn. 7.50 Brandends s (opn.) 8.05 Barnabas v. Geczj 10 Rhapsodieën van Chabrier et (gr.) 9.— Geliefde componistes .5 Voor de vrouw. 9.30 Geliefds i isten (gr.) 10.— Godsd. uit2lf ianovoordr. 11.— Voor de jeugd, I :atrozenkoor (gr.) 11.30 Orkest.l (gr.) 12.30 Visscherijkwartier.l rogr.-overz. 13.05 Klassieke ka-| :iekwerken (gr.) 14.Godsd. I .30 Boyd Bachman. 15.— Con-f ouworkest en solist (opn.) 16.151 draagt voor. 16.45 BNO: Nieuws ij !gel van den dag. 17.— BNO; >or Nederl.- zeelleden. 17.30 Can-l n.) 18.Als ik 't voor 't zeager 10 Landmans Lust. 18.30 NeSri] mken. red.: A. R. Jonker, Alkmaar: Plv.l ed.: H. P. v. d. Aardweg, Alkmaar;! Tj. N. Adema, Alkmaar; Bin-" rov., Stad: D. A. Klomp, Alkmaar; ;n Rechtsz.: J. Werkman, Alk-' Idv.: C. Boogaard, Alkmaar. atelier 3udorp 66 (Zaadmarkt). Schoenmakersmachine 125, p. hooge werkschoenen, m. 41 li. Westerbeek, Linde gracht 5 A. Electr. hanglamp 12.50, pianomuz., geb. v. d. Goes, Nieuwlandersingel 71. Een gehaakte sprei, o. kw. 50, 2 p. d.schóenen, m. 39- 40 a 2.50. D. Groen, Bo- venweg 85, St. Pancras. Fietsenrek, hout, z.g.a.n. 12. A. L. Bakker, Nassau- laan 23. Theetafeltje 3.50, 3 wasch- stellen a 3.50, kindertafel tje m. stoeltje 7.5Ö. J. Roodt, Burg. Bosstr. 47. Tafeltje 3.50, 3 stoelen 8, leuningstoel 7, a hloem- tafeltjes 3.50. J. Roodt, Burg. Bosstraat 47. Een best veeren bed 50, een 1 pers. ledikant met nieuwe stroomatrassen 20. T. v. d. Vliet, Ridderstraat 11. Hectro Galvano zwakstroom apparaat 50. Kuiper, JuL v. olberglaan 7. Kinderwagen 15. Penders, Nic. F :etsweg 21, Heiloo. Divan 10, 3 kruideniers- jassen 3.50 p. St., lft. 19 20 j., 1 konijnenhok, 3-dlg. 5. J. Verver, Nieuwesloot 61 A. Nette winterjas, fL m. 50, 4 st. boorden m. vast front, m. 161/, 10, schoenen, m. 44 15 v. ouden heer. L. Kooter, Straatweg 110. Kinderwagenvacht 20 en 3 z.g.a.n. katoeneh mêisjes- broeken a 1 p. st. Bruin, Madeliefstraat 2. Electr. strijkijzer 12.50, 1 p. kinderschoentjes, m. 26 3, kinderwagen 25. P. Joon, Heiligland 44. Electr. fietslamp 10, 1 p. leeren beenkappen 12.50, 1 p. leeren d.pant., m. 37 10. P. Joon, Heiligland 44, Electr, waschmachine 125 en 220 volt m. wringer 150, gasstel, 2-plts 10. L. den Adel, Meidoornstraat 1. bontkragen 7.50. v. Veen, Achterstraat 46. Nè 5 uur. Hawaiian-guitaar 45. GeU' zehroek, Westerweg C 135, Seiloo. Keurig onderhouden houten kinderledikantje m. stalen 'ezondheidsmatras en kapok matras 50. J. H. Ackema, Nassaulaan 25. Z.g.a.n. d.bl. vilten meisjes- hoed 5, 1 p. klompen, m. 12 1.75. S. Vijselaar, Krusè- man v. Eltenweg 20. vleescbmolens 6 en 8.50, 1 amaril messen slijper 6, 1 electr. stoof 5. Wigman, Koningsweg 81. Autoped m. massieve banden 25. C. Kooy Jbz., Boven- weg, St. Pancras. Prima haard 65, kinder wagen 60. X. de Kok, Leeu wenbekstraat 13. •g.a.n. w'ieg 20. Noppeneij, Westerweg 278, Heiloo. Z.g.a.n. tuinameublement 50, tuinslang 10 M. 17.50 £eg-(snoei-)schaar f 5.50. de Jong, Stationsweg 75 A, Heiloo. Pracht leeren zomersch., W- >7 8. J. Ruis, Boezemsingel .2. Leeren jekker 45, h.sch., m. 41 12, d.sch., m. 39-40 f 5.50, k.sch., m. 27-29 5.50, eeren knielaarzen, m. 43 f 35. de Wit, 2e Kabelstr. 21. tolschuier 7.50, vloerkleed .tnktvlekje) 20. Wennink, Houtenkade 30. Een flinke teddybeer 8, een jop 6. Schenk, v. Leeu wenhoekstraat 6. >VIeg m. bedje, 1 wol +16®" watteerd dekentje 60, 1 Pj eeren laarzen 35, trouw* apon m. handschoenen /ellekoop, Schagenstraat Lg.v.n. 2 pers. was'htafel marmeren blad m. wascbs r 40. Beentjes, Fnldsen 5i* Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Xelefees Adm. 3320 Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 6 MAART 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 54. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JON._i.it. Alkmaar. Prijs dei gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M/; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 y, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.G3. Losse nrs. 5 ets. Derde Sovjet-leger de vernietiging nabij. hoofdkwartier van den mhrEK 5 Maart. (d.n.B.) - Het op perbevel van de weermacht maakt be- kend: Sterke vijandelijke strijdkrachten, die, nog profiteerende van het ijs, de Noordelijke flank van het Koeban- bruggehoofd probeerden te omsinge len, werden in de afgcloopen dagen uiteengeslagen en in samenwerking met de luchtmacht verder tot in de Lagunen f achtervolgd. Verscheidene honderden gevangenen en een aan zienlijke buit aan wapens en oorlogs tuig vielen in onze handen. De vijand leed zware, bloedige verliezen. Aan het Donetzfront werden talrijke plaatsen heroverd, waaronder de stad Lissitsjansk. Het achterwaartsche ter rein werd gezuiverd. Verscheidene ver strooide groepen van den vijand werden tot den strijd gedwongen en vernietigd. Het ten Zuiden van Charkof inge sloten derde bolsjewistische leger staat op een zeer klein gebied opeengedron- gen, op het punt vernietigd te worden. Ook gisteren overdag mislukten uit- B valspogingerb Bij de voortzetting van zijn aanval len ten Westen van Koersk en ten N.W. van Orel leed de vijand opnieuw zeer zware verliezen. In den frontsector tusschen Gshatsk en het Ilmenmeer stortten talrijke plaatselijke aanvallen in het afweer- vuur ineen. Aan weerszijden van Staraja Russa ging de vijand, na krachtige voorberei ding door de artillerie, met massale strijdkrachten tot den aanval over, waarbij hij pantserwagens en slag- vliegtuigen in .den strijd wierp. Na af wisselende gevechten gelukte het alle aanvallen -af te slaan, waarbij de bols jewisten weer zeer zware verliezen le den. De luchtmacht had in dit afweer- succes een bijzonder aandeel. Aan het Tunesische front heerschte gisteren levendige activiteit van ar tillerie en verkenningstroepen. Door duikaanvallen en aanvallen in scheer- vlucht van formaties Duitsche vlieg tuigen leed de vijand aanzienlijke verliezen. Een formatie gevechtsvlieg tuigen viel in den afgeloopen nacht de haveninstallaties van Philippe- ville aan. Drie groote transportsche pen werden zwaar getroffen. Gevechtsvliegtuigen met groote actie radius .wierpen op den Atlantischen Oceaan drie groote koopvaardijschepen m brand. De schepen bleven met zware 'Slagzij liggen. Gisteren overdag drong een formatie Amerikaansche bommenwerpers tot bo ven Nederland en het West-Duitsche gebied door. Als gevolg van de neerge worpen bommen leed de bevolking ver liezen. Een groot aantal Nederlandsche kinderen werd gedood. Jagers schoten 10 viermotorige vliegtuigen van deze formatie neer. 1 Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen op plaatsen in West-Duitschland neer en j ondernamen storingsvluchten in het kustgebied der Oostzee. Een vijandelijk Vliegtuig werd neergeschoten. Zooals in een extrabericht is mede gedeeld, hebben Duitsche duikbooten in de eerste dagen van deze maand successen behaald. Dertien schepen met een gezamenlijken inhoud van 97.100 brt. werden in zware gevech ten in den grond geboord. Twee an dere schepen werden getorpedeerd. Het bolsjewisme is in zijn wezen materialistisch. Het is de ontken ning van alle geestelijke waarden en van alle beginselen, waarop de cultuur berust. Het is de wreede wil om een cultuur van dertig eeuwen te vernielen. Het bolsje wisme proclameert de totale ver achting van alle waarden, voort spruitende uit traditie en historie. Het heeft alle landen, die dit smartelijke experiment hebben doorgemaakt, met bloed overdekt en te gronde gericht. Wij zullen vrede hebben, wan neer de naties in Europa voldoen de verstand en moed zullen blij- l GGn behouden om de actie van Idiengene te verlammen, die stel- ■selmatig naar een catastrophe toe- sturen. Moskou wil den oorlog, fcomdat de ellende die hiervan een hot°i iZ°u zi^n' avondland aan l bolsjewisme moet uitleveren. M. Susy, voormalig bondspre- I,Va,U Zwitserland in Matin van 14 Nov. 1938. ELEOTRim G GAS EN electricweit moet men veel doen. fhi^oote ver&Btoe^en, dar betèekent, als men ovlrdn^ï etneïSie i'tnch licht laat brandll elec~ '1 zoowel voor fabrieken ais pl1 rëeldt f zoowel voor winkels alt kant;,ren> houdingen. In het^bedHjf^L^i" ■feconomische bedrijfsvoering I groote rol, maar ook taal L=h I ding is sprake van economist ?u" lleid. In de tegenwoordioe buit f gewone omstandigheden vlreischt dit belefd meer zorg en inspannfngda m normalen tijd. Zoo dient uit de tn» gewezen rantsoenen gas en electNct fect T w° Ir00t mogelijk nuttig eT weL-t worden gehaald, d.w.z. met veel rn t35 jn e'eetriciteit zal men Minister Göbbels houdt zich in een nieuw artikel in het weekblad „Das Reich" o.a. bezig me't den weerklank, dien de verklaring van Duitschiand en zijn bondgenooten dat het bolsjewisme een acute be dreiging vormt voor geheel Europa, in het buitenland en in het bijzon der in Londen gevonden heeft. Dr. Göbbels verklaart, dat, on danks de tegengestelde beweringen van de officieele Britsche politiek en ondanks de poging van het inter nationale Jodendom, het Engeische volk reeds in breeden kring het met de bolsjewisten naderende gevaar voor het avondland begint in te zien. De Duitsche propaganda be schouwt dit niet als een door haar behaald succes. Het is veeleer een teeken des tijds. Dr. Göbbels vergelijkt dan de toe standen in Engeland met die in het Duitsche Rijk, toen de communisti sche partij vóór de machtsaanvaar ding door de nationaal-socialisten stormliep op de democratische repu bliek. Wanneer de ministers van zijn Britsche majesteit op den 25sten verjaardag van het Roode Leger het woord voeren voor de emblemen van hamer en sikkel en wanneer zij te zamen met den Joodsch-bolsjewis- tischen ambassadeur Maisky de In ternationale meezingen, wanneer Engeische bisschoppen bidden voor de overwinning van het bolsjewisme in Europa, wanneer op dezen feest dag in geheel Engeland de vlaggen der roode revolutie waaien, dan weet iedere verstandige Thebaan, wat dit te beteekenen heeft. Het be- teekent niets meer cf minder dan dat het- Britsche empire een. inner lijk ontbindingsproces doormaakt. Voorts .wijst dr. Göbbels op het principieele verschil dat bestaat tus schen 1918 en 1943. Geheel afgezien van het feit, dat de militaire positie van 1943 in het geheel niet met die van 1918 te vergelijken is, is .één ding vergeleken met het vierde jaar van den eersten wereldoorlog gron dig veranderd. Toen liep het Duit sche volk de vijanden van den staat na. Thans staat hef trouw en on wrikbaar achter eten Führer. Toen sprak het van vrede, nu spreekt het van oorlog. Een volk, dat in 1918 zoo dicht bij de overwinning stond en haar door eigen dwaasheid uit handen liet glippen, zal dezen keer zijn groote historische kans niet lichtzinnig prijsgeven. Het is met opgeheven hoofd door de loutering van dezen winter gegaan. De vijand heeft te vroeg gejubeld. De winter, die thans teneinde loopt, was voor ons een hevige beproeving, doch hij bracht ons ook iets goeds: wij zagen het gevaar en wij zullen het niet meer uit het oog verliezen tot het vernie tigd is. Op een fabrieksterrein in zuid- west-Finland deed een arbeider bij het doorzoeken van papierafval een zonderlinge vondst. Hij ontdekte 6 kilo goud in baren, ter waarde van verséheidene millioenen Finsche mark. Het bleek, dat het papier af komstig was van het spoorwegpost kantoor te Tampere, waar een hoogverzekerde aangeteekende zen ding van de kopermijnen te Outo- kumpu, die ook geringe hoeveel heden goud winnen, op onverklaar bare wijze tusschen het oude papier was terecht gekomen. De gelukkige vinder zal een groote belooning ont vangen van de directie der» poste rijen. Rust na succesvollen strijd. Deze Duitsche bergjagers In Tunesië stonden tegenover Fransche legionairs, die zij versloegen. Zij maakten het vaandel der vijandelijke eenheid buit en deze trotee gaat thans van hand tot hand PK Lutz Koch-DV-R-P m DE DRANKWET EN DE EVACUATIE Na verkregen goedkeuring van den secretaris-generaal van het de partement van sociale zaken kan voortaan de houder van een volle dige vergunning, een tapvergunning, een slijtvergunning, een hotejlver- 'unning of een verlof A, die zijn bedrijf wegens evacuatie van het gebied, waarin het perceel voor het welk die vergunning of dat verlof A geldt, is gelegen, in dat perceel niet meer Iran uitoefenen en aan wien een vestigingsvergunning in een andere gemeente is verleend, zijn bedrijf op overeenkomstige wij ze tijdelijk uitoefenen in een of. meer localiteiten van het perceel, waarvoor de vestigingsvergunning geldt. In zulk een beschikking kun nen vodrwaarden worden opgeno men betreffende de uitoefening van het bedrijf. De vergunninghouder of de hou der van een verlof A, die zijn be drijf tijdelijk in een andere gemeen te wenscht uit te oefenen, dient zijn daartoe strekkend verzoek aan den secretaris-generaal in door tusschen- komst van den evacuatie-hulp dienst van de Kamer van Koophan del en Fabrieken, waaronder zijn be drijf ressorteert. In den uUgestrekten Wteringermeer- po' - ziin U tenders begonnen met hei e^yen aardappelvelden CNJ?-Kuipei-P*x m Nieuwe Finsche regeering bijeen. Naar het Finsche nieuwsbureau meldt heeft de nieuwe Fmsche re geering Vrijdagmiddag haar ambt aanvaard. De vroegere regeering was daarbij tegenwoordig. President Ryti, de afgetreden minister-presi dent Rangell en zijn opvolger Lin- komies hielden korte toespraken. Vandaag zal de regeering voor het eerst bijeenkomen. De minister-president zal dan het regeeringsprogramma voorleggen. 's-GRAVENHAGE, 5 Maart. Op 4 Maart even na 10 uur des ochtends viel een formatie Amerikaansche bommenwerpers plaatsen in het kust gebied in het Zuidwesten van Neder land aan. Op een school in het mili tair- en oorlogseconomisch volkomen onbeteekenende plaatsje Briele wer den o.a. verscheidene brisantbommen neergeworpen. Hierdoor werden 17 Nederlandsche kinderen gedood.Vijf kinderen werden zwaar gewond. Tién kinderen worden nog vermist, doch aangenomen kan worden, dat deze eveneens om het leveh zijn gekomen. Behalve de kinderen werden nog één vrouw gedood en twee zwaar ge wond. Twee vrouwen worden nog vermist. Deze terreuraanval werd uitgevoerd bij eeh zeer goed zicht, zoodat deze aanval niet op een vergissing kan berusten. Voorts werden door lukraak op een andere plaats neergeworpen bommen van de Nederlandsche burgerbevo!-, king' 14 personen gedood, 24 zwaar en talrijke licht g'ewond. De Britsche methode van luchtoorlog-voering. De plaatsvervanger van den perschef der Rijksregeering, Stabsleiter Sün- dermann, heeft gister den vertegen woordigers der buitenlandsche pers bij zonderheden gegeven over de methoden van den luchtoorlog, zooals Engeland die toepast. Uit dit materiaal blijkt, dat het Britsche luchtwapen heelemaal niet het doel heeft militaire objecten te treffen, maar er in de eerste plaats naar streeft burgers en cultuurgoede ren te vernielen. Met nauwkeurige ge gevens wordt aangetoond, dat de lucht oorlog in dezen vorm op 12 Februari 1940 is begonnen met bommen op de onversterkte stad Westerland op Sylt. Eerst zes maanden later kwam de eer ste Duitsche tegenzet. Eerst na zes aan vallen der Engelschen op Berlijn werd Londen door het Duitsche luchtwapen aangevallen. Wanneer men bedenkt, dat bij de laatste Britsche bombardementsaanval- len op woonwijken van Neurenberg. Keulen en Berlijn 319 personen, onder wie niet minder dan 100 vrouwen en 33 kinderen, gedood zijn. terwijl daar naast 11 soldaten en 3 politiemannen vielen, blijkt duidelijk, dat bij deze aan vallen het doel niet is geweest bom men te werpen op militair belangrijke installaties. Hoe duur dit den Engel schen echter te staan is gekomen, blijkt uit hun verlies van 41 toestellen met niet minder dan 280 man vliegend per soneel. Een reeks Britsche persstemmen wijst er op, dat in de hoofden der leidende Engelschen de gedachte is opgekomen de Duitsche burgerbevolking door luchtaanvallen te vernietigen. De be doelde moreele uitwerking, waarvan deze Engeische kringen zelfs den beslis- senden keer iri dén oorlog verwachten, wordt echter, naar Siindermann uit eenzette, niet bereikt. Een vastberaden wil. zooals die overal in de door En geische bommen getroffen gebieden aan den dag treedt, doet het door den vijand gewenschte effect dezer aanvallen te niet. De bombardementsoorlog wekt bij het Duitsche volk Se steeds krachti ger vastbeslotenheid om eens en voor altijd af te rekenen met degenen, die dezen vorm van oorlog hebben uitge dacht. Minder vleesch in hotels. Bepaald is, dat met ingang van Maandag 8 Maart a.s. op de menu en dagkaarten geen gerechten meer mogen worden aangeboden, waarvoor méér bonnen worden gevraagd dan ter waarde van ten hoogste een half rantsoen vleesch. Dit geldt voor alle bedrijven, waar spijzen worden ver strekt, zoowel voor het verplichte kleine menu of voor de gerechten van de dagkaart, als voor de z.g. kleine eetwaren. Hieruit vloeit voort, dat, wanneer in dergelijke gerechten boter, mai'garine, vet dan wel spijs olie is verwerkt of daarbij wordt ver strekt, niet meer dan één met „1/50 rantsoen boter" gemerkte consumen tenbon mag worden gevraagd. Voortaan dient ook bij de prijs berekening van de verschillende menu's en gerechten met deze ver minderde hoeveelheid vleesch reke ning 'te worden gehouden. Weer maizena verkrijgbaar. Nu wederom maizena (maïszet meel) op de voor vermicelli aange wezen bonnen beschikbaar wordt gesteld, wordt er de aandacht op ge vestigd, dat thans ook weer op de bonnen „een rantsoen maizena" ver krijgbaar is. VERDUISTER GOED. Heden van 18.277.16 Maan op 7.30, onder 18.36 Morgen van 18.297.13 Maan op 7.5819.55 6 Maart Nieuwe Maan DE STRIJD TEGEN HET ENERGIEVERLIES. Zooals bekend xreedt bij de electri- citeitswinning door generatoren, die ge dreven worden door stoommachines of stoomturbines, energieverlies op. Slechts fracties der in de steenkool of andere brandstoffen aanwezige energie wordt werkelijk in electriciteit omgezet. Kort geleden ie een Duitsch natuur kundige er "in geslaagd zoogenaamde warmte-elementen te vervaardigen, waarbij electrische energie 'direct wordt opgewekt door katalytische verbinding van twee chemische elementen. De voornaamste grondstof voor deze ele- elementen is lichtgas. Dakr deze warmte-elementen een bijna zonder ver- lier werkende energiebron vormen, ver wacht men een groote toekomst voor ze. 't Is al meermalen gezegd en toch mag het nog wel eens herhaald wor den, dat wat de agrarische productie aangaat, Nederland vooraan staat. In Europa is de gemiddelde opbrengst aan graan 1500 kg per H.A. en in Ne derland 2625 kg. Voor aardappelen vin den we: 10.000 kg in Europa. 22.500 kg in Nederland en voor suikerbieten 25.000 kg in Europa, 35.000 kg in Ne derland. De melkgift per koe en per jaar is in Europa gemiddeld 2000 L. en in Nederland 3250 L. Dat zijn cijfers, waar wij als Neder landsche boeren trotsch op mogen zijn. En die we wel eens mogen noe men nu de omstandigheden zoo zijn', dat we de productie van vóór den oorlog «liet kunnen bereiken, doordat dé hulp middelen, welke voor een goeds pro ductie noodig zijn, ons thans ontbreken. Het veevoeder is niet te krijgen, dus moet de productie van melk wél dalen. Kunstmest ontbreekt geheel of ten deele, dus kan het land niet meer die hoeveelheden voortbrengen, welke de ontwikkelde boer door rationeele be mesting voorheen van zijn land wist te halen. Is er nog wat stikstof en wat kali te krijgen, het daarnaast onont beerlijke fosforzuur ontbreekt zoo goed ais geheel. En voorheen stonden we wat het fosforzuurgebruik aangaat ook hee lemaal vooraan. Zoo werd in 1928 ui ons land per ha gebruikt 52.2 kg zuivere fosforzuur, terwijl Dene marken, toch ook geen achterlijl; land, 20 kg gaf. Italië gaf er 19.3 kg. Duitschiand 16.7 kg en Frankrijk 14.1 kg, en na 1928 is het gebruik nog toegenomen. Vele boeren, doch nog lang niet genoeg, zagen in, dat het goed was een fosforzuurreserve in den bodem te leggen. Dat ge schiedde hoofdzakelijk door het aan wenden van slakkenmeel. Hierdoor werd meteen de kalktoestand, ook een belangrijke factor, gunstig be- invloed. Die zoo wijs geweest zijn, hebben van die reserve kunnen pro- fiteeren, nu de laatste paar jaren geen fosforzuur meer beschikbaar was. Maar ook de reserves geraken uitgeput. Het bouwland begint meer en meer aan fosforzuurhonger te lij dén. ADJUNCT-COMMIES IN HET GELIJK GESTELD. Drie weken geleden werd door den Centralen raad van beroep de zaak be handeld van den burgemeester van Utrecht, den heer C. v. Ravenswaay, tegen den adjunct-commies van Maat schappelijk Hulpbetoon C. F. uit Utrecht. Het betrof hier een voortzet ting van een behandeling voor het Ambtenarengerecht, bij welk college C. F. in beroep was gekomen tegen zijn ontslag als gemeenteambtenaar, welk ontslag hem door den burgemeester was gegeven. De adjunct-commies was ont slagen omdat hij in diensttijd een poli tieke demonstratie had gegeven, door öp den dag dat de Joden de verplichte ster moesten gaan dragen, op zijn kan toor te komen met zulk een ster, deze aan zijn collega's toonend met de woor den: Jongens, dat hadden jullie van mij niet gedacht hè? In hoogste instantie stelde het Amb tenarengerecht den ambtenaar in het gelijk, zoodat hij weer in dienst moest worden genomen. Velen zijn misdadig, zonder le beseften, hoe zij met bongefcnoei zichzelf en anderen treffen. DE LUCHTAANVAL OP GROOT-LONDEN Naar het DNB verneemt, zijn. tij dens de aanvallen van zware Duit sche gevechtsvliegtuigen op 3 Mrt. op Groot-Londen de eerste aanvals golven ongeveer half negen in den avond boven de Theems verschenen. Onmiddellijk nadat de eerste golf haar ongeveer een half uur duren- den aanval had uitgevoerd, versche nen nieuwe formaties Duitsche ge vechtsvliegtuigen. Opnieuw werden ongeveer twintig minuten lang aan zienlijke hoeveelheden brisant- en brandbommen uitgeworpen. Ook de toestellen van een derde aanvals golf drongen tot Groot-Londen door en brachten de Britsche hoofdstad zware slagen toe. De Duitsche ge vechtsvliegers namen bij hun ver trek in het gebied van Groot-Lon den ver om zich heen grijpende branden waar. De sterke Britsche afweer kon de Duitsche vliegtuigen niet verhinde ren hun aanvallen op Groot-Londen, geheel volgens de plannen ten uit voer te brengen. In denzëlfden nacht werden ook voor den oorlog belangrijkedoelen in het Zuid-En- gelsche gebied langs het Kanaal met succes gebombardeerd. (Van onzen Haagschen corres pondent) DEN HAAG. - De verordening in zake veranderen van betrekking is geboren uït de noodzaak, zooveel mogelijk verspilling van arbeid te gen te gaan. In het algemeen wordt er door het voortdurend veranderen van werkplaats veel arbeid verlo ren. In de eerste plaats is dit het geval in de oude werkplaats, waar men nieuw personeel moet inwer ken. En verder is dit ook het geval in de nieuwe werkplaats, waar de man, die veranderde, ook nieuw in gewerkt moet worden. Als men be denkt, dat in het Reich voor de in voering aldaar van de desbetreffen de verordening twee millioen man per maand van werkplaats veran derde, kan men ongeveer nagaan hoeveel verlies aan arbeid hierdoor ontstond. In het Reich zelf is de verorde ning al ingevoerd in September 1939. Nadat Hitler in October 1936 den in zat van den arbeid binnen het kader van het vierjarenplan gelast had, verschenen er allereerst verschillen de los van elkander staande veror deningen. Uit deze verordeningen is dan in Sept. '39 de algemeene ver ordening geboren. Nu in heel Europa de totale inzet van alle krachten verlangd wordt, is deze verordening ook in ons land uitgevaardigd. Hierbij zij. opgemerkt, dat de nieuwe verordening alle be woners van Nederland omvat, dus niet alleen de Nederlanders ^zelf, maar ook de Duitschers, de bewo ners van andere nationaliteiten en tevens-de statenloozen. Men heeft bovendien niet klakkeloos de be staande Duitsche verordening over genomen. Integendeel, men heeft bii het vaststellen der bepalingen wel degelijk met de hier te lande be staande verhoudingen rekening ge houden. Teneinde zooveel mogelijk verlies van werkkracht tegen te gaan, heeft men het vragen en geven van ont slag behoudens enkele met name genoemde uitzonderingen, die voor zich zelf spreken verbonden aan een vo o r a f gevraagde en verkre gen goedkeuring van het geweste lijk arbeidsbureau. Zonder deze goedkeuring is er dus geen enkel ontslag geldig. Verder worden er in de verorde ning een aantal bedrijven genoemd, waarin alleen het Arbeidsbureau een ontslag kan verleenen. In hoofd zaak zijn dit natuurlijk bedrijven, die voor militaire doeleinden arbei den, doch er vallen ook bedrijven onder die voor het algemeene leven onontbeerlijk zijn, zooals b.v. de textielbedrijven. Jeugdige personen zijn vrijgesteld. Dit in verband met het feit, dat men hun ontwikkeling niets in den weg wil leggen. Wel moeten zij zich direct na ontslagname melden bij het arbeidsbureau evenals trou wens diegenen, die op proef ge werkt hebben. De bepalingen gelden niet voor ambtenaren, doch weer wel voor de z.g. arbeidscontracten. Het ligt natuurlijk niet in de be doeling, deze verordening nu eeuwig te laten bestaan. Men kan er mede rekenen, dat zoodra de oorlog voor bij is, ook deze toestand weer tot normale proporties zal worden her leid. Men heeft trouwens de maat regelen zoo soepel mogelijk gehou den. Het eenige wat voorgezeten heeft, is zooveel mogelijk verlies van werkkracht tegen te gaan in een tijd, dat alle kracht van het con tinent noodig is ter bestrijding van den aartsvijand, het bolsjewisme. DISTRIBUTIE BATTERIJEN VOOR HOOIoTOESTELLEN EN VOOR MEDISCHE APPARATEN. Door het Bureau voor de Metalenver- werkende Industrie is een regeling ge troffen, waarbij gebruikers van boor toestellen voor slechthoorenden en van medische apparaten, ophtalmoscopen, otoscopen en dergelijke in de gelegen heid zullen worden gesteld periodiek batterijen voor hun toestellen of- appa raten van handelaren te betrekken. Hiertoe zullen bedoelde gebruikers zich bij den handelaar, van wien.zij hun toestel of appa raat hebben betrokken, moeten laten - inschrijven. Betaling van overwerk. In de Staatscourant van 4 dezer is een beschikking van den Gemachtigde voor den Arbeid opgenomen inzake de be taling van overwerk. In vele ondernemingen wordt thans langer dan het wettelijk voorgeschreven maximum aantal uren per week ge werkt. De overwerkbeschikking van den Ge machtigde voor den Arbeid bevat nu regelen voor de betaling van het loon in geval van werktijdverlenging. Bij verlenging van den gebruikelijken wekelijkschen arbeidsduur, zonder dat daardoor het wettelijk vastgestelde maximum wordt overschreden, dient het naar tijdsruimte vastgestelde loon in het algemeen evenredig met de ver lenging te worden verhoogd. Men móet daarbij uitgaan van het aan tal uren, waarvoor het loon oorspronke lijk is bedoeld. Indien dus was vastge steld, dat een weekloon als vergoeding voor 45 arbeidsuren geldt, terwijl oor spronkelijk slechts 42 en thans 48 uur wordt gewerkt, dan dient het loon met 3'45 (en niet met 3'42) te worden ver hoogd. Als het aanvankelijk voor 45 uur geldende loon bij werktijdsvermindering tot 42 uur ook met 3/45 was verminderd, moet thans natuurlijk wel verhooging van het (vroeger verminderde) loon met 6'42 deel plaats vinden. Alle arbeid boven het wettelijk vast gestelde maximum aantal arbeidsuren per week wordt als overwerk be schouwd. Als in een bepaald geval geen over- werkregeling van toepassing is, moet het overwerk per uur beloond worden met 125 procent van het bedrag, tvaarop het normale uurloon of het uurinkomen in de desbetreffende week voor den ar- beider is bepaald. Ten slotte wordt er de aandacht op gevestigd, dat de bovenbedoelde bepalin gen van toepassing zijn op allen arbeid, welke valt onder de bepalingen van de Arbeidswet, de Stuwadoorswet en de Steenh juwerswet, met uitzondering van arbeid or- kantoren en teekenkamers, alsmede van arbeid, verricht door lei dinggevend, toezichthoudend, adminis tratief en hoogei technisch personeel. BETALING BIJ LANGEREN ARBEIDSTIJD. AMSTERDAM, 5 Maart. - De Centrale Persdienst van het Nederlandsche Ar beidsfront meldt: In aansluiting op reeds gedane mede- deelingen door den leider van het Nederlandsche Arbeidsfront, H. J. Wou denberg, kan worden meegedeeld, dat thans binnen enkele dagen een regeling van kracht wordt, waarbij is bepaald, dat bij verlenging van den wekelijk schen arbeidstijd boven 48 uur deze uren betaald zullen moeten worden met een loontoeslag van 25 pet., met dien verstande, dat voor arbeiders, die reeds onder een bindende regeling vallen, ook thans deze oude bestaande regeling blijft gehandhaafd. Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft, in de overtuiging, dat voor de ver lengde arbeidsweek voor allen een be vredigende betalingsregeling in het leven geroepen moest worden, het initi atief genomen om hiertoe te komen en ziet zijn bemoeiingen door de eerst daags volgende afkondiging der boven bedoelde beschikking met succes be kroond. Daar deze regeling nog niet dadelijk van 'toepassing kan worden gebracht op het administratief en toezicht houdend personeel, heeft het Arbeidsfront bij den Gemachtigde voor den Arbeid reeds voorstellen van gelijke strekking inge diend, om ook voor deze werkers tot een bevredigende regeling te geraken. Een rendierslede is in de wlntersche streken van reel nut. Zij is makkelijk te trekken en leent zich uitstekend tot het vervoeren van wapern en munitie of van gewonden PK Hedenström-Su-Ho-P m De Jeugdstorm klopt ook bij u aan, om de boekenactie voor onze Nederlandsche arbeiders in Duitschiand te steunen. Dit heeft met politiek niets te maken. Laat u niet door partijschap beletten, uw vclksgenooten in Duitschiand uren van verpoozing te schenken döor het lezen van een goed boek. DE AMSTERDAMSCHE BEURS. 3 Yi Nederl. 1941 100 100 4 Nederl. 1941 1015/» 101 4, Nederl. 1940II 101% 101% 3-3 V. Nederl. 1938 98'/,» 98% 3 Ned.-Indië 1937 94 95 Handel Mpij. Cert. v. 250 168 169 Koloniale Bank 200 200 Ned. Ind. Handelsb. 126 126 Alg. Kunstz. Unie 178 184 Calvé Delft Cert. 185)4 186)4 Nederl. Ford 379 380 Lever Bros 293 292)4 Philips Gloeil. Gem. 368JÓ, Bezit 368K. RUIM 71 MILLE VOOR ONZE VOLKSGENOOTEN. Voor onze minder bedeelde volksge- nootefe is de vorige week een bedrag van 71.140.58 bijeengebracht in giften en gaven van enkele centen tot bedra gen van tienduizend gulden. Dit mooie voorbeeld moge nog velen volksgenoo- ten een aansporing zijn ook hun offer te brengen aan Winterhulp Nederland, die dit geld voor onze minder bedeelde volksgenooten inzamelt en h'et hen uit keert. DE STRIJD IN DE LUCHT. In den tijd van 1 tot 28 Februari heb ben Duitsche en Italiaansche jagers in het geheele Middellandsche zeegebied 334 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten, waartegenover slechts 68 verliezen van de Spil staan. Ook de verliezen van den vijand bij zijn terreuraanval- len op de woonwijken van Italiaansche steden zijn aanzienlijk. Zij worden se dert begin Januari op 92 vliegtuigen geraamd. HELDENMOED. Een van de vele helden daar aan het Oostfront, zoo'n 19-jarige ion- gen, stelt geheel rustig 13 vijande lijke tanks buiten gevecht. En dan beweert men nog, dat wii Nederlan ders geen soldaten zijn. Kunt gij, landgenooten, het u indenken, hebt ge er eenig idee van wat het zeggen wil, alleen achter een klein kanon netje te zitten, terwijl de kolossen, dood en verderf uitbrakende, op u toerollen? Vordert deze moed niet. aller bewondering en ziit ge nipt trotsch dat deze knaap een landge noot van u is? Helpt mee Nederland en beschaafd Europa te verdedigen en begint met te storten op gin): 4 3 2 10 0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1